Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1919

SH aliinrgafi Ö F O I la kk Bap raaM HeesdMhMsid zifnwecferoverof yerkrügboar WV GABA BAZEL FIUAM HtCVeRSUM 1234 40 AdminaBMig t T l i Inlan Ui Het is noadig dat dit gewdiiedt want bet moet zekar i dat niet op een b zondere wijxa aan de aigwneene varordnung wordt ontkomen Trouwens het is wet ooodig dat hier Ingegrepen wordt waart de juffrouwen in de kioflksn badden Ifaans disni tot dss avonds balf bw alf bstgan waaritjk a t aangaat Het is wel doodscb m de stad wanneer om negen uur t wmkels diebt zijn maar bs belang van aeer velen is er nwa gemoeid en dase inperkint van de cooourrtittiesaeM kan wawrlljk g w kwuda BAOENAAfi let kiisriiiiit aan de Vroyv D groote atr d om het vrouwenkiesrecht IS uitgestreden Do Tweede Kamer heeft gisteroi met 64 stemmen voor en 10 tegen het wetavoorstelMarchant aanvaard waarby wordt bepaald dat aan de vrouw het actief kiesrecht zal worden verleend De actie voor het vrouwenkiesrecht IS dus met succes Ijekroond Na de vastlegging in de wet van het passieve kiesrecht waardoor de Trouwen verkiesbaar werden verklaar voor het lidmaatschap van de Kamei de Staten en de Gemeenteraden iB thans gekomen haar daadwerkelflke deelname aan de samenstelhng Jier besturende colleges wanneer straks de Eerste Kamer het votum der Tweede Kamer zal hebben gesmctionneerd En het is met aan te nemen dat het Hoogerhuis die sanctie niet verleenen zal na den duidelyk sprekenden uitslag die er gisteren op het Binnenhof is verkregen Het onrecht de vrouwen aangedaan bu de GrondwetswBzigmg van 18 7 toen in het bekende art 80 het woord mannelijk werd ingevoegd 18 thans hersteld Jlilet belangstelling hebben w kenms genomen van het ons dezer dagen toegezonden Gedenkboek van den Ned Bond voor Vrouwenkiesrecht waann de ontwikkelingsgang van het viouwenkiesrecht wordt uiteengezet en waaruit bltikt uit tal van citaten ontleend aan de Handehngen der Tweede Kamer van 1916 dat het door woordvoerders van alle politieke groepen met uitzondering van de Roomsch Katholieken ia uitgesproken dat niet alleen geen werkelijke bezwaren tegeil het vrouwenkiesrecht kunnen worden aangevoerd doch dat billvikheid en recht en het belang van land en volk de invoering daaivan vorderen Sprak in de Kamerzitting van 24 Oct 1916 de r k afgevaardigde de heer Loeff het uit dat de quaestie van het vrouwenkiesrecht voor de ovei groote meerderheid der roomschkatholieken geen beginael quaestie i Urn 7H uur Soo De trtunlo LmIIm 11 B S SomaJoin 10 Mt4 T uur Zaaf KuuAïm a Fe t ll old N C J 0 0 n W 8 uur Soc d Eéuulo Voor ilraclita oiid Aid Goaila ZuM HoU ar pen K n Hrt Gropuo Kruis 2i Md a uur Gebouw Bouw e Wo uiagtocBiehl B l j iajKliacomiii 4Kj Ar tl BilerfS vOTïackMi wij geregeld tijdig niediïdieltng te mogea ontvangen ven ver gwïfrlfl n ooncenen vemiaJtel jUieden etiï om de e In onze agenda te ver meldnt Hst Oude tn hst ntevwe Regien Van onzen K oorresponMnt De revoMse bee natuuriuk hsel veel In Duitsehland vei 2iderd Het eenmaal sterke en gei glamtnteenU Duitwahiand bestaat niet meer Het zoo vaak genosrode nuütai msme is neg lÉocbts een berinnering Om oldaten te kragen In het land dat esomoal van soldaten en offtcjereti wemeLde most men tltsas het nuddel van plakkaat voor draobt en advertantats ja selfi van de Uno waarnemen ha deze manier wordt dan nog vaak met oen nunacbtend cbottderophalen ontvangen terwyii de vrywilligers b zekers deeten des voUdb llesbehaave goed ge zijn De oivtvangat die de rogeenngstroepen te Haye buv te beurt vtat bew t dat fsneeg Maar de revoiuae beeft tc de men eeben met verandsrd Z J hebbes hun swakboden van vnxger bahondan ZÜ dotdan dW alleen iat b bsn die vrosgsr offleiwr g Düitschland is tbsna gnvordsB SB land onder offficseren btfna Uat een madedeekliw van de Uadan weet ik dat de Saksisobs minwtsr van Oorlog of hoe die thans ook beeten mag in Leipag de troepen der Jonge republiek bsëadigd iweft Ik kan mij inostliik dese troepm zon der aanvoerders denken sonder officieren é Maar bot heden heb ik die beersn aag niet gesien De loUtHte offlaer die Ik sag was en herstelLende auitiilerie officwr dis met zitn Aunoixe dn Panorama zat en daar een kop £ h atx knffi drtsik Hl droeg w rks lijk nog de zilveren sdiouderbLadea al washet alleen nog op z jn tuniek Van a jn mantA waren ae verwijderd Zoo kon hy gentat I over de straat gaan De andere tiedsn dragen alle mogeL ika herkMiningetaeke nen zonder dat er iemand aan denkt dat iemand die verwilderen sou fljBsien we even de mutttfin Men weet dat de vroegere miUtaire mutoen in DoititKihland twee teeksnen droegen een Duitse te en en een dat hst land aanwees van waar de soldaat was Velen heUmi nog dese twee kokarden niettegenataande bet met altijd gemakkelijk was ze van het beset gebied tot in het hart van Duotaefaland te krügw It de Nomiter M Ir Miirk liil 1 liiÉns k ki Het recht der moeder n V hflt DuilBoh TUL HEÏaENB flöHLAÜ Terlaald door I P WEaBiELlNË v ROaSUM Naldruk rwbodea Uw ziu ter gin oof oanir het bulteotand ovenato u mijnheer en zij Md eeo Jongetje bi zich én poppetje zoo kle n ik zeg u nie krooter daa mijn w nt en oen gözich el Als van waa idver WM en het kreuacte zoo jajomerUjk Ik heb luid moeten gdbrekm toen ik uw zuster reed Wij zijn er namelijk sdlletjee van door gnan moet n weten mijnheer In den nac t Daftraa heeCt uw broer mij laten slaan Ach üpve ésngA wat richten stegen uit Niete in he geiieel niets Jekatrina AlMan4wwaa was wwg Zij baa mij bevolaa haar naar PetereburS naar be sohlpte rljaen Waarom ts zij niet f Kekeerdf Vertelt u mij mijnheer Ken u dw lu ter Jeka rftui Alexanarowna Het wae mij zeer pijnJijk den oodazoo te hooren aprefeen Hlj Bpns met boer Ae opwiharti eld over een scbande la WO familie ik herinner mij Ik had w jongen een pastedportret gevonden op i m loèdtar Tan het lot en jo atiB 1 WEiWTRIJD om DEN OLYMPIA BEKER Ol HET SPORTTeitmilfi OLVNfRIA l QUICK I a kl aau4a la kl Hm Maag 1 2 UUP MIS so at UUP MKReULtfS U kl It Utr ah f 0 7 1 T pp ln 1 0 a = = M M tg kooir T b ftgen bj Ör OVERBOSCH BlMkanaiugal 1 20S4 8 ZOEKT UW vsomeEb mkt BprolÉgg ae BJm SIGIREX eg Timi HBEKBN BOOKEBfc la dn D ilurio li d li JE idrci 2000 7 TURPMARKT S4 KWAklTElY IS TIMW DIC wtNiien Huismoedei s doet uw voopdeel Komt ziet en oordeelt Prill BDodvleescb I m Fianltflfimcli ILSO MeH onate over wïrf ig d w d Bbetïas per V KO Maohlaaal gaanada ROOKVLEESCH f 0 26 HAM 1 f 0 26 P StolwIJkardulsseht Vleetehhal AanbsTOlend 2024 25 A m V d HEK Colbert Costumes Jongeh Cosfumes Kiiiderkleedlng maHen wij hel U oemalikAli i d z riohtliHI X Uw wa rde l d Mn MDA GEBIiSh Van der Meuleo i GILIAD BlMdiuInresd oiidd nxml d oomik uTel kwAlcD wc B k d TDBrkabdm t i 330 20 Tuberculose en MaiiRlijiders dl door hflt tffbniik ▼ otkomtD eoeslnl voadM Alia kwalen dia haar ooraaak in het bloed riadea orden met gr M i iuccea er door beitreden Pnla per Inch I 1 25 aftamiilf een de CktBlMli Mèdliohi Mutuh Aurort ie WATERORAAPSMEER VaiMttbaar bU AMtOM eO OPSa BERVOETS ROTTERl IIIW ltO0k Hedrensfraal V la klas FHma MS BCRTHt HintMMv H Lr a f Een goed adres ve r irat in dagf Itjlt vtrfunrk li da firma IHBlUKDEIIJotlikiile 36 Gouda Belasten zich met de uitvoering van alle voorkomende werken etreStnde hrtliuls en decoratie schildersvak Mlohtlngan an prljtopgava wardan arne verstrekt Dr Schotte klaa Explfoatauf 1 klaa A r Waf iTa In 4 afdeelintea TupkscH Bad ilB OROOTE BILJETTEN arue tb Romiivh 2 deelen I EEN GOEDE RAAD Bij her taóptü vtü tttVt VOaR DE tfOMSUMPTIE lette me er op dit GBRAPPINCERD ZOUT leverd woidt ca MICT gemalen ruwzoul ook nel in den hnndel voorkomead onder Aea naam PalenlEOut Doet men du nicl dan loopt men gevaari dat men voor dcoielWen prij wetrvoor men hel UITSTEKENDE GERAFFINEERDE ZOUT kan koop het on e iivcrde mmder oploibare en btrrdC tifflillen ifoul ontvangt 2050 30 Bestel Uw Drukwerk bij s A Brinkman Zoon t tÊÊÊtÊlhi tt lééÊÊtÊMêÈlm ia I I lil a a iiiiii i a lii ii É É li FERWERDA TIEM AN WJM M H AI l E L A R B N Haastrecht Abonnementen en adverientlïn TOor d GiiUOSCHE COUKANT en de HAAaTRiCHTHCHE COURANT worden te HaMtrwBht aaogBnomer door oneeD A ent J SCHEER r H TB1 rHT VINO DÉ RIOJA MEUBELEN TROUWBMIII Prachli c oliede meubelen nieujve en 7e hand te köof al Tkfabf StoatW KlltM PRIMA ROOOB TAFELWMN tlaSS SplaMli Thutihls SolilMuljan Boakankatin UHtAlrtafeli Tawpmaons BaMillm Woiltn Dtkani Satlfn Dakint Lasritealan lairtiutoullt au RauiHikw III 20 SPCCIA L ADRES VOOR JOMGELUI MET HUWEI IJKSP MK SIMONSTIUAT 44B Boviihuli nabl da Schlakidi TELEFOO 1NM LA PALMA PWfHlA WITTK TAPBLWMN f t pa Hasah TYPE BORDEAtlX WlJr4 DepSt te Qouda bij Fa T CREBASv WiMr 7 Taf BEKENDMAKING t o in aanmerking te kunnen komen voor het ontvangen van de garantieprijtén welke door het Rijk voor den oogst 1919 vo tarwe spelt rogge gerst boekweit koolzaad botcrzaad deder aad raapzaad zijn gesteld moet iedere verbouwer van een of meer der bovengenoemde gewassen een of meer Rijksgraanverzameling formulieren oogst 1919 invullen en onderteekenen Deze formulieren orden vanaf 10 Mei op een door den Burgemeester bekend te maken plaats verkrijgbaar gesteld Inlichtingen over de invulling en het aantal der in te vullen foïmuheren worden door den BurgemeiSttr of door de Landbouv Commissie verstrekt De formulieren moeten uiterlijk op 31 Mei 1919 behOorUjk intfevuld en onderteekend op een door den Burgemeester bekend te makeh pfóats worden iflgelèverd terwijl voor ieder inievuM en onderteekend formnlier een ontvsnglyewiis door den Burgemeester wordt afgegeven ItOSCHt PlANTtNBOTERFABRItK AMSTERDAM De Regeerings CommiBMm WcW Zui Holl Rd 5 1 J VAN DER K006H So 14001 Zaterdag 10 Mei I0 0 fiOüDscHE muwi BEHALVE 30N EN FEESTDAGEN INGKZONDBN MHMnnauNe 9l 1 ngala IJi alka ncal maar Mi Op de roorpagina M heo Qawoaa adrartaatlla an l a g aaoadia laaaeileaUafna Vf aoattact let naar g aiai a eeardan pr ja Qreeta latten aa nia4aa réaa barakaad naar plaato ma iatl AdrertantHn knnMi onkm lagaaeaMi aar lamikiaknm na aaliada BaakkaaiWtan Adre rt a aH aha r aa ai aa aaaa A g iaHa VE RSCHIJNT DAGELIJKS ABO fNEMSmSPRUS per kw rlael ƒ 2 6Cp eek M eaal laet 2 ida ifcl d per kwartaal S SO per week 27 cent overal waju de besorcinf per looper geaefaMt l nuuw per poet per kwartaal ƒ 1 10 met Zondagablad ƒ Abenaementen werden dagelljka aangemmeii aan one Btuwn MABKT 11 OOUM kil enze afenten den boekhamlel en da poatkantoren ADVBRTI NTIBPRUS UU Gouda ea ometreken bakoomde tet dag ba r krln 1 e regele ƒ 1 05 elke recel meer ƒ 0 10 Van buiten Gouda en dan baMixkrincl i eU ƒ lJ elke reccl meer ƒ 01S AdvartenUüB Tan publieke Teimakelt baden Ua cait par nfri Adreiteneia ia bet Zttanlafmimmer M teaatac op daa prila Rgdaotiei Tglef latero 545 Bureau MARKT 31 GOuDA Dit nummer beataat uit twee bladen en twee byvoegscli was en hu onder geen roorwaarde opdat moment zqn stem aan de invoenng van vrouwenkiesrecht gevga zou thans m 1919 z n de meeningander RoomschKathoheke woordvoerders in dat opzicht heel wat gewtizigd Dat IS vooral gebleken uit dewoorden dezer dagen m de Kapierdpor Baron van W nbergen geuit Deze toch verklaarde zich voorstander van het vrouwenkiesrecht te z ngeworden uit overwegingen van opportuniteit omdat hu in het kiesrecht der vrouw ziet een middel dater toe zal bijdragen dat de christel ke beginselen zullen levendig blijven m 1 w dat de RoomschKathohekevi ouwelyke kiezers een stut zullenvormen voor de machtspositie derR jC Staatspartij Dat is een standpunt verre van ideëel en dat volkomen Etrydig IS met de gronden vanrecht en billijkheid die de basrs vormen voor de toekenning van gelykepolitieke rechten aan vrouwen enmannen Dat Baron van Wynbergen en andere R K woordvoerders hetrondweg zeggen dat het kiesrechtaan de vrouw niet wordt gegeven omhen zelven maar als str dmiddel tegen den rooden vloed moet in zijnvolle beteekems wèl worden verstaanHet vrouwenkiesrecht wordt aan diez de een machtig wapen m den pohtieken stnjd dat niet moet wordenondeiechat En aan sociaal democratische zijde iB het dat niet minderHet 18 in de Kamer besproken alsgold het een transactie voor die party Men zie het Kameroverzkht in ditnummer T Tegenover deze uitlatinflen hebben de viouwen van vrjjzinmgen huize stelling te nemen Zy mcwfen zich oiganiseeren m de panijen hunner keuze Wanneer die vrouwen samenwerken met de nianneluke leden van dat groote kiezerskorps zal er an hen een grooten invloed kunnen uitgaan en zal met haar krachtige medewerking met succes kunnen worden gearbeid aan de verbetenng van de maatschappelijke en staatkundige De vrouwen staan thans voor een groote en moeilijke taak Niet in een groep van vrouwen alleen zal haai kracht ten volle tot uiting kunnen komen op het terrein der politiek zyn de vrouwen en mannen thans gelyk en daarom moet naar eendrachtige samenwerking worden gestreefd BBIBVBH Urr BS WmEAD OCCLXXUI Nu de Hxner dn lurt liebt ii komen de mmakelhtbbeia weer vow dan dag In da adSgoloopen weak iim ze hueeogriconwn om een vereeniguur te sbchten Alsof ar nog geen vereeniigiogen genoeg beataani Mnar óme vereenigung bad heuach veel reden v n bestïuuL Reeds meemwlen heb ik in m n brieven uit de bofatad wrteld van btt oganaamde stUie strand waar b xonwra e n TiKwlyk tentenlenn bMracfat da zoowel in iutibtugheid aU m on inakieit uitmunt De tivuwe beooekeva van dit strand dan i n bu eengekotnen om eens t evariaggeo of 2 gezamenlijk ieta gedaan konden krijgen om het krveu aan bet strand te rergemakkel han en te veraangenatntfi Het algemeene verlangen was dat er een flinke beivplaiata Toer de Btreadtentjea ml komen dat maar tomiahi zal worden geiteudan cp da kleine en groote geppera dae op dit strand e n pradttdg tamm voor luui di facbtigbeid Yindea en dat meer hulpmiddelen aanwezig zullen zijn voor het vertaenen van assisiienÜ6 bu onc luld en Oogenreer eetig personen waren aanwang een Mntal dat In dan t enwooinlig n 1 op en veigadering al 2ieer aan denlijk mag heaten Peze ndeuwe Tereeniging zal een dankten taidc krijgcai De grocrtie vrij haid die feien zwh daar veroorloven vereisdit wel da door de goedgetutden een vootèeeld wordt gegwen Imw van dis vrü d een gep at gebnuk kon wonl n gonaakt Natuiir luk dsA er oude ione iffKHnv a z n die baar neus opbalen ysoridia onwdsiyUieid maar wje aLob da rvun iets sou willen osn treken bad wel dagwerk Juffrouw Laps heeft geen t in In het kapsttel gebad by de o Tchting van de Vereeniging voor het atiUe Strand Hot w s zeer merkwaardig dat de oproep voor de eemte vergadering o a WBs getëekeDd door drie doctoren ter triii oen der meest bekende leeraren van hot UiddeJbaar Onderwas z n naam mede aan de voorstellen had g c mn Dit zal de praatjeBmaJeera ofver dit atrandlevw heusdi wA tot kabnte aanmanen en fioen zien dftt er heusc heel verstandige en heeJ ataoen I l jke mjensdwn z jn die daar in oen bad pakje durven rondioopen Bovendien zullen de ut ritesten thans goed weten dat b 4 naet eeo groepje al te loefaandige mensdben ig dat Liefde govoeèt voor hat vr e en ong dwKmgeoi strandJeven maar dat er een ze r groKjit kern van getrouwen beetaat die mt veiianfl n naar de fnasche gezonde zeelucht en nasT ongedwungen buitenleven handelen He is een v hetigend versch nsel dat in de groote stad dat verlangen is ontstaan zoodait het nadeei van t stadsleven eenagernwte wiQirdt pgefaorena Een ronge maal sdhraven w J jujot over de Jeugd in de va cantie welnu ook het stille strand aal gelegenbend geven om een deel van de Jeugd daar te vennakeo Eapste Blada Dttt eindelijk Den Haag ena ga t Jnaim walk sen voorreciit het geniet me soo dicht san de zee te Iwpen is een vsivcliynMl dat toogejuudit moet worden Deze nieuwe vereenigiuiK kan vecA goeds do i indien tl i met door gsboda of verbod epaUngen tnaar door een goed vooi4 eeld en door hiüpiniddalen traciit het etrandloven omi goade rapjmtatie te bezorgan Het meuwe banef voor omw tnuu batft In BRIEVEN urr DUITSCHLAND de dag yladen tot ikaeussi geleid di niat onopgemerkt mag Uuvsn De trsmmaai aebappu tradbt weer op baar gewone manier de sadccn toot te eUen op en wijas waarby zu de rol van l Élanvedes of de vermoorde ODÉBiabuld vervult Het tramverkeer neennt geiegeld toe iedere maand gaf gera gold een vooruitgang te zien b j die van bat vonge jau Natuurt k beeft de veiitooging van het tanecf met 0 procent g ledd tot vermindering van hat vw iaar en uu hmlt de maatschappu trsn n met tuiten Za rekaat nu zóó als de vooruitgang was geUtfren DU ik MomA duusnd guldens hebiwn ontvanigen nu ts bet veel minder en dus t d ik zooveel veriwB Gaat men ebtor n boevaei in warkelukhoid meer u ontvangen dan verleden jaar dan bl kt dat een aaniittniijk bedrag te z n Met dit shmnu ibaidjft zal wel een doei beoogd z n en het kou hui niet verwonderen of straks wordt bet pi bek er weer de dupe van doordat het Mntal trams wordt ingekrompen Dat is alt d de taktiek geweest van de traan Het atuttid te vervoeren reizigera blijft gel k otf er vecA etf weuug trams rijden Hoe mdnder trama dus hoe meer voordeel en bet publiek mag lobger wachten en in stampvolle wagens opgeprapt baan De redcefiTaetfiode van de tnun doet denken aan die van sanneniers van groots werken Zu berekenen vooraf een bepaald H ifnstpercenrtaig VaH de winst tegen en is doze In plaats van 40 maar SO pot dan zeggen z j niet dat sjj SO ptc hebben gewonnen maar dat zlJ 10 pot c het werk bobben to i legd Gelukkig z n er rdnnmeests geiK i in Den Haag die dat aUmmlgbeidJe doonisn on xe ds al aan de kaak gestald ock Feuilleton je In boorlnftedtleoren aMl m è g broiken lijat en gebarsten glae begi avan oiiidier oeu hoap ronimel Toen Ik htit z geviereod bij mijn zuster Anna braotit bavut ZIJ nui t ooigenbllkikeklgk weer tems Ie brengen vanwaar tË bet gebaiald bcbd Maair ik verloor het portret tiiM ui bet oog ea hoorde vandeddenatboden cKat het inija oudve zuater Jaiatrina wae die nien had vereéooten en die nu iB Duitschl ad woonde Daar was zij ndg dieper ralleD heette het en WM beneden haar atand getrouwd met een mijnheer filler waaraai zij voor een Bom geld van haar famlliaraahtcn hadaf staM gedaan Wat bij ot met bulléogawone ïijngev eH ieéd vermeden werft godiïPende zooveel jaren ook maar met een woord aa te roeren waarvan ik zeM zooveel ais mets wist dat vermeet d oude ziph mij ronduit ia het gezicibt te seggen Bk veiteoedde reed lang dat ziioh aan den naam mijn r oudste zustor 1 cMi groote aiide van onae familie ver bond Nu ik het U t d n mondl van den owde boördie beveaö fen trof het mij weeselijk en de riep hem vot d verdriet aoe Boud je mond oudel D oude maai zmeefh wij vlogenverder over de beenwawde vtakte na en pooege toomde htj de paarden in het hen stapvoets ademwAeppen ginf gemak kelijft rechtop ritten en wandde mij sijo gehaaid geiaat wit van dm rijt toe Ik liet den oude praten hij was toch itfet te houilm eve Ood Aat Is ir zttUa getodm boe kan lemsnd dat ailemaai precies weten Zoo ads ik u xei mijnheer uw zus ter was zeU nog een half kindi maar iM tandig was zij en mooi waarachtig em gdaait van een enj Ën wst xtj zeide dat Ueef gezegd en wat zij deed was gedaan Zu k m aües u had een o etMi zlent hoc zij z on drlarpan meester waal Ateol bet nle e wasi En toob had tuiesoand het haar geleerd n i ae een echt liasAaab klaiVl AUuJd vroolgk 0 opgeruimd ZiJ laobie en zong den geheeten dag Zoo ggngen de jaren voorbij ook u zult het ervaren Iknttri Aleiaadrowitrtbl Daar kwam ïn zeïer voorjaar met fa B ten zoon Pelex burger fat taiet en knevet ett een Icrullda h f wm t lL t heel lov meer hij eehilderJe al dobeerev m dames en teetoode al de buiz en booanen na Nu had a baar eeos nwaten zien zij waa dadelijk op hem erliefo zij laeen den gaheeten di ol nsbi derden of reden Jekatrma Aloxandrow na Va gehe J verandwö hing naa zijn mond en hij maakte aaar aLnrlel Iwaa beden wijs ZiJ moest d om Iggonoo dt rpen nuMtgasn on de t 0 ren Icercn lezeB en d g en nacht naar arme ziei en toepen en dargelijke dingen meeri Aimidat parte voor een dame van atanl En teen bij be iglDg mijnheer t en was onze JelUknoA Af oandrowna ala gebroken sis we bet was een etleode Ak ik satTonli laat nu een herberg knr n en allss éaodaSl wait Aan stond mijn meeateree voor tie open nam sn wmtét m snUrte M mij hst h t lnb t De bakkomnaohtarbeid heeft zUn lai stsn tud ook bestaan De venndemng is geread en spoedtg is san het hemettergeBid sduadaal van dezen nacbteirtMid een einde gemaakt De wnkéÊhjiüxm bowijst dat de voor onmogelijk gebouden bepalingen wel degelijk mogéti tiia Een eigenaoni ge kweatue doet zach voor met de krsnten kaookf i Deze ztjn gwieeltel k gevestigd in de waabtdokaLen van de traan Aanvankeluk liet men deze vry omdat bet meer waditlokaal dan winkei was Daartegen zyn de winkeliers in verzet gekomen en thans is de kwestie aan het ooideel van den rechter onderworpen Nu de wadhtlokalen gesloben moeten wierden mist de traim deze gelegenheid die door hot publiek wel niet vee wordt gebmikt maar waarm een telefoon js gevesbgd o A ten dienst van het tramparaonesl hjf bijna soheurde Of zij Hop isn htt water op on neer Dan braotit i i haar naar hu on heb meoügen naofat als an bond wm haar raera op don geoM geelapen Nu de wlniar kwam en gii voorbij Jcèstrina llexawbrowna wa naarfeicrsbung gegaan Zoo te eu bet voorjaar zoo ais vandaag kwam zij weer ophet landgoed terug m braobt een kindjemede zij verte de dat het i t au tuMj was 9a wUda zoo vresdMUun ver dor leven alsol er niets wa gebeurd JaS B uw vader nog Itad geleeld dDe zoubet kindje wel aangeoanen liebben maardien bedden zlJ uM m de kist g legi en overgqgeveo aan de sarde on de opstanding U Smitrl Alex adrowib 4i zq J ook niet geduU hebben dst uw vl e che lijke zuster onreobt was geseblad Hasru waart zelf ttvoauwemood geboren waszeU nog een teer kind van zee weken oog bij de min en ds Dutocbe klndermeid ÜkUMvpeiertijke w geo Oo I Uvbroeders voflWieiWi bun zwi r en bra ea fflct baar er wss geen medelijden bij heate bespetipHi I Toen gingen wij In den tutobt weg firedee soosis ik u Tandaag rijd mijn heer zoo heb Ik nw zuster ea betkind gereden Die wlUe aoK oftM het buitentand pr t s ais u Toen heb fk haar trachten te overreden en heb c e d Jeksirins AUaandrowna veriaat ons niet Ik wil WQg daar waar betere meosobea ifn Oa niet mijn dooMertk ga niet t Ik kMi tooh niet anders Jmaèk aniwmmi ctj n weead Jüsr wH lOa mand Undi meer iels van mij weiea Ach yi zij bad dijk nier Eeeft hsaralGmsal g hol XNa of een goed woord gsgovan wat kon zij doen 9 VOlads bij b3t boacb heb ik stlgehoud n waiit bet kindje sehr iie loeo hebban wij bet beiden voedael gegeven reen ze de de meesteres f n mij Hat tacht in het g be l nirt Jsm Toea beb de iuuT getroost en heb gesegA waobt maar en klein poo ie Jekattrina AlexanArow ns spoedig zal bri wunnp e u icsnnenea spootUg lachen waobt nisar oen klein beetje mijn lieve meeat e ras Daarna inousi U haar naar het aeblprijden aan den oever van de Nrwa precies zoo sfa ie er u zït beeorijdsa Toen Waren er nog gem spoortreneo TDon zij uiMapte h l ik mij nog eens voor ha rop dan grond geworpen heb bMr vosten geitust on gezeul Q niet van oasJekadrbia Akeuuidvowna moedertje fs I nlft van pns mijn blauw duifje u cult eHiode o idervindên kt den vreemde aljneng BJljf Wj oai en voedt het ktodrenbt g 4oovig op Ifsar zij weende ea pide ïk gê naar betere nwwiHien Zoo vertrofc zij xtj Isu niet sens e Qpok bij ftoh aleobts een imndje loorroot en niets meer Ikbar Vc heb betkind eea plaatje gegeven van de helUigeMoeder Gods van Risan Acht dsgien ben k wnntebleven n heb met d paardenIn Peter airg onderrokken D ar hee tde pels dien Jebstirtos Alexa dnnmamij heeft gegeven er aan moeten geloovm 1 iiw broer he ft mij tatsn kaaJubikFat sIJB tiMBnf VsHi vwvlgd