Goudsche Courant, maandag 28 april 1919

o law o Dinêémg t April fém idniiaisaMiiai T M IntsÉo 83 en geen neutraat Italiatiach aeheldag recht erkennen ik beachouw het geechü met D 0 aU een epieode w geioox dat de vneodacbavpelijke veihoudiug zal Ui en bestaan De arrestatie van Duitaoh oeUarokers is eleebte so voonorgamaaArec ter beechnnüng vin de revolutie Rttkamiai t r £ nS i w hMf t dt vol genue voor och beaUniM aotaldeen ov r oanUgen ma das i rajisah n voensLtter t U aal BijÜi t de aanvoerder der poeU c iê tro i heflt op u 4 a r te Jüroteaj 9p i uuiwc gelueu i hian a de grenzen y hei JÜui uie ry g egeo geuuraodo Onix duortoGbt eu puraué gwwudeu met ie tK isct tiwp au uu Daarbu verkiaani Ui it vs lg jw een yttrsiag lu de Dzjeniuk i wouuii ki het volgeoUe Wat Dantaig Detreft bataat er maar eéo atano uAU i tmuig moet Fovteoh blAJven Wat betreft £ ji aitt VvWen Oost i t uiMm men nioM texe op zi£bzeU etaande gleden te hulp Kotneu Indien dete iaa4t tien statua kr gen dien het grootiiertogdotn Posen Utana i eut aou deze kweetie reeti opgeleet z n Dwr dece betoogmg beeft Uailer sich Ifhult g nuHtiit Mi een eniatige achen fl vHn de overfcailwmat vau pa van den 4dea la dia vweoaiilurmat wee van dan iaat der gealüeerüeii de toecegging g daaan Uat alle maatregelen zoutten worden genomea lUi te makitn dat de sich op Duitscb gebied ia traueiwrt bevutdeodc i ooiBobe trt e n alles uiudeu naUt i wat onruat under de bevolking Zou kuiioaa w Éu ken De leiii r van die troepen UaUer heeft daarop echter door zijn o Duiteok gebied gehouden rede inbreuk gemaakt In aUo siotuutiattag setta htj de Foolaebe troepeü en de Peolach vekeikde bevolking recbtetreeks aan tot wtand tegen de Duit sche regeel doonüen hU voor Sileaitf Wa en Uwta nue a dan zelfden toaataad w opatAiid tegftn de Doitache regaarlng ttsm Ma la Deeeaibar lUS Ja Poaaa waa lasKriKlan Hierdoor werdt Mf iriA o tkr de Dalt a he Ml onder de Poolscha bwotklaf ounat teweeggebracht Ik proteateer due aoo kracJhttc mogaMjk tatco daM aal e Greotfent Nüwlaj da vW tt ëj pnv bevelhebber van de Rueelaiïhe Ugers la ver geseU van iin vrouw grootvorsUn Anaiata van gravia Helena Tyskiawics van prineea RigaianeBky van de hertogin van Leiuditenltorg hare doehtera n graaf S ym Tyakiewlcs haar sehoonaoon aUmade van grootvorst Peter broer van d D Tioar met tin vrouw grootvoratin Martts z n döchtw nrinees Marie en looa prtea Uit Parus Wftiüt emftld dat de ToltarS gé zitting der vrtóésconferentie d overeenkonlBt betreffende den volkentXMid aangeno men heeft nadat allfe amenderaeuten warèii Ingetrokken De ini efcrokken amenderrtenten waren efia J iiSÊh amendement betróffende het verbod van rassënonders heid een Framsch stnenstement ten gunste van een verplichte arbitnage en vam de instel ling Ton een mi Utftlren raad oni d n raad vui dm tolkeai bOAd van advies te dienen met betrekking tot de ontwapening Deze aangelegenheden zijn aan de beali éiiis van den bond overgelaten Vereöhoiden bepalingen zijft na al offideos bekend geworden Bovendien ztfn IS sta tea o a Nedertand uitgenoodigd tot laO overeetnkwnet toe te reden waarvan het hocifdpiüit dftt indien een land zond ri mfet de overeenkomst rekening te houden tot den oorlog overgaat het geacht zali worden tegen allé andere ledetQ en oorlogsdaad te h Am beipaan Reeda zijn er 82 1 den Gistertxaitend aiab m It ülMiv aeniatffiUul en Lloyd George zich opnieuw met de kwestie van Kiao Tsjao en de Japansche aan spraken beaiggehouden Heet eigenaafdig is dat geen eaxkeH Japansche vertegenwoordi ger de beraadslagang büwoonde Yoligena do Tèmps itra men het in be ginsel zUn eens geworden Dultschland zouij van JEijn rechten op Kiao Tsjao en Sjantoeng ten bdhoeve van Japan afstand doen Dit land zou zich verbinden vervolgens recht i ttreelcs met Otóna te onderhandelen na dei geassodleerde regeeringen te hebben ver trittigd van de algemeen © atrekking der schikking die het aam de Chineesdhe regeeiïbiig Voorstelt Waarechynlük is dit w a naar den zin Vffli Japan en was het tegenowr deze concessie bereid zijn amendement op deni Volkenbond in te trekken De Engelaehe blailen waren n l Wg bang dat Japan het Italiatoische voorbeeld zou volgen t 3r loöpen zelden zü hameikklge ge t ntrïitën dVer den ernst van den toestand die gevolg sou zijn van het vermeende verBet van de Amerikanen tegen de Japansche eischen ten opzichte van Sjantoeng maar voorloopig is geen bevestiging te verkrijgen voor emsige ongerustheid op dit stuk Det geheele k iPéstïe Js naarzefcere deskundigen Zou tk hen tem brljf zeodea M Indien hij met ouuuddullgk de geetulenjuwtwlen terug getA Ui hem aM eea cdaj laj brandmerken l Dfevid iprak woeet eva wereU vaa i bed o4g smMuart lag Ic tijB eten e Voor alei ter t ifvUU tblja beate ËHiM j nA Uiatwyad wij HMibénln uw eèiwöiÜMro o r et h 4uw Vlaoh om mee Ie handelen Wij moeiea beat niet veraohribien Ik zie dat Ik ti nM ut mijn oog kW VeMIéeea ialjn vHènd IK bt vc uien 6ëre d om bq ut blljvon De were ihaekt vert feraaa en gaat te nel voor latiutnd dio VelÜftlQU jaar In de g angöaM hooft d gebivcht Kei David Sürl ii gHnilab eude iodarii za er weer aan g wooa raken Jïeg tuiBcheL ntvta ot Heater Cfcrits Mr 9r beb dM kind verborgM y Zij ie op NuldVdale mei mijn grooiluwedei ep it bewegen zich in eea aes il y iQtfMiftBtelen Ik moet hier voer zakem xUn ffi ilj waren reebt bl mt pooe hU d a veg tb hebben Maar Ik raoe w g epreken over d Ww lljkBvoo waarden Haar Genade haeft mij daar reeds over g edbrm en ToftUéneoft zei je op het kantoer toeralle i i l ftli Dgea geven Goeden mori eii Ueè niet al te veel afeoboklmpup ra flis IlimfA Zij zijn versteen Geloot laieé meer pijlen Zij 87 Alls hij bet gedrang za p va de Sorstentfrn om oott plaats aan de vlwse paa rdenpoTtp daoht hij Waarom geen fontein vaii dri tiJcwalcit Het witter was atinwe zig Het werk zou ultnemeod ïijn juiet in zijn Vftfc De Buttctaon koelie zou ii jn ncn üTlïiken al waecbte hij zloh niet htt Budaoft metsje kunnen waterputten zfioveel zijwiilde voor het paaïd ren hond on allen zou wortten gezorgd Het werd gedaan eft tot op den hfliidigcn d g B een middelpunt aiL hotl en op de markt e etaflige fontein op ♦ 1 plpin voor de inoei ee en alte armen aanbidden de eohanJuw van Twee 1 ubiJnen Yuïe Ie d t Waar vroeg Jlm Cki vynd die Bi hül rferend toh een beeld vanden wian maakte Hij wiltde weten tot opwelde hoogte hij op he n zo kunnen u t r n Ik heb hc hem gerraagd iel de oBteriïnr en iOj atitwoaidde n i het e fe igen het wareo niet l ee roHne waarvoor Üt mij verbond naar Adv8fteertiiii tnad D Bee en Uanonw WOLf BraiELBiOH Tilt DIE SïBÏIlXÏL betuigen mede nanuns vederzydiche fftioilie bua kartelijken dank voor de vela bewgaen van belaDgatellinfr b hnn bnwel k onderTomian 1898 9 TS NUUIt awvpaaod een HUIS met 1 OCTOBER ol eerder Boar vaarde ongevaar f400 11 Brieron onder nnmmer 1896 borean ÖODD80HE OO0RANT Markt 81 Bond van DienstpHchtlgen afd STOLWIJK op DINSDAO 29 APRU s avonds 8 iHir lomeitïd b de WedZUIDER VLIET Spreker DK HEER VAN SANTEN Onderworp ACTIE aEOEMOBHISEERDEN EN DE A S VERKIEZmaSSTRMD VRIJ TOEOANd 26 1899 HET BESTUUR SPECUAL ADRES vsor Marklazen Zonnasciwrmen Jalouzieëfl Rolluiken Tenten Dekkleeden V rt a awoordI Toor OOUDA OMSTREKEN ib Inr 1 1 VAH SCmiEII WUDSTKAAT 31 l GOUDA T Ufoo No 368 Engpas EtMietail 1 inladap TMioAkan CSaoo inf rkbapsl l OeooBstoHars 1397 20 enz en T ANDERS Firm Wed P UITENDAAL Bezem en Borstelfabrikant KleiiMgstraat 13 1S Gouda Hoesten i en verkoudheid N m bij b la ad hout in irkoudluld TOOT U w Uw kiiid r n ANGA BONBONS Dbis hslpaa tpo diC n lj tootkoml dm d l d hoert en koude lek op 4 bont VMtietian I Oom 50 en 90 et Gtbrulk dUer bij TM o d rdM hmsit bronchitif uderdointhoeM bofil en luchipijpaandoenmtfan ilup lorenden hoeitprikkel Itmeda voor Uwe kinderen bij kinhheaal alijiDhoeit eo iiïittenden hoMt ANGASIROOP Dei ilropp tuivart de looMsa vm ll ii ii Ike sich in de di pere lutht e en bebijen T itiewsl werkt M r venHcfalend bc eitilillend ilijmoploHend en be poedi l deceneiinf Per con 1 50 3 B H ï Fabr A HUNHABDT ZEIST Bij Apoth en DeoSi t a Te Gonde Anion CeoB Wlidett n Bokoonko A N ï üei en Boikoop Wed I gpralt J F W ddlaiTeea A d Hdde Moar4re at J v Gennep tMwUk B N i l m 4 H I Par 1 MEIa mrdt ArER LAA TST de AutamoMaMNMMNkI en V l4luuplnPloMlng Auto Ofiraga te Gotuto an RIDDER VAN CATSWES 17 naar Crabefhstraai 02 64 Mt HBlal Uk 8TATI0II Op a sa i n ls lS B its s spoaibsl Ruims msdsni ir S Tsvsas fslt MlisM lat hst bswirsii fm nstsrsn sn rl wlslsii Rspmtti larisMag s r slis msrksn motorsn Bsnzigs sp t Oils sn BrndiB TilalaiBaiimnsr blijft 400 Aa DE RAADT 18 40 Ds Direetenr at HUISHOUDGOED DOROntCHTSCHt MeTKALWAnENMBRIEK voorhien Wed J BEKKCRS t ZOOn DORDRUIITJ ASTHMALIÜDERS Het Althraapoadar n Apothekar BOOIW leeft bij Inadeninl direct virllcbtial bijAilhnu en durall vocnkomende Boritbenanwdheid en Boralbeklemminf Verkrijabaat in demeute Apothtken en Bro lminkeU in roote eilolen dome Il f 1 25 VerktiMhaar ieOoMia UI ANTON COOPS g 4175 14 MASTER SCHOEN POLISH Paatat alaiMs senmarf Vm i lweiict met MASTBR rOUfIJ an V OTrlMtt fmn andere MASTSK P LMN vocttt Hst Isdac an maakt hat watardUJit MASTGR mjSH eaft alat aHeen aan diep swarten maar eok can lt andan rtl n MAtTBR POLim U bat laida bekenda mark vaajkaoip aualUck araotc dao kimm Im MO Ovafld varkrHikMir SfiRATIS AANBOD Mïwrt i MM 4MitM want U i v n M M kMn f 10 sMf doniilH MMMMf MW aiHtflITUIIIt ai 1 6 LIUtt lACHT Sfl WUTERDAM M Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizerstfraobt 15 1 Amsterdam Lelietfraeht 30 CURATORIUM Haart Polak Lid Bar e Kainar a PoatmtM Schoolopslener P J Raaymakera Ood 8ecretari Generul der Ri kiTer ekerln Bbank W N WlatarahovMi Oep LuiL Kol O I L Amersfoort Sterilarii Mr A W Jacaaaltl la N a I dU H t Calkoao Baiienie Ui Gwl Sutea Burgameeiter van Edam en Schoolonalenor J Oarrlta Oud Reaidenl Ten Teraat Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oader leidlnl an 9a bakaada learkracUten onder wie Joh Bonmaa Directeur ener HaadilaKhaal Mr Dr J Bt t Bt Directeur eener TnchiKhool Jkr Jaa Palth Joumaliet Dr A A Pakker prlveat doeaiii Univenitelt Dr A J M aarleaoaa leera r H B S P H van aiaUl laeraar Handelwbool Prol W C da Oraafl HKileeraar Univer iielt Utrecht 1 A HalharaUdt and laenar Ormnailnm Dr J A Hoogvliet privaat docHit UoJveraiieit D r C Huyaaaaa accooo lent eo andere mannen raa naam 20 teeraar H B S 7 Mr in de RMbten 7 Insenimr 6 cconmnnu 3 nrt en ana rdea door on feorlaniaeerd maar daa 400 achrlttaWha II DEEN9CH NDORBCH RUSSISCH UALEIBCH LaTUN QRIEKSCH f ESPERANTij WISKUNDE tCHEIKUNDB NATUURKUNDE WBRKTUIOKUNDE ELECTRO TEOHN TEEKENBN lObwKUNqE ALG ONTWIBC LOGICA BHBTOBICAI BOEKHOUDEN HANDELBCORR ADMINISTRATIE BEORUFSRBCLAMB ETALAGE ORQANISATn BEUISTECUNU STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NKDBRLAND8CH FRANBCH DcrracH BNOELBOH ITAUAANSCH SPAANSCH ZWBEDSCB BTUDIBTBCHNIBK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZmKOESCH HARHONIELBBB JOUHNAUBTIBK OCZONDH LBER MBTH SPREKEN QOBDE 8TUL HANDSCHRIFTVERBETERING VLUG BN GOED RBKENEN PBSBSum KMO wIMn BDai kna f nMiaai diHMlIlaat BaaraaiHMte aataw OpMSIaa par hrlel toot alla examahaé roor alia aabua aa haraapaa voor aClB aataa UO aa M S ALLB p actipollllloiaa a BtaaUaxanaa NoUrlaat Mr M e Raektaa Oamaaata AdnrialBtratle Actaarla Ae o ataata Oadaf taekaaaaT OpihAtar Watantaat Ba aa aaa Sn ISS v er bcginaarst sniilniiTiis farerderdan maargevopdaodan an versaverderdao Aangename methode fNnvaonHlk caotact tusachan docent ea ursiat Ultstekenda iMHTectle nactief en IndlTMueel Bimibe condHmn minver oseoden kinmeit van ons Studiefonds prdttteeren Qeeda re Itatao wb werkt alaagt Adrieien Inxake Bamapakeaaa raar aoilera mUcHHumn vn e man ie inlêratanl fratu bnahtm WK toakdiMl van IH vagina Urn mriimdl neh Ueniaer M nuU P Het Advertentiebureau to d GoroscHE Courant TELEF 82 MARKT 31 BEZOROT DE PLAATSING VAN ADVERTENTieN in alk Naderlandsche en Buitenlandschedas en weekbiade en andere periodieken zonder senige prijsverhaoeiiiK MT Inxandlng van tf n atsohplH staads valdoandaf btücktingen wordca GRATIS verstrekt kgmHoeskHwséh d Kee Ün zyn weder overal verkrijgbaar maarenhelm deze NMGABA ëAZEUFILIAM HILVERSUM U UK M MEUBKLBN TROUWKNIII Prachlilc olicd mcubalca aietiwe en 7e banda te koop aUiTafltt Maaien Kutan SplBBils ThsstlfaK ScMIdirllM Bnkmintaa UlttreUaMa TmpamM Baditallaa WdIIm DikMi Satijn Dikiiii LairrtMlan Lnrtiutaulli tai Rauukoapju 111 20 SPEGiaaL ORES VOOR joaaKLUi mst HttwiLiMapLamiEn SIMOIISTRAAT 44B Bonnirals Mbg di èdilitaiH TEUFMH ItlOII Haaran Rookara Beaoekt in nw eiau Toordaal de aitOOTE OPRUIMIMB a Ijaa Slgaran ea piga Tabak TUnFMaRKT M Prljaea be liM b a dea alla ooa rraatl Kwaliteiten getarandeerd 1197 8 De Maagltjder Haastrecht beeft ivmonliilt eeo vele l lei kleur fi aewiUchlJg en prikkelbaar alaapl ilecht en heeft dikwijl Uit van maaeplinen oprlspen bet zuur hartwater opt blaKenheld etc Door ere eld oa elhMi naalM twee Abd wbletten ia ta oaitun kuni U de afiKh idin der awa uppea welke het voediel helpen veneeeii en zoodoende vern i den dat U lait krti t van Uw maag De Abdijtabletten Abonnementen en advertentiin TOOT de KWJIXSOHK 30DBANT en de UAAIJlMËGiiTaOaE GOURAKT worden te Huetraoht aangenomen door oaaen Agent J SCHEER te HAASTRECHT J Doar de maag beeMlw aean rdooveode baalaaddaalan Alom erkrijtliaai OM f L25 par dooa Eiachtonaebandteakenln 1710 49 L I AKKBR Rotterdam 29 April Bjn 8 uut Vergaderia Tan da Kamer van Arbeid voor da BouwbedrlJ ven in Arti Lagj BeJieeH TeiroekMi wIJ gwegald id s mededeelkig Ie taogea omlvaiigeii vanvar gaderlagea comanan TennaJtaiiikliwlen k ena om daae in onaa agMkda a var m 4d a DnkkerU Oaaalaaha VERSOHIJKT DACflLIJKS OahiÊ BEHALVE ZÖN e n FEESTDAGEN U t Wie HM alke iWs t M INOIIONDBH Op de nerpagiaB SS ha ABONNBMBNTaPBUSt per kwariaa ƒ 2Jt per week M aW nut tm H iti per kwartaal 8 S0 per week 27 aart odMi Mir de b l Kk per laoper ceaaUedt Franeo per poet per kwartaal f 8 10 uit ZaaitpUlmi fi AbeaaeoeDten wantm daceUika 8aB aieoat aagaaBa Mn l A Rit aODIU b j onie weiMen den boeUiswiel en de iiii naiiHiiniL AnVüBTlINTISPBUgt Vit Oonda fi emamkea takeeeeada M laa baankrtof l ta ela ƒ LSi alke retel niear ƒ j iVaB boltai G Bda aa dta baaargkriac l Sf g Ie LM elka rega aieerf Z AiiTtttai tiW raa paMieke wrmak H k kedaa 12H par tagaL AdrertartWa ki het Zatanh BwaaHr 20 toaak ap ém Prila BureAu MARKT 31 GOoOA r MlirHii ËS ipNPEiasNTiE p9 VolM9llbii4 JKi TJu tiumm D focialisteiiooinfepenti TeQ n l pn plj Duitsoh tOoiitenrljksn flo 0arM Cm Duitoob protest Romfnofs in Gonua ONS ÖVÜRZICHTa Iiedju9ti IM £ Istara 45r iamti Itunaut w t gmtik eens veme ien boe ie n araa over eujc i vraagMUUUuuj ueoMB JU juuMD itiowi MMtgeooiuan h UWianae jiec sleooaune vraegtmiK i 1 11 ttna M j n eaainauktittke t a a t moeten worden en als aooaamg deel uibmiÜHu vm 4ea lKer ikt Kl Ventor wordt ijui em awMKe inoOie kngd im de YWleM9 l r i t i rUs F n n l n d ala en onaftiMiketyae at eritwt Omt t lii t l ft d la i ï oiutie 4a 9noui WM a a de oooiCenntie te i arua en an aüe ja fjj heden we g vraMCfl 4e onafhanketu heid vMi JtiatUiuul te erkenoem Verder m m motie ingedi Kl or de heer n IxM uet L raolp kj Mac Donald CKngeland d Haaee lAutsch onafhanke Ütk Hieiin wordt omtrent het Saarge bied verklaard dait opeulüke i verkapte annexatie aaiM7fA Ul ptfiifi is met Wiisun sj beguuelf fa derhaJve uKwt woidmi afge wezen doch Ifi $ ojfbrei get er mynen tot Wtel vfl legebracbto adiade ten goede moet komen aan Frank Uit Zurldi wonlt tméji lat de toe stand der HongaanKbe sovjets buitengeJwoon kritiek ia De i ongaarsche ti oepen die voor de Roemeniiëni vluchten nemen vrouwen en kinderen yan Koemeoucbe no t elen als gyselaara mee De Hoogaarsche volkscoimniBisariseea beseffen sieeaii otudelijker dat hun niets anders te doen staat tan te ondwhand en Volgens de Indepen dance Rouniaine hfeft Bela Kun daa ook aan het Koemeeneche hoofdkwartier een persoonlijk verzoek om wapenstilatand f j jonden De ministeTipreeidwit en de mlndeter van buitenlandsche zaken van Roemende s4 n te Boekarest aangekomen om zich met de Itoemeensche rageering te verstaam trent een gemeenschappeiyii optreden gen de bolsjewdsteik Bolati het rivr I toU meh etsaidpunt in sakeFiume inneemt au SMtdoor om Flume te kr ygon moest mesi juidere punten wat laten vaUen Ook vii imeapdan ons daarmeete moeten vtareerngwi K g meer toe te ge i ven rnu verraad ti n g eett hetgeen een oproer in óax lande ecniJJwbben verwrict Daar de Italiaansdhe iragiiring sloh Mv er omwegen op het stuf uèt van het rechti bad geplaatst was geen ipndul van opvatting mogeiyk verwezen die hun verslag èbl n Ingediend Dit Ss ecOïter nog niet defiiUtief be handeld De toestaittd hangt ten deele samen met het lot van het Japaosche ameurdément öp jhét ontwerp van het volkerenverbond Dit amemdeinent d t een verkla ring verlangt over de rassengelUkheid van afle leden wan Itet volkerenverbond zal in vol tallige vergadering van de conferentie ini behohdeliing komen Het is aeer waarschün Mik dat het dn den een af anderen vorm aangenomen zal werden AU dat het geval ia zal de kans xp overeenstemming in het geadül over Sjantoeng aanmerkeiyk ver betard z n Ën nu is de kwestie precies omgednuüdl Volgens inüchtaiigen uÜ goede bron bevats de tek t der vredeepireHminadren welke aan de DuitscOie gedelfgeeiden té Vei aiUea overhandigd zal wiorden een rectificatiei van de Belgische grens in hot Ooaten Beljpë zou omydig en Prui acih Moreanet kry gen alsmede de districten Ehipen en Malmédy met St ViXh Voor die beide streken wordt echter het voorbehoud gemaakt dat d bmolkIag anèltii fliKltirole van den Volke renbond haar wensdien zal kunnen uiten Verder zullen de Belgiwhe troepen deel nemen aan de bewaking voor de UijnUniwgedurende twee of drie Jaar te Humen met de Êngelsche Amerifcaansche en Franauhe troepen en gedur tde een tweede periode van 12 jaar met de Pranache troepen daar de Amerikanen er op rekenen in 1921 of 1922 te vertrekken i Deze beaetting zal Belglg finimcieele ent persooniyike lasten opleggm daar een groo tor troepen fectief gehandliaafd zal mo L ten worden Naarmate de DuJtseher de vredewoor waarden nakisnen uilen de Belgische tro pem gedeelten van het beaette gebied ontruimen waarmede dan tevens een verminde ring van het effectief gepaard al kunnen gaan De vroe ere Italiawiadhé minister Bisso latie Is eeiègen üjd geleden uit het IIaUaanscJie ministerie getreden Wat FLumei betreft blijkt hü voor een vergelük door tniddeJ van achadeloosstelUng Vertegen woordigers der Zuid Slaven zUn het met hem eens Het Giomale del Popole het blad van de gematigde socdalisten wijst er op dat Bia Men beeft In wrbandl met de kwKïtie den eenigcB vaardigde op de intttrnai conferentie te Umberto Feronl een guur ondervraagd I hij en annexio w j ons met Tirol maar kan geen sprake woners gnwten Wy kennen in ItaUS nifltisch streVwi w kracht verzetten hü doel van annexatie van Fluou zijn eenvoudig omdat de deels Italianen M geografischei ligging zo6weI als oijn geschiedenis hetj maakt tot éen van aatotfé Italiaaanach ge r tóed EettA wÜdtB wy M vervolgde Perml Datroflitië MU strategl9 Ae redenen maar die bestaan thans niet meer omdat de Do naAi imoinarchie uiteen is yevallen Ten min ste zij bestaan niet meer als een waarlijktdeugdelijke Volkerenbtnid tot stand komt Dat is en voükerenbond waarby ndet elke natie kan doen wat zfj vii n voor de nabu i ren zoo gevaarlijk kan 2 Jn ale zy wil Zoo j lang het noodig is blUven ook wij Bociaiie ten voor Italië eiaehen en verdadigbark gnemr fiên 26sten dater ia tengavolge van ea beaohieting door bol jewi he traepen in Narwa een groote brand uügehroken Hon derd huizen xÜb inasfih gelegd £ 000 meA i zün diOciooa Qsder l idittg van de 1 d p riIcaanaehe oommitaie wotdt hun hulp I verleend e e £ r schijnt en wi eUng ven nota s te hebben plaaU gehad tuaacfaen DuHsch Oo teorijk en HoDgarije omtreoth een urestatie van Duit W o tinrtihen Vaa de W enaeh ooht pdbladeQ die de wIsseUag vaa aoia a bwnfékm tiin enkele van fMrde dat een breuk tusscben de twee staten onvemdjd ltfli ia Do SoWJ TOd it yetg heeft Mi on d heud nwt la JU gehad die ver l l arde De wHvrege ning Han i anhwogater jran rx iUehU MQ eotrJAliatJaehl Dat w fe betreft Dialnnatie Maar komtFMume aan een der nieuwe staten welke ni 4mt Balkan ontstaan aan Kroatië of Joego Slavije of welke ook dan zal deze niet in staat zi bet al wereldharven behoorlijk te organiaeeren Dat weet Amerika loo xei Ie Perom niet zoüder zich op te winden Gelooft toch niet dat men hier te doen heeft met drUfveewaï van Wllaon van zuiver ide t eele aud Amerika wil Fiume aU intenuuj tioaiale hamen te orgainiseerm met Ameri kaanBChr kapitaal V ii willen F ume maken tot ea vryha j ven een Italiaanache vrijhaven omdat het i Italiaansch is Het is zoover neg niet en het zal ook wel niet zoover komen maar ala hrt moet dan voeren wü ooriog want niet voor niets hebb a wU mede het pit afgabeten D ar Wilsoo zich tegen xooveel ndnder KBcMmatige en mlseohien wel Imperieliati ache edschen vi andere landen niet verzet zien wy niet in dat WÜ ons deze enrecnt wUiigei bohandeHng zouden moeten latwi welgevallen Nu wU toch in Ajnrteadiim op de Inter j nationale conferentie der aocialleten aijn be Feuilleton tl robijn Wej zei Ji Cbetwyod éat Is eem mooi verhaal maar daar ik ma r een huil uur vrij heb moeten we nu zaken doen Ik heb hier een brie dien ik u graag zou lalei Ipzen voordat ik hem vdrzond v Op dat oogenblitk kwam een klerk binnen raat em knartje In zija haiid De heer Chptwynd keek er naar Jjaat hem blnaen zei hij kortslf opfltaando gLig hij wnt In de eohaduw van dt bruine goardijnen etarnu Hij wcnechte het gelaat van zijn be BOeker gade te slaan Uet wan Cmiw D rrooh diaUaoeutradi levendig aiB et knaap en zijn grheele galaat vorholderd dooi g luJf De ge laohijga vreemdeling eolwea tiet gtitiecl tsFiig te trefek i i m enals een ket die op het pujü is een Bpcong te wagen jn handrhruM bij ntw zijn s kala iemand die ipffwoon i wapenen te drafji u maar voordat hi e i verborgea wapen kon grijpen waa de jterke arm vaa aüjn Cfaetwyod jn scihauder 4 1 tk u vdfewfeHefc ide hij Casxm dit la mijn vriend de heer Davtd StirUngf E m ljt dB heer Dai oh ij hebt grtrftoht mij nttjn Heater te ontneaMm De looslerUng wm blijkbaar onder den invlo vau eea atwke aandoenlmff Dat Wilde ik heel zeiker antwoenMe Carue oonlddeinjk dat wtl eggen tn dJeo 0i do vader van ra n Heffer aijt HaM vaaet zei de vreemdeling zijn hand Mi bet booM brengende akot zijn gewt b nflV ld waa Zeker viel Jlm Chetwyut m iA t l vraag baar zei Caras openiier tig Ik b o beaiJtó dM weer Ievend teiMg sijt e d Jfow Ik wist jitU ijwtet JWawPel njfuwohen had CINDËRELLAa wier toeebemq in4B g w aatd deu U bmit de lUrde i hel bc tt JU ai0t0i ik boop u ook tutkt doen vioomt f nip Ik wen wh u allee foed t nu fl bat l teinijA gehiktkig zija ooetndlg geluls klg r k n p y Weei viel i wjrnd in de rede Ik zon graag ïieHjen da hi kfirdet naar daa rief dien ftj tan r b us fo p t ujn tiUrBiigWif 6x VOD Ik bob getrachj beuk loo kort en fAkeÜjk aip ïetyk te tnakeot Carijp je be boef niet weg t gaan ófax ie om loo e zeggen reede tot de taudlte behoort Daarna lae Jhn Obetwynd overluUdea voagenden brüe Wjnheer Ale reohtageleerd raads ver v n aMjotfrou HtMteir Uog ben efioleiH onder h i teAtameid van wijlen mevrouw leobo dtïrUng van AHulaod deel Ik n mede dsi ik op den Uen September den 31s en geboortedag vaa gwoerode Heeier Stirling mij met mijne cliënte ten uwent zal vervoegen hetcij in uw eigea huls of op b kaawor van uw adveoaat a T aardat u het weaaAl opdat allee omtrept beeUffngen vut Heetèr StlrUng Ae nof onder uw b eer zijn wtMidt w rtdteaü U heb de eer te zljnnenheer Uw MAonlanlge eoaar JaOMI OMifjrDd moeei wor nt bat fl ek niai rartaaU HMMle nt BOSWH Nadruk ziju sterke helere doordfiogonde leu die Davld Btirlia a geeftrerUMge op eens scheen e veorheldN ge venffeot dal dit Carue ie de enige zoon v n lord Darroch En he aw u jnij ni ye azea j al hij een zekere toeeteouulpg a a u to vragen had Hij ia de b te keri ter wereid en het is aan zijn Oi oJt optreden te daiïken dat uw dochter aj l e ver plicht is in de chandelijko zaak die Ik u reedo heb verteld DavJd Stirling tak zijn hand uit welwillendhe d joeg den aöteer opdevfcicht waamjede hij Cstub bad aangezien Kom eUrling zei Hm Ch wyT d difc goat zo niet 0e moet niet yergeten dat at die dingen waarovae ge M e hebfc gediach een twinüg jaer gebeden goeohre k zijn Caonifi ifl evraoiin el Ik verent woeidelijik voor e piiaslagen zij pe vadera Ai ik goed n ictgaiicht heeft hij ahids tijdeu geen omgang met lord Darroohgo bad Gij ijt dus de lon en ftn die mijn dochter Heeter weneoht te trouwen zei David I e ben Ik aniwoorüe Carue oN BOiiocn ik niet kan bqpijpen hoe udat op het eerste gezicht hebt kunnen gi sen mij aljQ nlata ft je ïasiepoedlg I Ik glete het niet Ik dadrt nocti aan u ioch asn mijn klehi melsite maar aui hoe hiMI het ook weer uA OP de ongelukkige vervenrtj erd dingen en rampen Isn geloden j Gij JeW den heer Stirling af Cara e i wet erger Ü Je ven p nfju tijd I vtel Jlm Chefewrnd tn vreeg ftjn toestemittiag en daamee aft j