Goudsche Courant, woensdag 30 april 1919

an o 131103 M JMUj aoii BEHALVE ON EN FEESTDAGEN imnzONIMN mOBUML nWti l i eU IJI allMiwal meer M Op de vocv p egl a a SO hoee Admiaistrad T l lotoN 83 to WaiBiar lieaft minister dr Dembun iidalrvoarxitter van hst rjjkaniwiftytoj P nsdug uuit naaoi van de regeenng nede Jedeeld dat t dvia de vredesondeHukiKU agen en nauvie araenwerklng van recatr 4 ng parlement en pari greepen ooveer Vaardel k wordt vereuchu De T iirlug qwet tvidens de vredesundarhatuWiimett te yai ifu tvjn iMeateugevolge dmt eek 4 taUonale vergadenag naar Berlin W mv4en verplaatst Het ia mogel k al in to YolgMMle week ie nttingan te üeriUn tn Ift ton boudest De grandwetsoonunM nl lorgw aitninkea of ze baw hiriaililiiglp pxa aal achoraan d a wel te Berttjn iw t ettea De cemnueie der parttiMnUH b loot m de eerste plaats dn Tradmeenaaia4e Vrydagmyddag te BerlÜa t laten bO enkomen en bepa kis de vel aade iitoli 4er nationale vetvadering op Onedng 6 Mai 9sn aal xe vennoedatljk erover benadat fen ef ae to Weimar da wel to Berlti wrder zal vergaderen De voorberaukag van de expeditie to M 4e cenununwitea te MUnsbeu is nv favordard dat de ofNiianch kan Itinsdag zouden 16 000 m n proialsehe t pen den Donau overachrijdcn Kapitein BerthoM dae m dan ootioff M flMel ks vUegem heeft geveld beeft te tawltotig ean eskader vruwsllige vliegan fentmd genaanut 4 e XJaeren Schare De regeenng Hoffmenn Uft in eea ma ilast aan de Beiersobe bevoiktog dat mm a den val van het miLitaMsme tpiirttotljlr 4e vorming ven een nieuwe gewapeada uicht hail versmaad aaangeaien man virtrcwrwd ep de poMtiebe rlh beid tm bet volk di het zou nopen xi h elf tueht ep to leggen regenover de tstewwo dlge tMTSor s e middelen van overredlaff ujlgainit atf l an slechts onet geveld worden f Hvlian daarom basA de Balera nvtmring da Hulp Ingerospen van het DuitsDhe r an WurtiOTiiberg De bevolkieg bedraJtov dat zIj aan o t Wurtembevgaehe en de rfPMh tooapen dank verscbuldigrd ia ea entvaagt 4e vreemde loldaten paed Oavwwachts hebben de eoraiawüilen to Vundaw een tuMndoren tndaaaar Lajpaig tfitMi vettrekiten Voor het everige bnaranht olkoman afalintuig Er aehijat etn ftroa ng te zun om met de regeerbig andar Handelingen aan to knoopen jn verband met de omstandigheid dat de regeerlnffstroeiMB VUnchen steeds dichter naderen Toiler de Itovelhebber van de verdediiginMiroepea li fgezet naao het sehlfnt mtM htj deie ak rocNnuv steunde De radicaatato nchUng wd a n cenununist Axelrod beeft i 4e overhand maar achljnt met e i i de ppotitie to kampen to hebben iBlr a veral in de nabijheid van de atad loopgiir ven gegraven Boeren to Partenldreben hehl en eenige auto s der communietMi in vaUaa DftudgfT is i t tB Rome iq de ItaliaanBche Kamer en Senaat zeer geeatdnftlv toegegaan naar aaideidlng vaji Orlando s redevoering ter verdedn ng van Het optreden der ItaUaanache afgevaa digden te Par ja De zajff der TOlksr rtegenwoordigiiig bood sen IndrakwcBcliend schouwspel Er waraa mera dan 400 Kamerleden tegenwoORÖg dn een overtalr jk publiek vulde de trilranes Odk de Konnnklijke tnbune was dicht bezet Toen Oriaudo n Sonnino de zaal buuientraden tuiden atle afgetvaardig len tp en Juichten hen geestdnftig toe Ook de trünines nameoi deel aan deze ovatie die eenoge tnmuten duurde Men nep leve Orlando leve Sonnino Leire Italte Nooat is een regeeruig wanner ontvangst bereid Toen thet emdelyk weer stil was geworden las de secretaris der Kamer tal van telegrammen üit Fiume Zara Sebeaico Spa lato ttaxL Abbazaa en van het etlanid Braaza voor waann annexatAe by Itelie w t Tciiangd De afgevaardigde begroetten deEe telegrammen met luid gejuich alecbts de officieele socialiBten bleven zwygen Vervolgens nam Orlando onder diepe aandacht liet woord Wat hy eigenlyk zei weten we nog met Voorloopig is alleen bekend dat hy het ItaJiaflansche volk verdedag de te gen tie beschuldagmg van imperialisme die uitgelokt IS omdat Italië is opgeachnkt door de smarteluke kreten van zijn broeders Italië wensohte dat zyn verbond met Engeland Frankrijk en Amerika dat beze ïeld IS door het vergoten bloed met verbi oItcn zal worden Vandaar dat de Italiaan Mie regeeaing met een geest van veraoeaiEiff beosield is volgens Orlando Tijdens zgn rede klanken herhaaldelijk toejuic ngen en nadaen vrard den eer ten nnnister een ovatie gebracht iie verscheidene mmuten duurde Na Orlando nam Luzzatti het woord Hy betoogde dat Wüson Italia in de AdnataBche Zee alles wil antzeggen en dat Engeland en FVankryk onder verklaring dat zy trouw zullen bl iiven aan het verdrag van Londen Italië Fimna wiHen onthouden ofschoon dat egax cuavwr U aansche atad u die verlangt by het moederland te worden ingelijfd Haastrecht Abonnementan en advertentMi voor de GOUDSOHE COURANT de HAASTRECHTSCHE OOÜRAST worden te Haaatmeht aangenomen door aaiaa Ageot J SCHEER te HAASTRECHT Ie na De AambeleaiaM ren Apotheker BOOM ipoedi in en uitwendige Aimbeicn blinde ale btoedende Het jeuken houdt binnen enkele da en ebeel op Verkn bser in de meeae Apotheken en Dra iltwinkeil Veekiiidbaar t OalHU bi ANTON COOPS icu kwamen 290 000 pond sterling U heb er nooit een van pesiaa M pyivanuB zonder aarzolen £ t was xulk een tae in de provialekast van hA eude fuAe buis maar die was leeg toen ik iaar vond Wat van den i hoad wer3 kan Ut uwt geen mogeUjubeid nagsn liin Ohetwyad boog enMll Sir 4yt anu zei hij 4i rreen dMt et aantal en het gi wlsbt van nw pi laiiiliropleabe w ken bet u desa varge ten Ik zat de vnjheid A hien tt eenlfsiotteii iu tierinneria te breDgea Den ïx October 18 stlerl mevrouw 8ttr ing I en aobttlendes nSfleatUanden twin tig iien Ijracht fij in het buU door QiJ louh hrt tMtaiiieitt en oadvr nog meer fl an d taenb in de proaiaeiaat van e zHkanter zooa gfj heet julel zegt Maar o i den l6en werd opgenierkt dat 4 taaeh zwaar m ot we Op den t9en ai pij geilen met al de jtnreelenvoor op de taM Svlvanua lachte adianiper Wie heeft mij geeim f nt hij nel ilna tHgt en ndem f t gi dat SMilge rt Mer o lurv inlk een va vev ttu lf lal wUten aannemm f 7 Ij zulhn ze aergruieig op doen wegen legenover ajHteie verkla i en In bet bijzonder t en de uwe dl Chetwyad Ik AdvertentlCn en abonnemeutea op dit blad warden aangenomcfl door L VLË66ËERT Gvaderak bip Sylmnufi itraohtte Rich met garocte inapamung te beheoisehen De roeflcljnen die hij genomen had zoodta het hem duidehjk wead a oor welk e plotselince cri Bis hiJ stond bed zijn werking gedaan iJO Imigia cfaern toe Ie nemen Htj atwid tecaiwc op Zijn lippen tot nu toe grijs ds het ovarige vwi ijq gelaat haddm hun gewone kleur aangeaonen De phl lanfeoop 8H nd ter vwdedi D ® gweed JÏM Cawiw jicl rvQlipie J zttUen ee t de erfenis vam mejut tt w Stirling Tegalen a heb hier het 5 o tt ew j en vfoima noodzakelijke simenten isNiea u ie wenscht in te Jen en a het u jjelegen komt zal Ik oen wasscl van 3000 poBA uterknff van u u aen waarvoor ft tMd emi fcwi nft gveed uio geniMkt 6 Jfe 8 uur Clnbgsbiniw Borf enZ vcrecrtigioc Led snrarRadwki 10 M 1 7X trar Zaal Kanatnin F avond N C J Q O V Beh l venoakea wij gotegeH W madedseiikg te mogsa ootvangen van gafcrlngsB ooneattsn vermakeluttsdm ens om d aa iB onsa agsnda 1 v medd n venoek u u niet te verwijdwm Ik wm öet Beer oy pri g ffwteW hefcben tnr M Keaoet e onbttoetea fa tagan wrdi eid TB HUUR een HUIS mat 1 OCTOBER ol eardar Buar Wftarde ongeve r f400 21 BrMven onder Bumanr 1896 bansii O0D8CHK COURAJJT Markt 81 TE KOOP ÖKVEAAGD lollede BRANDKAST Bnsven met opgaaf Tan merk n prga en lett ö 176 AdT Bureau ÖEBRS GEVERS Wynhavan 42 Rotterdam 19H 10 Openbare Vrijwillige Verkooping J bil Inzet en slag op k WOENSDAGEN 21 en pSü m i 2g MEI 1919 des OSêÊÊ morgens ten 11 ure ïomertgd in het Koffiehms van P STUPPia ENBURQ te Stolwi k ten overstaao van den Notaris J VAN DER LEEDEN te Oadrrkeik d UmcI van EENE laoiibomrswoniiiii Htt SCHUREN ERF m unlga paretiltn Wei en Hooiland BOD WLAND W EG en WATERING staande en gelegen onder de gemeente STOLWIJK op de noordaijds van het Betersche nab de halte van den spoorweg Gonda T SohooDhoven aldaar groot 6 Hsotaran 7t Ann 98 Centiaren Ta aanvaarden de gebouwen eneif 1 Mei 1920 en da landergoo 16 November 1919 1913 48 Breeder omschreven in veilingböekjea verkrggbsar b den Nolaria HI iHin Rooksrs B Hi kt ia uw dtcn voordeal it BIIOOTS OPaUIMINS vm Ui sigaren gaurli Tabali TURrw RKT M PrUsM b li t b n d ii lie ooneurr ti KwiliMlun rsndjerd 1 1 verkoufiheid I bfftlBB Bd B boeit co Haesten N m bij verkoudheid en U lelf èn Uwa Inga bonbons Des helpen ipoedil en l voor koal dsn du ds bueil ea kosde sleb op de boM VMUellen fl tgg Dooi 50 en 90 et Cebrulk echter bi T ro derden hoeil broncMtll ouderdomihoeil borit en luchtpijpeeodoenlnien ileep narenden hoeitprikkel elimede oer Uwe kinderen bij kluhfcoeel llijni boeit en viiisiltenden hoeit ANGASIROOP Des liroop snleerl de tonden in lilusn welke slch In de diepere luchtwejen hebben t l et werU seer rersechlend hteiuuUei linl oploneod en beipoedljt de fe n Per ecoo f 150 3 8 M 2 Psbr A M1JNHA DT ZBItT BI Apoth en Droglitea Te Gwude Anton Coop Wljdetr 39l Sekonkann A N v e BMkoop Wed I Spndl 1 F Veiked W dl Helde M nvdneht J v Gl f pa Waarom Wssrom bli fl U soo Isnf door sukkelen met Uw verkoudheid eli U er in eo pssr de cn Tsn af kunt slja met A Iablet en het nieuwe middel t en hoest varkeudhald ke elpija IlitiiBili iJBrtiriMBcln TutoMStin m litiHUftw AtBlier TH ïyHXEIi Aaiigmamaii kat maximaal 4 atuka Mlka allaa diflama varwlafiaa Da tltala ar atuhkaa al a Vuloanua i Ean trlaatiga dag Alioatal AphPMiila MM rtmm bakratslBfaa la aog aiata kakaa MM SD LandbouMrept dost uw voopdaal door Yaii lasselt s van ouds bekende Stremsel te gcbmikeu PrUsea beneden nil eoa Biv atl Adrei G BLOM UsselUen 36 of pekbuii N V KAA8HANDEL MI Geuds 9SS 24 MBUSBI BN TROUWBMIII Prschtlge loliede meubelen nieuwe en h hsndi Ie kaap als Tstsla Man Ksstan tplsgab Tkattafals SdillMIni leakaglisstsn Ulttrsklaials Taaaparanns Bsdstslltn WoUaa DatMs tatlfn Daksm laers t sals lesrlatitaulls ani Rausakospjas 111 20 SPEWAal aiWES WIMII jaaBELUI MET HUNBLIi aPLaHilE SIHONiTMAT 44B lonalHils naM da BallUads ttlEFOOM IMOO Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keixvrttfracht 15 AoMtcrdam Lctlïegraoht 30 CURATORIUM Hearl Polak Lid EwM S Pottmai BchoolapBUaei P J Raaymakcn Oud Secreurii Qaneraal der Ri kiTenek eriD ibaak W N WlntonbovM Qep Luit Kol O I L Anorafoort S ertlan $ Mr Aa W Jacomvttt OBd AdTO N i ht Hmó fadi H J Calkovn Buitea w Lid Gad ftckoolopHaBaf J ayrrlt Oud Rwidaot v n Taraaia AM SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leldind n Do bekend leerkracbtea onder wie Joh Baaman Directeur eenet Hsndellicfaooi Mr Dr J Pitsten Directeur eener Tuchtlchool Jhr Jan PaHk JonmellK Dr A A Pakker prlTisi docent Un ormeit Dr A J M arlmia 1eer er HBS P H WB Ol stnl leereer Heacleliichool Prol W C d Orasfl Hoojlcere r Unlrerrimi Utr hl Dr A Hal rs adt oiid leereer Gym neiium Dr J M Hoorvllet priv ei doc il UnUenlteit Dr C Hlvaaian ncconn tent im endere msnaco ran neem 30 kenen HBS 7 Mn in de Rechten 7 inlenienn 6 sccounlsati 3 ertien ene werden door om eor iniieerd in r daa 400 sclirllt tl ke rursaas n m DBBNSCH MOORSCH RUSSISCH MALEI8CH LATUN GRIKKSCn ESPERANT WISKUNDE SCHEIKUNIS NATUURRUNDE WRRKTUIORUNDE El ECTRO TRCHN TPERENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIK LOGICA RHBTORICA BOSXHOUDEN HANDEUSOOBR ADMINISTRATIE BEDRUnitPriAI P gTALAQE ORGANISATIE BKVMTCOHMIBK ST GNOORAPIE SCHiOONSCHRUVEN NEDEBLANOSfH PRANSCH DUITSCM ENGELBCH ITAUAANBCH PAANSCH ZWEPDnC STUDIBTECHNIRK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDB UU7IEKGB8CH HARHONIILEER JOURNALISIIE QEZONDH LEER METH SPUtKEN GOEDE STUl HANDSCHRIFT VERBETERING VLÜO EN GOED REKENEN PRMIELKN ILSJD OplaldtM per kflol vosr alto exaiaaaL vaar alle ambtea a baroyea voer ALLEMteatO ea M O AU B praotikdlpleiaa a taaUeaamaa Netarlaat Mr ia d Rachtea aemaeate Admialatratle AntaarU AenonaUata OadarwMaar Boovrknmdlj Opilobtar ea tankaaaar OPMcMer MHslalder Saeratarla Hedaoteii aan an O CursHHOi voor bcKinaera eenljiazia gevorderden mmrgevordenden en virgevorderden A njr name methode PcrsoOdllHt contact tilaachen docent encuraiat Uitstekende correctie coliectlel en Individueel Billijke condlüBo mlover ogendeo kunnen van on Studiefonds prBflteeren Ooede re i ten wie werkt alamtt Adviexen Insokn Beroepakeuxe ma 11 0 1 to ati irMfiimeMmUUtel tiu r Iwt TOorwlirtR wa baldvpMUllJit Hit fe e 1 me t h d kU B wrtlen na U HvldxlBklaa o ordt door doctoren w specuOtoteQ MBbcvOwn Dfr cto V rllehllng ▼ rkrlllft men u hftt gebruik ▼ nkel druppel en men ml rerbawd Wan oi de ipeJedlfe n Wiiwld f Mll en wHke men x nireodtns n on flaich t 76 CM roor f di mUeUtnf n vrage m n de mturtiiimnt fratu 4ro w M üwlkAW ren 144 poffiiw M n wrhtndi nóh hvrdUor M t s i Het Ad¥ertenti bareafi Jl r GoüDSCHE Courant MARKT M TBLEF 82 ËZOfiOT DE PLAATSINQ VAN ADVERTENXrËN in alle Nederlandsche co Bullenlaodsche dag en weekbladen en andere periodieken m InswtMlinia van n al ehpltt staeds yoWteantfa lolicbtliwen worden ORATlt ventnekt tl MASnER SCHOEN FOUSM PaeMB riadiM e I W e aaheanen met lArniR POUill an U larlantt lean andere MMTlM Pknjmm aadt Rat leiier en maakt bat burdicht MAVTM PeUSH aaH aiat allean en ep Maarten maar aok aan JMIivenden flana l ik FBK POLMH to kat oiide bekend nierk naf juMa aualltalt e rOJÏ KMaa deee OJO Ovard varkrKKksar j RATI ft AANBOD rearl 1 eeiaes w i latfalslee esaaaraele ceHi 1 eeiLiuaeaacifT IB iistjiS3 = AMSitaeaM Nog steeds lederen dag VERSCH RUNDVLEESCH Af O TS per K O R00KVLEE8CH I f 0 25 ptr ons Prima HAM j f 0 50 per i pond ia de StolwIJkardultebe Vlaesohhal Aanktvalend 1915 18 Ae M ¥ de HEKe 71 iie IEDER GOUDERAK tlE ll1IIKT BAKELAAR S HAARWATER JkOKNDA Het bette niddel te en nUe liaar t kl Bi sooela roon kaalkoafdtc k Mt Tat a attraltead baar Par flaeott ri m Verkriffbear b ANTON COOPt Dro bl OomU BOSKOOPa Adverteatieii en aboniiementeii op dit Mad wenlen anBeaooMn door PeAeWELLSK Zijdeweg72 BlMtHMke rtaHkssU MIWJM I Mk pr op ea tcrlifk hoofd iB tbMU Velraalii helase met de 4elukkl bcBiUau dnuvao ea die loepaa wij toe A Donderdttg fillet flMft WMJPIBE JKWIAIVT VERSCMIJNT DAGELUKS AttONNEMKNTSPBUa par kwartaal f 2J k par week i ami nwt laadadUaT ptf kwartaal ƒ S 50 per week t amt avaaal waar da hsaiaiskis ps leofar tsashlak Franno per poet par kwartaal ƒ 1 10 met tomlagililad ƒ l Abonns m aataa wenlaa da emka aaniasaom aaa gaa Bnrsaa HARCT il GOUDA hy onse scentCB ilsn boakhaadal en de poalkaiitoren ADVERTI MTIBPEUS Uut Gouda o oaialnkan hlfcumsiiki tat den baaun kl im i 1 6 regels ƒ 105 elk reg meer ƒ O 20 Van buiten Gonda en des beaocckriaci 1 C ngsls ƒ 130 elke rc el meer ƒ O 25 Advartsatliii van piMiaka Teimakaltjkhadea Vl A emtpar i el Advertas4illn In het Zatsadsvnananar 20 toaalac ap lien yr Radaotiei Tclaf bitcro 545 Bureau MARKT 31 GOIuDA baaft het andulca Wiieon a teceuataMl in de kwesM van Flume een gveote overwin Hing baibaakl die naar veler mfaimg met to ryunen ia ntet de vearben punten Het blukt dat bet Maandag tot esn orU 8 kwam toen Makhio die een rede van aw bladzijden voomf lüaar had gemaakt mededeelde dat Japan kon toeetemmsn in de overeenlBaniBt betreffende het volkeren erbMKl atxKkv dat sun f orspronkel Jk oorsbai betreffende de unseengeittkheid daann wend opgenomen Daaidosr werd de euiatemnuge aanneming van de overeeniHoist bedreigd die Wilson wenschtsu Twee uur voor de voltallige vergadenag vaa de Donfermtle ootvingt Makino echter mm notn van Wilaon nop B Kjaa T ao die den tKwstand volkomen wyaigde Makm ver iderde daarop het ontwerp van z n rede m dien n dat Japan niet op het amendement betreffende de gelijkheid van nsaw aou bluven staan Uit de Mttn tMslvitan velen dat K 1 a oTajao verejaeherd la tegen Japan agoedkeuring van het V olkerenverbond Japan zat au ter danferentie blijven Naar de opvatting wn Chma u zijn oppermacht tn bet sne OosiBo do r de conferentie um volle beeeeticd Oe Chixwecen zeggen dat ds zadelt uitwerking e geivoehge ontonoedigia m Chi na teweeg zal brengtn De bealueinc ten gunato van Japa zal er vermaedel k toe bijdragen em de Itatiaaen nog meer te vertntleran De Belgiaehe reveerlng bad te Patros laton weten dat teonM België onverwUld een oredlet van £ 1200 miUioaai krijgt onmoge l jk zou blijken te zi het tend voor een aamp te bewaren en de Belgische gedelegeeixlen dan ook zouden weigeren het vredeatractaat te teekenan De Raad wi Dne beeft nu aan de Belgi ache gedelegeerden bevredigende waarborgen gegeven ten aanaien van dit venock t eze waart orgen x n de Belgiaebe regeenLng medegedeaid De DuUschMS aoudan hedenochtend in bet TruHioa Palaee Hetel te VersatUea hun geleofsbnefen overhandigen welke de geallieerde vertegenwoordigers zouden onderSMken Balfour en Bonar Lsiw zullsn Grtmttanme vertegenwoordigen terdag of Maandag zullen de vnorwaajrden aan de Duitschsra worden overhendigd torwijJ zu morgen of Zaterdageehtaaid aan de volt Uige sitting der vredeseen erentie millnn wotxlan vooiigelagde De opstelling van den tekst van het verdrag ia ewganoeg voltooid en bet dnUüien rven in bet Franach en bet Ëngelscb beeft een aanvang ganotnsn Het zal esn boek deel van ongeveer Sfiö bladaijdea romen In de eonvnissie der leaders van de par tfa i m de Duitsche nationale vergadering het moeiltjk ia Mnud la Vindm dia Gneksdi spreakL ËQu outhoudong van go of fkaunng aeide Turata ia de eflseffe uttuig dia mogelijk ia Spr en z n vnendan auUsn dus tagcn ds oongeatelde motie stamnMA De motie werd daarop rast 380 temmsn togen 4U aangenomen All n de offuuaale aociahsten temden Ugan Deze uitJiomat der atemming lokte een veuwe grandiose ovatie urt Men tixp van alle kanten Jeve Fïurae leve Dalmatiet Onder de aanweugan werden opgemerkt Siolittn BisBolati en alle Mdera der cncMracheidene groepen De vergadering weid verrolgena opgeheten onder een geestdriftige betooging voor Oriando die de zaal verlatend mtnep leve italië welke kreet door de afgevaardigoen a het publiek op de tnbunea werd beriaald Als een van de verachten waarop Turati doelde kan zeker gelden een bendit van de Daily Mstl dat Italië den pantaerlRinaer San GiorgM naar Finme heeft gesondsn Dit Is teanoinste niet in evereenatemitiing met een ander bencbt dsA ons Juister Itikt n 1 dat uar in geed ii lidite knngen verkudt de ItalianaeBhe delegatie Woensdag nnnr DE VREDESCONFEREIITIE l Vime weet dat het een vr e stad kan wolden maar ondanks aanl ïmg n van tnnkiers ondanks de zdcerttead dat het een der voornaamste ibavens van Europa zou worden denkt het alechts aan z n Halutansch karakter i tosschen zal Fiume als het b j Itadi komt eveneens een groot handelsceoftrum worden dat W j voor alle Suropeesche volken luüen openstellen Onder lulde toejuichingen diende spr ten alottle de volgende in overleg met den Senaat igestelde motie van vertrouwen In de re geefing ui De Kamer beBchermster ran de waardigheid en de tolk van d n wil van het Italiaanach volk verklaart zich solidair itiet de regeeaing n betnigt haar vobkomen i ertrouw i dat de regeenng de hoogBto nechten des vc a zal verdedigaR en een duurzamen vrede zal weten te bercalcen Uit naam van de offiioieele aociabatcn rak Turak Hy betreurde de zoeuwe onMist waann het land womlt gestort t de oorlt szuchiige genichian di men de ronde laat doen Spr wekte de regeenng op den neg naar een eerlijk vergelijk ia te alaan Italië mag iu t alleen blgven irtaan t£gen de geheede wjereld Miwster Orlando zei Turata heeft geaegd dat er an den str d der verschillende i penalismen ov winnaarB en overwonnenen zijn en hij zin eeUle op da geruchten betreffende den wensch der nnpenahsten die in de coulissen deeo conferwtle tegen liet zeLfbeachiickmgsrecht van Ftume menzweren De socialisten zoo aaide h sullen qaet slechte de verdedigere z n van Itet heilige zelfbeschikkingn echt doch ook wn het heilage revolutionaire Rualand Tunatie voegde luar aan toe wij kunnen ons aelf met aan o zude scharen van de socia listen dei andere staten zij het de Labour Party of de Conféderabon Generale du Tradie de ideologie der Entente volgend oen meuw Afnkaansch en Aziatisch keuer rfjk voorstaan Laiigeland solidanseert met Amerika door dit de heerschappy in Euro pa van Konstantanopel te geven het Jmcht de bezetting van het Saarbekken toe waar iDemand bestaat die Fransch praat even als er in Fmme memand bestaat die geen ftaliaanach spreekt of m Klein zie waar In de lleliaeneolie Kama De delegatie naar PariJB terug D9 kweatie vaa iCiae Tej o opgeloste Hulp aan België Het vredeswerdrag Weimar of Berlijn De troepea trekken tegen MUnohen op De Zaid Slaven doen een ieval ia Karïnthïëa De strijd tegen Hongarye Luxemliurg ONS OVERZICHT Par s zal tdhickeeren e ï weaedvy erop dat 1 Jap£i inzake Kioar Veor eenl e da a wt het wel scbeen of aan fsjao hiaondeie concessies wanat tfadaan Ol het dearom s n amendemant op het ont werpverdrag Volkerenbond had laten vallen Nu heeft de vredeaoonferentie bekeod gemaakt dat het geschil nopeaa Kiao Tajao f bevredigende w jze is geregekt Het vMd ei erdrag aal n 1 Japan in het tieizit stellen van Kiao Tsjao dat Japan bij tijd en wgle aan China zal overdoen Het woo t aan da Chineesche regeering verge laten de faaaanderheden t regelen Dat i een orarwHinmg voor Js MUi Daarop w dt met zonder ipljt mt NewTork op gewezen Jainui zegt men daar lieeft nu Melkbaar een eelattants overwtemng behaaid en al ijn ninumum eijehen tegen het protest van China in doorgeact Blijlihaar ihetft Japan Kiao Tsjao en de andere rechten die Dwitschland in China bad envorven gekregen maar het u met de kie grooie nMgendhedsn overeenfl omen dat het t g bied ond sekere voorwaaiden later aan Chma terug zal geven Dat zal m cwereenstenomng zijn mat het gaeloten erdrag Vele gelocwen eakt dat Japan KiaoTsjao niet zal terugg e ven zonder belangrUkaeoneasies Maar als het verdrag enkel al ifepan s rechten in Chinseseh gebied erkeiU MMl openende en sbiiteiide ats vu vlsch tfie oi be4 gras ligt en de leuning van baar i4tot4 vastgrijpende maak hem niet om Het 1 Daivld wariielijk bel Is de doode Ae weer tot het leven W teruggekfTTd Wat zuUen we doel wat u len wtf doen t Zwijg Lady Torpbioban vlei in de sofa tiv rug alaof zij door een beroerte was getroffen na eenige ooffeoblikken wendde kaer ecfatgcooot zijn bllx an baar ai Bij den beniel bet was geaoag om fcn man t doen gelooven awj het beoce oog toen men den booedofner zaci itA Xan Cbetwynd later Do reofaLi geleerde vervolgde op denx II den gelijken toon Tk beb daarooi m etec te etellen een codeoJe ko 4barf robijnen en andere tteeoen terug te ge en aan de zorg van inovrouw ItK € FeuHIetona aitit WCTiHciitt van hf hoogBlo belang Mr ayhanus zetlo zkh aan zijn sohrijf ttdcl new om den wiseol te achrij ia Ja blijf Sara zei hij on gtshoorzaani tan zijin bovd nam lady Turphichan Urlin uetr plaste op de sofa onge iuTig haar ingerfl m eUaar vowwenfl en weer losnia öude n eens naiair haar chtgpnoot zi nde en don wter naar de wep ii nuen Ue zoo sUl bij het enfUer tondien lUm werd mot erzoaht te giaan ïlten en zij wenschten het ook met Nut Sybvanus B ond op met den wissel in de band Dank u zti hij met va te tem terwijl hij naar de kwliantic zag Vu de zaak afgedaan is hnl ik de etr u goeden dag te zpggen Zooak u Is medegedeeld ben ik oog ver a wel Hij legde zijn hand op den knop der bed die vtaik bij hem tegan den muur was aaogobracht Maar Jim Tietwynd was h m voor Voordat gi dal doet zei hij met lijn sarijdluBtige stem een heldere harde falselto met een metalen klank er m £ e aan een tromipet deed denken zou het voor alle partijen be er yn indien gij hilsterdert naar he geen wij te zeggvriiho bben Het kan one mieechleQ de moette besparen bet in verechtllende an dore plaatsen voor het hoi bijv en voor een lary te herhalwi HOOFDSTUK L teigfiawoo nkgheld CINDERELLA Blijft ix bij uw oDBiogulijke veroo ioisteltiDg dat deze heer de Iwoader vaa mijn vrouw Ia die onfeverr twintig laar geled ai In Uunna werd gedood I B VM bat Niet jjBdood Sir S ytvamui zei CiMtwyiQd gevangen gogeaee en gamaneld Vtaar nng m leven ooi bsaU tn uanien helge n ziju eigendom in ea aljodech fcr volle rocht te doen wedervaren W WBEalNI HAil BeMUlC h B bijna ontttsiUbare unu wtf rtdiBg op ke alaat van den veraMurden geneeslieiY bewees dat de flleek liad giatrotten Ik verOBulerslel mljakeer zeitle hij tileh tot Dn 1d wtodende dat gij de nettge g vojgen deeralM dia het Itend kanen an zulk een oeirerijitidfn tseh tisAibrenigui Ik ben er voikeaiea bewust van Syl Tanee x l Oanid S trln iiMtg Veer ien jajee In g vai neohap Ie lang Ik ken er veertfcn jaar in goweeeL Ik ver lang met aaar een herhaling Blj den iiahten nadruk op het persoon Bjk voomeemweerd krofop Sir vanua Vwr toeen maar nu meer merker C9ie 7nd w erp een waarHrhuwenden klik neer zi n heDt Neen oiwrouw Torpbofcatfc irlbM Ik 9fr S 4v mia trok zijn band teroigvao de M n bleef beeloltdooe alaaii Ik ml niet langer trachten u te over Ism de4 dit David 9tlrttn U Vant zefs al is m de beer David Sttrltng let dan ma R dat geen vewauWing 1 en eieeh der do 4iter van David haar liet el ndom van baar vader dat In uw handen te over te gaven De kwestie van de UlentttMt zal ongetwijfeld op de daarvoor geacArikte plaate ter qmfce komen O Sylvans riep zijn vreow haar