Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1919

Wtj b vvi n doM Toontraaht m oUtr bftaBjptolllBg oaa Dliapni Nleawa Scfaavwbarg Zooala uit ean adhrvntinUe la dit nummer bttjkt zai de hloseoap xploitatl MUaioft im NlauwfB Sehouwboig van of Zoadog eKploKas w dour liet f v a van Btoseoojpvoorotsülogaa fgerwisaaU door qmiaUtti Ala zoodanig zuUen optredsn da blar welbekende on gevierde Mauplt Staal bumeriat in Ma4 Boaawig ehaateuoa i voix bdldon mat gékati aiaaw rapartoirsi Spaar sa ffalpbaak Oeado ieikireudo de maand Aprli zljn ngdesd SU terugbetaald de aatvvtipouda bedratfon loleg in too poaten 3iil41 6i j bijgeaotu ven rente MM terucbet bg In 117 poëten 1 ia76 7bH U f In dL don tentj t f lM82 3d Aan hel ctnde der maand Maart woe ten name dsr Inleggers Ingiesohrevett 1 71854 88 Zoodat faun te oed ÜUo Apiil bedrosg 1680707 24 Iu 4fcn loop der maand i sijati intlg nieuwe boekjee olgogeven en vljreutwint boekjee geheel afbetaald loodat aan bet taude van de ntaaod April ïftiO boekjes bi omloop wafm OUDEWATER 80 A xü ji Inram da Baad fatfaat Ba ilotsn werd en talagimm van alukwenssli te zenden aan H M da KonlBgria tar § legendieid van d 10 varjaardag van Prinses Juliana Hertwaosmd wwrdan tot ledsn der SchattiagscoQuniasle da bearan Van Ót Poll Thfer HelJ en Oskam tot Ud der C bi missie tot Wering van Sciioolversujm de het Beukema Vastgesteld werd da bal4aSf wdnst n vaHiaarakoaing vaa bai Lafaaamidd laab lri orar XMS mat ta aadaaUf aakk ad ƒ 18910 20H Ia verband mat Cf he££bg tob da xantao Baaring van RtflBa wega ward badotta aUe raataosnearlnfftvoorachriften door d a Baad vastgesteld bi te trekken Voatgestabt wvd fa t door B en W ooogebodsn imasntaverslag over 1918 Aan de beide gamefDta valdwachttn werd besloten elk esn nieuwen revolver t voncluiffea Het gymnaatioklokaal dar opao bara school wwd ter bescbikklag gesteld van de Buigerwadit Desatfda duurta sa kondertoeiriagfln voor da nbtenaren walke in ldl8 vtntrekt wardan nülin ook la 1V19 gegavoa wotdaa pa Prins HsndHk Hut H s l riue Hendrik der sUkmuvoarlmij Zsefond £ wam hedefUtdddBg 4 uur te Vl atng n aan met 15 paaaagiers voor Kotierdun i voor Breda 4d Duitii 9hont en U pawaglei voor de elde en iOI sokken msli Vaatbai Weds trijdprogranwna voor Zondag tts Ksu enaoompetlCiie Nederlaod A FC N A O en Qo ahead Ajaj 2e kl StormvogelaHllilversiuoi Ileo 2e kl W F C 2 D H C 2 3e ti U ffrosp V C S HolUndia 2e groep A D O Gouda sofae sreohter H J Krlj aman G VJB T OP G V B Ütotj 0 aV 3 T 0 P 8 OoncordtaoD ouda é Ver Da Goadacha Padrladirs Zondag a s gc 3n oe eojng Dinsdagavond vergadeiing Daar we gasn bjokaal hebben dienen de jopgena zelf een gelegenheid te zeelten en mij dat aan het station meae te deelen De ItMHWtetir J BOWIEB Ds Oaltsebera ta Tamalllaa Het volgend tetf raai la In het DuHseli verzonden door em Dultaoli JairnaUst die Iteboort bij de uit Bf 1lja te Veraalllea aangekomen vredeodel gatle Het tdegrsai is naar Berlija g ridht Merkwaardig la dal wanneer de jaunatlkit over den t Mei dag e Parlja hegfnt bet telegrmi p o i eUng wordt algsbroken VKHSAIUiBS VBBDlBSOONFEBENTIE 1 Mt i H nrste de Vandaag ie bet eerste werk van da Duilaohe d KOtle eenigezins gevorderd Over en we r wordende voimaobtea der gedelegeerden ter vredes fcoi viweiittt ia k t KaltWit rl ttofmaswnk Tanc folffa éÊmm ÊUpfii hM t da waiMwÜiatMKfanoau jBirnAe vow m tiwne ftMtcciegenhedeQ de bep kin8 n nopen het K tteciit opgeÈevMi IL de si en n van het viachsebied in de Noordzee uitgebreid ten einde den Duttschen ixisachers in Maat te stellen uoh te bedienen van een Tr en geul die de v racbilknde vischgebieden met elkjuir v blndt De raad is er ier oaa van m Icetmis gesteld flat de bl dckade afdediag de noodige maatregeleD heeft getroffen om bet besluit van den raad ihetwelk de beperkingen opheft dje t ena den ooiiog aan den invoer van goederen u Zwitaeland en de noorde l tjke neutral e landen waren opgelegd ten lütvoear te brengen Dientengevolge kunnen alle go ed ee n welke niet op een bizondere l et van oorlogsmateriaall 8t an vermeld voortaan sender beperkingen in deze landen worden ingevoerd Bovendien is bef rten dat de de etreffefide landen levensmiddelen naar Duitscjiland zulien kunnen zenden zooder voor elke zending ge l k vroeger het geval wa de machtiging der plaateefUke geallieerde comiité s aan te vragen Ter vergemakkelÜkinc van den handel en de levanimiddeLeivvoor ening heeft de raad op aanbeveling van de blokkade afdee ing bealoteii dat de zending van goederen voortaan door Duitsohland kan geeohieden met uitzonderin gvan munitie op voorwaarde dat er machtiging tot deze zendingen ia verleend door een apeeiale vergunning van het plaatseiyke intergeallieerde comité of in de landen waar dit conniité niet ebetaat door een vergumüog van die commisale voov de levenemiddeienvoorziening De raad heeft voorts het vraagstuk betreffende den handei en de levensmidd envoorxiening over den Donau onderzocht doch geen besluit te dien aanzien genomen Vervolgens eeft hjj het onderzoek vo H ecet van de middelen itot veibeteriiig van de productie en distributie van kolen en tot het tegemoetkotnen aan de algemeene schaarschte aan k den in Europa Hy heeft besloten det den directeur generaal der levensmiddeleovoorzlening voor het oogenblik zal worden belaat jAiet het treffen van alle maatregelen tot vermeerderii der fcolenu piwluctie in het voonnaUge OostenrykHon gaarsohe keiierrük on Polen De directeurgeneraal moet opitpeden door bemlddeldng van de mieaies welke zUn uitgezonden door de afdeed ing voor het verkeerswezen van den raad die thans beSost is met den dienst van de rechtstreekache tran torten per spoor van de levensmiddelen W dke voor de deS betr fende gebieden zijn bestemd Uit Zara en Sebenico wordt gem d dat de Italianen troepen en oorlogsmaiteriaal landeit De troepen marcheeren naar het oosten op Bij de demarcaiietvfn trekken de Italianen vereteikingen samen Uit Hamburg wotdt gemeld dat de regeerütgatroepen Darohau hebb n vermeesterd £ r vleJai eenige kanonnen in kat handen De verliexon der r eeringstroepen bedragen vier dooden waarotider één 4 c4er Allaehing en Kariefeld z n eveneens door de regeeringstroepen beaset De opBlandelingen zonden uit Münctien het volgend draadloos bericht Het nieuw gevormde itvoerenri comité ie büeengekomen Hot wenaoht besprekingen te openen Staakt onverwü ld de krygsverrichtingen W i staken de onaen indien de troepen der regeenng Hoffmann het atadsgebied van Müncheai niet betreden daar het uitvoerend comité geen waarborgen kan ver aeèaffen dat de opmarsch niet tot bloedige traatgevechten zal lelden Het antwoord der regeering Hoffmann luidt Voorwftareten onaonnemeHJlc L ït de wapenen neder Tegenstand is nutt oos De arbeideracommissie heeft de mannelijke en vrouwêyke arbeddera van Bremen op gera pen den arbeid te hervatten Hiennee ia de algemeene staking daar geëlncUgd De eerste Meidag is te Londen b na ongemerkt voorbijgegaan afgescheiden de gewone socdalistiaehe betooging in Hyde Park Slechts is er een incident voor het parlemesitsge ouw vootvevallen toen Sylvia Pankhurst met 20 geestverwanten met geweld het Lagei uLs trachtte bdnnen te dringen Sylvia Pankhurst werd in hecOitenls genonwn TeParÜaisde stiletand in den arbeid vr wel algieffneen geweest De in den ochtend gehouden vergaderJngien hebben een Tolateekt klam verlof gehad In den na middaf ijn de politieagenten kraehtig tusaehenb den gekomen toen eenige groepen van betoogn s in de nab heid van de Place de ia Concorde door de versperringen wiLden breken Er laadden botsingen plaats waarhU eenige peraonen werden gewond en twee gedood Geen enkele courant is verscholen Te Berlijn lag gisteren alles stiL £ r reden geen enkele tram en ook de omnibus een n z s het locale spoorwegverkeer lagen stil In de echouwbunron werd niet geqweld en de stad xag er ovengens uit als op een gewonen Zondag Slechts hier en daar een kalme betooging m de stad Men merkte dat troepen in groote getale gereed gehouden werden en aoius zag men sterk getrapende afdeelingen op straat Ook zfjn de openbare gebouwen lin staat van verdediging gebracht maar verder merkte men buiten niets vsji büzondere maatregeMk Ojfltermoi gen reeds zUn de sociaiisosdie bladen niet verschenen wel de baxgerlUke Gieteravond n viafi moirgan kwam echter geen enkel blad uit In Cleveland Ver Staiesi ztfn bii raHetJee ter relwwibeid van 1 Uej een pMtiëaUer n drie Sgmm ran poUtie g dood beoeTMu vemuwdeiijk QXI maimea a vrouwen ernstig gewond De herrie ontstond i door een botsing tusschen e i aoeiaUattschen stoet en een byeenkomet ter bevordering van de inadir jving op de vtjjliedda leeoiog waarbU d aodalisten de roode vlag niet verkozeoi weg te doen In d tnljnen i n j Lu 1 d A fir i ka bebben de blanloe arbeid rv hat wetk op I IM festaakt Kaar aanleidinff ran tiet feit dat de South African Fsdsraticm den l t i Mei t rt een openbaren feestdag had veiklaar4 had de Kamer van Munbouw protest aangeteekend Dit protest is gebaseerd op de overweging dat zestien m nen waar 694fi Kuropeanen w rk vinden met verlies werken Het stopzetten van het weik gedurende één da T betogende een veiliea nog daarenboven van 600 000 guktoi De Kamer van Mijnbouw heeft voorgesteld dat 40 van bet Europcesche m i npersoneeJ aan den gang ouden blijven teneinde het mogelijk te maken het inlanderspersoneel op volle sterkte aan het werk te houden Bovendien zou daardoor voorkomen wopdm dat in m nen waar diep onder den grond gewerkt wordt het wabemivoau zoodanig zou stijgen dat de installatie er blijvende schade van zouden ondervinden De S Afr Industrial Federation heeft deze voorstellen verworpen en verkftuird kt Donderdag zou worden geviiod afs algemeene vacantiedag voor de werkers BUITENLANDStCH GIBMBNGa Prettige menechent Albort Coato de opera Udgf die te Londoii aangieikimien ie heeft aan een vertPgenwooTdïffer van de DwUyToiegraph plcizierige d iigen omtreni den tOentand to 9t Petersburg verteld Bijvoorbeeld TtTwijl ik wegeiw een llrfUe Woedver ftig mg ia het ZlrttentaiSa verp eeg d werd namen leden van de Koode Garde bezit van mijri woning Zij kwamen tot nmijn vrouw uit v 60 en voelden zdch bij haar tdmi koinBl reeda hij zonder op bun gemak Zij dee4den tnijn vrouw kalm iqes weg mod dat Tiet Buis voortaan aan hen toerf elioordt dat de inrücliiiiig hen echter niet htniel zij zouden de boel dufi maar vt rkoopen en ergeiifl anJere hit meubilair vandaan Wen Mijn vrouw iiteiendedat do zaak hopoioos sond vroeg of zij ion minste df iiaizïekblbliotheek waarbij zich VCTSlnheidRie tiamdeiehrrfteft van lMa t bevonden behouden kon waajvip de heeren haar toevoogden èü de r nmi l al verbrand was oi at zij df kseten vodr elgoA gebruik noodig haddicn gehodt BUÏTKNLANDSCH NOJmwa EKGEV NDl o v e r dr ach t jjp n tich poa In hpt Jj vThiii heê t F HhÜ met het oog op de inodedef Uog van Kovombor dat geen overdraeïit van vijandtgo scJiepen aan oniiujdig i zal worden erkend gevTsaig of de retgcerlng van plan K d ii vemoop van dq j aüopen Jehsnn HeinricJi Buroliard or fflUiajii O Swald dw Hainburg Ani6rika ijn asn een tiadcvlandbciie maatslohappij a oe te tteukouren HernifBwortii antwoordde de regeorlng is op hot oogienbli k na beraad lüet bereid do overdraeht van vijandelijke schepen aan neutrelen te erkennen De betrokken regeeringen zijn dearvan verwittjgd Hall zei daarop voordeovwdr icJM van deze schepen zal dus geen toestpmming worden verleend Harmsworth amwoordute dat volgt uit mijn amtwourd AMERIKA Een bom onlpHoIt Ren heüBChe inaoh ne die met de poet uit Now York w u giozouden afln Senator Hordwick een d ff senatorrai van Goorgie Is bij het openen mitploft Eoa negerin en mevr HftrArtok Uepen verwondlnigen op BINNENUND Een berisping Naar het Haagscb Corr Bureau uit goede bron verneemt heeft de minister van Waterstaat aan het personeel van het telegraftfkantoor te Amsterdam zijn afkeuring te kennen ge rs en over de onwaardige w se waarop dit personeel in xijno vergadering van 19 April gemeend heeft begestover den directeur van bet telegraafkantoor en tegenover het hoofdbestuur uiting te moeten geven aan zgn gevoelens over de dieoBitregeling op tweeden Paaschdag van welke regeling de leaders der vergadering naar b i onderzoek is gebleken wiaten dat xjj met het oog op het te verwachten verkeer ea de personeedsstei cte oiunoged k gew sigd kon woeden De Tramstaldng iB Rotteidam In de zitting van den Gemeenteraad v n Rotterdam is behandeld een motie Heykoop In zake het loonconJlict W de R T M Mede was ingtrfcomen een mptie van de heeren SdhoutMi Van der Hoiyeo Hollander Meea Mlnderop ea Vlug wjaarin de Raad Is a4Jn oordeel uitspreekt iV dat nu UU nenkort een heraaening van o oonen van het gemeenteperscmed mag wi moet gezien in veHMuid daarmede siening der loonen van het peraoai R T M zad hei besi te volgen Zo een onderEoek moet blaken of en in ver daarvoor verhooging van bet tnmi noodig is keurt de b noeiingen van college va B en W in deze aangeli goed acht de taküng door de Ned Vt nigdng van Spoor en TramwegMtrsoi rerpnoclameerd vcktr het personeel der R T f p grond ran de situatie zoosla die VrtfdftfnvoDd 26 Aprü j 1 vms oogemotU MMf € ftut onv t t de oud vwt ém dac De gsliMie niddagdttlinc ia Mn d be bwiag ff ir feweaet n in de rond sitting is de dtseusei voortgeaet Ten lotte beeft de Iwer Heykoop Qo Mnite motie iugstrokken m een tweede gegvnn vnaay in de Raad als ijn oordeel ultq reektt dat het gewenscbt is dat ondertiewdeMngen over betere arbektsvoorwaaiden tusedun de directie der R T M en de vakrereenigiagea worden herviit B en W uitgenooddgd worden de hervatting dder onderhandelingen te bevordeow en tto Raad sich beredd verklaard om indaen na onderzoo hUjkt dat betangr e verbeteringen der arbeidsvoorwaanden olüeen nwg k is bfj tariefsrerhooging die eventueti noodige tariafffnrbooging te zullen toestaan Deu motiB was van veel minder ver str kk pd a aard maar door verscblUende leden vrnd r op gerweaen dat men ze toch nKtet beaden in het licht van de toeldcbting die de faeer Heijkoop op zjjn eerste motie bad geven en uit dit oogpunt was m voor vden onaannemelijk Nadat de Raad de motle hou ten met 27 tegen 11 stenunen bad aasige nomen heeft Siy de tweede motie He jkoop met even loooveel stemmen verwwpen Zelfs nadat de heer HeUkoop had opgemerkt dat aanneming van de nutie Scliouten tot langdurige staking aaideiddng zou geven terw l b j aanneming van z n motie een fipoedigfi oplossing kon worden tegemoet gezien Toen dit besluit gevallen was werden er van de publieke tribune eenige minder vleiende oitdrukMngen In de Raadszaal gewu pen waarop het pubtiiék werd verw eixL Ontwerp Lager OnderwQswet Aan ée toedlidking op de artikelen van hef wot oiM wBrp op het laget onderwijs ontleenen wij nog enkele bijzonderheden l e Minlater wenscht te laten vervallen h 4t vak vrije eD ordeoefeningen der gymnaattek lift ia don mlidaSeT ttoodig rooirgekomen dat door aanvulling van eenige artikelen dc r weii lene behandeling van het nieuwe vBk zooveel mogelijk aal worden bevorderd Het bestaande artlM 16 legt de verpiic diig san de lot de school toegelaten kinderen op om aan het ondorwija is aile df aldaar onderwozen vakken deel te Bemen voor zoover het betreft het optnbnar lager onderwijs Mot de Staotscommi Wip ia de JkKni ïter van meening dat dw verpllwlidn thaiia ook voor het bij zander oAderwijs dient te worden gonteld KvL neons la do Minister het met de SIiia4j x naiil8sde oene dat in beig el wijMclling to4 deelneming aan het g iimaeilckoivlerwij njet langw gerechtvaardigdifi te aldhton Het inoet du met rte adero vaki ten van lager onderwijs op één lijn worden gK leld met itten verstaudo evenwel dait iiet gedneenLebefttiaur vriit telliiig van dp verplichting kan v loenen doch alteen op Jprond van gieoeeskundig adWeö Tt goriilg antail leerlingen De BtBatsOOiniiirisijlo deed het voorstel om arlJiker 13 dp r weï aan te vuUeni met eene bopaiing vaaTdoor iii dfe gemeenten waar eene openbare school nu eenmaal wegens gebrek aan eenj voidoenfl getal leerlingen niet ba taanbaar 1 aan de weinige ouders die opetnljaar ooderwije voor hunne kinderen vwiaogen de gteiegenheld zon gegeven worden om dit in eene naburige gemeente te verkrijgen doordat hun het igenot van emef tegemoetkioiming In de reisen verblijfkosten dier kladeren door de wet verzelcerd wordl De Minister kan zlaht met d t denkbeeld geheel vereeraigen Het komt hou echter voor dat bij deze voorziening nietaHeen igulet behoort te worden op de kinderen voor wie openlba r onderwije wordt verlangd maar dat ook voor hen die hunne kinderen bijzondei onderwijs van eene bepaalde rfohL Bg wenaohen te doen genieten de gelegenheid daartoe gemakkelijk behoort te worden genaakt wi dat ook fftoun bellioort te worden verleend Indien binnen de grenzen der gemeente ia een ktrfng van vier K M gem adiool lUs geweiufich wordt wordt aangetroffen Eene ierbe ertng itt de wijze van vaat d llen van Iw i leerplan dec openbare poholen zal het zijn de regeliwgen welke artikel 21 thans aan het ochoolhoofd ot do fichoollioofdtti Ier vaötetellïng toevertrouwt onder goedkefeiring ven gemeentebofftuur en scJiooltoeeicftt voo f fcet vervolg in handen te ofBe ia van die a itorileaten zelve terwijl de taak der sichoolhoofden zloh baperkt tot het oratwerpen van do leerplannen na dSArovar besprekliQg te hebben g èouden Het fiomt den Ministor vow du voor de hulponderwijzereaeen de jaarwedde iela lager kan zijn dan voor degctt n dielu liet bezit zijn van deteganwoordigo oiiaCT wljzer akte Terwijl voor do laatstbedoelde oateigorle behoorende ongehuwde onderwijzereseen ip geroeeWen der eerste klasRc hot brakleinMit van Ï900 totUTBO na 10 dienstiaren xa V loopen woedt voor de hulp onderwijzeressen In deeelfde gomeenle een salaris van ï 8flD tot f lOïO ïoordragen Inf gemeenten der twetMle kliaeee bedraagt èan de jeiarwerMe 770 f 1620 in e der derde kla © f740 il flöÖO b die vierde klasse r 910 1 14dO en In die dar vijfde kSaaae f680 k fwao Het mimlowm srfiooigield wordj vmtg told ovenajH de verpMcbiting aan de gemeenteraden qn de heling te ragden naar ovenrcdlgJiftld Tan het Inkomen en de bedragen VMi vannindflfring ran het sotuwlgeld y anncer meer kinderen uit hetaelf ds In flcbooigaan De vaeMelIli van hot m ijeEmu i K liooageW blijft ook voortaau san de gemeeoteraj Stedita wordt bepaald dal het nw iiiiuiA nooit meer lal mogen bedragw dan het getnlddeMe bedrag der kosten per leertlng Voor alle gsoueeuten wordt veorge ohreveQ In de verordening lot hcfl ng van eoboolgeid het Ijodrag van bet inkomen te veniwkicn beneden hstweOc aohofdgeid lüet venciiuldigd 1 WQdgiiig van de Ug r Onderwttswet De heer K eiaAr heeft af het veteontwerp tot wiJB ing van de wet tot regeling van hot lager ond rwije een aantal amendemetojten ingediend weüie op bot vx lgende neerkonieii 1 Door lid 2 en 3 van art 30 te Mhrappen vervalt de klasseoindeeUng der gemeenten Waar hei noodig is dat hoogere jaarwedden worden uiti etaald kan dU geschieden door a4s in het hüer v rigende amenieuient FV is vooi g slteld aan genieentebeetuien de bevoegrlBeid te geven een booger bedrag vast te stellen 11 Het aanvuig raktenient wordt op r 1200 bepaald alle verhoogiDgen behave de Isiatsie worden om de twee jaar tof ekend tot em gelijk bedrag vanfi60 er wor oen verhooging meer toegekend dan i n het ontwerp der rc seerlagi Bij aatanenuïig van dit BBnendSeioenit zuUep eveneens wijzigingen voor de jaarwedden der hootfden van soholon moeten ord i vaetgeeKekl 111 Het tweede lid van art 39Ms te doen luiden 2 De verlioogingen der jRarwedden in het vorig ltd onder h i en j bedoeld h li 16 dtewMl aren 1 3250 1 1 18 dieniatiiaren f2400 en j 18 en meer tteostjaren 1 2 worden idet toe gekend aan degiotien die bindende geloften hebben algelegd niet In het huwelijk te zullen tredoni De vootetcli wenflcbt geen yersohillende ffalarieering voor gehuwden on ongehuwden alleen Indleahet va staait dat Iemand nlmnker huwen zal bceltaat z J diaarl oe OAalcId ng Een amendenffent otn de kinderbijslagen te doen vervallen beihoelt niet iagediend te worden daar zij die als de voomïéller tegenAtandeir van dit stelsel zijn ttgen het geheele artikel 26 ter kunnen stonunen rv Art as novice wordt gelezen 1 De gemeenteraad Ls bevoegd onder goedkeuring van Ged Staten de In art 26 t t en mei art 26 qulnquies bedoelde jaarwedden op een hooger bedirag te bepdJlen onder glelioudenh tot toekea nlng van gelijke bedragen fan de andcrwljzfTS welke verbonden zijn aan de in de gemeente gervastigde bijzondere svbolen bedoeld In art 59 der wet tot rege ing van het lager onderwijs De goedkeuring blijft niet langer dan 5 jaireb van Kracht 2 In gefval van hooger beroep van het beeluJt van Ged Stalen wordt zoo noodig bij onze bfAlIsarlng de refellng vaaV 3 Voor de in het eerate lïd bedioelde toelagen wordt geen vergoeding o tegenvoetkoming uit Rijks ka aan d gemeenten toegekend V De regeling der weddieB wordt vóór 1 Jan 1904 en verder telkens blnnw S jaren na edke vaiststelling herzkm Een wettelijk voorgesohreven termijn vanhorztentng der jaarwedden aaht de vooretelter zeer gewenac t VI Art XI 2e lidV te lezen 2 Voor de bij het in werktng treden dezer wet in dienst zijnde omterwijxere blijft de voor hen op 1 Jan 1919 geldende gemeentelijke verordening van Kracht ndta deze Is v 9tgestekt vóór 1 Februari 1919 Aitlkol XI derde Ud vervalt De onderwlj erssaUriascn ca de gemeentefinanciSn B en W van Rotterdam heèben aan de Tweede Kamer een uitvoerig schreven richt betreffende het ont erp van WAt tot wedging van de wet tot regeüng van het lager onderwijs Zü toonien daairin aan dat terwijl herhaal deUjk is betoogd dat onverw lde Toorzie Ding in den onhoudbaren financierien toestand der gemeente dringend noodzakelijk is en thaiH t oogenbldk gekomen is om de gemeenten te ootheffen van ee groot deel van die uitgave die z zich ter voldoadog aan wetteUjke voorschnLften moeten getroosten en in de eerste plaats wsl van die voor het ooderwijs niettemin in art XVI van het gewümgd wetsontwerp een veivekeringsolausule met de gemeenten ia opgenomen waardoor deae in nog veel alechter conditie komen dan waarin z nu 2 edi verkeernt De gemeente Rotterdam die over 1916 aan jaarwedden van ondenurljzers die boven het in de artt 48 tot en met 48ter bedoelde getal aan haar oi enbana cholsB T r bonden waren omstreeks ƒ 600 000 beti lde zou bü aanneming van het getr zlgd wetsontwerp niet alleen in de toekonut d se ƒ 600 000 te haren laste houden dodi daar enboven èn in 1919 én volgende jaren enge er S00 000 mioder aan Rljkaiitkeerlng ontvangen don indien zU slechts het in de artt 48 tot en met 48ter bedoelde getal onderwtJBCT ma haar openbare scholen verbanden had en aa de besturen der büzondere Bcholoi de jaarwedden der onderwjjser die deze boven Ihet aantal waarvoor volgens art 59 door het R aan die besturen vergoeding worcM gegevw hiMten sangeateld uit de gemeentekas ui moeten Teigoedeo B m W wenden sM doa ook met eerbiedig y noék tot de Tweede Kamer nn het bU de nota van w jizaging voorgestelde nieuw artikel XVI niet in de wet tot KgeUng van het lager Miderwge op te nenwB Ds verflehtlBg vaa rtfwMce au De minister van Watevstaat heeft au de reden die tot bet namen vanbadbelde bomhïkklnc beeft sleid nl Bbt gebrek On kaarsen en e$Mum eartM ten be ï SbI hoeve TSn d XFUAWlot a rijwJelsn motorrijwielen ml andere rij en voertid gen ntet meer bestaat bealoten ast ia gang van l Juni a s in te trekkoi de berfoihiUiing van 30 November 1917 mui bij afwijkinc werd toegestaan van bit Motor en Ifijwieftregkment Gevaar root de ayvorlMld Onze loduetrle zeet bet Vad wordt hans Id vela gevalden ernstig bedretgti door den ia oer van versoiiiUeai artikelen CU fabridtaten tegen lager prijzea d u waarvoor bier te lande de grondstoilfen en haUSabrikaten door ome ta brücantcn kumien worden belrokken Zoo worden o a hier geiten IJxertn voorwerpen inigevoerd voor belangrijke lagw prga dan het ruwe gteüjzer drukwerken teg i oaumeriieUjk lager prljzsn dan hei papi waarop zij gedtiuikt zijn ijzercou Aruodee tegen lager prijzen doa de onderdeelen koeten De buitengewoon lage koers der msrken speelt Marblj een groote red terwijl hot boveüdien een tek schijnt te zijn dat da groote faorieken la Dultachlaod o au die van Krupp ofaoboon dese tliont grooteodeels stopgeeet ziiju toch gedwongen zijit faun arbeiders te blijvm betaied zoodat de produoteu weti eaulke faorieken nog iu voorraad heUwn tegen epotprijKen worden opgemftod Waar nu de werkedooflbeid bier te lande reeds groot m bestaat het govaoK dat deae oog vergroot zal worden inmen on£e nijverheid niet In staat ls me dooie aoilkelen e concurreeren Viandbar dot men hier staat vjooreen eruAt probleem dat ecbter niet gemokkelijvi sdhijnt op te loesen Een invoerverbod kan steK ts bij de w woidea gieisteld ook addilioneele rechten op dergelijke artikelen zouden sdeichiJt krachtens een wet kunnen worden geheven Het wordt echter twijfelaohiig gesfoht in ter zake kundfige kringen of dit de aangewezen weg zou zij 9 om den geacbetstm mlsetaod blijvend uit don weg te ruimen dawrgelaien nog of de Stftlen Qeneraal derge ijke moatregeden zouden oedkeuren Immers de meirkenkoera is e a daar om thans zoo laag omdat Dul cihland nie voldoende kan exporteeren en slechts bij ruJmer uitvoer van DuUsche len in hierin verbetering te wOicfaten Vai daar don ook dat indiea wij wel z inigelioht het nng geeoazias raetataa of 8pecla le maatregelen tegm het gevaar van dumping £ uli i worden giemomen al moge het waar qn gjelijta dezer dagen werd bericht dat deze kwestio ld ambteifjke kringen een onderwerp van onderzoek oa overweglDg lïitmaokt De brand la de Oraajekaieme Do oi loiPir van justitie bij de Kechtr bank te MSrwvemhage looft een premie uU van ÏÖOO voor het verstreloken van Inlkhtlntgen welke leldea tot de ontdekking van den dader ot de dadiere van den brand die vermoed wordt te zljoge sttcjit In de Oranjekazerne te p Oranren hage CmSIS MAATREOELEN V eToeder 4UstrUHltie Met ki ang van 1 Mei föl9 zijn ds Veevoederdi ti4buÜeregeÜng en het Pluim veevoederbeeiuit ingetrokken Met lngai 0 van 1 Med 191 te het liijkukootCMv voor Veevoeder te e Groveuhage en de Provinciale kantoren voor Veevoeder voor Noordr HoÜond voor Groningen en Drente oor Friesland vom Limburg voor ZuLd HoUand Zeeland es Noordllrabaut voor U re lipt voor OverIJsel en GelderiAad opgek vMi Het broodraatoocB In verbond met de aphelfintf door da Gosfteooieeide Itej erlngen v n de ran aoeneerin van v erechHieode van overzee aangevoerde artlSelea waaronder graan is de vraag gesteld of hiervan wijdging in de broodnmtsoeaeering het gevolg zal zijo Naar wij vernemen 1 xvJliut nlet n de bedoeilngh Hei thans geldend rantsoen van Sll gram per dag wordi voldoende geaoht en Terhoof dHurvan zou trouwens alleen mogelijk zijn indten nog meer acheepwulmte dan tbaas ree het gsvol is voor den groanaanvoer in beslag werd genomen hetgeen tei evolge zou hebben een vemdnderde aanvoer van andere voer oüB land onmisbare groafttotfcn en pfoducten Jam aa Bumaeladsb De minister vaai Landbouw heeft root Ingang van heden k etrokken de vsai gestelde naalmugiprijzen voor jam eo marmelade a SoadeiMdsB De ndniater van Landbouw breidt ter kennis dat mee ia ang vaa heden tot den uitvoer van inlan whe runderfudden In beperkte mate consent zal kunnen worden verleracL Belangjhiebbeiiden bebooren hun aanTrogien te riobtcn tot de direoMe der N U iC iGnweiduge Het De ndnlfiter van Landbouw NIjverfasM en Handel beeft den gemeeotebostrao bericht dat het door het ffestodlg toeosDM dWkaaepindtKtie thane mogelijk is hM taasrantsoen hetwelk tot heden voorvfl TfHte 30 en 40 pkia kaas wa gesteld op 0 15 K O per booAl en per tweewekeB wederom t Tietboogen tot O K O p r boold in getM eaid tIJArMr m gedurende de maand Mef zal vl or re eaiot lof beetemd voor banketbok4 kerijsa restaurants olloboUöb en wafelbatkerljen de prijs van ftó TD per 100 Q af tabriek Ifl rekealng TiMdsa g braadt GEMENGDE BERICHTEN VIcktyphus T Gnnungen is vermoedemk sn geval wa iMitypbus geoonstateetxL Ken aantal nutöof l obs rivatie genomen Dtrecteuren vaa Ambochtasebolen De Bond van dLrecteuren van ombachtsKlKden in Nederland heeft ayn naam herdoopt iu De vaksohoolleiding bond van dkectricee directeuren onder du ectrices en onderdirecteuren van tecbuische vaksohoIsn in Nederland C emeneeau a Jeaane d Arc Een Porüsoh btod geeft het volgende gesprek weer tuaschen een kleine jongen m oiin pspa Zeg vader is bet waar dat manheer Clttttoiceau Frankrijk heeft gered Ja jongen et als Jeonnee d Arc7 Zeker net ala Jeanne d Arc ja maar waarom verbranden ze hem dan met £ U 1 De kinderl kjea te Prinsenhage Het bericht dat te Prinaenhage de c t van een doodgraver zou z jn gearresteerd in verband met het vindwi van de kinderiykjes is onjujst Wel wordt door de justitie v6rmoed dat de likjes op een kerkhof zgn opgegraven terwijl aan moord at ieti dergelijks niet meer wordt gelo d De moord te St Oedenrode De tweede dader bekent De Anwterdamacbe ko man S Lubeck oud S3 Jaar teeelt zich giateravond om 11 uur by de poMtie aldaar aangemeld en b bet vuchoer dat tot 4 uur vanmorgen duurde aan volledige bekentenü fj elegd mede pjjohtig te K jn aan d n mootd te tit Oeden rodsk Een drama Gisternacht omstreeks twaalf uur heeft fekh op den Oudeajjds Voorburgwal voor de fiboofsteeg te Amsterdam een drama af ftÊipeeid dat tientaJilen naeuwsgiengen en kulpvaardjgen deed toesuellen £ en getrouwde vrouw kreeg twiat met een man dun ztl kende en de ruzie liep zoo hoog dat h $ haar onverboede beetpakte n üi het ster wietp Na dit feit gepleegd te hehbm rende de anan bard weg doch werd op het geroep Houdt den daefl door eenige Toorbygangers gegrepen Politie bracht bem over uAar het bureau Gedwee gi j de dader mee en na gehoord te z werg bij in een der cellen opgesloten Nadat de vrouw m het water geduwd w a werden verechillende pogingen gedaan m haar te redden Dit gelukte ten slotte aan een paar poütieegenten en half bewuo teloos weeid ii op den wal getrokken St at WOvera te Apistuxlam Ëen twintigital jongens wa van de oudste boogBtena Vb jaar kon ijn violen op de Oostelijke Handelskade te Amaiterdafn n vraobüxijder aan die met zijn pactrd ea kar een lading sinaaaappelen in kratten vervoerde en roofden een aantel siosaeappedeu De man Uet paard eu wagen ooieheard en sloeg met zijn zweep op de jongens la in plaait daardoor te worden afgeeobiikL werd met j teenen naar dea ko eiur geworpMi en men stelen doorgegaan Ken buffer greep een iongeuom hom aan de pobde over te leivoren Hij iiad echter met gerekend op betbuKenge wo m brutaal optreden an zijncoUegas jongens vcai 6 en 8 jaar Mwamen met sleenen lot op twee of drie paaeen van hem en dreigende Ik gooi je desteenen iu je amoel als je hwu ni toelaat Ce man was genoodzaakt kern los te loten mooht bbj zijn zondor Iwigevaliten in zijn kaïotoor te kumnen vlmcbten onder bedreigtog Kom eens dOor de oonradBiraat ede je durft don zullen we je Vel iorijgen Nog meer van die sevoilea heWbenzlöh daar aJgeepeeld en één poUde ageot die eindelijk kwam opdagen yfaa even madbtekws Het brutale optrednt ook tegen de politie is wetueUjk buUeqgiewooa De appelen worden in bet zand begraven en zoodra bet tcrpeiïn vrij ls opgOjpraVen en ordeetó 1 MeMag te Zaandam Te Zaandam is de 1 Meidag gevierd door twt houden van f ieto es wond tochten door de Btod coowel van dea kant van de S D AP alfl van de Vr e Socialisten In den morgen werd door een aantal par enooten uit Amsterdam een ovatie ge cbt aan het f emeeotefoestaur beer Smalhouts hield daorb van de toep van het ganeentehuie een toespraak JM hij dank bracht aan het Za adam gwneentebestuur voor het gevoerde be ÜLjhet ofgeloopen jaar en voor al het het in dien tyd vo de arbeadsklasse J Jft gedaan In het by zonder bradit h Toor de regeling der distributie die em enkele plaats van Nederland zoo w bi oni was als in Zaandam bewijs vian waardewing voor dit aUes hierop mejuffrouw Vos namens de crteerende Amsterdanwïbe portöje k Huï burgemeestsr Ter Laan esn keo ll fi wo nstuk aan i De beer Tw Laan dankt U ntnena wwotebsrtMtt TOor doM lrolda die de leden van het staddMMtuur met gmiote vreugde verralt Met ingenomenhcdd wees hjj erop boe een der idealen waarvoor op den 1 Meid jszen achtereen is gepropageerd op het punt staat verwezenaijkt te worden nJ de achturendag waartoe Zaandam in 1913 reeds bet voorbeeld hoeft gageven Zag men toen In heel Nederland naar Zaandam op waar t aoheoi dat iets heel raars tot stand was gekom i thans is op verachitlende plaatsen en bil tal Tan openbare en particuliere ondemenungen de verkorte arbeidsduur ingewoerd en oi van regseringswege is deze zaak aan de onde gesteld De heer T r Laen Kwrde de oxtwiders aan alle krachten aan te wenden ou aog zooveel mogelijk veri eteringen in dit ontwerp te zien aangebracht Ook ten aauzleo van de gemeentaraodsvetkiezingen moetan de arbeiders er ón hdel Nederiand naar btreven dat d a soo uAtraUeo dat de elsehen van de azbeiderB aooveel nwgeltik kunnen worden bevredigd Ten dotte werd docHr den heer van Praag namens duizenden gedemobilseeiden dank gebracht aan den heer Ter Laan voor hetgeen hy voor hen als Kajovrüfi beeft ge daan In Den Haag was een groote meeting be legd in den tuin vfu het Volksgebouw san de Ptinsangracht Reeds geruimen tiJd voor h vaatgMteide uur van aanvang stroomden de belangstellen toe n vonden in den groeten tuin een plaatstje Naar men echatte bedroeg bet aantfd aanwezigen tienduizend Het woord werd gevoetd door bet madsüd van Langen Be meeting had een ordelijk verloop Den 1 Mei dag werd in Amsterdam gevierd zoowel door de S D A F ras ato de canununisten De laatsten begonnMi reeds in de morgenuren meetinga te houden in Belüevue en Handwerkers Vriendenkring waar de bekende voorgangers de tidrijke beeoekers toespraken Vanuit deze vergaderlokalen werd s middags een straatdemon stratie gehouden Na 12 uur kwamen stoeten van verschillende vakvereenigingen naar het IJsclubterrein waar om half twee een groote meeting ondanks den regen werd gehouden van de S D A F en A B B Tegen halfdrie werd een stoet gevormd tot het houden van een betooging door de Middenstad naar het Beursplein In Utredit Zwolle Breda en nog ver schallende andere plaatsen werden tochten gehouden Overal heenchte volmaakte orde De botcrprya daalt liet vervaltaa met togai van gieterea vaa den maxlmusii prijs voor de boter welke in den kleiahaadiel laatstelijk f 4 40 per K G bedroeg be tot resultaat gehad dat db Bbter giE ereo ki Den Haag verkrijgbaar was voor 1 3 10 k 1 8 20 per KP Motfd te Asuterdaai Glïittirmlddag iiedl zich tn een woulug aan het arpathieipark ta Aiuc terdam eeu eriid lj draima o geapaeld Om tot duever nog Duba ieade redeoen loete de bewoner K H met ziJ n revolver eeui sc ioit op mej AI O die zldii daar in de icauier bevond Zij werd iia het oog getrollen U rlobUe hierna de revolver op ziubzlohzelf en schoot zloh ia deu slaap Belden Nader wordt gemeld tp de tne de verdieping tjarpaihieparti loefde de 3 Vjarige Kerel Hendrik sedert 3 jaren met de 21 jar jufi iouw Aaoa OUo In den laatsten tgd werd de jaloezie van den man opgewekt doordat dn vrouw betrekkingen aanknoopte met eenFrauaobuiutib Ztj heelt hem meerroolea getart toMat hg tenslotte güaterndddag zijn browning voor den dag haalde met hetbekende gm Odg B den werden bad idia hun bloAi door do po lt e aangeuroN feu De toestand vao beidea is zeer ern Vsnaisl De heer T Mensch onderwijzer aan de Timotlus fi oot te Ëokhuiien wordt vermist mistHij giiug ua bij zijn oudere het middagguaal gabntkt te hébben Moen dagmiddeg een wandeling doen Hij vcffiict bet huis om ééo uur Ie hier en daar in en bij de stad gezien xeiU om ujf uur op den Nooiderw Sedert heelt niemand hem meer geeelen en maakt de familie ziob over ztjo Bfv eslgheld ongerust Di adsUgt Da B de U deelt la Opwatfts mede dst wijziging la gdiSbdieaHlge denkbeelden hem heeft gedoopt van den Christenoaom afstand te doen Ds te Ligt heeft als Ud vandanfitaid van Ohr 8oo ftUsten bedankt Ds Botterdaaiadi traautaUag In een vergadering van ds tramstakara in Botterdain is de houdiag van dengemceuteroad en vooral van bet Raadslid Schouten door Moltmaker acherp veroor deetd Hij deedde voorts mede dat op bet congros te Ametetdam door dm voorzitter der DiuttsKlie spoorwegprganiaalle Snunmer zoo nooAg mtoie steun waa toegezegd Spr meende dat de staltlng voor de Ureotie iriet aangenaam zal zijn daar deae haar 1 13 000 pn di koat OkStereu w d de eerste f5000 ateiui uitgekeerd Het steungeld Mroont van ai a zijden vooral uit Den Boog toe Aaidtga Te Eealoraandrocrt be de londbouwar Ailkens bij het gravea fevondra 40 til voren mucstukkea ter grooilc vaa sen rijkadaalde en drie faudstukksa ter grootte vau een gouden tientje meest dateeroude uit de l7e eeuw De Tlseschi aeii Nog leea verlagtag In idtMrt Naar de Tel verneemt is de door ve len gekoeMorde verwaichitaig dot de algeheele opheAhig van het slaobtTerbod een fUi e dallog der vleeaohprljaw mM zloh zou brengen niet In vwrulUng geftiwi Alleen maffer vee la Boedkeopw van de hand gieaet doob voor goede kwaliteit koabeeeten viel aileebts een geringe prijsdsding te beapeureo Vecwoclit wonH dat indien het weer even omslaat en het Inderdaad lente wordt de T itwekUra het magere vee zuleo opkoopei zoodat ook dau zeer wooreohijalijk de hoogevieOMbprljzen onveranderd gebanAasM uilen blijven K0fNNGHniMl SlaelitveC De BUBOEMëKSTER der Gemente GOUDA brengt ter algemeene kennis dat met iavang van 3 Mei m zyn ingetrokken alle beschikkingen betreffende inlevering n inrüMn der van alaehtingsn afk ua stige vetten 3ouda 2M ill l BurgemeeMar a Wethowtora van Gouda ULBO J MUS TAintNIffUWM iUUUA 2 JUlai Itfl Kaaa aaor Umtl Het Rljkikantoor voor Melk en Zuiv producten bericht van bet Miniateiie van Landbouw Nüverheid en Handel de mededeeLing te hebben ontvangen dat de uitvoer naar de Nederlandac e koioméa m het algemeen en dua ook voor bet artikel kaas geoorloofd ls terwgl het niet ter zolie doet op welke wijse deze kooa ia retpokt Wekswaar bestaat de mog Ulditbt dat da NederLandsohe Overzee Tnut bepaUÓgen in strgd ziin met den uitroer doch hiervoor moeten de beLanghebbeadan naar de N O T verwezen worden Op aanvrage verleent bet Aljkskaotoor ontheffing vaa de verplichting om alle koos aan de C iteale Pakhuiaen af te leveren ten behoeve van de verxsnding naar de Nadsrlandw Xlol n ën Vw van winkeliers in Zuivelproducten In ean gisteravond gehouden byeenkomst van winkeliers in zuivelproducten en fljne vleeschwaren ia besloten tot opnchting van van een organisatie Tot bestuurleden werden gekoxen de heeren K de Joof M de GeuB en W Streng De 1 Mci4 etoogllg De 1 UelKlag ia hier kJ m voArbiJgegaan H ae gUBiereiwvond de gewone optocht nl t g ilwuden men zou niet aan den eeraten Aiel gundaobt maar zich in den herfst gewaand hebben Aan de oiitooltt wae alets bizondera Hij wetd te half acht op f teld In de z g Manege en deed een rondgang door de stad met banieren en gekleurde doeken met opec iften De Goudeohe Be eUiurdersbond en bet beoiuur der plaatselijke ofdeellng dar 8 D A P liepen voorop en daarna kwaon J e Ftonler vroolijko marsobeu biaaeoii Ken tw fauigtal a eelüagen Lep mee bi den sto Wij zagen spoor en tramwe pereoneel slgare tmak rs metaalbewerker trau Mirtiledeu behangers typograpken tiuwuBrlIeden VrouwencUib Jeugdorgnnlsatle e a de rondlgoog heelt de heer Laieber d u stoet in bot Houtmaospbint oeo oatbonden Koninklijke goedkenriag De B K WonJngbouwvarMnigkg St Joseph heeft door tnsschanfcomst vaa het Departement fan Justitie bericht ontvon gen dat op de statuten de keninkiyke gofdkmring is vericragw Boiiwvakarbsidara in oen gecontblneerde vergaderiag van den Centr Bond v Bouwvakarbeiders en de Alg Ned Tlmm Bond aid Qouda bezocttf door ongeveer 360 leden werd een moUe aangeooinen woafCn tegen hot lafkBohe werkm der VatroopsKH gaaiaaiiea iti zake het antwoord op de geetelde elscdien wordt gepi taetesi Nieuws Brood BaaketbakkeHI Morgen Zaterdagmiddag 2 uur opent de heer J Koetsier uit Bosko v een filiaal van Ün bekende brood en banketbakkerij in bet perceel Kmte Tiendeweg 8 waar e wia kti naar de eiaeben des ttjds wordt ingericht Wat er in dit flUaol te koop la n elke attractie de ben Koetsier baef vertelt ztjei advartentia ia dit aummar Mond en TalAriUM De afd Gouda van de ZukUHi andsc Vereeniging 3 t Grosne Kruis houdt op Donderdag 15 Mei a s in de Réunie esn iHpenbare bljeeakomst waarin Dr A K J C van Hasselt Tandarts ta s Grovenhoge een causerie zal houden over ta Mond tn Tandhygiëncb Het groote bslang van da hffHln tob m td en taeiden voor dea ügmmam gaMttdhelJatoeatand ls voor Eit OnMoa Knis aiUeiding gawsast om hit adviaa van Dr J Ph V ias te a OrarraAoflO aneas tm mat betrekkii tot dft vraagatak logaatalda HnmiMie te valcan n aiat s dl as u In da groote stedaa naar ook la M pr Tiada propaganda voor da müV toot OHnd tn taa d ta mafcHEL V ooafereuie ultgcrwUiaslit NletteSiMMtaande dat ls bet begin vau eni o oadenhajulallBf vddr Maandag votkoti li uttgwlotea daar bet onderzoek der i otHioeiden langen tijd noodig zal beUMin Volgens den algemeeneu Indruk is bet ook niet in des tegeostwideta belanf dea aanvaml dor oudeituideUngea tsbsapoedigNi De tegenatrijdliibedett In het iua teiUckantp treden ledereu dsg duUsllJker op den vowngrood Woanxdiijnlljk k bet utoeltijkM ivobleeui voor de vijandelijke dlpjoma en de t astrljdlte bebuicsavan de ondersohotdeoe bon B ootaD nor bei bi n d r ondorhaudeUDgsn tot overeoaateitaidng te Itrengea waarbij het nog een open rasg Mijk of de pogt ngaa dia oogenMahljnllJk bootizokoiljk van Franaohe zijde gedaan wordeo fslukken oul len om UMê ooQ ds gsroene tojet tenig te brengen Deze ooinH Uoeerlnfl van dm butt e alaadocdien polldekto toMand In verbaad met zekere blnnenlandaDfae inoetlljkitsdsn ia Frankrijk tokl bl een aacer deel dsr Parij scbe pers spijt uit over de vowivareudhe d waarmee ds DuMaobe delagalte naar VeraaMaa geroepea svd Hrt Jottnisl des Debate vrMal dot deze dpoed de entsnts eens barouwea lal Het blad verloiigl dot voor tiita tydga wonnen sal worden i de boudBng db de Franaohe ref erlng tegt wver zekere Duit sehe eiai ea Iwuwnt sobljm er optewUBoD dal nwn ook In verantwoordelijke Farlladbe katugen ds beaorftttietd van da peni desCt Over gdbnirteolami ep 1 Bei In Pa rijs en tn de Hrovlacle ls hier nog ntsta bekend docb de biaoi er strenge Ider wordt liet tfriegrem algeljrobim en vojgt La het I VanÉK k onmogdlijk ifians voort te letten Ëersto deel Mordt vervolgd CMgKPVAAHTBBBICaTBN VH Amerika Isrug Hst Naderlancbehe stoonuehip Hstvnlsa destijds d or de Amerikaaasohe ragaeriag ia beslag genomen kwam onder den aaau vaa Cahton en de AmeriJcaanMhe oorlogtviag voerende van Kopenhagen in ballast ta Umdidan binnen Het stoomschip tal na eenige borttaUingen ta halben ondargaaa da resdary te Afoatankun worden tanig ROTTSRDAMiSCHE LLOYD Bsooaki 2 April van Devoaport ta N r Yovk Uorontolo a 2S April vaa Nair Orlaaaa ta Hanünuf Rlwijsjii 1 Mal vverm van Java ta Roi H LLAND jUISR1KA LBN tAAll Ë B£lUCaT£N Boestdijk 26 April van U T1 ta N wYoric Zuklarditk 26 ApiU vaa Boiry aaar NewYork HU NSDfiBLAND Sumatia IS April van ColittMa naar Bngvoa Krakatou 28 Apr vaa CaleutU aaar J va RoepAt 19 ApHl van GlbtaMar naar Norfolk Bando 28 Aprfl vaa Batavia aaor Amatttw don Amboa 20 A h41 vaa Bdtimora ta Amatardam Bal 18 April vaa MoatavMao aaor M Yocfc Telegrafisch Wferliericbt HoogMa li rin t d UM Dim dm I U t bu m tw tiLiul 74 71 ta H dar Vtrnxiitijlt Uatlo tot kraehtitt mi WUk tot mataiyka urind nmit mar è vnlkt of bMroUieo wunelltMiltlk tnim Welti tmipwataar AOVKViCiNTIIN BUSOBMIiESTER n WBTBOUOIItS dtr Gvoant OOUDA bmitait tw 1 dat Tu 4 t m 10 U 1 k T rkiift ME MUittlMIE MENST baar auUea t op d navoifcnde bona m hat Laranamiddalanboahja de daazv tar nmaMa SaiwiiliwHurtOnlai Bob Now 11 1 u Dat a at 14 aak par pond Bon No 220 3 H OM Bultar Halia I tl et op 3H ons Miikor bttaoortaa Bon Na 221 2 ooa eapaeüaara l i 4b Bon No 221 2 OU Amer apek 40 cant Bon No 224 t dubb atuk Kallsmp et 2 dat rtjat tiitaluitaDd tam wonlan koetil m dan wkikaMar dia bon No lit heeft atpatemiiaU 8 dat a lar not aen bes Hl oKhn aanfawaaan voor dan aankoop rm mit palen Goada 2Htim WE ZUN IN Her BBzrr van de NIEUWSTE MACHINES VOOR HET ► Polijsten van Koperwerk EN KUMNEN alle VOORWERPEN VOOR U ALS NIEUW MAKBI Ervsn M Ma v LOON w M OUBBELEBUURT li U ff 117