Goudsche Courant, donderdag 24 april 1919

voordat nog een der drie roumohtlge vllt gtuigeil zijn rerwiflii toaht dued TusHcheh etrm en éénen hadden nieer dan lUÜ I eswotieii en Uwli J0 güdoau eü de uonddaca Lügon 4m avond liep ket zelis nog dntKikiT 0 l en joug wan beiderei kunne waren onder dt i aa iers en eeii Joiwn mui tiöft j iar dio eer zeimvsaohtig wan fewe H toen h moest oi Htijgt onder zijn nmedcT die luj in ilii dnikiü kwijtgi raakt v sweeJdeom nog een ki r jam da iucht in t mogm Mcn hij twugtoeerdo iJe wocSjiende lief hc ln er en tof il ou werrf wcrdea b zlg gelioud n door het loslttün van pawanuttM waaraan popi en golwiideii waren die uit de viit tirfgtMi worden lopgelaten Den Eerhien l oaöchdag waren er rewk 8 morgens om 11 uw ondanks het Koude weer den hevlgea vnné en enkele rofft ndMbion looh nog © en il7 tal lit iebber Kn den giAiedtn dag wei d w met de irie vUeiJtulgen gevlogon Ren meisje vrni b jaar bevond zich onder de paHHHgiore en van do W menflchen die voor den middag do Uiolit wa ren itige wn wa n 50 vrouwen en klndoi on In den namiddag waTen zij notj e erkpr vertegenwoordigd VUegon geL uC Kon Pagio vliie gniaohinc beetuurd door LU Boldaat botsstfi Din Jagnnorgon bij e üikiitijgeu In dt buurt vau llampahire te geil eon lelftfeTaatpaal waardoor ij in bmnd raakte Vijl porionon kwamen om torwijl 2 zwaar gewond weqrden BlNNEWLANa Beëindiging der oorlogswinstbelasting Een weteontwerp is ingediend tot wyziging der wet op de Oorlogswinstbelasting Aan de Meanorie van Toelichting is het volgende ontleend Artikel 100 der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 schrijft voor dat binnen een jaar nadat de oorlogstoestand is geëindigd een voorstel van wet wordt ingediend om de heffing te doen vervallen Aangezien nu wel aangenomen kan Worden dat de oorlogfftoestand zg het ook niet in formeelen zin thans geëindigd is zou een ontwerp van wet als waarvan in bedoeld voorschrift dprake is eerlang moeten worden ingediend Doch ook zonder die wettelijke verplichting zijn er naar de Minister van Financiën meent redenen om aan de oorlogswinetbelasting een einde te maken Behwidt de Minister zich voorshands bet antwoord op de vraag in hoever er ook voor het vervolg een buitengewone ibelastmg van buitengewoaie winsten moet worden geheven nog voor hij ia van meenmg dat de techniek der tegMtwoordige oortogswinstbelasting die kemnelijk berust op de t delykheid der werking van die beiasting niet gedoogt haar al te langen Ud te handhaven Nog en ander Inotlef heeft den Minister tot het indienen van een intrekkingsvoorBie gebracht Zooals be end al zyn is er reeds sedert eenigen tyd geen sprake meer van hef Veelvuldig maken van ruime oorlogswinsten Veeleer brengt de huidige economische positie van veien meer of mmder aanzienlyke schade met zich En nu moet de vrees gekoesterd wopden dat werd ook over volgende jaaem de oorlogswinatbelaflting m ttfnd gelaten de in art Ö2 der wet vervatte regeling welke tot op zekere hoogtr oompensatie van oorlogsverliezen met vroeger gemaakte oorlogswinsten toelaat den Staat zou komen te staan op een niet onaanzieniyk bedmg van hetgeen thans aan belasting ten kohiere Is gebracht De Minister kan eem dergelijk risico voor de schatkist onmogelijk voor zt verantwoording nemen De uitvoer van runderen De minister van Landbouw heeft bepaald dat ten aanzien van den uitvoer van runderen o m de volgende regelen zullen gelden De dieren moeten bü een van rijkswege onmiddellijk v66r den uitvoer in te stellen onderzoek bevonden worden niet lijdende te zijn aan of verdacht van eenige besmettelijke ziekte in den zin der wet welk onderzoek moet geschied zijn door den districtsveeart en aan de dieren kenbaar gemaakt door een merkteeken Nadere bijïonderheden vermeldt de St Ct van 28 deaer Van goedgekeurde lijsten en van een afgekeurde Men schrijft uit Deventer aan Het Volk De lijat door de antirevolutionairen in district I ingediend werd door het hoofdstembureau afgekeurd omdat zij ingediend was door iemand die volgens de kiezerslijst in een ander district vvxwnde en dus geen kiexer was in I Art 40 der Kieswet werd dus z66 opgevat dat de inlevering moet geschieden door ecj der bevoegde onderteekenaars van de lljst Op dezen grond ia hier indertijd ook de lijst van de S P afgekeurd Op dezen grond is in Zwolle bü de Statenverkiezingen de UnieLiberale liJat afgekeurd welke laatste afkeuring door Gedeputeerde Staten is bekrachtigd Gedeputeerden hebben nu echter de lij t van de Deventer antirevolutionairen ge handhaafd overwegende dat de Indiener nu in district I woont en volgens de nieuwe kiezerslijst die nog niet is vastgesteld in zijn stom zal kunnen uitbrengen Volgens Gedeputeerden moest voor de Indiening van de lüste met de toekomstige kiezerslijst rekening gehouden worden Deze redeneering waardoor nu andere reeds jmedgekeurde lijsten eigenlijk misschien afgekeurd hadden moeten wbrdenl maakt hier den iodruk dat Gedeputeerden mÊmmmmÊmÊÊm mÊmmmmaÊÊÊftmÊÊÊÊmÊmmmmmm oordMi dat taatihiMifdeti onder geen enkele juriBdictie vallen Amenka a standpunt Ib dat een etaitt ioofd dat fctand van den troon heeft ge laaji of dat door z b onderdanen van d macht ontheron II geen p r Boonl ke veraaitwoordeiykheid draagt In het reminiè bepleit de cotmni Bi de noodzakeluJiheid en de nrageliikheic rui vervolging n bestraffing der aanntiebters van den oorlog met ii Mgzip van den keizer aiu medeplichtige ♦ Naar men weet hebbeo de Japanners er zich over beklaagd dat de Amerikjuiudie troepen in Sibene iten in een gereont b Habarowik tegen de botsjewUu in den steek hebben gelaten Ue W ashingtonache correspondent van de NewYork Timee meldt nu dat generaal majoor Graves de bevelhebber der Amerikaaasche troepen in Siberië een rapport heeft gezonden aan het departement van oorlog A aarin hu zegt dat zijn troepen de Japanners in bedoeld gevecht niet hebben bugesUan omdait de Japanners vrouwen en kinaeren doodschoten en omdat h Graves 4n dit gevecht de Kussen niet beschouwde als den werKelijken vijand Generaal March de chef van den staf heeft op een vraag naar het gebeurde geantwoord dat hij meende er zich op het oogenblik aiiet over te moeten uitlaten j Naar fL leiding van het door het Berliner Togeblait van 22 April gepubliceerde bericht over joen door de Duitsche regeer ng voorbercJa ontweirp voor den Volkerenbond verneemt de Deutsche AUgem Zeitung dat de reg ering met d t ontwerp rtiets te maken heeft maar dat h t t werk is van een aantal bekende Duitwhe rechtsgeleerden BUm Ml AfSÜSCH MiOJWfti UUiCltCaLAMB LïgL naaritigi straften Uil jaar iiei üi n do K iuio laaw 2 yüi met hel Owaft al ula oiibttui gHolm In eHKele j iimuIilmi liep nfi aaar do uu uiiia der i ngij iaüiie bez iiime vfilicid de pui jjblen ujit Jji eu corra puaaeiH tK n£ei at ii avund werden üeriig paren naar ü t burejiii van puUufs geie d uiu duOBenue waren aaiigttuofieii JJe heereu la rt t en varUitle Uiio ueiL werden veroüuxmeW aluu okIwhI veracr ilienue buoci ühappen in niadi 10 vorrloimea I e taki ng on De etiuini in het itoergt biod Bchijntwt iLdlijJi rit to luwen tiet wordt tijdüoli ouKiat ie k olcniioud wu l njjpeiiü bügiut Ie worden iJuurt de Jochtu kolerfprotruotio nog efciil cn tijd voort dunweet men met waar t pt hoön inoet muihot spoorwegverkeer In erach llendoPofijjnwoliB voom odea li ou s a voadadt tAÏen in het donker want de gaato oer ie zoo gebrokülg dat ook fc koJ n vitati Bl chL q ongeUikkïg In zijuwerk gaat liet gpbrok uan kolen word dos te elksr gwoeld omdat or oen wiatensche trttipiTalnwr over heel Uiutechland hoartfohl u de inomichea a en toeop een Kleine anenuwvloog wouden vergast ELGU Naar eociaUealle M Vender volde nuniater van Justitie heelt het bewluw genomen tot opj lcéiüii j eenel Nalwnale iJrukkerij aar al liet druï twork au de vorechallende doparto jtioiHen z ia uitgovoeid worden door den öittttt De ö ndécale Kamer der Meeatei druxJiore te iiniBsel tfbett lo dim opzichte een pro est Ingeiiiena WJ den miniSIcr doaif hot bMlu t hoogrt belemmerend zal Inwerken op het herstel vem het getroffen drukkereJ odni BNGSJLAND Ptt sohvluoht e JÜe 49don aiid l ro io£llul joinpauy had VQ f do Paawulidmiun haar vliejluig ii betiUhihbaar gei oki voor de Loude naare die iu A gevoijJden mt et n reltij in het luütilu unii te doen Zij vroeg f 12 50 voor een toahtje vau 15 k 20 uuuutcn Len hal doziju go de bosLuurdere waren daarvoor tta awexgi Te tlruoteweod konden toclitje j goniaaiKt worden m de groolo bon bardeeirv lj gtfmg n van de hrma page legt n f 2ö por hall uur Te Southport IV to Handle weirdeu aveueene ee i zeïial vliegüJLgen bettohiltbaa r ge eicld voor het doen van vUe cb ieB Uet rci eu in do tuuh t ie detlialve nog ni t v oor ledere portLinoniaie geaobtit leniaud die voor zijn zaïkeu dft moet za z c Voor een aapdlg4ieldl kijkt men echter nlfe zoo namw op een dubbeltje en op een gecfoven momonit stoud er dan ook Zaterdag den eta ten dag der vliegtocht je een queue van 80 personen voor de a rodrwiie van Uandley Ffige to C hrlck1ew oed Cp bun beoirt te waohien voor een reisje van een haliuur tegen den prija vHli f35 met een veH ouwden boimuenw Tpor Uet waa ideaal vliegweer aa do vluchten waren voor urew bmproken gehandeld hebben onder invloed van de groote genegenhewl die zü voor de richting van de betrokken lijst gevoelen l n uit Assen Te Aasan ni de door den Vrijzinnig 0 inocratiae B Bond ingediende lyst lamade die van de Liberale Part ingediend door iemand die geen kiezer was op de tot dea l en Mei geldig zijnde liJst De eerste lijst werd ingediend door i Menus Kalma den voorzitter van de afdeeling Asseo V D B de tw ede door d a heer Lentlnk opzichter by de StaaUspoor beide personen die pos kiezer worden voor de a s gemeenteraadsverkiezing Toch ijn beide lijsten goedgelceurd door het sieimbuerau met 4 stemmen voor n 1 tegenTot loover de correspondenten Opmerkelijk id het intusschen dat de Friescbe Galeputeerden de sociaal democratische lijat van Leeuwarderadeel hebben afgewezen hoewel daar de omstandigheden nauwkeurig dezelfde waren als bü de Deventer anturevolutionaire tijat n fey de vrijzinnig democratische lijst te Assen Het blijkt wel dat de rechten dor partijen bü de evenredige vertegenwoordiging neg op zeer losse schroeven staan en dat een nauwkeurige technische herziening der Kieswet broodnoodig is 1 Mei viering De door de Bemer Internationale conferentie ingeetelde commissie heeft © en door Branting ails voorzitter en Uuismana als secretaris onderteeknd manifest aan de S D A P verzonden waarin de arbeiders worden opgeroepen eensgezind de belangen van het pnoletariaat te verdedigen De conferentie wil van den 1 Mei dag een betooging maken die haars gelyken niet heeft gehud De betooging zal m de eerste plaats gencht zijn tegen den imperialistischen resp militairistischen vrede en tegen het kapitalistisch verlangen om de arbeiders die van den oorlog het minst geprofiteerd hebben voor het grootste deel oorlogsschade te laten betalen De eischen van 1 Mei zijn een volkenbomd gegrondvest op deanocratischen grondaiag het zelfbeschikkingsrecht dei volkeren voor een opvordering van rijkdommen voor den 8 uren dag en voor wettelijke regelingen m verband met kinderen vrouwenarbeid huisarbeid recht van vereeniging werkloosheid en ten slotte ten gunste van een internationale arbeidswetgeving Het manifest eindigt met de woorden Wy staan tegenover een nieuwe maatschappy De oude is ontwricht door de verstorende krachten van het imperialisme het militairisme efl kapitalisme Gelijk hot socialisme heeft voorspeld zou deze orde van dingen haar eind viiulen in den zelfmoord Zal i en op en met de brokstukken de oude instelling weer gaan bouwen voii uitbuiting en verdrukking Arbeiders dat hangt van u zcSven af De Redactie van Het Tolk Naar de N H Ct zegt te vernemen is in de huishoudelijlce vergadering van de S D A P op Maandagavond besioten mr Troelfltra het hoofdredacteurschap van Het Volk öp te dragen Het werd niet wenschelyk geacht een hoofdredacteur directeur te benoemen De Tel heeft naar de juistheid van dit lïtericht geïnformeerd bü wethouder Vliegen den voorzitter van de S D A P die zooal3 men weet als candidaat hoofdredacteurdirecteur is genoemd De heer Vliegen machtigae de Tel het bericht met alle i eslistheid tegen te spreken het bevat geen sohyii van waarheid verzekerde hij ons Uitbetalingen aan gedemobiilseerden Kleedingtoelagen en onderoffidert jaarwedden Op de vragen van het Kamerlid K ter ijaan omtrent de trage uitbetaling van ƒ 40 voor kleedinggeld aan gedemobiilseerden en die der jaarwedde aan onderofficierenmet kilein verlóf luidt het antwoord van den minister van Oorlog De vrij lange duur van de behandeling der aanvragen om kleedinggeld vindt haar oorzaak voornamelijk in den omvang van het aantal aanvragen en de noodzakelijkheid om in vele gevallen n diepgaand en herhaald onderzoek In te stellen als gevolg o a van onvolledige opgaven omtrent de militaire positie van belanghebbende en van de zeer talryke pogingen om zich door het aanwenden van oneeriyke en bednegelijfce middelen steun te zien toegewezear waaFop geen aanspraak bestaat De behandei g der aanvragen van onderofficieren om uitkeering van joarweddesteun heeft aanvankelijk biJ het departerfimt eenige vertraging ondervonden als gevolig o a van een tekort aan voldoend onderlegd personeeL Overigens is met de verstrekking door de burgemeesters van de inlichtingen vereiecht voor de beoordeeling van de gegrondheid der aanvragen soms geruimen tijd gemoeid omdat de burgemeefltera de door hen gevraagde gegevens niet steeds spoedig ontvangen In het belang der onderofficieren hebben onlangs de korpscommandanten machtiging gekregen om voor zoover hun dit noodig voorkomt nan huiswaarts koerende onderofficieren al dmlelijk bij hun vertrek ten hoogste een maand jaarweddesteun uit te keeroi Karetnja I Men schrijft aan de N Crt Een vfui de Amsterdamsche bladen beeft I melding gemaakt van een landing die van I groot belang ie voor de electriclteitsvoor ziening van onA land waardoor dezer dagCn een stdatsoommtssie onder leiding van dr Lely is ingestdd Het blad verneemt dat de vinding er eene is van iemand uit Den Haag Het Ne derlandsch octrooi daarop w id verleend nadat d uitvinder reeda in aantal lan den van Europa en wn overzee daarop patent had gekregen Karetnja dat it d naam van een ni uw isolatiemateriaa schijnt voor onze reeds bloeiende kabelinduatrie nieuw banen te openen lütaners by de met deze Isolatlestof vervaerdigde hoogspanningskabel kan de lood n mantel vervallen De kabels weerstaan en aanmerkelijk hoogere spanning dan schier alle bestaaivde kaWa der wereld Zij zijn ongevoelig voor de inwerking van vocht en zuren hebben een langoi levensduur zijn aanmerkelijk goedkooper dan de kabels met looden mantel en door geringer gewicht gemakkelijker te vervoeren en te leggen Het procédé Is van dien aard dat in normale tijden Je grondstoffen voor de vervaardiging van Karetnja in onbeperkte hoeveelheid in ons land aanwezig zUn zoodat een eventueele nieuwe industrie van het buitenland onafhankeiyk kan zijn Wij vernamen dat pogingen worden aangewend om zoo poedig mogelijk te geraken tot de oprichting eener Karetnjakabel fabriek hier te landa Biiiondere uitkeeringen Uet spoorwegpersoneel zal in de periode van 1 10 Mei een bijzondere uitkeering ontvangen van 14 dagen loon degenen die in uurloon werken ontvangen 100 maal de uurbezoldiging Het losse personeel op arbeidscontract dat onafgebroken In dienst 18 sedert 1 Decembeo 1918 of vroeger ontvangt dezelfde uitkeering in den loop der maand Juni De Ryksmlddelen hebben in Maart jJl 2H millioen meer opgebracht dan in 1918 in het eerste kwartaal 1919 ruim 1 millioen meer dan i 1918 Prov Bond van Ziekeng uitk vereenlgingen Gisteren heeft de Provinciale Bond van ziekengeld uitkeerende Ve eenigingon in ZuidUolland te Leiden een buitengewone vergaderig gehouden welke door ongeveer 200 afgevaardigden vertegenwoordigende ruim 0 000 ledem werd bezocht De voorzitter de heer T D Gaastra uit Den Haag zeide in zijn openingsrede dat deze vergadering was bedoeld als kr ichtige demonstratie om het goed recht van bestaan van den Bond aan te toonen en om bij de regerring de overtuiging te vestigen dat er hooge prijs op wordt gesteld dat de vereenlgingen bij de invoering van de Ziektewet blijven bestaan Hij heette in het bjjlonder welkom het Tweede Kamerlid Ter Hall en de chef van de afdeeling arbeideraverzekr ng bij het ministerie van arbeid mr H W Oroeneveld Voori sprak hij er zün vreugde over uit dat de ftrste vrouwelijke ziekengeldvereenlging welke in Den Hag gevestigd is en 500 leden t it ook was vertegenwoordigd Mr pink Schuurman van Hilversum hield sn inleiding met betrekking tot de Ziekteverzekeringswet en betoogde dat de vrije fondscn daardoor niet behoeven te verkwijnen integendeel dat zij volkomen recht an bestaan blijveai houden Hy deed voorta eenige hervormingen aan de hand waardoor de vereenlgingen ieh beter zullen kunnen aanpassen oaan de wet De inleider werd bij acclamatie tot rechtskundig adviseur van den Bond benoemd Aangenomen werd een motie waarin de wensch Tot bestuursleden werden benoemd de heeren J Versteven Vlaardingen P C Trouwbosch Rotterdam H va der Graaf Gouda fn D L Nedermeyer Dordreecht Besloten werd dat de volgende vergadering te Rotterdam zal worden gehouden Chiisten Socialisten Op het te Utrecht gehouden Congres van den Bond van Christen SociaUaten ia hiH volgende program a n a tle vastge fctdd Goineoüschappelijk bezit van grondi prortuctïemlddden Hegcling van bedrijf en beheer doorde voortiiirengeiw Productieve aeeodatle 1 Aföohafflng van den nionarohalen legreringr voTin Scheiding van Kerk en Staat Oplie ling van het ertrechl 7 Aniiuleoriog der staatseciïjiden fc Algonieeno en algieheele ontwapening 9 Oj ejfflng van burgarwaohten i gor en vloot in Nedwland en koloniën AtechaÉing van aüen dienst enL Mie belofte dwang RevoIutlonaSt SocialïiSlisohe eifbewijdipg der Indiërs Dü Bond van CJineteUrSocialisten wïjet de regeerin op haar taak om te zorgt P voor Doelmatige Ic ensmlddfeien en woning voorziening Productievon arbeid voor werkloozen 3 BeHtaansaekorheid voor alle lacMdge nooten bij alekte ongevellen luvalldlteit ouderdoira zwangereohap onvoldoend Inkomen Opheffing van Iwüreöte belaetingenen invoering van sterB progiressleve belawtini op Inkomene en vennogenfl zoomede belasting op goederen In dedood band KoeteloGB vrij onderwije C Vrij he d van vergadering demon iratie pare en wootrd 7 QftWfrtennvïrijheid ook in zake krijgsdicn t P Burgwrecftjlelljbe en etaatareohtetijke geiijk e llng van man en vrouw 9 Abohaffing der Serate Kamer Oelei Wljke iovowisg van den Vureudag Opjii ffing der eiaklngswetten 1903 l laatis ijko keuze en verb xl v a drankfabrboBjco l S OpenbairhetdT van aJJe odUeulandselie bettreikldaigan Bealiw ng over oorlogi en viodo bhhet volk Invoering van het volkar tereodom It Onvoorwo rdelljike toepas jtng var hot asylreoht Het intern Soc Congres te AnuterdanL Herstel der internationale betrekklngmi Vulgair een x uumr ttiitu rtuu uu rü s t zijii de eo j bi SiidOue olgevaftridguea Aiiöoüie en De lirou jnCre lumr Aiuiwer liaiii vertroKiken om met lie uiiLVoereiid cuiiii jé van net Inter nabionatd C loiJ ttpol IVireau Ie overieg en op weiie wijze ine ic en onder weU voorwaar d i de ill ernalionale sooitillcïlieohe Ijetr KUigcQ herval H iuien worUen na net liluiten an den vrede f Briefport tuschm Nederland en Eagelud Do diirecteur gi ueroal der poelarljen qq teletgir m i iUt beivenlil dat beu v onvoor van do brit porl tuesolien Nedetland en t iigeland in hei ver olg zal plaan vüi KjKr alfi hiorondor iis aangegeven a Verzonuing ntiar Jbogeuuid on verdüi gelegai landen Ic op tederen Maandag Woensdag met d van Vlasein eu naai Kngelaiid orirekkendü wnepen der Stoomvaa rl MaatHchappuj Zoeland ie op lederen Zaterdag met het vaa Hoek au Holland naar Engeland vertickkendio J toomschp van de Great Ëte tem KaïUway Coïnpan De ftobepeaverirekken van Viliösiiagen en Hoe vaa Holland bij het aanbreken van den dag De Ma KngWand te v nsenden maiU voor NWerlaiidt Oo Indië worden Uitsiuhend verzonden met de schepwi van d biioontvaart MaaK Kibapipij Zeeland b Onc aiig t in Engeiaud en verder gelegen landen Ie 0 p iederOn Dinsdag en Donderdag 11 c de te Vlifli9iiigea laankommde scheper van de 8toi iniTAaTV Maat3oha pij Zeelaiid 2o op lederen Woensdag en Zaterdag mL de to Ho € van Holland aankoinendt Bchcpon van de Great Eftstapa Railwy Company Verhooging van het adlkerrantaoen 1 ons meer p r weejc en per hoofd Naar dt T6l verneemt zal begjnt Mei het suiKerranteoen worden varhoogd iiR t 1 ons per weelL en por hoofi en dut gt bira t worden op 3 oos per week eu per hoofd Worst Du miniister van Landbouw heeft bogetv okiven ds bij zijne be oMkdting van 23 Januari UUi vat gofltolde maxlinuoiprijzen voor loverworet en bloedltvoist aJle andere woorten worart zouter uUaoaderiag St Ct Huiden leer en standaardscboenwerk Dl minister van Landbouw heelt met ingang van hed n IngetroJücen de dUtributieregcUng Ihudan en Lefler 11 laat te ijk va tgeHtt ld bij beeohitkkii van sijn lunbtsvoorganjg r van at Juni 191Ö be treilende Standadwl choenwerk Sfc Ot Aan de grena Dt gi ruchten over een eventueole bedreiginjg van onze oostgroaa door 8pa tatttcieten eia boi jewüti zijn ook tot den iiilursten zuidoosthoek van Drente dÖÓr gedrongen Men beigrijpi zoo sohrijCt men aan de N Crt dat deae invasie over welke de geruiohten gelukkig nOg ol beveiligd woitiea miodei aangename gevolgöiï zou hehbtii Met eobte zooails In K i Apt l legt men te Coevorden oen groote vreee aan den deg Daarvoor veetrouwt inea ertd vool op dol hel au ook vii goed zal gaan zooaU gedurendedea uor ogadjd alles ie goedgegaan Wat niel wegiRHimt dat in Coevorden en oPgeMHig Nieww Sdhoouebeek De Hoandrik enz het toedicht op hot grensft eirlceor zeer Vt fficlierpt a De g ensde aclleaneBten sljn huns si ikeff dan gedurende den oorlof torwijl ook andere maatregelen zijn ge nomen Zoo ziet iiieo op den weg evordon naar het Oulleohe gronsplaataJf EesicilienbPU gieHdorf een breede prlkf ikeldraadverapeiiring versterkt door kettingen dwars over don weg tueschen de boonion gespannen Met een voertuig 1 hei niel mt olijk don weg te paeseecen r öii zeer smal voetpad loopt OcJiter de boouien la igp Het Ie due b v nie m gelijk hier ons land met een aulo Wanen te irijden Komt men voorbij de grenepalai één roodwit4 Uuw de ander wlt zwart endearUisdiheni do gir wï9teeQ dani ficrljgt niei in het geheel niet het gevoel in een land te zijn woair revolutie heeiwobt Hw vredïg is heè bier Eenige honderden meters voorbij de grenfl zien we een overblijfsel uit oor iogttfjA AlIöreerM een piriikke droadverisperring gevolgd op koi en atetand oW een toopgirafveninle wel e ocfaijf aar g diend hebben om gedurende den ootlo oen aanval van Nederland te koeren docS vermoedeiijk n er besterod warea f piling der near het frout te zenden oldaten Eenige Duilwhe arbeiders zlja zlg de ipcikkeUiraaicbvenBperringien op f ruimen D 8 veraporrlngen wocdea door do Dulta he rageerlng vorko rfit De koopiT nduit zo dan op n koint zooiuiiei bitfU van het prCikekfcraad UU de lo gfB en Is reeA zooveol aiogtriijk weggehaalo De houten be8 Autti igen staanulMtsen enz i elke er vóór korten djd uog in waren zijn geheel verdwenen Alleen de aarden wailen cdaan er nog gegrsveu Booabt de oorlo ervariogi dit wenBCiteilijk maaikte Door eon breede erbiu iltgsgang komen wo in een tweede loopgrfcvenUoie ongeveer honderd meter verder bet land in pe arbeidoff die oaar zo zelf zegna natuurlijk In den Kiirgi geftm 2ijn want iedere man in DuitacliIjad is er in gerwej werHen hior rustig door Vain anaffChisme w nleta te benurkeo Op nujn vraai doelden ze mij mede dat zij genoeg te eten bebbeai De boeren liebWn voldoende Ook veoder Duitsohland in hoeft uien h er nog goan Dl BenUieimer Krdi baan de spoorwegverbinding tufflohen Coevorden en Benthetin welke eaiige weken geloden weer tiervat wias la met Ingtung van deBt3 weck weer stopgezet diaar er vttn deze verbinding zoo goed als geen gebruiHc wetrd getnaa doordat het greneverkoer mog aan alliTlei beJeniinerendu bopalingiin la onderworpen Zoowel hi ir als over de enshoopt men echler op een spoedig herstel van de normale toestanden Een manifestaUe pIan De MoBlffecd it tjtaar heolt wwu de Mflb meldt n een zijneff laarfcatB vergaderingen in principe bé loto i m den loop van den zomer een reuzen manileslaiuü op touw te zetten zoodra a l Va tstaat dat zooajö wij hopen Ijiraburig tot m het uUerste hockije van Nederlaiad füC ijft 1L 0 beUoeiiug is atlle ZuHd Mmy rgsoho zang HPeenJSgSngen liaarinonleön en laniaroü uit te noodiigen deel te nomen aan eai grootfiche hu de aan de Koningin en do Kegeerin üuiburg zal daardoor zijn a kendeiijkiieii loonen voor hetgeen van hoogeièand gudaon ia om de aiinéflcaJie plann i te verijdelen De manifeotatne zaj op een Zondag gohouflen worden in iMaastrticht waar bij the gelegenheid na aflo van oen optocht op de Groote Markt door ailedeelntniotnde vereemiglii igen geaaaoenJijk eenige oudiHoliandfiohe liederen zullen woypden UilligievoQrd be broodkaart Naar do Prov Gron Crt yern iami zal er vrij zeker nog wel een joarverioopen vóórdat het brood wear zoud r Iwii iverkoebt lAag worden Het blad heott van dit borlcit nog geen otïicieole boFves ijging kiunnon xnj gen maar de omstandigheid dat de overeenlwuwten met vele beajiibten Wj d rijksgraanver zaïixïijig dezer dageji voorlo lg met en jaar zijn verlengjl loet vermoede 1 dat het barioht inderdaad jUiHt 18 Een S a A P er geweigerd als Ud der Ned Herv Kerk Uen sohrijft u t Zui e i ri ojl Het olk Ken der leden vaa de par ijnidetllng ULli heim wenscihte ikl te vjr len van tie N i Herv Kerk Na door C a preJiksiit OË Van der Ki tfj oenigen ti d ondwrwetóon te zijn in do ieor le liigtn dtir Her onDde Eerki kwnat net dominee lor oord dat zijn le r bjg Jld is an oe S D A P Onzen partjgpaaot werd in ü erweiging gegoven lis lid Ann de partij te bedanken daox KU lks onvereenigbaar weird geaoht met iiet iidmoat joliap der HerAormde Kark l oeui hieraan goen gevolg vefd gegeven oiutvingi onze partijgenoot Hét volgende eohrijven De kerkoroad der Ned Hp v Qemeent van ZulÖöbeun oordeelt liot Iidn aat jchap é s 3 D A P onvereeiujjbaar me d leer der Ned Herv Kerk met de rugitementen dfier kerk en met de H Scbrl c en maaiKt daarom bezwaar tegen M van der Maaa lid der S D A P volgoNJi zijn eljgen beike ntenis en kan de ikerkeraad hem dus niet tot lid der gemeente aannoman Ongeluk i e Tiilxirg werd de arbeider De Kcuyer in do woUenmoUenfabrlek der firma Bo gaere en Zn bij het led gon van een aschkanaal bedolven onder een eensklaps nperstoj endo groote hooveolheid gioeaende asch i oO r hot inademen Uiervan werd de man ook inwendig erg verbrand Hij bozwofic na vreose ijk lijden Brand Te Veldhoven bij Eindboven zijn drie boarenlwfateden van De Gchb Sm te en iLodewijke aflgobrand Vijf stuks rundvee en een geit kwamen hi de vlammen Het geval t EindhovML I c gearresteerde koelganger vap den op vreemde wijze om het leven gekomen filagcr Van Aalst te Eindboven ie op j voeten giewtetó De vrouw bbjlt in eehtenls De gerecbtelijfte HcheÜkundlge ïal imniddeta nadere onderzoekingen doen eue nde meerdere klaarheid In het drama te kruj verkrijgen Het gerecht hee t mteia verlet tot de teraatrde4 ei eiUngl van den overledene gegeven Moto galuk De bew D Ulijdanateln te Ëwcbedé di Op din xtraabweg Ueng lo Easchcd OOI ongeluk mot zijn motonleia kreeg la girtereu in bat ziekeohuLs ovcrlodea Tramataklng in Rotterdam VM wacht Naar aaiueiaung van een dreigend con lüct by d KottenUunactie iram verneemt ue N IA dat zoo te eiscben van het personeel die ƒ i ik ƒ 4 hooger a n oao m Den rlaag zouden worden ingewiUigd dit een grooter mtgave van md ƒ lSM t 0 noouig zou maken temv l wanneer ook de 8 urige werkdag zou worden ingevowd dit met een v nooging van uitgaven van b na Ihk müuoen gulden zou gepaard gaan Kr is geen sprake v dat de luaatschappu een dergei ice uitgave kan dragen De uirectie heeft zien tegenover IJ en Vv bereid verklaard de loonen te w d en en ze gel k te maken uan die vian Den Haag muion aif ook hier net mcfuwe U scbe tarief van 7 H ct zonder ret nublljet kon invoeren Hiervan wordt een hooger ontvangst van ƒ 6üü 0ü0 verwacht he bedrag dat noodig zal zyn om de loonen m overeenstemming te brengen met die van Den Haag B ra W heboe geantwoord dat het met pp den weg van het college ligt tot w ziging van liet eerst m December door den itaad goedgekeurd K D V het initiatief te nemen en reeds daarom omdat zu omtrent de herziening van de saianeering van het gemeentepersoneel met welke aalaneermg de loonen van de Xrammaatachappu tot zekere hoogte veroand houdt voorateüen van de betrokken madacimmiBsie wachtende zyn B en W4 situtten bun medewerking met uit nadat deze herziening heeft piaata gehad Aan de organisaties die vöór 26 Apnl antwoord verzochten is medegedeeld dat van loonaverhooging vooralsnog niets kan komen De direcbe heeft zich bereid verklaard na de herziening van de loonen der gemeentewerklieden de zaak opnieuw aanhangig te maken Verwacht wordt nu dat de organlaaties met dit antwoord geen genoegen zullen nemen eu dat een conflict dua onverinijdel k is Uezien de geeet die onder het personeel Jieerscht zuilen de organiaatiea Vrydag a s wel tot staking besiluiten Smokkelaarsters aangehouden Dinsdagavond met den trein van ruim 6 uur arriveerden te Borne twee dames maar tegedukertijd stapten ook 3 rijksambtenaren uit die den dames verzoehtni even mede te gaan De visiteuse was ook aanwezig esi ontlastte de dames van eeoe hoeveelheid f jne rubber dat ze om baar lichaam iiadden gewikkeld Ze werden werden gezamenlijk naar den dienstgdeider gebracht waarhewi ook de rubber werd overgebracht Woonwagen mannen ala Inbrekers De rijks en gemeentepolitie te Bome heeft nu reeds vier woonwagenraannen gearresteetd en wriUcht zullen er nog meer volgesi die allen debet zij aan de inbraak in een villa te Voorst en meer andere Elen reeks artikelen als servetten damast tafellakens zilveren lepels en vorken een stel ivoren biljartbalten doosjes tandpoeder flesschen eon de cologne n m a zyn m versclulleade woonwagens in beslag genomen De mannen zijn naar Zutphen overgfr braclit KANTONGERECHT GÜtJDA Uitspraken van 23 AprU 1919 Wegens iwertreding Leerplichtwet L B G Cïouderok ƒ subs 10 d h Wegens vuurtje stoken C M v V Hekendorp ƒ 3 subs i w tucbtseh Wegens ondeugdelijke melk J v E Keeuwyk ƒ 2b subs 10 d h Wegens overtreding Leeiitlichtwet A K Wadidinxveen vrijapraak Wegens straatschender A J P Gouda ƒ S suba 6 d b Wegens ryden in plantsoen A A Waddinxveen ƒ 1 sube 1 d h Wegens op j s toepen G P A v H Gouda ƒ 1 subs 2 d h G P A v H Gouda ƒ 1 suba 2 d h Wegens openbare dronkenschap A U z V w ƒ 3 subs 6 d h J W Scb Rotterdam idem U J v d Z Gouda idem Wegens ijsbanen vegen W A de J Gou L ƒ 1 subs 1 w tuchtacbool Wegens orde verstoren L B Gouda ƒ 3 subs 6 d Wegens op i s loopwi U J IA Gouda ƒ 1 subs 2 d h Wegens rumoer maken M N B Gouda ƒ 3 aubs 6 d b N F Gouda idem Wegens zonder vwgunimng venten J W van A Rotterdam ƒ 1 subs 2 d h Wegens Politieverord Gouda G J v L Rotterdam ƒ 1 suba 1 d b Wegens rijden op klinkerpad P A G Boskoop ƒ 0 50 subs 1 d h en ƒ 8 schadevergoeding Wegens PoUtieverordemng Gouda H de K Reeuwijk ƒ 1 subs 1 d h Wegens openb dronkenschap F H v d L Gouda ƒ 3 subs 3 d h Weigens op straat voetballen W M R Gouda ƒ 1 susb 1 w tuchtsch Wegens trekdier los laten staan F d H Nieuwerk rk d J3 ƒ 1 suba 1 d h Wegens rijwiel zander bel T U B V Alphen a d R ƒ 1 subs 1 d h Wegens rijwiel zonder iieht J v d V Haastrecht ƒ 1 suba 1 d b A de G h vr J V d V Haastrecht idem Wegens Politieverordaning Gouda j J H V H Gouda ƒ 1 subs 1 d h Wegens openbare dronkenschap F U Gouda 1 w hecht A v d L An ero ƒ 6 suVs 10 d h J S Gouda 8 subs 6 d b P W F St MiohieU Geatal ƒ S ubs S d h 420e STAATS LOTERM Se klas treltklng van Dondardag 24 April 100 1844 ƒ 25000 18B 9 Prllioi van 45 317 714 917 M2 1380 l ll 1631 1802 2046 ióbó 26U6 2 i62 3474 330 33l 3913 44til 4 M 4941 U01 6328 5621 MU 0071 04441 t 4£l7 6904 7t 73 84u4 8620 9021 9110 9169 f4U9 1U2 9 lUtKM lOOlO 10843 11U69 11097 11181 llb O 11681 11006 11702 11960 12U47 12006 12231 12803 12844 12940 13123 13164 13194 1 29 13698 14141 14198 14608 14773 14991 16118 16150 16347 16040 15740 16326 10003 10202 10723 10732 10823 17141 17101 iUi 17t 02 17448 17960 X8046 18063 18164 18201 18787 19049 19002 19195 1946 19613 19731 19736 20141 20169 20164 20200 20329 20449 20077 KKMMlMtllilWiNtfMM De BUKGKMü4t aTKK van GUUDA orengt bg doze ter Jtentus van d belang neuoennen dat door den beer Directeur tier firecte i etasungen enz ta Ifrecnt op 19 kpni 1919 executon 1 verkiaard net Konier no ü der Jr ersoneele Belaai iiig diensi 1919 uat voormeld Kohier t r invordering ii gesleud in Handen van dou Heer Untvanger uut leuer üie ooorop voontoint verpticnt JS z uen HUJiaiag op ooi bu de Vvet bepaalden voel te voiuoen e oat heden ingaat oe teriii iu van zes wcMen hinmen welken de reclames betkooren te worden ingediend Gouda den 23 April 1919 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS Inrichtingen welke gevaar schada of hmuer kunnen veroorzaken BURGiuUJiJLiSriuK en Wi iUOUDËRSvan GOUDA t v oezian art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zu vergunning hebben verleend aan de Vereenigue iouw en Garenfabrikanten v 1l de tirnm s Spit en de Viletter n J B van tJatz en Zoon te Gouda en hunne rechtvoi krugenden tot li t uitbreiden hubner bestaande touwen gamutabriek door plaattiuig van een stoounketel in de perceelen piaatselgk gemerkt Fluweelensingel not 99 tm lup kaïoastraat bekend gemeente Gouda iKctie A no 4913 Gouda den 22 April 1919 Buigemeestar en Wethouders voomoamd ULBO J MUS De Secretaris M VAN DKR VEUR BEKENDMAKING Drank wet BURGEMEEaTb K en WETHOUDERS der gemeente GUUDA breiwen tar openbare kennia dat b hen la ingekomra een verzoekschrift van NicoLaa van Leeuwen van beroep koffiehuishouder woxienda te Gouda om veigunning tot den varkoop van sterken drank m liet klem ia de voorlokalen van hot i erceel gelegen aan den Langen iiendeweg no 4 aitctear BiniK n twee weken na dagteekening deaer bekeiidmdkitig kan eeoi eder tegen het ver leenen an deze vergunmng schriftelOk bezwaren bu Burgemeester en Wethouders inkrengen Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester ULBO J MUS f De Secretaris M VAN DER VEUK a iAi MAiiii Lt a utJuUA li April jyiy Kippendiet gejMikt Door di polllie ÜB hedennaobt liier aangiiioudon den in ojn dar votuttS iogoiikiMen a li er wontïidMi weirfcman J v d M dU iwoü zuïiKon met zioii voerde waarin O kippen uaroi geborgen die bij oen i Mvoniir uiiii di ii Gruii f lorisweg bloken tii zijn gestolen De kippen zijn ia beiiag ipenomen ei prooesviwbaai is tegen v d M op geutoak Goudsche Burgerwacht De Voreenigfng Do tku hohe Burgernacht uonit Vrijdagavond 25 deser In Coiucordla tn vergoderlnc bijeen o a toi het verkueen van bevelvoerders Nieuwe Sehouwborg Hot Nqd Toonee gezetochap Noord en ZiJd onder leidbtg van Heotor vifïtSeyniortier zal Zondogavood hier eeo a T adere bijzooderheden vermeldt een advojicntle In dit blad Vaste aanstcaUng tlidelük persuwel AmbarhtsavoadKhooL Blijkens ecfarijven d d 8 October 19 8 van den Inapeoteur van bet Mid Itlbaar Onderwijs heeft de Mhüster van Binneorla Mlache Zeken geen beswaar er tegen dat niet bevoegde vakechoolleerAren d e roeds voor 1910 aJa zoodanig in litnvHe wuren van eene vaste aaoalet lag worden voorzien of ten aanzien van de satarieerlng mei vaut aaogeetelden worden gflijkgesteld lu vorenbedoelde omstandlgbeid verkeereu de üjdelijitfi lenaren der Amb ahtaavondscbool sibior Tb Janaen J Lugihirt en T J Lugtbart die reeds gedurende een reelce van jaren onderwijs gjven aan badoride si Mxri doob wegeoa gemis der wetieiljka bavoafitMid geen MKe unatalLng bobben lattfd y Ma vorenveniMkie petaooao laer tot genoegen van B en W huiuie batrekidag vervuilen uteeuen iJJ dat het at uiver dui Uilijik ia om hunne aanatBliing aU ti delijk Oeerawte veraoMrea in eene vuMe aanstelaiig aila laeraar sulka te rder waar ziJ steadh van huauo wedde aM tijdelijk laeraar de voor vwta leeraren g brulaelij ke peoaloeobtJdTageiL bebbea gestort til dwe veraoderlug van titulatuur sal noodweodlg ook eeaa verhooflDg dnr jaarwoddeu Voortvu e en tot betaseltde ptidcis voor de vaste leeraren gekk Up grond van bet vorenstaande gaven U en W den Hand in overveglag ai nsvotgeiis te besluiten Door hot nltrtnljdeo van een nUt heboeii lnbri4ers zlcb toegw g veraotMftiot net geOKentohuis Zij hebben la bet le t iuuiibldeleubureau een paneel la Mrapi 11 de cretarlj kasten en tsflen opeugsorokeu eu den inhoud over den grouo i rsprold De ooUt tetiusHen kIjd geopeoa u gelod pd Vorder wonlen r wi aan lal broodnaarteu vennisK van de daders bettft msB nog gaen poor MOO UUIiMJHT De deer H De Wlfd aïMer Im benoemd tot opzichter van wes en werken lo kj bij de Ned Ind JffoorwegiuaaLiwliappij in Nedt lndld andploalM Java Tot predikant blJ de Ned Hw Kor alhier is beroepen Ds C J Leenmans il Azn te OoMterwotde QekL MAUKTUfiUtJIJÜTiCN OOÜDA 24 Apnd 19 9 KAA8 Geen fMnvQer Bert ilK Vrij £ ssik aanvoer Handel mail iot botor n ot 1 96 Heiboler f L ü VEiiA AUkT Meukvea redL aanvoer Uaudol traag f 300 500 iVUffaro varkens wetiiig aauvoer handel flauw 1 0 76 0 90 per li i ii RO Minere biggen goede aanvoer lutndel iiiadg 18 5 per week Vutte soha puri weinig aanvoer handel traagi 40bti J aiuioaron weUi aanvoer handel Ilauw 1 10 2S Nuchtere kalveren goede aanvoer handet vljugi f 1 23 Fokkatveron 123aij E lEHIi j Bed aoavoar band inatlg pi r 100 stuks 1 13 14 HTOMT Lawn Tannts in de vierdaagsche wedstrijden dar K L T Q r O 1 slaan da Gouwenaren gaea slecht figuur In ds heereosJngls vcraloag da haar M M Schun van der Loeff Jr dan heer Biest horst met 6 4 6 3 In da 2a ronde komt M M Schim van der Loeff Jr nu tsgsn den heer Kühn in de beeren double was M M Sdiim v d Loeff Jr en zijn partner da haar jhr F H Feith niet zoo gelukkig Ztj warden mat 9 7 0 0 6 3 gealagan door de Rotter dammers F Hoycr an W v d UoavMi Togo Mej Ph Bub beef in de damas single maj Goudswaart geslagen mat 6 4 O l In de 2e ronde moet mej Buh lni tegen mej C Gerbewa om indien kij dit wint wi geven lutar aUc kans in n finala voor het kampioMiBchap dames alnglaOrui Hout rust in aanmerking te komen A Ook in de mixed double zulten M M Schim van der Loaff en M Fh Bub hat een eind brengen al deed hun ipel mij gisteren soms andeia varmosdan HUNSr Arnold lïposL H M de Koningin beeft toegekend da eeremedaille in zilver voor Kunaten n Watenschappen verbonden aan ds Huisorde v Oranje aan den beer A Spoel leider der cangavonden van de Nationale Veraenvging voor den Volkssang OHZ £ ORAADLtOJC DIENST Bbart gvlatarTtaird BËBLIJN 24 April In sen vraagga apretk heeft do rijhapresideat D ert tegenoen redacteur van de Neus FttAe Pressao s gesegid DtiJl itdiland kan en zsJ niet tea ooder gaan De taüdlge rsgeering wU een vrij Hociaal iDuiiHdhlaod door den w il van de ineeTdarbeld dei volks Wij willen geen tt ortKbBppij van de minderheid geeo gaexperimenteer met wetenaobappelljke ulopleéi Wij wUlen opbouwen ntet vetulaifu voor aHeH echter geen geweld Daartegon i i de re geerlng vast beslotea voor geen dwang en geen bedreiging te wijken Oo ï tegen hei uit het Ooatoa met hi rn eiiwde kracht oanstoRnénlle Botstewlnnie zai IXü sob tand in de toekomst een dam bouwen waarvan de doorbraak niet alleen DuitedUand msar ook geheel Europa en de geheelu wereld lo den Bolsjewlstisohen vloed zal veiiWnken Dit moeten onze vijanden zich voorgezegd houden dat zij er bin politiek na t moeien Inriobteo Dultaoblaud toasUnd var beff fn ïa de toekomst bai vsb een snt nn en aannemelijkea vrada af Wanneer de Entente met den vre tre 1 o ooa een vreda door genved wH op to D en beelt aUss wat tk loowan gexe beb gaea In nieaf Ook ds innerlijk kraolK vu het lAduwhs 1 niet ukier hK lpea wannaar man hifi wolihla vernietigt Polan la OaltachlawL UEKLUN 24 AprU Gsduranda hst traas port v n Poolsche trospan gsbaunlé aan be treuranswaardig voorval in t r$giifAt Vo x de l oolscba trein ia bet stJ on 1 raui adt itond werden door Dultschs vr wlUigsrs twss officisrsfcoffers an vsrschsidana aakken haver geatoJan Het pgnlijk geval werd reeds door de intergeallieerde commiasla opgsiost doordat van Duitachen kant aan da t olen schadeloosstslling geboden ward an dat da betrokken autoritei tan bun lasdwasen over het gsbeurds babiigdsn Vardar ward da compagnie dia bat sta on nioast bewmkan afgelost en dan commandant zal rakenscbap worden gevraagd iOen ondaraoek naar de scbutdigwi is g opend ItAAl iTitar UiiUUCUt kiN AstMrika m Japaa PAK IJS M April V D jDe Ubarts meldt da tangevo g e van varwl sJui en in Cb na eu Korea kiMobon AuMrikaaen ii Japanners de Vereou jd Staten 1U 0U n an mobLiaeerun om bet garoiaosu aan iin Oro Mon ij oeauM lo viv tjtkt u Usj vsrtrsk van rlawtik LONDlu N H April De pcaueke uie Da BOMd ta Goch Men inoKk ua s ui Boxuieer i edadtf uii den moord lu Mooa Is nabij hel g r ooto m ur 11 Uoxiuoer atogohuudoii tioor vvu Mi ia iUooiuuues Uif liMtt volii OiKtig bekend de knuMd te heo en boules ou 011 u naar do iJuitMhe grens ovoord Oiii in do DktiWOJiu poiluegecun rvyi Mrd te worden Hollandsche levmamlddslsn tsgsn kali Hitr te Janda vertoeft eeo Duitachs commissie uit ik euil en weixe poogt levsnsnudueien in te koopen tegen levering van kali dan Nederland Die commissie had hedenochtend aan oa dsrhoud inet den uractaur g naraal van daproouctis den hear Lovluk KouinkUlk sabsldte Naar wu vernemen heeit U M da Koningin voor bat kom Kle spaslssiioan aansubsidie verleend aan de N V let Toonsri directeur dr Koyaards Os haadal na dan oarlag Naar u i vernamen bealt m ds gistarati gehouden vargaoering van den i uvernaKlarasu welks ooor oen juiniBtar van uuuitwuw is b gewoond zoowat als in de gtsuuvn door usn muustw met de uitvoerenoa commissie gabouden conferaotis bet vraagstuk van den uitvoerhondet na het avantusat tot stand komen van den vraaa seo onuanrarp van bespreking uitgemaakt ZUn wu wei iDgsiicbt dan wansoht da minister na den vrede aan den haodal da grootst mogeluka vr haid ts hergaven voor zoover dit met de belangen van Oe verbruikers liisr te laode is overeen ta br ugan Oe brand ts AmMardam Men iuul 4 ou t uit AuMterdaui IDs britud in de Üa thuismoli nKeeg h M l no oen uetüo Uu iitoii r ffJtlKSoai Mevrouw De toeauiud van de vrouw van deu Iteivr Hartog i zevr ororftig Ds beéde aiMlere gewonden oiakeu bat rsdelgk wal HoutjMe uUnd 7 7 0 te Vaie iila ioa U iMad 7 J0 te Wwbjl VwwQtfb 1 tut den volgen4 a dac Maugu tijtkilljk weUkÉH kraehtigs noordw v telijlL tot ZmdwestelJJke wind meest itwaar bewolkt of betrokken waanoÉilja lijK re euUtuieo iets Koobter MWiUMUtLUlUl l AAa GOUDA tib BORËN 17 April JoMpbua Maria 1 V J B Viasar n G J M A Jorink 18 Apnl Uenrica Adolpbina Agnate i V W Schriak a C J Spamaaij 20 Apnl Wilhalmina Gararda d v J S da Vroom an G M Steenwinkel Aaltja Jans d T A Kuilman sa A G Gaukaa 81 ApriL Harmanos Franclscus s v ILLakarvald an A Brsnkman 22 Apnl AdHsnus s v J i Honm mC K vftn Bwijk GETROUWD 22 Aprii F W J Wolf A M Bsrkalbach van dar Sprankal 23 AprU W Saa en N E Blankan N van der Staan an M W Boot J N de Jong OB A A Schoamakm T U f ianc en E J da Raus D Hortaasiua enM C Schouten A Bakkar an J Roaam OVE UJïDEN 21 April Adrian Spia ringahoak aehtgatu van J van dar Kamp 43 J I 2S April ComaUa JaafaiSfft 8 m