Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1919

Perceel 1 Dijk 37 30 Aren op f 2700 2 1 7180 H A 6600 3 1 7B 30 B600 4 1 70 8Q B400 5 1 58 80 4300 6 1 49 70 4200 7 1 51 40 4600 8 1 41 60 4 00 Totaal f 37200 HmiDELS en LANDBOUWBffii j 00RIMCHEWI DO BPIiE0HT 0OU DA GBOIIIMBEl Gestopt K apitaal f2 5 00 000 OPENT REKENING COURANT MET RENTEVERaOËDINQ INCASSEERT OP BINNEN EN BUITENLAND VERLEENT HANDELSCHEDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDMr VERZILVERT VREEMDE MUNT9PECIÉN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFECTED M GEBFT4 o SPAAEKASBOEKJES UIT NEEMT GELDEN k DEPOSITO SAFE DEPOSIT gjg FABIIIEX en flERSTElPllHTS van WERXTUIIiEM n Mflïi AANLBQ van Electriscbe licht en Krachtinstallalfe U VAN DUIN Co GoiitfM V B49daoti t Tale £ Intcre 545 i j iiii l i tt mi mms I II I dt koning ev rikaimuka geacl l is geworden Niet aaq dit eeatrom van warridrrtagBtuldcen an vn Wilson zoo le men moet de eerste ver wercddhentel mariteert iederan dag nog de paa Niemand dtirft Ntomand maakt rttitig en nlenw b rln En alt 11 koo de galiaale aarde ovw Het gowio tlgsta uitvloaleal van dt formeele vredeeiaitiag 9$1 mlsarïiien nog t psyehotoglaehe zijn Of de mensoMiefd t zich bekemen wil of niet iD verkeert in haar geheel in en staat van wllheld dea geestea De dampkring Is nog overvol vaa zuurstof DA r heeft niemaitd lust het gaffone routlneleven van den art ald te hervatten Ginds revolutioneert alles ooor $ 1 kander heem Hier heeft men Indolentie van dag op den dhg Kldern host de goegemeente in li Atzinnigheid rond Allen hebben na k voor het onbeteugelde gekregen voor het avontuurt ijki voor het gewaagde voor bianiHonversehiUgheid De staataliaden donbleeirm en redoubleeren hun spel De bargennan hangt dan Spaanachen brabmder uit De volkeren delnien voor niets terug De zakeltlke rekenaar die de zorgen alt meet vindt niet mee geiwor WU littan allen op t hVp en moeten meadansea Op lUer grondslag kan echter geen wa raid bestaan Zoo tets bat menacheiyit ga moed wear ontvanlBelL K zal makan voor de welüdit niet verhevener dooh itatlig dnurzamer instlneten van rust alledaagselilwld en dlselptine dan zal lïet t oogenbllk kua nen zijn waarop de vrede een feit wordt althans op papier Dar vindt da elaetrietalt dndid afleiding in oe lucht ZA6 wordt de dag tegemoet gaiien ea verbaast wasrop dan straks de Dultsche algcwaanUgden In TrI non zullen binnenkomen 001 het vT dattra taat aan te hoeren i vaarvai da voorlaalag vlar da pn dtuaa kan m t tBakman Inmiddels tfn da drie Duitadw vort raawoordlgers die den gevohnaehtigdcn voorafgaan te Versailles aangekomen Hoof der missie h baron ran Laster umi w apsnaad HU wondt vergezeld van Ifu Wariwrg flasncteel gedelegeerde Walter inspecteur der telegraaf i don ambtenawr btf den levenwniddelendleiifit Duckeer da t tegrafistftn Goebel de cretariss i Propp n Rose benevens twee liedienden Za x a door kolonel Henry hoofd der Franache mlIltflire minaie en Oudaire btzonder commit sari ontvangen Ze zfn onverwijld naar het hotel des Reservoir grield waar se sJch hebbon gevestigd Volgens de Duitsche bladen gaat de Duit sehe vredesafvaardlging die met den Iwelan begelei denden taf intuseehea tot nagenoeg 190 menschm js saangegroeld In drie af deelingen op den trein De eerste waarmet de hooge ambtenaren de peiaseewtariaaan en het hureaupersoneel reizwi vertrokken gisteren Vandaag gaan twee treinen naer Versailles In den eersten s middags kwart over drie stappen de eerst Duitsche gedelegeerden onder Mdlng vaa graaf Braek Adv rt rt In dif Blad U vindt in MANTELCOSTUMES MANTELS BLOUSES COSTUUMROKKEN en REGENMANTELS bq mij steeds de nieuwste modellen de rootste keuze en de batfste prqzea Verbeet vooral dit adres niet het is uw belang 1S67 so Zondao ot 1 UUP a oP9n Ve nieuws is er nivt te melden Sonnino en Salandra de te Parijs achtergebleven leden der Italiaansohe delegatie zouden gi oUxsn vertrekken Salvagoraggi is reeds vertrokken en verder is bericht ontvangen dat de koning van Italië Orlando vWr diens vertrek uit Parys telegrafisch wcfeas de door hem aangenomen houding gepreze en erop aangedrongen heeft dat hÜ daar ü blijft Ia Italië juicht men Orlando oon zijn onveraettelljikheid zeer toe Toen hij te Rome terugkwam had zich een groote menigte bestaande uit senatoren afgevaardigden leden van den provinciale raden professoren en vele bekende figuren alsmede officieren en soldaten naur het station begeven Toen de trein binnenreed brak een geweldige ovatie los waaraan ook het spoorwegpersoneel deel nam Nadat de delegatie was uitgartapt verbrak de menigte de po litiecordons om met een onbeschrijfelijke geestdrift de gevolmachtigden toe te jubeten Het stationsplein was zwart van de menschen en alle omliggende huizen en trouwens bijkans de gehoele stad zljn in vlagsr ntooi Oruïunado besteeg zlJn auto maar deze werd aanstonds omringd waart Orlando een toespraak hied om te vragen of hS in dcat geest van het volk had gehandeld Waarop chmdérend applaus volgde Hij zei o n htt volgende Het is geen t d voor phrases Aan de wereld die ona ueoordeelt moeten wtj een welbanmste vas Aurtidenheid en een verheven kaïlaite lo iefn Er bestaan twee kwesties De eerste is of de opvattingen van de regeering e van de Italiaansohe dele atie een getrouwe weermiiegeling xjjn van de EienswiJM en de irensoken van het Italiaansdie volk T heb daar nooit aan getwüfeld want ik Mm de nei van mün voVk maar ik tad een bagmUiiog noodig en die héb ok thans gebagen Reed9 ta Fa s hdbben Ie Italiaansohe art eiderB hun werk in den steek gelaten om van hun SoUdaritei met de regeering ie getuigen Aan de grotk heeft een ar ne vrouw in den toow dio een zoon in den oorlog had verloren mü gazegdi Ik ben met nl In alle pUatsen waur wÖ panseerden vertoont ide menigte zich om onzen trein De eerrt vraag is ojjgelost De tweede Tabak en Sigarenfabrlik DE KOOPHANDEL Bericht van Inzet Woensdag 30 April 1919 s vóórmiddaas II ur in Hotel KLAASSEN te BOSKOOP ten overstaan van den Notaris B H STUMPEL te Lelden AFSLAG van Eenlge perceelen tlitmuntend Weiland en Dijk aan den Noordelndscben W C en Onderweg te WTaddlnxvoen in den polder DE POTTE geveild In 8 Perceelen Staande ia bod tuaaOi niet Marlolrt Aa 1 16 D E van Vreumiopf WIJdttraat 20 Wy ontvingen per S S NIEUW AMSTERDAM d aaPSM aanvoap AMBRIKAANSCHK VATBNTABAK priM van kwaliteit en kunnen nu on bekende MARYLAND kruUnlIl i 40 cents per i ons verkoopM KOOPHANDEL Rook en Prulmtakili it ueieavrQ ta bioluut Hiiftt j Portorleo lacht llcttroolHèi II Varliiu r p fiiai uHi p D D la teen gewooa geneesmiddel ma r het voorachrift van een EuldiiwclalUt BW fenetst de mee=l harUiiekltiKe eevallen van Alle Huldilaktan en wordt door doctoren en Bpeclallitea unbevolen Dlr cte Verllehllhg Terkrilït men n het gebrullc Ton enkele dnippell R xt i al verbaknd bWéh over de ffoÜUff en bitf wende reauttsten welke men na nwendlDff vtn e n fleecll van TSctTwWflgt UV droElst 1 ü kunnen pren d t vele Vfln HJn fncmers door D D D eenezea lln waaronder velen die Jnrcn au huWziekten lijd nde 1 PRr 1 MEI a 8 wordt VERPLAAFST de Automoblelhancl en Vaphuuplnrlehtlna AUfo 0 ipage te Oouda van BlDDEE VAN CATSWEG 17 naar Crabethstraaf 62 64 na l HoKI UI STaTION Optn n gtslftaa auto s tflspanlkol Ruims moderno garago Tsvsns gslogsflhslil tot hot liowaron van motoron on rfwiolsn Roparatls Inrichting voor allo msrkan motoron Bonzlas dopat OHo sn Bandon l fj i jftlafooaaummor blijft T Vim KOi Combinatie van perceelen 2 3 en 4 B 6 en 7 6 i 8 1 i 4 2 i en 1 i 8 Tot en met a s Dinsdag 2 ure worden ten kantore van voornoemden Notaris STUMPEL Hooigracht 40 te Leiden verhoo ingen aangenomen tegen genot van éèa vgide dar verhoogtom 1870 b De Directeur A DE RAADT Boelhuis Maastreclit Com eantant saM op WOENSDAG 30 APRIL 1919 a morgens 10 uur zomertijd aan do Bonwmanswoning van den Heer O SCHOUTEN op het Dorp B 99 ten overstaan van NOMU la KOBMANf van Een bruin zeer mkk 10 jarig Merriepaard 20 kalfdragende olgekalf dheb ende Koelen I waapkoe 8 dpaohlige xeugen brik zoo Koed all nieow boere nwagen driewielige kar hoolbark hooiachudders 2 schouwen bietenmachine 2 landhckkeo bergwindmet boomén tulgen kruiwagens zeunings bruggen hekken palen planken brandhout Bon IR MelkgereiilsGliippBn voorts eenig Huisraad enz Vó6r do yerkooping te zien Aan de woning ii goon gelegenheid voor nitapanniog 1669 43 3 lt n P W V ZANEN 20 0 HainM AMUar vMf II ïlodeme Portret FotoBrafle B f 1 Sinaasappelen Citroenen Mandarijnen Nieuwe vijgen Zure appelen Zoete Blikgpoenten tegen concureerende prQzea 513 24 AubanlwA KvIvJi veroonaakt vroegtijdig uit vallen der haren Voor komt dit door Uw hoofd getegeld te wasschen met LAX de haarverzotger bij uitnemendheid Toor h Utar lunVik luwwataf vei eterkn KoraMn Harry Yüie nam aioh voer B Biet neer te vloeken Ea on r w ef vao te zlja kwam hij roetzli4i eff overeen twee rofcljnen te betolaa vaoa IM em o ander llefdad doel voor of etasinlijk wootd dat hij lUtéprak tegen em Budnon koelie oC tegen geea Barfia fcoeHe En vreMOd ora te zcwea hlJ beter veHI Meld hij lUnwooMlNlet dat het zijn vloAen deed Of onden maar het wndnderde zijn lakooi t o lAii aaiMrlauHl nanm de robijnen toe en het werd noodsaJcelUk aoideelda deze eérdijl Harry Tule aee geldbeleis ging te bedenkeo UNBE TIENOEWEB 27 BOUDA T L lU QpoBiat eriJ MA HKT I Kina ds VpII Kina Lapochs VraMiafcu Ui 8 H VAN LOON 10 T k WOLF AKKER Rotterdain Eftoht afslultttinil net nze handtHkanlng L Virkrygbur bg d AdyertMitiaiUtBlad L L HORNEMANN Jr HOOOSTRAAT 242 Se huls v a de Hoofdsteeg ROTTERDAM Opeobare Iferkooping la GOUDA op MAANDAG 28 APRIL 1919 des avonds te 7 uur in het hotel De Zalm aldaar ten ciVér faaif v den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van de volgende te GOUDA gelegen onroerende goederen No I mmn Pakl utai s met BOVENWONING aan de Gouwe nos 42 en 44 groot 2 aren 58 centiaren met m de eigendom van het kadastrale perceel B 880 groot 21 c No 2 mmn Pakhuis met BOVENWONING aan de Gouwe no IOO oot 1 are 20 es No 3 E n Huls eitTOF aan de Lombardsteeg No 16 groot 21 ca Pe perceelen 1 2 en 3 zijn té aanvaarden bij d betaling der kooppenningen Nos 4 en 5 Tw e Woonhuisen aan den Raam nos 193 en 195 verhuurd per week No 193 voor ƒ 1 90 en No 195 voor ƒ 1 60 NöiS Woonhuis Boeltkade 233 wordt niet vt rkockt Nos 7 en 8 1929 40 Tw Woon iul n aan de Boelekade nos 197 en 199 No 197 terstond te aanvaarden no 199 verhuurd voor ƒ 2 10 per week No n WInkalhuls aan de Speldemakerssteeg no 16 Terstond te aanvaarden No 10 n Woonhulj aan de Lairlerbuurt achter de Nieuwe Haven noT 22 Verhuurd bij de week voor l SO No 11 E ik Wlnkalhuls aan de Kleiwegstraat no 25 Verhuurd bij de week voor ƒ 3 60 Nos 12 en 13 Twae Woonhuizen aan ue Molenwerf Nos 6 en 6a Verhuurd bij de week ieder huis voor ƒ 2 25 No 14 Een perceel TV aan de Vierde Kadersectle A no 4694 groot 1 are en 52 centiaren Terstond te aanvaarden Betalingen der kooppenningen Mei 1919 Notities van at 21 April verkrijgbaar WJ den Notaris Te bezichtigen volgen plaatselijk gebruik 1706 1 6 leslel Dl Mierk X lui L 58 JaargaiiK o I3 0 Maandag 9 kprW lOl iTle a wr © aanu a d vearcexi ta e ble d TrooxQ o cLdLe ex Paacxexxeicean BEHALVE ON gN FEESTDAGEN iNoizoNDiN looaorauNawi t 4 nniiai lUMi Atfsf4i isr M o ita Teai a ia H kaa 8ai u a4TM 0Bah a l oisa w ili a GiMtaknanaa laaiaa V ERSOHIJNT DAGELIJKS ABONNEHENTSPKUS pw kwaitaat MO pv wMk M tmt aat UmltMüt fK kwartaid S SO per mek 21 ent mail mar da kaawiliig jir laoiMr iMUadt Praoao par post pw kmrtaal S IO meti Zoadassibkd ƒ 4 Aboniiamaiitai watim dxaMjlif aanoeiumea aaa ou lanaa HABR tU aOUDA bH oaaa ta nt a dan boakkaodd afl de foatkantena ADVEBTllMTIEPKUSi Vit Gouda aa natnlm liiliiiwiti tat daa bMccskriafla 1 O rwdj LOIiallw naai mav ƒ 0JO Van baltu Cauda dan iMiaivkrIaaa ncala U aUnrwlaMar O AdnKaMiia vaa patllaki TatmaMf hadaa tlli aial p raaaL AjdnitaatiAkfe kat Tatiadi MmiMi 10 mkt op 4w Ptia asBigiattMi I T W latara 83 Bureau MARKT 31 GOtlDA i A balkon versd jjat roep het legerr Terwijl de menirte op ï PÏ ww e Quirinaal manifesteert wacht Orlando auto nuir steeds in de Vla Nazionale De motor moeat worden rtopgezefc en de auto vmrét Hoor het volk naar het QUsinul voortgeduwd Als dn auto het plelA ia aangekomen verschönt de koninkiyi e familie opnieuw het bfillcon 0 and9 en gmeraal DIaz reehtiq in de auto sta inde begroeten den koning Nieuwe toejuit hingen volgwi De gedelegcerder gaan het paleis binnen waarop de koning en Orlando zloh op het baJkon vertooneiu Eindelijk gaat menigte seer langzaim Tilteen De a ztê had voor den kortsten tocht van he station naar het Quirinaa een t d van tw e uur noot ig ge had Te Triest hebben C J OOb menschen nmdom de vlagsen voor Fiame en Dalmatlë vergaderd In vaderlundilievende toespraken werd het recht van Italië ullwengazet om die gebief en te hoodoo Sen oclalirt edsdite ook namens z jn ffaeatverwanten Flume voor Italië ofi De Petit Pariaien meeni 1 te kunnen Voorspellen dat hoe de zlftteg van het Italiaansche parlement walka vandaag gehou den wordt ook maE loopen OrUndo en z n medewerkers opvenvl d naar Par s zullen terugkeeren en dat de Italiaansche afvaardiging in haar geheel den len Mei te Versailles aanwezig zal zijn Een deel der pers vi aagt zich af of meo de voorloopige vrede vodnnardcn zonder Italië zal kunnen onderteeiienen In heroegde kringen geeft men te verstaan dat de zaak in juridisch opzicht verdedigbaar is geluk men uit ons Overzicht van Zaterdag heeft kunnen lezen Dodr de bladen aUn van deze opvatting afkeerig De Echo de Paria zegt of men wil of niet w i 2iin tegenover het Italiaansche volk met on e eer gebonden en dit volk zou een hardneklcigen hait Jegena ons gaan koesteren indien wiJ ons woord niet zoudeo nakomen In verband met de voorspelling van de Petit ParisJen brengen wf hier een telegram uit Home onder de aanuacht waarin gezegd wordt dat Orlando in de laatst gehouden conferentie te Parös heeft verklaard dat hij bet na de openbaarmiJcing van Wil bod s raaaifest v66r alles noodzakelijk achtte naar Italië te gaan em zich in onmiddellijk eontaet met het land te stellen zulks in v 1 Bad met de geopperde twyfel ryvr de volkomen overeenstemming tussehen regeering en het volk van Itali De Matin maakt meMhig van hetgaen men in de omgwnng vaa Wilaao zegt over bet o tQnbaar maken ven de verklaring die het uittiangspunt van bet ItaUuBscb Ama breking vui de oadar iidellngen over helf Adriatisdte vraagstuk worden geweten Eenf hardneUdge campaiine heeft op Wilson d rerantrirooRleliJlcheid geworpen In zake do vertraging in de oploe nng der kwestie dochi Wilson beeft nimmer een beroep op de open bare meening gevreesd en niet geaarzeld om van al zijn verantwoordelijke da ien te genovar het publiek te getuigen Daaromi werd hlJ gedwongen daar blJ niat wilde dat de vaak onjuiste geruchten over ztjm houding it ang zouden vinden om zich dui delijk en opentyit uit te spreken AnderslJda verklaart mer em de openbaarmaking vani de verklaring op een oogenhlik dat d on derhandelingm een gunstige wMhling Dien te motlveeren dat deze publicatie eenj PÜnl k Incident 1 Het document was sa dert zes dagen gereed Clemeneeau en Lloyd George hadden er ke tnU van genomen doch de openbaarmaflE ng ervan was uitgesteld totdat de Italianen hun standpunt keoibaar souden hebba gemaakt Doch Wil son vernam tijdens de onderhandelingen dat r op bevel van Oilando aanplakbiljetten te Rome waren opgehangen waarin annexatie van Fimne door Italië werd aangekondigd Daar Wilson toen ▼ oordeel was dat de onderhandetingen waren geëindigd gaf h order zlji verklaring aan de pers te doen toekomen Indien inderdaad da annexionistische aanplakbiljetten de beslis sende aanle ilng tot Wilson s houding zijn geweest zou het belangrijk z n te ervaren of Wilson niet haeft gehanddd volgans onJuiste of op sijn mlnift ovardrenrea büldi tingen Prof van Hamel aoJutift uit Parffi dj 23 April aaao de N B Ct De dag nadert nu £ en dag waarvan de memschheid een tijd geloden meer wonderen verwsjoht heeft dan nu nog De dag die niet den hemel op aarde zal brengen en die aan idealisten en iÜus onisten nog steeds nilmachoot gelegpnheid zai laten om de bestaande orde vao za en te critlaeeren Maar toch een dag waardoor grcote rust kan worden bereik die wi bijkanj vergeten zUh Hoevele honderdduizenden wachten nfet In alle landan ter wereld op het oogenbllk waarop achtereenvolgens de regoarintabealuiten zullen worden afgckondig d dat de oorlogstoestand heeft opgebonden ta bestaan Hoe velen tewana zulle eerst daardoor weer tot de burgermaatschappij taruglEeerea hoeveel zaken en relaties weer worden opgevat lu aveel ondernemingen aan t werk gezet t Is waar dn nwlesboastaad zal verre van aaroMial ea vene van aanstonds gtonlend z Dit scheott veel Doch t wachten Is teah op Itab fowneale aaade vaa d n ootiog om w eer bot regelmaat te komen Nu leeft alles nog in onzekertit Id Alles wat hervatvattiag vaa berekasbaor economisch leven batreA iUat stop Hier te Par s zelfs in DE VREDESCONFËRENTIE Orlando in Rom terug Wanneer hij te Parije zal weerlteerena Oe gjroote dag De iMSfire kïngen te Partje De Ouiteoiie koloniën Rel le ee in Weenen Tegen de oomniunieteiu ONS OVHRZICHT kwestie in de woardecaüiff vaa den ernst r situat Wg z Jllen tbana niet stilstaaoi by de vrjutg wat hot meeat wenschelölc is vo ir ona laad welks rechtvüaidige en wjardige boudiiMC ia twee wereJüdeelen bewonderiif lieeft gewekt Wjj moet n tooDcn dat wü op het ergste zijn voorbereid na vier Jaren van Dnu tputtelijke opofferingen Op hot oogenblik ia Italië bete voorbereid en grooter dan eit grooter dan in Mei 1915 X e b lissing dient wel te worden over wogen I evaosmiddelen ontbreken ona maar Italië dat honger heeft gekond heeft nooit osieer gekend Ik wil u het gevaa niet verhelen di oogenbUk is zeer ernstig en ik ben ia uw middea als een b oeder onder broeders Italië zal niet te gronde igaan Deze laatste woco deb van den premier worden met langdurige toejuichingen begroet De menigto brengt Orlando een ovhtie onder het gero Leve Orlando levA Dalnwtië leve Italiël Vei votgens voelen generaal Dias en Bar zilat het woord Hun tbUprakeD lokken eet warme hulde uit De buj eneest prins CWmna geeft uiting aan de gerielena van saAtnhoorighei 1 met dt egecffins w lke het geheele vo k bezielen Daarna nemen Orlando generaal Diaz Barzilal eh pijns Colonna in hun auto plaats doch dez kan niet in beweging komen daar een menfgte offücitren en aoddhten en arbeiders zich om het voertuig verdringen en het willen voortduwen Eindelijk kan db stoet zich in beweging zetten De auto rydt zeer lamatiaaon door de menscbesun nigte waarin de soldaten slechts met moeite een passage kramen vrljhoucen Feuflletona Uit de vensters worden bloemen gestrooid In de Via Naz onale rgdt de auto voorbü fcen sroep Engtfiscbe officieren die roepen Leve het Italii an che legert welke hulde door de menigte met een Levr Engeland I wwdt beantwoord Onder onjirhoudelüke toejuichingen komt men eind ü op het plein voor üet QuJrinaal Op het ba kon van het paleis waar de vlag is geheaehen vTschijnen de Jconii de koningin de hertog van Genua en de kroonprins die enthouBiiwt worden toegejuicht Men roept Leve de konine leva Flume leve Dalrna tUil AU de minister van oorlog op het poetsen van ki pr r p itloodfin va ijzer co het bijvegen van den vloer terwijl Healeir baar h dvoohSg vond Maar Megay wiet hier vrüet van zij begreep hel niet Oftgelufckt e iittgsy nooit te weten wat bet dB werkelijk rampzalig te zijn Toen te twee nur vlugge sohred werden vernomen en Corua omr de open dtur Wnnenft ad root vroo ijk pge vekt gplaat al waren zijn oogen wj4 door ireod kiftigen omgeven en zijn armen ui letrekte keerde Heeter zich tot hem Biei een koelen en staroodMi biiic O je hebt mij niet lief adders zou je mij nooit zoo beihandeJd heflibea MJjn Uefste wat ia er Ï Jiot te kMneD mij geen woordje te zeadea mij gisteravond tóet teverteilenl Hester Metete hoe kon Ik dat Wie liad l om te aturCTi Maw hij wierp zieli op zijn knieën voor haar stoel en eloot baar tengere gestalte in zijn vima zonder atfiit te j en op Mmy lu tcr Heater ik heb niet gje penooeh cra sindn Ik je zag Wij zytien In de tweed © wee4c van Soptember trotiwen 8e vio zal oth tnzegemen mijn gjrootmoeMt Iromt op de Iwuiloft en zie wm bier bij tralc e n blauw etakje paplier uit zijl zak hier ifi een wi 8e voor duizend pond Toen pielde Hester ziob dvaaa aan Zij xéAe later 4at het de wissel waA die het deed Megay Ihad ztoh beeolietden verwijderd maar toen zij Hêeter zoo vreemd hoorde lachen andde zij weer tenig Houd op meieje rfvp ilj doe dat iMtf buitm UMrter UeU oogenb lkkejtjk op mat Mbretea sa riehtt séah DH tuet au oag v w liem g aiea Pm im iriM Uavtliic Am datni 4 riep aU Ma u l op aijn be i af M gtnSe Maar weer kwam het ala het ware zija ibeela feataMa vaaeMi saaeurrad J 4m étè niei ata a m MhM Caros t Ik Ml tÊÊé ztja Ja Ja at wü k diwun taii oalMMead lic was zoooqSt mt vrm Je Het waa aoo ilwaaa B aar ik kon het niet h pen Zij knitUa bij luas neer n blrf bMr Uppea tal baat ap Kua raéj uarus fluiaterda atj bet lalda era e weea iu Saplaa i u tia Je naar ophouit £ a Caüw UsM ap eooroOTüK xLviii Tenigta bet laad vaa da ara dla Ja bet WH een kana vól ÜMR n maar het gelukte mij een beeOabt aitdt gfvangMiiii t zenden aso Tule Twee Ro bijnen Yule weet ge de ecretarte van d DunnaMi 4ie BHtsolie mlKiiei bij ov r rtedde den kpotnf n j VflJ te bU a door bedreigingen dia ItU aie4 kcm t n ulh oer hrengenp Ret waa een vreooMle ffeei grUia naa met ooflteraolte oogen bwa eHge irilla wenkbrauwen m met een getast 4 g ploegd met lijnen die aljn kt vertelde In het aombtve kiAteofitlB vps Uaeotaa Inn waar de meeate orindnoele dingen tn Xionden bihaAd weaden ffaargm Twe RobtJB n Yula vroeg Jim Cbrtwynd die met een vouwbeea speelde De verwlvoa elde aiaa laebie abol hU zleh iets herlnovrd dat bem ptetzier deed Het waa èet eetate waarom Uc lactate nadat Uc uit de bet kw zei hij met een ooiaQbe kortheid die al zijn woor dea keomwrktflu JHat gebeurde alda i Harry Yule va een vroojjke jonge man oader de tagenieura hU werd naarBudaoa gezonden om mu liaven Ie bouwen Hü had 3wla QD koellM voWagen BOhwuK ten Hij vloekte yloekl alaot hij nooK een godvrudhtlge moeder had gebad aa niet de oatoffttenue had geleerd dezelfde aU Otself Eew knwg hU een hevlgon vraag GIMDERELLA Maar Heste r iaeiAa aleohte e barder Külpelooe naar Ueg il ida en denverschrikten CarvB met een vingw aaairljsende Kadnk Ik kan nf ophouden waarlijk Ik kan het niet Kraobt iJ vet awailsiUt tus chen het aohaterlaoben In ateed naar Carua wi endQa hij idoat nij coo laDben O Carua laat mij ophoudeal Het wafl zoo grappigl Hil fcal hal 96 Ik wfl hnn gaan opzogen TracUmij niet ten te houden Megisy Ik wil h Üt moetr ttant dM wM éb manier waarop liefde toi onze naatr liefde hongerende impul iev Hester fcwam zooals trouwene allen die haar van kind af geikend hadden wel wieten dat het daartoe nou komen Zoo cEwaakto Heater gadesealaeen door egsy twee en © en hail oiw over B ata brack tovergeePa aaar een apoorvan Carus Ttlzieada to dBt h t blauwe gewel boven haar miadw blauw werï en overging in nevele zij strompelde te 1 zonder te zien waar zij He g in haar lumer zittea staren nanr de wllW muren vwdooÉd met droo oogen Huapzala evenals RacheJ dte In Raana weigarde vertroost ie worden Er wae dSea middag zelfa geen voor pnden van een midda Diaal Menyhad liaar toevbioht dat de tijd koortwanvai on sa graag aljn leven Toen kwamen In stnomen de itowu hartbvekend en wanhopeml en er doorheeu lachten nog haar oogen eaaohokte haai Uahaam Caru wea onaindjg amartelijk aoogei n Hij ha 3 nog veel te Iferen ea was op weg het te doen De w van een man met een meia als Heeter ie een lang lange Weg Hij hee t vele wendingett en zij die meenm hem he best te kenoeQ kmncn hem t n but 0 bJj heeft mij aic Uef snikte zij h J laat mij wai en totdat ik weldenlosD moet dat hij dood Is en dan komt hli en laat mij een wissel van duizend pond zlenl genomen ia haar geloot groote geneemeester dit ook um genezen ZU gias imtt Mt het nteli dM dat bM bMr Je dat Ik Aetje En weer ladbte zij hulpelooe hen zwak jee verzoekende hsar te doen ophouden Maar dat was ver boven hun mac it Totdat Cavue die den gebeelen na t te paard had gezeten en veel had oodervonden zkli door teleurstetüag en het f emifl v a hft wedkom d t hij gisdiireDs de zijn landen locM bij ieden n mijl had vfTwocht pVotsi ng zijn hootd op zijn hand l 4 t vallen en een helUjge droge raUt zijn nehaan deed aobok eo N e i Inige tnaariieiAnriDTte kwam er weereen eo veer eea Ue qr da veiataadlee ginf