Goudsche Courant, zaterdag 3 mei 1919

taaMb li t verdrag naax Waltnar zuUm Etnóva ten mde een memorandum binnen T fU n dagou te kunnen indisnen Men gelooft dat Ltoyd Ueoiye en Clemenceau WilBoa tot dit program hebben overgehaald hoewel Wdlson volg gu hetgeen op het einde van de vorige week werd verklaard de IhutscherB peraooolük had willen ontvangen teneinde de gewenschte lutlegging van z n punten te gevm Daar thans niet wordt tóegeetaati de argumenten peraooutuk voor te dragMi Eal er ook geen gelegenheid voor diacusBie önHek verdmg zal niet aan de conferentie der Gea lieerdeD worden voorg legd ondanks het kenbaar gemaakte veraoflk der kleinere naties ZeUs België in niet uitgenoodigd het verdrag door de dne groote mogendheden goed te keuren zoolang dit ndat aan de Puitac ent is overhandigd Ook de zitting waann het verdrag aan de Duit chers xal worden overhaudifd zal vermoedeiyk geheim zfjo Ht het voorafgaudetiykt dat men nog kam zeggen dat de zaak voor elkaar la Ëenige neteldge kwe tiee wa hte i op bun opttwiDg Daarop wU t het Joumtl des Débat Het moest tot deze uiibaratüig komen zegt de Aryvw die t betreurt dat ze juist komt nu de onderhandelingen met Duitschland zullen beginncU Dat is het gevolg van d jcuoht om de neteligste aaiwelegenheden aan te houden in de hoop op een wooder De oonferentie bad geen program geen begonselen ze he zelfs geen protocol gehouden omdat ze bang was de besprekingen Yxn de Raden van Tien V jf Vier en Drie vast te leggen In al de vergaderingen die de aandacht der geheele wereld in spanning hielden heeft geen enkele gedelegeerde een verklaring afgelegd die sporen zal nalaten Hod heeft de meest elementaire voorzorgen die zelfB het beschaidenate congres neemt verwaarloosd Dientengevolge kon een botsing ndet uiitblüven ze is hevig geweest maar zal heilzaam blijven voorspelt de Débata Wilson heeft het mes gezet in een i piMtil ondei Be patient heeft ge i sehreeuwid maar de wond zal genezen en I ten elotte zal elk den chirurg dankbaar z n Uit het antwoord van Orlando aan WiU son blUkt reeds dat Italië het niet tot een breuk zal latin komen Italië zou zün eigen glazen dngooien ab het zich van het blok der overwinnaars afscheidde immers het zou dan x n eigen bondgenooten Engeland en Prankrüfc van hun verplichtingen in bet geheime verdrag van Londen omschreven ontheffen iDe OébHte zet dan uiteen waarom ï ankrtjk Wilson moet ateunen Verscheidene Fransche bladen schr ven alsof de t eurstelling van Italië de positie van FrankrÜk tegenover Duitschland in gevaar brengt Niets is minder waar ibkUen de Fransche regeering med licJitig werd aan de reeds begonnen onderdrukking der uit de Oos twnrlJkschHangaarache overheersehing bevrydo volken sou tii FrankrÜk in en f girond storten Geen Fransch soldaat zou in wewwil van alle mogelUke verclragen teg zijn Serviache kameraden will vech j ten geen Franachman zou een cent willêit afstaan om een ander Itod in staat te stelle Servië te overweldigen Het Fransche volk dat vier Jaar heeft gestreden om zioh en geheel Eun pa TOOT een Duitsch © orerheei ediJng te vr waran kou nooit toestemmen in een politiek die beoogde de overheersehing van den BajJcan die Ooatenrjjk Hungarye is ontwrongen op een andere mogendheid te doen overgaan Een mogend I heul die zijn gezag met geweld op de oostkust van de Adriatisohe Zee n In den Balkan wil veatlgen zal onverm jdeiyk ateun moetan zoeken bij Duitachland Daarom hebben reeds verscheidene groote Italiaansche bladen de aanaluathig van Duitach Cos tenrük by Duitschland veidedi d tiijgewotg verzwakken wy onze positie tevenovetr DuitachLand geenszins als w de geweldadige inlijving van Zuid Slaven by ttali bestri len Wfj versterken ze daardoor integendeel Wy kunnen ons niet begeven in m etelsel t welk ons zou verbinden met een Italië dat tegen de Zuid Slaven steun vond bU Duitachland Het is het beste zich Ut duideiyk voor oogen te atellen en het epeniyk uit te apraiuo Pr e4d vt Wilson heeft aan Orlando een i nieuw voorstel gedaan met betrekking tot Fiome WBUTan alleen wordt gezegd dat bet v ri mat het Britach Fransche voorsted overeenkomt Men is bet In Rome niet eens of da oude Wegatio naar Porys moet worden terugge wdeo rf een nieuwe Luzzatti de vroegen prwfiier zou in dat geval volgens sommigen aangewegEon worden om Ualië ter conferentie te vortegenwoordigöi lïitusschen achynt de regeering vooratdleo van Parlja af te wachten In elk geval wenscht de re eering geen breuk met de ffeftssocieerden Italië zal echter h t vredeiprotocol met onderteekenen behalve wanneer het zeker ist dat het verdrag van Lon I den opgenomen Is In de vredeavoorwaarden Be aan de tegcoiatanders ztitlm worden voor De oir m dt det de Belgkehe ministw Hymans officieus mededeeting bMft ontvangen ran de voorwaarden 4i au België zullen worden toegestaan België heeft toezegging gekregen van een onmiddeliyke achadelooastelUng van 2H milliard n van teruggave van het induitrieele materiaal De milliard mark welV door de Duitaahera in BelgiS zyn gelaten HM België behouden Wat do territoriale èling betreft wu4l0n Malmedy en Eupen aaa BeJgi komen Fr nkrtik sou geen bezwaar meer maken tefM en tolvei MDd tusschen B gië en LuXMnboTV Wat de Schelde Umbarg n Hu tr clit betnft KW Bttgüi nleta krügm i i i i nij ggg m leend onder daa tbetulging voor de mb den lande bewezen dieoBten aan dekllvan de Conamsete van Advte towwSaan de Direode der ProT kaoto Veevoeder Tot de leden d er CommlMle bifaaii ook de heer A van ffijwn ih J F faüan ea dr ArH WeetrtMtïr c de ftfdeeliDg betreffende het algemew vormeod lager onderwijs en bet bewaarschootondorwijo waarin zitting zullt neroeni ala lid en voorzitter dr H Bavinck en ali bxkn mej é U den Boer A Jonkman Ih Laocée M C Nehuuz F Ooeterlee P Voogd IEL deVrleeata en Clir L Weaeetto d de a lMUng betreSendci het Takonderwije waarlu zUtlog gullen nemen als M en roorzHter dr B moiiLS en als leden H Luns P TJobbee mevr C A Wfiokerdo WM D F Wouda en J IJzenoaa de artwid raldaeee op dui leo Utf ngvlmatig ten gunite der arbeidsbescfaenning het praktiaehe ocialisme den wereldvrede n den volkerenbond De aansporing tot de e betooging is uitgegaan van het mternati mate arbeiders en aocialisteocongres dat m l S9 in Parys werd gehouden Langzaam Jieeft de ari eddersklaMe een g de te barer eischen doorgezet en haar defitum eric wing is omnlddeliyk aanstaande De Doitacbe regeeriiw heeft het program der arbeutersbeeeherming van bet intematiooale arbeidersen aocialistencongrea na de revolutie in eigen land ten uitvoer gebracht en het als een bizcmder gewichtig gedeelte m haar eigen ontwerp van het vredes en volkenbondverdrag t genomen Zy is óok de eerste van alle r geeringen die het wetgevend lichaam des lands eea wetsontwerp beeft voorgelegd volgens hetwelk den len Mei tot nationaien feestdag WQwit verheven De Duóische nationale vergadering heeft dit ontwerp goedgekeurd zoodat ook de veel bestredoi be toogingsdag der georganiseerde arbeidersklasse dit Jaar tot nationaal feeat van bet Dmtache volk ö geworden Het feest van den arbeid moet tot uitdrukking breng i dat na de ontzagl ke verwoestingen aan menBchenknrene en cultuurwaarden welke de wereldoorlog aan de menschheid heeft gebracht de meest inspannende arbeid wordt veraischt om aaA de wereld de cultuur terug t geven Het waarborgen ran desen arbeid moet door arbeddsbeschermmg geschieden Hetgeen op dit gebied door de meest vooruitstrevende landen i verworven moet internationaal en algemeeoe goed worden Het is te verwachten dat het vreI desverdrag dit met instemming van de re geenngen van alle betrokken landen zal kennen Moge deze gedadhte by de ko mende vredeeonderhandelingen zich ten volle doen gelden en dat rene waarheid wor den waarvoor de rbeddars van alle beschaafde landen sedert tientallen van Jaren heèben gestreden en de grootste offers hebben g racht Dan xullen wy een vrede van rechbvaanligbeid en volkenverzoening een duurzameo vrede hebben Wy hopen dat de arbeiders van alle landen hun Meidag spoedig eveneens als een feest van den arbeid zulten kunnen vieren Dan pas zal het schoone woord gelden vryh o rechtageiyidieid voor allen die het menecbelijk aanzien hebben BM de op d Uidl j t gbOouden loeilerei ei Iiisimeir Motorbootdienst Gonda Rotterdam W M ELSHOUT Nirt leparte BL De aid Gouda van de My tetNqtn t Alg neen houdt op Dondenkg 8 M des aivonde 8H uur een Wenvergei In do 80c de Réunie v De agenda vermdd aaagefegenbeien t de Spaar en Hulpbank punwn vm b flobrijving der A emeene Vergadert m benoeming van afgevaardigde n cnouoto vervanger a Teteaeaeh Op vragen van den heer KalAeft betroöende de ophefllng van het RlJItófeuneau voot vetten en het personeel van de afdeeling ven dat bureaa belast met de distributie van lijnolie aan echildersenz hee t minister van IJeeeletavQ geantwoord dat het Juist is dat het Rijkskantoor voor Votten d d 1 Mei werd opge beven voor zoon er betreft de afdeeling belast met de datributle van mai rine de Aa lbutie van normaal margarine fs arergenomen door het Rijke C itraal Ad inlnilflitrfltiekanloor voor de Distributies an LevemwrfddeliBa Voorte la per 3 Meld aflpvering en het i ervoec van ollen en Vetten vjljgelflten terwijl met 3 Mei de inraroeing van het sloohtvet feu eiudd nccJDt teei aanssfen waan an daa t vfn liiiuidailiie Intreedt T e voorraad ollfiaen re ttea ten behoeve van de Indus vrle voornamelijk die van lijnolie la In veiüondlng tot dA behoefte nog zeer gering zoodat df lieToeiing van het Rijloricantoor voor Vottea te dier zake voorlooplg nle4 an worden gewist Bet bureau werkt met een miobnum aantal ambtenaren m la nlM te duur voor jiiiflto vcffdet Hng en priJaBtelUng der grchdWioiffen Tk Instandlhoudingf op hel oo enblik nog noodBakoliJk OE MENODE BERICHTEN MGonda VoonUt De bkusooiop Qouda Vooruit hedtd ze week een opuiame van een beroojMk in de Hoohy Mouoüüne een Interesaana film dae bertvijet dat umi daar te Ui4 weinig consideratie gebiwUU ten opzldwvan de gevai gen en dus weerloos dU ren Do loborud van het bootduuumerlshed goed al zou bij critiöohe beaohouwlag wel irt op bet pel van den oSt soon Clyde aan te merken zijn tock boeit do fUin op ziebzelf w 4 Het slotMBmner Een Hart in btnA is een echt An örifia n3 o dr ai lMhL welke het publiek hartelijk deet laoheaT Witte Blesooo Ais giewooalijk beginnen we n a aataw opuatiio ditmaal vaade kust van Corn rolt ffo trefcken met eoa groepje toetflt ea me CU w areiB dat ïn Cornwall de bwtnulng ook al ni et bizonder makkdtjk is w s halve men van ezeltjaa gefcnak vmkt wat ook al zijn oodeelen hee t lleel goed ia ewi opname van de Der b racee en een klucht d e ia Uolland epeelt bewijst opwicuw da Nederlandeclio fil acteure nog arm aan humor ija Jop Deebs la te zien in De gohdvwa a iu3t itfeer een spannend nummer la vier d4M len waairin we den doteodvenist op 4 n voordeellgiBt zien hoewel hij t dubetere geval wel lot klaarheid veet i brengen Ruiten gesprongen Ongeveer kwart over vieren gfatcrennamiddag ia te Solh venil eQ de hevt e icnal van crn kreciiitlge ontploffing gehoord wnardoor aanvankdijk gedaobt H aan bet In d3 Itoht vHegon van een vaartuig dat op een ntijn ïa geloopen maar oact bij dp politie nooh bij de kuptwaeèt noch lamgfl het elrand kon men een oorzaak opgeven He t vcfrmoodon bestaat dat een drijvende mijn in zee tot z ontplofling ia gekomen Pe ulag was zoo hevig dat ver schillende hutaen trilden en bi onderzoek zou o Ai gebleken zijn dat de rul ten in enkeje buizen gesprongen zljio I Drama in een huls in het Sarpfaatipark te Amsterdam i Naar wordt vernomen la de toestand vai de 22 Jarlge Aioiie O df door den S Jarifien Kerel H to een huls fn bet Sairpadpark te Amfllerdani mei revolverschoten Ib verwt nd en in bet Btnnengaflihui £ opgenomen noi zeer ernslig i e locBtand van H ia redeJljk wel Kellenbaeh s Poppenspel Toen onlangs bij de vertooningen n Kellenbach a Faedagogisch Poppen bleek hoezeer de kleinen en zelfs de Uk wezige ouderen genoten kwam by veleo i gedadite op dat het toch jammer wa dit door den betrekkeiyk booten toegaiwspr 200 weinig kinderen in de gelegenheid waren geweest van Kelilenbach s vertooning te genieten De afdeeling Gouda vtan den Ned Bond t Onderwyzers heeft nu het plan opgevat t trachten voor alle kinderen van do openbare en byaondere lagere scholen voorsteU liogen te doen geven veor zooverre men oateürHJk Md die scholen tot medeweikiog bereid is Van de openbare scholen No 1 2 3 4 en de school voor u 1 o benevens dt R K lagere scboden is gebleken dat XÜ zoo n voorst loEOg gaarne voor de kiadereB zagen gegeven Daardoor is het aantal kin deren dat de voorstellingen zal by wonen bereikt vbq pi m 2 00 Dezer dagen ui bovengenoemde afdeeldng enkele lysten ia Gouda preaenteeren om daarop steun te mogen ontvangen voor deoe ondemendnffi waarvoor natuurlijk getden het groot oaa tal kinderen een zeer belangryk bedrag ii noodig zyn Ieder die gaarne de jeugd eenige geluk kjge oogenblikken wü bezorgen zal zelar met belangstelling van bovenstaande meda deeling kennis nemen Kellenbacb s Faedagogisch Poppen Il zoo verbazend aatdig en tevens leerzaam voor de jeugd dat het èn aU attractieualddel èn om zyn paedagogische waarde aUl aanbeveling tot steun verdient Dien steun nweten onxe ingezetenoi we nilm mogeiyk verleent want em aUe ÏMO kinderen ervan te kunnen doen genieten xya er verschillende voorstellingen noodig tezamen een vry belangryk bedrag T rde ren Maar w twyfelen niet f dot b dl f komt ruimschoots by en BINNENLAND De onderwUsraad Bij Kon besluit is bij het departement van tjnderwgs Kunsten en Wften aohappcn ir eetold een Underwijaraad In dien onderwijsraad zgn beaoemd tot lid en vooreitier t dr d Bavinok Jiooijleeraar aan de Vrije Univeraiieit te Aiiwterdam tot ltd e ondervooTzlUer dr B Byinon hoogtl r ar aan do Uijkeuaiversltcit te GroMiWen tot lodear Aej C U den Boer hoofd enw 0pe iM Were aabo i to r voorbereddend idferwija ie Amsterdam dr M A fej enlingeiJ rector van de aid giymnasiuiu va het colle e tjt Wiliefarord te Kalwijit aan den Kijn dr J B Gun niiig Wxn pglASAtalJoceat aan de Rijkauaivei ateit Ie L tfecht dr H F JonLluan ouddiLcMteuT der R H B S met J cunwA te Utrecht A Jonkman bootd eeiH r bijzondere lagere sohool te AujBtordaw dr Pb Kohnstaiiuo boogleeraar aan de gmn Uaivereiitett te Amaiwdam Th Lancéoi d r vajidePiJkekweewüichool te GroninglBQ dr H A tiorenu buèteogewoón hoogleeraar aan de Itljkouniversitclt te Leiden A Luns 1recieur an de sghool voor Kunst Tech niek iL Aiabaeht tei e iU irlogea ljaech P Ooeterlee directeur der ChristeUJke ku y u bool de Klo iceabergi te Nlj migfn dr J F KeitsmA directeur der Clirbtedijiue UB 8 met D j cursus te liotti rdtuu G Sobeltema buitengewoon I boo eeraar S lu de KiJkeuniversiteU te Gromiigen dr J Q F H Sohriinen boogleorttar vanwege de Öt RadSooudBUoh4ii aan de Rijksunlv reitelt te Utrecht P l ebboa oud dir der Zeevaartacbooi te Ameterdam mr C van VoUeali ven teoogteeraar aan de Rijkeuiüverw tefe te La dea P Voogd secrelanis der Arbcldfem Jeugd Centrale te La tm N H KI de Vriee Sm oudhoofd e ior openb cbnol en lid vanden geracemeraad te AmeterdaaB mevr C A Wctokerde Wit oud preaüdente der vakflohool voor meiejea te e Qraveohage Cbr h WfcaMlegi koofd eener bijz lagore aohool t ÉWtev dingen dr A H Wcistslrate reoUHr van het Ujz giyuHiaaiuDi te l ati D F Wouda boofdiage nicnr van don ProvlnoiaJen Wa t retaat in Friesland secretar9r der Ver vffbrMldd Techn en Amb MderwijB te lioeuwardcu J IJzernwuL directeur der O H te Amsterdam tot aepretariB Jhr mr ff A Beelaerts vtin BlokJand tff Waasenaar Deze Ond irljfliead zal worden Verdeeld in die volgrade vier afdeelingen waarin de daarbij re kfleMe vraagstp en zullen w6rdrn behaolUd en waarin de daarbij awiïgeweeen leden sitdng zullen ncinen ft de afdeelloij boiretfonde het hooger onderwija waarin Kit lng zullen nenteo aïs M vxMrzliter dr H Baviank en als leden dr B Symon dr Ph Kohnsdamm dr H A Lorentz G Sobeltema dr J C F H Sohrljtten en mr O van Vollonhoven b de aJdeellnf betrMfende het algwneen vormend voor ereidend booger en hetalgtvspon vonnemd mitfelbaar ODderwijs waarin zitilng ntten nemen ale tld ea vwrzitter dr B Sfmon en als leden dr M A van Everdfcogen dr J H G iwringr WVD dr a F Jookmt dr VTADSNUBITWI QOTTDA 8 Mei Ï919 Gemeoiteraad jpe Raad deaer Qemeeote Ut bijeengeroepen op Dioadeg ë M l 19Ifi dee n m 4 UAir Aan de orde kOntt ilet voorstel tot het aangaaa eener geldleening an flöO üOO mtit de Rijtaspostspaarbank en verder voorkommde zcüken Oeldleening Criaisiütgaveik Hett Lovenamidd leubedTiji deaar Gemeente heeft met mbegdp der bijdrage giroot fóOOO aan het Comité tot etoun aan noodlijdenden door de mobilisatio eea saldo verlies opgeleverd van ongie v©er H0 000 wefk bedrag voor 9 10 gedeelte kan woïden gedeU door giekiiteening te delgen In de eerstvolgende afi n jaren 1 terwijl het ovceigB 1 10 gedeelte beatre I don moet wopden uit de gewone middelen De Raad be loot in den loop van het diesatjaar nogi sewchUlende andere uitgaven tot een bedrag van ongeveer f 23 obO welke avoneens ale ortatoultgavM val en aan te merken voor 9 10 gedeelte door goldleening te vinden In totaal bedrogen de crieiisiultgarven derhalve ongeveer f 193 000 zocdat door eldteeidng zal mooteu worden voorzien in eoa reëel bedrag van ongeveer f 174 000 B en ff hebben zlfck met de venwhU j lendo alhier aanwezige kaeeieraen bankJnetellangen in verMn ntg geeteJd voor eenc zoo voordefllig inofelijke ploatelng der leetribgi SlecJUsj é aasA ied og is daarop ontvangen Blijkens die aanbieding ie de RiJkispo paariMuik beredd d leevdngo er te nemea tegen een kdera wn 96 p€t en beroEiening vMi 5 pCt ren e 0 jaars nder a ift wta obligaten aan toonder I De verfldiuldi e provisie zal bedw pen 3 OyOO M hel oog op de teigennvooidige en de vrij algjeaneen yerwaoht wordende toekonwöge gesteWfaeW van de geldmarkt meenen B en ff dat de voormelde anbiedtoel Vfi aannemelijk ie Zij vTeecen dat geen voordeellger vo MrwaardeD zullen kunnen worden bedongw voor eene leenlflg als deze op kertut termen en etieUen mitodlen den Raad yoor te beeintten op de gedane oaobledkv In te De carotiaae van JaHvier De Btoomcarouaael van den heer J W Janvier staat weer op Goudscèen grond n 1 op het terrein van wat wy PaaKhweide plege te noemen Ea de menechte die van dit bizoader genoegen houden ziet men s avonds roor korten of lai en tyd ronddrorc op een houten paard of zocht deinen in een gondel terwyi het orgel onvennoeld vele bekende wy Jea laat hoeren Gisteravond waa het Champagne avond vandaar dat het bezoek aan den caronaHl tameiyk druk was het gr s van unlfomea wiae de overheevscbende kleur conttaateeTend met de al te aomersche kleeding van de carouasel meisjes Er is menige fleech verdraaid steravond veel ctmfetti gestrooid en serpentines geworpen Een goede reclame die haar nut zal hebben vooral nu het weer een weinig Mnersch wotdt Melf ecet a A P De Goudsehe Beatuutdenbond en de all Gouda der S D A P hebben ter visriog van het Meifeest een feeetavond geoTfan eeerd op Zondag 4 Mei In de Sodetdt Onf Genoegen wearvoor de ArbeidarHai ftN eeniging Kunet na etryd en de Toeoeelvereeniging Jdergenrood hunne medwrer king zullen verieenen Als feestiedeBiar treedt op het Kamerlid de h er J ter Laaa Tan Botteadom Opg rd wordt ow a de adtete Heyermane Site IW OphefflBg erütafauteOtUMu De MlnMer van Landbouw heeft met lAglHig van 1 Uel eervol aamtg ▼ Puitsch Afrika sou door de vtlf croote mogendheden wordem beatunnL De Soir voegt Ueraaa toe dat de BeU I giache miniaters t Par a hebben verga derd Cn van oordeel waren dat de kabinets raad onmiddeiiyk van den toestand op de i hoogte moest woxden gesteld Zy keerden I met Vandervekle te Brussel terug De kabi netsraad had om f uur s morgens plaats I Na de zitting fan dcn mioistwraad ia I Vandervelde naar Pvi teraggikMnd Do Daily N wa pJeit voor de Belgen Het blad zegt De lach van de Belgen betreffende onverwyilde chadeloosstellijag voor de verliezen die y hefcben geleden vooropgesteld echter dat di schadevergoeding luet afgeperst zal worden van een volk dat hem geen kwaad heecft gedaan dit slaat op het Nederlandache volk behooit duideUtk tot een andere categone dan de eiacii van Japan om China te berooven van Itali 4 om dea Zuid aven eiken toegang tot de üee te ontzeggen en tot de lAilitairiaten in Frankrijk en andere landen om Ihutschlond voor altud tot dra bedelataf te brengen ea tot alaaf te laakexL De Belgische eiscii ia volkomen rechtvaardig en het had nooit r oodig moeten zyn dat hy in zulk een bondigen vorm als nu gebeurd is geateld werd Menaehen die zich verzet hebben tegen een chantage tegenover Duitschland door de geallieerden hebben dat gedaan om twee deugdoiyke redenen Zq hebben aangevoerd dat de ontzaglyice sommen dae van Duitschland geeiacht werden in de verste verte niet coor dat land betaald kunnen worden en dat een poging om ze af te persen alleen zou beteekenen dat het Duitsche volk voor onbepaaldcn tyd tot een soort van slavenvolk zou gemaakt worden en daardoor een last en gevaar voor zun buren aou worden 200als slaven overal zyn Zy hebben verder betoogd dat de eischen zelve onrechtvaardig waren en alleen verklaard konden worden op grond van de onderstelling dat de beweegred i die er achter school wraakgierighetd en gMQ gerechtigheid of nog erger pure hebzucht was Gea van deze verwyton geldt voor den BeL TJachen tascOi tot vergoeding door Duatsch j land Duitschland heeft in B t een ent ragiuk onrecht gepleegd maar nit m n gelooft dcit het niet by machte is do stoffciyke sdiade die het aaïigericht heeft te betelen Als de geallieerden woord houdcn en België s rechtvaardige eischen bovenaan plaatsen is het niet onbiliyk om van Duitschland te verlangen dat het de aangerichte schade vei oedt en het is noodzaak en geen hebzucht die B gië noopt om op onmiddeliyke betaling te staan Waarachymyk xal president Wibwn de volgende week nM r elgië gam en zal hy Dinadagmorgen wt rékken want men verwacht dat Maandagmiddag na twaalven het vredesverdrag ficieel an de 0uitBchera zal wor goverhandigd ofschoon mon aanneoont dd Mj officieel zullen worden op de hoogte gesteld van die gede ten welke reed zyn geredigeerd en waaromtrent men het reed eens i en die punten van minder belan C ftetxeffMi Me verwacht 4tAde president een dag of dne vier in Belgdë zal biyven terw l de Duitschers het verdrag beatudeetren De Duitsdie regeeringstroepen zyn Mün chen binnengetroIf Ejan en hel n Landauer gervangen gezet Er hadden li e trftatgevechten plaati Straat na straat huis na huis moest door de vereenigde Beiersche Wurtembergsche en Pruisische troepen die heel MUnchen omalote hielden genomen worden Uit Bamberg woixit gemeldt dat de Spartaclëra en Communisten te München zich wreekten door gyaelaara dood te bieten Het gerucht loopt dat de bekende legeraanvoerder graaf Bothner doodgeschoten is Deze berichte moet men echter met zeer vpcl voorbehoud beschouwen Hert ministerie van oorlog en het pal s der WittolbachAra werden bezet De veiligheidsweerbaarheid nam aan den strüd deel Beveatigd wordt dat bat roode l per snel verloopt Uit de huizen werd soms op de roode garden geadhoten Een door de oomnunistische vegwring ve preid manifestzegt dat van de gyzelaars velen o w de geheime raad Doederlein professor Stuck prins Albert von Thum und Taxi eo gemalin prins Wrede e a doodgeschoten zÜn Een bevesüging Jüervaa is echter niet teverkrijgen Het departement vian oorlog maakt bekend de omsingeling en afsluiting vui München kregen 1 Mei hun beslag Te Münachen ontbrandden gisteravond heftige gevechten tuaschen de Spartadërs en inwoners die zich tot afdeellngen vrywilligfra hadden aaneengesloten en de regeeringHoffmami emsgezind ateundan De verliexm der Spartaoiërs bedragen 60 dooden In Spanje w et men raad met de ministeriea De voidge minister president Romanonee is 16 April afgetreden Hsura volgde hem op Ttians heeft Maura den koning den stand vtan zaken uiteengezet en hem de ontslagaanvrage van het heele kabinet aangeboden De konfng verz erde Maura opnieuw fiïo vertrouwen en tekende een beslódt w ai1 y hat parlement wordt ontbonden De algwneene veridesingen z n op dci eenten Zonda van Juni bepaald Ter gelegenheid wn den len Hei heeft er Ia het Hotel des Reservoirs te VersailleB een byeenkonuit plaats gehad waartoe graaf Brockdorf Rantzau en het geheele genrolg waren uitgenoodigd Hierby Meld de vooratter van de algemeene oommissie der nücvereenigdngen van DultecWand Carl tegies de volgeASe toespraak Geachte I aanwezigtti sedert Jaar 1890 betoogt QOUÜtHAK ia zun de wecuL vim 0 wt en met 9 Mei de vo iuie rtiAolHi verarijgbaar jMdt lt 3 1 wa boenea lt 4 1 one iam it ö 1 ons atm 2Ü plus ol V V lU H pond euiker en lUO gram bijeoorten Iki l pein aardappelmeel p g ziiL IW 2 OU ryot ii de aardai pele i uiart 5 K G kioiaoruaji peien i oer wuiierkawrt eulkcr ooe zuigeüngen j HAAS I RECHT GMerenAVood vei aueroe de utdeelui HaaMreoot vui Mca Alg Ned WerAUeaen V erbond in het gebouw Jonaordua tiet jaarverslag werd aangehouden dvor de alwezlgnotd van den aeoretarla Dour Uüo peunjogmcester werd verslag uilgot raoUt wtmrult bleek t er een iOeLi eftido in jtae is bii üet verekg ven d a penuii inei S ter van de Aiueelaig Ztekeuionoe Uiee dat de kae mat ftfiid la het afgeioopoii jaar vermiudeid ie Aan zlelLeugeld i uitgekeerd 1 19ït U0 soJdo einde boekjaar ï o voorzitter bracht dank oao belde penniogmeefiibeTe voor hun verelagi en ffee er op dat het londs ia dit Jaar metzoo vele ziekjegevalien overal In den lande er cpoed olgekouien is iot bew nirwleden werden herkoaea de heeren M O Dekker J Donk ff f üoiiifi en J Soheer die aUe hun benociMng aannOraea Ale leden werden werden aangenomen ié hoertm T iiterit en Joha den Üertog Bij de rondvraag werd de a e verüieïïDg voor dea Üen en eraad e ifoken waairDij de roorzllter de weaMsheuij betd besprak dat bij de verkiezing geatemd zal worden op No 1 van lijat 110 3 dea heer J Koeman Jr Lfaarna werd de druk bestochite vargadaring gealctea en werd door bet besAiur nog een korte huieboudelljke be prekiDC gehouden Leven PKiddei iboiie voor de weet van 89 Mei 1919 Bon 61 3 K O aardappelen 29 gortbon 3 o e eulke 80 li 0 gram kaaa 20 plue 31 12Ö gram rijet Zonder bon 200 grom spek STOLWIJK in de week vaa U Mei ls7 09 de raalAoeneeriogiibotw verkr gbaar Bon as aardappelen 5 K G 16 capucljners 100 graan 4 17 rijst 200 f taa a4 kaas naar keuae 2M gram 13 suiker 360 gram 42 Kantsoeoeeringekaart 1 s ukkalixecff U 1 pakje zeeppoeder en 1 etuk kieizeep verplUshtcod r £DllUI£URTIN Zondag 4 MeL GOUDA RBMONSTKANTSCHE KERK iOï4 u TJtt Ds H V ASSENDELFT ST JANSKERK 1 T m Ds J GOSLINGA te Utnoltt 10 U vjn Dfc J GOSLINGA 2 u DJn Ds J E BUL KERK PEPERSTRAAT 10 u vjm I s J BUL LUTUERSCHE KERK 10 u T m Da RUST te Utfechfc BOSKOOP NED HERV KERK u ttJn Ds BOSBERGEN REMOKSTRANTSGUE KERK 10 n van I m A JAGER WADDXNXVEEN NBD HERV KERK 10 v T Do BUISKOOL te Ondewater Doopen BSMONSTRANTSCHE KEBK GeMkdUnat HOOBDRECHT NED HERV KERK 10 u Tjn Ds BÜBGER te Geuda GOUDKBAK NED HEBV KEBK KH o T m Do PLANTINGA te Bergom iweht STOLWUK 10 u TJn Da KANIS EVANGEUSATIH 10 i u vjo en 7 u sjn Do t d POL te Bnulk HAASTRECHT NED HEBV KERK 10 u T RL Do E T d BBOEK GEBEF KEBK W tt Tjn en 7i4 u n m De J L t d WOLP WoemdagTIM IS a m Dft J BI BGSB Huwciykainaa tmiag SPORT Oase geachte medewerker de heer A kwan die gedurende eenige jaren de 8 rtTubriek in dit blad uitnemend beeft o gd gnat one heden tot ons leedwesen J om em nieuwen weiUainr Ia Ned 0 W B tia aanvaard wy brcngm htm Op d M plaati gaonia onsen daidc vow z n gfwaardeerde medtmrUng u agnkm den wenaeh uit dat h t hem ia lasuJinde moge welgaan O don OljmvUJMkm De eerete wedBtrijden om den ÜlymplabflUer beloven reede dadelijk Ujconder belangrijk te worden Zonoag 4 Mei luUen om 1 ttui Olympia 1 en Uermee I elkaadec ontmoeten IVee oude te geoauodera uit vorige Jaren I Uympb zal Ues In het werkMellea iHermM don 1 B er te klqppen terwijl deze van haar kaat nle onbeproefd zal laten om te troiabteu ia da tweede ronde e komen om daar een der l A ere te ontmoeten Dit U de eerste gelegenheid dot er een 1 A er en X B er elkander luUea oatmoetea Ml da 1 B er Ml er dan allee op zetten om te bewijzen dat da belde kjüsea mlosteCH even sterk ilja Om 3 uur za U V V l de houdster der beker over 1918 deze verdeden tegen Qulok I ffaar beide clubs kuitaoht on veor galiju zijn on l V V vanzelf alle pogingen zai aanwend i den btóer voor den tweeden koer te winnen Hl bet ook l er doe niet aan aponning ontbreken Alzoo due twee wedrtr den Üe heet wat beioven De vóórverkoop der koarien eindigt Zalerdagovond S Mei om 8 uur KKNNjnMVriNG De BURGEMEESTER vma Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur her Directe BelastiUKeu enz te Utrecht op den 1 Mei 1919 executoir zyn verklaard de kohieren no 6 n 6 der Pemoneele Belasting dienst 1919 dat voormelde Kohieren ter invordering zyn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verpUcht is zUnen aanslag op den by de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van zes weken binnen wel kèn de reclames behooren te wordoi ingediend tf nfM Gouda den 8 Mei IW De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS 0IIZ £ MUAlLSaZE 0IENST Nieuws uit VersalUes VERSAILLES VREDESCONFERENTIE 3 Mei De werkzaamheden der conferentie bepaalden zich gisteren hoofdzakelijk tot het bespreken van de Belifische kwestie en die der telegraafkabels Het Journal verneemt dat in Belgische kringen levendige ontstemming en opwinding heerscht Men houdt er met genoeg rekening mee dat België het slachtoffer is geworden en doet niets voor zijn herstel De Engelschen en Amerikanen overstroomen Belgiëvan grondstoffen voor de industrie te leveren zöodat de werkeloosheid dagelijks een onrustbarender vorm aanneemt Belgtë s waardigheid en zekerheid wordt ook door het vredesverdrag in geen enkel opzicht bevredigd zoodat de crisis niet meer alleen door goede woorden te vermijden is Ook bij de kabelkwestie kwam het tot ernstig meeningsverschil De discussie over de vraag óf de kabels als oorlogsbuit beschouwd en daarna aan Duitschland terug gegeven zullen worden of als schadeloosstelling onder de geallieerden moeten worden verdeeld had zoo n opgewonden verloop dat de vier ministers van buitenlandsche zaken die de kwestie bespraken het voor noodzakelijk hielden met den Raad van Drie in gemeenschappeHjke zifting saAen te komen om een definitief besluit te nemen Men hoopt dat heden een beslissing zal volgen i AATSTK BEBtOBTlfiN Afgebrand UU ApeMoorn wordt gemeld dat bedennaoht de groote baecbuitfabrlek aa Blom en Edauw aan den Aïnhemwhoiveg geheel ifi uitgebrand e si Ado wordt op flüO 000 gesohat die door verze ienng op beurspoBs weiM gedekt Pe boeken het aiufmrf en de brandkast koodea lu vsitlgheUI worden giebradit Overieden De 22 iarlge Anole van O die deaer iigen bij een twist te Amaterdom dcor A revciveraduit werd geiwood iiorer leden DaUng der vrachtprijzen Wij vernemen dat de goederenvrachters der Holland Amerika li n opnieuw belangrijk lager zijn geste d en dat ook de vrachtprijzen van Java naar Nederland een belangrijke verlaging hebben ondergaan Mr K W Vlotte De Koningin heeft aan Mr K W Viotta toegekend de eeremedaille in goud voor Kunst en Wetenschap verbonden aan de huisorde van Oranje Aordbeiritag H deaaiKll ii iJM Ia aan hjt mcworologM liiatlli tf eea etetke awdbevtaf opgeteekend welke op eaa afstuul vta 8000 KM TecmoAeH NoorA Japuu faeeift ploatt gebd Geen uitvoer van aardappelen De directeur van het U iuounau voor aardappelen weerspreekt als ten esneamala onjuist iiot boricni uit Uet Volk uat spoedig toeatemmmg tot uitvoer van daizenden wagons kleutaroafpelen loa wordm gege ven Hoeveel meer ideiaardappelea voor dsa dag koanen dan de boeren Du iQvcntarisee 1uig heboea opgegeven waardoor het ranU soen reeds kon worden verhoogd iuU n geen kleiaaroappelen worden uitgevoerd Wanneer de verbouwers naar waarheid hun voorraden hadden opgegeten w a s h e t onnoodig geweeat zoolang veenen aandaard ppele n te eten Betuigingen vm trouw Ter gelegenheid van den lOen verjaardag van de Prmses ontvmg H M de Koningin behalve de gebruikelijke gelukwenschen uit alle oorden van net land betuigmgen van aanhankelijkheid en trouw ïtsle rnliftcli WMsrberidit Uooftb te auod Ï67 8 te HapArftiid Verwwbüïi lot dm voigeodaa tac ZwaUKe tot DMücive latw weUiobt toe u iiienii wwtelijk tot laitMijk wind luewt zwwr bewolkt WMUwjluJuJlJk ewi ge regen zejlldo twipwiuluuf BUROERUJKE STAND 3O00A OKBOKCNj 80 AplU Johuu Dll e OorMlia a V H DeBtor m P ï u Mearaa 1 Mrt Bubere d v J de liuijterr en B Kolster ONntUWHOUWD J TMi VUot en A van Leeuweu L Puneelle en N van der Veer J a F UwH en M A van Loon D van WJk en W C van den Berg O de Waart en J Blok W M Q Horal en J H vaa dei Top M O van LoMwen en J van der Toigt OVE U lkE N 80 AprU WkUHnKouw 1 Jaar Advertentiên INPLAATS VAN APgCHBIOSBBZOeKEN A BRINKMAN p p e b KAWI Re Uyd Telephoonnet Gouda A na slatan i Tel No IM ir KLUNOM Bn WwfcWskundi T P VirHr H Co Wwt haven i Tel No 68e K ESSENBOOU Koloalal Waren Zeufirtrutt 76 Tel No 686 TH J VAN DUK Metielaar 1 Aaniwmw Nieuwe Haven 840 Tal No 6 6 M AMSINGH Procnrati houdar T F Vlruly Co KkUme d 1K4IS Saat BoeeiieerjUicibHa BURGEHEESTER n WETHOUDBSS GemMate GOUDA fcmtfn ur al WMe ne kennU dat van 4 t m 10 Mal 1 1 ver kr jjbaar wordt Mteld op bon No 822 van Iwt Levenamuldelenlioekje 2 K G kldaard lq peleo 14 cent en op bon Ne 17 vaa dt Zeepkaart voor kinderen luatit htt iaar 1 dobbel etnk knJlieap et Gouda 3 Hei 19191 VttnlIdBl NormaaLMarnibHk rteB De DIKB3CTEÜK van kat LÈVENSMID DELENBEDRUF der fniMnte GOUDA brengt ter ICemeei kannls dat i l die au in het bezit zijn van Nonn al marrarlnekaarten van het 3e tijdvak op vertoon vaa het iv rge hoten deel van deze kaartan Blaawe normnaiUnaivailMltaartan vaa het 4e tijdvak kunnen verkrUgen n wel in de Boterhal onder het Stadlnla op Haaadtf 6 Med 1019 van a mwvene 9 unr tot a avoadi 7 uur Gouda 8 Hei 1 19 Sigaren en Tabakrookers Tot en met ZATERDAG 10 MEI daort de opraiming der geurige Tabakaaoorten Frgua beneden fabriekaprgsen Oebr PhilipiHeerenb i K Q fl Troef p i w ot P Tah k 87 flf R adahe eni 85 ot Colombia ktnlit t O 40 ot Reclame Tabak i ot Bmielatslen 17 iOt Tc aM Ut de OPRUIMINO der FUNE SIOAREN ftacdi door Ooet na uw Toordccl m lieiockt Turfnnapkf S4 Kwaliteiten gegaruideerd in 3S Oeen lalMdMhc Tabak N V tit Aiiiiiiii m Wirlm mrkni 1 1 NEKINIST 88 1870 t OOUDA Tal ia 9 2S ilpeeie lirjaileriii OUDA trmasparlM la ir all ataaaT van Aandeelhouders op ZATEROAO 17 IHEI ISIS det voormiddags H uur in Hotel OE ZALM te GOUDA Maagkramp PuBleo van behandeling liggen ter inz ige ten kantore der Vennootschap 1942 3f Il e B heel tfe ooavenckljaHl lie de OMel te awek II geworden behoorlijk Ie verleren Veraierki Uw ere eld naelkea aaaliljd twe AbHjlaUMlM la ie Volgens art 22 der Statuten tunnen houders van aandeelen aan toonder van hun stemrecht gebruik maken Indien zij uiterlijk op 13 Mei a s hunne aandeelen ten kantore der Vennootschap hebben gedeponeerd DE Directie ABDiJTABLETTEN voor do maag help uIlHekead bl ladlleMie hel euur herlwelcr opriiplageo e a drukknid C V0 1 op d mtMÊ laUeelllkkeld adera aeaa niakkee Priji I 1 2S PM dooai overal v rkrijl baar Bi hl reodaa baad t oaie headleckeaiag L I Atkar eidaai Fa i C SIBBES Hoogstraat 7 Qouda nis T l 423 m isü voor Lakens vanaf 90 cent per eL TE HUUR OEVRAAOD wn BOVENHUIS Sproeten hnarprfla ± f 4 per week of Zomer Ongamsuliilasrda Kamara Ib de doeken aidwl aen door I pet SPRUTOL 1944 a I JBiLjnyjjd jjIj iet gebruik van KEUKEN Brieven nder No 1988 Bureau OODDSCH £ COURANT Markt 31 PLINKB NAAISTKItS OEVRAAOD voor het maken van Jurken Pakiea Sohorten LiDseri n eta op het EleelrlMlM Her ir ROTTEMMMMHECONFECTIEfABRIEK f k lakrWt ni Otottt I ROTTERDAM AanmeUhiKen OPPERT 94 1781 30 OPNIEUW ONTVANQEN aan groota sortoering an verdara nouvaauté rliil Gez yan Dantzig M9M Hoogstraat 9 Ju U Oonda I I I NIEUWE SCHOUWBUaa SOCIËTEIT ONS BENOEaEN BIOSOOOP EXPLOITATIE UmOII I ZOMDAO MBI im t OM UUI OPUIMSVOanSTaLLiaa aaat al kaaMMIaa Mar0ap tha Qauthlap I I COa Daiaa M tm Oaaialla a aar kal bnoead aaMMwerk vaa ELEXANOER DUMAI HAAR DBBUIIT dolnmakalljke kliukl la ma aUeeUafni De pioiafll wordl algnliMld door kal opiradea 4 ekM teelerdaa HUMORIST MAUriK STAAL n MADAMS BONSANa Chaolaua k voix aM abeei aleww reswlolre PrHaaa dar plaaliaa Lot t H Slallaa S acblerita rije 1 l i XHMa rlje I OJO Balcoa Oor e ri ea t iJOl 6 acblanie rljea f MO Oaterl I IM Lade dar aoclateU Ooi Geao ae U Il kortlad K naatakaaprakla arIataMi aaaaavalaa IM7 60 Bekaagars StoMeardan BaMaawdun VaffealalatMb Qoawa 91 Tel 47 PlaatakaapraUa rl aa aa i aaaa ataa IM7 60