Goudsche Courant, zaterdag 3 mei 1919

E COOIHIIT durven Ea op den dag van on e vUegtocht vloog met de post naar BerlHn een joag echtpaar mede dat met z n fceide vijftig JfW d minibta gingen i denaelftlen vond en epveeriiw van i eer OyM WJwonen om s andereK daa g weer terug tn Leipzig te rfln Up to date niet Ik wensch het lieve Hofland hl den kortst mogeHken IM een nmke lutilreederij en al mijn lezers m Je lucht het reine geluk dat ik er genoten heb UMvw im c aoKTAa CCOCLXXU B rtiacnuiw ludtt ll at t IbmraUung mvc de Mad Ui m iirMt d un u OOM Ut la aums wa dnAte w wauaa wuualjUliUii dia sp drt uu ru jandL t ia dne uur in Sae uuMae aadan aw emrenwl tan wmiaiaaan Mdalaai taM t M t MiM ia SM auMwric nu aan wuuuiatraM w i U t Allae xii di noadinkeluk uit iw Uii bami aa iich langs de itrut en allaen liJ Ue ïopr tongemto mJi bmt IC looiMu mat aeimg anciitao vaacli lea onder glünmanda wajilua luutig I talie Makp allMB o ehat Oaartaa kaeaaa da rit laeno Os hahand n i rlrt keaft aeataa Wp aeir ti a li gaaUaa tafOMtar da aranlailaaa naai eU alttkt Iwaft Sf kat tan iMU atielati Da wtakela ktUksa f tndü l n ilael rl s kl M aan da atkkUsc tan AeHsM fae fttedalac ligt ta baatrjdai tlUk ie M £ t dar it tftl dedan liaar bat nlauwt lm i antntam m men ilet nu in Dan Haag taada waar ho kat Wartntula aan aantnkkallfkkaid bum tormas vaar da wUkalasda maBl ta In ak gmi bMA kat H i or dat bat aae mixlakte vui filatt mrt wauvan d bMdiWIs tl r nu tik ffm m wied ni niat laübaf oMt UgetlMi WlnkriM Is Mn gwlKlia amitla Hat tgn UM ifiaaB da mnwsn die t rtanii maer vM al k kaiifcak ak de tuaaie dtirtan dan Hiiank baat Itt KsInetiB Meh e kMt nxr te sekamaa aranmia Sla dat datt ow dtautsHOlfe KAmwus nrgnot aiw fl keS ilsasdseil aMsr wiwin ea r trant gits s fc i ear de f jMtr da auoea aai venuMaiao uob kier ia en t ginei i Mf aa i taid tooe gev a Mn mat aaUfW geaoan wl aagemk Macèian ia wvaigug oea atratmtkaak tmuf aft aas atnlraekt gaaa Wtaewack arinot Um ni bwrnnn taktar M mfcter Jtnoaan gevae van aan voortreai ZATERDAG 3 MEI 1919A Tweede Blad BRIEVEN UIT DUTTSOILANO uit os eoatniiaatlagi ki iielk geval wyuging met diraet aaoaag asii a B eawaren suuan aaawrl lk gaeggerd ver uea maar laaien sua etaitiuge ie vaa de gnieW b a i ea t a n ia ta kat bwotairatk toer j sadaliika vMud aig dat giisngiaia m oottt veer bat gtaatahelai daa sbB ue baawann aakar otarweBoaa wewlaa Br ueataat geen arbeid dan die la de v t e tuur wtika aeo aaMg kan warkok ag kal oebameliMi a sadalgk iUa B dar gata gaoaa ea aador d kaWSawarkdk alaat wal uet ealtnutftt wuMt da tarurdiiiila en aaèagt aa laHn bttai kaa gaan atei aa la opvsedkaadig eiliakt üitiklta Oe gntgafcia aikeld laraneit da splef kaadi icaaau m gaoat fWaak aa gaeaadl da ge aaabten la baalag sa keudt daardoor a taa aot veiMnSt tanr l da veraonlasMa ÜA eert aanp a a laa aan ord ea rigikinst Ba net ütoatabalaagr Eaa aakal vaaikisl d at eend aan een eorreapoodaatle Ia kat HbU n 2a MaaA WaandUlalVk koMH eagevetr IMW pertonas b aacbikbaa r kansa k a aar aibaUaa kan ladar per dag dO iatk aiatsr oaartHtB Waa ar dua aiisaa naar l ie k te tersiy i a daa SS ar ger dag e Hwta re bavtsMt knaMa wsraMt Slsl aleebla i BA dat kaa age par jltt Um HJL Herag aoa a U aag ka Ha e nu geaoodsaakt e a eaa te aaHpsa id ki lobrlakea mk te aoaksa nat kka geÉa oen een nilra biets la kaaaaa vladak Voor aan pnadasoilag see asa VIMaad e TenehaUtag kuaaoa ktetaa waar gsak govaar veor ontvtaektiag baataat Bal iitaatekoaekbabaar soa knaan sorgaa veer den beww van vaqflaatekara bankkae tal geaa DuHaek aedsl aoadat te da gewaag aaa aa de epaicbtsie aaa goed oadsrdak kak ban Op VlielMdaoa ma aak ia iwl kk tram der dukua UDtsada staaaaa weelima kunaea beuwsa dia gtrioMDkar s m goedkocper ki het eailatkoad Bg oagaastig weer meat er geia g aafcaid en in ea algemeane w i plaatada vaRmdtsIdni na tig baalg te koadaa kuT ant kat oiaÉaa a heratollaa tig g s l as d ss hspp i a Aanbavtttag tatdiaat kei ayatatn vssi taling veer ovarwark waardeer da Utar aa loewilding wordtn kaeerdio d RIaitaa see een apaarpotje gemaakt kuBaaa wanlia waarvwi ii ittkawl b f eatdsg mét mad gegeven Ook kan aan geda dtr kala iili miaaeklan aaa da veraordaaMea larhand wordan geetold oa i ar aan v i i aasgi ring aas van te keepen C B 1 Um4 iMMBaa k k teM leMa Oe beueade Dekrakilantia poUJoui dr Mkftro Ovaaow dl 24 laor oodar bat loariallsau regime ki Knalaad galaaM oeeti en de lieiale tien moandaa ovar iloodlg in de gelegeabekl waa bel hokl Jewleuie van zeer naMJ In deOekiaina ie btatudeeten ecbryll aan de S B Ct Het vraagMuk hoe de vloed vh bal botaiewiaiue die van bet Ooeien uk El ropa drc4gl Ie weratrooniei Ie keeraala behoort uit de nMeOtikale kweatea wel ie poliUel ter ParUai Vredaaeeatatea de hebben op Ie loaeea Ake let dw ne gedane vooiateUen t r bnecljdlii vaa dll gevaar Ujdaa aaa balaelMa ge rek zii veronaoktzSnten bet ware we van het boiaiewJan In de eecale plaoM la dit doe alia ad rd zelf voor een oorapromit ongeaeblht J la ht opaiobl getUkl bat veel ig bel iwilinie Ie lU d dooiMiang geweeat voor geeolelljfc kind kan graoeud woideo Hat laaiinie Ir al Ijd doodakaag gew i aat t ie Vaei Europmohe ganoaraite a vaa 01 GuaatKiie camnwaiava taa Tl aril i a UUt kaa aiea hetseWU aa aa Twaalf jaar gaiedia haak Tlttekg aaa aoek Oaae Berotudt gefuMlaMc gar la kli o at segt dat de verbreKIkw via Ie oon OMiahtiaidie gednebte ia ai pa ioor As wat vaa seUbeboad IHtaokl mrdl n dtacsn aoadaakaUlk a a am jd tk a t De oarlag nel ds rigisrliigs vaaWO ba II 1 Fisaa Jaaai aoed Van mMe tLtM tm mi ml k de bKbL D vliegdienst is twag de verkeersdienst der toekomst te worden De belangrijke verbeteringen die het vliegtuig gedurende den grooten oorlog tengoede zijo gekomen worden thans benut cm dit verkcenmiddel bij uitnemendheid In den verVa rdl iSt tToo tevolmiken dat wtj Aiet Aaige zekerheid zeirgen kunnen hoe binnen aizieabaren tijd vliegen zoo gewoon zijnzal en dat voor ieder meiisch alsautorftden of fietsen Oe dagbladendeelen mede hoe iii het naburige Nederland aanstalten worden gemaakiom binnenkort groote vluchten te © ndernenien De tijd zal ook wellicht nietver meer zijn dat Holland evenalsDuitschiand zijn tuchtreederij hebbenzal De Hollanders zijn foCh altijd zeerondernemend geweest en hei ontbreektin het lage land aan de zee aeker metaan durf aan flmke krachten sm de ondememeri van een regelmatigen vliegdienst ter zijde te ataan Akielljk be staan nog eenige vooroordeelen tegenhet vliegen zooals er zoo lang vooroordeelen tegen het fietsen hebben bestaan met alle nleuwifheid gaat hetzoo De masSa kan slechts door het bewijs dat het waarlijk gaat er vóór geiwonnen worden Men mag ruet vergeten dat het aanleggen van de eerstespoorwegen ook op zulke dwaashedenhieeft gestuit En wie aou thans zonder spoorwegen leven kunnen Een Belgisch senator dreigde dien tijd met eenopstand van boeren die hun veldenzouden verspert zien door den rookvan liet rollende monster En wat moest men al met doen öni de menschen van Londen te overtuigen dat het gas hun voor de verlichting voordeelig was Waren er toen geen lieden ook in het parlement die beweerden dat de garometer in staat was heel Londen in de lucht te aoen vliegen Moest de uitvinder zelf met het bewijs leveren dat die zeer achtbare lédeii heéiemaal geen verstand hadden om over verlichtingszakcn mee te praten ook m het praathuis dat me li kï de beste Nederiandsche vertaling te zijH van parlement Met o zonder de goedkeuring vandeie pratende menschen die over alles en nog wat pi aten moeten zal devliegdienst h et verkeersmiddel der toekomst worden Dat hebben de Duitschcrs die niettegenstaande hun nederlaag zeer practische men ichen zijn zeer goed begrepen De bekende Hamburg Amenka lijn is er toe overgegaan een vrij regelmatige dienst tusschen Berlijn Leipzig Weimar en erug tMschen Berlijn Hamburg enterug Berlijn Frankfurt a M en terug Welnlar Frankfurt a M en terug Berlijn Warnemünde en terug Hamburg WarnemOnde en terug Berlijn Hannover en terug Berlijn Westfalen Rijnland en terug Berlijn Breslau en terug in te richten Totvoor eentge dagen was mij dien dienstslechts door üe dagbladen bekend toen ik einde der vorige week als vertegenwoordiger van de Hollandschepers een ultnoodiging kreeg om metalleen het vliegplein te bezoeken maareen tocht mede te maken ten einde mij de visu te overtuigen van de degelijkheid der inrichting en van den ernstder onderneming Op den vastgestelden dag stonden op de Auufustusplatzde automobielen te wachten die de genoodigden ar het vliegplein van Leipzig Modtau voerden De oberburgemeister was daar de postmeester de voorzitter van de verkeersvereenigmg verschillende groote uitgevers de vertegenwoordigers van deDuitsche pers eenife vroegere officieren die allen zeer vriendelijk ontvangen werden door den heer C Plening verlegtnwoordigerivan de HamburgAmeilka lijn te Leipzig Na de rechthartelijke en zeer gemoedelijke ontvangst werd terwijl al de genoodigden nog aan de tafels zaten en zichverlustigden m den geur van fijne tabak werd medegedeeld dat om 2 15 uur de post van Berlijn aankomenmoest Er ontstond direct groote ieuwsgierlghelfl Het Was 2 10 uur De wtad was tegen zoo werd gezegd en ma was het mogelijk dat eenige vertragmg veroorMakt zou zijn Wi gingen het vliegter LAND EN T UINBOUW iaa a tinia i ki Net evenl maar teek veel meer daa vTrfger wordt de waarde van do gier H vloe bere uituerpeeten vmn het vee erkmd en vkfdt de gierbemeatlng een nuttige toepaKdng 6Mrinldm ttjn r veel gebouwd en nllae er straks eBg t Md aeg eet koenen I ier la rt k asa kak o atlkataf bV ada rarii kan aa par MW K 0 U ILO 4B naer kaU aa d ILO Mikalaf bataltan pIMtiinrsKr kent ar Nblg kalk niet in voor Aia men we dat de vaate uitwerp eleRvaRdmatatoMatpartetoICO g iriddau IH K a langiaam welkend tlkatef en aleehU IH KG kali bevatten dan egt deae vargelljlung ona dat w de gier op noogen pr a moetij stellen en dat bat imverantwoordeliik la em er ook maar ieta van verLoi n te doen gaan De aanMnatvtltng van gier segt ona tevens dat ae een onvolledige mcetatef ia en in de meeste geval len zal moeten worden aangevnht met een phoaiihorzuurmeatatof t lu met alajE of int Buper kalk of mergel Uitnemend la ie op ha r ptaata m gewaaacn zooala voodertneten die in hooge mate danUbaar zijn voor een i uke atikatof an kall gift Er mag dua van de gier aeo min MOg l k verloren gaan noob bu bewanng keek oy vervoer of aanwending liewarkig ka een gieraloot la al heel lecht de ervaring leerde dat dan wel de h lft of nog veel meel verloten gaat In een gierput goed dicKt en overdekt gaat het minate maar toch altooa nog wei S pet varloren oe grooter jmt des te grooter verliea leerde net onderzoek van meer dan 100 puttan la OultacUauL Breng voorte gaan giar op da maatvaaU althana niet londer er aarde ovar te atrv en Breng loo apoedlg mogallik da giet alt de grup naar den put t Ia niet noodig bH de aaawaodkig da gier te veRbinnen stita maa niet te veel gerei IMt laatste komt voor r woidt dikwgu veel te kwjatig met givr gesproeid waantoor met allten veel koatbare er verloren gaat maar zelfa de oegit er door lUdtl Oe beer Bauwerda laeraar aan de RVks landbouwwinterachool te Leeuwarden beaft m FrieeUud vele proeven genomen met gier op gnuland HU gaf veracblllende heevaelhedcn van 20 tot 40 duizend Liter per H A Hoeveelheden van 30 000 Ja 40 000 Liter zijn of Maren in deae provincie gebruiketdk Wait leerden nu de proeven le hier dea uiUlag van een der leerzaamate proefnemin gen Deze had plaate te Mtedum Van da 4 perceelen kreeg 1 alleen auper II super en ilOOO L gier III auper e 31000 L IV au per en 42000 Liter per HA De booiopbrengaten In twee anoden wa ren per H A I 997S KO II 13290 X 3 III lüsao KJS IV 12 25 KO beoi Eaiat daa opkUnmJBg daarna daling Da teaveeging van 2I0M Liter gier gaf aan neeropbnagst van S2M KO irf bijna 4te acbt ate van den oogat bg super alle i Bü toevoeging van 3100e ea daOW Utar glar daal de de booiepbraagot Map mat WO ea 705 KO Era gieigift van 000 Uter werkte dua uitstekand Ze mag waarseUjnlük ook voldoende geacht ordao Imoaars asta geeft in solk een hoereelbeld ala kat gehalte ia 0 4b atikatof evenvael tdfctted als in S baal Cbillaa et r Ga wie atroelt ar zooveel chili op granaland uitT Uea waekte zicb dotlialve voor glanetkwlatiagl Wat aeu vmAil d alfda t l of au zomerachen dag en thaoia Als de aan baarlijk sohUQt n roorai aan bontcekleurda dn mft i K aa r toatja voor voatja door do Spulatant da VaaOtttraat tk ar da Groen markt dwaalt ia bM ellaaa neda de moeiu wnanl om bM MMk op ta eemaft t II t aBschvacantie en meos gaaa er op uit met liun doohtara oa tiuai aena mi allen vritut haUxD ran adwel op bun laouik ta w kalan Kent ge de emotie tan het winkeltn 1 Het ia Bk aan WMidaüat Imtgi n kaleldoaiopdMhe Tertooiunfv eau uiapectte in het pa radiia viui ai bet aeboona dat laenachenliiuT den babbeoi getvixicbt N twee uur voenn d Cratiu se b J droouneii aan de dnmea die eenige iu en zic g n venneacn in dan aan Uik viu al het b e rli ka dat de vnnkeli m ha étaiagee hebben uitgebtnld al het fraai d t lokt i trekt en uittart tot koo pen Geleerden zullen nu seluen zeggen dat koopluet een ziekelgke ntwijking ta een bootwwu dige InvaaJ tie vooral het rrouwel e gedeelte ven ilet manwhdom pleegt aan te buten Het zitn mlascblen alleen de huiïvaders die het Riet ile geleerden eena z jji en die wel souden wenschen dat de b n die deze ziekto verwekt eudellHi eena vard gevonden opdat de kans rypt dat het tegenga wordt ontdekt Want dit i het ion derlhige van deze ziekta aii bet dan een zlaicte ia dat zlf de Vrouw aantast en den nn de gevolgen doet iijdea Het U niet het whikelan allen dat da at tractie ïormt Tuaacben de iftnkela liggen de onweer taenbare taa laguia nar aanooeenblik verpeoed kan worden waajr zaeh te muziek klinkt en ynmr de gabakjea zoo ont agl ik duur zgn Maar wat beeft ooit hem ot vooral liaar gerenul in baar uit goiven wanneer u uit ia uit d w z een paar uurtjea verloet int de Inilselijke druk te een paar uurtjea van onbezorgd man achenbeataan voor een buiavrouw Oe puedagogen hebiran zicb altyd ta wal nig ingelaten inet het vraagatuk Tan de I jeugd In de vacantie Graag geven zy hoog f van bon toortretffeliik werk maar eenige malen in het iaar leggen aU dit neer om de kinderen over te laten aan verraling en due aan bun neigig tot het kwade Menige moeder zal u tiaaur nood klagen over de vacantieB die baar taak vervwa en lea gewelddadig ingrupen in het bgledijk Ie van Wg iierinena er nog eena aan dat verleden jaar tal van particulieren zich hebben ingespannen om dit vraagstnk van de I jeugd m de vacantie op te loaaen Lofwaardig waren doe pogingen maar af doende zun zu niet Voor de groote ateden ia bet een vraagstuk van veel gawiebt Men heeft de oplossing gezocht la bet openateU len van apeeUttrelnan Da jaugd Ui de groo t du btbevolkte ateden levert stef voor dui zend paedagogltobe beaebouwiagan en te vana voor bet zoeken naar aan opleaaing bo profijt getrokken kan worden van bet voonleel dat een stad als Den Haag met z jn heerlbke duuien en boaaohao s en wandeUngen biedt Kaar om terug te kaaaae op bat gtoot an wtnkelso Ket la een der ultapbuUngt veor da Jeugd ctf het dan uitsluftend voor ben dia het voorrodit hebben beter geailueerde oo der te bezitten Het behoort tot een goede opvoeding te kunnen wukelen Maar afge zien daarvan beeft bot een belang voor de aeetkatlaite vorming In bet algmiean om eena goed f leero kanaen wmt er In Mtsriijkae ea figiMrJ k a sin daa woorda in da watald Ie koap ia Do Hollandsche vromr an meelaal de bnhroeeder ia van bnienit eoaawvatief e aekroomvaUig tan Hfinidlte na alles wat alainr la an vreemd Wat eldena lang in zwang la moet afaA bier atat groou moeite baanbrekat Da baat wtlie om de ouderwetacbe bafcoudawdit te b atrddon ie wel t nieuwe loo smakelijk mogelilk voor te itellen En dat trachten de winkela te doen Daardoor gelukt t bot oude te verdiiBgan aa kot alsim hgakg te doen vinden Winkel do ai ia aan knnat dia veel kennla en ak la IKt nksrt m a k a a ka nk sB a la veraiacbt Winkalaa la daatm aai goed weA voor de Jawl dat kat vartnmd maakt met da gnmet en aiat vHaadig maar Intagaaideai eetvaakallik w s h tagak om het nieuwe daar bst ninmar rartasd wnift haaft taf staad gabnukt kun iearan ia apata kaïft vadar ten Al j rwd gaaonga a kat aprtaa adktci avaaaaar gastel aa iakalaa ia vaar da kladarae aae alMJa Bat la BlaseUak Bal Wankkaia da da katsaksala vee kst OpeÉire hrhioiHiiii vMieebe ravoMle sag vle t em gdbsd en sallbekeud voor kat renkMtaMke rf me hl Rueiaad Ook over de middaira en Batopa la ta reteliitla te beknkkaa bavMksl keok aa Trotskr die Mee nagi gaae paal H sMsr wie g aga i aa o De tonpt ihe aoeiaHaOittka ral i l aiei de naak ila e vaa haar da DMaalK bebbai aen Iran eaeaervefame aotwtbkaM l reai kan de eoelaaldaepeaialte als rga aoMa 1 bapaaMe gevallen eea f a ebW i a k oeke hindemia ep den weg der ofwnlijie bot dnc van de orbadera nü de bou gealela onnen De gaweldlee kivlofd ar He lacke revohiHe kom voaral daarla ak liu alj la p tii roul ne doodt en de kwee Ie van m openIMke boeili derarbaidert met de bn gerltlka i aa tt e ep dea voor irrond aleU D revsiHie In het Oeatae I een revohrtloiiaelr llealvane bil kat wKMiik pr l latbai wekbae dawkM IverUBten deea eaSatua en val dta Vt id Pnndai te aprHISk TVe teeeaaaint vaa dem mer aAr a j ebewwea wit wi Ik I itr4it id en Hon carlle De RoaakKdie revotuttoanalfea ReLmamburg en Padek en de uk Rea oke ei i i i ia w kn i te m gi f kearde Bela Kun siln b droaeni na b t reridai eanotre ia n e Ig DnllaakleBd en Heg rerlle B r anwd R l kMh g aaprs kia eidm i4bI Ttokdijr aa La Onlgiaalagawark daar gevai Eaa groet daai ligti öaaliérMtspp ia vnaktkaia akkers aa waidaa ia ir aÉa iB t basaekaa t n aaa ettrii dala dan teapie laa dalsaailaa varoonMdw voer w gaaa plaats la Tea to Juiekr la aai m aan p ga die da Ragae ring zal naaiaa op laa s a ia s a la de bnnrt van V eeobiilMB nar ds tat Hakte straf ver oordeelde gsaaaiaiilfk aaa kat werk sotlea word p g eaat In tndtra la l i baataat kat boibsnwirk voor grvaageaan reads laag la Dnitaak Biid Zw iMi and Engalaad Oaatoarijk oa Daaeirarken Die Anaaaaaikalt keitaawefk baataat ia DuitacMsM e a ia da hakae aeUag dei leadaiBaa a k i W avil d s n ataaa da ealglaaiH dar l Ulg satsa k te k kigisaaai naral veer kot laetaie stk wsadea tale ga va a g s B SB gakmttt Msa atalt alek ykg taa deal en nat kekalp tea gevsavrun ateuwa atotia vaa batolklag ta stia 4n IdoM de koogteanw die wagaaa gsbt aaa arkoJdakraaMaa aadate Jana en Juwi la w aai t aa staat atedaa bWtaa teph la kai tenaaa ki graa sa bsawlnig weidt kat aattsaaal anstiigia tea rem op Nauwel ks daar aangekomen worden wij het geronk van den motor w om 2 17 uu a4t het vliegtuig op meter van ons al enkele meters M de plaeti waar de postbode stond ecbtea om de brieven ea postpak Moordde Tuinen Mooi Jumgriitd Grindzand en 8elMpeii 40 Kantoor OOSTHAVKIMM foltilnt MS BIOSCOOP QOUDA VOORUIT E BUITENGEWOON SPANNEND HOOPOMUMMER lnMil DE S ELDUIVEL Eu i il nil mraMMIIke hirutochuii lo lla Em flIn y t hrt AimrlkuiiitoKi wirkiuatlnM Em Minnandt itukli il $ 41 l h f H lt In An rl M JIW l t MUlkW li 4ltlMK illllMRd M Het Advertentiebureau de GoüBSCBE Courant jtgmnm HARKT 31 BEZOROT D PI AA SglMa JUN ADVBRTENTIËN in alle Neder leadeche en BititcalMdeeli 4a P en fvaekbtedea o Mder perMMieo I lender eeniee prIJirarlMOKiac la w l Inlichtincen worden QRATIS verstrakt nmilM IN l iMitfM kidMd MiMwr toftMfilM 1923 xplloatl JULBSRBNt 40 Abonnoert V op dll BiaM ten overstaan van Notaris B W H PITLO te OOUDA op WOENSDAO 28 MEI 1919 bij inzet en DONDER lo eXtr vm E BouwroaBswAning met S€M £K en KR i nm den Klsjweg F 26 met ngevejt 21 H A IniM m clM lHknd5upUmBlaemendaal onder Waddumveen in de onmidddHIke nabijheid van Gouda Oroot hd8W geimia voot Tulnland 2o KEN nieuw BargarwooDhuis WeftRP gelegfiralTTortn P 25 en3o 1971 46 drie WerkmanswimlDgen met ERE egea ala voren f 37 a b en c la pefcteleo ewnana s Te aaiHiMHien vr i vaauhiuir het laad met i Movsmbef t l i d gebeuwen net l Mei 1926 o loeveel eerder al mef den vei ooper wardt mrercengefcotnen Betaling t tsjovember 1919 ZEE ETALAGE tijlH ilEESEI ScliiMiiliJizar Jotf KEEIWEG 23 t GOUDA Progi rtérlf la iWIl 8 Birinmwrasaor Haarwalar S H VAN LOON 0 WOLIV c Deurwauder J J P DEN BOER tt OOUDAr H tl rMtiWel 23 TeU 25 2al op VRIJDAQ 9 MEI 1919 dM voorn 9 unriln de Sociëteit ONS OE I080BN aan de Boetekade te Goudl puMi fc mn om oontam a l l MPkcmpsn Mm üDÉirii niém genezen TfiemotabiBlteii uw wrkvadbcid h achhcid o pi o uj zuivtren 4 neadbpUe lOHca faet lliin op en i en Mea uw hoeii to dooiett V a SO a 90 et waaronder gebeeldli eikentn Mtali i StUfkamermeubelen antique ModMta Linnen en Spiegelhwtea Schr feih reail Bad n geyser grMte Talel voor 30 personen nlcgel Schilderta Ledikanten BbAKtoed OaaonnaHltetr gnmfflt TOIiiuing enz enz mum BANANEN Voorts een Jtiioat ft groote Stf TtspiiaaimaoUiies een ktaa êm met U t a tm m daWKle kiikiM len een tarUjj ibiaJd goederen H In go rtMiim t wiJMeWHde Rei ton EduijhnMUm Te eitfil WWp ei yA O 8 MEI van Oi M MCh ie 7 iir de 16 aOüOSCHLFRUIiMNOEL LANGE TIENDEWeOS7 X l 3 3 Ooederen ItUttia nog worden ingebracht wastvoor jticli te vermiegen totden inakelaaF I VAy DAKtilO Wijdstraat Gouda 19M M V OTiMO KV crool dooi trainHNivDiie WBeoiiwiViiw Firma P COHN flhwdamioiBile nmiit StaaitaMatten D a tmnws mra VlMtnmaiit o c v een aezoade luttUMr lBdMMe af Nd iMk MrakUiak 1 MM M OMm Mr M e 1991 18 Aanbevelend X ESSEBOOM W l Iter go koop n mtfïM flMmilM flMmiliO tOM o H fOM m f ISO tllSmntO tlM ea l EO tlM ta fliO fiosm iiM 3 03 ST JOLIXM UtSDOC SPAANSCHï jwnj JIElUiEIUC PAUBSTDU WIJN JIAMBA Saiaoa Telq hoon 585 Zmigestrut n jBM mj Hw BESTE I ll 1 Van éa mntta 4 JSIhlAV MOMSTU ie AAflVAAe HAiinnuMaftmmwiKMiiira Ate Mn iM WMMr ki f r Me MN M lllniilailMKIIIilMmil é w da iKnUk m liAielMUna l MM ToSMd m MH XilMireiiaaef e MwRliJdws BaSKOOPe AU kwttm STkHlwnHki MbM Ml op d Mwt WMidM P A WECLEB ZfH w g72 MMtt MtatoMHtMl JbrMi AMTaM eOOffSr kette 1 in ontvangst te nemen die daarop onmiddellijk per auto naar Leipzig w erden vervoerd De vertegenwoordiger van de BerI Zeitg om Mittag kon ons om 2 20 uur het blad dat in Berlijn om I uur verschijnt met een allerliefsten flimieeh overhandigen Nog atenden wij Ie praten toen de groote vtigel zich alreeds over het poene veld voortbewoog en even verIer w eer opsteeg met een gemakkelijkleid en een sierlijkheid die ons verlaaide Daar vhegl bij naar Weimar foo werd onS gezegd en wij zien hem ia met eenigen weemoed Het moet toch zoo schoon en goed zijn daarboven boven tüe klem menschelijk gedoe in het groote niim De hecren iiefliebbers voor een tocht laten zich mJWIirfvtn Ik I met den postdiRctettr vNegcn Reeds dilen twte oude heerïft de trappen van het Cassino af Een algemeene schaterlach gaal op Zij zien er in het vliegerpak als echte Eskimo s uit Zij noemen zich zoo ook Zij stappen in Men bekijkt ook hen met bewonderinir en sehnsucht Daar ronkt de motor Als een groote blanke vogel scheert het vliegtuig over het groene veld tot zoowal 500 meter van ons af Dan begint de motor krachtiger te H erken De gieote vogel stormt sp ons toe Wil hij o t aanvallen ons kleine menschen met zQn geweldige snorrenigl schroef in stukken hakken Als hij eeils met opsteeg Meij denkt even terug aan het ongeluk dat eens het leven Van een Fransch oorlogsminister kostte Qeen bezwaar De vliegtuigen ijn sedert zoo verbeterd Daar stijgt de schoone witte vogel de lueht in en zweefi in het groote ruim Vriendelijke handen wuiven het tot wederzien Achtereenvolgens stijgen al de hefhebbers voor een vliegtocht op Dlir ligt de Bijna geometrisch aangelegde stad Leipzig diir het groote station d4ir het bekende gedenkteeken van den Volkertnslag diir Och wat ziel men al fiiet als het vliegtuig al snorrend en ronkend 300 500 800 1000 Meter hoog stijgt en de aarde grooter en grooter wordt terwijl al de dingen op oen grond kleiner en kleiner worden Daar ligt nu de stad met haar wonderlijke opeenhooping van huizen en mensehen die daann wonen Zij schijnen van zoo hoog gezien zoiy vreemd zoo klem De grootste fy bneksschoorsteéneii lijken met grootér dan gewone doodgewone sigaren En daar Tigt het schoone land zoo friscti t groen n bruin zijn de wegen en gr js de straten en schitterend in het zonile licht de sporen van den ijzeren baan Hoe traag kruipen daar de langdame locomotieven Ik kijk vol bewondering toe vind geen vs oorden Daar geeft de bestuurder een teeken De motor stopt Als een slanke meeuw wiekend op ifc uitgestrekte vleugels drijven wtj Men heeft geen indruk van val Toch schijnt de aarde dichter btj te komen ze Komt ook dichter weer sport de motor we stijgen Mag ik ovei den rand leunen Zal dat het evenwicht nut verhoren Ik leun er over zie naar beneden Het vliegtuig snort ongestoord verder het kent geen afstand En bij het genot van het heeilijke uitzicht voegt zich de genieting van de ruimte en de wonderlijke rust El Neen we vallen met We maken sierlijke kronkels De machine helt zeer scherp Instinktmatig houden wij de wanden vast De bestuurder keert zich om en lacht Ja werkelijk we zitten vaster als te voren Daar steekt hij de handen op We vliegen zonder dat hlJ stuurti En we vallen altijd niet We zijn één en al bewonderingT Is daar met het vliegterrein Ach hoe jammer We dalen de aarde komt dichterbij Geen meter van de plaats waar we opgestegen zijn stappen u e uit We zien nogmaals naar den schoonen witten vogel die ons als In het sprookje van onze kinderjaren mee nam Wij trekken ons Eskimo pakje uit en zoeken hen op die reeds gevlogen hebben Hartelijke handdrukken en vreugdekreten van bewondering Leve leve het vliegen en de vliegeniers Leve de tOekomst die het vfiegen zoo gewoon zal doen worden ais het loopen over de aarde Beste lezer vheg nooit of u wil altijd vliegen Er is niets loo schoon als vliegen Holland mag niet wachten om zijn reederij van luchtschepen te hebben Het voorbeeld van kracht dat het geslagen Duitschlanit geeft mag voor het lage land aan de zee met verloren gaan En passagiers vindt men altijd al zifn mijn Inziens de prijzen nog te duur Een reis naar Berlijn van Leipzig uit kost heden nog 350 M Voor enkele dagen kwam hier van Berlijn een oude dame van meer ds zestig om op de bruiloft van haar zoon tegenwoordig e zQn Wat die kan en I durft moet toch een leder kunnen ea