Goudsche Courant, maandag 5 mei 1919

Ipniiiq ni tjH SIIMO n TlUl BBB BN KOOKBBa Ia mm dun tl l U JB ItM TtnwNMmrr fl8e Jaargsni Oa IwWlflf NIEUWE SCHOUWBURG Soc ONS GENOEGEN TOOBi HET I I I I I I HackMi Ml volgand vondw n i MAROAIIBTA OAUTHIBR En i Enrietell Z ttindo k n Upmnmmn Dwralton iseti 1897 20 enz enz T AHomnm Pirmm Wed P UITENDAAL Bezem en Bontelf br kut EleiwefMraat 13 15 Gouda jCOHEI Col ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten Dekkleeden i V rUtf BWoonU r vsor GOUDA OMSTREKEN è de fleer fl J M SCIIIEII i WUDITBAAT 31 QOUOA i Adaüaiimiia I Talil lalaMk 82 DE VREDESCOIIFEREifrtE Dtt DuElsoherft worden oRoadHldlff OrlaiMla Mi Sonnino mrlaton Romva Sohadeloossteltiiig vait 0iclgiS D HoiigaarsDlto rw mtêm oaiwlukMrt niet Zttid Tlrol PetcPsbnrQ In hand if dar Flaaan f Da Amarikaanselia lMaaMiiH aAraapa Hat Saarbakkan ONS OVERZKWr Te V nUüII B zQa thans of waren uit Dultschland drie ministers talrijke r eee ringaambtenareti en Tele leidende maniieii uit de oeconomiad organisatiee en oit de vakvereeniffingen Al deoe menscli i hebben allen thuis gewiditig werk te doen en U wolden nu door de entente gedwoingen met wachten hun tijd te verspillen Het is vt kometi begTgpel k dat de delegatie dit ten slotte niet verdz aagt en dat de afgeraardigden enletig de vraa gingen overwegen of lil nog een lai er uitstel van het overhandigen ö vredesvoorwaardwi te Versailles zoud afwachten dan wei of zij niet beter deden eerst naar huis twug te koeren en dan weer naar Versailles te gaan als de definitieve tekst van het ontwerp en het tydstip der orerhand ing door de ntente lijn bepaald Zy besloot e TWiegflsmroordiger van Clemenceau te verwwkwn óm Franschen ministeavpresident er op te wij en Ito van de Duitsche vredesgedelegeerdeii en de commiasiea vel v niet voortdurend Ia Duitschland gemist kuimea worden De vakm sters Landflberg en Giesebrts zoud t gedwongen zijn te vertrekken als niet spoedig een termyn weed fest sld voor de overhandiging van e vredeanroorwaiïrden Daarop heeft Clemenceau latwi mededeeiw dat hy neg niet een bepaalden termijn kon 4 ffCTfln njaar dat niete aan het vertrek van landbfflTg en Giesberts in den wegstond en dat de eonmiasie tot onderzode vBn de gelooffdmeven bezwaren had gemaakt tegen de Duitsoha volmachten Tengevolge daarvan heeft de Duiitsche delegatie door den Franschen TttWndingïWjffieler kolonel Henry den Frwisehen minister president mededeelfng gedaan dat de ministers Landsberg en Giesberts dienzelfden avond naar BerUjn zouden redzeti ale het niet mogelijk zou ziJn om vijf uur e middags iets bepaalds over den termön der overhandigingr van de vredeavootrwaorden te zeggen Aan dit feit zegt het BwHner Tageblatt dat door praktische noodzakd kheld ia veroonaakt mag men let moer beteekenis toeaehi vwi dan het bezit Zoodra bekend is wmmew het vredeeverdrag zal worden overluiHiiUffil dUen Undabeiv Giesberts dii t i D Saataaarilldi Mibi teaddMa ism tytnandt Toortgaaat a Btaw at ep M IL vaa Baadapaat Vaa lfhgialte i f M Ma K van da mead t b da Um i r da v atea twi daa wub lae u eaa i vaa Ai l nm wi a $± Maar daa 100 buaaar iwéea i isn I Tabfoi No M8 MBUBKLKN TROUWKMIII Pracbtitfe oliede meubeieo nieuwe en e k nd u koop al Tatoll Stotien KaïtM 1 SbIkiI Tkntrith ScMMirlKn Bwkenkntu UIHraktififa T m mh BwltSS I SPEOlaaL DUES voor JOMSELUI het HUWILUUPUiailEI IMOMSTHAAT 448 CWB I iiiMI il ScMikata mTEUFOO IMH bmiaektlgd Ben baUngr k I to a gM w A ke T aa a w w d dear g wi e Kn a twU die aartabertog Jaaid nitttalr adanr batft die op Bnadagtg kwlB lMa Tal T a a U deraa uit bit mét M na lagwr ea aate igwMi babbea aUk Mimi bg dan kryg Buaebt aaa girtnliBi D Ooatanri ha ba j TradeaeottteTMdia gaaneiBtit Maar kaa fc tbou aama ia aaiMaartMUai biilinli aa bakend wardt dal WUaoa IM M aaa s9 2 M TrxfA af ta Jfkaaa aaa ItaUK D baala WaaaKhe pen houdt idi op hwtt enlrtaH kia toon bealg mat bat Tlroalaeha nanaMfe Het bericht dat da BagMriag barald êm lijn af te kien van aanslaiting van DattaibOontearljk by Dmtadüaad voor bat gnal dat Zuid TiK l door da ataate aaa Ooaliarijk wordt graten haaft aaaaatte g awa fct Aüe bladea atgaalearaa da ifariiatrHi ra Zuld Tlrol ala een infawk op dM WOaoauweda ZiJ raUen WÜaoa baflg aan ondat daae te Pcrija aljn ataiM nut baaft pr e Uu e uur Clubcabouw RoakaaZiV vere lii Ladenraq aikw 6 Mol 8 II nm Vergaderüig T n da Kamar van Arbeid voor de Bouvt bedrljveh In ArU Le i 10 Mal 7 $ uur Zaal KtmMD Faiat avond N C J Ck O iV Mol 8t nor Soo de Rtetio Ledeavergadeiin r NutsdopartMua Mot 7H uur Soo Do FMnido Lealte H B 9 JV on iSgtng i 15 Mot 8 u T Soo H uiJo Vaardmahtovond AM Good ZoM HoU Ver nlfCng H Oroene Krol 28 Mei 2 uur Qeboutv Bouw en W iilikgtoozioht Ooderabuideooiiiiidnslo M menaocg BelcoM votioekea wij goregoU tlj4i mededoolitag te tooffaè ontvangen van va gadarlngen ooiKartaa vermaJialijUiadai ana om daaa la ooaa agaekhi ta vw tnajdan neesdiheid Keci i fti zjjn weder overal i erkr ijgbaar ay QABA BAZeL FILIAAL HILVenSUM £ ett Maragayg telagram uit Vaxiiê aagt dat de Finnen St Peteraburgbab ben bezet Dat aÓü een flag roer da BoTiatregeerkig lU Maar bet ia aaer da Traag U bet bMiebt w t ila ia aoaala bal daar atnat Uit W a a hing ta a werdt ar aog eeaa 09 gewaasn 4ai da An arika uiaBba troapea dia p bet oogeobUk in Oaitacblaad a lia Mrd oeumddalMjk na da nwlailailiinlBg vaa iac Tradasverdrag auUa waadaa tarnff pnaam m aaar da inühighigrihafaii 09 Haastrecht Abonoeraentea en advencntMn Toor ds Ö0ÜD80HK COURANT sn ds UAABTBJBOHTSOHE OOUBAIÜT wsrd o t Hüutraaht ungcnommi door omwn Af ent AdvertMitWn en abonnementen op dit Uad wonlen aangenomen door L VLE6GEERT Gouderak J SCHEER Jlecl gcNNl tdndie We xultan tm bal op dooMArvil Houae geven ak jl enCaTue kotnen t daarToor kan ni rtign CaUae a Japou voranderd worden Hu sat bL Vki naac luven sturen die sal jeaeo a m ar mo0eUik 1 1 Wel wal dtfv 1 da oudeAdHasalir riep da hwio n vaa iÜMdladaK oU Mea ter a4 vwnatef sïende toen bet kleadaa bl klaar waw Zou hij kooiaa ooi bH huwelijk te verbi dMX f Dat baA UJ verleden ZwKlag kt de kerk noaue doen Ah bij vooBoeiDaas ta bet feealta de war t tuien dhu tal Ut beai ka d war bran t i i B dan aafaurk ila allaa sal goad gMO rurHtfde xij na aan poonle Jlu OutwyiMgaal hem ngp e a i ial Jfan aal hM wel oalar banden aaaiea Ik kaa diaaa btfk 2la maar M Um la raada awuiH W houdl niet van Jlnl Het waa wevkalUk awt bel Twanwieii iMi Uaan bet ba relijk te veraaUen dat k id Q R aah gehanea vaa Otaaipliy 1081 Dit deed voor naMuie ijke oogen nog bokeerttjJEer te be vaimgM J van haar kletee jOiiïMaKe uiikenieo Revvie die In ziin OQWfltendhe d zelte op dit vroege ulf haar bmldcikieed re da had venraoht xag verbanad jp Oaema aoèo de hij het hoofd Je hadt niei beier kunnm doen kUiatje xti hij hoaih eien kus gerende e niowt grtwnwd t i r4en pwdee boo j o nu b en ala dat verboden te zooals Sc Tomwed zwg er dan oar dat je torWiWe v t Carua je twijlfl io kjpedt O Rwvie el 10 do grljie kroesea e Mtiem a reeieWe wat jammer dat a noM touwdet U zegt auBce aardige Jbs b Öc denrtt int u ook een erge hahelilhe aHtwaeir ïoodt zijn geweest Z 3 z g hem OHdefcoekead aan keerde in hftofö èm aetten dan genen kant op n t haar iMnger en duim coidn zljnitiD Ik vwonden êl dat Je ons a£en zult J llwi bëteerewn in dat wondervolle jMd v n I hertogli tkt ik gisteren vood et Ttóflwt MOveeï mooier Abdijtabletten boorte ga kwid a a Hij brandde van Te Uo m sWi op Carua te a a abaa Bet Uuv op da balken vaa itja tm mmmih ter wea la a a aiel gedt e agan Matrloea de verofktwaan vle bt na drai aant éê paakorie wei eneUe aoluradaa ladanA glat de beer Jfea Ck vyaé ben nal uHgiiilu kon bütdaq Ng a in i T Lord i arrac6ait er utt kMl Ui da aar HM w4lkft al kofloen U van Uw maa on emakkeo mlsMüikheid ae het een opriipeü maagpiio hartwww te aifaelpen Üe AbdijlebltttM bcvati a eenv rdM VMdo bMiaaddMlea Uw érogilt en apotheker verkoopt m 90r fl 2S pw dooe Blachl rooden baud met oase haodtM 1M3 40 L L KKCII Kettw aai MAUPIE STAAL HAAR t DKBUUT EVERZOBfiQ D man m l d laehand b mi n KOKO MD tuJven heklert ca nlM eftc vloiHttof bevordert den luargroci venterkt klicrcB en faiu wortcb voorkomt het iplUten cd uitvallen Hoofdzccr en root verawt ncn nadat men KOKO ten paar malen heeft gebruikt men sprenkelt ccnvow dlf KOKO op hel haat dan wrtjH men het udil la ocdcrwaartKht rlchtlojt en borstelt flink Vwwauloot nooit Uw Haarl WE ZUN IN HET BEZIT VAN DE NIEUWSTE MACHINES VOOR HET Vn sIcUen geen dwaze of onmoeelykc cbcbeo aan KOKO maar wü xcgfen en houoen vol dat geen J ander preparaat KOKO ala en xaivct gutttMidd vtMC Wt Hutr kan evenaren WAARSCHUWÏNGI Lel op ondentaand Handelsmetk voorkomende op elke flcKh KOKO wordt noott tos tonder vrne gelde buitenverpakking met Handelsmerk varkofibt Prff 1 01 klolm 2 20 midden tSOoraatiflételi KOKO Sbiuepoo Poedtn f 0 Ï5 per pa le Polijsten van Koperwerk EN KUNNEN ALLE VOORWERPEN VOOR U ALS NIEUW MAKEN Erven M M v LOON 1W2M DUBBELEBUURT 16 TELEF 117 BLIKKEN DOOZtN vooRSCHOENCflÈAryi Verkrijgbaar te Gonda by AHTON COOPS W dstraat en te Sohoonhoven bij A N VAN ZESSEN OORDRCCHTSCHe HETAAlWARtNMSRl H voorheen WmJ J BEKKERS 4 200MDORDRECHtl 1997 16 MAAQLIJDERS Hel MaagpMdar ytn Apothtlur BOOM ii het be te geneeinlddel vow Mli rnilp M Pi i Zuur H fl ler en ilechle Spij erteriD Doet dU Mellpoedw aHn Jedorende ttil leren dui eeden Mi Ujder eneien Ptij per do 90 Verkrülbaer l da meeile Apmbeken ee Oro l liikel Verktl b i ie Oouda bi ANTON COOPS 1 4173 14 BOSKOOP AdTertentUn en abennenienten op dli blad worden eanKcnonen door P A WELLER Zijdeweg72 Fllim m lEISTELrUtTS no WEIKTUIBEN n MOTHEN van Ektrisclie Liclit en XraelitiRstallaties J VAN DUHfi GcK Oouda Van der Meuten s ONIX wi ia iii iii int 34 alkomulf Tan de Ckeariwh kfedlaoka MaalMbappU Aarora te Waterlraabneer i het middel dat Da ebniik vaa 3 baiaie leder U dar aaa Gal en Niepsteen Tolkomea leaeeat BeallH oaackadelUk ea eoadat pHa Pta pe balata UO Vatfaijlbaa te Ooada b ANTON COOVS WHdwaal 3354 IS Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon GOUDERAK DE VROUW in Natnur en Volkenkunde doop Op H PL088 an Op IHJIX BARTELSa Complaat in 2 dcelen Met 150 afbeeldingen Zewie druk Uitgare n GEBR GRAAÜW te Ahsthujam Hmmkoraoht 191 Tilmooh 6460 Noord Prijs f 15 50 gebonden In linnen prachtbanden Bttulbaar In maandalUkielia tarml nMi van f 1 50 af i eontaiit m i g Een hoogst belangrijk wetenschappelijk werk en toch populair geschreven en begt iipeliik voor Iedereen hel geslachtsleven speelde door de eeuwen heen en nog thans een belangrijke rol in het raenscheiileven Veel wat er gebeurd It en nog plaats vindt heeft zijn oorzaak in de verhouding die er bestaat tusschen man en vrouw en da roni is het zoo dringend noodzakelijk alles te weten wat op De Vrouw betrekking heeft haar lichaam functies denkwijze gewoonten liefdesuitingen liefdeleven kottom alles wat daarmee in verband staat of er aan raakt ENKELE HOOFDSna EN UIT DE INHOUDSOPOAVE Het ontstaan van het geslacht vrouw en haar aandeel in de misdaad held onder de volken De schoonhe kaansche vrouw De smaak en begi der vrouw De taal der vrouwen Europeesche vrouw Toovenarij en Ite en lichaamsbouw Abnormale huwelijken en zelfmoord Devrouwelijke schoonheid Verdeeling der vrouwelijke schoon Europeesche Aziatisctie Australiiche Amerikaansche en Afriomtrent vrouwelijke schoonheid Het bijgeloof in de behandelingDe verhouding van de vrouw tot den man De kuischheid der J J t V Het prijsgeven der vrouw De prostitutie uit gastvrij heid de helhge prostitutie De liefde i De toovermiddelen der Hefde Wat het huwe jk vowafgaat De e chts h eidlSg Verhindering van het huwelijk De echtbreuk Siroop 1 DebeeteBoreulroop I 9 l i uitvoering en illustratie is in overeenstemming met den hoogen stand der hedendaagsche techniek Het werk met nieuweil letter gedrukt en uitgegevin op Engelsch papier Hef werk ta Sleet lêkst aanvuMeV Iderijen beelden model en tekening den K 1 B wenscht van QEBR QRAAUW te Amsterdam Heerengradit 191 te ontvangen en fe betalen In maandelijksche termijnen i f 1 50 of i contant ii i i i te onivanKt ii I exemplaar Dr PLOSS en Dr MAX BARTELS DE VROUW M In 2 deelen gebonden in linnen prachtbanden voor den prijs van f 15 S0 WOONPLAATS DATUM NAAJ Dinsdag O Mei l lOl GOllDSdE lOVRAfr BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELUKS ABONNEUENTSPKUat par kwHtaal ƒ MS par Mh M aaM nat M aaaa aaantaa ilia bodtkatadal as da paatkaatsrok AJMTBBTBMTIBPIlUSa Vit Oaada a omalMtaa I 1 S laf ƒ 1 alka n ri maac ƒ S4S Va 1e r ala ƒ MSt alka ncaL maar ƒ SJ AinitaMU n badaa IMi aant paa K al AdtaitaalM In hat pr pal kmitaal SMb pai waak n ca t oraial vaai d feauiclii 1 Fnaeo par paai ver kmitaal MS mat ZoedagabM ƒ 4v v Ak i a a iü t l i wanka daeaUjka a aswmu a i aa n i Ihn a M Ud USt H aOVOk Mtai Oaa4 4a liiiiin ilii i iMtotiri TmM Infcre 54S Bureau MARKT 31 GOtiDAa gendheden dieoda te Taatigca ep da militaiiw TtUigbeid Tan UelgM o dan conomiachen au finandaelan toaatud van B gM en op de aoodsakeliiMdwid dat de geaUlaar den aan Belpe den vetledti iM vtaoa twz erea wor het eeoaonuaeh heratat Voorta was men van oordeel dat r aif leiding waa dan atann dar b oa d ga wintwi ta TZttgan om soo aeoadtg OMgeMtk Bdarfau deUngvi mat Kednrlaod te baginaw tm df r fheid van de Scheld an da rivicnevyap dmgwi naar Oo teMJk BeAgtS en naaf am Belgii ëA aanlg tm ttÊtkti gakngan naar Veraaiilles ierugk eren daar graaf Ürocdorff Kantzau met de andere gadelegeerden de cominisiSiiea en ó desktuidigen op het oogenblik hlijven In de bladen wordt zeer geklaagd over de Temederende behandeling van de Duitachfi delegatie en vooral van de Duitsche joumabeten Z i woiden ten zeerste in hun bewegingen belemmerd De weg die zy gaan mogen is met prikkeldraad afgezet en xe worden onf riandelijk behandeld Hun telegrammen worden door Franache officieren nagekeltrai voor hun verbUif dat oeer gebrekkig ia moeten buitensporige prezen w ffrden betaald De Duitsche bladen nemen ge Mad voox den mond De VorwtLrts zegt Indien de Far jache vredeaeUende niet zoo duister wa re aou men nauwelüks tot deaen toestand zijn gekomen weUÜ een flagrante onbeleefdheid t gwolg beeft Zulk ee achouwspel heeft de wemlid nog nooit beleefd De poverheid van het Fari he vredcMgepruts ondravteunt enae herhaaldelijk uitgesproken lueming dat aan een zoo geweiUlige iteroering onder de volken niet door een gedicteerden vrede een einde kan worde gemaakt De Tüglicfae Rundaehau telt vast dat de entente de iDuitsche onda r ha n dalaara te vroeg besteld heeft Het blad merkt op De behaodeljng die onze afvaardiging tot dusver ondervonden heeft ie onwaardig Zy Vferd als een gevangenfflitranspoort naar VersaiiUes gebracht wordt daaj ala onretn van de aaauraking met de overige wereld afgesloten en haar moet blijkbaax nadrukkelijk het bewustz a worden inge uwit dat zij niet wordt beschouwd als een deputatie Tan een rechtsgetüke hoewel tot duaver vyandel ke natie maar als eon afvaardiging tot boetedoening aan wie de door de entente voor de misdaad van haar volk vaatgestelde straf zal worden meegede d De Berliner Zeltung am Mittag z t Dit slepend Jtouden is noch in 0Tereen item ling met den dringenden spoed van de on rwerpen der conferentie noch met de waardigheid der afgeraardifgden zoowel Tan de Duitschers als de niet tot den Raad der Drie behoorande andere staatslieden Ook op het doorzichtige van een deei van de Wat OostAfitica betrtft sou Dultaehlaail van z u kokKiito afzien deze suHen worden baatuunl door de grooba mogawUwden waarb Baltpé aal lün inbegrepen Ken hkteigaariliaeede aaamtaaie aai de geUedag daalten vaatatattan dM door elk dier megeadhedeif nUen werdoa kebaeed De bataUng Tan de i k ntUMard lea in goud of in goedwpen gaa r kladan aaa BaU gtè a goeddunken tj moei vÖdr dan lea Mei iyfil zyn verricht Dultschland zal erinim aabt mUliaaa ton atemkool per jaar en tulka gaduModa tien jaren moeti i leveren tien vertegenwoondiger van da Ibcoala er heeft Vondarvekle aanstonds na sUa tarag keer uit Bniaset geïnterviewd Hij aeii by de vetklaiteg vui Salnte Adresae habban da geaUïeerden ia in allen vorm veUedlg borstel en een ruime vergoeding va da varliaaen die Belgi © heeft getedan beloofd We vragen nieta meer niets mintder De itttolatet zei verder dat de Belgische afvaardlgbag iiit tarritoxiaal oogpunt van ooteddel ta daA de teruggave vaa Utimédy i fiapan toIdoening eobenkt Hij gelooft daanua niet dat de kwMtie dw Waalaoha kantona de vraagatukken die in behandeling af kan Tsrtro ielen De kwestie ran de SelMlde lei Vaader velde Md eerlang het voorwerp van be prehingen tuaaehen Nederland en Belgiëzijn onder bemiddeling der mogendheden die de verdragen van 1R39 hebben onderteekend De vrije vaart op de Schelde ie eenlevenskwestie voor België Wy zijn in dentoeetaiHl van den eigenaar van een hala waarvan da buurman den ém in a a zakheeft i Zat Nederland vroeg de medewerker T n de Exceluor toestemmen in de aeUkking en opzichte van de Schelde De f dcrlaaders zUn hetd Teiatan Uge menaehan antwoordde Vandervrtde den Brtgen la nar gens meer urn gelegen dan op dM baataa Voet mei ben te verkeeren De onderiund Ungen en de daaruit voortvloeienda beeU ingBn imllen vriendKhappatyk bltjvea dank èij dan goediq wil van allebei part t radenen der vertraging wonl raada gewezen Hat gaat na tan alotte aleii ftnn of CtemMLcwu taa garolge Tan M bloedig Tezloop Tan het Par acha MeiJtaeat mooilijkhaden met sün sociaUatea heaft Ditt mag ham eebter niet verhindenn iqn p cht ala voorzitter van het intwnatioaaU vredflAcongrea te doen De wist met de Italianen ohijnt te worden bügelegd do h wü kounen ni3t wa lit i totdat de lW b iaarhe regeering en ie Kamer er toe tmülaiten de haar toegezonden uitnoodiging aan te ue nw Bü het feit van bat al end houden aomi 3og i ut het onvzUwiUU wi cLainbroeren van onze afgerraainUgden leer kwwtseni il Inmiddele ia bekend gamaakt dat de ▼ r e d e t eerwaarde Woenadagmiddag ta Veraalltea overhandigd i uilen worden Het j l in plaats van duiaaod artikelen w 40 bevatten Het vredesverdrag is itt 16 hoofdatukkea verdeeld Duitsche grenzen Duitsche kolonién militairen zee en lochtb alingen krygsgwvangenen aancties tagen Wilhelm 11 herstei en financieele zoomede oecono mtsche bepalingen havens en spoorwegen internationale arbeldawetgeving waarborgen volkentxnid enz Vermoedelijk zullen de vertegenwoordiger der geassocieerden in een voltallige zitting der vredesconferen tie de voorgestelde bepaUngfo goedkeurHu Gisteren heeft de Franseh mlniaterraad het vredesverdrag onderzocht Alle leden der regeering die tot dusver geen kennia der bepalingen hodd genomen Teriilarai lieh ten zeerste voldaan Clemenceau heeft den ministerraad in kennifl gesteld van de laatste telegnunmm die tuaaehen de Italiaansche regaering en de geallieerden zijn gewiaaeld Hjj sprak de hoop uit dat ItaÜS zich aan de aUde zal scharen van reehtraardlgheid hci ben gestreden Be Temps weet te verteUen dat de r aad van Drie geen oproep tot ItallS heeft gericht Het antwoord op het tel nun van Sonnino dat Zaterdag te PariJB aankwam w a nog niet opgeChtd Orlando ml Sonnino hebben echter Rome verlaten en sullen Woenadagochtend te Par a i n Zij zouden awt beshilt tong te kaarati naar Parija dua mMmtaan genomm hrt n Men heeft gisteMa leeda onder telegrammen kunnen lezen dat de Belgiaehe K enraad vergaderd hea De kroeiuraad waa eenstKnmig van mee aing dat ar aanleiding waa het verdrag te taekMum maar was ook ematemmlg van dat man d aandaeiit van de mo giateeaa waarin Van het tetogram Feuilkiton zij de bewfgtug uit dan hoeid rui en paar ver Éi nf ttg6 oude oogen gadeekief Ik zou wel willen wewn o ze werkelijk daokeo dat ik a niet zie daebt ziJ Want er 4arsn radenen waaMen de mlust ervaren kenner in harMMmgeiagen heden omtdttkt zou hebben dae Vio en Kiplord elkaar da haail gafren Overlukl z i zii O la aeheUaiiA baataat do moaUijkheid sieotUa ac aan te onla euappen dat luea getfottwd wordt AU ntaakt bel huwelijk daar biudend Indian gijl en k voor e a paar gehilgen stoaid dau zoudf ge even itker man en vrouw tijn dan wanneer da aaraabisBabop van CentoilMiTy jeJUil buwelgJt had lageaegead met aüe eevanooli rtm bat boek en kaadalaac t bij Kipford druk ie Vtc a baad zoa bMd difl het kleed trible Wol dat wae deuoeUe waatd te wetw néaade Uj Indian da ud keer eeaa banram macbtnakMf y Ik ben beideawd kM eaaeI rl elM H eator zlcli er onder al gadraflen cel de hertogin Zlj zal na al in IkiarbnddakearUjkfeeid gatooM slja m zittas vacb ea Toen Bij da laiiga süAat van bel kerspel kiredaa kwam da grteele bmtoIUng aaar boitsB teopen Da bei ogB ljke keetrer aara zijn toogela ertger in de hand dn pidfraaiere g agra reebter zitten en de V prairfll paardao wetende wat van hen vwrwsotü werd kromde hunne nekken en sloegen twn pooteo zoo lier aiogelijk mL MeV aaciiAlIgheld fabid ket rijtuig veer ket Mr der witte paatorle 0M Andeew daad ket en op fQn tna m § ma UeeDlniiet uit llevvie u moe t hut eeiie zieal Ik kau waichten zei de predikant AldHia eprak gelulokige avtoleÜUm dipkï iuatl Gh HOOiTDfia UK LU Onder Om troowhaewl Haar Genade de hertogin vaA Nlditt Aaile kwam van Einoo ïdoa rijden la haeir bertogelijken koe s getrokken daor vier paairden veaij eKe d door mejuffrouw VI oria Torphiobtfi StfrLUig en Ieaaturkles van KipCoidi n klainaoon van kaar Genade De paoicdea varen verwiaéeld aan de herberg van Barbogrie waocteett zij eenjge datfeu te voiea gBBAndaa Irerdon De hartogia nani d gHfaeele achteritank m beelag o tenmiiwta zij en haar roBaie4 zooajs Vie ket aearbEadig uMiBdfc Deze bfBviAi een ouderwelflolie ttriJetdoee Tol fleaocheo en peederbuüwaa aiaeuüt éooe nH4 een portret van priM Kjuretop 4en dekaal een gebedanbeek e dMlaa ten Fraaaohea Keouui Weet gtj wei aal Stplord id ik liet gakwd dat dit een ordeotolijke huWelijkii$ideciit aid la Baéeak aeM v ataioede het zal ta dtia uuz ziio la den anddag niet la do kadt gaan ood kaa pet geen k door bat kamr uu bet veikejijk bfndeid zija Hij gaf eea kleia rukje a B hal dmae Indiscbe voeteakleed dit to dU gwal T or de geooH fiuild der h i n Vleen hij in hél rijboig badEten genomea Hij ttok het wai booger op waar Vlo laL De beriQsio gUrolachte toegirreiid torn cm CR ELLA I B GBOGUIT Uft b t BoholMfa vertaaU Üat Madvok verboAeo Kuoop Hi XJeiMTna rt d liet uifi mi getkuBtie Kit UovlgL trapput over deuluftuemot kiezel btHt e oprijlaan va blek voor d deur stil Klii oxd gtrf Vus a Itaod nog l n aiaabelibidrukve eu sprong er uit voordat de pallrt3nier bot panUaf ksn openen liaar Genade at iia liopMMHnidt maar liH halverwege mul awart aatijnea beugeltaecdi iu haar verbaelng op den grond valltm Maar Ueeter blnnMt twintig minuten zal ledereen Iuhdmi m U nog in dbfl adiooilullrovwaiiiBpett meC ma wi t boezelaar I Wear 1 Cams f Ik deuk dat ialul je tijd weer hebt t enap boloiBkeriJttea laaf iehd er efalen niet ziek en vemoeld van zuH iijatp voordat het oen roaaad verder U Wat xe je hij iï ar nog aiatl Bij faa oog in Itot togefoeot je hebt lient vandaag nog niet eaien Ik aeu beè aoott gplooM hebben van Carua t Hester nam de berta da tmstopuêu baai eigen atanpkamer Waar ie je japon UaT ItbM dat ie domme Cetioe ba r bijtijda bedf feronden P O zei BaMw maar wee nlst boos Uera ta MkfcHadale Vit gnlfcdia gm P Waarcoi v iM EriJ waarom id de fcertagtn vileadaiim ma de andera idaC ï O ja Ja dia te o II dit la mijik Moedeaa troawiapim En en bet la eM gebcto maar u moet tk het verteKen Bijn ader la gevondeD Carua iel da4 Ik h 4 niet tooebiU Hij aal vtTMlaag bier kemea De êm Otatwjrnd brengt hem mm Ik wil a fa m w üpeii tanrute vuhaadr 0