Goudsche Courant, woensdag 23 april 1919

o tSU A QUe laargaiii m DE VREDESCONFERENTIE Tegen oommunistisoh Hongflrije OproepinQ drievourfifl verdedigend verbomi Flitmea De Duitsohe onderhandeJaars ONS OVERZICHTa Ben Klein UiegrmatmeAie uit Praag dat de aandacht trrict De T jecho Sluwi pers maakt met erkentelgkheid gewag van het geachank van Frinkryk aan Tsjecho Slowakye be staande n esn aantal vlaegtuigen têr wuarde van l milüoen fnwc Dat Trankruk niet alleen met vr endelt ke bedMlingen dit nog aJ kostbare geschenk gegffvw heeft blijkt uit eö ander bericht hetwelk meldt dat de Tsjechische troepen tot een offensief aan de Hon aar he demajcaticiijn zUn overgegaan en reeds voor Waitwn een uur sporens van Boedapest Utatn Van andere i j le probeert men den strüd door prtpaganda t winnen Bela ivun de Hongaarsche volkscommissana van buitenlandache zaken hee t tot de revolutionaire ar1 eiders en de arbeidersbladen u t alla landen een oproep gericht om vertegenwoordigers te zenden naar het congres der Hongaarsche revolutionaire arbeiders en soldatenraden dat 4 Mei byeeniomt D t dient om hen in staat te stellen ïich van de venuelende en opbouwende werkzaamheid der dictatuur van het Hon gaarsehe proletariaat een beeld te vormen naar Rus and doch houden de blokkade m De tegM tanders daarvan maken naai zyn stind en stellen in Polen een barbaarsche oordeel een cancatuur van den toestand m reactionaire heerschappij m zy houden m Hongarye op het oogenblik en zelfs Kia Roemenie de heersch l y der Boljaren in listische bladen verspreiden het sprookje dat het daar een dictatuur tegen het proletariaat zou zyn Daarentegen wyat Bela Kun er op dat in Hongarye de kiezerti uitdrukkelijk hebben toegestemd in wat de communisten ondernemen De Russische volkscommissaris voor buitenlandsche zaken Tsjitsjenn heeft zich in en it oeTigen oproep speciaal tot de arbeiders der ententelanden gericht De proclamatie spoort het proletariaat der ententelanden aan druk uit te oefnen op de entente regeermgen opdat deze de Russische revolutie niet kunnen onderdrukken Toen de ententftroepen en de door de entente op de been gebrachte witte garde den stryd tegen de sovjet regeermg ondernamen verklaarden de regeeringen der entente anden zulk een optreden dat tegen Duitschland was gericht noodzakelijk te achten De ententetroepên streden echter hoewel afgezonderd van de Ihiitsche troepen alsof ze bondgenooten van Duit chland waren en Feuilleton CINDERELLA leer s B OBoaaar UU htt aaholsafi vertaald ppn gehic niuiw g nut Daflirna gtngen zij mrt blijde verwach R hun oogeii naar buiten De lucht held rder de heide nog groener nog rood de vogelfl vrooiijk luidruch 8 tP rwji ZIJ tn breede kringen boven J hoofdon z ee deD aan alle zijden Jlf en ereenig4i en roo lJk weder v i peJnzend na Som ezPKM zij hen naar h t klemph ie hetwelk z j uit AndK nï zorgvuldig l rgtlp rt in tjp op de omliggende heide Zi namen of dhewl van haïr 2 i op hrt punt stonden de te en J1J alot dat het ben nebben ktmnen achelen irefcen 2j April 7S u St Janekwk Coiüwt A CepdlleJtoor Rot dam n AprU 8Ï u C é Vrodfihes Aiffr niwae Vergadering Gowtoöhe fflnkaliprwvereenijjing fi April 2 uur Gebouw Bobw en W nlagtoefrioht Ondentsbteeottmimf A mentOTg Bf lwfd v raoek m wij geregeld medMeeiJng te wgem ontvangen iiT gaderlngen oéncerten vermaköIijW enz i nu d n fiallastschoppen en I Uestvorken Heden een partq uit Engelani ontvangen en een partH echtq J H DENCKCR dubbaU wiar Zaisan i Aanbevelend i P ROND PJE QOUDA 1B17 ii Hoesten en Heeschheld worden ipacdlt lenexen door de Hoeitplltait vao Apotheker UOOM Uet pillen makeA d lijm puetii lot n doen de hoeil tpo di b Ur it Vcikn 2bacr ia de meeite Apoibeke ea Dro litwiokaU in fciloten flaconi i 60 ceni V rkri bt r ie Qouda bij ANTON C00P8 2 4174 1 y ï p M W ii UITSLAG op bet gezicht it even bin derltjk ali leelijk Het met ooodil dat de uitilaj hetzij op hel gelaat betztj aan mond of lippen Uw feEicht nog lan er onliierl Koop dadelirk aan $ oija Klooaterbaliem en b itnjk hiermede voorzichti de zeere plekken Binnen een paar daflen kunt U er dan vanaf zi n De Klooster balsem belpl ook uiUlekend bij klo ven aan handen en Itppen open wonden doorüeloopen voelen Jbciama baardworm en wordt Beer geprezen bij winterhandeo en voeten aambeien etc en all wr ijfmiddel bg rheumatiak veritui kingen lendepijn jicht iicbiaa verrekkingen ipit pijn in den rug etc Pnjs per pot van pi m 20 gram 65 cent van pi m 50 gram f 1 50 van pi m 100 gram f 2 50 van pi m 250 gram f5 A lom verkrijgbaarEiacht rooden band mei onzehandteekening 1644 70 L 1 AKKER Roti rdam Qoedkooptte en soliedste adres voor Meubelen Il Taleli Kutaa BulletUa StMUn net leer en pluche Ve renbedstellen WoUeo ea Satl edekeiu TheeUleli Splefeli Schilgerijen aft enz tir speciaal aüre voor 1ïatelai met hawellHuplaaaea KOMT ZIEN SIIDIsnUTUUnnliDliubliiiStblikldl RoHerdam TlllilH Van der Meulen i GILIAD Bloediuiyerend middel aeenl de oorMak vaofele kwaleo we Bnüeee voorbaedeo ree 3306 20 Taberoalosp rn Maaglijders die door bet ebruik ▼ QJkoqiea epe iag TOadeo Alle kwalea die bear oorsaak ia bel bloed vladea arordcQ met groM luece er door beetredcB Prg per Beaeb I 1 2S afkomulf ae de eiiMluh mMtdn Mlaticfa Aiiroira te WATERGRAAFSMEER Verkrijlbaar Ui ANTON COOPS uaaraaaT aonoa PistribM tiebedrijff S tolwijk Uitreikin g Brood kaarten Op Waanadag 83 April iBIB dci v m yan 9 I2 en det n in ran 2 4 uur ten huiz van den Heer J C KROON Tentwei aldaar en de daarop Tollende Oondardafl 24 April van B 12 uur vm 1815 30 hegen HoestHeeschheid Keelpijn zijn y eder overal verkrijgbaar maar enkel in deze I jfiialcldbmi N V GABA BAZEL FILIAAL HILVERSUM I iiiiM i j i M a jil 1391 60 MASTER SCriOtNPOLISH Paetat alechtf een Ai aal Vwé Mhoenen met MASTER POLIStI en U varlanrt f andere MASTER POLISH 4eedl KM Mer en maakt het waterdicht MAtTBR POLISH eett niet aHeen een tllepiwarten maar ook een bll venden kni MAtTBR POLISH la h t oaile bekende n erk van ipitt qualltelL aroote doof Kleine doos 0 30 Overèl verkrMïhaar liRATISrAANBOD van M hMne f M rr daoije VOOR ftN Htö AMSTERDAM Abonneert V op di Blad kVOOR i HET fi J C lt KOKO een lulvcre heldere en niet vefte vloeistof bevordert den haargroei versterkt klieren en haarwortels voorkomt het splitten en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadjt men KOKO een paar maltn heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het hajr dan wrijft men het ucht in nederwaartscbfe richting en borstelt link Verwaarloos nooit Uw Haarl WiJ stellen geen dwaze of onmogelijke eiïchen lln KOKO maar wy zeggen en houden vol dat geen andtr preparaat KOKU aU een zuiver gcneeainlad voor bet Haar kan evenaren WAARSCHUWINGl Lel op onderstaand Handelsmerk vrf omende op elke flesch KOKO woedt nooit los zónder verze gelde buitenvcrpakking met Handelsmerk vtrkocht P r y a 105 kleine 2 20 midden 3 90 gniote flesch KOKO Shampoo Poeders f O IS per pakje V ttiriJ tM r btj Apaibtkira Dro Ut n an Par Mrl ksaaaUr B f HANDELSMERK 1591 120 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON C OPS Wijdstraat en te Schoonhovon by A N VAN ZESSEN Het Adve rreütiebureau vim de n f GOÜDSCHE GöÜMNT MARKT 31 K TBLEF 82 BEZORGT DB PtAATSlNQ VAN ADVERTENTlfiN iir aUe Nwler tandaehe en Bultairiandache dag en weekbladen en andere periodieken xonder cenige prijaverhooglag 1PV Irtxiandlins van A n al a trlfl t ra otdttaMM Inlichtingen worden QRATIS verstrekt I I T T I TTirtnir ifT i i Bureau tot Publiciteit vait Wetenschappelijk Nieuws Keizertjtracht 15 Amsterdam Lelie aoht 30 CURATORIUM tfiBBri Potak Lid E rale Karnat S PotttBOij Sehoolopaf ner P J I aayitiakere Oud Secretarii Generaal der Ri k tei ekerlt glbaak W N WtatenMOTea Gap Lult Kol O I L Amerafoort cntart Mr A W JatfAhiettl Ood Advocaalin Ned IndiS H J Calkoen Bukengew Lid Oed Stalen Burgemeeatcr van Edam an Scbooiopaiener J Qerrlta Oud Reiident van Teroaia Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oder leidinc Tan So bekeade leerkt achtea doder wie Job Bounaa Directeur ieeer Handelncbool Mr Dr J Bl lten Directeur eeuer TucbtKhooI Jhr Jaa Peith JonrDallat Dr A A Pokker privaat docent UalTeraileit Dr A J M Qarleaaae leeraar H B 8 P H vaa aiiltel leeraar Haudelncliaol Prof W C de Oraaff Hooflearaar Unireraiteit Ulrecl I Dr A Halberstadt oud leereer Oym oaaium Dr J M Hoogvliet privaat doceol UniTerflileit Dr C Huysmaa accoue fani en andere mennen ran naam 20 Iccraar HBS 7 Mn in de Reebten 7 lolenieurfl 6 accountante 3 artten ena irtrrden door one eorganl eerd flieer dea doo chrlltallike cnnniaca om BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEuiSTECHNlEK STENOGRAEIE SCHOON8CHRIJVEN NEDERLANDSOH FRANSCH DUITSCH BNQELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDSCH DEENSOH NOOR8CH RUSSISCH MALEISbH LATIJN GRIEKSbH esperaSto wiskunde aCHEIKl NOE NATUURKUNDE WERKTtJIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOÜWIOINDE ALO ONTWIKK LOGICA RHBTOdlC STUOIÏTECHNIBK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUÏIEKOESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEEK METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHIÖFT VERBETERING VLUO SN GOED REKENEN FRÏJBBLFN SIMD Opleldiag per brief voor alle ozai6eos voor alle ambten ea bftroepea voorALLE actea L O ea M O ALLE pl actllkdlplonia a gUataeiamea Notariaat Mr ia de Rechtea Oemeeate Adi lalitratie Actaarla Accoaataatf Dader tjier Bair taadl Oplichter eb ttdmaiar DpHtcaier Wttefataat Be AHIaldldei eeretérlaKedacteiir eal tmi 173 ise CUHRKsen voor beginners etifigfadnt gevorderden mwergevordenden en ve lj éVorderden J AMKename methode Peraooolljk contact tusscheo docent eri cursist Uitstetüedde correctie collectief en Individueel blHlJke condltIëDtminver mfendeq kunnen van ons Studiefonds proflteeren Qoede re i ten Xwie werkt daagt AdVltteil iiHfeke Beroep keuxe Foor ih tcAfMMfti vrtW men mtereamnl nntu hrorhur friT htyikfii fl van 144 pagimt a Msn v hxruit Mvh h frd xir lot t Aëverteertiit iHtBtsd Zenuwzwakte jmniDA Zenuwzwakie ia de kwaal van de twiotigila eeuw Door zenuwzwakie overapanning en uitputting leiden hondarden en duizenden een verdrietig en ongelukkig leven Wanneer gij Iijdt aan zenuwswakie en gl wilt er aiellig en ipoedig via verlost wezen probeer dan dT SümOttltaOB eiken ótfi twee eeilepela Sanguinoia zullen U zétfr ipoedig beginnen te faalpe en wanneer gij volhoudt dan wordt Uw lijden gebed overwonnen Neemt er de proef van I S fiBuino il voorhanden bij alle eente apotheken en drogiitea Sanguinoae koat per flac f2 25 6 Bac f 12 50 12 flac 24 1779 30 WACHT U VOOR NAMAAK om aee in anzé agftoda te VAN DAM A Co De Rtaftiaratraal 2c 4 Dea Haag Te Gouda H A COOPS Wijditraat N Sthoonhovao A v ZBSSEN y ï l 1 Wo B8i 29 April lOM VERSCHIJNT DAGELIJKS bl d troox Oha xxdLm aa OaaoAtxaOcesn BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN ABSnn9M£NT8PBUS per kwaitaal f 1 M per week 30 aW met laadacAUJ IN IIMIN0aN MBOBDaaUNOWi 1 laaalB i4S alke rst l BMar t 1 Op da Tonpaalaa W bef eearan advartaatiSa en h i ia idi BMdidlill f m h onNnret to mmt g mtét eeardee pitla Groeta latton aa raadao wette benkaad naar plaataniiaito AdrerteatMa kuaMn ordaB lagaaMdaa door toaRliiBkamat na aaliade üiiIém Adw i i lli a ri i ea eaH pei kwartaal ƒ S SO per waak 27 aaBl ranü wau da baaaqraof f loafn feaüilMlt Fraaae per poet par ktvartaal ƒ 1 10 laet Zoiida Mad 4 AboHiMBeDlieii wenini da lvk aaagaOinUKaaa oM Bimaa UAJtKT SI GOUDA kd NMa i anten ilen boekhasKJat ea de peatkaaAoran ADVEBTKNTIKPRUS Uit Gouda au amatrakv balieaawie tot dga beaocflcriaf l i raaela ƒ IdU aiko regel meer ƒ 0 30 Van buitea Gouda ea dea beiorfkrinc 1 e H ela ƒ LSO elke regel meer ƒ 0 25 Adrertentlfa vaa puUieke vecmakeltikbadan UK ceM par ncal Adnrteatilbi la het Zataidagnanmer 20 toealac op dan prSi Redactie i Talef Intero 545 AdnMsmti i TeM latere 83 Bureau MARMT 31 GObDA voor de viiendachap tusachen Italië Frank ryk en Engeland noodlottig zoude zUn Daarente en constateert de Tiinea dat Frankryk en Engeland formeel volkomen correct maar niet geheel m overeenitemming met de belangen van het Itahaaiucbe volk ve Itlaard hebbei dat hun harden door het verdrag van Londen gebonden z n en Tiat slechts door bemiddellg van prea d nt Wilaon een bevredigemle oploasing te bereiken ib Het standpunt van president Wilson ten innaien van het Adnatiache vraagstuk IS zoo duidelijk mogelijk en geen aangelegenheid leent zich zoo gotiA voor de toepasaing van z n beginaelea Mel Whutp van een college van onpartijdige deskundigen is hij derhalve volkomen in staat eei gezonde regeling voor te stellen die aannemelijk ie loowel voor ItaU aU voor Zmd SIavife ook al bevredigt i j de aanspraken ran beide staten net in allta detie De Thnea v r trouwt dat Wileon niet zal aarzelen deze poeitieve b dtage tot den vrede te geven Naar aanleiding van de gewiaaelde nota sover het zenden van onderhaadelaari zegtde Deutsche Allg Ztg dat de eerste groepvan Duitsche gedelegeerden waarbij zichwaarschyntyk vitjf tot zeven vertegenwoordigers er pers zullen aansluiten niet zalvertrekken voor dat Clemenceau zich heeftuitgesproken over de Duitacbe nota ran antwoord Als een toestemmend antwoordwordt gegeven zal de Dultache vredafpafvaardiging misschien op 28 April kunnenvertrekken en dus met voor 1 Mal de tfl Parijs opgestelde vredeevoorwaarden In ent vangst Kcmen Vóör 2 Mei zou men dw t Berlijn u geen geval kennis van den Inhoudder vUadeltjke voorstellen tongen I Indien bij de eerste besprekingen mochtblyken at de v d werkelOk bedoelt ernstige on erhandelingen te voeren dan zatonmiddfllyk de tweede groep der vredesdelegatie volgen waartoe veertig deskundUgen op het gebied der Duitache econoni scheaangele inhedcn behooren HierbJJ zoudenzich dan de overige persvertegenwoor ligeriaansluiten Nu het ertnp aankomt schijnt in Duitsche regeermgskringen toch een aarzeling te komen tegenover de verantwcrording van een wetgermg der vtedesvoorwaarden Het denkbeeld van een volkareferendnm is gelanceerd en weer ingetrokken maar b staat nog m lacenten vorm zoodat het ieder oogenblik te voorecnyn kan worden g haaid De uitslag van een stemming zou met groote waarschynltfkheid e i aanzienltike neerdorhud voor een rreëe tot eiken prijs opleveren Op die manier ontsnapt de regeering an d rantwooT eltfkh id voor het karakter van den vrede Naar het Bcriiner Tageblatt verneemt heeft de Duitache regeering het tegtnontweiv tegen het Volksbondplmi van de En tente uitgewerkt en is z van plan dit Wanen enkele d gen te pultllceerin BUIVIimiJKJ Mttiwwa L e Alplkaan oho a veardlgiuc Do liinm IH niet good te epreken over de kom van gonfiraail Iterttog m ziji naHoiuUWiWcihe lotlesu a en uieeiMüal min nauwtUJkK kan verwaohlon dat de depwatie zoe ern rti zal wordtm opgevat ahi itrj zwti zt lf opv i Dooh hot bl l iwtm dat het oen out zou zijn de lach wekkoinfluul wvlkt haar ultgeatelde reia 7ÜU ikiimicn v tfw J iieii in taal te etel leii haaff iUei4 op den aohlorgroud te dringen Jvneraal Hertzog he ilt lioh It j zi n aaukomRt uui onds v6ór een a6ioltilddii E vdlh iiiDut Itriitannlfl Mirtt tr d m d ztiiietach git tiuiKl met de bewering dat zlJ door d grool iiieordorheid der Hullaodera m md Vlrika ü door vele Lngelaohen ewinHoht wordt Heide ver lwingiin uoemi de nuHw twijlolaahH het w re uri oucrd san generaal Hertzog a dal ZuidAtrlka wn l iik h met Hie a rowlwet en onder de Itnbtolie vlag volgeW geuit L iHu u pp tiijk ovt htg van zijn belde blanke rest+eu Hier wa geval van tvu volledig Dominion Home Hvle eb julm itaar v in de jougate jaren door tel gedeelU der Itcvolklng den elecdi tot een volUvUge abioh ldHii getHehk TteC blad twijlell er iit t nan ol Iq e parl ehe eor t iliiMt in Ziili De beweging tegen Mlinchen OnophoudeHik rijden tremen met troepen naar Augsburg De stad wordt de basis van den aanval op Munchen ZiJ heeft niet zeer do r de beschieting geleden De acht en het hoofdpoatkantoor moeaten na verbitterden strud met matrozen en ande e radralo e nent n genomen worden Met twee kanonnen heeft man de gebouwen bevshot HU JULJJ vochten tegen een gemeenachappel ken vUand tegen de revolutie van het Russische volk De aanval der ententetroepen verhinderde de Ruaslsche revolutie zich tegen den Duitschen vloed te verdedigen en ontnam haar de mogelijkheid het Russische gebied tegen een inval der ententetroepen te beMherm en De entente en I uit8chland die m den se c doorlog mUlioenen hebben gedood oTti elkaar wederzijds te gronde te nehten streden thans tegen een gemeenMhappiluken vyand de revolutie der Ruaaische arbeiders en bogren Toen ocht r het Ehiitsche volk de keizerlijke heerschappy had verjaagd en iich op genade had overgegeven konden de entente regeeiingen den stryd tegen Rusland met meer als een strijd tegen Duitschland voorstellen en zy kondigden een openlyke icnusva irt tegen de arbeiders en boerenrevohitic ain De militaire macht der entente 18 evrnwel niet voldoende om het Russische roode leger te vernietigen De arbeiders er soldaten der ententeLanden 7ullen met de beulen van de vryheid der Russistïhe volksmacht woryien Arbeiders der ententelanden elooft uw regetBing en met Zy zeni en weliswaar geen troepen meer eD arbeiders en boeren van Rusland zullen de wapenen met neerleggen zoolaag de vyand luet verjaag eu dd gevaren die de revolutie bedreigen niet xU afgewend Zy dragen met onwnkbaren moed de plagen van den honger Zy spotwi de arbcidera der ententelanden aan den dn op hun regeeringen met te vemunderui xoolang zy deze niet hebben gedwongen elk aanval op de Russische revolutie op te ven Dwingt uw regeermp n haar duiveleck ipel en laaghai tige pov iigen te staken opó t de door haar oiideratttnde contrarevoluüonaireo da vr jheid der RuesuKhe arbeiden n boeren niet kunnen worgaiL Een telegram uit Londen m dt dat er op 19 Apri bulten Sebaatopol Is gevochten waarby de l ranache troepen in stonnloop den Groenen ileuvel op de bolaiewiki hebben vermeeeterd en den vy nd iWare ver iezen hebben toegebracht De bolsjewiki hebben een wapenstilstand van MV n dagen voorgesteld die IS awivaard De Franschen hebben ui de samenstelling van een plaatwl jke Sovjet voor de stad Selwstopol toegestemd stand en maken het mogelyk dat in Pin land de uiterste reactionairen der mil taire paity hun ipacht behouden Slechts met hun hulp kan d contra revolutie zich in Rusland in die getaeden staande houden waar de interventie der entente en Duitschland de Sorvjetmacht ten vaJ heeft gebracht Polen Roemenie Finland Duitschland het reactionaire ZuidRusland en de monarchisten in S bene ondersteeund door de entente en voorzien van alles wat voor het oorlogvoeren noodig 18 sbryden tegen het SovjeURusLand dat van onontbeerlykf levensmiddelen 13 verstoken en zich onder de plagen van hongeranood en werkelooaheid wentelt De rntentoregceringen noemen de Russische volkMevolutie eeai uitapuwael der tnenschhe d zy verklaren met deze bende te moeten breken en zien tegetykertyd van interventie af Hun doel blyft echter hetzelfde thans willen zy ons doen gelooven dat zy oprecht j€ ena ons zyn door te verItlaren o t zy ons levensmiddelen vnllen zenden Volgens de United Preii heeft Wilaon schikkingen getroffen om de George Washington met te Brest ta bmiden Het schip zal met troepen naar Amenka terugkeenm terwyl de Arizona die zich niet voor troepenvervoer leent te Breft zat worden gehouden gereed om zoo noodig ttnet de reis naar Amenka te maken Op het oogenblik schijnt 20 Mei hetgeen men oU mogelyken datum voor Wlleon s teftigkeer had genoemd te dielitby Ofechoon het officieele bericht daaromtrmt nog met verschenen is gelooft men aigetneen dat het Ccmgreg m den loon van Mei telegrafiach m buitengewone zitting zal worden btjeengeroepeo en dat de presideRt begm Juni scheep zal gaan Er 1 eprake van een bond van Engeland Frankr k en Amenka om gemaakte bepalingen te verdedigen Wilson zou op een vraag omtrent zljn houding ten opzichte van het ontworpen verdedigend verbond van Engeland Frankryk en de Vereeiiigde Statfc getelegrafeerd hebben d t hy mets zal doen hetgeen den volkenbond in gevaar brengt of tegen de beginselen die daaraan ten giondslar liggon iiulniiaoht Do k vestie an Kiume schijnt neg Ityd n et Ke e eld De Da y New gelooft dat het gejch 1 over Dl natie en Fiume t gevaar mtfbrengt dat Wilson de oplossing waartoe men gedcomen is onaannemelyk acht èa zich te ufftndrt De Morning Post zegt dat pogmgcn om het verurag van Londen op zy te schuiven zoowel voor de veiligheid van Italié als liij iJkoar waren I aruM fpruk Ue ter honA zaait Ik Mild dat iü h4t aan lad iddli Mo moet gaan veroilen Zij woe heel goed oor raij licieie dat zal ik dSit mo t Ik Al leö ap zjjn iijd Maar nog m t Hel u hl I j pa gevonden Ik btü je pa ge vomlrn Ik hulj Ui oog maar zoon korten ujd gühadi Ik kan e iio met op gt en Maar hi l is niot my opgwven Canw Ulsters tem werd krachtiger kitster U je uJt teruftkoioen Je zal heil gauw UMBlen tefrugkoHM wani Ik kan nil niet buitaa j I liet zal nooit meer geheel hetzelfdo zijn zei Can wija boven zijn jaren Hrt zal heerlijker worden I zei Heelt r ook vooTspailead Ja luaar met t zoide Hei kan nooh meer zijn ie de oerete dag Het lijkt niaer em dag geiteden dat Ik je aajx den oever van de beeit zag zilteI je haren In den tuodl Iladdereod Dat waa heel verkeard van mij ik vtect met hoe ik jo ooit hob ditiirven aan kijken 1 Ik kaji mIj ergar tÜngao m betere vooratellan I zei Carue niaar vartel iiiij een waar j aa ndac M toen Jedaar za Fn He t r verteWe hst hem natuurlijk tl zIj vertelden hr eftaa telkenü en t Ikon Daarna deed Corua verbalen van r zea em van da hoogeechiool die altijd tot een ontijdig eind kwamen alaHeeter met eea zuditje zeide veMeil duJ ou van den eerateti keer dat wist aüj IM htbben hertel iiiij alle 1 al f 11 Ma nu te ovit Jl na itn j oo jf tlbcte Hewtar v eer Hl AnM sta kle xijn vof iaal tang ge noig om to vra n waarom zuolu j vrouwtje i E dun aisawooróAe HeMcoOnulat het zoo wiw vooHhJ zal zijn Al ten laet Jie do naar hot fttisten nij gtiiilo mot ni teodt zon naijverig om ilttt ziJ iouder gi iMchap hrt blauwe gein lang niOemt reiütn hen ui hu r huduwriji hoekje jaagt btaat i ti r Op 1 n iogt w moeten oaar hulH gaan AIiKAy zal op ona weoMeii tin x i nbUkj nog nisAr e it oogtoblikl ttinetikte fn hur te MihoudeD de bohaan je onde gdI AiiitwoorALle He tUT vüfwijiead je inonet o Behwm ii loch arzelile zij verraad waa binnen d poorten en mg een pooNqfl draalden ZIJ lerwijl de oq naar don horzon enteldt rooiiex e Uoradgw dan tevoren Hndolijk gin pn Canie sn UeHter ro tig til met t en wondcrbaxt etHte van geluk In hun hart naar huk op dien la l i iiatiilddag de sobnpen l atende leflftm vFTWijdefde hetlingen ea d kreten der hoduv fVteim van hun iteetm ver k ii kttidf i uld als klagende muzJek iDdroomen Nu t aiten zij niet veel zij keT tTi eikaar zelBs nel aan totdat aij door een waUn van turfrook ol de nogscher ptr geur van braedead beukenbout plot Bekag beniiirk en voor Megmr tn itaan ea het huw van Vndere beaa it doer 4o BannaohraclL GeeJ Me py oall een kua ceiHiMtiv ht4 Jleb n htt erg eeiizaZiUi gehwli Megey wvi i Ju wel dat ik hem leur daw ooit lub fn hij vindi dat ik mooier bc n ik Itoiul iiuer van heiu Lan gl l renE tod hiMid he ajnjd zoo tiiwchen u iiilja kindtv a t oordile 4 g ttwwljl ZIJ muubuinen Mlug om de thee uit de kl iiu l ruine tUK iiiH in do aarden trekput iv duon tj n traan glintrttirde in baar iHtg door nieiiianl geelen voor die n Uti ilewtor difl haar gi4ie4 l0 tM op tl tfdu tiod geee i n er zoo weln ffetuk voor iiMl gokregin De Ilt r gtvn aan dit iiujn mi iaje lie l l re d w prevrlde Mt gfty IKM DSm K LV Wegen en BuoaneMa Lvi n liaeipaant als d eeuwen van het ui 4kettd dtaéö naaj den daf van hel reseenon ven nel gaet de d ig van lui 1 men naaa den amartelijkon avond V an het Schedden On dj r fciawfa en had de zome zijn twogiepi ni op de sarde bereikt tn na de vTwijple van het fWteteleo werden de vo g ê zooata hun fewoon e WM plotseling iil Slechtte het Maten der lammwen r rd op de hwive s vernomen ot zoki zanwr de diepe moederkret t van de ooi aU zij haar jonden tot ztcji rtep HeeleiT kl ée In haar handen om het lange wille ding near zijn aweder te ïen aprlngen en zk oBgeduMlg tegen haar vollen uier te zitwi awlrukketi Wal rwf IVL int t gt al v m geweest aU zij maar aiji waren 7oo uibnemawd zoltzuohll M 1 on o titïfd Lil Mt i nirl ten rfi tigtn laoh wulf d iitn fia en nep hauir lia stn waar Mn laf op dat jWul lUet vetrdva P WB88EL INK ViuN ROSKK l ulr k v ta a Ik homd CT van wat stil In staam bi dl hLtrlijlvp t n gouden dagen Zij gaan z Hi rinl ooTbi aN WIJ ze t ooinaal lioli 1 n D geschjedcoib nioge niti zoo m 1 vordertn maair hit is allijd geooriooM wat wng it laten Bn het leven van Hee t£ r Mi Ooini wa veel emart ea duis trrnl fiewpart ea lange jaargetijden waar ia d hemel an koper en Ip aarde van i W ohtpn te zijn Laat hen dus een fMJos ronddwalcm hand m hflnd g dMii É n en gewaiapwordingen gaande en komende n doelneimindc sfroqoien wlsaelen d tii 9ohen hun harten zonder telegraaf draden of gesproken woorden Zij dTiaald rtiet vt af van de hu PiiBj o Bit ld waa Tln mr achien hun vethghofld lag tegenover vragende herder en Tanwe Lsmmie Zij gingen gewoonii regelrecht nMr hun plaa p e zoonh Zij beiden hit noemden etvn hoekon der een k rp waair een grftBletix ta hun era söhHÜploate on een droge plek berorgile waar de met klimop begroeide IvHp e n mat kuseene belegden rug voor hun harde sofa voirmde en waar een kif n stroompje iittloopende op tn nrt nifl tuur poolt Je eon aftpgtmam geiuld van vallend water verspreidde ea hungieflals terde Üe de woordm VOTtJooMe tenzij hetgeen t ch mogelitk was de erprekeode lippen en het luisterende oor heel dtcht tóiït a