Goudsche Courant, dinsdag 29 april 1919

= nemen koa da w fever trouweoa niet üurzieii Len wijzl JOf van genoemd artikel 21 der Qetneetttewet iijnt onrf beai wei urgtui 1 o gaaii we terug dmv den tijd der famliieregeering f Goederen ▼ Dttltachen of OoatawÜkBelwi owaprong Uitvoer vfMrioofd bdialve naar firitache bavcna Ue N U T hee t nencht oiU rangea dat de tJt duHverre bouiounue tjepeiuiug n i u aanzien a an den uitvoer vnn goederen vwii Uuiutcuoa oi uoaienrij Uichen oorb ro ig zijn opgeheven Alleen mogen Auooaujge goKltveu el goederen weute iiieei dan 5 pO aan ia enia iL van lAiitgi lien ol Ooatenrgkflcheai ooritprooig beMVdco nog met voor invoer m bniAClie liti cn worden verscheept maar wel mogen zij ta J ngeiiaud worden oveiigolaü In Of baud met dozo nieuwe regeling zuilen in den vervo a voor den u lvoer vaj goederen ilit Nederland naar u etbirl sc4w üuitMmiiinijB veus geen certilicaten van de N O 1 iiicer vecciachL ziju 01 den oorsprong der goederen te aarborgen Uek werks anU 14 Mimmkililk uw T rbazend moeUijk t vanmUaB lal itju Daar om wenxhea da vrouwen wn afzondariyke vereenif ng De afdeeling Ereda wensohte het voort bestaan van den Bond ala hij kan amsswerken met andere vereenigingen Zou die aamenwerking niet kunnen worden verkra gen dan zal de afdeeling het voorstri om den bond op te heffen hancUiaven Wat da opmerkiugeii van Amsterdam betreft als men zoo spreekt voor een eigen vrouwoior ganiaat e waar biyft dan de hooggewaardeerde bamenwerking met de mannen De a deeling Tholen wenachte voortbe taan vm den bond ook ais geen ramenwerking werd verkregen nüta de bond zijn oude werk blijft voortnttten De afdeelkig Terborg verklaarde tkix voor opt Offing van den bondDo aficedlng Baam was van nwening dut het hoofddoel van d i bond bereikt is la het vrouwenkiearecht is verkregan Voort bestaan is dan onnoodig De af IteMng Lisse meende dat al sluitsn de vrouwoi zich aan bii de politieke parijen er toch nog Igemeene punten blijven waarop de vrouwen va de veracnillande richtingen zich kunnen vereenigen Samenwerking met de mannen moet echter altijd op den voorgrond Uijven staan Ken bt tuurslid van den Nationalen Vrouwenraad wees er op dat men het met e ui is over de inzichten van de vrouw Daarom moet mtat niet te ned over opheffing van den bon spreken Immer we kunnen van de mannen veel democratisclte dingen krijgen maar als het er op aankomt wdlen te toen nie meer geven dan hun niet al te onaangenaapi is Applaus Alle vrouwen zijn het er over eens dat de huwelUkswetg erving de voogdij enz moeten verandwen maar hun inzxhten er over hoe ie dan moeten wortt n zijn nog niet gerijpt Het v or8tel van het hoofdbestuur tot samenwerking werd aangenomen met algimeene btemmen behoudens drie afdeelingen die tegenstemden Na ee ige gedachtenwisseling wordt bo sloten aan het hoofdbestuur over te laten de samenstelling van een commissie die oe noodig tappen tot samenwerking zal doen Hieruit wordt van gedachten gewisseld over de aan het voorstel van hat hoofdbestuur tof evoegde beginselverklaring De voorzitster brengt na uitvoerige gftdachtenwi seeling in stemming of men voor een ruime beginselverklaring ia die zich niet stellig uitspreekt over verschillende punten of voor een meer stellige beginselverklaring zoonis die van het hoofdbestuur Ove r dj redactie dier verklaringen kan dan straks gestemd worden De vergadering vereenigt zich met 218 geldige stemmen voor en 61 stemmen tegen met het principe van de beginselverklaring van hec hoofdbestuur De beginselverklaring van het hoofdbestuur wordt daarna punt voor punt beOiandeld De vo rzitster wijst er op dat dit een voorloopi beslissing i Later zal e beginseivF klanng defimlief moeten worden vastgesteld Woi dt de Bamenwerking niet ge vonden dan zal de bond opndeuw nweten vergaderen om rijn houding te befpaleo Bü Ie rondvraag werd het hoofdbestuur geiuacntigd naar bevind van zaken te handelen ten atnzien van de etappen tot samenwerking De voorzitster verwachtte dat uiterlijk in October de samenwerking zjü zijn voo nereid Wordt do aamenwertón niet verkregen dan zal de commissie dia samenge teld wordt oon haar te verkrijgen met reoiganisatievoorstellen in De Ploeger komen velke dan in de afdeelling n kunnen worden behandeld Op v istel van de afdeeling Lisse werd een motie aangenomen tege de uitingen van sexueele verwildering die in Rusland en Btonmlge boIsjewlBtiache r publiekja worden gepropageerd De afdeeling Maastricht wilde ook da verklaring afleggen dat Limburg bü Nederlana wenscht te blijven CRISIS MAATREOELEN Bet slachtvee vrij De udn er van Landbouw heelt met ingang an 3 Mei ingetrok fen alle nog be taanda bepaJjtnjgen betredende iiodevenug en prijzen der ven elaobdngen atkooi6tig veKen Van dILen datum ai zal due geen slaohtvet meer behoeven te worden fiimpjdeiverd terwijl ook den handel daar n geenerlel beperkltag meer in den weg staal patrleerlog v a Baltedi kriJgSBOvan neo over ooi land Aanleédlng tol deae dankboftitip ng wao hel riHpport da de BrUache generaal Bruoe ais boofd bu repauciatle ooinautoeie te Rotbs dam uitbracht aan het Brliache HIuAMerle van Oorlog en waajria hij gewag maakt van den kraebtiadigen bijstand dien hij van de burgerlijke enmlIMa re auiorlleiten bier te lande ondervond bij d © uitvoering van het repatrlatie werk In het bijzonder marfit generaal Bruce melding van de hulpvaardigheid van de burgemeeeters en paateelijke overheden van Enaoiied en Hengelo van do bmrger en de Indluatrleelen aldaar zoomedo van de burgerij In al do plaatsen van aanlHBiwt aan de grens en in die waar de kampan waren Ingerlchlt Zijn rapport wijst nog op de tege noetkoming en op de p oote bereldwilltfflierd betoond bij de bulsve lng en va plogng van de Brit ohe repatrleereiide krijgegftvflngonen waarbij de bovolki ng zich dikwijls moeite en ongemak getroost heeft Ook over de goiecokundilge verzorging welke die gei ngonen door de hulp van do plfiaijBelijke dVwheld kregen werd door generaa Bruce in KijB rapport met yeel loi melding gemaaitt de i AiatiB U ttotropole ticho dti Soil en Autwerpaoho iijdingen i e Nlwiwe Qazet htw l direct aan de Qiaohen van don boud toegegeven en zal vcrachjjnatt evea ia de AcUon hatioAole die bij de Nieuwe Uazet edru t Hordt luen bulKenüao voor de UruaMlacho kramea die op t oogenbilk maewter van bet terrein aija Sneeuw en kou Volgens draadllooze berioJken ia ar in btt Noorden van Sew Korattiooeg sneeuw güvallcn oui te ttunueu s ed a Langu ue gulieels kust eu den MlflBlsi ippi tieeracm vui Koudo dio ei er la dan opU in April is waargenouien De dag van Vrijdag wa de MMutebe 2 e £ April dien men st ert 1671 te New Yerk liad gehad O o m p o c 1 0 Auiea aansobe arbeUlersietder Uompert s luU zijn luito geworpaa dij bralt i nnelo r ben eet Kop kneuziugm op BlNNtNLANl Wijziging der Lag Onderwijawet In hu voonoopig ver a der adeejingeu an de iwuooe KaniLir U g vraagid 01 de nunister een attui zou aunuaao erlijggt o w uanilt big Kt hoeveel de jaaruwwen der onderwijzers bcdragi n met en zonüer bijt lai ou volgens de beistaaadc verorden lugeu en hoeveel dii zou wor cliu bij Uc toteumditcoiniiig van het outoniwerp De iDiiUMlcr lieeft daafop niet redenen oiUAleed geantwoord dat do voldoening aau dit verzoek hom niet uitvoerbaar ie gi blekeu jjiG ooiiuiiiHtile van ra porleitra hee t er alBn bij d n niinjtitor op aangedrongen niettemin oor zoover mogelijk aan höi verzoek ie voldoen Zij zou gaarne zien dat de nuniirtvT iiU liet mateurladl wuarov er luj be elkiKt een Maat deed sajf eiifipielteu waarin de gowenaojito gegeven oor een aantal gemeenlien tot verBcl iilendü kla jen behoorende werden varwerkt Een Koninklijke botooning il M de KouLugin heeft de eeremedüjlle voor VoorLvairendheid eu Vernuft lu ilvor crbo dcu aan de Huieorde van uranje verleetji aan den heer J M Vlslii ohd maajimet van liet stoomecirip jSitoeboudo der Stoomvoarlmaatewaappij II otterUen éiolie Lloyd Toen het atoi Mi t hip Sitoebondo dat dezer dagen voor li t eerst sedert erHïhL ideiui jaren in het vaderland is teruggekeerd in den winter van 1917 op Avegf wtw van San Fraiioiaco naar Yoliohaiim wHM aiü gevolg an verschillende oinHtaiiÜiighedon een z er ernstig tekort aan KteerUiOlen on staan Het ernsJg onheil dat liierdooir het schip bedregKle werd voorkOïnou door den lieer ift T die met oigen hulpmlddeten op doellreKondo wijze de vjiiren dor stoomketola wist in to riOhten vooir het gebruk van vloeibare brandstof welke zich ala lading nan boord bn ond lietgeon 0 p dat tijdstip oiIh zecT iMffiwaarlijk werd geoor teelu dOor verschillende autoriteiten op ncheepvaartgeWed toen hierop de aandiicht waa ge vestigd m verband laet de gro e moedUjikhcdeu tot het bekomen der iiix digc buukerkolen voor de scheep vaart Doca lla Majeetelt fl adjudant den luitenant Ier zee Ie k Ten Broeoke lloi katra wnrd deze bljzoiadere onderechel duig fnu ddag aan boord van het B p Siioc4 ondiOt aan dern hewr Visser uitgereikt Een v erkUi a gskwestie in Laren De U K p rtfl e Laren heeft voor de gi4 ieenE aldaair e n Lijst Ingediend met H namen d l i t heL dubbele van het v ettelijk toelnatljare aanlaj Art 10 der Kieswet flohrijft voor dat op één lijei hoogstenïj 5 cauidideten méér mogen worden gepdaetst dan 1 3 v n het aan al Ie erMii len plaatsen dat voor Laren 11 bedroeg Htt hoofdfc eiiibure iu keurde de lijst echter toirfi goed waartegen de andere pnrtije verzet hebben aangetedtend Het gevolg zal zijn dat Godeputeorde Staten de laatste 8 namen zulïen sohrappen Aaiiijt len de 8 op d lijst blij venden ze er gekozen zUilïenworden zijn er dan geen plaatev ervangere meer t Zal dus heel wel mogelijk zijn dat vóér devel gf Mle Merkieziingim de thanir Roomache nieerderheld A an den Raad automaidaoh in cien Ilnk he woi dt omgeaet Nc f Bond voor Vrouwenkiesrecht In de Zondag gehouden 12e Jaarvergadering van den Ned Bond voor Vrouwen kiesrecht onaer leiding van de presidente Mevrouw van RooL an Smeenge waren verteget vvoordigd 43 afdeelingen De jaai verslagen over 1917 en 1918 wer den goedgekeurd evenals de rekening en verantwoording over 1918 Het v rslag van de commissie voo Maatschappelijke Opvoeding udtgebracht door mevrouw Wijnaendta Francken werd eveneens goedgekeurd De heer Fokker lid van het hoofdbestuur verklaif ie dat het hoofdbestuur heeft ge meend aan de reorganisatievoorstellen een motie ii moeten laten voorafgaan waarin de weii chelykheid wordt uitgesproken dat niet lanifer gedraald wordt met het in bohandeJ Uiï nemen van htt reeds In September 19 3 ingediende wetsvoorstel Marchant C 8 ten aanzien waarvan de regeering reed 13 November 1918 heef verklaard op spoedige behandeling prijs te stellen De motie werd zonder Jioofdelijko stemming aangenomen In behandeling kwiamen vervolgens verschillende voorstellen De presidente wees erop dat het hoofdbestuur zich zeer goed bewust is dat de bond niet mag worden gereorganiseerd vóór het act ti vrouwenkiesrecht verlcregen is Het 13 vrij zeker dat het ontwerp Marchant binnenkort zal zijn aangenomen Vóór dien tijd moet de boml reeds over zijn reoi anisatie hebben besl st Het bestuur besohouwt samenwerking met an tpre vereenigingen zeer gewenscht Daarom werd liet eerst in behandeling gebracht het voorstel van het bestuur om zich in verbinding te stellen met alle andere vereenigingen en bonden die zich ten doel stellen het verkrygen van meer rechteji voor de vrouw en hare opvoeding tot eji voorlichting aU staatsburgeres Als lelr raad voor de eonstitueerende vergadering van de nieuwe eenheid beveelt de N B V V K aan do hieronder volgenae beginsel v erkUring De cjnstitueerende vergadering eventueel De N B V V K vooropsteUemie de groote bcteekenis van de vrouw zoowel voor het gezin als voor de gemeenschap verklatrt nch voor Opleiding der Nederlandsche meisjes zóó da deze zoowel op hare vorming tottwroep of bedrijf als op hare voorbereiding tot deh aar wachtende moeder i gezinstaak ij gericht en haar gemeenschapszin worde ontwikkekL MroderschapszoTg Vevkrijging van Btaatsrechterli ke en burgerrechtelijke gelijkstelling met denman onder meer daarbij het oog hebbende op a Ve lies en verkrijging van Nederlanderachar b benoemibaarheid tot openbare bedieningen c va itstelllng in de grondwet ook vanhet actieve vrouwenklesreciit d herziening van de huwelijkswetgeving tot verbetering der wettelijke positie vaude gehuwde vrouw en van de moeder 4 g lijk loon voor gelijken arbeid van mannelijke en vrowvelijke werknemers B B jïnivloeding van de openbaru meening om tot betere en gezondere toettandftn op zede ijk gebied te raken Als dncl en middelen worden aangegeven Ie door woord e j geschrift hare zijne beginselen ingang te doen vinden zoj in de zeden als in de w tg ving 2e de vrouw voor te lichten ten aanzien van alle vraagstukken welke voor haar bij zonderlijk in verband met het jn do beginselverklarin vervatte van belang zijn 8e de openbare meening te bebivloeden ten einde de erjt onlangs mogelijk geworden verkiezing van vrouwen in de vertegonwoopdigende lichamen te bevorderen De afdeeling Tholen wenscht de organV tatie van den Bond in zijn t woor gen Tonn geheel te behouden Doel en middelen rullen echter mot het oog op de Invoering van hot Vrouwenkiearecht anders omschreven moerea worden doch de geest waarin de Bond thans reeds werkzaam is zal blijven bestian De afdeeting Breda was van een geheel tegenoverg t e meening als het hoofdbestuur en de afdeeling Tholen en ste t voor n de toekenning van het vrouwenkiesrecht dHi Bond te ontbinden De af teellng Amsterdam veriüaarda tegen b t voorstel vaj de afdeelhig Breda nndat da tuk Ur vrouwen in haar k U Lager Onderwijswet t 3 tttiwdo nota vanj wijziging ie vorHchetien op liet wetsoitwerp tot wijziging aii de wet tot regeling van heti lager oiiderwlje Het ÏH nader gebleken zoo ivordt ter toeliohting gez d dat in Bonuuigc geniceiue he voomewion bestaat op d u oügeBt k geiirui te mok ii van die bepalliigen voorgesteld in het vierde lid van heO in de Nota vim Wijziging opgenomen mtoiwe artikel XI om alanoii du InkoiiiKleii der bij bet In werking trcder dor wet lil dienst zijnde onderwijzers op te Meerdere vrjjh voor apothekers i e Minister vau Arbeid lieeit een nota ingezonden naax aanleiding ivan liet llij adht ht t niet laadttaaiu de vorpuuutiLg tot htt wsf affen van toegajog leb luwhlA tot de apouheek te ver angin door de verpioHiling tot het verfftireKüKen vun genoesmdde iMi Zoolang het apotheKerabedrij t een vnj bedrij t is en db apotlieker met is amotenaar moet hij des naohu zoo goed ala overdag de vrijheid belioudcn ue levftring van geneeam ddelen te weigeren bijv aaii kwade betalwa Daar de voorgee jelde redaotie van de liliuwo bepaling ter zake nog niet zut ot weer gee t wat bedoeld wordt wordt bij nota van wijaiglng vooflgeeteld die bepaling be doen lulden Ook des uaohla moet daann m de apotheek gelegenheid zijn tot het vwkrijfen van gwieefliuldde4 n De IntMitatlonale sodtliatiBche eonferflttle J de ziitiing van gi3 erniorg ea van de imorn Sotldlistieoue CoaIeTea4e te An Bterdam m wn resolutie aangenomen met beuekktng tot het Jodenvraagstuu en een waarin aet reoht WMrdt opgebiaciU voor Duitsch ofitenrijk om zlcdi bij Dait ohhtnd aan te aiuUen ourts is een rdoolude aaii gen omen over Fiinlandi weiliie luidt ala volgt elnt CoDJ erentle verklaarti hi t de onathati ie h 4davert larlng van Flntaud volkomen uvereensteiLt met de boaluiten vaa de internationale cougreasen en ei t dat de vredieeoonieirentie te Pairija FlnJandi zal ert ennen sis een onafhankelijken ataat Over de iiuaeatiee aiiogaande de Flnsche haven aan de IJazee en die der gienaregellng vrq Ruseiadi Kareilltfi d eut nader te worden beraadslaagd e COmferentle beveelt aan de Aalaadaoilanden op grond van het oatloDale zetlbe tctumlngürecht Mn Zweden o Fl alaiid toe t voegen Ue resolutie wetloe aangaande Eatl and werd floedgoJceurd luddt 1 De onaihankeUjkbetdBveir4 lering van het ËA JilandBOhe volk la met de beeluifeii van de lutctnationale oongrea en over bci zelfb teomilngBreeiht der volkeren volkomen lu overeensteniDiing 2 De rmeru Conferentie eiaobt van te vTedesoonJoreutie In Parijs en alle mngendiheden dat zij de onalbankelljkheidfwerkiftiring vaa hot EsthlaDdacbe volk en do republiek Gothland als onafiianfe ij e staat zullen erkwinen Staatsleeniiig 1S18 De NSlnister van l luanclën nwak be kcnd dat op de Scaataileenlag 1918 ten met 21 April U ffeat rt 1346 1410 25 De handel net BelgiS Volgena eeia üavae telegi ni ai l te beginne met 16 Juni de Ned rtand a BelgAche grens voor den vrij ca handetc opuod zijn Opheffing der koffledlstributle aanstaaiid De minister vanl Landbouw overwegoDdd dat de toenemende aanvoeren van LoFtlo hier te tanda indien Ihierln geen onverwao ite wending komt zu lm leiden tot hot opheffen van de biatributie van dit artilkcl Waardnor het weosohelljtc Hordt dat giro rtere voorroSem dan tot diu verre bij de beperkte rantsoenen noodig zoowel bij koffiobrandera lOs bij winktUere aanwcclK zlj o ted verkrijgln van eone regelmatige en aonoale voorziening van de verbrulkera In Nederland nadat de distrlbutleaall al zijn heftindigd d tor aan iilHng benoodigde kof F o niet nrng zijn belast met geheven distrlbutiekosAen kosAen Jn het geval dat de dfiatribpJe wordt gcs aaiit vooriKt aflevering overeenkomstig d tbana nog bestaande vooreehrirten kan hoiibea plaats gevonden hooft het Rljitsikantoor voor thee en kofilp opgedragen tot 31 Mei 1919 geen dlatribiitiekoAten te hcifea onderscheidenlijk rned betaalde distributiokosten aan beien ghevbbenden te restitueoren voor ftUe partijen ongrfwande koffie waarvan 3 afleier ng u l het veem woidt of reeds ia aangflvnutipl ter aanvulllafl van OUya n vetten blljkenfl door do N O T ontvangen niededeeliiiig is teg ijk met de opheÜfiDC der roatmenon voor alle goederen da verpUohting vervallen om voor den aanvoer van oHCn en vetten vei amng te vragen aan de ta Londen gevestigde Oils Seeds Executive Terug naar de ti d VMI f ami I Icfcgcerlng f Men nohriji aan het N v d D Te Spijkenis e Z U koiQt als oaodiduai voor en g wjeenteraad op de liberale lljfft voor de naam va de eohtgeiioote van den burgemeeeter Blijkbaar herft de Oemeontc et van 1851 er met in voorzien een dergelijke ttw deribiure oombioatie te voorkomen 21 dier wet zegt wel dat bioedr i erwantöohi at zwagerwdiap In den eersten of twveden fl aad Het mag bestaan iu fechen den burgewieoatar en d leden van den Raad In hei geval dat de eohlgenoota vaa den burgemees cT Ia raadslid zittingi lou Dankbrtulging aan J t Ned Regeering De Britsclie Gesant te laOraivenhage heeft den darik sijoer Regeering verge bracht aan des ikfloibter van Buitenland sohe iZaken voor de hidp doordeNederItAdnoho BUtorlteltaD verleend bij 4 re Ronuui 2ftt rdag m d U Oeniui MDgeiromen aan booid van d £ Dc ladi dr uU noucht LoM N Uon Oe 1 tfet4a Het ooniire van apoorwegpeisoneel te Üvrlgn ümsi l si Mieii net heeie poorwe veriteer op 1 ucl at te zeuea x lt bvaiuit ti wi lang mei de IoikuuhsIjC vaijtwt beeile punMueei teen verwaohtf datdti nJalnter acn len Mei wel aia fee ulagZal Laien geUeo looh de veloen en traoM ffelgk op Zoedd a Eulien ioopeui Qraaf Ar Co gedood Uf oorrefap Uftent vua de K n éE te Uanwergi vernewnt dat gurttat Axoo dij biwer hueéi vermoord uu het zli5 oahula te jniUDchen waar tCj iiog wer4 veriï leetfd uoor MMdalen vani de roode gtuxie uaar builen la ge Let t en giedood Te Uüncheu CiDtro den le tand Ie Münoheu wordt gimetd de steru t van het iroode leger vorat op W 11 bOOOO man ge chal w aar Bn uchter do meectierbeld ateohu aUmeeloopura kan warden bestdiouiwd Hetgroot aantal iiieeloopors wordt itierdoor vorldaard dat de wertdooKenondersieuiMiUf door do Spariaoufl rcgourinig stechia aa bewapende aanhaugors wordt ü hctaald Het aamtaj troepen die oor dcnetrijd geschiJct zijn wordt btj de partajcisten up 12 000 man g raaukl Du Iwrger van kUiiGh iDOetcn voiAoendo brood maar gcon fliteenikool ontvangen U o t p T o o e a L iebk echt De l treihdt meldt inzake het a geding tog i d iiioerdeuaar van JUebkuecht en Kosa Luxemburg dat de buzaaz Kungo wordt boschukliigd vam poging tut moord la twet É gevftllen kapitein littienant Pflu Hartung en de andere of IxKven Stiego hi pgen Sotiulze en Liepinann van moord op Llebkniwht ïtapitoln Blugk Ilartung van hulp fitj mDordi liidt riant Vo§el van mooird op Roaa LuxeuitMirg en kap van Wcfller van hulp bij den moord op Hosa LuaembuTg Eu zijn 4 3 getuigen gedagvaard Lcdebour en Daeatutg koDicii 19 Mei voor ENGELAND Sneeuw üeei ig 4aikd werd Zondag heawcht door den zwaarsten sneeuwval die hier bij msnschenJieugeujH lu dezen tijd van het laar ia waargenomen aidun de Ttn ai Nu en den was het zoo erg dat men nauwt lljkn van den een n tot den anderen Kajr vant de fiiraat kon zien en tegelijkertiid daalde de tomp ra uur lo een eoht wintersche koude terwijl er een snijdend felle wlal blle HW telogra alverkcef luet het vastelund eu ook Mnneiislantte hee t urnAtig door dr wetM ia 4dJio d te Ijjden De oorlog en de zeddllkheid D0 directeur van den xedelijken geneeskundigen dienst t Luik dr Waroux heeft een rapjiiirt gepubliceerd over den ontwikkelingsgang van de proatltutie in di stad gedurende dej oorlftg De cijfer die hij noemt z n triest weispreken I De Uuitaehe autoriteiten hadden van 10 Med 1915 af don zedeTdddenst voor hun n koning genomen en vormden tot dat doi een diatrut waaronder Luik met di nabtTig ge nbenten viel te zamen 660 000 licl n tdlonde Gedu ende den oorlog waren er ni t min der dan 2268 vroumwi en meisjes cp de proeUUiticoontroI regi8ten ingeschrave en wel in de voLgende verïtouding 834 op SI Dec iD16 120r op SI Dec 1916 i670 op 81 Dec I 17 en 2 63 op 31 October 1918 De meeaten dlttr vrouwen bezochun ge ngeld verdachte gelegenheden n danssaleo Hoi zjj Dultachers wisten aan td treffen G mro Hiiyk werden de prastitu£ea den leeftyd van IS iaar ingesclireven maar verMheidene nog bened t dien leef tud Dr W roux maakt dan de volgande schr nende opmerking Een lïroot aantal gehuwde vrouwei wiaaronler vele soldatenvrouwan werden aU protituie ingeschreven De meeste dezer vrmiweu gaven als beweegreden op dat de nood wegens gebrek aan arbeid haar dwong Van de 2863 vrouwen voomoeoid nioeaten er 1870 ter behandeling worden owmomen in het üï jihilla o ritaal te Luik Deze cyfera zijn van een ontsetten e wo sprekendheid m berw jaen eens te meer den versch kkelijken invloect van den oorlog op de moraliteit van een volk Scheeparampt D Hughli van de Engelsche vloot ie eergis macht op 1 m jlen te westen van de havMi van Oostende vergaan Een officier en negen manschappen werden gered De bemanning telde vermoedelijk 89 koppen Zeven hjV en zijn i eed aangespoeld Volgens de Ind peudance Beige liJn er 22 slaehttofferee bü de echipbreuk Werkstaking van typo e £ en bijna algemeene ataking Ie gl ermorgtm in de Aatwerpmïbe drukflterijen ultgebra en Qeen enItW ochtendblad Ia vorachonen De airbpidcrs ci ohen honderd procent verhoo ng van t loon van voor d n oorlog den acht uri en werkdag een rustdag loinfltena om de U da Qn im dagen vacantie In t j aar ra ecitennlng door a lc patnKXW van de onganlaailc OeataaiYt wordt bij het Handeiablid De Oftzeit van Antwerpen De Schel TCorraden UJ da bvandm boven 4a hoeveelheden de deae branders uoocKg hebbeu voor de aflevering van kojfiff dienende voor het raoitsoen van verbruiken In d maand M i 1919 Het T K D zal op de blJ dit ka oor gel ulkelljk wijge bepalen welke partijcm beaohouwd luoeten worden als voorraad dienende voor hei raiMoen van vertvaiber in de n Uel 1919 OEMENOOE BERICHIEN De loofdmoord te St Oedenrode t uitrent den jnoord te bt Oeoeurode wordt nog nader gemeU liet pariet waa Vrijdag tor piaatse en oaiii hnt guoeunde met de moeate uuuwletieuoheud op loon oen meaeooimuemMal van den vermoorde de heer iüruiattijK naar do zuiveilaL riok güng zieni vonu hij alles donuier De deur van het kanloot waa open en de braudkast stond eveueeno geopend Veidwoohtw Helunga be het eerst tor plaatse was vou4 op he kantoor bloectoporen m de e volgende liwam hij in een der kelders badkomor oa vomd daar den vermoorde voorover gebogen In de badkuip temidden vaa eeti bloedbad Locurijaaen en helling daarna samen het gebeurde nageando vonden naast hot lijk een gel roken scheormee Uit een en ander word afgeleid dat op het Kantoor een worutoImg had plaats gehad wijl aldaar knoo pen warden gevonden de vermoorde sciijnt daarna naar de badkamer Ce zijn gosleurd waar ailee een en al bloed waa Naar achatC Is uit de brandlcast pl m I12 0U gestolen Omtrent de veitnoedelijke daders kan worden medeigedeeld dat gezien is dat curoai iiailfzee In de biiurt van de boterfabriek St Oda twee induviduen rondliepen en het terreiu van de baorJabrlek opgingen Ëen liunnor was lioht gekleed groot van gcsiate de ander donWer ge kleed en khki Gezien is dat zdj op de deur klopten en de directeur opendeed en de Individuen blnnengingea Dezelfde personen zijn nabij Bfliiteatufit een kwartiertje van de ftubriek venvijdord opde tram gestapt en gingen In die richting Bchijndol De conduotaur zagi dat zij ecli rammien in het gezicht hadden en bloed aftn de ikileeren en hun daarnaar vragende kreeg hij ten antwoord dat zij van de fiOte gevallen Waren Zij hadden ieder een rijwiel bij zloh Dr Andereg veczekerde dat de moord ca fT uur zou liebbca pla i gehad Öet rijwie van den heer Kruisdijk lag op don erond in een ander lokaal dan waar hot gewoonlijk stond Op het kantoor werd een bebloede handdoek ge on en in de machiuekanior een jasknoop niet van den direoleur Het parkot heeft den condhioteur ondervraagd De Individuen hebben in en café nabij de fabriek ta voren even vertoefd Een Bpeurhondi die aan den bebloedcn doek luoht was gegeven liep tot de plaat BtiUeiilurit waar de Individuen 011 do traan zijn gestapt De ven moorde ie dertig aar oud zeer oppaasend alkomalig uit Verseog en sedert 1 Januarii 1918 alhier directeur voorheen te Lieseel bij Deurne Over het gebeurde heerscht groote ve ront waardigiag te te St Oedenrode Mogen de daders van dezen schaodeilijken roofmoord worden opgeepoord Volgens de Tel heeft men bedangrijlce aanwgzloigen ontvangen in zake den roofmoord te St Oedmrodo Met de etoomtram naar Den Boob die uit St Oedenrode vertrok kort na het uur waarop de nwordk moet hebben plaats gehad zijn twee ale heer geitleede personen meegegaan d3e nabij fiuilenrust op de bram stapten Ëen hunner was gewond en aau hajsd en gelaat bebloed Toon de conducteur hem daarnaar vroeg verklaarde bij ziol bij het afsnijden van een tak bezeerd te ebben Ben politiehond aan wien men lucht had gegeven aan een In de fabriek gevonden beblooden iianddoa volg de onnuddoltijkf het spoor naar Bultenrus t waar beide mam en op do tram waren gegaan xü de tram zat reeda de onder directeur der fabriek waarvan de vermoorde dlreo teur wa Deze v d ff geheeten is e ndddags te Schljndel met twee personen geaien Hij U daar op den trein naar Ëlnditioven gestapt en vandaar onmiddailijk met d tram naar Den Bo oh gegaan Hier is vaetgesieli dat zij dea avonds een trein hebben genooien in de richting van Holland V d ff is gearresteercL evenale zekere Q uU Den Boi ch In wiens giezelschap hij vaak s gcziorv Men veronderstelt dat de dlelstai is ïepleegd in overleg met v d ff zonder dat deze er zelf aan heelt dieeigenoBttft Bttften dat hij over Elhdboven en St Oedenrode naar Den Bosch Ie gerewd om daar met de bandieten den bult te deelen De moordenur van St Oedenrode gearresteerd p telofonlaph verzoek van h parket te s Hartogeabofloh werd gisteren In iljn onlng te Amatordam gearresteerd kekere I fto B rille Hjpesr verdacht eenlg dagen geleden den moord Ei pleegd te hebben op den heer Kruisoijk directeur der St Odafabrlak te St Cedenrode ffeUo beweegredwien doBoo he juattue daarvoor had niet bekend De cenitrale rechwcèe voldeed aan het 2wü ® Brilleeigper ingerekend Hij gaf vwtt niets van den moord tl weten Naast het iijk had maa een gamuae scbeoriueM gevouueiu Ln uu viiue het Uia kL uat de veruaob en groote wede dn ars over de wang had Op do vrou wie htjui die verwondlugi had toegebroout aatwooidde b dat dit djor zgujiarutergebeurd wws De heer Van Ledden Huleeboeah die gewoaraohuwd werd en het cheonuM ter ouderzoekmg Ln zijo bezit had il en poUietMMid Ktonien Nu naderde oen spannetid oo ponWbt Een derHj peUen en hoeden wwden op een rij gieic waarna den poüuehond Afberl tucht werd gegeven aan het Jbeermoa NauwiJiJis had bet beeot aan het voorwerp geroken of het snelde op de hoofddeksels af OL liapto zonder aarzelen ln BriUwlijpers pel lietzollde experiment werd toegepast 01 een tweede pet van Brilleelljpar mrt heizelidc seosatiouoele resultaat Ki zijn aanwijzingen dat de verdach inderdaad met eenlge kennissen op stap is geweest uaar St Oedenrode Nog een slachtoffer Naar wij vernemen w gMemoch tn het Binneatfasthuis te Amsterdam mevrouw Harte overleden De noodlottige brand ln de OaAthuismolent eeg heelt duA 4 aiac toifersj ge fiscbt r Beroovlngen Ken Deen die Zaterdagnaobt had doorgtbracht in het verdachte huia Groeneburgtwal 9 te Auurierdara heeft bij de poiit e ajdaar aangiiie gedaan dat hem daar konil tolen werden 20 400 Deoneche kronen en 1250 MaiT De politie ombiugeklc na de aangHte bet huizenblok maar drBouteneuT woe reod met het geld verdwenen Zondag werden tweo manoten en drie vrouwen gearreeteerd GIMeren werden zij voor de jusctle gileld In oon ander perceel werd blijkene aangifte van oen man een bedrag van f iOO gestolen Een man die zich in een Verdatsht huls nar dfn O Z Aohterburgwal met een vTouw had a eaondord werd berooU van een bedrag van oi evew f 230 Gasverstikklng De familie van den hew D Bolle uitgever en boekhandeiaar te Rotterdam telefoneerde Zondagavond ongeduldig door zijn iaang urtblijvein naar zyn kantoor doch kreeg geen antwcwid NEÖn onderzoek tar plaatse instellenu vond men don heer BoUe in bewusteloosan toestand in het kantoor liggen Ëen gaskraantje stond open doch er brandde geen Ucht zopdat de heer Bolle door het gas bedwelmd was geworden Zijn toestand is van dien aard dat ziJn opneming i het ziekeuhuis noodiwke l k bleek Moord Zondagavond omstreeeks 10 uur werd kore G G ongehuwd wonende op den Stekkenbeiv te Groesbeek bij het varlatja van een café onverhoeds met eia mes anngovallen en werd hem een lfeoofdsa ader afgesneden Hij bloedde dadelijk dood De vermoedolyko dader E is gearresteerd Op het smokkelm betrapt Een der giootate Duitsche raderbooten do 3art aro8sa uit Keulen welke de gedomobilibeerde EngaUclien tut Duitschland naar Rotterdam vervoerd bad werd hij haar terugkomst te LobiUi aan een onderzoek onderworpefc In de kantine werden oju 136 kiatjes kwatta gevonden en nog een partij andere verboden goederen ongeweer voor f 2000 Deae goederen behoorden aan een Engelsch offioier Tegen heon werd proces veerbaal oopgemaakt en de goederen werden in beslag genomen Handel in botcrconsenten Men meldt aan de N Ct udt Leiden Naar men ons van betrouwbare tijde mededeelt wovdt er iè Leiden sterk handel gedreven in uitvoeroonsenten voor boter £ en boter iiandeliaar bood de vorige week conaanten aan voor 0 000 KXï BesUasing over verzoeken om vwtMtcrlng d vastgestelde kiezersMjst De BURGEMEESTER der gemepte GOUDA brei4llt hiermede ter openbare k nnis dat op de Secretarie der Gemeente voor em ieder ter inzage is nedergelegd en in afschrift tagen betaling der kasten ve krijgbaar gesteld de beslissing van het Gemeehtebestuur dxL 28 April 1919 over het verzoek om verbetering der vastgestelde kieeeralijat ingediuMl door J C Rietv alhier Gouda den 29 April Da Burgemeeater voomoemd ULBO J MUS STADHMKfWM ÖOUDA 29 April 1319 Poging tot inbraak De bakker Kamphuizen taa d Gouwe hooft bü de iwütie aangifte gedaan dat twee Jongens gisteravond ongeveer 11 uur HBd uRa uf U93paq o t xaqc ti poMqojda hui aan de Peperstraat Vermoedelijk ziJn zÜ hierin gestoord al thans het is hun niet gelukt fadn fln t ko men De politie doet ondarzodt Roei B Zeilvereenlgtng MGonda De lïoei en ZeUvereeniging Gouda hottdt op Maandag 5 Mei des avonds S uur een algemeene ledenvergadering in het chib gabouw te Raeuiwijk VMMMttigmm Huw SlBga Uwitaui De werJuaamhedau verbonden aan bet doortrekken va deu vtrbinduigsweff tusaoban Ftuweolen ËÜngoi an Uoseilaan aijn heden zoover gwvordard dat d ie breeds mooie weg voor liat ipuhiiek kan wordan opengesteld De jcoutting welk aan de a ae van den l juiirMl a wivel diende tot afaluiting van doi strook grond die aan de ffemoeote door den heer J H d Wildt eiu met IS overgedragen taneinde daar aw atraat te doen aaal gen midden door h t aan den heer de Wilde toebehoorende tav rem is thans weggenomeu en ax fraaie breede straat is daar nu ontstaan waaruin aan weerszijden jonge boom aaplantingen zgn aangebracht Dete straat die den naam draagt van Burgemeester Marteoaaiogat loopt thans van 4en Fiuweelen Singel door het achter bggende terrein waarvoor een viaduct in den spoordyk Gouda Schoonhoven is ga maakt naar bet eind van de Usaellaan doch zal nader worden doorgotrokiwn uaar bet terrein van de R ks Hoogere Burgerschool aaa welks gebouw reeds een bordje Burgemeester Marteaa Smgei is aangebracht ZooaU men weet z ook nog vanaf dien singel directe verbuiKÜngswogen met hvt midden van de Krugarlaau eQ met het Van Iteraoon Ziekenhuis geprojecteerd Het lig in de bedoeling dat daar een wijk wordt gevestigd van goed gebouwde huizen die a n bepaalde huurwaarde en aesthetiszhe eischea moeten voldoen Het terrein aan weerszijden van deaoi nieuwen singel 1 gt daarvoor zeer gunvtig De Du Toit straat Het is ons opgevallen dat de straat wel ke verbmding geeft tusschen Kamemalksloot On Krugerlaan aan de R U B S genoemd 18 Du Troitstraat Wij meenen oas te hermneren dat daze straat destijds D a T o i t atraat is gedoopt sulks in aansluit ng aan de straatnamen welke naar b ecde Tranavaalache persooolijldMden siju g noemd Zeer gevaarlijk Door een inzender is deser dogoi reels terecht gewezen op het gevaar dat de m den over dea weg Kamunelkaloot Krugerlaan liggende hooge ralle voor den vnadelaar en fietser opleveren vooral bij avond er wordt daar n l geelt lantaarn geplaatst Wij vestigen hierop ook osenijd de aandacht opdat hierin kan worden voorzien vó6r er ongeluklcen gebeuren Vlug op de hoogte Door de Wed De G aw de Crabethstraat is aangifte gedaan dat gistermid dag een onbelcende man zich aan haar woning vervoegde met de vraag of hij daar met als kostganger kon worden g iaatst Toen de man was heengegaan vermiste de bewoonster eenige kleedincKtukken een gouden nmg en een portamonnaie met eenig geld eigendom van een anderen kostganger In verband hiermee is door de poUtte op het station aangehouden S B 55 jaar Enkele van de gestolen voorwerpen had hy nog m zijn bemt De man werd üi becbtems genomen Ons Carillon Het carill m is gedurende enuge dagen met vacantie geweest en nU het zijn dienst weer verricht blgkt dat het bij heel uur het Jaariyiksche Meilied speeit dat door iedereen de Meideun wordt genoemd en het bij elk half uur het lied Ze wisten et wel van J Worp laat hoonn OOUUERAK Voor de afdeeling Gouderak der Libeiale Umie sprak Zatei Oagavoad de heer J B Ament uit s tiraveniiage De vergadaring werd geopend door Dr T Beekenli p d e XAJn vreugde betuagde dat zoo veJPtegenwoordig waren De heer Ament aan hat woord komende wees er op lioe ook in de Gemeenteraden de politiek meer en meer gaat spraken en noenode het zeer Juist geuoi van het bestuur om ook voor de gemeenteraadaver kiezingen te doen optreden Het gaat immers ook voor den gemeenteraad met iMer alleen om den persoon maar ook om de I arti en apr wees er op Imm de Liberale Unde de vrijheid en vooruitgang kt staat en in gemeente trachten te bevorderen De politieke partyen z n geroepen het alge meen belang te dienen Spr zette dit ln den breede uiteen eu behandelde vervolgens het gemeente program van de liberaie Unie In debat kwam een der candidaten vu de S D A P die door spr beantwoord werd De wergadering werd daarna door dea vooniMer met dank aan den spr bealoten OUDEWATER He Ley namicklel ibedrijf wordt met 1 Juni a s jn geheven Aan de ambtenaren is met invSng van dien datum eervol ontslag verleend Gedurende twee maanden na het ontslag zal hun salaris nog ten veil worden uitbetaakL Op de aobevelmg voor IM deer Conunissie tot weiloff van acbocdversuim zijn r plaatst No 1 do heer J Beukema Noi 2 de heer W J van den Brink RECHTZAKEN De Rechtbank te Rotterdam beeft geeiacht tegm J T niet verschenk n C T i Jaar los werkman te Goudj wegena diefstal ie4 r tan een paaniendekan ieder vitr maimdei fsvanguüiatraf Uitipitak S UU LeilBg ever AtUetkfc et Meht h e eM f Het was een goed idee van de Atbletitk Oonunits t van dan O B den heer Herder seüretariapenninf mewter van de Ned Athlet UniOk nit U noodigeD tot het toon den van een teslng over bovengenoeind eoderwerp Velen hadden géboor gegeven aaa da uitnood glng deze lesing bij te wonm dl voor de kortbeoefenaars op elk gebiei véi leeiiaams bood en vooral de tlMorett che wat de van beoefenlog der versjhille de sporten ia woord en beskl loo uitosntead naar vorm bracht De he v H M van Trlet voorzitter van de GoudMhe AtlUetiek Commissie heette de vele aanwezigen hsrteluk welkom en deelde n ade dat de athlctiekbeoefening hier flink tsr hand zou woruen genomen daar verschillende eportvertemgmgen hiertoe reeda orige jaren het imtiatiaf badden g nomen Hierna gaf hü het woord aan d a heer De dorder In zijn inleiding wees deae op bet ver keerde v n d beoefening der diverse spor ten zonder grondige kennis te dragin van hare theoiietiu die toch een hoofofactor vormeu zulks vooral mei het oog op de komende Clynxpiache Spelen dte in 1920 te Antwer jCg zullen worden gehouden Juist hierom emt de N A U een kruditlge propaganda ter hand wifi er bij gestaag oefenen van een vol Jaar voor de vergevorderdAU nog gunstige resultaten kunnen worden bereikt althans zullen onze vertegen woordlgcrs beter voor den deg komen all op de O S in 1908 te L mden waar zij eea bedroeven figuur maakten behalve op het gebied van voetbal wat er nog mee door kon Deae O ymidade wai een mijlpaat in de geschiedenis van de N A U Daar heatt z lessen gekregen en sindsdien is zij met meer kriekt gaan propttgeeren de beoefsnlng der sport met kennis van haar heoretiscbe eischen Hierin had de N A U gto ten strijd met den Nederl Voetbalbond die zich al machtig lichaam meer specialiseerde tot vcv bal Spr schetete nog het ontstaan van de Athietiek die reeds een 1000 tal Jaren voor onze jaartelling door de Grieken werd beoefend niet alleen to hun lichamelijke ontwikkeling maar omdat door da primitieve vervoermiddelen en den strijd om het ebstaan voor ben tot een levenéeisch was geworden Met den bloei van dit volk bloeide ook de sport en werd ziJ opgevoerd Tot natrionale feesten Naarmate dit volk ln verval geraakte geraakt de spo ooit op xlen achtergrond W ij hebben athietiek noodlg als lichamelijke ontwikkeling naast on e geestelijke die van overheidswege wordt verzorgd 1914 zou voor de N A U een goeds mijlpad slaan in bW geschiedenis Alles waa i gereedheid Oiiae beste aithieten waren gekozen en zouden ich in de internat kampen niet de Belgisebe Doch de vreeselijke oorlog zond hen naar de grenzen ter vendedlging van hun land en vetbrak alle vericeer Tot 1914 hadden de Nederl autoriteiten weinig atndacht geschonken aan athietiek totdat de oorlog hun de goede hoedaniflie den van de Engelsche en Amerikaaneehe soldaten speciaal hUj urthoudlngsvermogea in het veld toonde In 1915 werd toen te Amaterdam opgericht de Centrale Sportoommissie waurraa lie huidige voorzitter van de N A U het secretariaat vervulde en de heeren v Leeuwe en l loeger de propaganda in de Stel ling Amsterdam ter hand namen Vele Utaire sportfi est n werden gedurende de mobilisatie georgonieeenl jrelke de belangstelling wUten te wekken van li M de Koningin Prins Hendrik de generaali Ophorot en Kleinhens e a autoriteiten H M toonde dermate hare briangstelling dat liJ gaarne het beschermvrouweschap van Ie N A L aanvaardde de Prins stekle een zilveren wisselbeker beschikbaar waarom wellich volgend Jaar hier in Gouda zal worden grdcampt Na deze uiteenzettlnc demonatreertle spr diverse fotografische opnamen op hst éoéi Al verk a jrde die op aangename en zeer onderfiouderde wüze Uitvoerig stond tpr sitil bif de verschillende standm de start de finish enz die bij bet winnen van wedstrUden vai zoo groot belang zifn doch alleen zijn te verkrijgen door grondige kennis van de theorie geput uit praktische onderzoekingen vooral van Araerikaansche aihtleten Het was een teerxaone lezing waaruit de jongere generatie die vrij talrijk aanwezig wa noede leeringen heeft kiüuien trek k n Het daverend applaus aan het einde van pr s caaterie beweee voidoende dat ze eeer ward gewaairdeerd Roei en ZeUrerendglag Goada De Roei en Zeilvereeniging Gouda aal op Zondag 4 Mei a s onder leiding van de heeren G F W van de Velde en J Versfdd een gameesuobappelije roiito t Imqdaa De te volgen route aal sÜn Breevoatt Karuam ksloot Bleekersiingel Kattensingel Turfsiogel Mallegatelulf Usal naar Oudewater en terug mm MAULÊUt MOUT De iwarte lüatM opgelwvcsk BEKLIJN 29 AprU De vonrsltter der lïritecha nttsafe m Spa overhandigde op 1 April de Duitoi e waipenHtilstandeoom iiiAsie de volgenild no ik heb de opdracht u i ede te deelen dat de geal lieerde en geaaeooieerde regeeringim b sioten hebben na mUdemaoh van 28 op 29 April lUle iwar e Itjetnif vanflrnia e ea peraonen die rij openbaar feuiaakt of aaiaengMPteM beeft 1 f rekfiten b dot alle TWbodw mtH betrakkiaf 09 den butde oB de haadsteo verJettMomatsn uwt iU tuae of pereoBen vau die lijaiea ittut meer van iirêuut tijn iJv gouUcerue en g e ae o e eerdè rs esnngr n houden aloh bet reeut vooc l e e e nige van dws zwarte IgeMii west in Ie voeren wauueer dit uoodaaaeiij bbjat iegelijk Utet hH altreden ven den igkeuuukier voor do damotiilbweftng op bxadelrgctried zal de riJlMtlaeteU nf voor Mn dwiiouiiiiseeriDg op M AprU wordvB opgebe en eu de no $ te venrxibtea orbohl uooi kH riJkeinlniMerle na handel worden over p qoaien Het iMeraatloMle eengrei UKhLij M April ue fed l fgeerden van du Lubeièe meerderhiluauoüuwi ivinoqraitn naar het kUerna loitaait sodaun cl oougree tn Amateruatn liermaun iiAi w eu uuo Weè die tof duH er nog iiityd ftiKia piw van de UxUaiMlHobe reK erlug Kregen uoivlogeu ibona c grond V un een tele ani van mr 1 roeuttr eea uoodvisuui voor de rel naar Aon ertMiu I ll zuljea hedeuuorgen vroeg retseu Ue veraatwoerdelilkheid veer den Mfftog f An IJ 2o tiptü X4t ie 4s inliotid van do vooniaou te rtUeien vaOi jetioUl door het oornOÖ vea retwêüeuer Hrt e en lietrelieude de verantw onl iijkheid Ue U a liieerde en CteaeAooieeide ma eadbuden B 4ien in aat van b AAiktltfing lih lui an Hobeoooliern wegena hoogste vvrt ijji tegen hot Intpmatwnale roc en de autoriteit van de huiligm verbonden denHet farecdhabof dat hom zal beoerdeeler zaï op de volgeude wljae weteen httiueogeateid De ceotuers wurden beaoeud door de j route uiogeiakieden De rcgscrtagen ïulleu aan dtt gereohtsboj alle pofeuaen moeten UKlejcereu die xloh v Tfrepai hebben t u de we t u n gewoonten van d it oorlotg De ntogeüdheden enlien aan Nederland een rekwest zenden wMMrlnzlJ de uiUeveriag vaa WlJi4m von Hohenzolleru verzoeken D Itallanan venterkw aicli ta Flnme l AttLj i ii April Vk iutme mddt lUf u LH itiUiaainecbe Iroepen hebben cenbeaeging naar het Nuckhien lu de rMUnf itn r ume volbracht hjt zlja thaiwute r troop ln het dbMriot van Jbluia dan m Oat van Iriftst Volgens eou openbare Jceaal gieviiii lul et Oostenrijkeoiu gehlen d e in h tul irloi Fiuuie lu uiiJoop zijn na tü Aprli iüti meer to gt4ut n wordco In betttokrict Illume iikiC van die datum $ 1 aU leea ItaUaansoh g M la oaifKp ai m Da belajewiki ia Theedaaéo L U N D L N 2 Apiil Een oouunuriiqué van de re ge big te UfcMcou raehlt da de UoiMfewial rieh hebben uMeatar gimaaia van Iboodoela in de Krtan BA DJebres vait ftottevdain n Java wtM 22 Apn i olnt de GoUe 8 S loiutinde van Java naar Rotterdam vertr 2j Aprü van Sutw as ItLDdJani van Java naar Rotteidom arr 27 Apnl te t almouth BA Siioebondo van Java naar Riottanlaai arr 26 Apnl te Rotterdam as Keiiri van Amerika naar Rotterdam arr 2 i Apnl te Itotterdom Kawi vertrekt 3 Mei van Rotterdam naar BaUtvlo UU NEDERLAND e s Rembrandt 26 AprU van AnutfiMlifl IL Batavia vertr sa Calcutta 20 A il vaa BomtaV t Rongoeii aongek HOLLAND AMERIKA LUNi sj U Mw Anuterdaut wordt 1 of S Hei van Rrttrdom U New York verwaüit s a WMtetviük Roaorio n Now oït 7 April u i Jaw Yotk oangelL Verwaohting Zwakke tot matige winden uit Noordeliiite tot Weatolyke nchtingen lialf tot zwaarbewolkt weuug f g a regan waarschijniijk nachtvoret Zelfite temperatuur ovenlac U UI MI MiAata ooudST OEBOREN 25 Apnl Joiuuua Clora Ma ria d V A W M Jaeke en C B Bisschop Comeiia Joihonna d v C syi n P C van der Want Aznelitua Volanti DUS Maria e v N Stonk A M van Hemert 27 Aprü Janna PrMuïaa d v A de Bruin en A G Sm OVERLilDBN 26 AptiL Adiiaaa MIL huis 26 ApriL Jotaonaea J VonnenlaB 81 J Abram de Bmija 76 J M rta A V biJ 10 i AlJViiatiMi N iMft Melk Tewr stelM ea Haiijia De BURGKMfiESTKR der OeneanU Gouda brangt ter olgemeatte kenaia dot de verstrakking van goedko q e melk aan zie kan au aan kinderen met ingang rmk 1 Mei e k een einde aal namen Da teeeiof bons voor nudk zija dos op gaaMiiMlan da turn waardalooa Q ttd April 19191 i