Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1919

w No i m 7 ♦ Het faiihflsemant vu A OLASER Tronger raisiKAr vroeger wonende tfli Rotterdam tbaoi te Givort Frankryk 18 op U April 1919 door het verbindend wordtm der eenige altdMlingilgat OEËINDIOD D CuratorMr W J L VAN ES Ooada Oo fcaven bi Goud 23 April 1919 183915 ViiHikgM WELLRR Zijdfwf r72 EK BIEDT ZICH AAN Mn Twlndtopsknecht 3 jaar bij het vak wwkzaam geweentIniiobtinKao bij W VAN MEIJERbNte Stolwyk 1B40 7 per kwartaal ƒ t SO per ireek 27 cent oasnl mar i inttlv par Ver eadiiadk ilaaaaa par peat far Wartaal ƒ I UI mat ZondafaUad ƒ C Maaammtm fmrén daselUka aangewmen au om liMill IMIIKT M OOCDA bD M apintai ite haekbaiiilel es da neatJiantoreK 1 5n aia U5 altetaKdniMr IUt Van Mtai C l d beaeifkrtnt 1 iW li IJ aUwM lfflMr tJ A rR t ti il w puMlake rannkalttk bad i MH eau tmin i AilTaitaiitiüa ila M Iata nuinBW m taaalax op iton FIETSTOCHTJES HEER vr aft etalKhap om de Zoodagt in oen aomer bij ocd waer ficliioclil ei Ie naken Br fi No 1844 buriiu GoudKha Cl t TE KOOP GEVRAAGD 9 een Burgerwoiiing BriBven onder nummer Irt4 tbu reau Öoudsche Gouraot Markt til iUim Mi Mtt faKwe 54S 0E VREDESCONFERENTIE Oe Itatiaaaaoha dalegatl v ri a4 I Jirijs 0 rklaHfig van WllaoM Japan en Kiao Tsjao Do Raad van Vier Esa DuHsoli volkerenbafMl tttwarpa H t jPoolsohtt leger Da griop in Congo ONS OVOmCHT NIEUWE SCHOU WBURG Handlaoh Toon la leohap NOORD EN ZUID ond r de leidin ven den Heer HECTOR VAN 8EYMORT1ER oud b ituurd r van den Koninklijk n N d r lindichan 8chouwbur Geat ZONDAG 87 APRIL dma voada 8 nari opvo rl i T il hat praobH o Hluk Een ieder roer t t zi groot of klein 111 do We 4 aMrai t vaal vardar ataaoian of Orlando Farg Mclaitaa hao t ia oog aan naag Hu had z n vacirek al tot giatar HTond B vxO ujtgwtaJjd waarschyoJijk om uoh aoc te latoo b firaten zalfs had hy voor Hen iitd vergazald vui Soumno e n oHittwe byaenkomet met Wilaon Uoyd Geor gi n ClOTuauceau AUen toonii i dan meaat itmAm wansch om tot en oplosaauifr ta enius Uoyd GMmge en Cletnenoaau uitten da hooj ftt bat ItaJiaaoacha parlamant ar ii evanaaos t zaJ b gdj ii aen om tot ean adhi ij Jbuw ta JcwuiB Jiaruit uui mai opraakan dat de haele Jcweeba hiK p nearkomt dat Orlando met t voorg oed van de coofermtja verdw uAt uuuu at vouctij haoiigaat om het Italiaan sdie p lcm nt U raadploffcii I at Ürlaiuio og hotm was en waarom Utiiit Uit ni tttlsgo am dat de ItaiiaaBiobe lagratiH to D o Haag uit Fai tja ontving en luidde Maar uaalaiding van deopenbaarcia imx m de tiagbladan van heden van de beedaohav van praaidant Wjiaon t e r w u 1 tuaischen dexaallteerdan en gaaa 8 o c 1 ie r d o n do beaprekiagen worden voortgeset om tot oveiracnatatnimng te koman over d re tfiiim der tenatoriale Italiaansche vraagstukken ifl het ie Itabaansohe daJogatie on raogelyk verder deel te nemen a den arbaid dar owifcfentie an verlaat iij Par s Man ar kgt tl i indruk tlat da openbaarmaking jn de dag ladan Orlando aterk 0 gna£d heeft aen j ndruk die wordt ver sterkt tioor en expaeé mt Parua dat hier volgt Omiiiddfiiluk nadat Wilson a verklaring bekend wa gaworden werd het hotel Ëdouaid VII wotti de Italiawische dedegatM a geveatltgd met bezoedcers overstroomd Teyen zeven uur bagof Orlando rw h naar de roor de journalisten gereserveerde zaal an een volledig expose te geven van het varioop der onderhandeliagan H lee c m Het bijzondei den nadruk op de concesaies die Italië haeft gedaan te aanzien van het aohterlaad van Dalm tie Verrolgena deelde hu n de dat de ItaLiaaoache delegatie fUan morgen van Engeland Fruikr k en de Vejreaaigde Stoten antwoord op haar aanHprakeai had ontvangen Het dociuuaat wac og taataid in den vorm vaa e s reaka van vn pso met antwoordan De rechten van Italië op de staden van ItaJMtJUche oatuBalitMt warden arfceüd 18 hu fijn Paardenvisesch 50 cent i Rundvleesch 75 centl ROOKVLEESCH 25 csnf per ons Prima HAM 50 cent per K G 18J1 i Aanbevelend A ia w d HEK Tieneke van Terneuzen AdU aoneiloniiMichc operette in één bedrijf Internationaal Hotel Revue icbed twee tafereelenZMnwsthe dsnitti Tango Parisian Komiek Hollandsctie dam Ban bezoekvan WlUoa Hollandiehe an VlaamacheUaderen 1842 5 Prijsen der plaetMa Sleltea en Loge ledtfa 1 25 slet leden f 1 50 Balcon leden f 1 olet ledeu f 1 2 Galeri i O 50 Plaatabeapreking ali naar ewoonte Firma P COHN biedt ZEER GOEDKOOP aan Cosfnac f2 50 per flL h bij nfname vnn 12 flofis h n Vei mouth IH JS f 170 p r Litir 1 Champagne van f 1 25 f I 50 f 2 per flusch cÓHÈMGo 1 ARNHEM I SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten Oekkleeden i Vvrtegeawoordiier TOor GOUDA f W en OMSTREKEN I f de Heer H 1JAN SCHALEN I I WIJDSTBAAT 31 i GOUDA jt I T lefcoo No 368 i De Maaglijder heefi gewoonlijk een vale gelaaii kleur s nceralachiig en pr kkel baar tiaapi ilccht en heefi dik WIJ laai van tnaegpllnen oprlspen het zuur hartwater opgeblazenheld etc Door go regeld na eiken maaltifd twee Ab dijtcbleiien in te nemen kuni U de afacbeiding der maageappen welke het voedsel helpen verteren en looduende vermijden dat U laat krijgt van Uw maag De Abdij tabletten voor tU mattg bevatten geen verdoovande beI fllanddeelen Alom verkrijgbaar I voor f I 25 per dooa Eiachi onze handteekraiDg 17S0 48 5 L I AKKER Rottardam Feuilleton OIMOCRELLA iaar 0 fi ORoaam m het Bdwiiah hmmM Zenuwzwakte Zenuwamkie ia de kwaal van de twin ti Bte eeuw Door lenuwiwakic over Vaaninf en uitputting leiden bonderden en duizenden een verdrieti co on e Iukk lev n Wanneer gj Igdl aan zenuwxwakie en gi wilt er aiellil en ipoedig van verloti wesen probeer dan de 8an Ulnoa eiken dag iWee cellepeli Sanguinoae xutlen U zéér apoedig beginnen te bel pe ei wanneer gi volhoudt dan wordt Uw lijden geheel overwonnen Neemt er de proef van I Banguinosa ii voorhadden bg alle eerate apolbekera en drogiitea SangumoiC koit per flac 2 25 6 flac f 12 50 12 flac t 241779 30 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co o RlemerMfaal 2c 4 Den Haeg Te Gouda bij A COOPS Wijdit aat Beboooboven A v ZESSEN WM8IX UfK VA BOMCm Nadruk verbodn i r H è 9 Mer tw M T Ik varondevMal dM iJ MM Mnii rmim evraagid m hobtf el Cwue Jn het gAetA niet b wM ftw a e aet u het ent wge toe dat te doen Hij beval mij li tet n k T dftt hem onunoet wat meer wiAer ztjn oogoa te komen ï wii öHj geen eokele toelage gevea f dud over om een te éwhOB een mooi meisje tot J te nmmi otn je te helpen Tan niete 7 r T T de predikant In iijn klappfnde en je aprak tot ie het helpt niet de oestatnmkiA van W fr te vra ea moet die vra wn iömaod anaew geluikkige hx lI Ï s die TCi ea aan deu ouden O a i dondnee zd Canta lerane reobt op ij o do u I iaia U V n der Me len s GILIAD Blocdmuverend middel neemt de oorzaak van vele kwalen weg Bewljaen voorhanden van Tabm oloso en Maaglijders die door hel ebruik TOtkomeo leoexin j vonden Alle kwelen d e bur uoruek In bel blo d Tindeo werdea met rool occe er door be tredee Pril per deicb I 25 fkouMll na de CiMaUali Mtdlicbi Mutssh Aurors te WATBRGKAAFSMKER Verkrl b ir bij ANTON eOOPSe j liD TR aT OOUBa GOUDERAK AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden anKenomen L VLEGGEERT Gouderak het BOELHUIS F H SWAM Deurwaardar ro i deerend ta Rotterdam zal op MAANDAG 28 APRIL 1919 des vMm 10 u e dkcip op Hat oif V den How O SCHOUTEN in Bovenkerk te 8TOLWIJK £ ubliek en om oontant gal varoopan 18 Koeien gakalM of nog ffloetondo kalvon Vaarkoeien Kuispinken 1 Stierkalf 1 e jarig zwaar gebouwd bruin Merriepaard Alsmede Tentwagen Brik Boerenwagen Stortkar Hooihark 2 Kruiwagens Pekelbak Karn groole m kitine Wringtobbe Kuipen Starren enz 3306 20 B Uor ena vóór den repknop tabeiicbtigen 1841 44 BOSKOOP ASTHMALkIDBRS Het iUtbmapoeder via ApstlMkar BOOM cefl bi Inadomliif dirnl verllchllnt bl Aubmi en diatuit voonkonaoo4 Bonlbeaauvdheld en Bontboblamminf Vatkrl baar in demoeite Apotheken co Broaiiiwinkeli in groote liotea doeaea X f I 25 VerkrfljlhaBr Ie aaada bU ANTON COOpI 4175 14 I i Apri 2 uur Oebou Bouw en Wonlngtoriiebl Onderataadraomnileale AriQi ncorg PcItoM iBiioekon wij geregeld tljdl mededeelijig te moge ontvangen van ver gaderingen ooncerlen vermaJtalijkhedea om deae in onze agenda te ver AdverteiftMIn en abonnrni op dl hlad worden Z Kl trbM4ie Pieikkwij A aaiizatM Mea n i VERSCHIJNT DAGELIJKS d voor GSro cud © an CMca tr© k ©an BEHALVE aON EN FEESTDAGEN cala yUi tika atari I INGSZONDKN HEDBDBEUIWWIt 1 Op de o p ciB tt b or Omnm tdumtmma m im OnatalaMan a k Ma aaa M na AdmttatMtvanx aa aad maMwUiM b 1 iiaJia marl btnltaod uar pkatanénta loor ffifftriifl ri eaa aallada AdaUwbCMtiai T IW Inftwo 82 Bureau MARKT 31 GOuQAa den afwet n jteéh van eeirtge aindere btjaon Avn evereenkonwi wvlka hi het hegplB van dm oorlog g d t n werd 1 die 9Hin trftam wat m den ooriag vannewtard WUftl op tuk mn iak n n beatendjg het dHUiar ran WiUon toepawei k moet c a ii nmii mi uiv n at vliv Qt t in hat bedwig v n iMtI nitle vt ordeaiffi doch t rwUle van den wM i rrWe h l n göbraciit iinn en ar tbans met hun oudere bond ranoot n op aan dat ItalJd al D lelden di rof ZBÜ Bpflten Am 4ka ia do to imI vui Itail Mlllioman van oyn onderdanen aAjn uit 4 scJkm ne l wlafcn l n van ItaUÖ g kom D Door bloodvarwaatsfdiap en vriendaobafMtoandon A het niot h t Italtaaaache voik veriBoodeo Zulke bawlen kiuinen nooit worden v rbrok H t was voor Amenka een voorrecht toen Aijn hondganootcn in dan oorlog het da eersrte itappen tot den vrade heten doen op voorwaarden welke het zalf had opgesteld en waarby ik de wooi dvoerder was Het hopft de verplwlhtmg op zioh ffanomen elk be uit dat het aacnit aan deze beginselen te toetsen Het kan mat aoidera Het vertjouwt Itelaè en gelooft daarom dat Itahe ni ts zal ischan dat mat in ov reenst tnUI ng kul woidan g bnKht mat deze heil ge Belangen staan thaos met op bet spel 1 Bar w eï de rechten van voUieren van sta ten oude en meuwe van bevrijde votkeaen volkeren do door bun heerBchers nooit waardig s n gekeurd om het recht deelachtig te worden maar bovenal het r rht deJ wereld p vrede m op een regating van belangen die den vrede verzekert Dit en d t alleen z n de beginselen waar voor Amerjka heeft gestreden Dit en dit alleen 7l n de hegjnselen waarop het vrede kan sluiten Slechts op deze voorwaarden zal het ItaJiaaiMche volk aar Amerika hoopt en vertrouwt vragen den vrede te sluitCTi V i konden gistarOD de verk arlng van Wllaon filenhts deelteluk oveniemen HIej volgt het ontbr jande Pe seancaa van den Kaikl van Viar WMat goun outsMler b bebaJve de Jimgeladi Ita tiaaitóche majoor uiterprate die Orlanda uio r loi by hangt ia het med um der k gntKhe ta l racnt nweauniODde te kottdce VermoMe gk van deoteA laatste heeft een litterair aang l gd ooUega viJi de terriem detia Heim mm Ücht Uii doet teutsinatev etf hu ar heetft bqgeaeteii H teekact oaa de koppem en gebaren van vier XQoata en stn uwburg cnticua ze teekent van veorawwtaande en gaande acteun Luietwi Wilsmi atoiiat op met een lacli Het gi btt glanst ala eea ouverture die den gtawi Mn a ii wiaorden voon p ga L Zdn rede z tf glaMt minder heeft wetnlg op u neergw zwelt nooit dik aan Masr wAt bU egi 8 t by aw ala een professor die eeavouüg beataande waarheden waar geen twDfedan aan megel k ia op een belang waKkande wyee wc t voor te dragen Het 1 ailefl maat en harmonie In ztJn gehdd m m zyn gebaren Af en toe gaat de rechterarm ep en neer A da Iwnd eindelyk op tefel golagd wordt ie er ook meteen eeii punt van zyn agenda afgeilmaid an als b ware op dexalfda tafel uitgevouwen Tw fel Kiiynt ly met te kennen by ls é n bonk stelltgMd Qak kagen het alot steekt hy noit enig oratorlMh vuurwerk af gant zcilfs geen toontje m de hoogte bn zitten gaat Ui precMB lOoaU bO m opgeetaan a t daaaaliden sneer den tandAg aDs tien t4 u k ar t t da nandachthowlViig nvet de rinij els boven de neueworteJ n den ietwat oaor vurenheUeiaden liohaamMtand Hij is er voortdurend bU en hiJ ia ehvoortdurood buitan H veriurndigt twheelf n z jn e gen nwaning met maar di van een derde wuaiteganover hu Wdaon neutraal ia Dio daroa is de wiMWbatd een aJg in eB we Dan spie kt lloyd ee8g HU preekt i to vrieiulen tegenowr welke echter de v t e nog jn t worden opgehouden Hy do r en door helaefd in don vorm in den twn Lifs iD ai n laohen Zi n vingera spelen stcL is nut het zwarte koordje waaraan zyn loKgmt zit Soms grawt hü iu deo broekzik en iaat een paar aleutela klikken Wad n ar achter ait yn witte haar en daaru t komt £ 0 roode gaaicht n ar voren zooaU een jong portret utt een Mtiflk lU e I ez kop die e n kind direct vertrouwei zou loboazetoen vindt ook geregeld litzoirit vertrouwen bij zijn duiaterdrr me dewerktrs wannter hü ze heeft opg kliatd met he l erwu te wakkere üntelen van i Jn blauw giyse oogen Heel andere oogen heeft pa Clemenceau Verdr et oogen Het ün niet enkel oude oogen Hrt rijn oogen die alles van deze werdd 1 dit leven gezien hebben en kennen Oogra zender illuaies Dat voelt men Het imtwoDtü op de vmag Fimne onder Ualiaansche souverelnltoit zou kon en luKJde Neen Daarop had Orlando dan den secretarts van Uoyd George gevraagd hoe hy dit neen moest opvatten De secretar s kwam lies middags terug en deelde raede dat het neen Wilde zeggen dat Fiume een vrye stad zou ftorden waarover aan geen en keie m endheid mandaat zou worden toe gewezen Orlando vroeg daarop of dit ook Wilson s opvatting was en t antwoord luidde bevestigend Daarop kwam de ItaliuanHche delegatie b een om het antwoord van EngeJana Frankryk i Amerika te bespre ken Eemge oogfinblikken later verscheen d Tenps waar ii de tekst van Wilgona veridaniig over de AdTiatische Zee werd gepubliceerd De Italiaansche delegatie was onaangenaam getroffen over het feit dat tii langs deaer weg kennis moest krygen van een document dat haar in de eeiste p aat9 aanging De delegatie legde den na druk op da tegenifitelhng tusachen Wilson ft brief en de verfdaring van Lloyd George s secretaris 6 richtte onmiddellyk een whry i ven tot de regeeringen van Frankr k en Eni geland oui op deze tegenstelling te wijzen en te constateeren dat haar verdere dee noiiiing aan de werkzaamheden dei vredei conferfntie omiiogeluk vruchtdragend kon De del atie drukte veitler haar leedwe zen uit ovpr het feit dat Wilson d verklaring waa gepubhceerd op het oogenbl k Jat de It Llaall he afgevaardigden een laatste poginy tot verzoening beproefden velke pog ng ten gevolge van deze verklaring on mogelyn werd geaniuakt Ten slotte werd 11 het achruven hulde gebiacht aan de loy a telt en de trouw van Fraiikrljk en i ngeland Door 1 tt schnjven van Orlando is het m cdent net geëindigd Nog denzelfden vond vtrdeu pogingen wi ht t weik gesteld on een verzoening tuaachen Wilson en Orlando tot stand te brengen Deze pf mgen werden ondernomen door Clcmenceau en Lloyd George Waarschynlyk zal de kwestie door een verklanng van Oilando m de ItaliaanRche kamer aan het volk worden bekend gemaakt Want op dit oogenbhk weet I alie nieta van h t incident aainrezien de Itali MmMh voardiging laat had gegeven de bwrioht van de coneapondenten der Italiaansahe leaden met door ta adnen De redan waarom de io t ot verdrag van Londen vastgertaido linia ovar tairüke 01 landen aan de OoistetUke kust van do Adriatlsche 7ee en rondom dat fodedte vaa di DttlmatJithe kust liep dat dan meeüt vriien ultffveg naar die z e geeft waa niet alleen dat hier an daar op deize ilaoden em op d d kust groepjea manechen van Italiaanst h bloed en van Italiaaanflcfaa afkomat woc 1 den maar ok ongetwljf d omdat mem n zag da het voor ItaJid noodzakelijk waa een ateunpunt te hebben m d zee cngte i UI het Oostelijk deel van de Adria ische I 7ee opdat het jn eigen kusten zou unnen b veitigen tegen een vloot aanval van Oo 1 ten yk H n ranje Maar Oofltenryk Hwiga iye bestaat met meer Fr iB iGorg 8t ld dat de versteitingen welke ie Ooetenrljkacbe i efeenng daar lieeft doen amleiggm gealoopt en voorljroed v TWoedtt zullflji wordan Ock maakt het dfe4 u t van le voorgewtelde ai uw or ie In turopa welke in dein Volkerenbond culrai neeit dat de nseuwe staten die laar ge vüimd wowlen de beperking der bewapening zuüui aanvaarden waardoor een a uival j t göblolen 1 Fr kan geen vi ea bestaan vooi onhvllyke belangen van de groepen Italiaansche nw oners in die etj en omdat er voldoende waarborgen onder internationale sanctie zullen worden geg fen voor een gti ke en biUyke behandeling van alle na tonala mijiderhctlen Kortom elke kwestie di met doza regeling samenhangt heeft ean wier aamien gekleg dooi de overwinning van het lecht waarvoor ItaJid groote offers aan goed en bload hoeft gebracht Hot uehooft geen betoog dat de afw aig he d der Italjaonsche gadelegeerdan geea beletsel zal 7yn voor de bespreki gan met Le Duitsche delegatie op den vastgeatelden datum on voor de ondertcekemng van den preltminaiien vrede Italië met de vier andere groote mogen 3 hodtn Werd een van de voornaamste besi 1 farmers van de meuwe orde tot welks totbtandkonung het op 200 eervolle wjze haeft bü l3Wffen Mon weet nog niet wat de Raati van Vier wch heeft voorbehouden aangaande het ge lul tustchen China en Japan over htt beiit van Kwo Tsjao Fr ia ech er geen twyfel omtrent de houding van Japan Het staat pr op dat Dioa Tsja in Jupansch t azit blyft Haven en diatnct worden door Japanjiche ambtenaren bestuurd en dogenen d e hen het best kennen zeggen dat ze hun taak iiillen blyven vervullen e er dan zich daaraan te onttrekken Japan ia bereid den band metdevredesonder handelingen te scheuren Het voorbeeld van Italië ls natuuriyk aanstekelijk BvenwTi ls het niet onwaarschUnlük dat de rfwehtie opnieuw biJ den raad ter tafel zal komen die dan opnieuw in de gelegenheid zal zijn om t verklaren dat op Naar het Noorden en Noord Ooiiten ï jn itaflie s natiiurLyke grenzen geheel hersteld langa die goheele Aipemketeii van het N We t i tot het Zuid Oorten tot het e nde van hit schici eitaivd ietne met inbegrip van de groot © waterscheiding waarin Triest en Pola h gtai on alle schoon trek i die nch keerei naat het groote schiereiland wtuirop tich de roeniryke geschiedenis van het I atynsche voik heeft afgespeeld tert Hone op zjjn zeven heuvels werd gesticht Zyn oude enhoid is herateld z a gren lan i jn uitigflbreid tot den grooten muur cbe BW natuui ijke verdediging vormt Het haelt el cht t kieoen om door vrienden amring d Ie eyn om aan de pas berryde vol keren aan de overzü van de Adriati che toe Wijk fee geven van lün edele eigenHohappen ran greotbmi en grootmoe bg h d van T oriMUi voor recht boven belang De natias di z n bondgenooten z n d aatiaa h idata van bet verdrag van Lon J or aandacht aan eeheukL Indien de oud o prautzwke V f Maar ik le dat i jc tjd fcbrulkt h bt Slule hoe ta g b I Je al itidtrin dag naar de Rig van Bewianbraok giflfraaQ Oneefveer em w Jwn Helaas arme inen ïhei ke natuur mijn la 4te afg idsbeeld I gt wbnjzeld riep de he n Borrowniai lederen Maiiilag bc I ik or gfiwecet en iiiiecmind heelt mij ooit M Ik hoop lie dat u zult den on dat h Htwtir sohuW was z i Carus gilm la bend blester Heetor riep de he r Bor füwaiafl BMt iijn ném in de lucht sljiunde akvi ls HestT Het ld ala de Hfohaeli werald UU haar elod mot t koiivn omdat en oodaakbaar klmn meia zieh hoefi oorgtnoa t a deo eni on b prosUeu riei d dien zlj tn de w eld heoft e v rU eD teneinda been ta gaan nut e n joa ou niAa vaa wlan m aiea eti Men lom iM i wat keoaa optfem in w tiu tm CwuB lft heode ov r t i d dat hM pek gvwonnen wai4 t wilt oas dua inaageoen Ik mag het a u Heaier vsriellec Waain zal bet zjn Dat kan je met je loog vroai o er loggen saampolde de bew Bomnvrnan Ik hen predikant van hrt kerapri en kkti nl 4 weigcrra een paar te tro 1 ren wfcartegea gees wv lg beawaren zijn var reien J beat er bael wker vaa Caruf Fa Hester s een weduwe o i n 00 8 trouwde rouw Een van de two Ddt is all waartoe ik het reotit heb ie rfi£ea Ik ben tot uw dleoat f vr cfD vtvgoedliyï Gij zijt b it n a rdor jailg zooaU eeu biil iii Uh doo tr g ♦ I I i an toontra De gewoao belownlng ia n wit zijden zaldook ai üenntuk uu d 1 bruidekoek Soma niaar lat a beur zilitniuordi een parapUue geaci Lna o dfu avaid doulACL cel arua zjn fiTind uiiöiakeade ffüt ai waarooi bvb je zoon hai t gaat an a ond toch niK terug uaar de lig an DaUMobraok f SfCB doiiiint e ik rjd door laar Md ditdalc Caaie om mijn groUflUMd r oy l otJkün oiula t rlop t proM Uut Het ijn vier eu twintig uujleo 1 Hactit tot morgetwcfcl od Ik kan j her Ixrgm Je zult de kamer van Heetir hp heR Ik zal je fliulirndenen voor e rbtt ren Het apltt int dat het mil nl t mogfhjk ia ik maakte eeo sohUcklng met der h Tbergier te Monlnlie om een anda rpnard voor mli geret d ie houden fl vaa Je al zeLer van mijn toeAfnunin 1 vree da Ik j moet zeegen Maar ziet u Hemer drong ar op aaa De iBTlnee hi f ij o bai en in wanhoop teo he nvl WH vaa al d onboetraardlge joi a kVa ipa Maar het overige van dM zttt ging Ijk Goeden ao bt kiotii vau dien hfxVM AtEUp i en jongen man Carue lo konwtig pilróaar v n Darroob HOOFDOrCK XLVn e IwN van hofffdftuk 1 de wtiékM ar van Het wee M vermoeid dl r bereden jioor een joiupe man e Q b et e bleeu r mioin don neve dat de laqffe oprijlaan uo MdiUdald inflitf oo venaoeidwae hii paard dut CMnw aiata a en Ml Sa tc tQ plit UMI van den we bat dter n tur de 8 a Ua golalddit Om bet oerna iat le Maki tdn u bciMlkfii r de klok iuQg mociet Hj een boek vmi dan inimiuur voorbijgaan k n deur Mcirf 01 11 ril i am hoocd zicb Ui 4aa naaa I men flij kwerde ztcb ooi en daar zaghj haar genade de berte n van Nkddi We ziHidet lomtaü bij aieh In ee rood flao jl B ochundiapea uw e a pur r n rik i bti dta doek m baar huofl huutea klomp XI ua d voelen Kau i e paard etaan Carue ricTi zij zonder eenigo merkbaire xarwoodenog Ja 0routj t dat la U z en a bU II t liTrtvnJt VTsoht ere dan zal ikhfn te u dt D mttur boMÖHQ Tn teugel lo 4atende uel bij naar zi n lioedv rwant toe om haar ie antfaal niaaonndklellUk trok hij terug net een 1 üht g kreuD eo aiin ia ni Df HWrukking In de oog n van doml no Berrowman weffd zaöhter de SLterl vvrdweeo ar u l Öat wiHi jöls iftB voer haar ïeide hfj kabn De vvgvl die In bitter wlu tM wr lu de oude pastorie kwa moet i h t voorjaar wel met een maat w vliegen ï Dtis mag Ik vroeg Tarua Deze jonge man w sï wa hg w ide he geen iQ het leven de maaste scdirede Ls om het te krijg n 1 TMers verire Ik heb het zien aankomen zei de prmUkaur opstaande Ik za h t toen k In Londen kwam toen Ik k nila dat ze tiet eerst aan jou had gadjctit toen die Laat ons nu n et over heen spreken domnee zei Carua zmg uuj maar dal bet u genoegen doet en u ona wlU fai z genen Maar het waa met gewoonte van den hoer Borrowman icèt te daan zonder om schnj Ik zou haar lio er aaa u dan aanep andeir toevtrtrouwca zei de predl kant Indien het gebeuren moet dan moet het geiiaifen Ik baa ar de u ia niet aaar bezworen die olela ultvarkmi op te nerpen Maar waarom zyn ul niet tövreden zooaJs elui zljt eie naar miJ I Toen u uog 100 j a waart al Bmlor eu ik boord Ik Tertellen gij dat j Iwbt Ja tewtti ik M lm mijn atasp trouwde antweordd C raa laehead geen niUre vravwea tn even 0IE waa eau oorlo verklarloig lAn kat vijandelijk kamp a fmn t St 6t zal d inedikaat iMsttc ktj aloud op as ÜEQ Juner 09 m ew NWt du pnuNK ft Tcrtww mtj dAt