Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1919

iJkATSTK BKJUOaflCN Oriawlo vartrakt BARUS 24 April E n apwlala trafi waarin waran gMtt B Orlando n d ItaU aanacha dalegatia vaiilat hedenavond 8 28 d hoofdstad Generaal Dlas vergaacdde Orlando Sonniao waa op het perron met floktla andere autoriteiten tot afscheid aanwaalg De Duitsehers In FrankrUk PARIJS 26 April Oa verMhiUndt dag bladcorreq omkntan protaateeran rtegtn dat een beslissing zal worden genoman de journalisten van alle ondenhandel ingen waU ke met Duitschiand xullan worden gevoerd I uit te sluiten Men gelooft dat uitaltiltiac Tan ói para met noodzakelijk is Naar verluidt i n da Amarikaaiucha gadelegeerden voor aan volledige publicltsit Tevens zal het den jouroalistan niet £ oorloofd cijn een ondarboud ta hebben mat leden van de vUandaiyka delegatie De Itallanan tegtfi Wilsoi ROME 26 April In da stad heeft een grootMhe betooging plaats gahad als protest tegen de verklaring van Wileon Intern SodaUaten Conferenti AMSTERDAM 26 April Morgen ui de internationale aociaUaÜBn confarenpe ean aanvang nemen Naar wij vameiiieo staan de volgende punten op de agenda Territoriale vraagttukkeen De heropbouw van de Intematlonalaen het manifest van Moskou De ontwikkeling dar arbeldarspws m noodlanding gwlood Uit Den Hekier woidi gemeld dat in het vliegkamp te Koog by en noodlanding van een der vliegtuigei de sergeant conitabal Knyfer werd gedood en de passagier de serg vliegtuigrnakar de Bniyna licht gawond De Koninirln i Haarlem De Koningin vertrok bcdenmlddag omstreeks drie uur per auto uit Dan Haag ntar Haariem Aan den ingang van de tentoonstelling werd H M ontvangen door den waam burgemeester den heer J de Breuk en den voorxktar der tentoonstelling dan heer Jhr vaii Tets VerachlUenda inzenders werden aan H M voorgesteld waarna zij zich met hen onderhield Van dê toegekende bekroningen op da BloemententoonsteUlng varmeiden wij dat de gro te zilveren medaille uitgeloofd door H M de Koningin U toegekend aan E H Krelage de kleine zilveren medaille ul ge loofd door H M de Koningin Moeder aan de Tuinbouwschool te Boskoop de zilveren medaille ultg Loofd door Z K H den Prins aan de CUngelandsche Kwedcerij t s Gra venhage en de bronaen medaille uitgeloofd door den Prins aan Trovato MARKTBEIIICHTEN Cotfp TuhHlersvM Goada Omstrekaa Grvfotanvellkig Veiling van 2ö April IBIÜ Kropsla 4 Ü 50 ld 2e oort f 1 80 t 0 per 100 atukx id vtA oa f O iOb i piT klflt Spinaze IH 40 27 per lüO K G Kabarber Ii l2ü0 KadlJA r I S0 V3 Peen 1 19 HaapHielen 12 20 S Hkre f 7 20 H 30 per 100 boa lollen f l VlIJ per lOO K G Telftgrafi8 Weerbericht Hoogte tland 7t H te Valenlta I aag it Aand 754 1 tt Kopenhagttn trw ioliling tot den volgenden da M tiK tot krachtige noonVweeielijke tut znidwcwtt ijko wind xwaar bew Hkt lot hiirokken wsarHcliijnlijk eenige regen ir lri sehter ADVKKTKJIMICN Kant Boeneerlngbona BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemofije kennis I dat op de navolgende bons van het Levenamiddelenboekje op bUgéoóemde dagen de daarachter vermelde Kegeeringaar tikelen kunnen worden gekocht Van 27 April t m 3 Mei 1919 op Bon no 117 1 ons rUst 4 et U et p p Bon no 212 2 K G kleiaardftppelen 14 cent Bon no 213 2 ons suiker Melis I JB cent ot 2 ons suiker bijsoorten Bon no 214 2 ons Am spak 40 cent Bon no 216 of op bon 16 van de xaepkaart voor kindere beneden het jaar 1 dubbel stuk 200 gram Kalixeep 6 cent Van 27 April tm 10 Mei e k ofi Bon no 216 1 ons kaas van hbi der voorradige soorten IL dat da rtjat uitsluitend kan worden gekocht bij den winkelier die bon no 117 heeft afgaatanpeld aardappelen bij n winkelier ter keuze van den houder van het Levensmiddelenboekje in Hat nader nog bona nllen worden sangewazen voor den aankoop van ptttU vruchten en aardappelen Gouda 26 April 1919 Afiverteert in dit Blad direct uit m Muo het zijn ook strenge oo vol wantrouwen vol van de onvarBchinijheid voor de viaiea zgaporea één richting vtwruit kykend op óe baan voor zyn volk Hy ureekt als in de Chambre des Deputes of in dA S aat Hij staat op schuift zijn hoofd naar voren dan de schouders eindelijk de beide vuisten Alles a n hein is beweging de nor die iets heeft van den snor van een paa opgedokèn fob het voorhoofd watfronder men de gedachten ziet kom at en gaan Maar boven aUes zijn geheel aparte honderd en duizendmaal tienduizendmaad teleurgestelde zóó droevige en toch in een zeker zelflicht rteeds weer opfatnalende oogen Hij spreekt zooals hü altijd gesproken heeft met vragen en antwoorden ideeën bon mots Hü spreekt ak een politicus of een advocaat Lioyd George als die gentleman die onder vrienden een wite wasch door overleg komt elimineeren WUiton als de onbewogen maar ook genadelooze geschiedeniaprofessor die het we k beoordeelt dat 100 of 200 jaren geleden gewrocht is Ut t Lvi UfCKW ocitwerp voor deu Vob erentionu uict dour de ijuiiteolie rtigoenu Uuoli MMr Mu tiBUtie geleerüeit gcumokt W WfMiuij UU iiouiU Q a lu tJai üe ülki i nix iid üour h voföï nd wordt oor eeuwig gtwlotou De l xifti H aarborgcii cljuaöücrrt terriu riaai be i gein üUü verdragen ziju met gi lJig Ue iweiteaijkc otrgaixen van den Voikero ibond zija een staien coijgred een wetreudiparleunent een peniianeiu iulernmienaiii urtiirage deparleiui iU en Lilur natiocaif beNtuurfideparteiiK nien ledi van den bond dotU uiuiiuiki iicle staat zSj verplicht zijn Uj de wl liet lieleeüf en Aan ecu audet ou c4uat in HOord t HiQUrt l ot bueUl le on te gaan Ue HtrijtliKruolUeu uioeteu oodjaidjf he perkt woriU dat kIj volJoeiulo ziju voer do hiniieniandflche ve Iigheid i ii de verdediging der ItUBteu JJe buwapeniugskoe kn inot leu openbaar gcmaaki ttorüeiu Do v lKerenJ oad ifnjgt de ltoeir iiappij over do zee waarover hij do pob ie ulu oefent CJeen tol den Volkerenbond bohoorwwle elaat luag hei zee eTkoer ol de bluneiiflcheepvaart va eeu audorttu sta l beleiiiineroiï De luoht ie wij voor het verkeer van AÜP aangföiloten laten Op do vrijheid van lelofoniscli eü tt i vraiiech erke der 8tatt n ina gova inbreui i gejiiaakl worden l e potyiUe van de tot ees aaai pc loteu Btaa bohoorendo bewoners der aiidi re l8t den wordt bij overtiejikoiifct giiriigeld irK i ij Ttaiohlneimiig van do grootot inogctijikc gelijkte lintg mm de ataaieiblurgea a De kooipw r Mi van 04ta aangesloten Ifcnd zijlen op hol gebud vuu den VolCaren botid niet uan dioor o rre j4 tea onderworp zijn U n nalüonekti niinderhideii wonU üji en nti4ioiia l leven g eHii r Orgil Kegelingen moeliyi getroffen wordtti om dcii airbeiders een jneoHohwaardlg boBtaan te vcTrtcIiaJIeci Voor de liolouiCu die o ii zelfliw tiuir beïHtflli dienen bij Interna tl oiiaje vorordetólig uiHBlregelcn gt lPoÖeii Ie orden lot be olM rJi i4 1it inboorlliiKt ri Allen dl bij den Volikörenbond zijn aa iigeelolen wo rdt Wamii er eeit lami i oh aan b f liiil n van dosi Volkerenbond weigert Ie onderworpen ot daarop iribrtnik inamkt dan bc Iwi H n uit l i leden beeaatod beuilddo Uiigaljiiröaii of uitvoering vftn het boeHnit door loidde van dwang zat plaat hebben Heuler w el lo verlelleii dat het i oolBChp li er een groot olfeimlel lang het 150 miji lange front In Litauen heufi ondernomen De voor nlgdiig houdt aan Dr i olen wonnen belangrijke taaltbare voordeel Vo geii medl tie liiiig van generaai Koltejak eohiet üiiju opinareoh zoo op dat inj geen hulp van buiten noodig hoeft De Uokjraiino porödienst m Ut De opw iujjdelingen dj e het directorium der UokrjiiJ che volkarepubUok gUioBti gezind Kijn hebixn Kiel op do ÜoUJe wl i veirUerd on het giroolste gedeelte der stad bezet hl Handjurg te een razzia gehouden Gii iernaolii hebben 2000 man der rijkeweerbaarheid en 2O0 agenten van politie ougevean 35 njw van e traten in St I au 11 algezti Tot den voi geoden ocdKend ualf Uei weren meer fan honderd menechen wegene het onbevoegd dragon van wapeiiB ophibdng diefstal aluikbandel enz lu hechtenbH genomen Belanfijrijke hoeVeelheden geweren revolver munitie bou w en steekwapens werden uit de hulzea e vooracihljn gediaald Uitgebreide maatregeden rijn genoïnen om do vrije haven de gewone havenw en de diatrlbu tie van lecrkoet l uiten gcAliar te hrengen De gebeuTt nisflen der laatste dagen kunnen zich onmogelijk herhalen Een amaideel torpedoboofen onder het gezag vai den kommandent van Hamburg en vooratedm zorgt voor de vmUgheld In de hoven P Te Br 1 zijn It Consfo berichten ontvangen over de lirjJtengerwone wijze waWöl de grtep er heeft gewoed Men preekt uOê vHi 500 000 dooden BUIl ENLANDSCH NIEUWS KSGHLAHD Onder w zers Honderden onderwijzers in Ëngdaod z n veroordeeld bot een gebrekkig bestaan van een hongerloon zegt de Daily Mail Eenige weken geleden wezen wü reeds op eenige werkelijk onteerende salarissen gepubliceerd door den onderwijaraad Mr W P KoLleaid noemt nog meerdere in z n openingsrede bil gMegenheid van de conferentie van de nat onderwüzersvergader ng dezer dagen gehouden Een gediplomeerd tioofd der school en dito onderwijzeressen voor 1 pond per week in oorlogatyd Mr Tolland vrjmgt hoe zy leefden Het is een vraag die elke ouder moest doétï en die onderwu autoriteiten moesten beantwoorden want ofschoon dit de slechtste toestanden ïijn z jn velen er niet veel beter aan toe In Engeland staat het peil der onderwyskfachten veel te laag Het is waar sommige onderwijaers zgn niet in staat een hooger peil te bereiken Maar waardoor Het IS oUeesi een kwestie van salaris Goede betaling zal betere hersenen en betere typen lokken en betere resultaten opleveren Doeltreffend onderwijs rt raagta uperieurekwaliteiten en langdurige oefening Ouders zullen natuurlyk voor hun kinderen die werkkringen uitzoeken die betaling en toekomst garandoeren Een krenterige onderwijspolitiek is een nalionaie verkwistmg die nooit weer verjjoed kan worden RA LA L e rt i m k Ing in Milaan lie Liaily Iet girapii vcnicvmt Woenad 6 uit Milaain Dbvbijzondoro commissie Hdike de rege frliig heelt l enooind om o idt rzook in lo Htollen naar den k r Hploi Ml de pijnlijke incidenten in cfbaiid rn l d Jfaking m Miflaaji iji de ag lücCiKii Mc k waarbij Milachtofters ijn Kevailen boel baar be li 4 ig i iooMT vustgi StHld dat d be eibebber vin heii K iriti 04ii in Vltilaaii generaal Ou taKtf 1 diHir f 4 iKTa il Ho fa iI wor i n rvaii en I e Corriere dclla Sera ile lt n de dai dii f i icc k rioeia lHt R4 he p inij lu Milaan iwee l elaneTi ike reM Uitles be ft niing in iiie i de eene Ixihandelt d p l niiiti de partij een n e lutl aan wiuir de arbeidterfi worden annge apnyrd doi Moiiaj dffi arbeid neer te o g nen MTzoolit wonlen de nieesi tiple onl lnj ij Hilen I ll vergaderingen te be va ren B N fEIVhANB Uil voerpoli tiek Naar het Corr Bureau verneemt heeft in de gisteren gehouden vergadering van den NuverhenUraad welke de Minister van Landbouw heeft bijgewoond zoowel als m de gi steren door den Minister met le Uitvoerende Commisie van de N O T gehouden conferentie het vraagstuk van de uitvoerpolitiek na het eventueel tot stand komen van den vrede een onderwerp der besprekingen uitgemaakt Zyn WTJ wel ingelicht dan wenscht de Minister na den vrede aan den handel de grootst mogelijke vryheitf te hergeven voor zoovei dit met de belangen vaji de verbruikers hier te lande is overeen te brengen Vrijgegeven goederen De N O T heeft bericht ontvangen van het Intergeallieerd Comité te s Gravenhage dat de Ueaasocioerde Regeeringen hebben besloten het embargo op te heffen voor den aanvoer naar Nederland van beenderen boter kalvermagen en stremsel kaas cichorei gecondenseerde melk verache eieren glucose druivensuiker jams en marmelades vleeBch en gevogelte mosterd aardappelmeel groentezaden specerijen en groenten Voor den aanvoer van leze artikelen kan de N O T dus weder haar bemiddeling venleenen Ten gevolge van de achtereenvolgende opheffingen der bestaande embargo s hoofdzakelijk als vitvloeisel van de deswege door de N O T gevoerde onderhandelingen ia thans het grootste gedeelte der artikelen welke aanvankelyk op de lyat der z g niU rationa voorkisiamen daarvan afgevoerd De eenige artikelen waarvan de aanvoer van overzee naar one land nOg niet is toegelaten yn azyn acetaten en aceton bamboe riet rottan behalve tonkin tokken en bamboe afval twygen en hiejen w o niet de daarvan vervaardigde artikelen gedroogd bloed caseïne w o niet artikelen daarvan vervaardigd dextrine gist leerafval lÖm vischlijm lymwater en gelatano platine rubber en balata ruw schapevachtcfi vlas zeewier en zeemos GrensuHbreiding van Leiden IJij de Tweede Kamer ia een wetsvoorrtle ingediend rekkende om een deel 8n cdf r der gemeenten Lelderdi rp egvs t eest en Zoeterwoude bij de geJneeii1 1 beiden eu een deel der gomeeJle Zolicrwpude bij de gemeente Voorscho wi te voegen In de toelichiung wordt gewezen op bi t f it dnt lu hoe lan eir boe aterHofe n a p zlo i te Lede4i het gemle rs i terrein l irjnen degemeentelijke grenzen dat voor w o tingi ouw geschikt is doet ge oet i Iiit blijk uil het feit dut reede e ert e jfiiren over do grom van Leden wijkeo gebouwd zijn en wel voo aI op hei gohiea van Oeffstgeeet Ook noest Mj gehnek aan daartoe goechlkt terrewi biniieti de grenzt van Lelden een gedeelte der gebouwen van het nieuwe uaadomisch z ckenliujs op gebied vaji Oeffitge worden gfibwiwd Congres apoor en trauwegi ersoneeL Hel ongree an de Ned Ver an f pixir en Trwinvegperwoneel zal toArah ai warden gidiouden op iJl ftW en 1 en 2 Juni De Indische leenlng Naar wordt vernomen zijn er onderhandflmgcn gaandü over een Indilsctiebvni iig groo £ 150 000 000 iel L € Bonman f Ie Nijmegen U In den ouderdom van jii jaar overleden Leen C Bouman diie f i ur van de Tooiskunstmuzieknchool oiidKliree eoir van verachillende zaogver H nlglngen Onze planten en bloemen 1 Amerika lie ending nii dwi heer Komer i üar il er Staten waarop zooveel verwaohtiiigen worden ge le d ie naar hot N V d D verneemt niet mogen ïlagoo Er waali dnargindw een ntuirk pn teciionisteolie wind Men wil uit dei vreemd niit i inetT tiel ben Men vers aat üei werk nu wei zi lf Il t r ïii lont d v oiKle rhaiiideilngeii m l ii N d ep and alleen wlldellngen fonderlufii u iiog zul mogen invoeren want die ai n men daar ginds n et zelf ii le i Ca iii uw igftiedpn wam dao kweekt men mal De re t mogen wij hoiKlen ï liu kig zijn er andere eu wrgofde atn iiKTH in Europa levensmiddelen voor DuitHchland Gisteren js een fiiiancieele regeling tot stand gekomen vOor den uitvoer van 3000 wagons aai dappelen 4000 ton spek 1000 ton botei en 1000 ton geiinengde vetten naar Duitscliland Deze levensmiddelen zijn t ai deele en worden voor het overige contant betaald vermoedelijk in guldens meldt het Hbld InjniddelB ia het totaJe quantum aardappelen dat de geassocieerde tot den uitvoer nuar DuitHehland hebben met fiOOO wagons vermeerderd De financieele MmmI van Zaandam Het Eerste Kamerlid de heer D W Stork heeft i aar aanleiding van de berichten in de dagbladen volgens welke de burgemeester van Zaandam indertijd aan den gemeenteraad drmededeeling heeft gedaan dat de Kegeering hulp had toegezegd om in den nood der gemeentefin ancien te voorzien aan den minister van Binnenlandsche Zaken de volgende vraag gesteld s de minister beredd mede te deelen oi dit bericht juist is en zoo ja of aan de toezegging tot hulp reeds gevolg ia gegeven waarin die hulp zal bestaan en of daaraan l dan met voorwaarden zUn of zullen worlen verbonden Ambtenaren en staking Op vragen van den heer Sannes betreffende het optre len van den turf controleur S Veentitra voorzitter van de afdeeling Nieuw Amsteixlam van den Landarbeidersbond hoeft minister van Usselsteyn geantwoord dat n onderzoek gebleken is dat de turf controleur S Veenstra in zyn hoedanighcHl vmn voorzitter van de afdeeling NieuwAnistepdam van den Landarbeiders bond aangewezen was een leidende positie in t nemen in het gei ozen verschil tus schen veeniirbeidei s en vervener De Minister aarzelt met aJs zijn overtuiging uit te spreken dat een ambtenaar zich te onthomden heeft van elke inmenging lil eenig geschil dat tusschen werkgevers e weiknemers mocht zijn gerezen Dit klemt te meer waar het hier een ambtenaar gold die uit kracht van zijn ambtelijke functie en met het oog op de toen in de veenstreken be taande gespannen verhoudingen ten aanzien van een conflict als het onderwerpelyke een neutraal standpunt behoorde in te nemen Den bedoelden tuifcontroleur is duidelijk gemaakt dat hy zich met het oog op zijn ambtelijke functie op het bedoelde strikt onzijdige standpunt diende te stellen De heer Veenstra verklaarde echter zulks in liet belang van den Landarbeidersbond niet te kunnen innemen zoodat hy zijn functie van turfcontroleur nederlegde Hij IS niet voor de keuze gesteld óf als voorzitter dei afdeeling van den Landarbeidersbond óf als turfcontroleur te bedanken hem IS alleen de eisch voorgehouden zich met het meerbödoelde conflict tusiwhen werknemers en verveners niet in te laten Russisch bankpapier in Nederland Wij lezfn in het Hbld Het gerucht dat hier te lande Nederlandsch bankpapier van RixSsische makelij in omloop zou zijn zal ondanks mr Enwhedeé s geruststellende opmerkingen op dit punt nog wel een tijdlang zijn atarmeerdend bestaan rekken Men schynt nu eenmaal in deze roerige tijden gaarne te gelooven wat men niet wenscht De onafwendbaarheid van het Bolsjewisme drukt vele eenvoudige zielen en de vrees dat zÜ te avond of morgen met Russisch bankpapier zullen worden gezegend zoo zü er al niet mee opgescheept zijn niet minder Ter aanvulling van mr Enschedé s mededeel ingen kaji het daarom zijn nut hebben vast te stelleen dat tot dusver geen enkel valsch Nederlandsch biljet van vreemd maakr l voor den dag is gekomen Men heeft van het onecht papier de oorsprong tot nu toe steeds in Nederland en voor zoover wij weten niet eeni onder de Hol Viti 1 landuche bodsjewiki gevonden Ook van buitengewoon fraai geïmiteerde biljetten van ƒ 1000 die zelfs door deskundigan niet onmiddellijk van echte te onderscheiden zijn waarvan en bescheiden aMital in omloop is gebracht IntHSScl eii zyn er hier te lande wel een vrij aanziemHik quantum valsche Duitsche biljetten die waarachünlijk voor het overgroote dtel hier tateide verzeid is geraakt by belangrijke handelemanipulaties Speciaal met de stalen m het bezette gebied Wead dPïer dagen in het JHandel8blad bericht t jit de banken deze valsche biljetten im ontvangst nemen omdat de Duitsche banken ze met weigere thans schynt daarm verandering te zyn gekomen Een der grootste bankinstellingen die ruim van valsch Duitsch geld is voorzien heeft maatregelen genoman om verdere atfloei as Ie ie mm en Inturschen circuleeren epeciaal in Den Haag óók vele Engelsche biljett n vab 5 10 tn 20 i ond waarvan de herkonwt wellicht Jn It island zal moeten worden g ze l Men 13 er voor zoover ons bekend tjt dusver niet in geslaagd vast te itellen waar deze oupures vandaan zyn gekomea De mogelijkheid dat men via Duitschland en Nederland het Engelach ruilmiddel zou willen vergiftigen mag men zonder meer maar niet uitsluiten Het ia ons bekend dat een zeer uitgebreid onderzoek wordt ingesteld naar den oorsprong van deze biljetten Ten aan en van ni uw valsch papier moet natuurlyk rekening gehouden worden met zekoie l iï waren die een volkomen wering daarvan m den weg staan Het ontbreken van rvoerverboden maakt het onmogelyk valsche biljetten buiten de landspaie i te houoen Bov iJieii zou de censuur op de briefpost moeten wo den ingesteld wilde men tot een bavredigend resultaat komen Maar het alles overheerschend bezwaar zoo de mogelykheid van een importverbod bijvoorbeeld van Russische roebels de valsche en echte tezamen uit dcn aard der zaak in theorie al mogelyk zijn mocht het betalingsverkeer met Duitschland kan natuurlijk niet worden stopgezet De onaangename kant van de zaak blijft dat al weigeren Nederlandsche banken ze in ontvangst te nemen tal van Neflerlandsche particulieren inmiddels kunnen worden voorzien van valsch papier Dat zy zelf wellicht op het eerste gezicht niet onderscheiden van echt De vraag hoe de zeer ernstige gevolgen van de vergiftiging van het ruilmiddel in Duitschland ten slotte zullen worden ondervangen is dus niet alleen een kwestie van Duitsche belangen wat Nederland aangaat zelfs niet alleen een quaeatie van eenige banken De handel in mai ken blijft nog steeds levendig en hy breidt zich uit met valsche marken De speculatiezucht heeft tal van Nederlanders tot geïnteresseerden bij het wel en wee van Berlijn gemaakt n het schijnt dat de mark zelfs als beleggingspapier ia aanbevolen Daarby komt dat velen zich thans opnieuw van marken voorzien hetzy in de hoop dat een reactie thans niet lang meer op zich kan laten wachten dan wel in de overweging dat zij daarmede d n inkoopkoers van vroeger gekochte marken drukken Deze windhandel levert weer de bron voor geruchten als deze dat de Geassocieerden het plan zouden hebben een vaste verhou ling der Duitsche geassocieerde en neutrale valuta vast te stellen met de mark op 30 cent Wie de credieten aan Duitschland verschaffen zal om deze koers te hamlbaven wanneer de intrensieke waarde beneden de aangenomen daalt deelen de berichtgevers niet mede Ben cyfer ten slotte men neemt aan dat de totaalsom der papieren marken in verschillende coupures hier te lande de 100 millioen mark overtreft en er zyn schattingen die tot 500 millioen gaan Als het niet wnar is kan het toch nog erg genoeg zijn Evangelische Maatschappij De Evangelische Maatschappij heeft Woensdag te Amsterdam een goed bezochte al pineene vergadering gehouden ditmaal geleid door haar 2en voorzitter ds H G van Wijngaarden van Amsterdam daar de voorzitter mr P Tideman van Bloemendaai door ongesteldheid was verhinderd Medegedeeld werd o a dat de heer Ch Niessing te Heemstede voorloopig is bet oemd tot evangelist colporteur der Mij De iecretarease mevr dr J van den Bergh van Eysinga Elias bracht het jaarverslag uit Herinnerd werd o a aan de vragen aan de Kamercandldaten in Juni 1918 gesteld omtrent ondenvijs grondbezit in de doode hand kloosters en suhsidiënwet Uit de ontV angen antwoorden bleek een groote mate van onverschilligheid in aake de bestrijding van het ultramontanis me Het ledental ging met 28 achteruit Ook van de begunstigers is het aantal achteruitgegaan Naar aanaeiding van het artikel Verbijsteid Nederland in De Protestant van 4 December is eenige beroering ontstaan wat tot eenige verklaringen en het ontslag nemen van twee hoofdbesturen en een eerelid leidde De strüd tusschen de arbeidersklasse en de werkgevers wordt zoo sterk beïnvloed door Rome dat men dit niet bestrijden kan zonder van dien strijd kennis te nemen Het doet juist de leven racht van de Evangelische Maatschappij zien dat zij zich aanpast bii de veranderende omstandigheden Na eenige opmerkingen wordt het jaarverslag goedgekeurd Blykons het verslag van den penningmeester deden de oorlogsomstandigheden hun invloed op de financiën der Mij gelden De begrooting voor 1919 geeft aanleiding tot een krachtig pleidooi door dr van den Brink tot versterking van het weerstandsfonda voor de pdesten die de R K kerk verlaten Na debat kwam in behandeling een motie van de afdeelin r Den Haag waar bij de vergadering w rd uitgenoodi d sich uit te spreken dat de E M nastrevend haar drievoudig doel uitgedrukt In art 2 van het algemeen reglement ich buiten dea politieken partijatrüd houdt doch é Roomsche aanmatigingen signaleert niet al le ai op eestea maatschappelijk en © cono mi ch gebied maar ook op politiek terrein en tot bestrijding hiervan de hulp en medewerking aanvaardt van allen die niet behooren tot de Roomache Staatspartij Gekozen wenden mevr dr J v d Bergh van Eysinga dr J P Cannegieter in de vacature Tideman ds Westmyne hi de vacature MuUer de heer Vos van Zaandijk toi bestuurslid Na afdoenimig van nog een huishoudelijke aangelegenheid werd de vergadenng gealo ten Congres t en het Nieuw Malthusianisme De Mmisier van Uuitenlandsche Zakeo jhr mr Kuya de Beerenbrouck heelt het ie Ainneni gehouden tweeuaagsch congrw legen net JNjeuw Malthuaiamsme en ter bespreiang van het bevolkingsivraagstuk naiiit iis oe regeering geopend Jin zyn oi ejimgi reüe zeide hij o a tiet ue onai svraagstuü heelt van ouds ner de oiwerueeiue aanoacht van staatsli uen en econounen geU oiüten lot uit de gryze ouutieid zyn voorzieningen bekenfl me beoogden ie kracht der wet in de sohaal te werpen moien zeden gewoonten of geniakzucnt beperuui van bet kindertal in de iiand werkten Ooit de nieuwere tyden kunnen op soortt lyke maatregeien wyzeni yromien op de geboorte van iunderen blo en meermalen noodig om gewilde steriliteit vegen te gaan In deaen ietwat auiveren Mm pleegt thans de wetgever zyn ingenomennpjd met groote gezinnen met meer u t te spreken Alleen uit bepaiüngen die vermindering van ibeiastuigen toestaan of uezolait mgen verhoog en naar gedang van net kinuertal is nog onmiskienbaar het ver langen naar een talryik geaui af te leiden j venvvei meer dan de wet vermag de volksovertuigmg vermag het aigemeen besef lat alleen een overvioeidg en lu achtig nagebinchi in staat is het volk op peil te hou den Weüstwaai hebben eomtyds mannOD der wetenschap hun gezaghebbende stem verheven tegen al te sterke uitbreiding vaa oevoikmg zells is in wiskundige formules uibdruklfing gegeven aan de vrees d it de oiiderhoutlsiniduelen geen gelyken tred kun nen houden met den aanwas van het meschdom Maar krachtiger dan de schijnbaar meest klemmende betoogtrant sprak de kracht der feiten Het voorbeeld der aartsvaderen die m hun eenvoud sJechte leefden naar Gods wil is stei ker gebleken dan de vernuftigste redeneermg Toch IS helaas in onaen tyd weder een strooming merkbaar die het bybelwoord ten spyt iruperking van het nagealacht beoogt te bevorderen die zich overgeett aan den ydelen waan fiat de wetten der Gotldelyike Voorziemgheid zich stralfeioos laten overtreden die door enghartig eigenbelang gedreven s manechen plichten jegens Gods en de gemeenschap durft verivaarloozen Daartegen met alle kracht front te makeft IS ile plicht van ieder weldenkend staatsburger Meer dan ooit dringt zich juist in deze dagen nu duizenden en duiaendai menschenlevens ontijdig zyn afgesneden de eerbied aan ons op voor de menschelijke kiem zelfs m haar meest oorpronkelyken vorm worden wy doordrongen van de overtuiging dat het onze plicht is met alle ons geschonken gaven te arbeiden om het verbroken eveHfwicht te herstellen Op dit keerpunt van de wereldgeschiede nis nu by de gevolgen van vele sociale mifr standen zich gevoegd heeft de geweldige catastrophe van een ontzettenden oorlog word de uiterste krachtsinspanning van allen gevraagd om niet alleen te herwiiuwa wat verloren is maar ook om het zedelyk peil der valkeren zóó hoog op te voeren dat wy met door een nieuwe catastrojAe ten onder gaan Wy hebben behoefte aan mannen en vrouwen die door karakter en wislkracht berekend zijn voor de zware taak opgelegd aan het thane levend geslacht de volksgezondheid moet worden beschermd als een dierbaar goed het gezinsleven grondslag van de samenleving dient te worden versterkt in zedelyken en stoffelyken zin moet onze volkskracht die de baAis mag worde genoemd waarop de economische vooruitgang wordt opgebouvi hoogerd worden opgevoerd Uit deze overwegingen is er thans een machtig sociaal vereenigingsleven werkzaam e worden tal van sociale wetten met sociaal hygiënische strekking voorbereid Is het dan een wonder dat de regeering met byiondere ingenomenheid gadeslaat het streven dat dit congres beoogt Tegen oppervlakkige kennis tegen vooroordeelen t strijden is een taak die de Ouden zetfs voor hun goden te zwaar achtten Maar hoe grooter de kans op de nederlaag des t eervoller de zege Vooi icht door mannen van reinen godadiensbzin van hooger ethisch karakter van zuivere wetenschsppelyke studie zal deze vergadering niet kunnen nalaten een invloed uit te oefenen welks waarde kwalijk te hoog valt aan te slaan Het kan niet missen dat ieder Wihevooroordeelde die het goed mefent met ons aller vaderland tot nadenken zal worden geprikkeld en zoo ten sQotte de balans overslaat ten gunste van het schoone doel dal u aUen voor oogen staat welke een schitterende overwinning zal dan zyn bevochten Gy zult u gevoelen als de goede herder dis het verdoolde schaap weder in de veUiff echutskooi heeft binnengeleid Niemand zal zich inniger verheugen dan de regsering Indien de arbeid van dit ctmgrès de vruchten afwerpt welke bestuur als eerwaardige hovenier r J itaet te kwoekwi indien desEe büetfikojntf onder Goda onmisbare zegen zal trakkan tot heil onwr gansche bevolking OÉHSW MAATllWWIilN ËikeuMhora Ingetrokken is de duatrinitlerogelingi voor iiilandeche eikeMtohor de maximumprijzen zijn opgobevcB iei l Mei wordt geheven hetRijksbureaiu vooir Vlft che rlj bonoodftgdheden hMWO as ZIOEBlAOÊUft Het tenue Het lifirt in het voornemen van den minjflter van oorlog de groote tenue te laten vervallen en buiten dienst geen wapenen meer te laten dragen oorts wordt weer een donkere uniform ingevoerd De veldfcleoding blyft van hetzelfde model Als de thans bestaande doch zonder biezen Gevaarlijk speL De 14 jarige zoon van den landbouwer A Wilkens deed zich by het spelen een touw om den hals Het touw is in een boom vast geraakt en de jongen kon zich niet dos maJcen Eenigo oogenblikken later vond meij hem bewusteloos hangen 6000 broodkaarten gevonden By het schoonmaken detr privat i op het station te Helmond werden heden v rgohillende pakken inhoudwide ongeveer 6000 broodkaarten gevonden Deze zijn vermoedelijk afkomatig van den indertijd op het distributiebedrijf gepleegden diefstal rte dieven zijn waarsch jnlyk in het nauw f edreven en schijnen zich in de retirade vanhun buit ontdaan te heèben De cafó s tot één uur open Te Anisl trdöiu inogon de calA a wi r U l éón nur open biij en De rti Jur Khii ing wt lke voor liet intriden Viin de crifis oinaftiidii hcden gebniikc iik wae zii i ier worden horsteUi Do nxploitanten van Bchouwonr rer biu pop i e d zullen voorlP ev nm aj ii naang ran 25 dezer wodorojn yergi ining verkrijgen de in hiui inriciitingen gegeven vartoonlngen tot 1 uur d nacii Ie doen vooi tdiiren Of hij even wilde wachten I Woensdagmorgen zou Jules L tegen wien voor het Haagsch Gerechtshof in hooger beroep 4 jaar gevangenisstraf was geeischt wegens medeplichtigheid aan een poging tot oplichting van hel bijkantoor van de Amgterdamsche Bank te Utrecht naar het Huis van Bewaring aan de Bergstraat te Rotterdam overgebracht worden naar Den Haag om de uitspraak in zijn zaak te vernemen Ongeboeid en in burger gekleed stapte hij s mcrgena om 8 uur met een ry ksveldWRchter in een gesloten rijtuig om naar het station van de Z H E S vervoerd te worden waar beiden aan de zijde van de Weenastraat uitstapten De rijksveldwachter zou de reisbewijzen laten afstempelen en verzocht zijn arrestant even te willen wachten Deze verliet in stormpas de hal naar de zyde van de Raampoortstraat sprong daar in een gereed ataanden auto en verdween Toen de veldwachter zyn stempels had gekregen kwam hy tot de pleijzierige ontdekking dat L er met meer waa Volk LAND EN TUINBOUW De feesten van Tuinbouw en Plantkunde D Maatschappij vooir Tuinbouw eu l ltuithunde heeJl dlinwiaj aan haar jaarItjki che groote voorjaairy keu ring die ihanu tö Haarlem gi houden wordt een bloemen tentoowjtelling in de sociëteit Vercenlgiug orl üiiden en een reaks van eee elijkh©di r georganiseerd die de goltöLde temtoonötelliiig BWeek duren Oi steren zijn do tentoonrtelijng en de Ecebtelijkhedein begonnen Dl grooti zaal van de eojcioteit Veroi higing is lieirsoluipen ih een bloetnealuii die zijn voortzetting vindt op de g Jenj on aajipii leade ruimten waarioe t fii uioniuiienlule trap uU de zaal ucht li galerij gebouwd loegaiig gOL ft De ao cit tmlSEaal m ingericht tot een cabariM7 ttl w aarm gtieteruiidda g de openiii piaats had Ue voorzitter der Maatschappij van Tuin bdiiw en Plan kunde jhr van Tet t oi n dl de bijeenkoiiuH te h lf drt © niet i n korte toespraak w a rnfi de hoer Kiiutlnian voorzlUer van de vaste kturingscaminieHie die taak van dozo comnii f uibpenzetie Ze spreekt zei de fecr Kauitiiiann haar oordeel uit over dko iiicuwighoid of aanwinet om door haar desliundltgB beoordeeling een zekere waardf aan de gekwixde plant te geven la Pt i gt tuigsohrWt aan eeti aanw n t get iv ii dan ia dit voor dieB kweek r een Bucc on maakt het hem gemakk iijk deze plant In den handel te brengen De ki n der werkeaamhpü der va te keurlngsoomi l 8fle is de verheflng van den tuinbouw door de veredeling van het jdantensorlinient AI wat nieuw = tn ook Boed wordt bIis zoodamig door de cominiwiie ondereohelden en zij wa kt er voor dat het sortiment nirt door in ndorwaarii e producten a iteruit nat Ook l wordt op deze Haarl wscne kennng Toongöfitaan Maar vandaag z jn e pr ot inzwKÜngen de hooftteaak ii dattk zi d goerle ro öUng door de tentoïnsleltng omtealö heeJi de keurln Bcommia ile wh tiler an inet voUe kradhi kunoiii wijoeu Daotoa naa het woord aan dua heer Job de BuM h waarneibend burgcaiesflt r s a liaajleui die het woord vo Mdo lu ijn kwalUett van voorziiter van do $ ld lUar ni van de ilaalacsluippij uor liuabuuw en l lanth untie Hij hütf nnarde eraau dat dr aldeellag iaarU m i lia iH ha r 40iarlg bwtfun berdcukt Bu dat zij bij ü mrlctitlag van d leWoonstellung don ö eun genoot van de afdeeding Bloemeadaal Velatju Hij erzocht bij de beoordeeiluf van het lei looeigoatAde er rekeuing mede ik i ouden dal eou tenloon telLng die l i hol voorjaar woirdi gehouden a tijd groo cio motllijiilutten oplei ert dan een me ki den nazoiiaT plaaia heelt Daa ia er t u ruime keuze van bulien gtroeleiule gewastiou CU bloesiisoonen van vruohtwi en groeiiteu dirt op een voorjaarstentoonsi ïulu uiteraard moeten oatbreéten narfenoAg aiioh wat ihunt ingecïonden werd Is ervroegd iiiof ten worden en dat b j do Hèhaaiv chte eu duurte der brandsi o lcu bprdver brengt hulde aan allen die clettigeOiJtaande die bezwairen h cr zooVeel sciioon te aaoisohouwen geven en daardoor het weilalagea van de tentoonstelling hebben inogolijk gi maa t Jhr mr dtr A KUell coiuuiLaaarla derKoningi i In Noord Holland voorzliiter vanUil ereconité keeift vorvolgeiis de loalüoni9 elling met een korte oeBjpraak geopend j llckroond werde u o a J van der Kraata 1 Zonen te Bofiikoop kleine gouden medn lie Proeftuin der Rijki Tuinbouwwln tcr bool te Boakoop zilveren melai lle I lluLnjltoowsdliool telïoa coop onvftng Jti kiemen zllvwen eero raadaitle van H M de Koniin n Aloedea is NMHn£Yri rcfN Verbinding van lijslen van candidaten De Voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van den Raad der gemeente Gouda maakt bekend dat de na te noemen lijsten tot een yroep zyn verbonden te weten de lijst vermeldende de candidaten H Knuttel A J IJsselstijn Azn N A van der Ree I van der Want J H van der Torren K de Jong W Heusdena P Bokhoven Wzn J H Oostingh A H Teepe P Rond Pzn de lijst vermeldende de candidaten H H Prummel W Roepers A J Vermeulen P C de Mol S H Smit Gouda 25 April 1919 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS Maximumprijzen Worst De BURGEMEESTER der GEMEENTE GOUDA brengt ter algemeene kennis dat de maximumprijzen voor leverworst en bloedworst en alle andere soorten worst zonder uitzondering zijn ingetrokken Gouda 26 April 1919 ai iAL s Lifii Wh 90UDA 25 April 1919 De kaashandel nog niet vrij Men bchryft ons iX ber chten n de bladen over het vrygeven van den handel in zachte kaas en het vry bestellen door de gemeentebesturen van 20 kaas hebben velen zoowel winkeliers als producenten van de wys gebmcht Zy ineenen mi dat de kaashandel geheel vrü is Dat IS onjuist Alle geproduceerde kaas moet nog steeds aan de centrale pakhuizen worden afgeleverd en het vervoer moet nog steeds door een vervoerbewijs gedekt zyn Van vryen handel is nog geen sprake De zachte kaas die vrygegeven is is gemalen minderwaardige kaas die gejivoonlyk in va ten woidt verpakt en als veevoeder wordt gebezigd De kaas die nè 30 April wordt geproduceerd zai waarschijnlijk vrij mogCQ worden vervoerd en verhandeld Officieel Is hieromtient ecbter nog niets gepubliceerd Dic kaas is echter ook pas in de tweede helft van Mej leverbaar M achinisten examen Te i Gravenhage is geslaagd voor het diploma voor machinist de heer F J Vreugdenburg alhier TextieUIndustrie Gouda De Woensdag gehouden ailgemeene vergadering van aandeelhouders der N V TextielIndustrie Gouda alhier heeft de balans en de winst en verliesrekening over 1918 goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 12 V j 10 pCt De heer A Doi tland werd als commiasaris gekozan 1 Mei viering Men verzoekt ons te melden dat door den Burgienii öater toeeteinmiig la verleend aan du besiburen van G B B en 3 D A P tot het houden van een djinoustralie op den 1 ïeldia g woU © zal plaate htóIxMi dea avonde half aofct en iat door vo re lige noemde organlsaïïe beeloten ia tot Meniig van het Meifeest op Zondag 4 Mei in de zaal Kua9tmtn der 8oc Ons Genoegen waar de heer J tor l aa n Ud de r Tweede Kamer h feeelredenaar zal optredem Do A rh zangvereen KiM t onatrijd diroctcuT de hoer O ff do Nobel en de Tooiieelvoreen MMgenrood verleenen hare welwillende medewerking M Iff OotidKha WlnliallaravaMMlglac OiAtCimonu era lu ue bovenzaal vau uL t Luió iiaukerH eeu vorgodonug gtuouaeji an de uuudiMue ituUehunavt reeium U4f cr oifiprukum Vaa iitouiJyjAii Mieu Ui Uu wut op dun o ureu airtx4il ai c vuor UiM uiijüueu ud zou kuuucu moeurvufen L u uu mu ocueu om z ou aiSiu lo m ivu Uv vyyrzMcr de hoer L L Kjoiu opeikde u ex aderlng mt t de nioüuueeiiiiig ual dfso V orguuerlütf vrm uitutiwohrewii op wiu ch Vuu bet ti 11 ual da inouuiigen uer voröCtdUondu veroLsnl fiD eu wiiUe tiooreu ouruH w otxl benilottMt t2b tu go eu aW siL uu uor uc opitAiadug vou tie tiauuluCtiu icrMv L Xeeiikg ii £ 1 Oegtsluten werU a ii uw l d de neer 1 vd i mbur ji Dl oii a B van candidaati voor liet 11 B werd uvergela en aan Itet bwtuur Naar aaiiavuing au een keUfeigevlDg v tiet overlijüeu van dea heer D mxu V bet deiiido da VooczlHer mode dat doo lil I bwiuur eeii brM rouwb uiag uiu de woauwe was gOïOU ieu rpr wijdde üiwiele w aardetneado Wi jrdoaaan de uiigtdaclitenifl vpa deu jvcrwd iio Aangaande het ontwerp vau vu l op dfii oureu arbeid dag ocülto iitH bö Hiiiur hoewei but eerst gdetereo aj den iniMiud vao het ontwerp keads ha i kuniKtu lu nion en grondige bestiiUcL ring d i iiHH mogulijk was het wou ehelijK dat t ii wiu ge regelii ig op de vlakwrfluiUng ou kuiken enlcr atdute lucn du a ert tijden vari H l on van H hot iiieeat giwchilkfL De heer Houtman vond het ttinvungnuiu te vroeg Dat ikan best pl ur iji tn di vergadering blaken de iiioo ilnfieu datK ouT zeer verdeeld omdjit in d jfme branolie juist in de morgen ri i veel omgaat terwijl een andere het iiiees oiiizt t Ln ditiL middag Do tw r Elnhout woea er op dat dp Mtt voor do arbeiders geinaatl is on niei voor de niiddeosiandor Do whiioilers iiiovtfii jKi de regeering duidelijk aiakcn dai ZIJ niei tegeai deae regüiuj z jn muai ztiU ook loiet langer wüiua werkeu be erijiwlerlng betuigde u t deze zienswijzu haar bij al Di liei r B de Jonig wee erop dat de bui ulera en kapper bond de luu onder d oogi ii heeft gezien en bJ Ho t oee i uu reoiiö mot 5 Mei de lO nn udoiT lu te voeren lu Engeland heeft m a oen dergtMjke beperking van don vsr Ujd en U uereen patt zloh daarbij aan Zoo zal let luetr wauuvKitiijtUijk oo i £ gaan L e heer HuUetnau ond bet vrejuïddat uit U zich zoo maar bij de ulouwe wei neerlegde eu aolAle het blijkbaar wensohelijk zich enegeo te venceïten onKiat iiiüu zich ook verzette a zou iodien w r olute kwam AJgeanoen was men oohitcT a i lueeiiing dat d ce wet er komen zou on aij ook voor deu winÈfeistand een verbetering ueieoiketidc Nadat nog door voTsdhillonde ü jeronhet woord gevoerd wae en gebieke da bei ma en van eea uniforme regeUng lucihot jOg op de De aoujd olie wimkeUerBveroenigiagl acht ho noo izakeilijk dat in de wet cp dfri f ur jieii arbeidsdag worden vae felegddo uren waarop de wiiikeJu geopend moyen zijn ziilkn lU verband met do beliungcn van v erfloliiliendo bra iohe Lil het voorgaande blijkt dal de bedoeIiii van dU iHwluit w eeu regeling van de fiiluUliig voor lidere branciio olzoudar llJK Te twe zal men zijn bezwaren liibrengen legen aPt 70 dat bepaalt da kinOcnfi en bloedverwanten tot tn den vierde graad bulten de wet taan BERK£NWOUDE De opbrengst van den verkoop van het Emmabioempje heeft ln deze gemeente opgebracht ƒ 35 62 De dames die zich daarvoor beschikbaar stelden verdienen een woord van dank zij hebben veel by gedrage dat dit goede werk werd bevorderd GOUDERAK Nua WIJ vernemen zijn Uiouö de laatsin kJlompealxiiLS ukgerelkit dezt moeten vóór 30 April worden IngcwleaMd Het i voor do minderbedeelden een groot geinig dat na dien geen goedkoopc klompen meer bMohlkbaar zullen zijn aj die zich geduroudo de distributie van klompen bc oliikbaar hebben gestold voor de uiraiking daarvan komt voor hun goede zorgen alle iot toe RECHTZAKEN De Rechtbank te Rotterdam heaSt veroordeeld A V ft ff wegens dl fetsl te Capelle a d IJfleel H S en H J F reddivtst we en diefstal door Iwee veroen gd peiHonen oor F bij herhaling te aou k bij verstek tot oiidersichrideDlijIt zm maanden Ml aolil maanden gpvangwnisetra F V D 41 j aar lossen werkman te ffaddiagm een wegens vefduietertu i lot vijl maanden ffavangenlsntraf P A de J wegeofl defat l te ScWedam hl verstek tot ze maanden gevangenlwtraf J L N B 24 dtw typograaf ta Am terdam wtgani verdnlMrhif la Qoudft tot ier loaaadea gava geaiMtraf Dw clandMUaM broadkaaf tambrukkarM lu de dagen dat de handel in broodkaart w of ievüWMiiidtieiBWwui bloeide Li im u oitttMK 4tU u op Vele piaa ieii geatoleu broodkaarwo kou Koopou kwaiu n 4tiid Uio hierm handelde lA aaaraidag met een pev Ieii iTzo ter eu druiULera vuil Elze ier lu de Van OModeeèraat te AiiMiUinktiiii waar broodkaarten gedrukt werden Een buaner verkocM tegen een kwarts per h M eerst ewlge iidsdnikken a val an de ohte dlo mei daar voor het grijpen had Op om ge eviii oogonbllk werd de contröie eii d tijk wat soiMvpor Toon werd tusschen et i oO jarlgen een 4ü jarlgen een lO jarlgen ItutYZiHier en eea droger die 23 jaar oud was een alapraak gemaakt uui ia het geïiebn broodkoarlta te drukken Daartoe worden in fjepteniber 191 uii d drii k erij vellen papier cliahéa iiiül perforeermacaiiae en andw materiaal gL toleii Voofie schalteo zij zloh Mn persi o aaa en ten hubte van een d r zeilf r in Hatu laui ontaioud toen een klelu driil dcerlj die broodkaarten afleverde wclko verkoolit worden legvn ii cent per I stuk l oen lag tonden voor de reditbaiiik tt neoht do vier inmliMelB ontelagea t ter en oen drukker Eenigen hunner wa reii goirouwd en badden kinderen Hioib zijn zij ooiiier bij andere finuaalnd aiut on vcrdnnen meeri Vol penfl een der beklaagden was hij voor do verleiding bezweken Hij zag nleis ondwr daalrau lo om zicli hetvn ln het geheel moc e er voordat het uilsdrijf ontdekt word ongevcrr 2000 kaarten op deze wijze valsch ijk vervaardigd ztjn Ieder der beklaagilen stneek ongevetr een paar hondi rd gjlden op Zij doden het omdat bun liui bouden in zorgelijke omstandigheden verkoerden BIJ het getidgenverhoor verklaarde da bedrij ahet van de drukkerij Elzevier dut de valt4chu ibroodlkaarten wat flauw gedrukt werden V oor de kuudigen was het te Aea dat de broodiaanen niet inet een niachfnn maar met een mes gnene den Mr t iim van dwr Loeir d tijdB iHd aii de commissie van bijstond en later eeiiigi n üjd dlreoteur genenuil van crMwziiken ihauH opgeheven deetde mode da bet drukken an broodkaarten opgedrag n wftfl aan de firma Geuze te Dordrivlit deze kon dan het drukken aan andvre dru ikerijen overdraigen tietuigb d i ldi mede da het clandestien drukken van Inoorlksarton op den diuir ten nadeele zou zijn van de hooveolheld gïaan in h H land IX heer Krel direoteur vim hot Rijk Ifroodkanloor verklaarde dat er par periode ongo ecr 32 inillioen broodkaarten gediriikt werden De gemeeMeo kregen een kfei i mirphui aooi kaarten Ik inftpeo eur ie C ocq d Arinandrrllle had ten huize van deu eersten baki bot II aterii vl in beklag genomen Ud O M mr van Traa aohtte hei wdtljt m overtuigwnd bewija beweeen twee biiklaagtleu he ben valAcfkheid tn geschnfk geplfygkl de tw e anderen liebbt n opzftiflijk daarvan gebruik gwnaakt llo vier luil b ni zich bovendien snAuldiK giiiiaftkt aan dii f tal De broodkaart u vMTdfni gemaakt om gi hi te virdie nrn Er koij iloor het vcrvosrdigpn van bruoitkaarlen iiad tel uit oqitntaan wanifiT de e laaien nli t wetielijkca wtg ged iMribiiiHTd werden De valtfotliheld fat ge tjLbnlh Mlaat z 1 voHt Men kon z eu dat dl kawten al oh waren bovpodiea zi n ZIJ niet t di 4ribueerd vanwege de düBMOe beVwig U autoriteit lii t inMrijf Ih van actneei belang bot ih UoQght ernstig bru aal n geweten loo Iln zul niisMohir n menigeen verbazen dii de bekUagih n niet in he0htenl zljn loch dl houiU Verband met het plaatnget rek in de gevangeniM In den tijd van iKCionnlin oooiKMnt chen noodioestandlhebl cn ZIJ gi iKWgd een met zorg en lu tpon niiig gdiruffen regeling van overheldiwci in Int water t d en vnlh u U t la Hii l op d m w van het O H eei voorwimrdelijke vcroordeHlng te elsch n K weJi tfRtin do twee eerate beklaajtdan iMi jaar en zw maaoden gevan enis fLfaf li g n le twee andere r n jaar own PRAAOIWZC HEMSf De vredescommbsla liEHLlJN 2 1 Aprt De volgeidezitliuR van de Vredi tMtonimüwIe der National eT adt l t h Jl of Vrijdag 2 Mei 10 Uwlijn plaat Duitsche Arb idiw t BKKl I IN 25 April Ale bijlage van hl DiiUhcIi ontwerp Volkenfcond maakte de Dtiiische regeering ook eea ontwwp g Tewl voor oen Internatiolöle overeenkomst over het arbeidsrecht Dit ontwerp z gt 11 J ofckaak De partijen die het venflrog slukon verplichten zich devrljhi id VHU l e eging der arbeidere niet la bfloilcn door het uitvaardigen va wetten die h H erlatm van ha land o het zk h vestigen doarin verbieden De vrijheid van vereeni ging der arbeiders wgrdt ver eke rd do vwhindering van de uitvoer ng van dit Ttdu M worden raf baar gesteld Arbetóers uU het Iwltenland hebben recht op gelijk loon en arlieliVsvoorwaarden ahi de inwoners die ia hpt elEde vak werken De verdragrtnltan I en verpikihlen zicfc do arbeiders te ver zt kerec togen ziekte bedfijfaoagfralleD InvalkHtPU oufferdoro en werketooaheU alMned do zorg voor aabofltaa fan n de moederaeliapavwsekering MiL MÈé Z U i