Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1919

Een goed adres td r nat m dtgilljt trfwark It da fltn iLttlllUNilfl liieleyi3t GÉ Belaaten zich met de uitvoering van all voorkamende werken Betreffende het huls en decoraticicliildann afc Inllohttngan an prlJso igavs wardu gaarne varttrakt 0 1 GOUDERAK Advertentlin en abonnemcntea op dit blad worden aangenomeg door h VLEeeSEBT Goflderak Advnteali6n en op dit blad wordaa aaafWOiMa door P A WELLSB 2 i eW 72 nirigefaieolpSpii OPRUIMINS tol ZaUrrfap 10 M i via all voorr di ti ad Rook en Pruimtabak iMMdcB fidwiikipf Vodir iat d op nUnisl d r Ulna Sliarwi tttMli door WEER ONTVANGEN 187l 28 20000 pracht Sigaren iMaliat fci brica rd van rijp ovarhesrlijk overMMch tab ik frooiB siiaar wordt opgeruimd voor 7 oenti Tcrder rooic vericheidenheid ▼ nal 8 i tot lOiOt laat de gelcgeoticid om pulk Slgarm of Tabak voor wcbii d la ta koopCfl tilal voorbiJKian aooder er alf vaa ta profilaercn Wat bij om gekocht vordt ca oiat naar enoe en mocht iijn wordt gald Mni betaald of kaii worden oiD cniild Turfmarkt SA Engros Endatail Z m lo kaiir Sponx n Dwrelisn CoeosyvarkbopBials CocoBMoflars nsalach Bexenns 1397 20 ni enz Ta ANDERS Firma Wed P UITENDAAL Bezem en Borstelfabrikant Kleiwegstraat 1515 Gouda rik bab non I nijn I maag Maar ik aor dan ook I craileld na elkm mastti d iwee I Abdiitabletten tn Ic nciuen De E bab non I nijn tnaaf Maar ik aor dan ook fcraileld na elkm mastti d iwee Abdiitabletten tn Ic nciuen De Abdijtabletten voor de maag kunoen U vaa Uw iDaa OD amakhea oaistelijkheid na bel tcSt oprttprn maafipifn haitwaiar nc helpen De Abdl lablcttao beraiten ftaep vvrduo vendtt beitanddeirt Uw dro ifll an epoihekT verkoori voor fl ZS per doo Eitcbt rooden baud natoaiafaandieekeninjt l663 40 1 1 KEU Rottardam ANTON COOPS DROGIST WIJD STRAAT 29 WiJfaerHabletton Emyappaatilles S PaMMHilatlabiaMan i N V I TEL 131 MODE ETABLISSEMENT MARKT 26 GOUDA Ontvangen groote sorteering SAN DOWN in all moderne Ueoren Ml AdvprtiH rt ia dit Rlwl MEUBBLBia TItOUWKNIII Prachtige loUede meubelen nieuwe en c handi te koop Tlftls Stnitll Kutin Öhr KEET Spligali Thntaftfi ItMIIiirflni BortMkntin UHtnMifMi Tvupimons Bidittlln Wtllin Oakaiit Sitllii Dalnin Litntniiii Lurliuttulli tni RiuunkoopJM 111 20 SPECI L ADRES VOOR JO aELUI MET NUWELIJRSPLaRHER SIMONSTIIAAT 44B BoMnhult nltQ d 9CllMa4l TEUFOim 1t8in GOUDA MARKT 3 en 4 Groote Priisverlapino In all arfikalen KARPETTEN VITRAGES VLOERZEILEN L00PER5 ima Verkrijgbeer bi Uwen Apotheker of Dt aiel te Goud ANTON COOPS Wlidttrail S H T LOON Mvkl 6 ca bit den fabrikant F VISSER Emmer Erhcbeidenveen Dr BEDDEN veepen en kapok KAPOKMATRASSEN DEKENS Bleekzuchtige Meisjes en ▼ rouwen Gebruik MIJ a hardt Staal teblattaa Deme cenaaes ow bloedaraoada ca geren U eene geionde elaauklaur Indien op da dooa 1865 20 A MIJNHARDT ontbreekt koopt U namaak en ba oadeett daardoor Uw gezoodhaid Eiich daarem uitdnibkeltjk aen doos Milahardt a StaaUablettek In dooien vanaf 90 cent Bij Apoih en Droflalaat Kiiah rwrrtt ark M Joh rdl Zl etalaaa S A S VAN DANTZIG MARKT 4S Il aOUDA Tao iof la Ten iifdi GROOTE KEUZE Gekleurde Overhemden JMN Linnen Boorden BOSKOOP STROBIN h t b st wr ehiTilclcl l voor Stroo en Paoamahoeden V rkrli baai kV 1792 12 ANTON COOPS DROOIST WUDSTRAAT 2 hl aile maten en verschiilenda modellen anoE aiUE Abonneert ü op dit Blad GOODSCIIE COOMNT ZATERDAG 26 APRIL 1919 Tweede Blad Da lald Afrikaaiiaeha daputaUa Het Is van den aanvang van den nu feitelijk geëindlgdcn wereldoorlog nauwelijks twijfelachtig geweest aan welke zijde de sympathieën vlin de meerderheid vén ons volk stonden Voor efen deel was dit partijkiezen voor de Entente een gevolg van den tegenzin tegen het Duitsche militansme en de vrees voor het Duitsche imperialisme voor een ander deel het verzet tegen de schending van België s neutraliteit in de derde en zeker niet geringste t laats van de leuzen waaronder de ntante ten strijdi trok maar ten slotte ook van werkelijke voorliefde voor Westersche mogendheden Deze voorliefde gold echter vrijwel uitsluitend Frankrijk dat altijd de sympathie g had heeft van de intellectueele wereld en een groot deel der Nederlandsche burgerij Men kan zelfs zeggen dal zoo het partijkiezen voor de Entente niet nog aijremeener was dit voor eeh niet gering deel veroorzaakt werd doo r den wrok die nog altijd bij een belang rflk en vooral bij net krachtig nationaal voelende deel van ons volk tegen Engeland mokken bleef wegens de vernietiging van de beide ZuidAfrikaai sche Boerenrepublieken Die vernieitiging trof ons zelven als een opzettelijke slag in het aangezicht En loyala ruimdenkende Engelschen zullen het ongetwijfeld moeten billijken dat wij dneii slag zoo makkelijk niet vergeteji konden en de herinnering eraan nog aitSd oBze goede verstandhouding tqt Engeland bederft De Boeren in dfe beide Züid Afrlkaansche republlekeh waren Hollanders die juist omdat ze Hollaijdsch wemchen te blijven den strijd tegen het overmachtige Britschfe rijk meer dan 2 jjren volhielden Hat zou natuurlijk in ons belang zijn geweest wanneer zij in dien strijd overwonnen hadden Een Hollandsch Zui tAfrika zou ongetwijfeld in rtauwer economische betrekking tot ons getreden zijn dan dit met een ZuidAfrikaands Engdltche heerschappij het geval kon zijn en orts nationale leven zou dooreen zich tot een machtiger staat uitbreidend Hollandsch rijk een achtergrond gekregen hebben die het thans mist en ons ras een plaats in de wereld die het nu missen moet Maar bovei dien bloed is dikker dan water Zon der dat ons volk deze berekeningefi maakte en deze overwegingen deefl gelden voelde het zich door den Enge schen aanval op de Boeren republiek zelf aangetast En zijn sympathie ging dan ook natuurlijkerwijs in de jarefi van den Afrikaanschen oorlog vrijw onverdeeld naar de strijdende en lij dende stamgenooten Maar ons volk en vooral de hoogere standen en intellectueele kringeh heeft geen sterk ontwikkeld nationaal zeKbewustzifn En zoo was het toen de wereldoorlog uitbrak in meerderheid den haat tegen Engeland die tijdens den Boerenoorlog zoo heftig oplaaide al lang weer vergeten en schaarde het zich schoon lang niet onverdeeld ea nog altijd door de herinneringen aan dien Itaat belemmerd met zijn sympathieën aan de zijde van Engeland Maar deze keuze heeft zeker nooit be teekend dat het de zaak der Afrikaner ontrouw werd Het is zeker goed dat deze haat niet gebleven is Haat werkt vergiftisrend ook op het nationale leven Maar dit HVOIËNa Seli del b neelnuTOfatoi D BcluiaMchte aan l 7eli nM M n dia in 1918 baatond h e£t vele iabrikaoten ver laid tot het plegen v o niet geoorloofda ban dciUnffeai b de bereidm n verkoop van n levensbehïwftea Miet alleen dat men val mlnderwaaidi ToedincanUddelan 1 deo handel bracht doch o h e t mas naarmate de voorradcA uitifreput raakten nrvaotuicaiiuddelen die dikvtjli tnideucdeiljlc raa n daarvoor in da plaats ver kocht In IMtachlaml la men dooc das d aii der oin t ntilrlieden fedwongen tevxtfdea n naitregdaa te nemen mardoor het ia den haadd wil niet zeggen dat men een aangedaan onrecht vergeten moet En met den aanval en de vernietiging van de Boeren republieken heelt Engeland ook ons onrecht gedaan maar meer nog dan ons onze stamgenooten in ZuidAfrtka Het is niet noodig en het is ook niet dienstig de bijzonderheden van het gebeurde opnieuw op te halen Wie de voorgeschiedenis van den oorlog kennen wil leze het boek van den nu verengelschten on voor Engelsche belangen strijden Smuts Een eeuw van onrecht En de gebeurtenissen van den oorlog zelf liggen ons nog versch genoeg in de herinnering Engeland had geen enkel recht de Boerenrepublieken te overweldigen wi geen ander dan de tegenwoordige Engelsche minister heelt het schreeuwend onrecht erkend dat Engeland met deze oyerwcidiging beging Zou het dan nu de tijd niet kunnen zijn dat onrecht goed te maken Hel Wilsoniaansche beginsel van zeifbeschikkingsiecht waarvoor ook de Boeren als wij gevochten hebben heeft wel met de toepassing gevonden die zijn luide verkondiging ervan ons had doen verwachten We weten nu wel dat deze strijd voor de rechten der kleine naties lei elijk een strijd voor eigen belangen wa Maar een program als Wilson ontwikkelde mo it toch iets meer dan een frase zijn En de plechtige en openlijke verklaring dat nen dit program goedkeurt en het als een grondslai voor een toekomstige vredesregeling Aanvaardt legt och zekere raoreele verplichtingen op die men mjar niet niiwlllig en inei een schouderophalen terzij kan schuilen Op deze verplichtingen houwt ook de Zuid Afrikaansche onafhankeliik heidsdeputatie Zij komt aan de Parijsche vredesconfeientie de 4L epa ssint van het zelfbeschikkingsrecht van aile naties dat ook Fngeland formeel e kenije ten bate van de destijds vernletigile Boerenrepublieken en van ZuidAfrika vragei Het h niet waa schijnlijk dat zij met deze vraag succe zal hebben en het i ook niet waarschijnlijk dat zij zeV da irop veel hoop heeft De Entente heeit getoond dit zelfbeschikkingsrecht alleen te willen toepassen w wiiecr het ten koste van hare tegenstander werkte En de Weigering der Engelsche zeelieden om de deputatie te vervoeren toont genoegzaam de stemmhi f van het Engelsche volk en zijn begeerte om ook de door Engeland onderdrukte volken de vrijheid te hergeven Maar de deputatie aan wier hoofd ge BRIEVBM lUT DB maTABi CCCOLXXl De Paaachdagen Ün voor de renidenbe en vooral voor Schev mn eQ een Matrop geweeat In plaats van een zacht lentekoeltje en een warm zomerzonnetje kregen wtj een scherpen herfstwind en een bewolkteh hemel te genieten Wel waa er een stroom menachen jtaar Den Haag maar het voor spel van den zomer dat op dase Paaschda gen die zoo uiterat laat vielen prachtig had kunnen Eljn faleef uit Eerste Paascbdsg heerschte er wintersche stilte Op de boulevard en in de cafe s die gedreveai door het zachte weer vMr de Paaschdagen zich hadden geïnstalleerd op groote drukte was het naargeestig stil Een dergelijke te genvaller is met genng en al is men aaa het strand dergelijke stropjes gewend het was een hard gelag dat deze zoozeer g hoopt inzet bitter tegenviel Van da Zondagen oil de feestdagen moeten de extras had omtrent hun bruikbaarheid als men Bchedijk voedsel kwam bet voor dat de samenstellende bestanddeelcin dier surrogaten schad A fice eigenschappen bleken te bezitten voör de gezondheid der gebruikers Men heeft in Duitschland beproefd het m den handel brengen van wobrdelooce ver vaxi kigsmiddélcn tegen te gaan door eenjr ge verardettingen Kriegverordenungen VerachiUende BondssUten Baden Saksen Beieren WUrtenheng e a en verschillen de distneten vaardigden verordeningen uiti waartilj voor het in den haJidel brengen vaa aurtogatea verlof moest worden gegeven of door de handelaars de samenstelling dezer wrrogaten moeet worden beikcnd gemaakt 0 A verschillende J reisprüfungsstellen werden optrerleht ten einde bet opdriivea der prijzen van de verachillende waren te gen te gaan Deae verordeningen hebben doordat zij voor de verschillende Bondsstaten niet gelijkluidend waren eenige ver Warring kunnen dom mtetaan nlettefen staande het Omtsche Rijk eene Zentralatelle bq het KTiegsemlihrungssnmt op richtte waarbij alle mogelijke inlichtingen omtrent da ssmanstelUng van bet surrogaat en da toeatenuning om bet la den handel ta bvaaiaa kaadan vnaden Ingwwonaett Xa aMto hm d Duit i gear ng Mt iaaaag 7 Haart 1 11 atna Sijks KA tjes komen m nu dltanaal PaselMai zeer ver in het lenteseizoen viel was de hoop levendig dat dese dagea alvast een buiten gewoon dnik verkeer zouden brengen Het was met tiA Dienteagevolge hebben die dagen een zeer kalm verloop g had en was het in de oude stad alleen iets drukker dan op andere Zondagen Pink taren valt dit Jaar in het volle badseizoen en this Is thans daarop alle hoop gevestigd Hei was In de omstreiken van den Haag veel drukker Nu d auto s en dë motoren n eer over voldoende beiulile beschikken is het oude leventje w er aan den gang Met de van ouds beende overbodige snelheid en dus roekeloosheid wordt er weer op lo gereden Zondag heeft het op den Leidscha weg weer aan een geheel onschuldigw knaap het leven gekost Eenige Jaren is het in den omtrek van Wassenaar rustig wandelen en fietsen geweest maar nu la die mat weer we Wat souden die automobilisteti er toch aan vinden om als een bezetene langs den weg te vlieganf Nog minder te begrijpen is het van d motorrijders die alle aaildacht voor han machhie behoevan en dos van het landaehap niets genieten kannen In de omstreken van Wassenaar begint het boe langer hoe voller tb worden De villabtmw gaat voort 4n het verband met den Haag W idt steeds nauwer Reeds is men druk bezig om den rechtstreekachen weè die de verbindingen vormt te vertiree don Het is wel eigenaardig dat de oude oorspronkellike weg weer in èere wordt hersteld terw door het Haagache Boech heen de breede Leidsehe Straatweg ligt dien men lechts even behoeft af te slaan ota hat dorp en met name het park Groot Haeaobroeck te beredken Hier vermt aich een be langrijke voorstad Vttn den Ualw De plan nen voor een electrlsohe varbUidiag met de residentie beginnen in bet laatste stadiuib vaa vowberatding té komen Wanneer deee vvrfolnding tot stand la gebracht zal het verband spoedig tot eenheid vergroeien Maar dan zad het ook noodig zjjn dat den Haag zijn annexioniame botviert Gelukkig beeft den Haag allang oog gehad voor dezen kiemen groeienden nabuur Reeds is zooveel terrein aan den jand der beide gemeenten door de Haag aangekooht dat onze ga meente het haft In handen heeft en kali voorkomon dat Waasenaar zich langs data rand nestelt om te prorflteeren van alte voordeelen van een groote gemeente Het is toch aoo dringend noodig dat db wettelüke reireling ter Zake van de grensbepalingen voor de gemeenten eens grpndig wordt herben De groote steden ondervinden bet nadeel van den huldigen toestand en de kleine aangrenzende gemeenten profL teeren er van M n wm zoo verwachten dait den Haag de zetel der Regeering meer tegemoeUcoming blj d Hooge Regeering zotl vinden en dat deze met eigen oogen de nood zakelükheid Inziende zou meewerken om de wet te veranderen Wel yerre van dati Toch zien we Voorttklrend hoe urgent de gren re g e U n y ist en boe den Haag met groot schatten golds sk alleen waalbargen we t te verschaffen tegen de opdringerigheid dar aangrenzende gemeenten Aan alle kanten Is den Haag ingealotea Waasenaar RljBwiik Voortnirg en Looadui nen liggen in een halven cirkel om deti HaSig heen De eerste en de laatste lakcn aan de zee en de middelate sluiten de landgrens af met zyn vieren bggen ze als een boefijzer can den Haag soodat de beide uiteinden ann de zee Taken £ r zijn véle geaneenten in ons Isod die op deze wijze worden ingerioten maar heit nadeel daaraan vaa ionden doet zich pas gAvoelen zoodra de ingealotene zich zoo zeer gaat uitbreiden dat zij haar terrein heelt Volgebouwd Tegenover de gemeente Botterdaro is de Regeering altijd zeer coulant geweest ZÜ IS niet teruggedeinsd voor een zeer ingril pende wijziging van de gemeentevtwt ten eindfi de annexatie van Hoek vaa Holland mogelijk te maken Het zakeUMloen gaf den doorslag maar bij den Hastf zijn venxcer belangrijke zaken aan de orde Den Haag moet attractie bezitten en het gaat niet aan dat de omliggende plaatsen daarvan een deel van het voordeel in de wacht sleepen Wassenaar heeft nu zün reehtatreekaelw verbinding gekregen met het atrand Daardoor la de gttiegenheid geboden om bet denlsbeeld van een badplaata te verweten lijken Intoaschen ia desa alauwe weg voor fietaers z r prettig Wie den Haag bezoekt zün aangeraden die van deaelfde beginselen uitgaat ala die van Saksen is tevens vsstgcateid dat elke Bondsstaat het recht heeft esn of meer Zentralatellen op te richten waar de surrogaten die men in den handel wenscht te brengen volledig worden onderzocht hun prijs wordt vastgesteld en over hun al ctf niet toelaatbaarheid wordt beslist De be slisslngeo door deze instituten genomen zün gekhg in siUe Bondsststen terwijl alle Zentralstellen onder toeolobt z jn geateid van het 4UegserDlUirungaajnbt te Ber lijn Bij ons te lande dreigde de teestand ia 1918 even slecht te wosden als In Duitsebtand Üoor bet ootbr an eener levens mlddelcnwet was het alleen mogelijk de be dbrijdlng van ondeugdelüke levensmiddelen en surrogaten in die plaatsen waar keuringsdiensten waren gevestigd ter hand te nemen De Regeermg nam alleen msatrege len tegen het fabriceeren en m den handel brengen van thee en koffleeurrogaten nadat door eenige vergiftigingagevallen gebleken was lat men gebrande narcissen en met ontbltterde luphien die aohadelijk voor de gezondheid zijn als kefflenirrogamt in den handel had g braeht Deae maatregelen wau door eoaitt le a de bervhling dezer annmgaten mec tlk w 4 habba ster ginMtf gaaniM DaatwMfen kabbe in IHI d neaha tw eti t a wMrof iril tf daaa te eens een uitstapje te maken naar het pailt t Wassenaar WU leggen dat zonder Jaioe zie te meer omdat w vooriien dat de annexatie van Wassenaar thans slechts ea kwestie van korten tijd la UilMapJar naar de omstreken xijn ala attractie vaa dea Haaf ais woonplaats natuurlijk zeer bolanfrijt Hoe langer hoe grootar wordt de aaatr kelgkhoid van den Haag ea hoe laoffar bM meer boort men van hen die alch hier kwa men vestigen dat z j alleen maar zoudaB kunnen wenschen in den Haag te wonan zoo zij er niet reeds wooaide HAOENAAB BRIEVEN UIT DUISCHLANO Relsen In modeni DullaeUaad Van onzen R correspondent In ben op reis geweest Ik ga graag op reis in een land waar het nu eenmaal niet verveleud eenloonig naar het vastgestelde reisplan gaat 1 hans heelt men in Duitschland waar vroeger alles zoo planmdssig ging reizen met onverwachte gebeurtenissen en mot hinderpalen Men weet min of meer beter min dan meer wanneer men vertrekt men weet nooit wanneer men aankomt en of men aankomen zal Nu ja voor iemand met avontuurlijken geest prikkelt dat wel wat en dat heelt heel wat te beteckenen In een tijd dat de groote oorlogsprikkel als waardeloos verworpen wordt Ik zou in Dusseldorf niettegenstaande Spartakistcn hcerschapf ij een landgenoot en dichter vinden die met me mede naar Leipzig reizen wou De heenreis was waarlijk wonderbaar de terugtocht die Ik een volgende maal vertel heerlijk nu ja voor mij Zóó toch is het verstaan Ik vond een trein van de soort die men gewoonlijk personen sug heet om rond den middag te vertrekken Hij zou mij binnen bekwamen fijd naar Magdeburg voeren waar ik insluiting vinden koh om over Hannover Herfurd Bielefeld en Dortmund tot Dusseldorf te komeil De trein zag er betrekkelijk voor treffelijk uit Hij boezemde vertrouwen in Alhoewel slechts personen zug bestond hij uit het materiaal van de snelle D zug s de lokomotief inkluis Ik beken eerlijk mijn hoop misschieu zouden lokomotiet en voerder iets vah de goede gewoonten der D zug s behouden hebben en had ik alzoo kans in tijds te Magdeburg aan te komen Eenmaal in den trein is men heelema l aan den goeden wil van den modernen Duitschen stoomsleeper overgeleverd en dat wil veel zeggen Mijn belang als nieuws jager primeerde Jitmagi niet mijn vriend wachtte Ik heb nooit zoo langzaam gereisd Bij het binnenloopen in het station te Magdeburg stelde ik vast dat ik minstens twee uren te laat aankwam en voor eenmaal was de trein die ik halen moest met slechts vijf en negentig minuten te laat binnengekomeq Hij was vertrokken Een troost had ik ik was neen niet alleen Schamele troost waarmede ik warlijk niet pocH Wachten dan maar uren lang evenals mijn vriend O men wordt zeer ge duldig in modern Duitschland I Meh wordt er zelfs te geduldig Men wordt er heelemaal onverschillig door over maat van geduld Na zoowat twee uren wachtens op een trein die planmlssig voor een uur moest aanrollen kunnen we voort tot een klein station waar wij nog een trein Berlijn Keulen zullen treffen Een heusche verrassing die niets beduidende plaats Ik heb sedert lang niet meer zoo goed geeten als daar De waard een pas ontslagene niarine infanteriat die gedurende deh oorlog in Brugge en Oostende gele Desa bfJKondera eorFespondeat sal onze lexara en lezeressen garefeld vertallea hoe het lo bet gemodaniiaeerde kelzarrfjit thans toegaat Red Rijkscontrole onthaoken he t tallooze ma len aanleuling gegeiva tot verglftiginf Door de sehaaisehia aan meel heeft me niet alleen minderwaardige soorten in de plaats vsn de vroegere in den hendel ge bracht ms ook schadeljike meedsurrogaten Het meest sjjn voorgekomen verglftL gingen met meet uit prcnkbootten ef uit acliadeluke bloeml llan bereid Toen de eerste vergiftigingen met pronkboooen la het beeln van het vorige Jaar plaats had den was over de sehadelljkheid weinig bekend In de Chem Ztg 1918 blz 246 vee tigde Kobert ds aandacht op een giftig toEf die 0 la de pronkbooncn vooritomt en door Landsteiner en Raubltzschak phabine was genoemd Kobert gaf ook eeft methode aan om phaslne uit dit moei sf te zonderen en een eigenschap om phaslne te berennen opgelost m eene pbysioltk gtsche keukenzoutopUissliig werkt phaslne n l agghitineerend op roode bioedbchaam pjes Voedt men muazcn met een papje van pronkboonenmeel en water dan gaan zij in den regel binoen 24 uur dood Merk waardig is het dat de schadeliike eigen schappen van phaslne verloren gaan Indlea men het pronkboonenmeel aan hoogs tampe Rituur blootittelt Een gevolg hlerran 1 dat gebak uit dit mee bereid allaan scha driljk is waanaer de baktaanpentanr aiat bom wweg I g e im a l Oaad ur takMb gen had scheen op een groote ontvangst voorbereid Bij het makke binnenstoomen van onzen trein was In dat kleine nest alles op de ontvaogit van recht uitgehongerde reltigcn voorbereid Uitgehongerd wfren we nou dat mag u gerust gelooveill Men moet toch bedenken dat Duitschland zonder de minste overdrijving een lind is waar er allerhande noodzakelijke voedingsmiddelen te kort zijn Maar daar in dat van Uod en de menseben vergelen talion waarvan Ik u rechtuit gesproken Jen naam niet zeggen durC men weet nooit In wiens handen geschrijf komt en ik wil waarachtig den gedienstigen en vooruitziendM waard niet voor hamsteren doen ver olgcn vonden wij uitstekenden bouillon heerlijke warme Frankftirter worsten met het onvermijdelijke maar toch niet slechte sauerkraut echte mosterd lekker smakend ertaU bier vage herinneringen aan heusche Piissner opwekkend Menschen en alles zonder spijs narkcn I Wat hebben wij ons dSir te goed gedaan Ik vergeet het louter uil dankbaarheid van niiju leven niet Een bleeke uitgemergelde reiziger Jlt had waarlijk medelijden om den man blweetde wel dat de overheerlijke FranÜurter worsten zeker geen gram zwilnvleesch bevatten en van geiten vleeach misschien van paarden vicescl mogelijk ook van heel ander vleesch bereid waren Hij deed hierbij een eigenaardige beweging met d n neus die aan hel snulKlen der honden denken deed Ik bezag starlings en zwijgend den sprekenden bleeken man Nu begreep ik eerst goed waarom hij er zoo uilgemergdd en bloedloos uitzag de nijd verteerde hem Die man was zeker een infame leugenaar Maar laat mÜ u toch bekennen hoe ik overgelukkig was dat hij me vcor hel veider relicn een kaartje afgaf waardoor hij zich kennen deed als een weldanigen IVUIler af Krause fabrikant in moderne Duitsche worsten Specialiteiten voor En K at kon ik arme aanvoeren tegen zijn ncvoegdheid KDIn werd er geroepen Qoddankl door den spoed die elk reizende maakte um zich een plaats te veroveren kregen mijn gCdachlen een andere wending Ik was van let verschrikkelijks verlost De trein wordt In sprakeloozen aanval genomen Oeen plaats meer in tweede en derde klas de eerste is aan vele treinen afgeschaft Dan maar naar vierde nog liever zoo reizen dan nogmaals onder de vervloekte suggestie te komen van de onapperijkel lke woorden van den man met het bleeke gelaat Ik val te i ldden van een troep Poolsche vluchtelingen die de lieltaf lige strijd methoden van hun landgenooten en nationale verlossers ontvluchten Zij reizen naar Essen en hopen daar werk te vinden het is ol voor hen de oorlOL met voorbij il Ginder in Polen is het dan ook zoo Zij denken werk te vinden bij Krilpp oorlogsfuigen maken en munitie fabriceeren Arme arme Hedeol Hun schamel bezit ligt rondom hen een opkooper van oud geeft er geen vUf gulden voor Een oogenbllk gewekt door mijn komst vallen nu weer hun oogen dicht De mannen slapen rustend tegen de vrouwen De vrouwen hun armen om de mannen geslagen ol leunen tegen hel gepak Een jonge vrouw gansch alleen heeft mij een tijdlang aangekeken daarna is ze heel zachtjes aan het zingen gegaan Een melankolisch Poolich liedeken verluidt In dien modernen slaapwagen van het modem Duitschland waarin ten slotte iedereen slaapt og de Jonge te prenMboonen hebben haaM schadall dgenachappen verloren NstttuUfk Is dar gelijk meel in hooge mate tataiMIfk waa neer het voor de bertiding na puddlagaa wurdt gebruikt Behsive pronUxwaananeal heeft maa ook meel vaa vnwihUlaaide bloembollen als vet dingsmiddel n den handel gebracht groote gevaar iMj hH gebruik van dat lUk meel ligt Uenn dat men btf 4 k N ding de giXUga UoemboUan nM gaarhliilt houdt van de onaehadelljka soodat atai la den regel meéhnengaela afkomatlg vaa veixhilleml bloembollen aaatnft ai da kana hiopt dat deie meagaeb aekadallhl eigenschappen hebben Nog kedea v S mengsels m e en handel aaagatroMM dl belialve aitrdappelmeai a tBlpanaaSl 4a tipiache nvhiden afkunsttg vn kyaak then of narcissen havatuat Osr tl ka meelmengseU behooran v ar kat gattüfll als merischelijk voedsel niet ta woita gabnikt e kunnen hater voor technisch doeWadaa worden verwerkt Vermoedellfk auMao d nMelswrogats spoedig vadwünaa wsaaear vekhMail hea veelbedea meel vaa buUaaaf frliawkams Men ajj aut M wémtk vaa daaa mMlsai rogataa eelttsr voaaaiaUlc K ia bM t g a