Goudsche Courant, dinsdag 29 april 1919

B mg m 48 Jaargaiiit Abdijtabletten voor de miMg kunnen V v n Uw maagong makken mtitelijkheid na het eten oprlipen miacpljn hartTuer etc elhelpea De Abdtj teblelten berstten gfcn Terdoovende beilanddeelen Uw dro tit en apotheker verkoopt xe roor f 1 25 per dooi EUcht rooden baud met onxe handteekenrtg t863 40 t I AKReflf itattsf dam Haastrecht Abonn m flJt m dvertentiCn voor de ÖUÜDöCHE COURANT en de HAAHTRLCHTaCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onïMin Apjn J SCHEER 4 HAASTRFCHT paotaora van d raoherche werden aa op het perroB ontvallen door den heer HondaUla die eelaal is belast met de zorg veor de vciUtfhetd vim de gedalegeerdea daor Regnier chef van het kabinet van den pnrfeot van bet departetnent Seine et OUe ea door kolonel Henry chef van de Inilltaire mkflie aan wien de anbntagat van de vartecenwoerdigera der vijÉndalQlc moffaadheden ia opgedragen In drie auto die voor het tatiM stoc den te wacbten werden de tueuw aangeko menen naar het hotel dea Réaenroin te VarBuilles gebracht waar ze cich naar hua kamers beganren ocq foad nanlen ait wat opknapten en vervoLgena smakritjk ontbaten Daarna gingan xe In den tuin wandalen die door n hak van h t parlt van hit kasteel is afgesloten Later In den middag om een uttT ot vier trachtten von Leraner en Warburg b J wie Eich weldra Dunker voegde dat hek te openen hetgeen hun echter ntet gelukte Etm paar inspecteurs gingen naar den heer Koudallle die dadel k kwun Baron von Leraner sprak hem op weinig vriatHMykan toon aan We wilden ottgaan U kunt Iq den tuin wandelen ik hab strenge orden da regeenng is verantwoordeHJk voor urw p raooniy ke veiligheid naar de baran houdt aan We loudao graag In t park wandelen Uw efflciaren kunnen in miform vru In Berlin an in heel Dultschland rondloopen O maar nrwt uw wetnwenen antwoorflt Houdallle met een bdeefden gUmUfh k geloof niet dat de toestand praoles dezelfde Is hl Berl ala la ParQa die vargeiyMng gaat niet c Maar von I ersner heeft xich nu anmail ieta ia t hoofd geateld en hU houdt ao Ik wil vnr m in volledige vrijheid bescèikken we kunnen ons niet i66 beperken Over een paar dagen ijn we hier met 300 gedol eerden en dan m deze tuin toch te klefn om daar met ons aUon te wandatan Na eenig over en waar gepraat waaih de Duitsche baron zleii erg opnrincK M mat een vuurrood geatl At staat te oreeran soodat de commdasaris van poHtiie hem varzoekt zkh wat te matigen en een beetje ba leefder te Jtljn wordt ten slotte in ovedleg met kolon Henry het hekje geopend an kunnen de heeren in het park gaui wandelen als za belown niet voorbij den Nep tunuBvUver te gaan Ze beloven t en wandalen het paiit m onder bewaking van evoige djanstdoenda wandeUara IQen uur later waren sa waar op bom kamers IM De tokst dar artfltelaa dia da radaetla oommiatla van de vredeaeonferentia aan da v de voltaibge zittmg heeft voorgelegd omtrent de aanaprakeltfkhaod voor deo oorlog waarna wü gaatenn reads u aan ta wï l Ém Het Advertentiebureau van de GoüDSCHE Courant MARKT 31 ITELEF 82 BBZOROT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIÊN in alle NederJandschc en Bui nlandschp dag en t e kbjad p d nderv peii pftjeken zonder eenige prijsverhooglng ehrlft staacls voldoand nlic In£en rsleii ORATIS verstrekt DM rO anaQ m iuwj i Hin f iai i Li i n Qpen Rgcnen Eenvoudige procftwmliig met li B Bi a b b Eeae wondoiiaarlljke nieuwe oitwcndlge be luuidellng Is cmtdekt geworden hetwelk ipoedie swerea en groote plfnli kc etterende beenwonden geoecst oBvitiet weer terug te heeren Dezewondervcdle behandeling neemt de kwade stoffen weg co verdrl ft bl na direct elKe pl a en ontsteking Deze behahdeling sal hèt ergste gtval blijvend genezen Wi weten bl ondervinding dat een proef fiesch U meer baat zal geven dan het gebruik van ponden vette zalven en zoogenaamde bloed niiverende middelen Men vrage een proefflesch van 75 ste welke b4 alle drogliten vRrkrijgbaarJStur gtzk t wi don vreeuMliLiiig die mot den advacftM btnnipntrad Maar voMdat bU Iels ken zQggegu ktouk uit den var t i hoak tea acitriUe doordcingeuda kreet Jtlet U a ld David mijn hroader vtM dan dood pgastaao I l a r aloaJ lad Torphttohan SikUlig iiM iii aMTekte handen opgeheven pa men ahKif zij iets wilde afweren Maar dt varacMhle efsaliMa op het gelaat van un vMifw waa niaM kü de dolte analAtohtelitiM Ma dia dat van eir h vsMn aDhaea t variMHan Swa aaaa cal UJ alndelijk met iMvftide atmi WeMc aan Inaaiuiiuiii ld 18 Ht tk bèd 3e vergeet je aJ nlrt HIJ atroolds et trtUenüe hand wal wltie paedw In t i B gaa achok er water hi LD draak het op Daarna kwam hij adirter zijp adirijftafel vandaan an hoog voer hoarw vm uitwendige almte rtacteaa do amfegranwe ktew nog op ttm ftlaal biMf en aljn voaa ooW Mwn wae Na tnr brM vevwaehtte k u mat het Mnge mc4 e Hester Sttrtiflr Aan wat M Ik de eer van het beaot van deaea heer te daakea 7ooala uw virouw u reed Heeft me gfcdeeJd Is dit haar broeder en mijn waar df cllfln ét heer Darld Btfrlhig onlangs trtt Rurvna tewng oe i Hij zal bij dea e l g iheU v er itjn dofliun optraden Wsidt TtmifS 1414 64 if Van der Meulen s OWiX AOENDA Davld ölirUng wae weoir teru g oo cii tol zijn sombere o erpeaoaslngieai maar tot taru aifschtid naiii atalx htj hen hitrteUjk do hand toe 7uU gi myu meiaje gelukkig maken zei bij I wil het beproewen Ik verlang er lecbtei naaii de proef to luogea èooT suwB zei Carufl levendig Het duurde vier dagen voordat er een at woord kwam wan Bk Sylvftmi Torphkihan Sidrllng Het luidde aJdua Mijnheer In ai wooïd op uw echrij ei vaü den oUden dezer deel Ik u me e wat botrett uw veirzoeflc omtrent Hw t r Stlrllivg dat mija veranttrooTdel ykheid begint en eiadi met de uitbetalflg van SOOC pond etarlrig na aftrok van de on Mien die ik aJfi voogd voor haar ge maak beb en voor de regeüng van die zaak veraoek ik u beleefd mij te bezoo ceu don 6en SepleaBber op Arioland Hou e In Galloway dbar Ik den laatatentijd afkometil ven de Chemleoh tMedii h Maat ehappIJ AHrora te Waterireafemeer ii het middel dat na ebrulk Tan 3 bHiajei leder lijder aan Gal en Niersteen Tolkonen geaeeet Beiljet ontchadeUJE en zonder pijn PrijBper bviaje f 3 50 Verkrij baar U Oouda bii ANTON GOOPa Wü lttraet U54 29 A nl n m 8 uur Verfaderinj VM da Kamer van Arbeid voor de Bouwbetlrtfven in Arb Leffi 20 Aprïl 8 nur Cutó RdhtmkbotJi Kl cirpen g ng Burgerpltoht ö Mfl 8 UUT r Ui1iêel 0üw Rooi en Z vereepliginff Lpdojivon gaderiingi 10 Uei 7 uur Zaal Kunatmln Feft a ond N C J G O V lïtïeefti ve oeken wij geregeld tijdi rteiïedeelEng te mogp oatvangen van rgaderlogen ooncerten vermakelijkhodaB enz om deae In onze agenda te ver roel a BOSKOOP Advertentjin en bannemcnten op dit blad worden aangenomen door P A WKLLER Iljd wp r72 ElaaklielM CnUMdr Vrijdag 2 Mei ho9pt de Heer J V RtJSWlJK den dag te herdenken dat hij voor 25 jaar in dienst trad bij de Knnbiklljke Stearine Kaaraeniabriek Oouda 1907 C Prima oesmolteii Kunilvet nfkriJ lairH1 75pirpind Adres 1906 20 M J VERZIJL Klaiwag 36 Gouda Tclcphoon 379 H r n Rook ps B soekl In uw eiitn voordeet d flROOTE OPRUIMIMB vin aiaaraa gau plaa Tabak TUIIFM RIIT 54 PrUaaa b ali l fc a d a all ooa iirr Bri KwalitcUsn Ca a ndccrd 1897 8 Aambaleria Da AambaUnxalf v d Apotheker BOOM QccM ipocdig la n uilwendige Aambcleo soowel blinde bloedende Het jeuken houdt biiuMa vnkele ds en ehecl op Verknl bur lo de neeate Apotheken en DroAiitwinkeU Verkrllcbur te Oouda bij ANTON COOPS 4 4176 9 WSIËHIa le enHöest Heefdijjieid zf n weder overal j erkrl gbaar FILIAAL H LVERSUM 1234 40 I COHEN Co I 1 ARNHEM è è SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tentenr Dekkleeden t VarM woor4il TOof OOUDA f OM8TRBUi ll f i ie Heir H 1 VAN SCHALEH $ Adverteert in dÜirad i VUD8TBAAT 31 GOUDA ii TaUfoo No H i tiltiuli mêmmiÊt mim De FriesQhe Coöperatieve Zuivel Export Vereeniging te Leeuwarden brengt ter kennis dst ij te a Opavanhaa heeft gevestigd een Qanapaal vWHAOSnvifOOPcUglita belast met den alleenverkoop vati liftre ItOOMBOTBRt merk Kruiwagen voor de provmcio Zoid Holland WekelQks zal de prysnoteeriog worden bekedd gemaakt Orders moflteu worden mgiaxondgp itend $ an l t kantoor der 0 ier j Vertegenwoordlglnf Gravenhage UKMKOMVSfwJ Uw Nieuwe Molstpaat 72 te s iT in n ii i i wimm w iwi VoorloopigJËéricfii Mr In JANVIER S ELECTRISCH VERLICHTE STOOMC4R HJSSEL zat VrlMmam IS GBOOT CHAMPMillE M gorden gegeven a M i gyutitin Elk bezoeker cDe op de citómgÊt oMttTie vtkg ttaat kriigi graiU een llMSOh Champagn tydens het Cluunpagna rilden groot Confetti en Serpentine bombardement WOENSDAG en ZATCRDAO ni van ze8 4et zeven uuri KINDBRFEESTEN elk schoolkind betaalt tian oant waarvoor het een uurlang kan draalen De caroHssel Is op werkdagen s avonds 7 uur Zon en i Feestdagen 8 uur ceopend Hopende op een druk bezoek zooals voorheen j Bt Directie jm i 1 i llllllUII IJ iyti laifc jtslt wtrww it um di OwSi TE koop Zoo goed als nieuw een kookketel van 150 Liter inhoud Een verstelbare halter van 120 Kilo twee mooie gaskronen voor clectnciteit m te richten 3 stel zwanehalzen steekponipen manometers 200 meter koperen pijp twee ladenkasten voor barbiers ben wasclimathmc en twee baden Stoelen en Tafels Te koop 300 stoelen 100 tafels en groote leestafels met op i standen ten mooi café buffet met toonbank met zwanehalzen Vitrinetoonbanken van 1 Meter tot 3 Meter Kleine en grootea toonbanken Een groote toonbank met marnierblad Luchtketela 3 groote luchtketels een tuinhek van 7 Meter lang met 2 Ingan gen Een papegaaienkooi 4 grondbascules ijzeren gewichten jj koperen gewichten Spoelbakken Spiegelglas Wmkelkast 1 groot koksfornuis Qlazen hangkastjes Een groote bloemenbak voor tuin of waranda te plaatsen met zinken bakjes er in Draalbanka Te koop een kleine metaaldraalbank een staartbankschroel twee copieerpersen twee schrijlbureaux 75 Salamanderkachels zoo goed als nieuyy Een nikkelen broodrek Aapdappelbakken Te koop aardappelbakken met bord er op gruttersbakken vanj 1 Meter tot 3 Meter lang Leeren cafébanken barbierstafels entoilettafels met scheerstoelen Een coulisse met schermen voor Jeen tooneet Een boterstelHng met toonbank Een rol zeil van5 Meter lang zoo goed als nieuw lüzeren ledikant Te koop 150 zoo goed als nietiwe ledikanten met opslaand spiraalmatras 300 tuinstoelen 100 rieten tuinstoelen 3 tuinban ken 25 tuintafels Een onderkast met laden er in caiétoonbanken met bierpompen er op f En verder alle soorten van wmkelgoederen l A B OUTER Langs Baanstcaat 41 46 ROTTEROAM 1 Abonneer T op d1 Rrarl Landbouvireps tfo t uw voordeel door ïao Hasselt s van ouds beUe Stremsel te tebralkMi PrUiea benedea lie aoaoarnintl Adrtt O BLOM Umllnu 36 of pakhuti N V KAA8HANDEL MIJ Ooudi 953 34 ko i i 01 Woenséaf O Aptil i MI rnimm mrmt Ij le CL wr mxx A dL v ear6e3a ftleTDla d ooxO o uud a mxx Oaoo axxeiceXL VERSOHUNT DAGELIJKS AÉ BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN l 4 wato tlM ak i t i r Mt I GIZOmntN KXDIIHOtUNtWIi Op M TiMTMlMi M kaar ABONNSMSNTÜPKIJS p r ImmritÊl ƒ 2 0 pn wssk M Hl nat far kwartMl ƒ 150 pé wsek 27 Mat onail mar de llliinlm pw iMpar iMéUadt fimao per po t p r kwartaal ƒ S 10 mai ynnriagahlad ƒ 4 AkomunHotaB wwdaa dafalUla uuig umaa ua oaa Bwaaai HAKKT il OOVOii Vl au asmitan daa boakhaadal en da pMtkantoraa ADVEBTBNTIBPBUS Uit Gouda ea oairtrakea balmranda tat daa MMlxkrja l 6 ntels ƒ IMt Uoa raa maer ƒ 0 20 Van bmtaa Gfluda ea dea bezorglariDC 1 ra da ƒ IM Uh ratal meer ƒ O 25 lAdrarUatiaD ran puUieke vermakalilkbadaa UM MBt par tanl AdnrtMlUn ia Iwt irlsiilaaiiwiiai 20 1 pm asdaaüej T l0f latno 54S I Talal Intare 82 Bureiai MARKT 31 GOibOA 1 1 DE VREDESCONFERENTIE Wilson over l n Volkeifenbond Urn Raad van Dria Oe Ouitsohera in VarsaUlaSa Do sohuld vi ii ia Voedaiiasl baih eigd In Fiuma In dan Batgiachan Sanaat ONS OVERZICHT ziliaanache delegatie taueibide selitrs grondwettemke moeilijkheden te vermljdea He ateat toe dat ieder lid van dan Volkereti bond van meening versdült ten aanxien vaa een ameadeuent ook i heeft dit g Khi geen 7 terugtrekking uai d n B nd tenge VOlflV VervolgeoB is er een ahoea aan toegevoegd welke de namen vemwldt van de on derteekenarcn van bet verdrag die leden van den Bond worden en de naman van de staten welke uitgiooodigd worden om tot de Bond toe te treden Dit vijin saar ik g loof alle iKbuglngw wéO tdMas n aangebracht Mynheer de pmnAmA ik mttak van de ged esiheid gebruik om de vo w d resoluties ut te dienen tenemde dt beeehikkln gen van bet verdrag uit te vo t a Gij zult opmerken dat het verdrag bepaalt dat de earate algemeene iccretans door dese conf erentte kan worden gekozen Het bepaalt erveneena dat de eerste keus van vier der staten die ledoi zuUen worden 1 met de vjjf groote mogendheden zitting zullen hebben m den Raad wordt overg ar ten aan deoe conferentie Ik rtd voor dat de eerste algemeene aecretans yan den Vol kerenbond zal wordai de Kon r Jamea irick Drummond In de tweede plaats dat tot op het tijdstip waari de vergadering de eerste vier leden van den Bond die vertegenwoordigd moeteü worden ki den Baai J in overeenatemnung met art 4 van het ver drag zal hebben gekozen vertegenwoordigers van België Brazihe Griekenland en Spanjo leden zullen zijn en t i derde dat den mogendheden die in den Riaad van den Bond aullen worden vertegenwoordigd verzocht WKwdt veptegenwoordigflfs te benoemen die deel Kullen urtmiafcen wn den Raad van Negen om plannen gereed te makea voor de oi ranisatie van den Bond en ds vesUging van den oetel van deo Bond en de agenda voor de eerstvolgende vergadering op te maken Deee commissie moet zoowel aan den Raad als aan de Tergadering van den Volkerenbond verslag uitbrengen Het Is onnoodag uw aandacht te vestigen op andere zaken die wü vroeger hebben be sproken De voornaamste beteeketxls van dit verdrag is gelegen m de hoop die ge koestord wordt aangaande do intwerkine die het zal ihebben op het regelen van de nereldsche zaken en de klaarbl jkelyki noodzakelükheid dait er een ove eenkoms 18 van de viije naties der wereld om de ge pechtigheid te handhaven m de internationale bettfJckingen eA tusschen de volkeren der vraxeld rert genwwrdigwn gtritoord m dawme de BelgiBetML JE ieaident Wüatm faseft naar uit Parus wwrdt fftsemd ter sebegenJhesd van de a ToltolliKe zittuv van de vredaaconferentw ie vorsende rede gehouden Foen de tekst van d overeenkomst aan gtutnde den Volkerenbond u onlanga werd Tooigelegd heb ik de eer gehad u het ver drag m ujn gahasl voor te lezen Thans z t ik u vivi gouden door het verdrag nog maals voor te lezen daar het nu is geiw zigd wil ik filechte de vxyheid nemen u een uiteenssttdag te geven van de venuidenngan welke zyn aai ebracht Het rapport der comnuissie is rondgezonden Gj bel zelf de tekst van het verdrag jn handen en wit Bonder twijfel hebb opgemerkt da da meeste veranderinigen die aangebradit xgn betrekking hebben op de wijze van utt drukking en den aard der zaak met betreffen De meeste veranderingen zijn aangebracht om het doouinent te verduidelukcn dmdelijk te maken hetgeen duister was li sol uw aandacht vestigen op de nieuwe be plengen sommige zjjn zeer belangrijk andere met zoo zeer Art 1 18 nieuw Met het oog op de mTo rng van de overeenkomst m èet vredes verdrag is een ofzonderl ke voorziening gemaakt betxeffenide de nderteekenaara van het VMdrag die leden van den Bond zullen worden en evenzeer betreffende d © neutrale staten die tot de overeenkomst toe su l ien treden Deae wyijgmgen waren blykbaar noodig evenals de paragraaf ten aanfien van tiet toetreden van neutrale staten tot den Volkerenbond De derde paragraaf TOn art 1 ib nieuw en voorziet in het verlaten van den Bond door eenig lid bg eea pzeggingstermun van 2 jaar Ite tweede paragraaf van art 4 is nieaiw ïïj voorziet in de mogelijke vergrooting WO den Haad warmeer andere mogendhe den iot den Volkerenbond mochten toetreden Wier oogenbhMceltike aansluiting met wordt verwacht De laatste paragraaf van rt 4 IS nieuw en voorziet er jn dat ieder lid © em ïtem krijgt in den Kaad van den Btaid zooals vooraf was overeengekomen tevens dat leder lid een vertegeniroordiger zal hebbefi De eerste paragraaf van art 5 is nieuw Aan de tweede paragraaf van art 6 ia toegevoegd dat de meerderheid der vergadering de benoeming van den aJgemeenen secretaris moet goedkeuren De eerste pa ragraaf noemt Geneve als d zetel van den igBM i m iiii iiiaiiiiiiiii I I Miiiwa Feuilleton Volkptrenbomd en werdt gevolgd door een tweede paragraaf welke étax Bond madittgt den zetel van Bond elders te vestigen wan neer dit ioodZBkeluk mocht worden geacht De derde paragraaf van art 7 is nieuw ea stelt vast de gel katelling van mannelijke en vrouweUjke geemployteerden door den VolkearenboDd De tweede paragraaf van art 18 ïs nieuw m zoov erre als zli verschillende voorbeelden geaft van geschiUeto welke in het algemeen geschikt zun om aan een gescheidsrechtel ke uitspraak te worden onderworpen dus gevallen welke justitie kwesties kunnen worden genoemd De achtste paragraaf van art Ib ia nieuw Dit IS t amendement betreffende de bmnenlaodsche rechtspraaik Indien de Raad vmdt dat een kwestie m verttand met een mtemationaai geschil zaken betreft welke onder de binneniandsche rechtspraak vallen zal hiervan rapport worden opgemaakt zonder eenige toevoeging De laatste paragraaf van art 16 is nieuw en voorziet in een numene bevoegdheid van den Bood in buiteimewim omstandighe don Art 21 18 nieuw De tweede paragraaf van ait 22 bovait de hewoordrngen met betrekking iot de volnuhchtlgdetn n hM die bereid zyo dere aan te nemen Hierb wordt duidelgk het principe ingevoerd dat een natie die met bereid os een mandaat op aioh te nemen hiertoe met kan woroen gedwon Art 23 is een combinatie van verschillende vroegere artikelen en bevat o a een clauaule waarin vooteian wordt in de be haiideling der inboorlmgen een clausule betreffende voorkomnng van den handel ia blanke slavinnen en den handel in opmm en een clausule betreffende intemationalo maatregelen ter voorkoming en controleenng van besmettelijke ziekten Art 25 vermeldt in het bijzonder het Roode Knus als een van de Internat onale wganisaties welke haar werk zullen verbinden met dat van den Volkerenbond rt 26 staat toe dat het verdrag door de meerderheid der staten welke de vergadermg vormen in plaats van door der staten ofschoon dit geen verandering brengt met betrekking tot de stemming m den Raad De tweede paragraaf van art 26 ia nieuw en werd toegevoegd op verzoek van de Bra VrQd g of Zftt rdaroeh1en d zal het T T ed e 1 verdrag aan de Duitsche gevolmachtl gden worden t r hand gesteld Ctemenceau b ifm peraoon taX graaf Brockdorfï Rantun den tekrt overhandigen V6 Vrijdagavond zai de samenvatting van het voorioepige vrfdeeverdraif waaraditmlljk vioi aan ét Uadeo worden gezonden De opstellong vm den preKmlndreii vredt met DuitschlOTwi is nagenoeg voltooid Do eomge kwesties w e nog zijn overgeble ven zQn de kweetieH van Siaotoj i het beheer van het Kanaal van Kiel bet lot van de Dottsche telegraafkabeU de moda liteiten in verband met de lej r en vlootbopaltngen het bolsysteem ten aanzien van Luxemburg en ten slotte de bestemming der Duitsche krijgsgevangenen en arbeWers De VEnxlere deelen van het verdrag ztjn thfuis opgcBteld De Duitsche grenzen zelft amr den kant van Polen zün vastgesteld evwials be bestuur op den beaetten Hnker RvJnoevto Den dag voordat de tekst van de vredeeprellminairen aan de Puitscbe dMegstte U Versailles zal worden ovortumdiigd xal op de Qual dOrsay een geheime voltallige xlt tmg plaats halben waarbU de vertetenwoonHgeni der 21 nK aai Dieden kennia Milan nemen van het doctimeot De samoaVBitthig van den tekst d r preUniinairen zal in de pers verschenen op den morgen nadat h j aan ie Duttschens is medegedeeld Deze amaovatiing zal In g meensohappeluk overleg doot de regeeringahoofden wórden vastgest d Br sKfn aeBtig Duitacha vrsdelHcfkevaar diigden te Veraafllee asmgefcoman Za ztjn in auto s naar het Hofart de Ré servoirs gG4 rBdit Gr bad geen enlnl laoU dent plaata £ n veralagvevcr vm de fjlatfat ia eeus f tin kelten naar de aaidronut aan het station Cnanterii van de Duitsche deputatie te Ver ji l ei die voomitgeionden was om een en aaideT voor het verblijf van de DoitEChc vredcvonde handelaars te regelen De md mxrdt ftl ktediter £ ent spnüt men Tan den Baad van Ilen toen van diea viui vier thans is er een Raad van Dr e bestaande mt Wilson Lloyd George en Clemenceau Dese heeft gisteren de Japaneehe Ze kwamen met ten extra trein n H eerst stapte uit de Duitsche dalegatleraad Baron von Le sner gekleed een bruin pak ei een jas met bontkraag H J werd vergezeld door een Fransch kapitein ea gevolgd door den heer Warburg den flnancieelen gedelegeerde het type van wn mteraationalen b nki r eo wïene ulterltlk een tegee stetlmg voftnt met het ietwat st ve en ver waande riterl k van den heer Dunker dei inspecteur van de voedarfvoonieniiig Dri secretarissen vergeteèlen hen Op weinig in t oog vallende wfjie be waakt door twee gendaraiM en twee in laMlg zijn arm op die van zijacUeat I H nde sooele Ik nl gMefpl heb het iri vtn Éiiuwe oe dien wij hodtnnuKfpen I oeta vangen Lom hem er u niet toe InetigeD eca s poor nft bet oog te verlieaen Ch3 kunt p m rakcaeo zet ütaivid Ji Mt kahQ z n Laat tlee aan mij ver val n et In dl rede boe ge ooft getart ooogt wor di3n huUen u een vraag gedaan wordt bt ai woor4i baar dM toAitó meet aa mjudtT houdt uw iituk droogt L waren de laatMe anwtiziogea vitn Ilni Glipnrynd toen ile twee de treden va iHl a uwe hiiifl Artoiand optiioceQ IVtmon pende de dent Is Wr ytvanuB thnta Ik weet Mat ét 8if J H a kunnen oi Kwigen mJjnbevr Hl la Hn gbKekl ffewecat ad Tlmeoin met waar dglteid il sljD voor maken van Londen gahomen zei Cbetwy d koftrf i wlJ hebben een atspraafi atet uw hew Laait a binea 1 Tinmoa opMide de deur met een tUtdrakklng van onderwarplng alaot hij wti de z gen Ik heb v or de eer van het huls gadaan wat ib kon als r kwaad v ti omt ben Ac er niet roor te lakeu tk werp alto virantwoordeUJkheldr vaa mil Bir Sylvartti at tn aljn boraaiutoel voor zijn aOhrljftaM Voor htm wama laA Mikolten aangag T n ai de Hrfdndige oateUlagnk aar blj sdoh wel medef tnHK Sb Slytmaiu Anid vnhaaW op bat oude wae gcftet öt 4et wa getwuwddoor ücii arabdteot dSu naak bezat H t eeo Hte huis WAS moer E gczuodenl ontsloi d n door dicht bqgroedo tuinen besphut fhjt lioo gti boonien dio bewoond door kruaoeuul ms eu Het nieuwe hiua woa ook gebociwd tu= ehen boomtn maar op een opeu nel Uug waar siocéits oonl oude berken en Aiioeati doorneBibo Huen versfJliromiiold door den wïnd do zachte groene gjooüng verbraiten He nlou ne Arwland had sleohta üjd e De heer Jamw OhetwyoS ai zijn vr end Davld St rHny hepen op don morgen a den zegden beptemb r klokke uen uui de QOgf aiiet gehert gereed zijnde op njUuiji op do reohMge eerde zag om zteh heen ad een eigenaar tfe enigen tijd tiweai tof geweest en wu BClh iT toez et ai hij nalatigheden Kan m de kea D vid Stirhng MlM zijn ooffen op den grond gcr tfisd en sJoeg weinig aan dach op hetgeen hem omringde Slechts toen zij bc kleine ïijp i vooHiljglngan da voerde naar Se plek waar het oude huip atoml merkte Chotwynd da hij heMg opfletulkte bls bij ploteeilnge tegen V oordtgheid van mand of ie de niet te iien w en vw plaate vemwelende giug hiJ aan den anderen kant vaiaxijo nw eni loopen die nu tusschen temen hm me onkruid begroeMo pad naer den drNnpfj v n het onde buïB liep ikud je p it dtlrUia sel Owtiryiid 111 Wel ben geweest iFc blijl mijafaeer enz enz CiMOERELLA Ht stf r kan dien dag niet i ieliugaaa iCi Larufl opgowowloa Wij trouwenden zesden üepteiübcr Gy zult liet us op u vToegevcn daitimi n eteu zetten waoii vau dit n dag af zullen wij g eruimea tgd mot te bbreikeni zijn Maikvk Neon joDigeheer Carua neen zei Jlm Clietwyiwl Ga ni ar voor je uiteet zor gen Laai mij deec mak reguen Eir is gten vobtgeeteld uur ea geen gohasist riaar de kerk Indteii je n SüAuitiand trouw Je zult verbonden worden inde puttorie zonder burgerlijke oI gcestelij ke drukte e grootmoeder zal er blj tegenwoordig zijn Ik Jlm Chetwynd even tLns Zoo ook do vader van de bruid wie w et imBSC iien met een brulde gwcheuk Intuaeohen ia het beTer netste e ggtn zelfs uiot tot Heater Ta fa amui o erbtuft eg onzeker nam een rijtuig en Hot zicb naar zijn kleermaker brengen zooals hem was gezegd want eoD man la Pochte heerscftizuchtig totdat hij zijn meerdere ontmoet Waarom zag hij mij voor mijn HOOFDSTLK IL IX In het nieuwe htris Arjaliaid Ppt ideuwe huls wu aanm rkcHijVboo ger op derf faeavel gcflxMiwd daa hot