Goudsche Courant, donderdag 8 mei 1919

Hoüandaek vlaeack aa HoUandaelio luring B JKLUN 8 Mai Do tMtallag dar BüO OM ton bovrorea vtaaaoli waarvan da uitvoaa naar Duiiadiland door da goalUaanian la toegestaan Is nu VMtcaatold Mat dan uitvoer ifl in da a v tlagan begonnen wvi daa Do betaling goacUadt in guldana Volgana modedaallnc dar N O T sal In do toelienist ook de uitvoer van Noordua haring naar do onboxotte dealen vaa Ouitachland on Ooa onr k s n toagsataaa UKIU UN H Ue De tmntdhic van oiJiol u uit bol Hoergehied naar Holland word In bwohAlen inMo w r opgonouHn Franache bladen PARUS 8 Hai De Matin segt dat DuiCadiland glaUran dan diapaton val laJ boAen dia het in da goaehiodonia hoaft on darraidan I atlt Journal w at ar op dat hat w f drag OuitMliland vorUndard Ooatsnrilk U annexeeren an dat allo Franaohan mot wettigen trotac hot vondtag lullon loaan Do l elM Pariaion vorsokert dat da mannen dia ha vanlng maakton aan duur samen vrede hielpen waarborgen Eootge bladen bevatten tagenweivlngan la n de schadolooaaatolUng en da andara tU naadeele ragaliogen De Franscka Kaaar l AltUb H Mol CieineuAoau ssl waar ahljnlljk H uenadeg J Duudeidag hei viTdrag aan de Kamer voorleef ifi IA Kaad an i le al sich bodon os do Todgoodo dagen besig houden om do ktt tl ea met italtt to rego en De Oallselia hiadea UEHLIJN 8 Mol Eonpmlg wUaen da Dui Aohe bledon op de onssnacMuolIJkhelit det vrodeov iorwaardeo Telejciafisilj W terbericlit Verwachtiiv Mat o OostotiJke to Zuld Ooaelijke wi l haU bewolkt wauwUJnltfk droog weer iota aachtor BUROEB UJKE STAND GOUDA GEBOREN 5 Mei Frtuusiscus l van M F Scheepbouwer en H M Gouha GEHUWD 7 Mei G G Fischer an A V Kemmel P Viaser en C Undhont H E do Kok en A 3 Kramp Zit en Slaapkamer met volledig pcnikin Detgewenaoht en familla Brieven onder No 9040 bnreaaQoadsohe Courant 12 TE HUUR OeVRAAOD teOontIa Flink fleerenhniSa HuurprU ongeveer f 800 Brieven oniior No 2041 Qoadsobe Courant 10 TK KOOP een zoo gtmi alt niunwe draaibare Lighal tegen leer billeken pr a Te bevragen bij F DE BRUIN Schipper Hautgecht 2048 12 m Walke BtAgiü béhmuU Da fltiM iMi iu i xaalbmg u i t ZvitMrland U U van I AuffuaUu 1914 D Hm m t Fnnkryk ia dis wi IS JuU 1S70 HMt ma xmvn lMtx tt n ft de Baiir De smts m t OoatatuÜk la M fde aU die van óm ni uw n ataa TiJ cho 81 w im beffint Ue crew wn Tijeoho ElowalOio voigt de oude ereiw tusMben DuiUcbland ea Oo rt nryk tot aan het punt waar de nlfluwe KUuti P it n besint De rretu toaKhea Duntachland m Denemairiuii ett en deel der ffretu tuucben Ooat Fruiaen en Poleii blyft tor beaL vioc over vw r een volkutemniiRff DuitMlikiid im et de votledice aouvereinU tett van België ritfinnen voor het befewiat B b4ed van Moremet en naa een deal van l ruuiUich HoresDet en nwet ten ffunMe van België afstand dom van lie rechten op Kupen én MaUnéd waarvan de bewonen gereohtigd zijti binnen 6 maanden teffen exe w fUffuig heuy geheel of gedeelteiyk te pmteateeien waarby d indbeelieiing toe knnt aan den Volkerenbond Duitechiiuid verUeet aUe Terworwn rechten In Luxemburg Dultechland maf geen vereterklncen behoiKien of aanlegden oip mdnder dan 50 K H ten Oosten Tan den RUn i daar gewapende nuioht ondsxbouden DuIbKitiland ata t aan PrankrUk den voJten eigendom Af der kolenm nen in het Saai4 ekken met hun hulpmiddelen en uitruatnngen Frankr k treedt in de plaats der tegten NooitUfe eigenaars wellie DuitMhlHnd aanneemt scbadeloos te stellen Frankrijk eal voortgaan de te enwwndig hoeveelheid kden te leveren voor plaatseiyke behoefte en in de Juiete verhouding bijdraffea in de plaatselijke bcdastlnff Het gebied ml worden g regeetd dooi eA cnanmieeie benoeind door den volkerenbond beirtaande uit 6 leden een Franachman een eboran Saaiigetoied inwoner n 3 vertegenwoon ireni van deze verschillende staten buiten Friuikiijk en Duitacliland De Bond ml een der leden van de commiaiie tot voorzitter benoemen om ala uitvoerder namena de oomimiBade op te treden £ e commiaale tmI Ue xegeennacht becitten vroe ger behooi nde an het Duitsehe rijk Prul Mn en Beteren Na 15 Jaar ad een volksBtemming gehouden wttrden De Volkerenbond ebI ten sloite over de aouvereindteit beeliiieen Indien eenig gedekte dan aan DuitBohland wordt teruggegeven moet de Duitache re eering de Fituiache mijnen koope tegen een geschatte waarde Indim de koopprije binnen zes maanden dawna niet ia betaald vervalt ïulk een gedeelte voorgoed aan Frankrijk Indien Dudtschland d e mijnen koopt sal de Bond bealiaeen hoeveefl van de kolen naar Fraukrli k njoeten gaan Exae Lotharing tt woxdt aan Pran rijk teruggegeven Alle openbare eigendom en alle privaat eigendom van de gewezen Duitache aouveieinen gaat aan Frankrijk over xonder betaling of ereddet De B4Jnbrug m gaan over aan Frankrijk met verpliohtine tot hun onderhoud Gedurende 7 jaren met de mogelijke uitbreiding tot 10 jaren zullen de haveiu van Kiel en Stmatebung brfieapd wowlen ala een enkele eenheid do een Fransoh adrai nistrateuT en onder toesl t van da otntr Ie Kijnoomndsak De voUedige onafbankeltjkbeid vwi DudtechOostenrijk wordt door Duitediland erkend evenals dae van den TajedhoSlowaafcMben staat met inbegrip van het autonome gebied der Roetheneu ten zuiden van de Karpathen en aanvaardt de gnwizen van daaen staat onoals die zullen wo nion vaBt esteld welke ten opzichte van Duatadhlamds grenis zullen volgen de oude grens van Bohemen in 1914 Duibschland taait aan Polen af bet grootste gedeelte van Opper Sitesië Posen en de provdncde West Pruiaen op den linkeroever van de Weicheel De Zuidelijke en Ooetelijktt grena van OoatPruisen t ienover Polen li rgend moet bij volksstemming mxcdxai bepaald OoetPruiaen wordt de volledifre toegang naar en het gctoruik van den Weicheel vwiekerd Dantziflr m bet omliggend district moet geoonetLtueeid worden aU Vrijstaat DantEig ondier vraarixNrs van den volkerenbond D grens tuanchen Duittae faland en Denemarken moet bepaaAd worden in overeenstemming met de wHteehen der bevolking De geallieerden besehuld i gea openlijk den gewezen kei er WiU h 1 m II van xwaren inbreuk op dy internationale moraldtcat en de heiligheid van verdragen De uiWevering van den gewezen keizer moet aan de Nederlandeche regeerlng p evmagd worden en een bijzondere rec iitt ank moet gevormd worden bestaande uit een recihtor van elk der vijf groQte mogendheden DuitflclOand sal ais een onmiddellijka rtap naar heretal binnen twee jaren 20 000 000 000 mark hetzij in goud goederen echepen of andere bepulden vorm van betaling voldoen me de bepaüng dat uitgaven aooa die v n bezettingslegers en de beatling n voor voedBel en grondstoffen kunnen worden aJEgtttm dceii naar keuze der geallieenden De repatrieerlng van Palt che gevangenen en gelntenieerde biutgiera nteet befaaodeld worden door een oonunisaie samengeete d uit v rt genwoordigers der geaUieerde en van de Duitsehe reg emag an samenwerking met plaatseliike organloatiee Voorloopig walen wU hieimee volataan Behalve de iraoiiwrgen die Sn het vredes verdrag zipi oMr oomen hebben de preaident van de Vereen Staten en de premier van Engeland de verplichting op zich genomen reep aan den Amerikaanschen Senaat en het Engelscha parlement voor te tellen met goedkeuring van den Raad van den Volkerenbond een verWntenis aan te gaaan om Frankrijk onmiddeltijk te hulp t komen waoneer Duitachland nm ler eenige prorooNtia tot een aanval mocht overgaan E i telegram vit FMJi rertett dat Lm T eng Talaiw ndniater van buitenUndaebe zaken n hoofd d r Ohineeseh afvaardlginc ter vmleeoonferentBe bekend maakt dat de Chineesch delegmtie dm raad van duleën n pnrteat t gen da ngnUng van de kweati omtrent KimaJtma welk tan bdioeve van Japan i benmkateUJgd heeft doen tMkomen De délegiatiie vwtMlct m keert niet meer t iig Vk Wauèiington vroidt gemeld dat pre ident Wiliran het Congrefl In buitengewone zitting op ld Mea bijeengeroepen hoeft BINNENLAND Uitvoer van bevroren vleeach Hat MederL Correspondeatl ureau in Den Haag schrijft Naar wü vernemen zal van regeeringswege een belangrijke hoeveelheid bevroren vleeseh Tboo ton naar Dult chl ad ivvrd n uitgeveegd ZooaU men weet ia krachtens beschikking van den vorigm minister van landbouw nijverheid en handel op groote echbal bevroren vleeach om ijj tijden van vlewMihschnarfcchte gedekt te zijn De laitet gehouden v telüng in Maart j l heeft echer uitgemaakt dat ome veestapel in geen enkel opzicht reden lot ongM stheid aanbiedt Beawvar tegen ultnroar van bevroren vleeach bestaat des te mdixder waar dat bevroren vleeech In verband met de kosten van bevriezen en bewaren niet goedkooper is dan het verscbe vleeach aan hetwelk uit den aard der zaak door de verbruikers de voorkeur wordt ingeven WUde men dua het bevroren vieeech door de binnenlandsche consumptie doen verbruiken dan zou het noodig zijn weer een elachtverbod in te voeren om het publiek te noodzajcen dit vleeech te eten Hierdoor sou echter weder het groote nadeel ontstaan hetwelk aan al dergelyke veii odfibepaIing onafscheidelijk verbtmden is en zou weer op groote achaal clandestien worden geslacht Afgescheiden biervan i bet als een plicht van goede nabuurschap te beadiowwen dat wij waur over onze grenzen zoo groot gebrek aan voedsel heerscht zooveel mogeiijk er toe bijdragen den nood in Duitachland te lenigen n ndet te spreken van het gevaar dat ook voor om land gelegen ie in het voortduren van de door den honger ontstane ongeregeldheden in het Duitsehe grensgebied Reedfl ia 2000 ton spek gezonden naar plaatsen ala Essen waar het grootste gebrek heeracbt Deze hoeveelheid ia een zesde gedeelU van de 12000 ton welk indertijd uit England door de regeering hier zijn ingavoerd De aanvoeren uit Amerika vmn iqtek en andere varkeosproducten zijn thans echter zoo groot dat deoe zending met het oog op onxe voedaetvom zi alng volkomen ver antwoord ia te achten Uitvinding Aan den heer de Haas commies titulair bi den pMt en telegraafdienst te Amsterdam ia alduB meldt de N H Ot een gratificatLe toegekend voor zijn op de enkele Hughes telegraaftoest len aangebrachte verbetering waardoor gelijktijdig geseind en ontvangen kan wonden Het blijkt dat dit nieuwe Btedaei zeer goed voldoet Geleideiyk wordt dan ook deze verbetering voor H verlraer tuaedien kantoren waar dergelijke toeeteUen zijn geplaatst ingevoerd Burgerwachten Naar wij vwnemen zal de CentnUe ledding voor de Burgerwachten worden opgedragen aan een hoofdofficier bijgestaan door een aaantall officieren m verscheidene deelen van ona land De taak dezer offioderen zal in hoofdxaak zijn het veoxamedcn van gegervms betreffende sterkte aantal mate van geoefendbeid het versduJfen van voorücbtlng en teun het uitoefenen van c itrole op de naleving van de voorwaarden en bet treffen van voort ereidingett tot De vleze zilverboaa Het Kamerüd de heer Ter Hal heeft aan den mindater van Financiën volgende achriftelijke vragen gesteld Ie de minister bekend met de vele klach van het publiek ook in de pers omtrent den verregaander onzindelijkên toestand traarin de in omloop aijnde rilverbons verkeeren die naar het algemeen oordeel reeds nadat zij korten tiJd in de circulntie zijn geweest te vies zijn om mui te rak i en groot gevaar opleveren voor de openbare giezondheid Zoo ja is de miniater dan bereid door het geregeld onttrekken van dergelijk onhygiënisch geldswaardig papier aan den imiloop en in de eerste plaats door het doen vervaardigen van de zilverbone uit een beter eörstandavermogen biedende paxuenoort i t dreigende gevaar van ovenbrenging van besmetting all anderszins af te wenden Acht de minister instelling eener commis ie van deskundigen wdke hem ter zake op de snelste wijze kan voorlichten niet urgent T UgerpredUuBt Bij Kon besluit zijn benoemd tot leger r likant in algemeenen dienst de heer ds JansMn thans waftm veldpredflbmt in ftlgenteenen dienst bij het leger te velde en tot boofdaalnweiienier de heer pastoor F J Coera 42iana hootfdafmttaMÜer bü bft i l ger te v lde en is tevens bepaald dat de I genooiiide functoonariMen hun nieuwe be j trekking zullen aanvaarden op den dag met iugai waarvan hun e n eervol toitskf uit de thans door hen bekleede bwtrekking tal worden verleend Kaar aaalaidins van de benoeming tw Da Jansen Hbrijft men aan bet Vad De mini t r van Oorlog heaft zeker met de benoeming van ds Janseen oud voorgangar van a kleinen ChrietelijkGerefor meerden kring tot lagaipredltont in algemeenen dienst dé Ned Uanr Kerk gegriefd Ons befewaar gaat niet tegen den persoon van d n benoemde die met toewijding zyn ambt van ral4u edlker heeft vervuld maar tegen het feit dat de leiding vim het pro tcetanteacbe deel van one leger is opgedragen aan iemeand die niet het grootsrte lichaam van het piot Mantiame in ons land vertegenwoordigt en die zelfs de wetenschappelijke bevoogdh mist om als predikant in de Ned Herv Kerk op te treden Door deae kwaliteiten is het aanzien van het ambt aanzienlijk gedaald Zooals men weet zijn wijlen minister Talma en mlnist eer de Visser voorgsngers van ds Janssen geweest Zeer velen vragen ich dan ook af waarom niet by de benoeming Van legerpredikanten voor zoover de vertogenwoordigew van de N H Kerk betreft de Synou de ifi geraadpleegd nooaLs E bdoofde te zullen doen Dit ie thane niet geschied naar wij uit goede bron vernemen De toestand is nu moo dat de Icgerpredifcanten uit de Ned Herv Kerk die in weten chappetijlce o edding de meerderen zijn van da Janaeen ondw diens leiding kontm te fitaao t Zou ona benieuwen hoe de R K Kerk reageerde indien b v een Oud Katholiek geestelijke tot aalmoezenier in algemeenen dienst werd b ioemd Brandatorfenoomm s8le In Zuid HoUaiid it lïoUcTdani is em vergadering ge boudoo van dö Zuld tHollandBche Vftreenlftiiig an BraudntoffonoonviDlaBiee onder voorsKieracbaip van den hoor mr P BriW uil Leldnn Medfi edeeld word dat van do Noord IIoUandjbohR Varwnlglng berldht wa ont I AarnR heett do aooretarlfl hot iaarverRlag iiitgcbraciht In dit versfiag wotrdter aan hwfnnerd dat lii do beruchte maand Decftmlier 1817 enItrJe leden van brandBtoffeiioonanfcwler In d Itiintftreok gedrongen door de acAB mooiUjikiheden van die di gan ftamon kwamen in hotel Victoria tf B Omvw h ge om gomeooBchappe4iM de belangen to bespreken en haar houding te bepalen betreffende circulaires die van het R K D waren lütgflgaan Van een gioineottwhappoliik opreden werd moer vorwaoht dan van don enkeUngl Bovendien wilde men trachten meer eenlield te brenigou in hot beleid dor brandetoHencomanfefties wier districten nauw aan elkaar grenzen Daar wnnl do stoot gf f ew t do organi afp der Zuid Hollandsche Vereeniging en aan djen kleinon kring dankt ton lotto de geheolo landelijke organteatlB lianr Ufrm Voorla wordt in dit vèreUg irtodi wJwld dat M se leden ftangaeloten 7ijn terwijl IlaaTlem en Biiasum alsbultengowono ieden zijn toegiriïodan Upgemoi kt word dat het bestaan der vereeriigung niet tm orgecfct Is guweoeï Zoo w vd de dlitH butliv ce ing 191 019 in overl g met hot bostuur vaBtyeötcH terwijl het door do voreeniglng ontworpen bonnenslelstHl door bet R K D is ovwgWiomen Ook voor dit Jaar zijn er op aandrang drr Vereeotging oenige aanwijzigmgen In de dlatelbutierögeaing aangebraoht o a het extra ranteoon voor de groote giOBlnnen Goweeon wordt op het fdt dat de Kationote Botid van jirani teffenconinAafllee zijn oiiiliMaan te danfitcn ho t aan het Inltiartio sun de Zuld ÖollpndBohe Vereenlglng iVoh leeft in de vereoniging deweneoh oni zoo npoedüg jnogelijl van eiilo dlatrlhiiNe t worden onSioveö Zoo lang dit wshler idet inogelijk Is zal men zloh met dozeifde toewij ang aan deze zaak blijven g ven De nlfHiwe stnlbuUere ollng gal aanleiding tot oenigo opmeriiinigien DWöSlaud dodde o a mede dat men danrnog ftti edK nacflit op de levering van 304 ecsnbcdon van het minimum terwijl men weer omi niciiwo toéwljzCng op h zoinorrani soon onfcvaogon hoeft De voorzitter gai In overweging met doveretrekkinr ven brandetol op bot ndnbnum mnt BOen door te gaas u de afrekraingMtateil P i t aan het R K D in te zendenaU rUo iniwonera hun elf eenbeden zouden hebben ontvangpn t IHi het R K D zal vwwte w ordNi aangedrongen op eoft meor gelijk dSstriburie ven kvraliieüt on kwaniütöH TWEEDE IUmER Vergedfving van 7 Mol VoorzlMer Mr t JVwk Na eonllge dlsoufiete word hot weitont worp tot boAtrlJdUig van Ming z h et Mngfwwnen i Hot vrouwenkiesrecht Aan de orde kvapi daarna het voorstel an wet van den hew Marcfaimt ca tot wUzlging dor Kicwwel invoering van vrouwenKJeMedit Ik beoc ftB Wijnbergen tr k zeide voor htH vrouwwikiomcrfit ie ziUkui st uwaeo al Is alja atitni p int van vroegüi lUat gowijzlgd lüea voocslander van vrouwGiikio echt is apr noott goWMtii inaor hlj aaavaardt li t als een ol ch van 0OM tueotie van het kJesBtelael dot inen bij de aonftMe QrondwetHharzicniug heelt aanvaafd He4 e g vue n kiesreoht aobt pr oen fbut ook bet vrouwenklesreohfe maw ia een rtbon oui Z ï de eene fout de andere ktniuon Teibc ccen Vi l zf uliigen van hot Vrouweo rociit De heer öt alman ahr deia verklaarde zlob togen tiet voorstal op grond van zijn Oltrdietelijke bagiD len De vrouw zaide epr heoTt tot duiver ooii weiaig bolangsteiiiag getoond oor do 8taa HbenuK ÜDgen l fgen uU H aidlng van het raannonkleerooht hoett spr geen bezwaar m n niet U em varlaging van deu leof ijdegiren tot J1 jaar Zijn beswaar gaat tigea de toekeiiining an bet kleeffeoht aan de gehuwde vrouw voor zoover zij niet aan bet hoofd van het gezin staat Straffedooe zei men goen inbreuk maken op de Kuioriiolt van den man en vader hom vwi God gegüvea Den man komt het laieerooht toe de vrouw 1 hom al hulp toegowozen IWcenning an bot kiosceoht aan de vrouw is inbreuk op de ohrU tetijke ordonnantie en zal noodlottlgo gevolgen hebben Spr protóotecarde togen het zuiver revolutionair vrouwei iesrecbt van dit voorflCel Ho4 yi een poging M v rkradbdng van hot reobt en van den plicht van den main hom door Qod geodlionken Ooea dcir reohtscbe partijen heeh naai apr moenmg hot reobt zich voor dit voorst te vorklaren Movr attzo Qrooneweg d a p merkte op dat do vrouwen tbane invloed hf b il op de sainenotelling der Kafiwr in do politfeko orgonisadea bij do Statnniverkieeingen zijn 16 vrouwen gekozen djio nu kle gerccbulgd zjijnj wwr do Eerste Kamer Maar voor de Tweede Kajnier hebben zij hel kteorecht no niet Bovondion kleeen de vrouwen Vn de Staten de Gedeputeerden en kunneil zij zeU gedeputeetdea worden zoodat zij dan het recht van veto hebben over raad84 eriuiten Men zegt do gaimwdo vrouw hoort In bet gezin Maar wordt de vtouw dan door liet uitbrengen van haar tetnutthet go n giebwUd Kg zat driemaail fat de vier jaren moeteo stemmw Wor daar door hae fez hi geEKihaad V Gaat zij niet elke week naar de kerk Hoe kan men een klfnu elo ej todi zoo opblazen toe een 6rnBti g beewaar t gMi het vrouwwikiearechi De groO fout in de redeneering der tegenstanders la dat men het voorBteit of wij van alle vïouwenpo Iltlcl SMulen wdUcn maken Laten de mannen om de poUt ek hun werk in den steek En waarwn verwacht men dat d m Van i vrcmw Men zegt ook de vrouwen hebben en andere roeping 1 Mbar dat zeggen d t mannen altijd Zou men het nu niet eens aan de vrouwen zelf oft erlflten te beoordeolon wejke baar roeping i Men be woe rt gii spr voort dat de vrouw meer toegeeft aan g voetoargunieniten Zou het nu zoo ctg zijn geiwoaBt aU men de laatote jaren in deverecMllendo landen meer gehoor had ge ven aan giewoelisaxgHmenten f GeAironde den ganorfiMi oorlog hec t spreekster de vrouwen gowaexsohuwd het ontstaan vanden oorlog niet te wijten aan de mannenregeerln ® uiear aan het kapitidismo Maar toG zou spreekster nu deni mannen willen zeegen slaat met de ervaring der iaatsto jarw voor oogen ndefi zulk een hoogen too a aan over het gevoel der vrouw I De mannenmoraal Is bij Üaar huwelijk Vorileet de vrouw haar zallfttandlgheld zij komt onder dei man t6 staaSi Naar spr meening kan de vrouw nooit het p TÏvaat bezil van de vrouw zijn no het genifiOttsohappeiijk beait van dte gemeeneobap Door hot kieerecbt zal de vrouw tot Ruimere ontwMdkrflng em onl0ootn gt van haw gocBteflgaven kunnen komen Wad de atempUoht reti deze heelt hel pleit verloren on za bij de a 8L Orondweirfiorzleniog verwijderd moeten worden Do vergadering werd dflarop verda a tot hedeoroiddBg 1 uur GEMENGDE BERICHTEN De menwe broodprjjxen Naar de Tel verneemt 1 In eenbi den Haag geboudon bijoenkomtit vaa vertegen woonïïgere uit hot IWLkkere grootbedrijf In ons land de jongste mlnieterieele circulaire inzake do nieuwe meel en Moemprijzen en het epcouleeren den onderuiten oOTiourrenfiegeeot der iMÜckere ten einde de broodprijzen kuosünaitig te drukken aan scherpe orlliek onderworpen Na neiuwkeurlge oaloulaide kwam men tot de ooncdueiie dat goden de booge arbeidtdoonen een brood TiJBveriiooging cal inoeton plaats hebben op de bantovan 1 cent per wittebrood van 6 ot en 4 eent por brulnbrood van 8 tms In deze prg be pallijg zou 06én reke iiing gieluMUieu zijn met poBidwerbeteting van den werkgever Bond Ned Ottderwttaars Do IdHiing AiHiienlHn van den Bond van Nod Onderwgzore n het Nedw 0 d rwijz r enoo sühap beeft gieteravond bealole in zake oodorwijastafclng vooralsnog niet tot Making over to gaan omdatalle middelen van iffotest aiot zijn uitgeput De vengaderlng werd opgmrelitZondag zoo root inngolijk get i naardo proiflBlblJeonkomet In Den Haag te gaan 420e 8TAAT LOT£RU 4e Klasse Trekking vbb Dondeidag 8 Mai Prijaeii van ƒ fi 280 340 871 4a0 768 Til 910 1066 U31 U96 1289 1816 1411 1666 1746 ISll 236i Bl 2717 2931 8029 3184 S262 3640 8tlif2 4028 4178 4662 4771 6041 6299 6486 t 6 679 6919 6188 6164 207 6679 6760 6H86 7972 8169 8211 8221 9930 10263 10944 10998 11214 11231 11817 11646 11720 11691 11906 11967 12810 12844 12791 12847 12Ö21 13036 13113 13454 18703 13767 13986 14063 14079 14106 14206 14494 14637 14969 15369 16376 16626 16224 16562 16849 16932 16944 17389 17691 17809 18116 18294 18608 18681 18900 19560 195B5 19660 19718 20Ö32 20668 20b86 20787 aoflaa INK lOHT INGEN IV ELKE GEVAAR 80HADB OF HINDER KINNEN VEKUOHZAKEN BUlltiEMiEESrrEIl on WETHOUDERS vau GOUDA Gelet Op de artt 6 en 7 der Hinderwet Ur wgiMi ter algemeene kenni dat op do becretaro ter Visie ie geiegct een zoek vatK bijlAffen van Gebro H en P do Joqg te Gouda om veigjunolng tot uitbrtfdling buoner bestaande ko m bauketbekkerij en solkcrwerkfabriek geIt eu aan de Peperstraat no 84 en Ko mijiutK cg no 1 kadastraal bekend ia Sectie D no 1670 on 1768 door vergroeiing der locaflteiton me het nangrenBendo perceel ge4eg eQ aan de Peperstraat qo 36 en 38 kadastraal bekend Sectie DN 20f V ra plaatsing van een beetUucbtoveii en 2 eloctronïotoren ioSet vm 8 P K Dat op Dinsdag den 20 UeC 1919 iM namiddags ten IJ ure op het aadhuiF gedogenbold is om bezwaren tegen ds govraagdo vorgonidDg in to brengen i dat gedurende drie dagen v66r dien dag op de Seorotarie dor Gemeeole van de ter zako ingekomen Mfhi dfiuxen kan worden kewilB genomen De aandacM wOrdt er goveatlgd dat volgens de bsFitaande juabprudentie niet tot beroep gnreobtlgd zijn zg dte idet ovcrennkonwtlg aa tUcei 7 der Hinderwet voor het Qemoentebetuur ol een of meer zijner loden zg verscbenea ten einde hunne bozwoi en mondelfaigi toe te Uohten Gouda den 6 Mei 1910 Buirffemeflateo en Wethouders voorn ST VAN DER VEÜR De Secretarie ULBO J MUS WAARSCHUWU Or Keuring voor d a nUUtalren dtanat De BURGEMEESTER van Gouda waa sobufvt en ieder die r belang by heeft zioh er wel voor te wachten zich met tusscheopersouen in vertdiiding te stellen om voor den dienst afgekeurd te word n omdat indien hü ioderdaad ongeechikt ia de afkeuring ook zonder de tusscheakoanat van dae personc zou plaats hebben Nadrukkelijk wordt de aandacht gems tigd op arttkel 206 van het Wetboek van Strafrecht dat luid als volgt Met gevangenisstraf van tan hoogste twee jarra wordt gestraft lo hiJ die Kicb eduriftelijk voor dea dionat hij de krijgsmacht ongeschikt maakt of laat maken 2o hij die een ander op diens verzoek opzettelijk voor dien dienst oi euhikt maakt Indien in het laatste geval het feit dea dood ten gevolge beeft wordt gevangenll raf van ten hoogste zes Jaren opgelegd Gouda 6 Mei 1919 De Buigeineeater voornoemd ULBO J MUS UnOEFENIKO KIBSBSCHT door perMMMi dli tit dienstbetrekking rijn De BURGEMEESTER van GOUDA herinnert personen bg wie on bestuurdei van bijzondere ondernemii ea en inetellintgen waarbg mawien die den leeftgd van vgf m twiiiüg jaren hebben beretict in diouBtbetrekking zg dat zg voilgienff airt 54 der Kieswet verpücht zgn te zorgen voor loovernlet bIJ aigemoenen maatregel van bestuur vrgrteWing Ie verleend dlM eder van dezen d Q bevoegd is tot een ie houden stemming mede te werken giedurendei ten rninete twee aohtereNivt gende uren tusachen aoht uren dee voomddAi envgl uren dee namiddags daasrtoe gelegenheid Viiwte dat zg volgens art 6fi van genoema wet voorn zoover airtwid WKttdli verrkW In fttbrieffen of werkplatt i6n verpUobt zgn te zorgen dat In het arbefciidokaill en zoo er meerdere k n ai gn ioh grootste of wel fn moer den éteartwU lokaal gedurende twwï werkdagen vAAr op don bot stemming bepaalden tgd P eene ricbtjbare wgze fa gebangen mb door hen ol van hunnentwege onderteek nde lijst de twee aoht reenvoMM uren bovenbedoeld vBrroetóoode yoor elk alBonderigk ot groepsgewgce of voor allen geaunenlljki dal volgens art i O dar Kiewim ver troilng m buvensiaande voondiri ti o k ErtiaA mi haohienl vratenhuogl aio veertien dagen ot geldl o t ten hooffite vgi en zovofltig den ÜOi elgemeew maatregel van bt ur bovengenoemd Is agevea bij KtUnktga l lult van li Mei 1901 UiaatsW no 109 en lui dt abt vol gt AxÜkel 1 Vfijenahlg wordt vorioéod aa do lu t t Sï thaiw M dor Kieswet l edoeidu jKWBonon eu boBtuuraers an bijaoodwo instolUi h en öndwiiDiiili g a u musien van Ui hun In diensCbotrotckingi zijnde pereonoo welke uit liooldo van dia diwu+ttK tn ikkliig op dm dog der ateuumlng t u clien do In vtirmeld artÜiel goooeiitde iijdfilippen niM gedurfde twee oliiareeüiirolgfflirte uren vwioeven ia do genieento op welKer kicaorBlijst zlJ voorkomen Afl el 2 VrlJrtelBog al onwoUreten in hei voorgaand artikel wordt voorts verleend aan geiicwAnipnlgcn en apaLhokcr ton aan on vm bij h n in dtonetbetrokhing zgnde penaoüen alamede aan pcrBOnon en be stuuirdere van bijzondca e inötollingen en ODdernendngen ten aansien van bg bwi in dfei bbeLrefcUcInfej zgndo eStenn Wple ere Xijsten op te hangen In fabrieken en werkplaatflen ala in art i der Kle wet bodooidi zijn ter gemoento eoretarln verkrijgbaar QoudA 8 Uei 1 19 Do Bargameeater voorooamd ULBO J MUS SXKMMINa JJUKGEMEES lEit en WEliTOÜDËKW VBO GoUDiA brenUoQ ter openibare kounis dat op Maandag 19 Mol 1U19 an il ujioff eafi aoht tot des aamiddag vijl ttur zai geeOftleden de stemming Ier voitldeamg aa de leden van don goiii ecnteraad STBMPUCHT UoInneffd worut aan de vorpljijhtlag opgeld bg artikel U tweede Ud der KiHSwet dait ieder die volgens do Kiez lnHlijet bevofigd ia tot de keuze mede to n erken zioh binnen den voox de tttanvuilng bepaaldon tijd ter uitoefening van ziju iileHTOoht nu et aanniehlen Uj hoi eK iubureau in hol voor hmi op de icle ïi j iijm aangeweeon stemdKAriot AaUkel 149 der Kieswet luklt Do kiezer die met voldott aan do verplichdng opgelegd bg art 71 tweede d wordt tenzij den reohter vftnoene geldige rodoa van verhloderlns bigkt geNtraii wordt met berisping of eenofelddoete van ten hoogste drio gMldon indien tijdens het plegen van do overtreding nog geen twee jaren zijn verloopcn sedert eeoe vroegere veroordeeün an don fwbuldlgie wegras gelijke overtreding ouherroepehjk te gewordep dde dft Wege opgeleflLie goldboete vrgwilllg ie betaald w dt geldboete van ton hoogate tieii gulden opgeiegdL De ukspraak is aan hoograr boioep noch caesaiJe onderworpen Iradien do straf van berisping wordt opgf Iegd aan een afweaigj g Uevein beklaagde iiordt eene aohiteigke vermaning van dea Kautonrechter om aan de verpllcliti ng opgelegd bij ar 71 tweede M In hot vervolg te voldoea aan den veaoordeeldn vauwogo het openbaar ministerie beteekondi op de wijze vooigeeAbreven bg art 444 van het Wetboek ran Stratvordórlng Tev jift wordU de aandaoht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht huHendo rllij diio opzottolijk zich voor eenander Uitgevende aan eon © kraCh MW wotolijk voOrBrkrift uitg fic revon veri ozlng doelQo mt wordt geatxaft met gevangenuastraf van ten hoogatqi een jaar Goiida 8 M i 18 19 Bjurgemeeotez en Woiioudlcffe voorn De Burgepieeeter UIJïO J Mi IJS De Secretaris M VAN DER VEUR STADSNffiUWS OOVÜA 8 M 1919 De Burgerwacht In tegenwoordigheid van Burgemeester Uijs zal a a Zaterdagnwrgen te half tien de achietbaan aan den Rotterdsmschen Dijk door de Goudacfae burgerwacbt officieei in gebniik worden genomen Ieder belangstellende heeft daarvoor toe eng tot het terrein De schietoefenhigrai op de lange baan nUen des nandddage te 3 uur aanvangen alleen de gwofenden nemen daaraan de l OOUDËRAie Gisteirena VoQd trad voer de aid Mloor dreüht Qouderak van den VD Bond als preker op de heer Jhr Mr Dr E A van Berenateyo r wees er op dat er op het terrein der gemeente heel v el is te do a de vraagatukkoa betreffwde woningbouw waterleiding lichtvoorziening teiephoon bcbooren daartoe Verbeteringen la dat opzicht kKvnen niet tot stand wanMff men bigft voorisuMicelen met het nservatisme er moeten mensohwi geiOüen worden van helder inzlobt en de nwrattacüï beginsel Spr wekte daarom P te etwMDea op de V D Ujöt Na uit ttinB van het proBram van deaV D Bond beeloot mr zgn roet aandaeht govolgde rede De Voorzitt er de heer H de Wilde t daarop met een wowd van dank aan 1 fipreker en bet taffgke pabUek de Wgtderlng INOKZeNDBN GMcitte Rwlaflitie Mag Ik U opuMne in U r blMl van volgend stukie Naar oieédiDg van de InterpeUatle van den he Donker in de taatate raadsvergadering wil ik oven bet volgende raededeeleii tondag 27 April kwam een woonwagen te StoL ATukenduis met een zeer ametig Zie ken man Er wend hier te Gouda een priester gehaald doch geen arU Ook Maamlagmorgen wae om 11 uur oog g en arts ontboden Om li umt kwam b j mijn buis da boodschap om te komen Daar ik niet thuia was en niet voor 6 uur ttiuia aon keoMU werd verwezen naar een der U n gt meente rtseQ De familie vooidÊÊhiivt noodig en zou wachten tot ik tmda kwam s Avomla half 7 kxvtf ik b mijn thuiskNMnst de tweede boodschap waarbU ik de nienscdien aaide met de wagen naar bet s ekeUkhuds te rijden waar ik dan dadelijk zou ziü Dit daad ik lo om patient beter naar t riekenhuia te kunnen vervoeren en 2o om de groote last te voorkomen die ik bg een wrig daigelgk geval heb ondervonden toen ik een woonwagienpataent uit Stolwiikersluis in het zdekenhuia héb doen opnemen S uur iater was de patient tai het ZiekanbuU igeiMnien Addua de ware toedracht van deze zaak Een fateoeniijk man brragt zelfs als raadalid Hider de vlag algemeen belang niet op dertfelÜkie wijze zonder voldoend onderzo e k iemand naam ter sprake Dr A LK COMTE Jr Gouda 7 Hei 191 KERKNIEUWS Vrijz HervormdeB De algemeene voigadering der Vrijainnig Hervormden in Kederland aal 12 Juni te Gnmingen worden gehoudn RemoMtrantsche Broedenchap Do algemeene vergadering van de RemonetrantscJie Broederschap wordt van het Jaar gehoudon te Rotterdam op S en 4 Juni Aan de orde komt o a een voontel tot wi aiVlng va nde statuten ingediend door de Societeitacommiasie Deze wgziging strekt ten deele om tegemoet te komen aan be Tvrvoek van leden der Haagsche gemeente uit den aard volgelingen van ds Wannée om het mogelijk te maken dat Ra monatrftnten wonende hit een jriaats waar e to Semonetrautsche gemeente bestaat niet ala leden hiervan maar als algemeene leden an de Broedeiacbap vezbondm bMJven AMiTankelijk was van dia zijde ook de vraag ingekoónen of er in een plaats naast d beataande een nieuwe gemeente kon worden gtfvormd Het antwoord was dat dit met goedkeuring van de algemeene vergadering anog ijk is Maar het verzodk bovengenoemd teoivt an dat bed dnl Ktatd ora een zelfstandige gemeente e stichsn ia prüsgegwen De Toorgeatelde w wü iging beoogt verder a a om de benoemhtg van een hoogleeraar aan het seminarie die door de aU gemeene vergadering geschdedt te bepalen door een door Het curatorium opgemaakte vooi teac t ysn twee of n eer personen den obeechrijvingsbrlef komt verder t volgende vwrstel vtau de predikanten C E Hooykaae G J SJrks en W J Wegsrif voor Ie De Broederschap trede toe tot de te ymaam of inmiddels reeda gevormde federatiea van vriJe rellgieuaa groepen n organisattaa In Nedetland 2o De algemeone vergadering benoeme een commissie die bil voorkeur in overleg met vertegenwoordlgêra van andere gezindten de mogelijkheid van moeïdere aamenwerking tusschen geestverwanten op kerkelijk gebied onderaooke O daarocmtpent op de volgende algemeene vergadering rapping uitinenge Aan de vergadering zal ter herdenking van het 300 jarig bestaan der Broederschap nog Iwt Tolgende zjjn vaitMnden ïfiaandagavond 2 Juni onder leddii van j dr J A Beierman van Amsterdam een godsdiwistoefening in de Bemonstrantsüho kerk waarna in de Officiers Sociëteit in fr Park de officieeie ontvangst der leden zal plaaU vinden ook toegankelijk voor hun damee Dinsdagmiddag na de veigtadwing herden kinsgtede van prof dr G J Heering hoogLeeraar aan het aeminarie gevolgd door een rede van pwrf dr H U Groenew en uit Amstwdam ter opening van een tentoonstdling voor genoodigden met hun dames Venndgens diner in de Diergaarde voor genoodigden en leden der vergadering met bun dames Woensdagmiddag na de vargaderlng boottodit naar Dordreciht voco leden der vergadering gnnoodigden en hun daniea Te Dordredfit wordt een godsdienetoef ning ehouden in de Remonstrantsche kerk aana de bijenkomst wordt ontbonden Aan het verslag van de Commissie tot de Zaken der Btoedersohap over het dlenatjaar 1918 1919 ontleenen wiJ het volgende Het aantal leden ging met 589 achteruit 17 188 tegen 17 n7 in het vorige Jaar Tot dien achteruitgang indien wü ons niet vergiaaen loverden de laatste jaren ataeda een vooruitgang op droegen bij de gemeente Gouda 121 leden den Haag 111 Groningen 100 Amsterdam 92 Hoom 78 BottMdam 54 enz Utrecht ging voortdt met 49 Anenfoort met 22 enz Xn de vorige algemeene Tvrgadarfaiff ma MUI de OammdMie opgedrag npport uit te brengen over de wenaohelijkbeid en mogelijkbfüd dat de getMente van Seheoahoven Waddinxveen Boekoop Zwammerda Ni aw4K op en Code Wetering hetzö ondtrIkig h tcü met een andete gemeente gecombineerd worden Ingevolge daarvan richtte de Commisaie zioh tot de besturen dier gemeenten met de vragen Indien eomMaatie weniebalUk m moffeitfk inkA fMalit met walk gemetnM lou dan da uwe kunnen wflttkft aMnracvwagdT ladlM r ren wtt btj B orarwegeiMta btnram tegM w oombiaatia mochten aatfiraalf atkL etka züadiar Hierop hebben de baatoren van ginotta de getneenten veleriei bezwaren tegen combinatie geopperd in verband met afstand teruggang der gemeente waar da predlkant niet woonachtig sou aija ani De commissie moet tiiaoa nog om ond r oek insteUen naar behoud van rükstractamentcn bg een oombi iatie Zg hoopt op da volgende algameeB v adaring rapport uit te brengn Uit het rsaag van proftaaor n euratorw blijkt dat In 1918 vijf studenten het se minarie verlieten van wie drie na voltooide studie en een na het welgeslaagde 1 deel van het proponents Drie studenten kwamen aan Het aantal aeuiBariflten daalde zoo wi elf op negan n vier mann Uks an Tijf vro wwlijke PQUXUB Op Iken werkdag dea vowmkkhtgig Ui soboD 10 en ii uur zgn aan hot bureau van politie loJiolitingen te bekomen oiuLTunt de navoigende aldaar gedeponeer do gevonden voorwerpan 8 eleuiels 1 lorgnet In tul 1 hoiuldnpeonlng 1 idodnrportemonnaio VooTte zijn tel bevfagon 1 ring bij H GearUseD L Gouwe 21 1 1 broohe bg p den llorlog iWünawt 117 1 oorknopje bU J NieuwAnhoizen i de Vlaohmarkt 291 1 knilwagen bg L d WoU iX akade 1 1 rijwiel biJ ÈlUtlonaohef Station 1 handaoboen bg J BofA Walestoeg lA 1 por immaato bg K J Bfltw IJaseilaan 106 1 bontje bij H V Klaveren BoeieJcade H 8 nwdaiih bg C de Jager P C Botbstraat Gü f 1 8 bg H de Vit Pr Hes drUutraat 114 1 eiarenkfet hg B Stolwljk Raam t 1 handaoboen bU C I v d VeUe Veerstal 3 1 slWeren broofae C v Vliet Markt ifi 1 kinderschoen bg W Koelman Vrouwc teeg36 1 fletalantaaro bg Oez Bünan Fiiweetenoingel 6ti t handschoen bg J Kok lloelokade 2S5 1 dubnatok hg 8 van I on ffilbehulnaatr Mj 2 vorken bg A Gibbon Boeohw 24 1 aohltdereklel bij C de Beg Katteosing l S6 1 tuch je met loboud H Baaa KattebOngel 72 1 Bongenselooi bg L Spijkerman K lzersvraaC 70 1 pOrtemonnai bg A v d Kug Kanaal raat 17 1 pefroleumvat bg J H dan Biet Veet lOSilCeior tmir van een mantel bg H Boom R v Cat w 148 1 oorbel bg U v 8 Klis N V Gooreteaat 4 1 plaafc bg E IMober Houtmansgracdit 26 1 podi om matten te naaien bg J ZeM Baanstraat 9 1 potemonnale bg C Rietveld L Dwarsstraat 24 1 roaekrans bIJ W milemee K Bav n 909 1 handMboen bg H V Wao Boomgaardafraat 67 4 aloutelB bg H de Vrieo Snooljstraat 9 1 bril in jUtUt on 1 tsag bg G Hondriks Komünstaeg 63 1 whort bg A PrinsoabMgi A deVSecèmarkt 19 1 ecboen bli J Boegbelm Boelekade 9 1 hand aaoh bij P Roparon Soogatrftat al 1 Inook bg Jf do Vries Boêlekade 289 1 pr handschoenen bg B HordUk Karnomeikïdoot 39 1 haJsketting bg A 5taIcnherg Veeretal fi 1 rlod tje bg J C Ggzeng Bleekeiaaingel 12 1 pakje met inhoudi bg C de Koster Laaarua kade 2S 1 portemonnale bg A deLeeuwI r C Boawtraat 74 1 portemonaalo bij P llegnvins I Noodjgodateega 81 1 zaSuplegieige bg D Bik Splorlnffitraat sa 1 Hohekelannband bg H F v Loon H V OatewegJ 168 1 hetdenhond bg W C de Pater Tulnstraat 48 1 scmUnd bg J Verkerk Tukutraat 42 1 Aohakelknop bgiM Endenburg W Haven 6C l parapluie bg J do tiruljn 4e Kade 12P 1 duimstok A J v Harten Vaffkenrmarkt 4 1 food riagetje bij 1 Megor Markt 68 1 brooho bg Gorwig C Ketetetraat 43 1 portemonnale bij O Kofman Kmgerlaan 22 1 R K koricboek bg P J Veigear K V Goorstraat 6 1 portemomtaJe bij J RfletveW L Tïendewïf 27 1 horloge met armband bg A Weil Punt 1 1 HQbortje bg H Hameralag proeneweg 19 ai centen bij W Andere Weeahufa 1 handBCiwen bij K Anker WalvisOhfltraat 90 1 portemonnala i 8 melkbonnen bij wed Abel LeeflMff A doVhoh markt 60 Gouda 2 Hei 1919 De Gooiidiai rt van PoUtle A BERTHEUX MARKTBERICHTEN GOUDA 8 Mei 1919 KAAS Geen aanvoer BOTER Hedeigke aaovoer Handel vlug öoeboter il Sfr 146 ffetfooter 1180 VEEMARKT Melkvee geen aanvoer Uogora vazke red aanvoer handel ma tig l0 7q0 90 per hall K G Magere big gen goede aanvoer haoiel mattg 14 p week Verte eebapen weiidg ainvojv handel traag 165 70 LMnmeren goede aanroer handel flauw 15 22 Nuobter kalveren red aanvotn hand vlug f 18 25 Fokkalveren f 26 80 EIEREN goede aanvoer bande vlu per 100 albha flft M GiMntsBvellteg NIEUffERKJBRK a d tJSSL 7 Uel Ooftperatieve TulnbouwveillDg Nleuwerkerk a d IJaeï en Omatreken De prgzen waren sU 15 80 6 40 ld 2e aoort fLW 8 60 per 100 alavellm 85 96 et per K G rabarber 17 40 9 40 per 100 boa Aantt ivoetd lOSJMS kroppen ia êUU BRAAftLOtZC MENST I i HKHLLliN 8 ha urer dm Ugwwoor difen U imUjm1 lu H a wtJ woi uit itvctlAiM t gwieUl Ia hei Zuéd n dw clittu den uwiUL ea TIMM la d ittud uuv rknd fd la tiaflyudka wMui troepon uU de kalouUls Uck wa d iitM uoie k do WMiMid wvudwd UU Liwi rad d Klon d iumatata op Mvl aaluiOAlaff m aea wUileii voocboruldliic tvw de brug eau Maval tbe lu tiet tioti miu M m ewmv ea uuMbliMf uurvuur Iniinisafcte üp do bru Uf U fljKi t vau W tot W ItoeuMuou Uutligou d Html gerichte uiwmgniur veroor uax e toefatM ttwiufe BOitvle In bot tfebieü iin Lnkole i t do vijiod xlja uulall iw t voo tg ol la des aoJ ligiuÉiT vorai li iii r eoior moe do buuM VK ujtU Ienge ai4fe vmo Merfteit rljeadelijkt n ik dtMt elrijd opfoveu en itoli op de Utiio MMroDOVili NoiJ IMcKit UiilÉi liO tentfljtreJtJteu Du 1 t ilioa buku Nlitmmy tijdelijk feor OQidtir dekktoc von ptul enf 4oua au te voUen Uc Hongaren berovenlea tioor tegcouuuïvalUll de tad Aan gene iijde van den Douau nlota uteuwa Do lolcoben doen sedert vijf di on hovige aauvaUon legen den Sagatairjaner verdool g n joeotor De opuMKb d arbddenluilaUloo naar de bedrcégdo atrvkeo ii lo vollen Eon ArtoMerabgor BERLUN 8 Met Do ViMimii tagoorjaf il Toememona oen ariKudenilegor to vormen dat g loolt l H uit burgerwachten boaUan lal oni daarmeo aan het gebrek aan aru boktors In do indiHtrio en op lasdiiouwg Uod tofainoot to kotnsn BoMtlsradoiL BBRLUN 8 IM In iHt rtjlmlnllterle van ArMd wwd hot wotoonttrwp ovor do bodrüfsrodon reread gmsakt Do bodrtjflradon sullon in plaats vau de arbeiders on bearabtonoommdaitfos traden doch ntoerdero boroecdhoU larlig Ook hot modoxcginc Kliap Ui tnotdUng on ontalac ia daatWI garogaid In hot RoergeUod ADVKS1IÜNTIIN HE R VRAAOT BERLUN 8 Hei Na liot boWndlgan vaa do staking in hot Rooivobssd vorbotordo do productie van kolon dn de afgoloopen wook wmwrlulijk Do laatata dwa werd dago 1 wgrnoor 200 IXW tea godolvon Deiio toonanondo koleivniduclio bogint ook op do nitnodiac in hot apoorwogvorkaor guütlg to waricen Do voomaamota trainvarbindttu gou lullen aoo tooI doonlijk hersteld worden do Tonuitildbton mat botlakUng tot hot reidgersTOffteoer in dan tornar iUn aog oven slocbt Do tolograftsclw gemooniehap taaachan Veisailloa an Berlin BEBLUN 8 Uai Daar voor da TsrMlu ding dor vrodaodetwMio in Vonaillao mot Berlijn slochta ttvoo lijnan ovor Spa tor b sdiikbdng staan die nu en ikn bedda gootoord zlin werd een draadloos atation ta Nauon en don Elfaltoren geopend Ter bovordering van dit vvriceor word hot minia torio van buitaidaadadio laken te BoriUn afdeeling vradoaondorkandolingon door oon direoto lUn met het draadloos sUtion Nanas vei4 ndon en de DuMad dóleg tio in Varaaiileo op denltdo w mat don BtfoHo ren Bonwndion mi da MaoUng in Bortyn an die van do dolegvMa t VenalUea van oen eigen ontvangattKbion vooralen aoodat de vnn andere groote draadbioze stations komende berichten ook diroot opganoann kunnen wonden Do Frlsla JI s a Frislii zal van namkHag 6 uur to IJmtiideji aankomen ELANGE plante nboter 60 Fa J C DEN BOER TELEF 258 GROENENOAAL 13 1042