Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1919

No iai Het Advertentiebureau van ie GoüDSCHE Courant Naar aanleiding ran het feit dat de veehoudcri die melk voor de consunaptie leveren niet tot dvereenitemmin j zijn gekomen Aet den melkhandel en zij in en Ceval de burgerij zonder dielk willen laten zal morgen VRUOAG 2 MEI de VEEROUDERSBOND zooveel mo 0elijk melk doen aanvoeren Namens hot Bestnnr Tan don Veehoudersbond J MOONS Voorzitter 1823 b A VISSER Secretaris MARKT 31 TBLEP 82 BEZORGT DB PLAATSING VAN ADVERTENTIËN In alle NederlandMlM es Bultentondsche dag en weekbladen en andere periodieken lender eeniga prljsTerhOoging t Inxanelina vmn n af ehrllt staadtt voldoando Inlichtingen worden dRATIS verstr t Kedafltiei Talcf Intero 54S Nog steeds lederen dag VERSCH RUNDVLEESCH i 1 0 7B per 1 K O nOOKVLEESCH Pyima HAM PIAARDENVLEESCH f 0 50 per pond in de StolwIJkerslultscha Vleaaehhal Aanbevelend 1915 20 A M V d HEK DE VREDESCONFERENTIE Ba Fiume kw stiaa Japan staat Kiao Tajaa waar afa Da Volkanboada Oa baraohting van daa ax kaizap Da kriJgagavlinganaB wopden uitga lavarda Can talagpan van Bela Kun Da aconomiaoha raad Italianen an Zuid Slavan I Mai ia arsohillanda iaadaua ONS OVERZICHT I I f 0 25 per on J f O 50 per j pond Op de nim yva Osiando m d Ztaluuiiu die lüuner moeten wij nog evm torugkoBtaa want m hM baar met naar Nederland geae en de Paruache bladen zyn het erorar eeoiiS d t dfi toon rran vearzoenend klimkit Daa 14den April sed de eersté mimater heb ik met President Wilson kmcdunge beipraknven gevoerd in den loop waarran de tenritenaie aanspraken van ItaUè lang en breed zyn behandeld Als slotsom van dit onderhaud stedde preeadeot Wilson ni j een mctnorandum ter ihand dat naar n m mededeelde ihet auindimnt der Ajurximanaolie regeermg m de e aao elj eihdtd weergaf Hy machtigde ma met aüeen dat mmtorandiuu aan het Itaiiaanscbe ptuHement over te leggen maar h ver o ht m dat te doen en herhaalde dezen neu ch in aa laittbte onderhoud den 24en s n Aeiii ezien het memorandum Itaue e k lech op Daltnatie n op de Dalmatjjnsche Mi n lfn onti egde aan Fiume een vu komen rrgheiü toekende en de eenheid vni atrié veroi k hetr ik sender een ooKe 1 itk te oLrlelwi pfs dent Wilaon verzekerd dat het uij volatrekt onmogelijk was een vrede te aaoivaarden die berustte op derg gke voor waarden Ik voegde er by dat de Italiaanscbe delegatie het aader die omstandigheden met wenachelyk achtte besprekingen voort te Eetten die een aannemelu en grondslag misten en dat ik my vóór ik een meer ingry pende besUsaing nam voorbehield om m te voren met de volksvertegenwvordigera van de geallieerde mogeDdfaeden in verbiaiding te iteUen OridUbd betoogide Tervolgcais dat het verdrag van Loitden de geallieerden met behoeft te beletten bet vraagstuk van Fiume van het Itoliaansche standpunt te besdwrawen Intussehen is de Itallaansche r ixe ing zich hewuat dat d bondgenoeten van gisteren ook die van heden moeten zlgn en iat alle Tclken in de eerste plaats bet Amerlkaan he die zich soo zware offer bebtsn giitrocsi voor de idealen van recht en echt vai dighjd m MAsrer SCHOEN POLISH fiL teoowal Uwe uhoenen met nAtriR PQum en II virlanct een andere MAOTIR Pèl 11 aedl Bat lader n maaki HDDrDn RookDPs Beioekl hi uw ei en voordeel de SRaOTE at RUIMiaa va ajna sigaren ee neHPise Tabak TURF ianKT M Prijaen bMiJef beoedeo He ooneurrentie Kfrelitciica gelaraodeerd 1897 8 BOSKOOP Advertentien en abonnementen dit blad worden aanitenoraen door P A WKU ER ZijdpwPK72 bet wateMIcht en ll fvenden tikni MAdrwt l Is bet ewda bekends n ark roMc ds OS fn doo O SO 1 TiMalfabaar RA11S iANBOD i g I I 1 aaw iii mMiWU f v n U tsren Intevafla n m Ml M f m ssMta iaeSlba HAAR UIT VAL voorkomen en herstellen Hoor FEDORA S HAARHERSTELLER Verkrijgbaar te Oouda bij BALT A DE JONG Oósthaven 31 H P Van WIJNOAARDFN Kl iwee 77 ANTON COOPS Markt Gvd BERG Kleiwegslraat 16 1917 25 61S 80 FABRIEK en HERSTELPLIlilTS m WERKTülilEN en MOTOREH AANLKa van Electrisclie Licht en Kraclitiiistallak U VAN DUIN Co GMiuda Vaal ira ta 2703 vdor wel kuuaeu vemuMMeioii uverbdd vwvaigde btj bcbt aekïe ktj een Uaas bal 18 geen groote maar hei is wat Uet la aniuMueUjk kan t smtlt door eei t5r i aohe jur gelooid roeden dat gij e juweeleut v o u d t se u toa6t u t tA Mi voor uw vroaw vs boigea boudtaOa vao tijd ist tijd mvk de liand dM dt landgoederen bnefat sa pbUaiWro werd Ud an t parleSMol na Daar ge gaeu AanwljalQg voadt omferMt dea reoUibeb bende hebt ga se al naaste btoedvw waat als nw eigandam besebouwd Er r tegaa aal worden aanfftbaaHdM gij de veodat niet bekend ma kte £ betgeen g sekav geèum soudt hebben lad£en ge van oordeel waart gewee t dat u reebtmeilg toekwamen Zij werdao niet in h t t H ui genoemd en daar om bsM toawdH ge so ook idet ala daarbij b oorende Verder hebt gij aan nr knopere la ttólUad doen vooiUfMnm dai ze uil een mijn la Burma kwumn om 4oanen door uw broer terwijl r zulk een broeder niet beatowl m ien laatute en dat aal bij de jury bet meeste fawlehl $ 0 do Roltaat leggen het beween g tegen Juilronw Hester S irUn ver het stoten an een der zes robijqra balaanoerwi nUjk In patroon en merk Dat zal voDcooen uw bewering wearM gcA dat uw daad van ze u toe te elgwatn was gererbtvaardfgd door uw bMttot gelool dat ze uw sigeodoaB www Cnmüt T rvol i CINDERELLUb Meïïk higenMoes keschhefd Keef pijn znn weder overal veih baar maar enkel in dexe 100 Zij zal u zeggRn dat ze tmtiü van juweolen of d e er It w rfn gehooid of gezien beeft oleohoon ze zonder twijiej op de een of andere manier uit mijn moeders hu zijn geKojnen Indien er atefloen van waawle waren toen de beer Daviti atirilng ze aan ïiaar zorg toevertrouwd iraa de taach ieel aeker ledig toen ze varplaatet werd Sylvanus Imdide do bel i Tbnsoa er Bcheen Breng de Mido handtaacdi met de node trepeni benedett cBe lic je van het oude aiia zag overdragen Ik gieloot kit ze In de koUerksmer fe Tlnwon icwajii er oenige oo enblf ken wer mede tmsg ze heel voorzichtig dra eode aisof hlj besmet zou worden In en bIJ In al te nauwe aanraking er lede kwam Toen hy do twee b óoeJ er voorbijging k de ooaterêch uitziende man eraanJ htlt OMT en hetgeen bij za soheen a genoegen te doen ÖylvaniM opende be sjot bet wwdut 7miv N V GABA BAZEL FIUAALHILVERsÜm z i MAAGLIJDERS Hel Maarpoeder v n Apethaker BOOM h b i e dd l oer Mts k p a JS MJT l Sp l rtertin Doo dl MÉ poed r njn X J ApMiMkM en Di wlaki b Verbi bur u QOilda b ANTON CBÖ fl 1 41W H Mmlml in dit Biad SMit K nrswihiiiw ii Imiii D DIRECTIE maakt bekend d t in d jMrIgksohe Algemwne Verf denng Tan AandeeHiOttders mhon den te Oond np 30 Apnl 1919 de onder taandg ObltttatfCn der 5 OeMIcenlnc groot f 300 000 znn nitgeloot Mo 38 69 J18 147 184 206 2 1 07 363 384 welke Tan 1 Uei a af ji pan betaalbaar ign to haren Kantore te Ooiida en bi de Heeren R MEES i ZOONEN te Rotterdam Q onda 80 April 1919 1921 29 StiiriDi hirsenfalif iek Gmili De DIRECTIE maakt bekend dat in de heden te Ooada gebonden JaarlnkFche Algemeene VerKadering raa Aandeelhondira het Dl VIDB ND oTer 1918 i bepaald op 300 Onlden per aandeel en betaalbaai is geateld Tan 1 MEI a s nf ten Kantore der Vennootschap te Oouda btj de Heeren R MEES ZOONEN Ie Rotterdam en bu de ROTTERDAM8CHE BANKVEREENIOINO te Amiterdam OoBda 80 April 1919 1919 25 Openbare Vrijwillige Verkooping Notan J VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d IJsiel ib vi ornemrus bij Inlet en afdag op VRIJDAGEN W m 23 MEI 1819 d s mori ens ten U we eomertdd in het Koffiehuis Tan F CHRISTENSENteStolw ker IuIb bij Oouda in het openbaar te Terkoopen de Bouwmanswoniflo met STALLING HOOIBERG 8CHÜDR ERP en ïerachillende per eelen a Wei en Hooiland BOUW en GRIENDLAND bg Ikander staande en gelegen in den Toormaligen boesem Tan den polder Btolwijk te StolwtikDPsluis onder Haastrecht nabg Gouda boDOTens TWEE flllZE me ERVEN BOUW en 0RA8LAND aldaar aan den Ooudschenvliet aamen groot I9i0 62 23 Nsttweii 7 Arm 38 Centiaren v Hoesten i en verkoudheid I Neem bi beglnB od n hoeal n veAoudheid TOor U self en Uwe fcïnderen ANGA BONBONS Oete helpen spoedig en gij voorkomt dan dat de hocit ea koudeiich op de bont vaitzetlenMMMMB Dooi 50 en 90 et Gebruik ecbter bi T roudcr l ii boeit bronchitis onderdomihoest borst en luchtpijpaandoeninjen slaap storenden hoeslpnkkel alsmede voor Uwe kinderen bij klnkboast slijm boest en vastiittenden hoest ANGA SIROOP Deze a roop zuivert de lonfen van slijmen welke xich in de dlcpvr lucfalwefen hebben vaitgeaet werkt eer vertachlend hceMtlillend slijm oplossend en bespoedigt d genezing Per Bacon f I 50 3 fl 4 2 Fabr A MUNHARDT ZEIfltBi Apoth en DroglstanTe GoBda Anton Coops Wljdatr39 8abooBhoT a A N v ZeisenBosh o Wed I SpAit J PVerkade W ddlBBV w A v dHelde M ordir dbt J v OenaepStolwUk B Naisljl 1773 40 Te aanvaarden de bouwmans voning 1 Mei 1920 on de daarbij beboorende tander en 15 November 1919 en de huizen bi de betaling op dan Ie Aognitns 1919 onder gestanddoening der daarvan verleende huren Edn en ander in het breede omichraren in veihngboeUjea die verkrijg baar syn ten kantore van den Notaris I COHEN Co I ARNHEM i SPECIAAL ADRES voor Jl Markiezen Zonneschermen Jalouzieëik Rolluiken l Tenten Dekkleeden V rt awoordig r vpor GOUDA f il Hnr H 1 VAN SCHIllEN i GOUDERAK I 1 WUDSTKAAT 21 GOUDA i I I Tbiefooa No 368 f i MllfiIntKrt MjLIMuii Advcrtaiititn en abonnemeaten op dtt Mad worden aanEeaonMa door L VLË66£fi£I Oonderak UITSLAG op het gezMht n reo hisderluk als le li k Htl li mei noodig dat de uitslag hetau op het gelaal betzij aan mond of lippen Uw gezicht nog lan ger ooniert Koop dadelijk een P tje KloMterbtlsem en b rtrtjfc blenwde voonlohttg de Bcere plekken Binnen e a paar dagen kunt U ar daa vanaf si a De Klooster balsem b l l ook ulMeliMd Wj klo ven aan handen en lippen open woirden doorgeloopen voeten enema baardworm en wordt gepreMfl bt winterhanden ea voeten aambeMB c en ala wri fnidda4 bt rhenmMtefc verstui kiagea leodepijn icht ischias verrekkingen spit p a in den rug etc Pr a per pot van pi m 20 gram 65 cent van p m 50 gram f 1 50 van pi m 100 gram f 2 50 van pE m 250 gram f S A hMn verkriiebaar Eischl roodaa band mei onaehaodieekcniBg 1644 70 L 1 AKKER i MerdeiB Van der Meulen GILIAD Bloedauiverend middU neent de ootaaak va tele kwalen wegBewli ea Toorhandea van 3306 2 ïiiberculose en Mnaglijders Ai door het ebnilk voltomeD anesiD vondw Alle kweleo die he oornek la het bloMl viodc ordea at roM 10000 er don beMf len Pril por heeh I I 25 tlkomuH de thealiili Madlealii Maateab Mnn te WATBROiUAFaMKBR VerkrIJIbeer bU ANTON OOOPS iJDSTRaar sauo Haastrecht Abonnementeti en advcrtentlCii toor le aoÜDSOHE OOUKANT en e HAASTREOHTSCHE COURANT Vorden te Haaatiacbt aangenomen door onaen Af eat J SCHEER te HAASTRECHT i M 8 uur Llubgobouv Rodea Zeil icrfentglng Ledenvargadortil K M i Tii uur Zaal EsmOi ii Faait loud N C J Gi O V Bek M venoeten mj oregeld lüAf laededeelitas te OM ca entTaiicen vaaver ideriagoa ooaoartsn vernu iaUJIiMai cti2 om dsao in oaze afeoila la vi taeldoQ A nRKBia sMa awM vrgëitg s m mm Êfè9 Ja i gafi GOV eoiiMT ti a blaudL trooe Qho vxd eu esu Oaaa aiiaje jceaa VERSOHIJNT DAGELIJKS B EHALVE ZON EN PEESTDAGEW menoNiwN ABONMUiKNTSFRUS per kwal a t np füT par k warta al ƒ 9 50 per weak y aail svoMI wMr da baaa ta Fraaoo per poet par kwartaal ƒ 9 It raat Z i4aadlW ƒ l OODIU AboeuenunaK wardm dacoMIka aanaaaoaua aM aH Bmaai liAMn 11 Uj ooao acaartao ilen borirhawlal en da poMhaadxraa ADVKRTSmiSPBUS Uk Goada en etnkaa MwMada Wt 4m 1e reiala ƒ IJlS ellH reaeimeer ƒ 20 Vao bultaa Sotida ia danleHwaU lJO eHiena liBaac 0 9S Advartaetiëa vaa inHliliiiMdan IIH aeat par laail AémaaaWa te ket Tiilnila iiiiiMmi ao nHi tniila dan A aiiaiiWti I Naf lat r 82 mi mmmÊmÊm immimmmmmmmmmm Bur auj MAR KT 31 GOUDA Bi ia ÉMi Bo aaiBaaa aiSMaaaam gewwJb a dat er eètt M aondaw iMUanten hebben plaate gabad D afraardlgias werd bU haar aankomst aan b t atatitw vaa Vau treason door tali k reportara oauriufd n gestadig mat teft grcMt dbroik van mag aeaiun icbt gefotografaenL Voor Mo vaa hea graaf BroeUksf Banttau acbjU man ba Fnnkr wcblad ta bebban De Mabm schrift ovv bean Na in De fioiiiorken een kostbaar werktuig van bet Duitaehe unpenaliMne be zijn geweest wt Brookdorf anel naar denMcratische z te Kwanken toen bU zag dat de party voor Duitachland verloren was Het oorde van ml m die hem kenden Is dat indien Duitschland het re t tot Hidezbainde ea heeft Rantzsu een gaducbt tegenstander ti Duitacbiand kan misscbien na een korten prooftud vermoedelijk aen jaar tot den volkenbond worden toeg aten aangezien men bes lt dat de invloed van den bood enkel weldadig kan ziJn om het nieuwe Duitsobeea vasten vonn te Miigda atÊtm Sageteiid Fnttkr ÏUM n Japw wordaa l a T w nawi Da Fartjwba emapondvt tan da TlaM gaeft dan Tottadlgan taaM M bat n V M idsaoeafentttia amtMut d M prak t kbrid vni den ewlar Da conMülsila bai t w 1 gamaakt wik n wrasbiUanda aoinim van aiadadia daar de vijandeUjk ooitegroanadMi bi faw merkt daaremtr bat votgnMla ep Bt ia da vn iaU kato I4M vatt BiMMn dia ooit is opgeatold trt Mwiga cfelwAa van ben die sa b b v a kabbM D f Maa aUn vaatgestakt SSy a alr aH geen tffljM toa n tt Mi tigbatd Da Temps nuAtft i4t da brt g Tangensn diein Frankrijk wordaa vaaU gahouden in orareaBsInninkig met eau dar nmtan ran da w a d aap r a tt mbtairen aan Dtittaehbuul zulten vorden uitga leverd Daartaganover wordt Dultschland veii licht een zeker aantal geaebo arbeiders te zenden voor het berstellïngawark In da varwoeata streken Bala kun da Hongaancha volkaoomm aria van bmtanlandache zaken heelt een talegram gertcbt tot de Itoemeenscbe r MFearing ten euide een poging te doen bet of fensief dor KoonHHuers tegen de Hongaaricbe radenrepuUidc te doen staken Bela Kun verklaart ptecbtig dsA zfjn vagaerlng op het standpunt der tarritorLale in tegnteit staat en dat zij alle Koemeenaobs temtoriaie nationale aanspraken zoudsr roorbehoud erkent Daarentegen zoo vervolgt hu wenachen w onmiddell ke stakliHd der v andelUkhedan Verder verlangen au geenerlfi InnifHiging in onze mtema imgolegenbaden evenaia wu zullen vWTn den ona in uho aangelegenheden te mengen Wii verlangen een vr tnanai toverkeer het angaan van handelsverdragen die overeenItenunen met de economische belangen van ide part on baschenning der in uw gebied wonende nationale nunderbedsn jU behoeft dus geen druppel bloed ta vergi ten niet het leven van één enkelen soldaat pp te offeren geen vreedzame strekm met d oorlogafune te teisteren om uwe nationale aanspraken te verwezenlijken Die kla en die uwe nationaliteit onderdrukt heb ben wami ook de onderdrukkers der ar trndcnde massa van ona volk Wy htMMn Hts bevrijd en willen niet meer onder het Juk dezer onderdrukker terugkearen W gelooven dat indien gu de tot dusver gageven rerzekenngc emeiig opvat tusscboi u n ns de vrede van af dit oogenhlik kan worden barateld m De oppenU eoenomJsebs raad bad la vierde zitting beslotmi stopen te doen tan mda te voldoen aan hot Dutacbs verzoek I volksbeto ingen te organiBeePBO voor dimostruzioni vtndt men dtijd wel menithen het is niettemin waar Tal van onvenia hte getulgei beveatigen dat het Itallaansche volk xicb a o c b om Fiume noch o i a OalmatiS druk maakt Het wil alleen met rust gelaten worden Indien bet beaefte dat men bet naar aieuve coaflioten leidt ou het met dralw de impenaliatiscbe tnontatura omvflr t gooien is door eta gefst van venoentlig öie er luiigbaar ai nwt da levensb AQgen van 1 et land en met de uatuonale waardigheid Het Iv mal des Débats heeft een intsteslant aetoog van den redacteisr voor ou tenEaotiriLhe pc tiek over het gesciil tuascten Itn ie On de andere geasaocieerdan JJu tolt voorop dat het Am ktiviiscbe yo iC viikonen uan de z vm V uon ttaat ca hot verdrag van LooHen a et ci kent 1 afkeer lu de Ver Stat n vau cat TC Irag 3 roe Lc gebleken toen du Izve tia ket orgaan van Lemn destijda e tern o r ale tjverecnkomsten tusMhen de rntente In Itw4 orUobde In Frankryk u laatvan ietci utgeekt omdat de oensu r hot vnfenuerrte maar de onatemnnng in Ver Stiten Aas toen zAó aterk dat wg iieel rat M eitfe b dien om ons te vn jed gun fteiftn bet veiw jt van medeplichiiELb t u a in I er ali n e Z i oe bei m fVankrok tegenwo dig ro nik hebben over bat gerraar om Ita j van èn te v vreeind n mogen wel badeiicon iefc de sctrüver dat het gevaar om de V b Lgen one m te nemen met m nuer co IS fl naant Itake dan nogmai s aan of te en van F ume en Daimatie w ia op i ƒ Ie virgate irredentiBten vóór UU nttit aan6p 9 K liËbben gemaakt en ach te p u len aan de oplossing die OrUiJo zelf ter oüfwreitie van Rome in Apnl 1913 hertt tinvaard AU bizondere vergoeding zoj de schrijver Italië een mandaat over een ter I jit cbe koloniën willen geven Z i ware het nooit tot een geschil gidcomen als WiUon van meet af aan zjjn standpunt openbaar had gemaakt Nadait hu te Parus aangekomen beeft Wilson Soamino daarvan n een vertrouweluke bespreking op de hoogte giebracht maar die wyize van doen heeft alleen tengevolge gebad dat de Italtaanache regeenng een geweldige propaganda g ng maken om Wilson te dwingen Het succes wais echter maar matig want terwijl bfjnai aUe Italiaoneche bladen zich lieten vinden foor de impenahatisohe oogmerken der regeering bleef de groote meerderheid der bevolking onverschttbg De Italiaansche pers avoge dit ontkennen en er zelfs m slagen De Par scbe correepond it van de Manchester Ouanhan nieèdt dat er van verscÉulbande zijden twufel wordt gec psird of men verstandig heeft gedaan met Drummond te benoemen tot eenaten aecretaru van bet volkerenverboud hx u nauurl jk niiete tegen hein persoonlijk t zeggen Men erkent dat bu een zeer bekwaam ambtenaar is maar acht het mettenun eeaigszms ougetuklag dat de vertegenwoordiger van een groote mogendheid gekozen is voor dezen post Uuveniiisn Is Druomnond een vert nwoordiger va da oude diplomatie Het volkeren verbond bald betw kimnen begmnen door zich zooveel mogeluk ios te maken van de betrekkingen niet Jiet verleden b zelfs in de hedendaagsohe onbevredigende wereld zun er insbeüingen met democratischer an tticedeaCen óiux bet Biutecbe nuniatene van buitenland iciie zaken waar Drummond aan verbonden is gewaast Uet dat al gelooCt de currespondent dat Drummond een over tuigd voorstander van bet v er uverbond dat 14 althans van groots betaidunis a Naar m Amerlkaanscbe oflieiarte kru r verluidt zal als Anuenkaansch lid van bet intematiionale gerechtshof dat zal worden nunengesteld om over Wiibelm II recht te eefenen hebzu de beer Vi lUam Howard Ta TCt betzu de heer Cbarles ihlvan Hughes fungeereo Men spreekt eveneou van Senator JËlihu Koot voor deoen poot lx rd Reading de Bntsohe gezant te Was kington wordt aigfUMMn ats vertegenwoordiger van Groot Brittanie in dit gerecbtahoif bescbouiwd Men verzekert dat Genera zal woadan gekozen als zeiei van bet geraohtshof dat ri i leden zal bevatten wellce door da V r De voornaamste Japanscbe gedelegeerde ter vredeeconferentie bazon Jdakmo heeft ki een interview verklaard dat mdien de Japanaohe delegatie de confer tie genoopt sou hebb zich utt te sprekcoi wer de kwestie van de gelijkstellin der rassen zf een meerderheid zou bebbej behaald Maar loob zou er nog altud een minderheid ge weest z n en bet zou een idecbten mdruk b ben gemaakt als men I dese nunderWid groote bevriende nH endheden ala Amerika en England gezien had waarmede Japan zeer vnendschappelu betrekkingen wensoht te onderhouden en die juist hcA principe dat Japan voorstaat m toepassing souden breiden Want juist in eenige streken van Amenka en Australië moet het verouderd en onrecbtv ard g vooroordeel waarover Japan zich beklaagt verdwijnen n de Japaomera hebben de overtuiging dat éeze streken zelf dit vooroi te toekomst zullen laten v Baron Makmo ontkende pan Kiao Tsjao voor zich en Japan zal zun verpbi Tsjao terug te geven ni Ïan IS geen buK maar ovettÉenkomsten woran beschouwd als vodjee p3piar Maar w4j wiMen het xelf teruggeven aldus Makiao en wu verlangm dat men ons iet het w a k uit de banden neemt door en éaaiA die een oogerechtvaardigde aobter docht zou beteekenen M kino veraekerde met de meeate beidisti ead dat Japan zou blijven aan de zyde van zun bondgenooten en vnenden aan waer zijde het van bet eerste utir van den orlog af gieetaan heeft Dat kUnkt aUles beel moot Van een vodje fapier kan echter geen sprake zun want ie Japanners hebben een gentlemen s agreemwit d i e n belofte op weder Udadh goed vertrouwen dodi met op payier gebracht aangegaan dat zy Kiao Tsjao aan China zxMm teruggeven binnen edet ken tüd Het is aiUeen de vraag waniMerT De berichten d r Dultsche iounuilieten vw de aanlrorast der Duitache vredeaafvaaurdigmg te Versaililes melden dat de houding en de begroeteng van de zyde der Fraoscbe autoonteiten koel doch oorreet is Feuillatona detijk diat TiK mci gewe Iil wae uptngobrokfn Zb is le g zeide hij er in kiji ende lady Torpltfchan zaj u zoggen dat K in dozcji ataai werd gevonden Wat mijn ecntgenoot zc gt la waar zei dü armo vrouw De taech werd alleen niet In de kaet der zitkamer gevonden dio ik zoirgvuldig heb doorzooiit maar lu oen boek aobtar hit bidfei e m leeg eil open zooal ge baar au ülot Ik twljtd er niet aan mevromr zei Jiin C ctw nd eerbSedig buigende vraag is wie haar ge end heeft tue cben den iCen toen ze zorgvuUÓ ge loten en zwaar Op de plank stond en laat ona zi on den 2Sstan tow zo cpm gebroken en leeg acbter het buffet werd govomiGia Hag de de tasefa een oogenbluf bezien vroeg Doivid Stirbng Indien de beer Cbetwfnd er perwon b k aanêtprakc ijk voor wU ijn dat ge er niets aan beschadigt zei lorphiclian baar aan den adiroeaat overbandigettd DaAtd SLirUag nam baar met l lijkbaar genot In de baad Ulj tikte met zijn knokkels tegen den atalrai waad l aar daaioB aasi evertind zettende drukte hij ep een geheime veer in era der OmferMe boeken De ecbijnbaar stevige bodMnvic met em rbafceiaid gebdd uiteen en ver cbeden papieren roMen w uit Sylvsnus slaakte eea scborre kreci en i prang riaar voren et ee hhJ ze zijn mijn elgendioin dep bU De aévoMM bMd ben net een sterken ira ta Mi en met een vbigp bewsgin trent dw JWten werd ae led terligg iHier heb iit verdw dMtnmt voor het meereadw4 he J Juist enitge ecbter sloQhia bij bMiadprlng waar q gU de overige r ijn n en mkele Hamanten tar markt Ivadbt De meeste steenenkMamen naar hier sleobla wkele gtiDgen ta Amerika niaai bijna alle kunnen nagebpoord wovdML SylvaiK werd atesda bleeker Hij ging met ilja band oviv net óar hoold en veegd zMi de zweeWroppels a Maar met gvweldife tuspauuing hnstcide hIj zioh Mvi bewijs 1 onvoldoeDde rrL ehlj een ongeatefMB atoMi kan nooit mg s gian worden De meeate iMg a vaa de tien rioenta teisnlMb waren ge epMi bov adien ben ik er van overtuigd 4at nw aitvocsat zal msMien dat bet voMoende w uin een gevangenscbap van veertien jaar te elseheu zei Jbn CheMrynd MH b Qij had geen medelijden want h hdrkinrr de zt hoe ow dece man een oneohul dig mH aaogflklM i en onreobt san gedaan bad M d i bwial risp Jiil te D bil r weer aan dacht JB tm im Haadair greep David a irltog ze bij i Uaar Daarna dHtwdia hij de tascb weg al jf ve i u ven geen waarde ineer waai WiflfTWna TiMaM wattiM Integendeel ze behooreu aa mlja client ik weet wat ze foersiten zonder e naar te zien Zij bentaan uit t en ledtameni en een dupbcast en geregidtreer do lijaten van de luweekn die ioIl ia M ijst onder de de taedh bevonden Uet testament u door den heer StirÜng gdaobreven en hij ver maakt at de andere juweelen aan mijn andere oUent mojtïTrouw UesieT Sarling Oeei dean papieren o er rf Ik reep hulp riep S lvanu8 wit van toorn iMt kunt go later doen zaif o beet Cbetfwynd kalm den sleutel omdraaiende en met zijn rug t de deur pAaton nend Davld btlrUng etond met de psa gevonden papierm in zijn hand xoader eeidg epoor van aandoenliic op zijn gelaat te toooeo Jhn tSietwynd vervolgde tZooéiB Ik gezegd heb en 0J kunt mijn woord gelooven een der paplaren in de handen van mljQ obent ia de lijat der govonden jiiwerfen Nu dat op ddi zet bewiijM niets Ma r eon be telX zanie samenloop van onwtandigbedm doel tich oor o ceaige idtwarkinf hni Kunnen hebben lo en hij voor een jary werd gebracht Ik heb een aodtere UJet In mijn hand Olj mijnheer zijt geduren de verscbeidene Jaren op nikne ecbial betrokken geweest in den handel In edel gesteenten dfct t e n tamslijk voUedig van uw os mbandeUagai tot op beden Mewouw Stirtfaïg atierf den 16eD opdien dag mm de tasob met Juveciea oog 9ü ge aMHlnt Tien dagen latar op of om