Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1919

V iwu a awm t ToenL UV re i i9twt4r Kt MoQMluigvi v n uwt to piu uient vau oari w a iu t gwolMuni r vAii prMjaeut Wjümu cullen aliè expeoiti Mtryojcotciiteo de tzoepoo thê b t Urucg kootU m aan Mctor vwi iM bieui t swt lunitleo laaroMier begraj w iiAirojpB m egUtti ber op xyA iaaWt üAotwa T ri Uan Ut a rjul Maren Aeezt bovel gcvevea uof m er iiattit t xett a achter d teru Mtuunc vut de troepen iumt net vwWriaoa vao wi r r edi I in oiotaa öroiiJaen 8 0üd hei bauiiane I lijke UenaeMcbe voU gedrongen rondom nut tijstoriecbu raaduu De UtAirw oer oude trepubbieic woeiea van de wel zeer bejaw K bgna versiotan patnoiMtM hulzeu waar n leu ecB stua ttLrtoHevan Utatfrve a zeiLi l sh stuk wereld historw zgn iHt üUiJe gebeeldhouwd deur ver der dan het aadnuie daar werd Rous utM gieboreo iui in he smalle fatraatje daaraeutor lecidt en weri te Calviju up den hoea waar nog dce xusbiende scuwt cbe lantaarn uiUiaogt daar smeaddaii in dMUtere naanten do bowijUers van het pjotoataotscihe Üe i bun koene péanneu leigen den prins bwBohop van öavojfe lw paar acéureuen iajjer want het stauhius ligt iu do oude boven d aohuiW ouder teeuwen oud geboomte het beroemde toUegiuin van Lalvija u ii arel I ft wijd over dat allee heen schouwt de trotwbe kaOtedraal gefiaukeeid dtwr het bu cb pclijk pslets van toeomaais Oiitoii l u vaw uw schoeisel want do piek waar gij aiaai Is beU Nu komen Uit de smaiUe nraa uw lij k ldugizBam vroohjke muziekkapellen met kl migelend spe Jjaarachter stoppen in ioqje de OnoËAutbe slbiideii ten leuülge knapen In hun uilddw hebben sij nun vereerde pro eMo an En al zij voor bet raadihuls j ekoniea laagzaam tusi enhet votu giedronge i denionKtniie bet nationale Uouiez taiiitK uie aanbejlw dan wordt hei daarboven als een oud voCk I fec0t van onbesDfarijlelgke gieeetdriit en $ ovhilit f Het ia mij acfarerf Rousseau aia zie ik neg de ontroering van mijn vad T wauneor hij mij tuaanhen zijn iuüefln nam en zedde Jean Jacques heb steeds je ivaderJand Ml eWN twaalf traden d wetbpudera van GenAve uit bet randiiuls naar builen om de beeliiMing n Parijs aan hiri jubelende volk toor c lcflien Eni waajdiglijk eloot zich daarbij aan een proclamatie aan hei I de burgerij waarin tot d akl aerheid tot eerbied voor bet verleden lot eenvoud en goeden bargez u voor de toekoniffl werd aaugwuaamJ Eein ind olooa geflubel volgde op dezeoudvaderiandisolie ppoclajïiatile En nogi wfle liet gejiAcA Ht verstomd toen het bronzen lied dor klokken bt gon te zdi en boveiu alles uit de beroemde Clemea m zoo oud als de stad zelf f De geindarmeiB nog in het oude ty I Rcbe icmie daarachter de Madbulawacht rs Ln hun heraJÏÏlekc soepele mantels i de rcgeerlng senaat studenten eodeteif n en gulden tn een bonte stoet eciiuift ldeu ze dltwr de oude straatjes lazen ra t lidBter stemme en langtyi roÉïelslag do proclfliintUle aan het volk vanGeo e De be olklng bkef heel den dag lafeestroe En Ven het oude stadhuis da nog lil ndddoleAuwsohe droomeu schijnt te slu neceoi glngwn telegranynen naar alle boeken vttB do wereld No g een maiige biüonderhold tot sCol De ppoolainfttle dio onder het TOik verdeeld weM is gedrukt la bei boia waar Ifoueaeau gefcoren werd Ea eohreef d tljdüi al niet jedn Jaoques een plefiool TOOT een volkwenbond in zijn beroemd Contract sodal Vanehüleode leden betuigden hun ln temming met dit ontwerp en Drksndsb de urgantie spraken hun 1 g n V f i i uit m t dit nieuwe l mk vac waakMamhaid dw Betaling der piüdcettm geMUedt hands door de booifden der ln DoltauMMB gevaetigde gasinnen door tiiaarhaiifciiiiiit van de betrokken conealates Mtn voordiaeWs bb t iioud B knu MO werden Da Twentsche Bank heeft o m ƒ 1000 u de Vereeniging geKfaonken de eento rmii0siag e steriie gaaliufatwaar zy merkte dat de achtarkamar vol gas atond 2y waarsehuwda ds poUtie Tow oeze de kamer binnenkwam vond zo dan bewoner den handelsagent £ J Patrirks schynbaar levaoloos op den grond Uggon Naast hem lag een tot nu to onbekende vrouw eveneens bewusteloos De geneeskundige dienst die spoedig aanwezig was trachtte de vrouw tevergeels de levensgeesten op te wekken Men vreest dat de hulp voor haar te laat ia gekomen By dsn man waren de levensgeeetsn nog niet geheel gewekao I Ander konden sicb mot dit ontwerp in t gaheal met vereenigen i vroegen wat de R 6ring aanl idii had gegeven de opncnUttg van burgerwachten te bevorderen n aan te moaddgsn Zvn d Rsgaenng fatten briwnd die daartoe aanleiding hebben gegeven Of gaat zti lechts af op iadrukkea Dit laatste achtte men bedenkel yk Door de maatregelen der Begeering wordt de bu gery in opgewonden toeatarci gebracht I Ala een toeatand was ingetreden die handhaving van de orde noodig maakt dan kon men zich begrepen dat de Regeering aach van den steun van burgerkachten verzekert maar nu maakt bet dcji druk dat de Regeaiing niet op haar normale machtsmiddelen durft vertrouwen om deze te Ipeerw D hier aan het woord z nde led i meendan dat waar de tegenwoordige toestand in gt en ikel opzicht de oprichting van burgerwachte nrechtvaardigt het bevorderen van de oprichting en de aanmoediging tot toetreding ate een provocatie van de arbeideraklasee moet worden beschouwd De S D A F aoo werd door de aanhangers dier party opgemerkt wil wal een revolutie maar niet met oproor en straatgevechten en die partü is 2oo goed georganiseerd dat die verstoring der openbare orde er ook nieA komt als zli het ndet wil Bovengenoeme leden achttöi de revolutie daarenboven ee aang leg t eid van internationalen aard die niet door burgcanees ters kan worden gekeerd Etovuistaande opmerking werden door v eieden weersproken Men waa van meening dat de maatregelen der Regeering toew juiching verdienen omdat y bUJk geven van zorg en waakzaamheid voor de beveiliging van de grondwettig gewaarborgda vryheden van alle burgers tegen diegenen die ce in strijd met het democratisch beginsel op gewelddadige wijze zouden willen aantasten Mocht do sociale rev utie die men eegt na t streven zoodanige vormen aannemen dat het leven gewondheid van de bevolking ernstig gevaar loopt büv door stakingen by den toevoer van water gas en electriciteit den afvoer van vuil enz dan zal de Regeering ook daartegen moeten optreden Op grond van het bovenstaande achtten de hier aan het woord ynde leden de oprichting van burgerwachtai gewettigd men achtte heit op den weg der Regeering gelegen om de oprichting en toetreding ta bevorderen De personen die zich als leden der burgerwacht in dienst stellen van recht en orde z n naar men meende te beschouwen als v wilUge politie Er is daarom alle reden aan degenen die bÜ een eventueelo vervulling van hun taak getroffen worden oen tegemoatkMndng te verleenen Andere leden die zich met de strekking van het wetsontwerp wel konden vereenigen zouden toch gaarne nadere inlichtüigen ontvangen over de staatsrechteiyke positie van de burgerwachten Gevraagd werd nog welk waot rg de Regeering heeft dat degenen die ich vrMwillig of MangeLoos aanmelden ook werkelijk wanneer het er op aankomt de Regeering zullen dienen en van de verikregen wapene en de verworven geofendheid geen gebruik tegen haar zullen maken Hoe tü de Regeening er tegen waken dat z g verkeerde elementen ook Jn de bui rwacht binnenaluipen VaderbndMïh Hirtoriscfa VoUufa Te Anihem zfl op 8 4 en 5 Stptonbir 1919 een Vaderlandsch Hiitoriseh Vol temt worden gebonden vf het terrein vaa het Openluchtmuseum op den AmhemsehM Waterberg Reeds verregsen op het 30 HJL groote terrem dat aan d mooien Schabn schen weg ia gelegen een tweetal tntoonstelhngsgebouwen waarin de venckO lende dagelyksche huisraadroonmpe m de overbl fselen van het Nederlaadaek landschap welke gaandeweg verdwijai zijn bgeengebracb Van vele zijden uit alle provineiïn dw lands zijn reeds toezeggingen tot medewicw king gedaan zoadat verwacht kan wordm dat tut aile gewesten va Nederland gm pen feestvierders iwar het Openluch u seum zullen opgaan Temidden van de prachtige Geldersche natuur en bij de meik waardige plattelandsbouwwerken kunnen dan de oude vaderlandsche volksqieten worden gegeven Een flokloriatische optocht wordt dan opgesteld die in alles verschillend van de tratlitionoete historische of alle gorische optochten een beeld zal kunnen geven van de volkavermaken de verdwijnrade volkazeden en gewoonten in den goedsn oude tijd Behalve d en optocht suUen vermoedelijk wedstrijden worden gehouden van schutterijen zooals men die alleen kent m Brabant Limburg en Zeeland waar bijna geen dorpje ie te noemen dat niet ttvtsch gaat op zgn boog en voetboogschuttA iJ Dan zal men trachten samenwerking t zoeken met de bestaande fclootschietersvereemigingen in Twente die te Ootmarsum en Oldenzaal ieder jaar nog wedstrijden hDuden Iji Friesland poogde men voeling te krijgen met den Frieecben kaatsbond eo met de stroore KlokatjUrders uit Zeeland zullen waarschijntijk de ringrijdere van Souburg ej Nieuw St Joosland komen en van elders weer vaandelzwaaiers carousaelrjjdere draakstekers en andere oude corporaties die oude g lbruiken tot op heden heb ben hooggehouden of xulks nog tot Tow weinige jaren deden Kortom er zullcji op het prachtig feestterrein waar ail de mide getuigen van osis I plattelandscultuur verrijzen feesten georgk niseerd worden die eens in den goeden ouden tyd met pracht en praal werden gehouden op het platte land Op de reeds getroffen voorbereidingeB komen wU nader terug Provinciaal Waterlefdlngbedriff van UootdHoUuid Ged Staten van Noord Holland teUen voor met Ingang vsn een nad r door Gedeputeerde Staten te bepalen datum tot directeur van het op te richten provinciaal waterleidingbedrijf van Noord Hblland te benoemen den heer J van Oldenborgfa t une directeur von het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening te a Gravenhage Verder te ibepalen dftt de jaarwedde van den te benoemen directeur zal bedragen ƒ 10 000 als minimum en ƒ 12 000 als maximum met dien verstande dat laatstgenoemd bedrag door vijf telkens na twee Jaren dJenst toe te kennen verhooglngen van ƒ 400 zfli worden bereikt Mr A L B ridder de Stntia f Aan het departement van buitenlandsche uksD ia telegrafisch bericht ontvangen dat Off A L £ ridder de Stuers sedan 20 October 1886 buitangewoon gazant en gevolmachtigd minister van Nederland in Parys die lydsnde was aan een lichten aanvat van gxiep aldaar in den nacht van 4 op b dezer rrü plvtseling ia overledML Saefa van de Conmtmlatisdie Party Bet partybestuur van de Commumstiiche Partvi neeit naar de Inbune meldt het voU gtnne telegram aan de ministers van juaUtw en lanubouw gesondui Partybeatmir Comi Utische Party eischt onmiddeltyke invryheidstelling n herstel in hun werk van de 12 of 18 Zuid idmburgBcbe munwerkera die uitsluitend wegens lidmaatschap Commumstische Party of op vermoeden dnarvan gearresteïïd van de kostwinmng van hun gezmneïi beroofd zun en bedreigd worden met uitzettmg i e Kcho do Paris inaakt meddinc vim d vouwde Twklant van een muuM r m aamiim van het fïaarbekken Wu zuilen het volstrekte beoit ded munau kr igm alsmede den veJledi en waarborg vwr de exploitatie Tevetui de zekerheid tat alle bewooen van het ijaairgebied die Fraoach wUleo lUn dit kuauwi worden buuwa een tijdperk vu 6 De bestuursraad va het Saarbekkcn xal vQf ledeo bevaiten a een i ranschnlan en een uit het Saargebled afkomstige persoonlukhttd JUe drie Mderen zulteQ door den volkenbood vrorden benoemd De voonitter zal eteLiing e ai Fraoschman zun en aal waarschuniiülc uitvoerwid gexag h ben De Deuteobe Allg lig bevat klachten over de Krfraj ischinr van het tiaargetued op grond van tnededeeltngu van een koop man die onlangs vandaar is gekomen Op de scholen is het tmderwija in het Fnuwch ingevoerd en het wordt door belooningea bevorderd Jn den laataten t jd geeft men ied reeii die dat w necht graag verlo om miar Duitachlaad te verhmzen omdat de Franecbea bl xija over eiken Duitacher die het land den rug toekeert Stelselmatig wordt het volk van zyn politieke en eceno mische leiders beroo£d die naar Duitachlund gestuurd wordwi Ken z ujver economische staking voor len adituurawerkdag en betere looncDt die de artieiders op touw hadden gezet trachten de Franachen met geweld te onderdrukken De Franschen troepen lyn versterkt vooial m A gekleurde contingenten Overeenkomüten tusschen patroons en werklieden worden verydeeld Mijnwerkei en beambten worden in hechtenis genome en tot awaw straffen veroonleeld Als het zoo doorgaat merkt bet blad op kan mm ul rekenMi hoe het auiv r Doitsohe ISaargeboed er oiver vjijftten jaar uit ïal den GaavenUkUag Zes aUehtofren Giste rmorgeu troffen burw het geun van Sa Nuyten bestaande uit 1 personen wonende van Dedemstraat te Bergen op Zoom geheel bewusteloos m de woning aan tsii onuarcoek bleek dat een zware gaalucht iQ de woning hing die voortkwam lut een ualanslamp in de woon tevens alaapkamer welke defect bleek te zyn Onmiddeitluk ingeroepen geneeskundige hulp baatte slechts in zooverre dat de vrouw en twee kmderon hoewel bewusteloos nog gered konden worden De man en ne kinuerw resp 16 6 en 4 jaren bleken overleata te zyn Drie kinderen die boven sliepen vaarvan de oudste nog naar beneden waa gekomen daar hy onder aan de trap lag zifii blikbaar het eerst door de galvsrstiJu icing aangegrepui Later is ook de vrouw overleden Ver Hoofden van Scholen Als canctklsten voor bet hoofdbestuur van de V ereeniglng van hoofden van sctoolen ia Nederland zijn gesteld 1 aU 420e STAATa LUTERU U klu Trekking tu DJuiUf Mei HooxepittHo ƒ SOM 1419e 1 KK 3048 7874 20664 ƒ 400 10087 18312 ƒ 2M 6294 t 100 6763 7618 10217 13143 19876 Prijia vu ƒ 65 31 40 116 VM 167 182 320 336 366 410 433 447 477 490 496 664 633 720 731 777 846 869 877 930 933 976 1136 1188 1213 1234 1264 1372 1881 1480 1482 1486 1607 1676 1696 1678 1709 1774 1781 1810 1829 1874 1928 2006 2018 2098 2171 2173 2228 2260 2291 2828 2366 2378 2380 2890 2491 2492 2494 2630 2674 2680 2694 2613 2031 2761 2793 2826 2831 2881 2906 2916 2938 2969 2999 3004 3020 3022 3114 3190 3236 3244 3263 3289 3366 3616 3666 3674 3683 3689 3603 3646 3666 3749 3768 3796 3813 3837 3889 3973 4020 4044 4047 4061 4071 4110 4177 4246 4291 4326 4343 4364 4889 4407 4468 4491 4610 4643 4600 4624 4667 4691 4707 4798 4818 4879 4969 6027 6068 6070 6119 6194 6228 6284 6891 6404 6476 6676 6687 6660 6068 6674 6738 5771 6809 6823 6897 6901 6964 6006 6061 6147 6167 6161 6261 6338 6363 6380 6430 6484 6621 6636 6647 6649 6632 6667 6848 6966 6980 7030 7116 7129 7177 7194 7224 7263 7261 7814 7408 7424 7468 7488 7601 7661 766 7746 7784 7793 7888 7877 8009 8030 8081 8104 810 8166 8181 8226 8261 8274 8806 8328 8 80 £ 388 8489 8510 662 8676 8641 8601 8640 8780 8926 9010 9091 9208 9286 9267 9231 9362 9366 9367 9484 9630 9678 9680 9690 9607 9631 9689 9672 9807 9374 9947 9964 lOllO 10146 10620 10681 10716 1 1727 10748 10780 10782 10968 10963 11006 11083 11096 11104 11176 11204 11216 11221 11286 11816 11330 11377 11492 11600 11663 11686 11660 11686 11696 11716 11749 1 808 11809 11812 11866 11908 11964 11969 11997 Ï2086 12096 12103 12182 12246 12278 12286 12323 12338 12339 12431 12447 12467 12469 12614 12608 12619 12629 12646 12669 12704 12794 12830 12893 12929 12967 12970 18087 13107 13189 13276 13432 13449 13470 18622 13628 13642 13620 13638 13681 13736 13849 13896 13924 14036 14102 14116 14116 14126 14130 14147 14167 14184 14220 14266 14274 14277 14286 14329 14376 14386 14487 14640 14666 14609 14647 14766 14787 14931 14974 16101 15109 16171 16202 16289 16372 16496 16647 16667 16687 16606 15666 16707 16787 16819 16866 15898 16904 16973 16018 16074 16116 16123 16211 16249 16349 16361 16385 16396 16403 16446 16644 16676 16584 16846 16677 16678 16739 16763 16786 16872 16879 16912 16986 17073 17089 17097 17124 l 176 17187 17209 17260 17293 17392 17462 17489 17640 17697 17626 17706 17764 17802 17849 17847 17869 17878 17880 17883 17886 18i44 18160 18214 18215 18248 18377 18434 18494 18618 18640 18642 18544 18550 18698 18668 18704 18706 18711 18790 18806 18866 18894 18937 18961 19084 19091 19126 19127 19i79 19200 19269 19327 19401 19432 19516 19616 19626 19629 19689 19613 19621 19661 19665 19768 19818 19882 19900 19931 19972 20011 20166 20172 20187 20201 20293 20364 20 69 20376 20386 20411 20461 20474 20646 20686 20663 20776 20811 20815 20824 20863 Vorige liirt 17912 m I 17914 Huldebetooging P Doyer Aan den met ing iiig van i li ehrnarl 1 1 alge treden chef tuS het buretwi Nijver heyl der lydeeiii g Cria 8 EajiMi van het üeparlement vau Landtoouw Nlj verliep en UandeJ ï h w 1 Do er is Vrijdag l U te ttredit dOjpr een oomnüsBie gevprmd uit veredhillende i edeirUudscoe iudustrieelen en beataandei uil de neweo Lh E ÏJocsejvAin durecteur döT N V AnanoniaiKiAüriek vih v d KIst en Matihce Amstordam mr U t Oviug directeur Carion en Papieriabrlek v ii W A ÖchoUen Qroaingea A Philip directeur N V Phiip s Uloei aiopen lineken Kindhoven en w K W van j i olk £ diirectour Uijuv en Gelatinalabrieken Delft Uelft eun huldebUjk aangebodtHi IwSiaaiulo uit een beeroiikamerameuble wen Len Üjat ven de vereohillenie deelpsmem aan deze iiuld ing werd den lieer Doyer daarbg overhandigd Namens de ooiiuiieeSe werd do heer Doyer toeg pimken door den heer uu H W van btolK die daarbij weasopde groote toewijdingl waam ede do heer foyer gedurende ong4 e w drla en een l lt jaar ziju ta ak heeft viervuld waarmede het belang van zeer vela dustrieelo bedrijven hier te lande was gemoeid on den heer Doyer namens do dwliioiners dank ultepralt voor de Uiitengewoac wijze WaarSp hij de belajigen der Nedearlandisaiia indJu Arie gedurende de oriayjarBn beeft beiiartifd Zeer getroMen door de hem gebrac4i e hukii bracht de heer Do r voorai naar voren dat indien de IndMAtrile wel hetdoor hom verrichte weriii ln dcüe huldlt had willen erkennen bij er vporalprtje op stelde te doen uitkomen dot de door hem bereikte r6eidl taJ en sLecbjs mogelijik waren ge eebt door den groeten steun dien bij naaet de aieemeene medewerkiqg van de toduetrle gwWe fieefiuiogeu ondervindimi van Zijn ucoeflsievo ijüo clieifi de hoewn prot Ve Vooys DeJprat en ch m van der LoeH en van zijn beproefde medewerkers den heer Dekker en den nu korteUngB overleden heer Van I Viiu e I BümSNJUANDaCH GMIKNfta FUme Flume ot RjtAa daaroa w gaat het ia de kringen der Ü UUoerden Do Itaiianpii kennen allc i ee itume maar voor allf wat KroaüfKJi Is ikjH de M id aan ók Golf au Quarueru ul ulteftd itjcJta Met fooael dm naain duddea de KroattMi de klelbn andeni l lumiiri geiioemdo rivlt r e Ao hi i Oostelijk mtclitde vaif de Htftd van d kale KanttJwHjgiten nwvelroonrt en lu d GwU van QuarntTo iiftmiondl ffaar de oude stadia l iiitws saa dit rlWerljt gmenet flclirijtft oeii UiUHch blad voert daarover lisJn eoil Irt tig on bij dezr bnig iedöftïhel dtn Waf qoiitelijk ec van Ugt i b t KToaMaohe Si MB h ziilvn Slavjecti land en volk maar aan de andore zijde vso de brug ligt het vccj betwiets siadstgebied van l ume zd waar de nattüonaitteller reeds sedert eeuwen met elkaar iu ott ng gewerkt zijn Reeds m do ouddield was hier eon b oelende Atad De patriaroh van AqutUja en lattT weriildlijke ItaK nsche meester ïuehhM o er Flnme geJieeredit In 1471 werd hol bij de Habsbur scbe be 4ttfn eu gevoegd in de aoNtiende eww ea detloitief ifi de negentiende eeuw aïd heveastad aan Hongarije gegw ei Het uiterlijk van de etad toont haar oude betrekkkigen met ltaiH taliaan cei Is ov r het geheel het karaitteir van bet leven daar en wanneer men zidi in bet gewoel der Vicoli on au de ainalle stra ten naa en aoMer den Corso UevlniU nceiH men iu een ItaiiaanHChe st id te Kijn niet alleen wat den bouw maar eveaeeus wait het leven deir bevolklngi t eIroft Ook was het aandeel der Italianen in do bevolking van Fkuue met name onder d beschas d klassen nog tot tn di u laaiKten ijd overheerechend Vawiii hot Wen sijn echtoar do Kroateji uit de veraamolplaaW der Zuid fcilaven ovey de Fiuuiara oaMeeisiaenbaar voorwaarts go lirougea heUwu de wad van Slaviaob karaklsr doortrokken on mew en meer Jiinnen liet bereik van hun uatiooallteit gebracht KM i inderdaad bt etrens raardtg deze Mtad die aan den voet der wilde on Aohoone JKarstbergen Hgt en door haaf uluuuntende havens een Aruk haadebrver koer iitogejijk maakt Men vindt er een heete fee l rtve do Nieuwe liaven Me door de fraade Uaria Tharesla pier av t tiasr gaueche uttgoüCrokthHkl beschermd wordt nog wn houthaveö een potrolwnu haven oen Haven voor de eilachepen nu Do FwAllijnlge kust heeft den vorm det st d bepaaW en daar voegt ilohook haar Jioofdader die naar TtajiaanMlie wij de O orao genoemd wordl Aan dai ouderdom dw etad herinnert noff oen overigen niet aauKleniijke trio uh oog san den TtaUaanachen tijd velerlei bovenal de poorttoï en der VU Oorso Op den top van deh berg heWien de Franni ffepsnf eens een sterk kaeteol geWiwdDe onde bordit Is tbana o een xeer vervallen toestand maar de kei 9ti bet gesladhf daar stichtte Is beiiouden gebleven en heek zlob tot een xew vtenvsard l wievaaHplèn ontwikkeid Dat h de kerk 1 der lAüSottna d l iUrt Tatlooze vyMchers i BINNENLAND De spoorwegramp b j Weesp Oi4bea vraag van het Karoeriid Remmer betreffende de houding van de H IJ S M tegenover de slachtoffers en bun nabestaandan van het spoorwegongeval tuaschen Weesp en Amsterdam op 13 September li l8 luidt het antwoord van den minister van Waterstaat Volgens van de Hollandsere Uzei n Spoorweg MaatschaK y ontvangen inlichtingen heeft zij overeenkomstig het advies van haar rechtsgeleerden raadsman voor het op 13 Sept 1918 iby het Merwedekanaal naby Weesp plaats gehad hebbend spoorwegongeval geenerkd aansprakeiykheid kunnen aanvaarden aangezien bl kens het onder zoek het ongsval nooh aan haar schuld noch aan die van haar peraoneel zou zün te wöten Mitsdien heeft gwoemde Alaatschapp alle verzoeken om aehaderergoeddng van de hand gvwexen Nationale Landatormcommlssie Naar het Corr Bureau verneemt heeft tlch een Nationale Landstorm Commissi geconstitueerd onder eer voonitter chap van dan heer H Ck yn oud minlster van OorU lid der Eerste Kamer en onder voorzitterschap van den heer Duymaer van Twist Ud der Tweede Kamer In deze commiseie hebben verder zitting de heeren mr Diepenhorat hoogleeraar aan de Vrije Univeraitedt te Amsterdam J Snoeck Henkemans lid der Tweede Kamer mr G A ridder van Rappard lid der Tweede Kamer rechter te Tiel dr L M Bee kers lid der Tweede Kamer en kolonel G C A Fabius inspecteur v n den Landstorm DedEe commiseie stelt zich in bet bijzonder ten doel toetreding tot den vröwilligen landstorm van z g buitengewone TiiJwilUgers te helpen bevorderen Zending naar Nederlanders ln de Centrale Rijken H t Bureau Uitvoer van het Ministerie van Financi vestigt er in aansluiting op de voorloopige te dezer zake van andere zijde in de blisden opgenomen mededeelingen de aandacht op dat voortaan aanvragen voor tiitvoervergunningen ten behoeve van in de Centrale Rijken gevestigde Nederlandsche gezinnen door de hoofden dier geaéimm zelf aan het Nederiandsch consulaat waaronder zij reeorteeren kunnen woT den gedaan De in Duitschland Weensn en Boedapest gevestigde Nederlandsche gezi neo werden bereids dienaovereeenkomstig ingelicht in drae week zijn de eerste zendingen op den voet der nieuwe regeling vertroWtem uitvoer zal van nu af geregeld op diezelfde wijie plaats hebben In verband hiermede worden aanvragen om vergunning tot uitvoer van levensmiddelen voor in Duitschland Weenen en Boedapest gevestigde Nederlandsche gezinpen gericht aan het Bureau Uitvoer niet meer in behandeling genomen en behoeven voor dei lijke zendingen derhalve geen Ausnahmescheje meer aan de betrokken Duitsche congulaten te worden aat evraagd Het Kon Nat Steuncomité dat belast is met de aameaate iing en verzending der uit te voeren omnaalpakketten welke zuUton bestaan uit 2 K G boter 1 K G spek of vet 1 KG melkpoeder 1 KX3 kaas d Q oersten keer boonen en waarvan voor gei nnen van resp 1 2 Sim 6 6 8 en meer dan 8 personen 1 2 8 4 en 5 pakketten per maand kunnen worden versrekt zorgt met medewerking van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken zelf voor verzending en voor invoervergunning in Duitschland Opgemerkt wordt da wat uitvoer naar met buitenlanders gehuwde Nederlandsche vrouwen betreft d thans beat de regeling blijft gelden met dien verstande dat verzending der pakketten thans ook n maal in d vier weken kan geschieden XaraëUetiache gezinnen werd op daartoe aan de betrokken consulaten gericht ver zoek ifl de getegcnheid gest d in plAats van spek ritueele worst of ixx leeech te ont I vangen LAND EN ZEEMACHT Geen Jaariyksch onderzoek van verlofgangers Naar wy vernemen heeft de minister van Oorlog b aaM dat het jaariyksch onderzoek der verlofgangers dit jaar niet gehouden zal worden Eerste Hulp bU Ongelukken Me meldt ons uit Amataidam De Nederlandsche Vereeniging Eerste Hulp bö Ongelukken viert Vrijdag 9 M i haar 26jarig jubileum Dien dag en de twee daarop volgende dagen zuilen feestelijk worden herdacht Op Zaterdag 10 Mei zal een open luchtdemonstratie op h t terrein van den Ouden Park Schouwburg worden gehouden waarby ook Z K H de Prins tegenwoordig zal zijn Het bestuur der jubileerwde veiMaigüig heeft zich noch moeite noch geld beepaanl om deze demonstratie zoo veti nlegeiyk echt te doen yn Een 8 verdiepingen hoog houten gebouw Ml Op het terrein worden opgetrokken waarin ontploffingen brwiden en ongelukken plaats hebben Verscheidene personen ïullen gewond worden doch onmlddeliyk door de leden van de Vereeniging verbon len en vervoerd worden De Amsterdamseha brandweer zal ln actie komen om de branden te bluBsohen en by het nsddingswerit behulpzaam te zgn De vereeniging wensch ïooveel mogeiyk propaganda te maken voor het goede doel dat zy nastreeft en heeft dan ook buiten de demonatrati en de oefenmgewedstryden om UI van fabrikaten mdustneelen reeders en belangstellenden een circulaire gericht waarin om fïaaneteelen steun wofdt verzocht mi een eigen gebouw te kunnen stidltcn waar ettmuMB i to Iwt riewiea TUB de mte hulp M ge OndenrUzersJaarweddeB In en nota naar aanUdding van het veralftg over het wetsontwerp tot würigiug van de wet tot regeling ran bet lager onderwijs cleelt de minieter van onderwas mede dat het hem niet mogelijk is een staat over te Jeggwi wasiruit biykt hoeveel de jaarwedden der onderwijzers bedf n met en zonder bijslagen volgens de beataan de TOTjrdemiwen n hoeveri dit ou worden bif de totstandkoming van het wetsont wp Op het wetsontwerp tot wifjdging van de wet tot rageling van het lager onderwijs heeft de eer Ketelaar eeg nader amenda ment ingediend hU stelt voor amravlement VI ta lezen als rolg AH XI 2e lid te lezen 2 Voor 4e bii het in werking treden van deze wet in dienst zijmk onderwijzers blijft de voor hen op 1 Januari 1919 geldende gemeentelijke verordening van kracht mits dez ia vastgesteld vMr X Februari 1919 en voor zoover deoe regeding een aarwedde vaststelt die hooger is dan die waarop de onderwilcer krachtens deze wet aanspraak heeft O 1 O opgeheven By legerordw is kemüs gegeven dat de afdeeling Ontwikkeling e Ontspanning der gemab li eerde troepen mteriyk 14 Juni 1919 wordt opgeheven De administratieve afwikkeling met de korpsen moet vóór dien datum afgeloopen zyn Na de opheffing der afdeeling O O moeten mogeiyke voorstellen betreffende de ontwikkelijig en ontapaning bg de korpsen door tusschenkomst van de daarby bettokkon mspecteurs der wapens aan het departemrat van Oorlog worden gezonden STADSNIEUWS GOUDA 6 Mei 1919 Collage van cnratoren van het Gjrauaalnn Naar wij Vernemen hixfl de heer Mr K N Uengfireld alhier mtalag geoomeo als curator van bet Oimnaetum Candidaatsexatten rechten Aan da OEMENODE BERICHTEN Brand Giateratóhg omatree4 a haltzea la er btsnd m eliro eo in de macbinekamer wn de lirma Wollar aan den Aanhemeohoweg nabij Beekbergen De vUnmen sloegen over naar de aohterlijggMido borg I nw waa ongwow lO OOO lakkan oo de groeolM lagen opgeelagen l e Wde Cïieiagplaalaen zijn vrijwel ullgew d In all ijl w d uil de branden gebouwtje een kistje met patronen Verwijderd V kerti dekl de aehade B en W van SnMk Iwrelan voor da ba noeming tot tijdelijk leeraar m de natnnrIjjke historie aan de H 6 3 en in de natuur l ke historie en de natuurkunde aan bat gymnasium d a bwr J Schilt eudidtat ia d wia 2 natwukundA BurgerwacBiCB VanclienA is het Voorloopig Verslag op bat wetsootwerep tot wiM ff van hoofdetok V StafttRbsfRHrtfBg 1919 Gaavo atlkUng Zatwdagmiddag na bewoonatn van Je etage van h pmcfel N Z V al t Airmtmém o Iwt prtaal Voorvan hebben voor de redding uit leenood to Sefbeelden geac onku DUlTSCULANa in Aïünchen lot ttog UK ïy a er te kwincban niiu i M doouau ipevatien waarbij inbegrepen Zijn lc taudreonteiijk zijn dog Jsahotiiu on onge eof WW gewonden unOw degon o df etaedrecitteijjk ztjn doodge aciioten la ook de oommunidt öonheimef De oomuiaadsut van bet rooüe ie rjLgelholes is bg fi0a pogmg tot vlucnt n uli iH D kehioc waar bij fftwang en zat doodg e th ttfn Hg wa een 21 jaHge B troos de iüdefftgd wegisw do naaierij bij de marine ut de dayev an UijkauaoeeUt iitcii iH ter dood veroordeeld w r De tu CKl gQiniM HiiJi die de gijselaars in be4 U iQ ol WuQ Blum beeft lateu doodHchieteu zou op het ab uoir Mandrediitelijk worden doodgesobotw DeVfurtombei É e soldaten w igierden eohterdii te dooo maar 4oegen hem dood Levien ta ïOtok Het heet dat bij met een vliegmachine havit geprobeerd ie oubwappeu maar in banden vao re euringatroepen getallen is AUe gijzcdaarfl en lal ioze politieke govaiigeaon van de oomuMmieton ziju weer ATijgelaten Men wad daarmede blijkt aar j eede begonnen toen dw aUsten Apnl bieox dat de radenrepubilek mot moor te houden was Alleen dege augoaen in bei Jjuitpoilrdgymnaiduni ziju eruuwnl Oorioffitftarief Ia het Dvijicbo gTcnspiaats Kees stond dog week een csrousHeJ waarop kinderen voor bel volgend tarief kouden draaien voor een ha f pond boter ten beelen dag voor een dozijn eieren een balven dog en voor oen paar flardftppeien eemnaaj De o lu g e k e O r d e wereld Iu K JuiaIKl Hviöm op 1 Mei dekelliwrn aUf iiHS n rustdag De giroole reatau riiiib inoeeten dleiUengevolge wel alulU ii maar de kleinere haddon de huipingiToepeo an familie en vjienden en iiluakteru goede zaken ent hei puUiek velf lueip ook een hand e moe In vernchll liiide luriubtiingeu deed iph het eagen aardige feit voor dat do utellners als ga 4un aan een taieHjo zalen d wijnkaart vroegen en ztob door den baae lieten bfMllenen FRANKRUK To ge a Clomenceau De Uaden Ijovettm berfobten die ar op rijzon dat iiK n oen aanvai leg n Cleiiienr e ii In de Kamer voeri t reidt In verband met de liouding der rogeeriog ten opxitdite der 1 Ifel viering Joiihanx de sooretariH van den algeiiieeii n boud axi den arbeid heeft aan don n n = teP preBldf it een brief geeofare t n waarin hij bom er van heeft Tcrwliii dat hij de taak newlegde die hem waiS opgedragen flet Is botn egH de briefeohrijver uit omnogdtjir om op de VTodew30nïereuiie de arbeldor laeHe te verlegeuwoordiigen ociiniddellijk nadot le regeering inet niw geiwdd den Wfirkers had verboden hun meoning o Op verzook van de penoanento admlnistriKleve oommieele van de sociaJliatlbche partij bobben Compère HKH L l en Boulesoü reigeerin oooomiiasanto voor landbouw en koopvaeirdijvaart hun ontslag g nomen alu gavo an do lncid t Lop den len Mei Qt floci aüstiaïhe groep In de Ranier zal vandaag een interp Haiie Indienen De krantn verwa ten vandaag een rumoerige vorgadeiiog Gearresteerd l n jongeman vjai ly jaar Oori ilon genaamd is vlak bij de wonlnflï van Cleiivncoau iu hechtenis gt nomw Men vond op liwn een dolk oen zwarte vlagl en anarofuisiiache brocbure Ond T Taagd verklaarde hij d bij ClemeniOeeii niet had wllltv doodeHi wèl hem zwaar wonden Hij bek ide Cottln tl loennen wiens deed bij hem een ge ofl vaj le endtge t 0wc derlng had gewekt De navolger van CotCn la een aoarobllBU oh oomiDunist ven 22 jaarr ENGELAND Dierenbesoherining Ket LagarhfiiW heeft een wetsontwerp In twLede loziaig aangenomim volcons het welk een paard ot een houd niet aan b aa4de veeartseuljkunfjlge operaties mag onderworpen WQrden voor t et voor pijn g voe41ooB is gemaakt Ëea nieuwe tramweg In Iilni ln am heeft Vt gemeentebeMuur een voorstel gereed om bet tramnet Ie twanderco De tramweg zal mJdüi n op den rijweg op warslesger aangelegd worden op de wijze van een époorwt zoodal de tram op een kleine rboo ig zal rijden op geregelde silKlandeii koaaen o nar M n voor hetwagenierkeer Met het nieuwe stelsel za minder lawaaj en tHllin onMaan en hei tranunen snelier en aangemMner worden Munitiestiipelptaats ontdekt Te Cotic in leriand tijn meer du 300 f ra noten onedel oi r den vloer van een huis waarin otilangs drie menschen Wj een ontpkx fing werden gewond Vele granaten warrm geladen ZWITSEBLANa fftijdachap la aen r Men sdirijtt uit QfloAare N 1 M N T KmkuM MutMkMM i ew U fiMd m t NMi J MhrbMMw KuOTtilnop t LtÊwruémL tiuz yi t wnHmaa UMdt d N V Kuk liiUKl 1 MutKhmjiptl i i l Uiiw nut to gang van liaaea op au rKckoor jitmu toot ue t Leeuwara Q gevMtig te Noent Nedw landKlie Kaanwkoop w k oa iwiiwiüi een eombmatls ia van ruun 60 zuivalfabri iten in de provtod i riealaivd waarl tf pl m 10 000 Ixxren a aaagwlotw lleie combinatie lieaft jaarluka t beschikken OTer een productie van 8 è 10 miUtoea K G kaaa Se M V Kaaahandel UaaUeliappti Gouda lal öe geèeete productie deaer comb na tim in haar paiüiuizen te Gouda en eldvra ootvai en en ae daaro w ler xpedieeren hetgeen bij die Baataciiappti een lieele levendigheid lal ieWMg brengen na den garuimen t jd van ctilatand in den kaaaluuiael Deze groote handelsonderneming is ongetwiifeld voor d N V Kaaahandel Maatschappij Gouda van groot belang WiUeaKerpar Ala voorloopig opvolger van den heer Leon C Bouman als directeur van de Toon kunatmusiekschool te Nijmegw is cnae vroe ger atadgtmoot de bew Willem lUiper b noenuL De voordrachten in de Gndaekt canting Op virageii vau d D neer Liuymsvr van Iwlat Uei l de imsuHer van oorlüc goautwoord lx voocd racbteii op 38 Maart j in d eantine te Gouda gehouden voldeden inderdaad niet aan die iaoben via iataoea eu ledwlijiilield die ook naar ugn oordeel moeten worden geUeid bij uitvoetiugen die van ovflftieldAwege worden I u met den Bijbel 1 Itapot 1 mij niet met zokergeld gebleken Voorafgaande oeiWuur heoft ontbroken De luiteiuuita dde in de saai aanwezig wftren en toedicht raoftKen houden waren ton onrechte van njoeaing dat slj de eoninaal op touw Iteactte vooretetlli niet moeeten onderbroken Ik heb d n betrokken oomnuuMiant ter zaite tereoWgoweeen Bij lego 03der zal in herlaaerlos worden gebracht de verpHohtlng om met groolc Tg te vraken tcgeif vertoonlngea ea voordrsobten die In eenlgerlel opzlcfal aanatoot zouden kunnen geven Danaavond a Stnnfeld Ue danslooraiar B SteruleM bedt ZaturdB avond oen JuiHterrijke eoiré gegeven ter gelegLiibeid van zijn lii jarig juluioum ale danaleeraar ta decor stwie Oaorvoor wam eaniongeaieid een programma vau roep en aoiodaoson van aiierlel aard van ailoriel genre wsarmede zijn tüofUu en hetiben getoond op welke uitnemendo wijze het daosoadarwlja door bem wordt gegeven U M nd van Zaterrdag waa een toonbeeld van ikntia en eh ance en niet musder van naakvojle airraDgoment De iuvrovianüee van den hoor SKirnlolld hebben hel auocea gehad dat zo ton voUe verdienea Met zijn sluierdanai bobaokle hij wa l hethoogtfpuut daarvan Oodar du jmiCramui niiminttrs waireii ook oen vljtlal rythnii0ohe Aan hot oiiui van den avond word de heer Sternleld door zijn leerlü en g iitr digd ook voor zijn bij toiidwe pre tajea van don avond Bloemen kwamen ervan nioerdore zijden eu iiju leerlingen julohl m bom toe onder aanbiedsng mede aaiiienu bum oudere van een ïraaien matgouden olialeiaiu aje toetbaar eouveoir aan dozen da Toen kwam oog een o3ri 4eele erkenning van ajubStaris coliefa s van ekiars Nftinem de Ned Vereeolgktf vaqf aan if nirpu aprak de heer Wijnen den lieer Sternia d toe oomplinienïeerde hem met zijiii jubileum en overbaodigde hem een fraalen lauwerki ma De hoer Sternfedd braoht daarop aan zijn leerlingen hun ouders en zijn ooilèiao barlcüjlk dank voor de ayn iHblo n de waardeering bern op deaen dog betoond die bij hoopte nog veie jaren te mogen blijven ondervinden Toen klonk luid apolaua het doek viel neer ea la de zooi Kwsitmln maakte de miui¥k zlob l feds op om het jonge geslaobt ten dans te noodigen tot een leeetelljlk bealuit van dezen laeMelIjken avond Ea er is gedanst Ion en vol vuur De hoer Stmittii zal zleh dezen avond gaarne blijven herinneren HAASTRECHT Toen da beer Blemedijk directeur van do BrandlstoCenooaimisale Ie Sohoouhoven hier Zondag op de Iels pasMerd had hij het ongaluk te vallen en went hij bewaatelooe binnengedragen bij den heer J Zuhiervliel Dr Hakkentwrgi ïwleende dlred geneeekundUce hulp Po heer B die Inwendige kneuzingen had bekctnm aeid per rijtuig naar Scb overgebraoht Olatereo vM door hi4 breken vu Mn ladder de heer U Bakker id de achU deiowlnkel zoodanig dat 9neMfcun ll e buJp raocat worden Ingero ken Nadat Dr Ha unbenn hulp Terlaand had ward de heer Bakkw met ekneosd heao naar hnla vervoerd S PORT Rwltflealla In het veialagl van do wedstrijden van Zonda k en storentt settool blljvni Mu iru latH tluroa da bsInllMd ncela hier opniMiir v 4taad Na luM ia Piet vu EIjk enorai Uj swoegt als een paard hrea vuur k den aanval vaa CKjtmpla braakt pkMa Mac door en set whmdliaH in Dt mdalrlldai Nadartud m Zwada Naar we vernemen aal de Mij MtH derlanlnh or p k voor Mn aanateBlijk b lrac bijdrages In de reiakoala van het Nedorland di oUtal aawr BKiek kolm Hierdoor wordt de Pers i PropagandaConun van den N V B welUcbl gedleuftj ln haart ren ea om de toafancsprijssn van den Nederland ZwadM wwtotrgd ta vATlsgen omdat het niet propafandMsch lal werkaa De N V B drol faldertlji aell op nr lagjng niu de enireeprijien aan ea aio ttu op ditaelfde lelt Dpmerkxaam worden gemaakU WatmfWl IbBdvaart dow Nedarlaad Dit jaar sal door het eomMd vow wkn ry edstrljden WMr Mn rondvaart door Nederland worda gahouSta w wat Wl 1 uni tot 80 SsvtHnbar In de aUeelil West 2 E had Zondag Mechta Mn oatmoeilo plaaC n 1 dia ttuwóhen Togo 1 1 TUea I ISeraliiKnocinde wlat mat 6 1 Ie win nen aUeen dei Danicavagie Inf XOW hun vwloren Hel programma vo a a Zonkf ln deze aUeeling taldt ReaiV Haac FUeii I R dam Bunnlz Haag llaaxt em I ITdun i T 1 O D Ah lt InvkMa R daro De 3e kta oompeUle wodatrijd vau de üoudstdio LawotennUclubti on T E A K uit Alptien werd wederom uilgeMeld MARKtBERICHTEN oOpb ItMi eMvar Ooiida a emralHa Orautaavslllng VeiUi van 6 Mei 1919 Kfopela l4 2 7 ld 2e soort 11 30 4 90 per 100 0ta ut Si vetien 10 63 0 7 per klali apiaaale 110 23 p kial llaapelelen 11 70 8 90 Radij 17 10 7 20 IlaboiHier 14 90 11 Selderie 16 Il 7 tU l een 117 per 100 bodi Blomnkooi 187 43 IHeren 114 20 per lOO aluk NIEUW£SKISIUC A D USEL 6 M L Codperatiev TuinbouwvaillnC Ni iw riurk a d Usel De vrtjaan warm ala 4 20 1 8 70 2e soort ƒ 1 9 8 90 par 100 aUf voUen I 0 60 4 pw klat rabarbar ƒ 6 70 per 100 bos Da aanvow was hRlOa nMM kroppwala M DRAAOLetZE BKNST De vradMvoorwaardan VERSAILLES VBEOESCONFEKENTIE 6 Mei Op kwhaaUe verSMkea van d Duitsche ddegalia is zoo inial hel antwoord van de Fransche RegMring ontvangen dat de overhandiging van de vredeanota WMasdagmiddag 3 uur zal plaau habhM EKÖA lU EI 5 Lei Naar Ik oorr van iven IkiH ïh blad zooeven wjrneem he ll graaf Braoidorll de olttdeole mede dM l n gekregen dat hem Woi iadag om drie uur het ontwerp van ht4 vredeavcctlrag ih Verealtler ovemandigia zal wordtin Ha oaJioieel verzoaxs dot door om jjjKlcren wjtd gedaan is dus alelviuohtckKw geweest i aj4 BKKLIJ N O M d Bij de rijdnvegeerlng te Berlijn is van den lïlider der I iliauhe vrodeolelegalie ln VoaalUee graal Vrockdorff Itautzau een kort telegram logekomen niet de nKdedeeling dat bij aan de gf a lleerdea de vtae g gedaan luelt wanneer de ovarhandiglog van hel vredesverdrag konvolgen Den woordelijuin pboudl VMi die vraag heeft de reijl eritw n niet gekregen Het laat zich aanzien dat be outwerp vordrag Mrat VrijdMraao lie DullsBht gedetogeorden zal worden overhandigd Dit In onjuist zie Mwen Ked Doch ook dk Kaat niet va Up de nota van graat Brookdorll Rantzau aan de ealllMrden werd Zoodspvan de zijde der geaUlMrdeo een anMoord meegedeeld dal een ontwijkend kwakler droeg De Duitsche gedelegeerden herhaal den daarop bun vraag in krOMser termen wanneer dq orliaiidtging van het vredeaverdrag te wachten WO en verwsohttra delInHtef antwoord dat op I Uatat M awdacnandddsg verwacM werd OaltKUaad aa PriA BERLIJN C IM D Duksoln wapuatlli4antlbeomoilMle ontvin van maai schalk Fooh een antwoordnota op de nouover PooMie aauvoh iogklgen Daarinwordt geragd de heer PsdwewJil hel hoofd der Po cbe re ringtoO l llMi lel i g e dat de Poolaohe regeering ifittartelKle daden legen Peaeo en boven SllezW heelt bedreven eo dat de PoolMhe legers daatlteen gecoislen waren Hij voegt eraan toe dal wanneer troefieobewaglngen ln deae gebieden waargenomen werden het slecht piaMaelIJke troepemideelii ea betrof die voor slldealng e voorziening van de daar gestatlwiacrde troapea zorg dragen Zoover hij weet sijB neen PookKbe troepen ln b nren SfleM uHiezondord mtwjilen ln da oagMk van TeMher dia vaar OoMaghliad oia belang hebben De hew PadarmU rerUawt boMnadien M Pom hMiolHi I d I a tlta m SuUsaklud MaB n vaa daa a pnaiUaiMKl I DalMtMl BdtJvLtjN 6 Stel IM UJita i i anjwtt vr da lllstii i dia V 11 JSstlB m OermalA sM asMuan sal yü dartlf penwnan boMaaa Met da l idli wudl uu vroegere OoMearg Mha mini nor van v rk ur ftaoa Kieln belast U UulMhiXHtteurijJuwèe gaMOt ln bsr ijn prof UilIc iwrunann reatnle c var i naar Meenen i ljn rela aoudl verband oatdd kwuace van Tirol en aan dsa anderen uu met de loekomallt ooderhandeUngtn tn tlt tiarmaln I4en gjloott dat d dalian van dsM utlno tltfl BOf watvtreohoven ft wOfdan BEKtiUN 6 k Uil d LKlUatt üaauOiMl e ill i 4 ln Veia iUM kw B de lijdlna ia dat Duusohland ln ArgssUttU tju ooO ton tarwe sa M iM lm iijiMawl ekMht heelt Da Hmm wd biorvan op de hoo ttt gebraMit M ssout ibOÜUO ton s iuM wniint a naar Lat lata loodat uo nor 10 000 ha AifdoKjiV oho waren a ehM p iru b n t s avocvla Itealakiag BElüiU N 6 Uel IX alakioc in bavKf SikizK ki MaaudH geheel getudiad la alle haii 4v auii an ngnen vsr ksstatak dtMWto itiisd wwd da arbeid wMr oomea BERLIJN li Slel Da Oaiarwka nubtsprwUenl lloaniann en d miniMer vaa vJorlog tlabueppeuhom worden Maand avond in Bwllja verwanht ukATtim umuHmxuM Da larkackc kwMllM ea de kahals PARUS 6 Ual Morgen sullen ds b wi klaaen batwasn bstreffeula d TurktidM aancalOfUhadaa k dw Raad vaa Dria WilaoB aou thans doude zijn om Ma ontwerp 9p t roakst tot intnnattcnaUsMrlal dar kabels om ditotw basehouwtac nw M laggm aan dw RaiU vaa Dli 9 alaawl dtaaatngtUaf Naar wO vmmnm aal d alww it mm i ditMtncsling niet vMr 1 Juli lag voai wcKlt Hat trwnenverkear zal daarbij ultgabrM worden ecbiar heschikka d apoorwagmaatKhapptJan nM v voldand rtcukool om hM buurtvwk waar la t st ll a SCHEEPVAARTBEMCHTBN JkO N UULL LLOÏD liotutdam 4 Met ï Vaw ïork ta 8 terdaiii KON NiiD atoomoar mij Auior 4 Mei i Kosalto It Aaiat Oreetei S Mot v Newport S wu Ai etaniaui KON W INO UAILDIENSr ran van Nasfeau 1 Kei v DoaMg Ie An crdain DIVERS STOOMVAARTHJNEN Holt New Yow n Java 30 AprU v Uarbad Boetoa Java u Amat 2 Uei te Dorban Biru 37 ApaiU v AkyaL n AiWï Telegraliscli Weerbericht Hoogata stand 776 8 t Skagn Laagst 7 2 6 t Maaatrieht Verwachting Matige in dan middag UIdoltlk krachtig ooiAalUk tot zuid ooatalt h wind licht tot half bewolkt waaneWWIIk droog weer zelfd tamperatuur BUROERUJKE STAND QOLDA OEBOHEN 3 M I e ldett Pletw l v L den Usttoa en E dn Baaij 4 Mei Otnrdus I V I ilojMds en O Hras OVËRLi EN I 8 Met EÜaa ljiil l i II 8 Rsa get mat J Qroaa 68 J HulijDlJe vaa Dam eh nM J It j 4 Met Jan Sohlnksl il J 61M Leoatrdiu J Boaffaelm M j AilVKWHCNTUN UltniUag vaa aanlappaUuailsa gaUig aankMp van aailuv Da DIBBCTEUR van hat LEVSMSMIDDELENBEDSUF dn GemMnt CIOUOA aagt tar algnlnMoe kmnjs dat aardappalkaarten wordsn nntrrirt alk gaküg aUa voor aankoop van aslkwi dat da uitralkiu zal plaats habban ia d Botwhal sadar ht Stadhuis op vMoaa van d IsigitiiMtMaart tn walt Op Woaasdac I d Mwi vn dM Tja nw tot dM nm 7 uur aaa hoadara Taa laglttmatiekaartssi 1 2200 Op Dosdndag 16 Mal naat a nlddati uur tot 7 uur aan hoodwa na ItcUlnatl kaarten No 2300 3 00 Op Vr ag 1 Mai vanaf daa uu mr tot dM i m 7 nw aan koadm vaa UfMmatisluartan No 3600 6700 Op Zaurdag 17 Mai vanaf da TJa Bar tot dM nam 7 uur aan houdwa vaa iagM maUakaartn 6700 a wdv mat dlaa venlaitda dat kamailwwaBtrs i dianitbadan dl n afioadarUjk Isdtlmatlrluairi kaMm antfaagn da anikarkaartiB iltDitijdif mat kat Min waar zU vnaA kio aaaaflmlMi Aaa kladatw btn m 1 Jaar knaMi ta gsml sutkarkaartaa grdai aftaa ST G iid TIMuu