Goudsche Courant, zaterdag 3 mei 1919

0m L L HORNEMANN Jr HOOOSTIIAAT SMS 5 hai v a de Hoofdftceg ROTTBRDAM om op liun at wbeenen te loopm sljn de c nen van bet onderlijf uit faun oor flmronkellj Bi stand gekomen Mensohen die een alittmd levra leiden bet Mliera soort van tran noodlg zooals een cor ee hun verschaft Openbare VriJwillHieVerkoopiiis De Notaris J J A AfONTIJN te OOUDA Is voornemens m op DONDESOAO 22 MCI Itl bij iniet onmiddtlliik ni den afslag Ie houden door Notarissen Suermondt en Leopold en op WOENSDAO 28 MEI dJkv b afslag onmiddellijk ai den Iniet te houden door Notaris Pitto beide itaian daa Muaiddan te oonveer 2 uur in het hotel JML ZALM te Qoiida pabli Ie ritao n ta Mf koopca KUNSy N V de Nedcrlandsdw Opera De gM ren gehouden vergadering van undeelhouders r K V De Nederland s As Opera heeft besloten tot ontfiindlng en liquidate der N V Ingaande 1 Mei 1919 Do heer G H Koc toMu Is tot liquidateur benoemd mg Berie Wetenachappemke BériehUaa In Paleetlna Nieuwe opgravingen in Palestina hebben votgens den Amerikaan CambdenM Ci n aangetoond welk een groote tegeuMetiiiig tusschra arm en rijk er berifffd in de stedeni waar de etlohter van den DuMelijken godsdienst veaAoétde Hij en sljne Jongorra wareia arme lieden maar de oever on de zee van Qalilea Vaa een llov ellng plaa4e voor de zomeereslderbtiei dor Rome nsche rijken Denkt men aan de praoV go stad Tlberla de goweel dige ruinen van fiamanfi en aan de overzijde van de Jordaan gelegene Qadaraot de nog schoonero ruinen vaïi Qerasa met tiare 230 groote zullen haro triomfbogen hare pracHige baden ra tempels baar theater voor € 00 toeschouwera en haar tbaos ui e aven bassin voor waterfeea ien dcm krijgt men een gdieel zdrawen kifruk van het oude PMestlna 1 Amalia s hoeve met aanhoorigheden en diverse pSrceelen Bouw en Welen Hooiland Erf Tuin Boomgaard Bosch Weg en Water I d Polder Bloemendaal a d Bloemeiidaalschen weg F no 27 onder de gemctnte Waddinxvcen ter gciamenllfke grootte van II HA 53 A 82 c A Verhuurd aan P Matje te Waddinxvcen voor f WOO s laars brandverzekering grond en polderlasten voor rekening van den huurder welke huur eindigt voor de landerijen met Kerstmis 1919 en voor de gebouwen met uit April 1920 a EEN Bouwmanswoning c a diverse pcrceclen Wei en Hooilan Boomgaard Kade en Water staahde en gelegen in Oukoop onder de gemeente Hekendorp bewoond door den huurder Hendrik den Hertog te zamen groot 7 H A 74 A r l c A Aan genoemden den Hertog verhuurd voor 2S0 s Jaars brandvers grond en polderlaaten voor rekening van den huurder eindigende de huur voor liet land mei 31 Oct 1920 en voor de woning met uit April 1921 Een en ander breeder bij nolilitn Aanvaarding met gestsnddoening der huren bij de betaling op Dinsdag 15juh 1919 NoUti n tijdig vtiki fMu ca talige plan en liiinrcontraneo bij o tal iootare vu Notaris JHonttti voor1848 76 advkKkhntiin TE HUUR of TE KOOP GEVRAAGD een OROOG PAKHUIS m het micIdsD der sUd 10 Bnevven onder No 1966 Bareaa GOÜDSCHE COURANT Qooda MKUBBLBM TMOUWaNIII Pnchtlle lollada Aubelea aleu en h adi u koop ir TlMt tlMlMI Kuin Spligili ThMtafili tcMMiriJm Boektnlnika UIHraUaMi TwMp nMM itollM Wollui Drtüu SaUlii D k u UmtMtoa UertaatMiile mi RwiwiliMf Jet III 20 PICiaaL ORM 0011 JOMSELUI MCT HUWBLUCOrUHIICO snMNSTIlUT 441 amnMi aibl U Mlilula TtUFMHI IMMl RUIM KIUZK Dames en Kinderhoeden Ohiqu modsllm lingta B gannreii m gsdnieg kaïai A ORKVKNSTUK rerERSTaAAT I 15S9 10 Ammoniak Zeep tot bet vasRohen van bloussea wollen goederen en Pr per stuk 20 et ANTON COOP DROGIST WIJDSTRAAT 49 Adverieert in drt Blad Ëen goed adres nor Rit on dotfalllk vortmrk li dt tlral LliOLUIIDEUoeleyB36 6orii Belasten zïch met de ultvoerlnfr van alle voorkomende werken betrettende het huis en decoratie schlldersvak inllehtlngtn tn prljiopgavi worden giarnt varstrtkt EngroB Cndstall Z MHnl cl i i Sponxsn olton 9oaoa tet ra na iseh ma 1397 20 eni enz Ta ANDERS Firma Wed P UITENDAAL BczeiB eo Boratelfabrikant Kleiwetstraat 1315 Gouda Fa 1 C Hoogstraat 7 Gouda 1787 Tal 423 21 Ruime iceuze TIICOTONDEIGOEDEIN Blllllk prlfxan Haaien Rook i ai lwi kt ia nr titai oonUal d MOITB MIHIMM vn fai SigarmnilMH Takak TUlïfilAlliT 4 HIm b Uat b 4 all aaaaarrMill aaallMiun Manudwil Mt i isuia VafktlUbaai W Uwaa Afwdiakw al IkesiM Goïïa ANtSn CPOP8 Wii l H LOON Math I bi daa labrikatf f VnSEK Eaaaw B lad i4 Df nln zlafa In ttet taar aiQreiiUtn T ii lou d ii voelen hé eii i icMtuda ti i tMitMoe poo t nu hüt IxriAtewiMoe 1 uPolra Oe knlAe en OaJicM do Mictale orde n de aUM LBtel Mag n door progton prvroo 4las en OfvMMng d ff aHftonaliaton gnderUuc te voratoron Q en nRbtirige Mafii luaf skh oonaoUdeeren omdM d erwarrtnc ibdie laodea elk die het bolsJevlMue mocht ivlllan a4kn rarï dutrin zou bconoeilijkaa HUlljuNleo vmüen bested om to vooF Wnwn dat Polen Oekraïne en ÖaH m ï uMH riBnd en Hon Brij u C ordt nde re eerioc beéuwdm of krUgen Dat is te pr0vi DtU v oorlog raa het iM ewiamfi Mti de ImperlBiiatè chi rcgoerlDfeu In Trrede loven kaa ec wU het bol ewlMno nooit l n dsMOni Ifl het mei eeapoütek van baAitodoct niet to l eetrljd u eze oogolokkige metlKide wUdoLKdtdOh lAttd aanwendao toen het dcetiJdH ia de Odciraine een jaM voor den oorlog tegen do ovje rcg©erlng oürbere ddL meat 4egolljkemljdl de bijeivlutACho ertegen wVurtUger naar Berlijn liet kvnett Dexeitée fouten beglbiig Uei In de randMaten en lu de OcfcraJne vaar het de vtnmlng van eigen lug rformaUcs elcnuiitrde I eïo ha a aobttg Sc üO Iwddt wtoo dat hH boli iT l titó owr JJuilaolUaod en het vroegere Ootóoanjü Uongariju door h ong en dat de ruulrtA ea W na hulj e loos t geo esn KiMwe he invasie toulri Ik Mrtente aohijnt de ïout der wutrale mogaidhodou te bonhaleiu DuitaclUajut aarzelde de voriaing van Pooltwhe ea Ouliraiawde lodere te ooderHteuoen en tietit tCDgtnolge daarvan nu het bojsie mae In oigaa lood De srMo lArrière legen lUuluul Litwitn Poloo Letland Efltaxid en Oeferainc ie wiuirr goloopen ol ernstig bedreigd Er Ulljft er nog een twe e de randstalen van het vroegere ao eiirijiHwigariJo tn aijn natmimi Aie de entente bot lot van Uuiisetiland niet ml beloven en de eig n Spartaciöre öi t de vagenen In de band btwtrijden ÜK H het dUt IsatBte b Averi tegen iiet boiAijewiaue knucbtl rer dui tot nu toe leunen Daartoe behoort eiMer Mi lre nuUtalre luiip ok oen praotiw poUUck Sa don geoei der begjnsalen van Wilson Al de menie de ptrflUwlt wtiike zij Otflcraine to ec aet heeft ook In Dkiflijf land doorzot zal g ecl ÏAiropa itvonairt rewls 4uil fcnd en Uongorije in vkaiimen opgnau 01 kwefKb g at om de gehoede WeAte Ulkt liftiohaning verlieze men nooit utt bet oogi if botajewtanc Onderhandelt jdt i Het i volgeaw zijn aard m weaen lOetMoor eon oonipromfrt g ii chlkt Het BINNENLAND Nfeuvo orgaaUatie vkn dan arbrid Op Maandag 28 Apnl iA eett het baBtuur vam de Vereenipng van Voor ttera n Sacrotarnwen toji Kamers vin Arbeid in Nadarland ie Amatardam een bespreking ff oudon nwt de verfce nwoordigonB van de Land ijke Centrale Organiaatioe van werknejnem en wericgevers in xake een nieuwe organisatie van den arbeid ter vervan ffinr van e neei elegd in de W t op de Kamer v n Ailbeid Men m t daaronvtivntt De voorzitter dar vereeniging de heer Joa de Sterke herinnerde in zUn openfngg oord er aan dat de Vereenigxng diract na haire oprichtung in 1906 een Cemmisflie in at dde ter beatodearing vsa en wuuginff W t op é Kamers van Arbeid ten einde t kennen tot eest betere organiaatie van den Arbeid dan in öi Wet da neergelegd Deze CommJsaie bracht m 1911 rapport i jA fiindedien heeft de Vereenigiing ook verder niet opgehouden uuu aandracbt aan dit oiu denverp te w den en bÜ volgende Rqgeeringen op wU iging der Wet op de Kamera van Arbeid aangedrongen Zoo werd o a in 191S door de Vereeniging b de Regreenng aangedrongen In het tmtweiip Radaawat van Ukiiatar Talma zoodanige rfjiigingen aan ta bagvn drt daie lichamen tvvna da taidi d r Kamers vah Arbeid Inmdca over n Ri n Thans hOMft de VereenHrlng aleh op nJww nt rent een nieuwe organisatie van den Arbeid beraden en het bestnursUd mr dr J H van Zanten heeft praeadvles te dl r aake uitgebracht Dit werd ihi een vergadering d fr Vereeniging op 29 Januari jl te Amsterdam gehouden besproken en teen werd vastgesteld dat wilde men in dece zaak stappen doen het noodzakelük was dat de wenscheo omtrent een nieuwe organisatie van den Arimd gesteund werden door de Uuidel Centr Organisaties van n erkgev rs en werknemers Daarom werd bealotan d e Centrales tot een bespreking van de wenschelijkheHl van een ieuwe organisatie van den Arbeid uit te noodigen BU e bespreknng lichtte de praeadviseur allereerst nog nader s n prae adviea toe en ees èn met het oog np de t Jdsmn t Ddi ad n ka roet het oog op de plannen der Regeering meer ui t bbaonder op de waarde van een bespreking van de volgende drie punten in tejüng van collegea tot steun der Regeenng b j de voorberridmg en de uitvoering van wetten op den Arbeid regeling der belegging ran betangengeachillen wetteH ke regeling na het collectief ImdBContract Het bleek echter dat iedere vakcentrale voor ziehz ve haar standpunt la deae aaak nog niet bad vaatgastetd Algemeen werd wil de behoefte gevoeld de gmoeami on mfmrpm nader onder de oogen te zien en de nadun dienaangaaade vaat te steltao Da beajinUng efadigde met bat besluit dat Men Ca4r Ie de wik in elgan boece SM bespnlGHi la da Tenracbttnc d t daar nit Tuuelf de watuch nanr Torao sou Icomen om onderling overleg t plcgaa tn tot overeenstemming te koown t n nda da ooodige atapp i geaamenl k i dM L Op de beepreiofic wwran d Tolgaode Ccntndaa vettageawofwdigd Vareaiuging Taa NtdwUodaolM W wIrgpfii Band t B K WtrkgavtrawMnigingaBf Chr Wtttkgavnv Veraaniguig oa fiUMi Verbond M Vak vereenigingen Nat ArbeidMweratariaat N d Verbond van Mentr VakvoreaoiglBgao Chr Natwaal VakveriMHid Buiwui toot da a K VakotgDoiaAtia Leening Zuid Holland Dfl Gedeputeerde staten der provinelfl Z BetiAud maken bekend dat tot en met 9 dezer te a Gravnthage aan et gouvemeUHotagebouw te Amstwdam tra kantore van de heeren Gebns Boiaaevain en te P ütterdam ten kantore van de heeoen Berl gn en luigera de inachr iving openataat tegen d n koers van 100 op de 6Mi 7o eerste serie groet ƒ 1 000 000 der provinciale lee van ƒ 2 500 000 Distributie van woniagrvlmte Naar de T vwae nt ia in de laatste beatuursvergadenng van de fiederatie van Amaterdamache Woningbouwvereenigmgeu de woningnood m verluuid met het voorstel om stappen te doen ii j de verschUtende autonteiten ten einde te komen tot distributie der woningruimte ernstig besproken Hoewel met kon worden ontkend dat het vooretel eigenaardige bezwaren had werd toch ook gewezen op het feit dat ook m tet £ elacha Pailemcait een dergel k vocwstel een ooderwetp van bespreking he uitgemaakt Vit de offiAe e reiiportea blijkt t te Amsterdam num 8000 wonmgcn z jn met een huurwaarde van hooger dan ƒ 700 Men mag aannemen dat In dwe woningen zonder eenig beswaar meer dan één geuu kon worden gehuisvest zoodat mocht men kunneiD overgaan tot diatnbutie van womngmimte m i dan toch al reeds e belangrijke verbMenng in den woningn had aang w bt Het traainet op de Zuid HoUandscfae eilanden Ingediend is een wetsontwerp tot ont gening van gronden ten behoeve van aan leg van een spoorweg van Oostvoorne naar Roduunje en van utbreldlngswerken op de ÏKXHnfregen op de eilendeji m Zmd Holland en van Burgh over Brouwershaven naar Steenbergen Voor den spoorweg van Oostvoorne naar Rockanje is toepassii van de Onteigeningswet noodlg evenals voor verschillende uitbreidingswerken op de spoorwegen op de eilanden in Zutd Holland en van Burgh over Brouwew iaven naar Steenbergen Deze iiJttaMjfdittgswerken bestaan in aanleg van los en taadptaatseif ta Hil letduis gem Rotterdam Groupmolen gemeente Weatmaae Rijeooid gem Ridder kerk Zwündrocht aan het Wallewegjo gem fitngen BJenshil gem Piershil in uitbrafdlng van los n aadi aatsen te Mid deleluBs en Numansdml gem Kumans dorp Ambaohtscbeetee g m Hendrik IdoAmbacht dllaarriiodk gem Stryen Zuikweg gesn Oud Beijerland Tonnlsfeeweg gem Oude Tonge Veenweg g m Ooltgensplaat in lutbreddmg van de em placement n Dordtache straatweg geta Rotterdam Barendrecht I wudijk gem Heinenoord Kroondijk gem MUnsheeranland Klaaswaal Ziud Be Jeiiand Rhoon Zuldland Rungedyk gem Oudeidioom Melissant Nieuwe Tonge gem Sommrisdük Tegen deze cntsdgeningi aBnea x Jn hoofdzakelijk finandeele beswaren ingebracht Evang MQ Naar de t rotestant mddt treedt in de plaats van den heer mr P Tidaman als voorzitter van de Ëvong ische MaatschapPÜ op de heer H G van W ngaarden voorganger der Vnia Gameeote te Aansterdauk RJilkspeUtisliowleB Het is dan minister van Justitie geleken dat de weg dien h zxch voorgesteld had te volgen om het KÜkspohtiehondenvraagstuk tot een opioasing te brengen voorshands althans met tot het gewouchte resultaat kan leéden bü g rek vaa de noodige tegen redrtijken priia besehikbare aiQteiich te potttisboodMi VocHa ia hem i Ueken na nadere deskundige voortichtjog dat de oplossing van het vraagstuk zooals hij zich die aanvankeluk had gedacht wijzigmg zou kunnen on dergaan o dat een naeuwe weg geivolgd zou kuauon worden die klaarbMjkeMJk aigemeener geacht wordt tot het wenschte resultaat te zullen leid met neme om de RUiuveldwaoht te voorzien van een aantal goed afgerichte pobtiehonden Het denkbeeld om ter bMcbakking te stellm reeds afgerichte politiehonden wenscht de Minister daarom te verlaten De poUtiehond zoo schrift de Mmieter verder in een circufaire aan de procureursgeneraal fungeerende dirseteu ren van poUtie worde afgericht in het korps zelf met behutp van den rÜksveldwacbter die aie geschikt voor dat doel in aanmerkuuc wenscht te kwnen en daarvoor alsdan woAt aani wesen Dit nieuwe denk heeld worm Terwesenl hit doer de oprfeh ng van een afriehtiagMchool alwaar de vaa Rilkswega aaageiohafte bonden w en afgericht tot p riitteh Miden en de betrolcken rykaveldwaehter zijn opleiding ontvangt om met Ue polltj ond te werken en om het dier dat hem zal worden toevertrouwd op de juiate w jze te Tersorgen tn als pt itiehood p bet goade jpdl te houden De aehoo4 wordt geveatigd t s Onnreehage of io de naaate ngavii dier ffftneeata Da andkreardaiias Geaa oUwffflag vaa bet vervcridagavubed Kaar w9 vernemen zullan de fabriakan van mdkvswbictaa ala gacondanaeerde m en aMihpoeder gaan otbeffiag raa het m werkii Terbod bekonMo Motaag de caosumptiemdkvoonkQiIng niet geragald ia ea aifB zü daarom verplicht al l aia mcUt ter beschikking van de consunipae ta iMlen Op deze w jze komt vr eap roote hoeveeUukd melk op da markt zooaat TcrsehUtende nMlkiBrlchtlngeB an lUelkaUi todi geholpea w n d a OEJMËNODE BERiCUipj Len Undboawer te Arnhem waa trau duioufl in h hezit geaomen van een boe eenncMl haver Ie dior rake werd door e n coiitroleur van hot lïtvooauüiKlbleaUK ctrijf procesverbaal legen hem opgemaakt r iiigen tijd later wMving do Uii Lij ouWi T beeoeiK ven oen aiider i oondrolour an tHü Itrvcmdndddeleabeda tjf die b uu te verstaan gnf dat de zaak wel oiwedaan vtBiii ie mthAcn wanneer hij den ainhtenatir die hem bekeurde gold gaf ioea ü controleur die de bokourlng opnuacie UrugiKwaou heel t de landboia trdbai feta bfHirAg m geld tor hand gesteld om een vorvolgung te voorkomen i eze aak is ufigeloKc en beide amhteriAren zijn in tiuu lunciHf goechoret Aato on lttk op btt Veipespiem te Arnhem te L on d riMSiv ond een jange vrouw door ten autoiioblH ovenredeo Ziij werd m K M tu3 tl looztm t RMand opgenomen en ia milder to benuBtzijn te zijn goitomen o trledcn Controleurs ran het Lev tsnüddelettbedri f geachorst iS tio ooitj lours van hot levoneimidde kubedrij o Araiieui zijn gfieÜMiüt om dat ZIJ zioh bobben lat i omkoopeu Ue ten liad bij een boer een partij naiver oitUlokt die niet door eenlg document gedwee H a Hij zwkle prooft vert aal te zul ton opmoLca Eemgen tijd later kwam tn tttwedca controleur bij den boer dio iuiu aanraadde zijn ooHegta maar een Eiiiiko fooi te geilen dan zou zijn oc logu Koker wel geen gevolg oen de zaak gt en De boer v olgde dozen raad open ood den eorsten controleur 140 Deze acctjptpwde het geld dat de beudei oon trolcura toen gedeekl he bben Beiden l len straifirodUetrlIjk worden otvoigi Braad Len knocÜiC van en pliamiaiceutlsohe fahtu i An ierdaia bracht gistermorgen om kwart over tÜ een tlesoh benzine bij don drofiiAt D Oostorved aan de Cedntuurljawik Bij do deur et et de man met do ik ea tegon do deur waeirdoor de benzine begon to leicken Om verdere iKehado te oorKoaven braofat de heer UoeloivLld do Cteech naar de berfls laats ach tti htt huis Poon bij door zijn woonkauierüep ontplof en eeosulaps de ben zmedampen tengevolge van de hitte van een gadkochel in een oogwenk was de auHiterkamer in vlammen geihutd Aan oluaeclien lel nfet te denken hen paar se ooudeu later had het vunr ziich reeds medogadoeld aan de braiuU are laventarie van de drogisterij De beuadeaver tteplng v an Md vlamnieeisee l oen de groote ruit dioor de bivba sprong eoboot de vlam looiend naar buiten De bTandiwe T die met eenlge etoom niit a uttinikte werkte met een viertal slangen op de köoüuutspuit en Veoh holding Na eenigien tijd was de brand gibJiisoht De geheele benedoavMNlieping brandde uit Valsche baakUtJettm van dalMBd gulden De ounuultjtua to van politie te ti eek he€ l twee ajaafae bankblljeUdn van dui zond igulde n In be lag genomen 1 eide geiiKTkt Öerir AB onderaobeideidijk ge uummerd OWJOisS en 076142 Jq geen van beSde ie een spoor van eenig watermerk te oatdetkken Btiide baokb liiêtten zijn te dkmker gekleurd on eenigsalDd vuil van kleur terwijl bij het aeae baiitibiliet de BVtodetim der aóhterzijdo op den voorkant door ohg vk Bij eaaJge opmerkzaamheid by de ontvangiii vaa dergtalijkebtljetten schijnt do valiscAUield niet moeilijk te oonstate ren MUngaaontploMag la ds Uvra HUa Toen de mijnwerker K In era door toolu van e meter hoog de uitwerking V an oen gieeprongea d namietpatroon wil do naaien had een ontploffing van mijn fijHH plaata waardoer hij zware breutd wondra hifeU gekregen De ontploffii to voor ora deel te wijten aan te geringe lucSitveiwersciiiojg ra vo V era de aan do gewoonte der arbeid tuin mijnlampen In de mijn te opeaen en dan niet good te stuiten Onhebbelijk opinden door Betglacha Mra meldt aan J e Maasbode Over het brutaUseerrad optreden vaa Belgiisciie soldsrtra in ons lanS heiAien ij reeds meermalen ifeni Hra berin wrt Bloh b v de gevalira te Oud Vrora hovra en Tegelra Eon paar nhrawe ataaUJos van reeent datum ter iUostn e van one opsohrUt Door het grraadorpje Slenakra in ZuHLimburg bfj de loeRstra wsCbekeod laveerdra era pau dnmken B jgleehe la unUoiYD geatokea soldateD Ia era hvf mÊÊmasmB BBBBBmamÊÊBmmm don wlnkeUer In het besit vaa da huU Bleuteie Hierdoor was hij dua voorloopig huurder alleen had de gemèentttasd nog besflflstse te geven over de bfii overeenkomst Uet 1 Maart betrok ds wEiikdDlsf het pand stalde met ffroote reclame zijngoe deren uit ea deed ulua doek van mld denstandmijde werdra er buwaren g maakt tegra het bedrijf van bedociaen winkelier dat bM sea zg vUegeadeMin kei W€rd beeobouwd Men vroeg de aan dacht van den wethouder van Puba ke Weiuen den heen Jdrriaan Kok voor deze aaogeiSBenheid ra hst gevolg wa dat deze trachtte oen minnelijke schik king te vüoden me den winkelier om hem het huis te dora verlatra De wothouder bood hrai daartoe een winkel mtA oakhula asn op de Xjauge Beeetenntarkt Oe wtt Uer dankte eveaw voor het aanbod oq ging door middel van zijn boeken en laoinxen bij ven cdiUlende raads leden ean oonen dat hij geen vüegenda winkel had viaar era caak welke at hccj ajie bestond vroege la de Wl e do WiUistraat later vp dra Oedempten Buig wal De boer Jurttaan Eek vo dej iahisscbeu dat hlj In een moftlijk parket kwam met dese geacbio n en maakte bet geval la de voorlaatste raadszittinfc n ingewikkelder voor ziohzeU doorln plaaits vtm den Raad over de verhuring van bedoeld pand te laten hes bBsen waartilj door de ter sprake g aobtebe zweren het voorstel zeer ze er zou zijn vorworpen en de i e e zaak afgedann zon zijn geweest het vowsteltot ver hunng van het rabde liewoonde pand tn te trokken Er word nu era andere weg Ingei Ei gen door wethoudar Kok Hij Uetdevonsters an bot perced in do Wagonetraat door giemeenterweikliedra eenvoudig met planken dchttbumeren om iioo den win k lier te nopen het huls te verlaten Dez6 won echter recAit 4 ïundig advies in ra liet onmiddellijk do planken verwijderenv iet wasr oe hij MigetwiJfeld gere tlgd wsa De ecnige wsK welke nu nogi openblijft om tot oplossing te komen te een prt ces dat heel veel tijd kan vorderen en dait bovendien veel luuw hoef ir door den v nkeUer te worden gewonneiL daar bij huurder is van het l eiwiiste perceel tafhoudenst goedkeuring vao den Raad wti ko zich enenwek door het terugnemen van het voorstel door den wethouder nlethe ikunuen uitóïireken Hot eiml van de historie f natuurlijk niet te zion maar intuaschen blijft de winkelier zlttra waar hij ilt beo g stonden zij vla 4 vu em Beiftsch vèucnteUng met dezef odtssboaÜ twist om dat volgtfüs de meeidofg der sokloten ds réfugié piooneaikeawtea had venliaitvoor EB Diita Jl o ruzie ontaardde In een vieohtiiartlj ra een der Beigea wll zijn landiifeDoot met era rass te lijf Ook vreedaame Inwouws vso Sleoaiten weud door de BeiglMd e soklaien la tig gevailen loeval lig naderde de commandant van de marecbaussf die korte metten wikle ma ken en de Belgen even over de grens w lde wlppoQi Ut was eerder gezegd aan gedaan lijdens bet transport gingen z den oommaodiKit te Ujs die hun echter het stof uit den soUatenro Kl ptev Met behulp van e paar bewomer wer den de Belgmi in arrest gosteld In Venio warden Beigiaobe sotdaten aai ebraebt uit BeÜeld e hadden het volgeado op hun iMrfatok In Belieid paésagieronde Belgnm wilden met uitwijiien voor een passeerendo aiuo die benevens de inziJt ide damee en een heer in de sloot toreobt kwam De dap mes werdra uit de auto j iiiigerd Nlomand ikreeig letsel dodi de uto werd ernstig beeobadigd lijdens het iacident gedroegen de Belglache soldaten zxix zeer onveraohilllg ze waren bovendien zeer lirutaail l n der heeren droeg een revolver en e n doosje met sotierpe patrontn De poUUe van BoUeld arreAeerdo de helden en zojte hra m de dfoo in de gremsdorpoa krijgen de bewoaras vooral de herbergiiers beooek van debezettinipabroepoa De berbeiige on som m o Nederlanders werden reods gefloten Ie deze straf niet te zwaar Waarom niet geeoTgd dat de Balgen of Fran schen niet oyer de grenzen kunnen komen De geetolai biljartballen DinsdogAvoud meldden wij dat in de Socteteüt van gezagivoerdor bovra bet restaurant liiohe op de Korte Hoogstraat te Rotterdam vasugebonden op een stoel ea met een pro f in den mond aa getrol fen de la jarige werkster M Ë B Zij roneide dat drie gemaskerde mannen met regenjassen aan en petten op haar had den overv aïleta toen Zij kanhd poes to Zee Uljartbaillen waren er geatolen SCHEEPVAARTBERICHTEN QiisternaDiiddjag kreeg de politie in do Groote Paanweofiteeg waAt men weinig geloof hechtte aan het v erhaai der werk ster en baar daarom AOozdoo p op hot bureau hietd tole onibch bericht van de marochaueeee uit Essen dat daar nabij de grene is aangehoudui zekere L een deserteur van het 3de regimesit infanterie die in het bezit wse van zes biljartbal len waarmee hij naar Antwerpen wilde Tewaterlating ygn je Johan de WiU Van de werf der Nederlandsche Scheepabouw Maatsohappij liep van stapel de Johj j luui de Witt voor de Stoomvaart Maatden schappij Nederland te Amsterdam De hoofdafmetingen van het eiilp zija Lengte tuaschra loodiynra 482 O breedte op buitenkaatspantra 69 O holte tot kniU dek SO O toegaltra diepgang 23 O depiacement by dira diepgang in tranra iim 1016 K G IS 300 ton Op era gemid dèkle diepgang va t 23 O zal het schip een snelheid hebben van 15 kooopen Het schip is geheel van staal gebmwd ra heeft een bodem die bijna over de g e Ie lengte van het sdiip dotn loopt verdeeld in 20 afsosiiderlijke tanks welke hragrulmti bieden voor het meevoerra van ddak a voedingawater ra waterbaiUast of vlofliba brandstof £ r z fn 10 waterdichte dwanichottea welke alle behalve de twee mddd i 4wi door loopra tot het oppenMk B schip wontt dus in 11 waterdaohte afdedlngra verdeeld De ut deze schotten aanwezige waterdicht draren kunnen op mechanoi e wiH gesleten worden van het brugdek af Als uiteiiiike menicwaaidigheid aan M eohlp s te noemen de knnser achterstei eBi waarotede gepaard gaat dat héb rear eenigsams anders is di i bij de toi nu to gebruikelijk achterstevra en a a loog naamd balanaroer is Het schip zal turnen venroerra 166 passagiers Iste klasee in 96 huttm en 4 lu huttra 12S passagiers 2de klasse m 60 hnt ohijn ierteur lm verhoor geno n bOiiende hij naiU praak met zijn molsje de werkster M h B hiervoren genoemd de biijsrtbal len uU de geshgvoerdettt sooletcdt ben gestolen Hg zolf bend baar stoel vast om haar verfaaal een van waarhokl te geiven De d wordt uit Oasen naar Rotterdam Nachtvorsten m lAeeuw tn het Noord n ifaaodagnaobit heeft het In Friealandzoo gevrerra dat or ijs In de slooitra lagu DbosdaginiiddaA van 2 tot 1 mir sneeuwde hG4 ea funk De weilanden hebbeoi door de nachtvorsieia zeer geladen de groe ne kleur heeft voor een bruine plaais gemaaict Belmule liditers gearreste RL Da politie te Amsterdam hee t de hand weton te leggra op twee ibdiende Haagsche flea ei r kikers de gebroeders An dera die zioh daar pis b tagi hjk gom stelleerd liadden m een achterkamer van de firma Vos ra Zoon die aan dra N Voorbuigrwal een handel in iiMnujaotiuren drijfu De f rma Vos werkte met gebroeders Aoders somra en wliaten an de lessolientrekkerij die zij dreven af Do oudste derbroddors bemo 4de zich met hpt finianoieele gedeelta Hun btrieven en kvltamlee waren bedrukt met het hoofd L H Andere voorheen de firma issle per tra S6 piiMaffims 8de klasse in 12 butt t 42 passagiers 4de klasse in één verUiJf De bunkers en dedubheïabodemtanks esder de beide ketelmimra n ruim IH i gaBchikt tot het medevoerra van petivteagiresidu als vloeitare brandstof de permanente bunkers zijn tevens bedoeld voor het kwmen bergen van kolen Over do Iragte van de bedde ketdnilnMO is het schap vooraira van era dubbele huid looprade tot aan het tuaschenddi De gebecia machhie ra ketelinstaUatl zal wordra gdevenl door de Nederiandsche Fabn van Werktoigaa ra Spoorwegmat rieel te Amsterdam Wat den pasi iarsiarichtlngra b ti ft deze ztdlra uit divcsae eet rook ra nw zieknlms bestaan Laaie fenoemde koopman in sloffen had zich echter ganilmni tijd gebeden uit zijn zaiken teruggetrokkra en niemand bad het recht misbiuok van zijn naam temaken Het vertrouwen dat de firma Andere in boezemde is voor een groot deel te Omken aan dra naam van de oude firma die Ln hetzeUde buis era z itk had Do gebroedere Anders vroegen aan an derffirma a stoffra aan om him voor raad aan te vuMra ffarra die sitoffra gearriveerd dan warden zij niet botaald ra dieozelfdra dag verkocbt Zoo werden Afkocht oilet betaald en verkioGdit een voorraad papier naaimadbinoB en partijen stoffen Era firma te Rotterdam vloog er in voor 16000 De eigenaar waa op vorzoflk van era d broeders een kijkje in hun magaeljD lumra aemra radaioht bij bet sira én voorraden dat de firma bona fide was Dienaelfden middag waa de partij al weer voor 16000 verkocht aan ec opkooper in Dra Haag TOOK m TBOUWKN Coreettm ra heoga beordea Sn haareaankt Kr is era eigenaardig conlllcit ontstaan tusaciira de gemerate Xaravenhafs ra een bewoner van era aan die geiAeente toebehoorend hols De zaak dt nameiijk zoo Era winkelier d p Jarraiang zijn aaak had gehad op dra Qedempten Burgwal moest zijn hula vedatra en buurde nu era pand aan de WagensArMii dat kodtwhoort aan de gemeente voon dra tijd vaa era Jaar Lai er km bij het niet krij tra Een buunontraot werd wf nlat door de geoeeote rvw ocb welateUenwa Dr Leonard WilÜBn heeft dezer dig a in een losing te Londen verklaard da ntensoben met knellende boorden den bloedaomloop van hun hersoaeil belear meren H4 h d opgemerkt da de vroowra sedert zij de boordjes bédiwl vsrea en kleeren droegra tB dra l vrij Uetra veei beter gehiünd Daarralegra verdedigde hij het g rwt van m paaaende on se ten do het onderlijf nra HIJ geloo6 e datdei0easeh oor piPonkelUk op vlc voetm had oK pen Ds bouw van het onderlijf 1 P die houdii henkeod Sedert de mraaabea eehter tot gvwoonte hebbra aaogtBoOia 1 J U rindt Ib MANTELCOSTUMl MANTELS BLOUSBS C08TUUMR0KKEN co REGEN MANTELS bü mij iteedi de nienwite Diodellen de Irootite kea e en de laaStte prijsca Vtfgeet Tooral dit adnt IM het is uw k lêH Zendaa a tot 1 uur o and DER I CHl DE MAGAZIJNEN DER FIRMA E E8DER8 TE ROTTERDAM ZULLEN Donderdag 8 Mei 1919 TER GELEGENHEID VAN HET 25 Jarig Bestaan mi 1 GESLOTEN ZUN RECEPTIE VAN 2 TOT 4 UUR FOIJER OOELB INGANG VESTZUDB adSRUaSHMMMMM IM8TALLaTIE BUReaU O A BKLONmlK KEIZERSTRAAT 83 i TEL I4S IT 20 Als sfi bejflnt te hoesten kuchen niezen ais t i lijdt aan bronchitis hooikoorts gtlep influenza asthma neem dan dadelijk de hoeststiltende sli moplossende en verzachtende a ni fl van Ha2eline Snow wsderom verkrijgbaar by 196710 ANTON COOra DROOIST WyDSTRAAT 38 ABDIJSIROPP J rMliii garruon bf Mn4osalB U der laoMvigsR Gonssit lutvsrt sn hisft viak srgir oorkominl 19 M Pril pat acon vaa pi Dl 230 fam 11 60 na pi m SSOjjtam 13 25 na pi m lOOO trala ti Alaoi Y rMI W roodan baad a oaia kaadtaakaslal L I Akkat KaMUm RijwielID Motoreiliiiidel STIIIlSVOSEL iiMiii Strulsvo0ttlpl iMrl l n 1697 87 malll r Hi n Vsralkkalan J F W Turion Tal Int Ho aa Lmh Kaasmar kt ie Scho onhoven Met ingang van 22 MEI 1919 zal het vervoer van kaas vrij ziin zoodat beginnende Zaterdag 24 Mei 1919 iederen ZATERDAG s morgens om 9 uur wederom de gewone KAASMARKT te Schoontoven zal worden gehouden SCHOONHOVEN den 2 Mei 1919 BortaBMMtor M Watlwadata tm SolMtonlwroB VAN EBIfPEN in m D Soarotavb loOGAAKT