Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1919

No UHIOT WocHsdftg 7 M f 1910 GOUDERAK AdvertentlCn eiT abonnementen op dit blad worden aangenomen L VLGSOfifiÜT eewlersk 9fi iMirgAiii OUDE WIJSHEID C TANDPASTA Het Advertentiebureau van de fa == 60ÜDSCHE Courant MARKT 31 TELEF 82 medegedeeld ook aan de v rt enwoordisrers van alle kleine natiee De tekst wi worden voorgetema in liet Fransch n la het BngelBdL Officieel weten wy van de voorwaaKlen no mets Wel heeft ons wn samenvattinff van de voorloopige vredesroorwaazden bereikt Daarin wordt gezegd De Duitsche strydkrachten te land mogen niet mear dan lOO OOO man bedragen o w 16 000 maiune soldaten De verdedigingswerken op Helgoland moeten worden geslecht het kanaal van Kiel jnoet vry worden opengesteld Na 1 Octot er worden Duitaohland geen naritierae luchtstrijdkrachten meer geIat L De Duitsche beizer moet voor een bijion ler geroohtshof terechtstaan wegens schending der intemationald moraliteit cn iheiUgheid van veniragen In afwaching van da volledige vaststelling deir scKadeloosstelUng aan de geallleertten nuMt Dbitsc iUnd 1000 milUoen pond terUng betalen Ëlzas Lotharingen ra et aan Frankrfjlc worden terugg even Het SaartMldren vroirdt IB jaar onder toezicht van een commissie uit den Volkerenbond gestelS Daar na ïal een volksstemming worden gehouden Pdm aal een uitgang tot Dantzig krggen Deze stad wordt vryhaiven In Sleeswtjk zal een volksstemimliic worden gehouden Duitschland moet afstand doea van oÜa kolonièoi en vaa alle tt echten in Marokko de 19 Duitsche kabeU woiden ter beschikking der g aUleerd a gwteld BBZORQT DE PLAATSING VAN ADVBRTENTiEn In aUe Neder laadsche en Bultelnlandsche dag en weekbladen en alidere periodieken zonder eenige prijsverhooglag MT Inawnsllnt vati n af ehplll taada woldoanda Inllchtlbgen worden GRATIS ferstrekt ferstr Het z n maar enkfile gegevens die ons t i dienste staan en wü weten bovendien nog niet eer of ïij juist zfln Hot HJW onwaarschijnlijk dat in het verdrag opgenomen zou zyn dat de exJteizer moet te rechtstaan omdat juist in het Engefsohe Lagerhuis door den saatssceretaris van buitenlandfiche Kaken op een desbetreffende vraagis ffeiMgd dat de DuHsche keiser niet mm n mmmm m weixtuiüeii i motoien AAHIaria van Ustbf liÉ til UiiistallatiBS a VAM bUIN Co Oouda Mét HM lllalik 2703 24 Adverteert Id dit EM ciirfiefrei ii I B CBOOKJETTr UJI im MuitMb TvrtMM BOSKOOP AdvertMtWH en aUtmiieMMitftn P A WELLER Zijdfttre t72 10 Jim Oh wyiid s hand wwd echter niet wnakkelijk opzij ffezet on Jian Chetwynd e g nic l ciht verlowbead ajs dfte grijze m er in sctfiitterde efycqeia wintörmaanU t op gepoUM ötaal oven vMtenkoud Alk geloof zei hij na op dei hoogte te zijn gekomen van do vaderlijke voor emei da u g d et geen tegen rpin n te maken II zult uw zoon Jlcchïs nog metst van u vervreemde en ben er zeker van dat u d t niet vensphtV En waarom niet barstte lord Dar uit het vcffmeonde onrecht hem MïdBan bniifldhw ia zijo gediood lit wb alles voor d i jongen sedaan ik er nooit naar getracht hem In Iets JW WJ tegen nnin zin een meisie uit 2 Ir O huisondcrwijzeree Li bezwarende ometan Bie n verliet AÏTOoeg mijnheer u moet ntet vw dM het aonge meisje mUn cli lte ih ï ongetwijfeld de woorden van J rwtoer aan het eind vao bei ver t jafEroüw StirKng d wUgea 8 Mei 8 u nm Versactantv tan da KanKT van Albrfd voor da Bi M tbsdriivaa la AiO Le l M Sii uur aoo da Réoala tedanvRaadeïiae NnlalaparMaMit Met TH lUa See Oo WMéé jMMf 10 Md ïi uur Zaal Kiuotmla Faailavoivd N O J a O V 16 Me 8 uur Soe ie Réunie Voordraohtaroild AH Geula Zoö Holl Vereeniging Het Oroene Kwl 28 Mei 2 uur Oeboo Bouw en Woalii i Biohi OadcntanaaMinniatle ArnwnaocS BelwiW venoelen irij Mrageld ttidlf meJedOTlIng Ie moge on yaii n vaover gaderlnten ooneenen vemakellildiedeil tut om deze in oQKe agenda te vtrBuddea Hoesten en Heeschheid rdeo ipMdti gencnn door de Hoostpülen T n Apothoker BOOM Desa püleo maken de ttliai epoedif lot en doen de hoeti epoedit bedaren Verkrijgbaar ia de meeile Apotheken en Drogiatwinkeli ïn fciloten flacona è 60 cent VerkriUbaar i Oouda bij ANTON COOPS 2 4174 9 Hsiaistirociiltii Abonnementen en advertentiCn voor de GOUDSOHB COURANT en de HAASTRGOHTSCHE OOUBANT orden De fluntrMkt aanfimoraen door tniMn A iettt J SÜHECII te HAASTRECHT tliMriJWiw BBnutu Brakkari MWt aCM V J il i zzH S Wegens verandering van woonplaats al ten overitaan van Notarw R W H PITLÖ te Goud op WOEN80AÖ 2t Ipl 1919 dei voormiddaga te 9 uur in do Soolteit ONS aENOEOEN aldaar teeen contante betaling publiek werden verkocht ra gehnlan gatd ondirhouden INBOEDEL bettaancle uit Tafels Stoelen Kasten waaronder een Zilver enBrandkast Lampen Pendules Zeil Kleeden Ledikanten Beddegoed Kristal Olasen aardewerk eenigZilver enz enz 20U 34 Te men DINSDAQ 20 MEI 1919 van 10 12 en van 2 4 uur Nettegoedètenkannendoortusiohen komtt van den Heer I v DANTZIG Wydatraat 3 wqrden iugebraofat DigelIJkt wAdtrvarseh verkrijgbaar Rundwlliaiaoh Vapkenswleasoh Lamsvleesoh Kalfevleesoh fijna Vleesohwapan an Wapslsaaplan Aanbevalend W V D STEEN I Oeuwr IBA 2013 20 Opniiiiiiii w ijoe ilEIIIEi id TM HEERBN ROOIERS la dma diura m JB aitrti 2000 7 TUnnWARKT B liaarjileurse + VBn Dr MONTREOX I Dadeljk Brnin TBlond of Zwart Baard of Hoofdhaar B o 1 i s t o n 8 o h a d e 1 ij k Prtja p flasch f 1 25 an f 1 76 Mij SANITAS Xtt m lUt linisriiiflesiniil 9 I COHEN Col ARNHEM SPECIAAL ADRES voor f Markiezen Zonneschermen Jalouzleln RoHuiken Tenten Dekkieeden é D OMSTREKEN f delinrli i VliilSCIillLEII $ I I WUDSTRAAT 31 GOUDA jf I T Ufo No 36S U Sproeten t i komen rrM ia l voorUw Koop biiüjdt MO pot tPiniTl V rt l wooiilUM Toor OOUDiL FRANSCH HOLLANOSCHE QLIEFABRIEKEN CALVÉ DELFT te DELFT ilssisa hlarfel sin hst publisk avds M bf H H irisbsHsrs rntimm vwltrllHbiM wards iistll DELFTSCHE SIM IN FLESSCHEN nfPk Bxtpa 0 Misi llkaQ tst ds ssvsifsads prüiss f 1 90 per heele flesch verpakking inbesrepen halve f 1 20 en DELFTSCH PtllllTEIiVET DELFIIl tot den prijB van f 1 per tablet van I2 K G netto Men lette vooral op het Handelsmerk N O F In wapen Hst puMlsk iq gswsirsshuwd sir iimssk vsn bsidl srtttsllii 1922 1B8 Door 8ergr nt Maj or TE HUUR GEVRAAGD nu of later een BeoedeDof BoveDbuis linurprijs nader overeen te komen Brieven onder No 2012 biirean Oon che Ooarant 30 Voor de Tuinen I I I I 3 Mooi Tuiitgrind Grfii lzancl en Schelpen 1 JOH DES SINQ ttn Co Kantoor OOSTHAVEN aS T I Jnl 143 Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizerstfraqht 15 Amsterdam Lelietfraoht 30 CURATORIUM Haari Pelat Lid Eanie Kimu S Poatmoa ScboolopiieDar P J Raaymakera Oud SecrM ria aen ii l dn Ri k venek rm baiik W N Wtatarakavaa Gep L11I1 K0I O I L Amerafooil Stcrttsrit Mr A W JaeomatU Ond AdTocul la Ned Indil H J Calkoea Bului ew Ui 0 d StMea BurteiiiM t r ▼ Ed m ea Bchoolopileaer J Qerrtta Ond Raiideat t k T rue Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN onder Mdlal rui 80 keknSa learkraektkn ooder wla Jak Boumaa Dlrecmt imn HawtelMcbool Mr Dr 1 Bl tn Dliecuot ener Tuchucfaool Jbr Jaa Faltk Joutuliu Dr A A Pekker privui daceai Uniyenlull Dr A J M aarfeaau learur H B a P n vaa ai MaI Uarur Haadolaachool Prol W C dé Orifan Hoolleaiaar UDlTenlteU Ut l l Dr A Halberatadt ond laerair Q m aaalum Dr J M Hoogvliet priaaat doc iU Unlvaraitait U r C Hoyanaa aceoualaal en andere nannea vao naam 20 lekraara H B S 7 Mra ia de Rechten 7 iatfenlMin 6 tfeconntanta 3 anaea eaa wofdea door on eor kalaeerd meer daa 40e ackrinalllk ailrenaan o m RoBKHOUDEN DBENBCH NdORIOH STUDIETBCHNIEK HANDNicORR KUS8IICH ITAATI ADMINISTRATIE MALEISCH WBTBNICHAPPBN BBDRIJPSRBCXAMB LATIJN ITATBNORDE ETALAGE ORtBKICH MUZIBKOBICH OROANHATIR ESPERANTO HARMONIILEBR BSUUTECHNIBK WISKUNDE j JOURNALISTIEK STBN qRAFIE SCHEIKUNDE OEZONÖHLEBR ICHOONSCHRIJVBN NATUURKUNDE METH SPREKEN NBOBRLAMDSCH WBRKTUIOKUNOE QOBDE STIJL FRANICH ELBCTRO TEËHN HANDBCRklFT DUITSCH TEEKENEN VBRSaTBRINO ENOELSOH BOÜWKUNDB VLUO BN GOBO 1TALIAAN8CH AL 3 ONTWIKK RBKBNEN IPAAMSCH LOOICA PRS8BLEN ZWBBDSCH RHETORICA SLsFD Optoldlai per kriel voor aUa aiamau voor alle MibiHM M beMdJMk vOorALLB aciea L O e MO ALLS practlltdlMoMai UMNzÉlbea iMUrMilt Mr ivda Re htoa aamaaaU Adaiüaiatnltie AoMarik AdamataaCa OadariMÜr BauvHadii Oaaicktor aa tadkeuar Opalaktar Wktarataat B Vri WU4kr MkraUrlaRedMtoar aaa B7a 150 Cursussen voor beglnacn eenlitArns gevorderden raecrgevofv denden en veirevorderden Aangename methode Persoonlijk contéiü tusacben docent en cursist Uitstekende correctie colbtctlef ia Individaeel Billijke conditiën mtnver óKtnOen kunden van ons Studiefonds protlteeren OoMk rt Itnten wie erkt slaagt Adviezen Insake Beroepskeuze Tptf Hodtn inUc itmg n vram men de intêretiaanie graiü brofJturej eii Imkiefl ixin 144 pafina Hm mrbinU lich hierdivr lol It iNTie cu w s eaa i d verteanirbie bla d tro © je VERSOHUm DAGELIJKS AAi BEHALVE lOti ÉN F EESTDAGEN BPKDgi perTwaitaat ƒ 2M per waak l wiïtr at faBt blaif INOUONOaN o de vooipacüia M tmr per kwartaal t lM per weak 27 eaat otaial waair de baaeiiii par loopti laaaUaiHi IVaoao per poat per kwvrUal ƒ 1 10 m t Zowlagablad ƒ Aboaiumeeten werden 4a alSka a a aiiamasawamBiinaii lliUHtTU aODnAJ btl onie aaenteo dan boeUumdal aa da loatkaataiaa eait liB prüa Groote Mtate aa nwiaB waélaa baraknd ADTHrrENTOEPRUSi Uit Gouda a aabakaa bahaoanaja at da bmslnla S l ttegela i 06 alkere elmaer S UVaa bult Gwda aa den beaoivkriita 1 t rwek IJO elkere lmaer 0 J 5 lAdvet aBtl B vaa pnMioke Mas 2Vi at pat ngti Advartaadtaila kot Zataitlasaimimi 10 I pr a Ad rtMtite BMUotiai Talef Inters 54S MB Bureemi MAR KT 31 GQU DA 4 IJ l ateaat üotba aa Umuts dia aatwwMjk bfM doen om in dat gebied Duitaehen te evp i tewen a Fraiftchen in to voerea Dat Dantiig vryhaven wordt Is voori Duitsohiand oog vrel de beete oplossing nj h t zat er niets op tegen hebben dat in Slaeawijk een volksstemmiag wordt g i eiaciit Maar het mü met dulden dat de ko t tonièn worden afgeauwnen Daarover zal nogi mraige noU gewisseld moetan worden Zeer waaiMbiJiüyk aal men ook van Duitsche z e badeiddBgten maken tegen het inpaU men van de telegraaikabela door de gealli teirden en bet is niet onmogelijk dat men ten slotte overeenkomt M aa den VoBkerenbond cadeau te doen Meer kaa er vaa deze voorlooplge bepa linsen titans al alet geMgd worden Duar voor zijn z voor en deel te vaag voor een iander d d miasdilm t oojutet M i an oa jppoow aaal utUuelijy verataanbawify rU anii d iwanoe pié utóro far $ ooifeaii eo geeft net wword aan pJhisWut niawn Du Jfotue vioraauie l uur warut w e uuiMAllUr de AuMrlk M e Üouib wed ut orhett aleii en tMut met rua c noksara atam d verandeni gaa in tir jot de la ÜgfM dei hfadoos vodr Voof ffoowte deel tgn htK redaode païwml Alteen yj het voartaal om la oen buog teu Itaad van den ViouLurentioaii iiMtitt de vijl g oola mogvndbadea de nvti s wotwiigerw Ba Be gitS BtrautUtl UrtekvnUaa en pai op te nemen ootataat oeaAge bew öv DM voonael evaaa sda hmmiMMiitg van Blr Jauiee Krlo OramlOoiMi UU seoretarin generaal valt vaaw Milten het ontwerp dat moei worden Ais preaWNM WÜaon aM akten bell zHÏi ItiitoDM liaatoia pralaa uUHU de toÜL i de ooo ereuUe In uiKifuroi iu to Me ongf etu erde houding ó4n liMd ia a broeazaik laat de tokt lukktw fa d saai aa vartaaU WIimbs reef in oorrsA FrwMOfa ma t £ afel ehe manuaoript v66r tiA hr wordt niet mear alcemeeni gelula terd Ik zte le bwce fobogen rigour van Lord itofaert CeoU oprijzen attKar inresiaeut Wdaon die oHbt x n baad fiuMi t U gen den EngeM hniMi met het Hr horpe nruMocrailkiahe havIkia proAM 4 De Waraktirtatteke 5 uur van den Eng 4s h n lordl tüev a daar tn d imO ntrm dt g k4t ii trdea fkiMennde gesfwekkan Maar he Is we r doodaU aia 4knnooau t Mtaat De Vredesvoorwaarden H t Mtoké voow liet ioeeuzvltea va den vobhMiUfuik dat W beahut der yoftaiitga xUtkng vaa de uoale ube op 2s AprlU waa uwMMwii h ü t M a a iM Jajii m ktaip werf uur voor htit eorM la hotel L ulou ver f gadwrO Uct hwiit ea aaoM beMuUwfe v itoiii ui Ai t ti t 009 op het voorltM tgop ptfown zt tHU v n den boud Op vMcskeli t u lb lou l itoua w Hohou iaiiti 4er vaot buiMWeaolKlie zaktm tot preantiwrt goito KM m Bit krio unuooiK taigew odlgdii UI aki ecrelafi i i n raal op te treddt De om r vas de Tal te Vmri geelt f am IxMaarti UiC vaa dl godntiLwwicdige clcUsg op Ja AjhII waairia de Vc i lsw eQ He BMohil met Italië Hebben Botha en Smut OOP Keilarlaad gaplaiV Da Valkaraaboad Een hiatopisoh moinant Da arbaidsoonfapealie Waap ia da Hongaaraolrie radeapegaapina 7 Da taastaad iié Ruslaad ONS OVdfUICHT Giatermlddag had te Parus een volledige l litting der vredeKonfareiitie plaata waarin zal worden gestraft De scfaadeloosstielUng aan de geallieerden bedraagt 1 milliard p Duitschera wöl bedeaikingen zuU ii opperen De DaUy News die meende dat het bedrag 5 milUaid zou bedragen had al uitgerekend dat mei de overgave van gedUed welke het verlias Mü medehrei ren van een dende van de Duitacha steenkolen driekwart van de fzerertsen driekwart van de zinkproductie en meer dan een derde van de boogovena Duitschland van zyn hulpmiddelen beroofd zou zyn AU de regeering de voorwaarden ondea teekent zal zij dat waar achijitlijk niet overleven waarschuwde het blad en doet zü bet niet dan zal de blokkade veortdarwi en zullen gebrek a rampspoed hun werk voltooüsL Daanmi Ja r maar é uitweg uit den te enwoordig n ohaos door de econmnisehe krachten in Europa aan het werk te xetten Het voLkerenveii and kan niet functioneert xoruitr dat Duitcdrland ar deel van uitmaakt Maar ak men van Duttschland een bruikbaar en benddwillig d elg aoot wil maken mo een Jotenuitimuile leaning het tec n baukBo varMketM Het standpunt der geassocieerden ten op ïichte van Duitschlands militaire sterkte I was bekend en evenzeer hun eischen betref f nde Helgoland en het kanaal van Kiel Waarsoh nlUk zal de Duitsche delegaUe daartegen geen bezwaren hebben Wel ech ter zal z j zioh aanvankelijk verzetten t en de annexatie van Elzas Lothardngen en aandringen op een volksstemtning hoogatwaar cMiolüJc Ml zii echter eindigen met toe te geven Ook zal zU niet bereid xiJn het Duitsche Saarbekken onder toezicht van den Volloerenbond te tellen Deze sin is trouwens te vaaff want zeker zullen w bepalingen gemaakt zyn omtrevt bet afstaan van de igsond producten aaa Frankrijk daar gtat het hier juist om en daarvan weten wij nog niets Ook zijn wij niet op de hoogte hoe de commMMiai Uit dee Vt amibMid zal z n jsamengeateM en dat is ook een punt van groot balans omdat g etwld dat DuiteAland zou iMattanmeo Fntakz k alle motite zoa medejredeeld ook aaa de v H irAnwrtnnrfi I n i jZf i l on4 wwl opi ariobt M9t ie even vöór drie ib De gedele geerdm kernen In groepjes biimeik Uier L D daar nem a z at plaato a nd lafr ga taJeii iu howijzervctmi 0 mtold en ixdekt met pi rMseit We ontwarm dea ikarakicertatlelfamr vierkanten kop van Uoyd Oeoq De bi g Beke prem is la gft pr iE met Ualf wr die met breedeatfm iaoh luistert Dsn du oude wttl aaralge stoitlige L6on Bourgeois en Andrd laf d Ju jong levondlg t benreg ijk nar vetw EU iorgotA vereehuinreDd iype vaa d n FranMlunan I Kvon n opcnhuddinr en ajgieiaieene aanduaht aèi Witwm VBrsoblJut tang oorreet gliinlaicbend handen druxkond on i c élaiMik met korte iuMidbuigiHBM doaoo ia Présidente el a en bekoor lijk vergeaeft den grooteoi Amerikaan Een AmerBcaanstühe o itoicr gelckk haar luar do voor bftar en enkele andere dauea geresenecrde plaatsen Ht t i dHe uur en alle plaatoesi 1 D0i do lan e tsfets zija ingHwrnt De saai la aan belde zijden van de afeiulinA lijokvol en aan oneen kant uioeton de nie it B xiidi met een ntaanpUats beliel irfH Ik ontdeK den vertegenwoordi per onzcit r giccrlug jhr Loudoii die terzijde van de B lgisc ie delegatie ala belang titeïlendo do zSUin bijwoont Initeiui houdt Int stemmenhger ow opliet r pIcteeHng doodatU l ï Ie uiiddcu van de miolster preuldenteh aan het ho rfd der ver iderlng aan andere einde van de zaal staat tfen kkiiue wiltharlge breedffOMhouderde oude iiian riéiipenoeau 1 E vü gaat zijn soberpe btik ov da v rgadering dao spreekt bij met aoberlüi doordringende ateni tot in aile hov E ngslsche dagfiladcorreapoodantaa weten I te vertellen dat oveveenatemming ia verkrer gwi met Italië door het een mandaat over Zara en zoo noodig lug over een ander punt aan te geven op de knat van DaimatiS Het is wel qp9im kenswaard dat de g I associeerden div earst zooveel voelden voor de Belgische sch to ook waar hot Nadarr bied betrof nu ineens afhun medewerking te ge en erië mogelijk te maken iets te bereiken Onwillekeurig ir de oonaak van deiö front J mT Ie baron MaMno i Emi kleine oiMe 01e Jif hij Tot de tittijig vaa TaumWIdi drie uor i waarin d tekst aan de Duitiefaa legatie cal worden ter hand gesteld sullen worden to gelaten de genrolmaobtigden d r V S van Amerikd het Britaeha rijk de zelfbesturende gewesten Frankrijk Italië Japan België BrazUlë Griekenland Polen Portugal Roemenië Servië en de TajeehA Slowaksche republiek dte door hun etrcttariaseti één voor elk mogendheid vergeMld auUen zün Eveneens is uitgemaakt dat de vMtegen woordigers der pers van elk land zullen worde toegelaten t n gatale van 30 voor de groota mogfndJieden en dominions en tien voor de landen met bizoodere belangen De Duitsche dedeg tie zal ziJn vertegenwoor digd door haar gevolmachtigden vergezeld door sooretariasen en vijf dagliladconreaitoii r teeal zijn rede voor van vala itMte f ij pKi vellen In t Engelaah Bij apraakt graHoon zonder oeolge ioloaade En liel ia vrijwel onverataai mr We waoh tandsch gron keerig blijkt om bet aan in die rich vraagt men n verandering De eorrespdideot van de Daily Express te VwnsS geeft een oplrasiiig die misachten aannemeltfk is Hij had een gesprek met een B igtec t offioieei persoon die uitewigewt heeft waaiwm Bdglë teleurgesteld is België voelt dat in het bijxonder EngeJ md het in den ateric heeft griaten n het verLklaart dit uit d n Invloed dien naar het dna op den tolk tgeen niet luodlg Ugki want ettelijke omi ilages van de rt da worden naar de paralai une seM pedletad En we leaen Ën ocnelQiSeeren dal er 4ua otetfflaar V fr de raaeei 4weeae geeteoKi aalwor eea famUi eveox oud om h t tniuMe t nooffiaa dan d uw Maar ze zuUa zonder eea gfridz jn Do zal bua aekea geen atuliror geven pb ik ssel er op toezien dnt icdrre stuiver l ifjaroveir ik naja Inviofid hao g HntiKiiu Wldora heeagWU Ik wil iriot ffeiMi wordcu getart door een pa r dwaze kinde Ton Armoede mljnbeee lii als i i a lict jgoed beeiet maar betrek tol jic zeJ im Owtwyiid ernstig Ik kan tt onder strikte göheimboiudln nklariiQ dat tan itfrouw SiÜrrlng na haara vadera ddod bneovfleo tiw dndaeodl pOnd eterllqg er jaair zal befflUtea Lord Dofroob keu vm verbaalnf gcm woord uAbreagNtj m baar vade doodl la baar va der ie duod TIen duizend per jaar Indien dkl waar Is nu iK beken dat KOU een veranderlns maken Ik heb altijd van raijn joii pn gohvudn Hij Is bltee wHt Uc In de w retd heb Ik zou hem raag mijn zegen gaivwir en en t ijn lieve jongle bruid f m wie Is dit ZIJ waren ogsemerkt da paatoaie Mta deid MijnhefT BHa ag u kent kwd Dftr rocbP Hot waa CbetwyDd dte sprak nwi een vreemde ttilUi in zijn stem Indien hij dit weerstaat da éa bij weer h stold zet hij bij ziabzelt Lord Dacroch verbleekte lanOTWwm zijn kh r weid vaal toen hij den mM aanzag die vwr hem stond David airHng zei gaan wpord tot hem aaa wien hij ward voorget maar sohder een oogenbbltk oatM en gmp gU loril Daarockbij do koeL Hij zou hea In d hevigheid was gekomen Hondt je gooi l a i teMriilfF van j a dochter Kijk daar ia zii Diivt SÜinla hM zljv oogen op en liet zifa haaMtem zakkent Iets boven hem vlal bï t nd een riaoue jeugdige bniM in vlnkkelOTs ouderwetaob wit eenvoQd en goe oop van gnradatof maar jbaar jdo e g taJte bij utttietncudihetó pas jSMd Mlin God Hestor mlja vrouwl rli p hij en böwneteloOB viel hij In de TBWi van OhatwynA Hoe kou ik dat wetae zei lor Dar h toe SHHhig aAn de zorg vanxijn dochter waa overgegeven Ik was reeds png aWe oiotmit hét mfltoie vergeten Er sctetiJdto In het giiseei on kxjraad ilnd zaak ofecèoon haar vader zonder emigen twijfel een zektesme aohnrJtwas ik Ea dat zij een actrlootde was uit een ioone J peloreteBl Hoe Ico ik weien M de dingen zoo zouden uiitloo n Ja wsaiHiJk hoe zei Chetwrud weinig deelnemend en zonder eeaig aftf ld verlint hij lord Darrooh het staohtMIer der oBMairli eden en Uet hem alleen zijn wei leni B UMr de torene van Danoch Zij menden te samen in groo ore kerk zoeote de predikant het ati rrooflm det om met elkagr Ia bel huwelijk arteid te worden volgene de ooMflhrlltpa an de Sobotoche kerk Het waehet hiémkmi dar hertogin da zij ge ronwd w rdeii n den 11ef4iJK i tuin den v istorie die glooiend ai t naaa de heldere DaoTOoUbeek De zl tfianier aoheen diea Oeliuiiar en bewegloc Baron Hakluo s w allbn Oaja Ijenncbe gedelegeerden alaren eruBÜ eo bewi elljk voor i d uil er la i4at op Ithiui geeioliteo te toaen Volgt B dgl Mitbiwer Peul Hfrnana die il erlljl a e tloer de bladeien een aooxt Ji o yeofae bu welijlüa h a uie Mllflde Ueel knap zagen aij or uit Caaea trotiKdi en uiet opg Atevea JiooA en Heater weer tol den leeltijd iMwea aelMoljaren tfTUSgei raafai doer den eenvoud San liBor wMe kleed Uaai liaai oogoB echeneo eaa en al diepte zoo groet ea donker a gtanaeod vareou aij Voeaben Htoud de predikaat en maande ben aaa tot UoSde en goada weitiea la bet vee iboad van den vredet tijn gltjae barao vormden een aoert stonnaehtissea atrateo ne om zijn boold Ea toen itee lot éi vragen kwam aalwoordde Cania in eea aobor gtlhilater ik wil En Ik wu zet Btaiar Tik Uk gliw bet In aae keet Zij kelolden voor geen allaar Zij w r Bw nlat aaagaelaard door gerukte banken Maar de vc He la dea tule zongeo bua buwelijkeiiweob terwijl tij atlldoor iaa Ib toen allee voorbq waa Coma met de baad zijner vrouw opzijn am 14 heh je gekn en Nu kan je niet heengaan zei bij haal zacM to alj biJ de dew kweewn Ik wil tet ook niet antweonUaiij en aag g janlechend naar Jura op HOOFOeroK LI II Hat Stat Tlé In BlJ zei Vlo haar hoed ae go ierefld op een atoel werpende de Vartoron dooJMcr vlak aa hal alacUen bet eameaae kali fc bedoel daar i i p ii jj i I L 1 L iii 1 II iiiiiiiiai J P VËgSFXINK Vül BOtWUK Nadndt verboden MaeUde wtl zeggen ik brwid van verleugen oui het je te vertaittin 2 U zalen In deMOde kaoar vaa het iwla hn AiiolaMl waar hal verhaal bafim Haar wa r de provialekaet wwi da luaSr at roede atrepen in waad pauk io ki agen van de jauipotte en hanig utdkea waren net op de ilohtgevenea ilaeken zW d h aar Heslar eo uer jewaoa leu bier Mdet de venuderiagin In bat i caiwe laïia tegen den heuvalnig waean Mgebmbl Dan zowlan Itemi eaMa tn het oude hula gaan w ivM wantij baiMen dan predikaat averKthaalli elijk zijn laiv verdiende ruat te a n eK o de paaoMe aan de uarroohbeek ever Ie dragen aan een eolkda die apoedgheneend zee worden Ifceter zat niaDg door Ie aa iaa Iw IvIJi zij luMw le Vlo duwde haar lai tcboaien in elkair en elerp ze aaa Lll lo l die ae weer terugwii rp terwijl bIJ lauhende bilaCwW naar baai gobal hel lij wann aaoHi van Knooidea kaota lijden Ik iUcH dat bat pappig zen rUnte alen hoe ze het naakten In llaaaeU luar daarom vmag Ik Klwla la k Ik in da atad waa nUt mij mea te loopen j n buiten de deur la w ltn datwaa niet gnpptg aal 4 MMa a p klagmilea toen stm Nu onaakaean Sr In aUa nen met 2TT zt iier aaneen opdien net gemeate kali re bedoel daar Tóu vomAkrtHken ptemb r g tol n abniet medi Bplord Je betoelt z dy te beheoren en de lange laan metoe angetig Ie kykm Uaaï ik zal ie veHel eaa b l einde ervan vormlen hoe bet ging Heater Ik waak at trotecha kathedraal waar lewbd je brandt van l wi i l Mta uj ts a eogeo daan aai tk lot hM Je hoell nieC bang U Ijn nnaao Ik g niel op de lepala at Daar aasgl hal w rhhula ma