Goudsche Courant, maandag 12 mei 1919

UwaTanls T I OD beliaakle tam baar Is overwMng In de eompelIJs door bat Hotlenhasiobe Akdl Invldia mat i i te versisan 1 Reeds te 2 uur In don moiftn wifd met den wedstrUd een aaavniw t ln soodat dsae oodi UJdig bsMadlgd kon worden Na alkwp dir wsdstrljdsn maakten ds Hotteidaamom en ds Oeuwenarsn nog een geaMmeeide roeitocbt op de Rasuwljksobe plaasen De uiMagen waren t Heeren iün le i E Orendei Jr aloat A V d Wilde 6 4 7 U M Beidm V d taetl Jr alMt W Poortman 6 11 6 0 Dames Single Pb Bub alaalmsi M C Bok 6 2 6 Heeren ttouble W Poortman m A V d vnide slaan E Oreodel Jr enM a Scblm van dar Loatt Jr 6 1 6 3 Damt Duible Mej li C Bok en raoj B Poortman slaan maj Pb Bub en U D Vooraald 6 7 6 4 6 Mixed Double lie Th Buil en U M Sobdm V d Loe Jr slaan mt N r Kuo k en V Poortman 1 6 3 6 1 Mixed Double 3 Mej B PoorlBU en A V d mue slaan n e H D Voorslad en C Jouksr 6 3 6 8 T I 0 Di spsoMe aver bel dgemoennlel haar sterkste spel vooral wat betreft de Heeren Double welke niet verloren bad behoeVMi te worden doarenlagvah was mej Ph Bub in dsian wodMrUd bijionder op dreel I J iiii W W Bam Be Qnlek Zondag loog Bs Quick near dan Waasonaamoheweg om tegen Baan 8 ta sp len Daar Baan 8 eerst om 13 uur kon spelen was de match pas om 7 uur a geloopen Baan 8 won met 4 8 voomamslijk door bard apel dar Haaaaohe heston Jbr V Ksmebeek si KtuMiear 9 7 li4 R Dljkmeester si Egfstw 6 1 6 2 Dijkmeesler cti Andri WlKon slaan Be zelzen en Egeter 6 8 8 6 6 8 Mej U Besaedien al m Donida 6 8 6 2 iVloj Herfst en B Besaelaen si Ireuls V Doom n Omtei 7 7 9 M Mej A Bmaeteen en P O EniMieeT al me Oanlëla an B A dr Wlltma 8 6 6 Freule v 9wind r en freule v Doom Bi mei Teepe en meC Hsrisi 6 2 8 6 Telwtmflsch Wi erberirht Hoogste bsrometarstand 768J ta Vlissingen Lsagsta barVRietaratand 75T T ta Valencia Verwachting tot den volgenden Zwakke tot matige wind uit sul delijke richtingan meest iwaar tothalf bewolkt waarschynlijk dn o waar umar I term die voor het 0 itersohe gemoed een enisbife aeoklaotït beteettent t rw jL de jiUUtibrisbiache Yftmato Sdtlmboea in een reelta open bneveai 4e tmotderven wa den reeitteni heftag aAnvak en dien d badoe ünc toesotiryxt van een AQglo iJüJsitechË overheersotun in den VolkerenixKHid Ue i2okA tjjdmito te lokjo be t een Oofltersotien vott iiDt otiid Geheel de woedende kniUËk spouit voort uit Japan Uttere witgoociiatmg tenfwnoilge van tudet aaavaarüen van bet vooretcit der nuweageiykateUing In d huidige gemoedsstemming van de ars in er maar weinig waardeenng te verwaciiten voor de mogetu e voonteelaa van dit nieuwe inetnunent vian het volkenrectit e H viui wint nog over de obdetdiandelin g en welke eerdftags te Pary over de herzieaing van de verdragen van 1SJ9 zullen begiioora d t de bwprekiogen tueeciteu t ranio GroatBrlttannie Italié de Ver Statm üei ië m Nederland zullen worden veJwnulen i n vertegenwoordiger van Ja pan zal er veneena aan deelnemen r Ationail Newa verneemt nit den Haag dat de Nederlaadaobe regeenng btfiloteti zou ivebitMn d ex ketzer tut te levtf en Maar wy durven daartegenover geruet beweren dat het bericht niet jiuat kan zyn l e BeiivQBohe correeppondetit vaa de M Jojly Obfloniele heeft een ouderiioud gehaxftmet laaanid die op de ho ogte is van de opivattiag der iXutsche regeenng omtrent al dan niet bereobüng van den xkeiaer Diwe beweende dat het wwarBcMJaUlk wa dat de ejukeixer indien syn uiUevering aan Nederland wordt gevraagid naar Duitsohlawi sal tenigkeeren en éü geww weigeren lal den ex keiaer aan de ÜealUaerden uit te leveren i wee dingen bejBcbouwüig wy alfl een onteerïog ven one ilandt en wel de vlutibt van den keizer en de algaite van de vloot De derde onteerende daad sou ün de mtlevenng van den keizer ter bereobt giQg door z n vvanden die t€gaUJk MoMa pars en rechten aoudeii z jn iu eeu offoieel oommumque deelt bet mi nasteme van Uuun Dlaiulsche Zaken tao de Zwïtuerscike rGv ui kek mede dat Zwitser land het racM t eiAciht alji oeverstaat mede be beawAdslagen over de herziening van de KyneoheepvaeHAkte va 186 Zw tseriand vraagt een bOl ke vertegenwoordiging en vooTloojng reeds toelatm van twee vertegenwoondageni m de KunoemmiBeie m aUe recAitien die een oeVer taat toekomen Verder meikit de Zwatsohersche regeeriog CQ dat de onafhanknl khead des lande in gevaar zmi kumien loonien door de rcmrtdurende bedreugiiag inan ver tetkii gewerkea op de Rijaotmai e Sua prdDer in de vexgwdering van de provinciale synode wn firandenburgers zou h böen meegedeeld dat prseideut Wilson eqEen een NederXandecheoi gedelegeeixle zou gioziegd heMwn U vindt de voorwwuiden venuetigiend voor I iiitsdiland Welnu de DadibBchero zeggen ot alles ja waarom zeg gen zit met neen Ut wacht er alleen maarop hen te bel£ n Dat ia beel aardig gevonden Ma r eenandere kweetiJe is of het waar i De Uttibed Frees verneemt uit goede bron dut president VfÜaon niet vóór het vredes verdrag is geibeekend naar de Veieenigde Srtateu zal terugkeewn De president zal M st ot over den dx ad een boodschap zenden naaihM oongree wiaarln h de onder eoheUiene nationale kweetiea zal aangeven die de vergedering in de allereerste plaats moet overwegen Het verdrag en bet v f o r etel voor een verdrag tusichen FrankrUk de Vereeinigde Staten en GnwfrBnttKuije nullen by het Congers werden ingediend aim de Duifiaaberg hebben ge teskend Zateidag hüdd Wilson een redevoedvgiSt bet uifcitut de Pmnee die tamelük nicrtwae gend was Hü zei ojil In de afgeJooppen maanden heb ik bei fel beeeft daft er tijden a Jn geweest waarin het volk van Bui pa het volk der Vereenitfde Staten ndet begreep en maar al te vaak veronderstelde dat het een TOlk wa i dat zidi voornameUtk zoo niet g eel en al w dde aan sitoffelijke zskm om het gewoon te aeggeoi aan de eaidiidding van den aU macbtigen doüar Wy hebben rykdoimnen verzameld en wfi hebben ona 8 n atoffelijke aaken gewijd RWt buitengewoon eaccee maar aan dat alles lag ateeds een gemeenschaMwl k gevoel van mensdildevendheid een gemeensciiappelijke sympaËhie tnet de boog beginselen der recibtvaanligii id tea grondslag dde nooit verduisterd zgin xelf niet op het gebted van bet zakenleven sedert den ttfd vaal onze geiioorte ala natie Toen wy ber wereld kwamen wadden wÜ ons aan de vryftwd en als wU ooit de mak der vrijhedd in gevaar tien dan zgn wij bereid om ons Lot te vertindeo aan dat van diegenen wier vryh d in gevaar verkeert Hee volk der Vereendgde Staten genoot bet recht twee mUlioen man hieifeeeo te lendeo te einde u dot te zeggen niet alleen in wooïdeo maar ook in mannen n maiberieel rütodomanen en Woed offerend Zeer veien m ner collega s in het Am Hkaanadie undvenitteltaleven ontvingen tmnne opleiding zelfs in de poJitaeke wetensebavipeD aan Duilaahe univarsitedteo Ik ben zelf herhaalde malen verplicht geweest heel wat slecht moeilUk te begrijpen onaangenaam Dimtsdi te lezen en ik wiet dat de gedach te al es n onaangenaam was aU het woord en wortelde in fundamenteel wanbegrip Van den ataat en van het ptrfitieke leven van een voik Het vormde een detf van myn Leveno iraik het deokleven der AmerikMiMche uslvaniliiitilemuriii nU te maken van dit slecht bestuur er onderwee Kun Amerikaoinsdhe geest maakten ook de DMMoten hunwr vr g maar dt vonn dar gedttdiite mislalilde bea sodns en tü spm en te nuk over dan iteat als ovtf een ding h wetk heA individu kan negearen a dat bet voorrecht geueet het lot der inea fihen te overheersobea donr en soort MBgelwzen gdbaUigd g oag Als overtuigd democraat bes ik nimmer ia ataat geweest deze opvatting te wuL vaarden Mijn opvatting van den ataat iJP dat iedereen ta t recht heeft zijn Urn te doen hoorai en zijn raad te doen overwegen in zooverre hÜ dit waard is £ n de groobate vryheid van bet woond is ook de grootate veiligheid omdat dwaasheid verdagen wordt door haar aan de kaak te stel len Ën in de vr e luoht van het vrye wioord iDomen de menschej met elkander in veituulii hetgeen den gnnidslag oplevert voor aile gemeenschaj eiyke aucceesen Uit Weenen verluidt dot het vraagstuk van een aansluübing van Dudtsch Ooetenrük b j Duitsahland voor goed van d baan is Aillizé de Fransohe gezamt is er in geslaagd de meerderheid der nationale vergadering te Weenen van de noodzakelüËheid te overtuogen het pdan op te geven Of dat echrter voor alt d la s taat te be zien iQ de Ari eitenQeitiuig schryfit de ga nt Undo Hartimann In geval de overwdnnaars om van ons zelfbeechikjóngsrecht wiHen berooven is onze weg voorgeschreven Wy moeten ons tot den volksbond wenden nu wü den wil tot aansluiting duüdeiyk hebben utttfesproken Zoodra wy de aansluiting op rood eener volksBbamming van den voU kenbond verlangen moet hy bet zélfbesdbikiktagsrecht ericennen en daaniit de kon ekw nU B irsadonu BUITHNLANDMM NIWVS düitschland De statenoomnviesle bijeen l e njïasregeortaiig heeft togen veiainfid kig één uur de statenoominiaaiie die bestaat uit d verteigemvooidlgeTei der verschillende voormalige bondsstaten te Berlijn bijeengero en Een rauwweek De mlnlETter preeld heelt aan de rojjeeringen van do vrijo staten een tolograro gezoadcn waarin hij zegt dM na het liaUond maken van de vredoevoorw aar d n de den de bltters e tolourstclUng en oimoeniolijko rouw over het heele voUt in gekoiuon Om doEe goivoelena te uiten hooft de rijkeregeerliig be loten dat een we k lantg alle openbare vertoaketijikheden achterwege zullen blijven BINNENLAND Buitengewooa eoriogsorediat Ingedcomen ie een wetsontwerp t t wüxigingr en vetthooging ran het VlIIste hoofdstuk der Steat hegrooting voor het dienstjaar 1919 iniiiiteaigewoon crediet Het ontwerp dient ter voorziening in de uitgaven die als gevolg van de nog voortdurende bmteogewioine omstandigheden door bet Departement van Oorlog moeten gedragen öo die niet uit de z vredeshegrootiiig bereden kunnen worden By do aemenetellJng ven het ontwerp Is rekeninggtehouden met den inmiddelfi ge wyzigden toeeitand allereerst met vermindering van de legerstorfcte Voorts is doarbü uitgegaan van de gedachte dat het aan te vc geu krediet in het algemeen zal moeten strekken ter bestrijding van de bi töu gewone uitgaven voor de eertse zbs maanden t löi Voor besoldig cg vim het lege pcraoneel wordt ƒ 12 766 000 meer aangevraagd voot de voeding ƒ 15 000 000 voor kleeding en udtnieting f 9 000 000 voor huieveeting ƒ 4 600 000 voor vergoeding wegens kost winraerechap ƒ 8 000 000 voor vergoedingen i j verband met demobiliaatie ƒ 7 846 000 voor den geneeskundigen dienst ƒ 2 180 000 voor den luchtvaartdienat ƒ 3 227 500 w o ƒ 200 000 voor het bouwen van 6 vldegtuiyloodsen te Schiphol en 4 vliegtudg loodBen te GdlzeRyen en ƒ 6 000 000 voor aanbouvp van 30 jadht en 14 verkennlngsvUegtui gen voor de motorafdeeling ƒ 1 496 000 voor materiaal der artillerie ƒ 7 300 000 waarvan het grootste gedeelte besemd is om loopeatale bestellingen welke niet kunneft worden Migedaan gemaakt te betalen eo reede vergevorderd onder handen zijnd werk af te maken voorts wegens hooge koeten der artiUerie4nricihtLngen gedurende het tydperk van terugbrengen van de zeör groote mobilisatie sterkte tot die voor normale omiatanddgheden aoo moet alleen uS vïacartg ld ongeveer ƒ 850 000 vwrden bdtaald voor den diettrt der g ue ƒ 3 689 000 Uit het laoitstbedoelde bedrag znllen ojii de volgende uitgaven moeben worden b4etroden ƒ 1 085 000 voor aanschaffing vah maiteriaien voor betoitweiken voor zoov de verbreking van de betreffende reeds ten vorige jare gegoten contracten niet in lUjiks belang ia voor ruiming van t 4r lyke verBterkangen en hindemlsBen atomede voor aankoop c q onteigening van terreinen waarop veraterbintfen ztjn aangelegd en waarvan bet UyveBd beidt voor het RUfc in edk E ml van waarde moet worde g Bcht ƒ 1 440 000 voor aansebafffr van materialen voor hüodemisaen en endere technlBche weTkaaamOieden alsmede van sinalBpoonnaitiBneet een en ander voor zooveel de verbreUng van de betrttffende in 1918 aangegane oTereenkometwb niet in het bé lang van het Kyk is Overigaue xt n het iidtg tnUa n U dint begnpm ƒ 460 000 voer roman gebovm cjl n voor onderhoud en vertwtering vu bftstsaMs gebouwen enz en f 11 0U voor maUndhrniding timnt wever noodfldceiyk Tim het beetaude m vnor ondeifaoud van matericll enz Prov Zuid HelUad De 5hk provinciale gatdleeniiitf groot 1 ttüUioen gulden bukana twintigmaal votteelnnd Op de ineohryviingan kan alecbts 6 worden ta wewn tenvyi de insohryvln en benoden ƒ 10 000 buiten bsecbouwuig nweaten wotde gelaitien Breedprtis De Centrale OommoMie uit bet Nad Verbond van Vakveieealgingeii en de S D A P hee£t bet volgend telegram aan den Minister van Landbouw gesonden De Centraile Commisaie uit het Ned Verbood van Vakvereenigingen m de S D A P verzoekt Uwe Exc dringend bet plan om de broodpryzen meit ingang van 16 dezer te verïioogan geen gevod g te geven Deze verhoogizv beteekent voor een gezin Van 5 pereonen dat zyn rantsoen half in bnudn half in wattebrood neemt een hoogere uitgave van 76 oent tot 1 gulden per week Onder de huidige omstondigheden nu de pryzem van vr wel alle Levensbenoodigdheden nog zoo hoog zjjn en de werkloosheid een tot dusver niet g ende afmeting heeft aangenomen beteekent deze verhooging voor taenduiLzeud aibeidersgezlonen weimg minder dan een ramp Deze maatregei jfA sterke ontevredenheid onder de arbeidersklasse wekken Onze oommisaie veriioekt Uwe Exoellentie dan ook met den meeaten nadruk de broodppryzen oilitbans voorïoopïg niet te veihoogen Het N A 3 heeft een adres tot den MiDdater van Ijaikdbouw gertcftit waarin het te gen de vooigeawmen broK dpryaverbooging protesteert a op handbaving van den huidigea prya aandriikgt Een ideuw Raadhuis en Mtuenm te Gravenhage B en W van e Gravenhag stellen aan den Raad dier gemeente voor een crediet te verleenen voor den bouw van een nieuw Raadhuis n een nieuw Museum Het Gemeentehes buur heeft aan den heer K P C de Bazel oipgedra n bet ontwerp van een plan voor het nieuwe stadhuis en het plan voor de moseumgebouweo aan den heer Dr Berlag B en W steMeQ a den Raad voor aan genoemde boeren ook den bouw op te dra gen Als tJwrein voor de musea is beetond de 9pen ruimte op ZiorgvAiet aan de StadhoudenUuuL De winkdbadlenden en den achturendag In het wetsontwerp van minister Aalberse vrordt voor de wnnkelbedienden niet voorgeatedd de aohturendag dooh de bienurendag of 5 unge werkweek Het bondabestuur van den Alg Nederi Bond van Hand en Kantoorbedienden heeft beeloten Zondag 26 Mei te Amsterdam een dera cmatratte te beleggen waarin zal worden aangedrongen ook voor de winkelbedienden den aditurendag in te voeren Protestmeeting der oaderwUwra Kob issüoi aaiual oiuterwijz rs woonden gMMen m het Uebouw van K en ff m ü ii lljiag de protestmeeniig bij teigen het olll i xp da Viewer Te óéia uur iaea de vergadoring eea aanvang nam was er in het Gebouw geen plaatsje meer te krijgen De vergaderiiii f éte bel was door den l ond van OiudierwtJïKire werd geleid do r den bdv J H van Zadelhoff die er zijn Tcug de over uitsprak dot dukseuden ondtTuljzL rs dit alle deelen ée lands WB reu opgektimea n te protesteeien t en hot ontwerpye ViwM Mejuffr Agn Klooater uit Amsierdam Jirecg daarop het woord e begon met o zeegen een ondwiwij 2eroe het wcoird voerde omdat juJfit de vrouwelijke oiuierwijzfTB de nadeelen van het out cTp de V ieiser meer en m ar zullen endervlodea We iiweten proieeteeren zeide sjw tog ft dit wetöouïtwerpi de regoerdeis u Den Hfiflg moeten weten dat het o idersdieid dot gema kt wordt tui cheu gehuvidon en oQgehiiwden one bedroeÈt en JLilfit de onderwijzeres bet zwaarst zal tircCoii omdat zij in de méoato go Volgeiw het ontwerp de Vieeec gaat het Uljk op iedpre onderwijzeres boven do 31 jaar per jaar een bedrag van f500 verdienen Wij onderwijzereaeon riep spr uit aaHVaarden thans nog niet het Md el dw eailarieerln ® nftair baho te en wij zeggenGij ï xoeltenLle en zij diemee z ngon in uw koor do het evetumin Gy denxt PT niet aan uw kruidenier meer te hotalon omdat hij gehuwd ie of uw doktor te houoreeren maar zijn buirgortykon stand De aalarieering naar behoeften Is sïeoht schijn t ib hier sJeohta tiflchten yp een koopje kbwc te komen Door de onderwiJzerïHalariaB zelf een heel klPin beefle te verhoogen heeit de minister ge4raoht ze er in te laten lOopi n inaar det gebeurt nie De nrfniBter zPfit dat de penatoenstortlng miindergiroot is voor de ongehuwden en dus t emoet komt aan de salarissen Toeslagen wensohen wij nlft ato atud pafleen WIJ voor filantropie die het niet Oüodag vindt sialftris ea te guiven waarop wij recht hebb i dpreokifter eiodigde met de hoep uitte s reKoiM t do Iweede Kamer het belang niot oon van de onderwijzers en onderw l EMien maar van de geheele maatschappij iti inzien De heer Ossendorp kreeg daarop het woord ISpr heiinnenie eraan dot Dr de Vfiser ziofa enKele jaren ge oden met groote waaidetitrb beeft uitgeistea ovei den onÖCTwijzer Zijn daden van thans komen echter Biecht roet die woorden overeen Inmiere doOT het ontwerp van den Minister uilen mineteiw bOOO ondenrijzera In salaris aobteruitouui De minister beweerde dat liij voor de clasaificaüe der gemeenten niet veel voelde ff ij onderwyzei voelen er eïenmln wat voor Maar tooh krijgen wij ze ffij wiUen niöt zeide spr vastetaUing van de salarlseen In de wet Het onderwijl is jeme ntMoak en gemeentebo turen we4ke hun taak goed bepriipen vervolgde hij weten dot zij er toe hebben tój te dragen dat de gemeente vooruitgaat moreel ön moterieet die weten ook dat ze zullen hebbon te waitao dat het oodeirwiJB steeds 200 voinisakt mogelijk zal zijn Ingeriiolit en zich zal heAiben aan te passen aan de behoeften van de genieentenaron De rijiceiwetSË Ver zou steeds moeten aan generaliBeeren Het onderwijs k n n mAg dus gieen Hijkszaafc worden iHet onderwijs blijve gemeentesaak de gemeenten zelf hebben dan eivcneens de salaxSsBen te regcden ffant die van den minister zijm te laag Wat ia een bedrag vaü 900 dat dan alleen nog maar geldt voor Amsterdam Rotterdam en Den Haag De mlniBter beoft het aanv angsealaTie daarna op f lOOO gebracht maar de bedragen der perLodieko varhoogin n zóó gewijzigd dat de gemiddelde verhooging voor de eerste lö jaar bedraaigt f23 per jaar Spreker maakte een vergelijliliag nwtde loonen van tlomierlleden opper leden en motEelaare lUe booiger zijn i an die van onderwijzer Volgens de memorie van antwoord zou de salarMierzicning I Z2 millieon kosten dodi men vergote niet dal de ministeir de uitkeering 090 de gemeenten in dön zak ho idt De gehecle aailflrisft erboogiing koet de reg erïng daardoor 9 taa wat den openliairen onderwi Sters betrofc de bijwndiere ond rwyzere krijgen f 10 mlUioon om op peil te ko men Wij mlg ginnnen ze dat niet want dat liadcien ze noodlg 1 Spr noemde het voorstel van den Minister een georganiseerd fooienet e en was van meenlng dat de onderwijzers op BCÏiandelijke wijze zijn tele jgeateld Tm slotte word de volgende motie oaogenonwir De vergadering kennis genomen hebbende van het ontwerp vaa wet tolreigeliiig van de salarissen van openbare a bijiMindlewe onderwijzers gehoord de Inieii ngen van oordeel dat het wetsontwerp wat zijn beglineelen betreft inzake classificatie der gemeeüien ongelijke salarleerin wan gehiuwden en ooigehuwden het vastleggen van de sateriflöen in de wet volkomen oaaannemelijk te dat Verder de bedragen In de wet ge nownd zoowel wat aanvangssalaris en eindwedde als periodieken verho ingien beei ist onvoldoende zijn dat bovendien het cwtnaraen van eenmaal verkregen rechten een diaed ie welke zedelijk ongeoorloofd moet worden geadit doet een erostlg beroep op de volksvertegienwoordiging om het oiatwerp zoodandg te wijzljfen dat aan gerechtvaar dlgde weneohen éer onderwijaere wtmJt voldaan DE BRANDSTOFFENVOORZIENINO Geen Balglaebe kolen door gebrek oon Bpoerwegmaterlaal Naar de T verneemt dreigt ernstige Btagnatie in den kolenaanvoer uit België naar ons laihd tengevolge van gebrek aan epoorwegniateriaai Aan Nederlandsche firnfi s door wier bemiddeling de benoodigde zendingen naar hier worden geéxpedieerd werd deze week kennis gegeven dat de Belgisclie regeering eoachte dat door Ne derland spoorwegmateniaal ten behoeve der steenkoaleiqpedLtae beschikbaar zou worden gesteld De Nederiaadsche iegeering moet oogenhlikfceiyk echter niet by machte zyn het gevraagde spoorwegmateriaal v r dit doel be schüiiiaar te stellen OEMENQDE BERICHTEN Oplicktera HetilMaldel k werden den laii st ii tijd in bet dchoenanmajaiüo van de firma Matto in Amsteidg schoenen vermiet en al apoedjt ïiel de verdenkiiKt op eenige 4amee die met korte tueaohenpoozen In den winkd kwamen d eenen keer om een paar laarMn te paasen de wlgende maal tan draai bakken te latm auiaduveven In dien winkel ataan de paebanken Toor de klanten t 1 de atelUneen waarin de deoMin met choene ebomgen ivin Een nauwkennij gadeslaan van de damea in kweatie bracÉjt het wtakelpersoneel op de Kedacbte dat zij de zakken uit bun mantels hadden gesneden en zioh door de handen in de zakxaten te ztekeo met een ach torwaartfldie beweging ran een paar ec oenen wisten meester te maken Op dit syBteom werd in dea winkel wortVdbcuwd Men haaJde door d schoenen een touw en wwMta op da üngm dia dauntt midaD wntkonao In t laatst i de vorice week kwnuuo de bekende klamten weer eena in den winkel en toe sij na enkele minuten van de bukjea oiMtooden maakte de eigenaar van de nak een der daanea attent op het touw dat Odder liaar mantel uitkwam Groote coQ atema ae fouiljeering en ontdekking van tea paar schoenen De dlevecgea weren op hefttenkwd betnwb OmniddeUiJk waanohnnle men de poUtie De Uverig bleef de recherche speuren Baar verder nued liohtlgen Haar werk iennle reeultttat op kt den loop van de week wer dea nog v f meisjee en een paar maaim gearresteerd allen voor hetzelfde do L Diefstal van een ende vleel In de etalage van HaUkert s ateUer vw kunatvioolhouw in de Diergaardelaan tl Botterdam wae sedert eenigen tijd oadex een glazen stolp een zeer oude viool tentoongesteld terdagnaoht hebben eenige domme e ven ieze vtfool gestolen niet begrijpend dat ay hoewed het instruaiieat een waüde van ƒ 2ea0 heeft er niets aan hebben daal zy het met verkoopen kuomen zooider zich u miildeUtik te venaden I e viool ia namelijk een zeer bijzonder exemplaar met heel eigenaardige kenteelunen zoodat ieder kenner die haar ia handsQ kr oanwldellük weet waar ziJ vandaan komt Het instnimeot dat van othstreeJcs 1560 Kiagteekent ia uóit de Bresaiasche sebool ea vermoedelijk gemaakt door Ono Bono Stra divarlus den zoon van den beroemden viooiimaker van dien naam OpUchtlng van ƒ 10 000 Een der Aimsterdanisohe bankinateilUngen ia opgelioht voor 10 000 door ieoand zich noemenden G A Hegemon De opUehter is voortvluchting zijn signalement is bij de AjnsterdaniBche politie bekend Rotterd Tramstaldng In een Zaterdagmiddag te Kotterdam ga houden verg ening van tramstakers deed ée heer BrauUgam BaadaUd en voorzitter van den Centralen Bond ven Transportarbeiders eenige mededeelingen omtrent en bemiddeUngspogdaig Deze werd aangetnad om het tramconfliot tot een opdoseing It brengen Het H B der Ned V e ii i heeft desgevraagd gezegd zoo overtuigd t zü van het goed reoht der staking dat bet onmiddeUijk bereid was die te aanvaarden Een hooggeplaatst ingezetene wdena naam ndet genoemd werd zou de bemiddelaar zijn Deze heeit lach toen gewend tot de dirlsctie die echter geantwoord heeft dat de directie Mdh de maatacliapppij heU in bemiddeling zien D ze houding der direotie werd uitgelegd als een versterking der positie van de stakers Uit de verdere mededeelingen ter büeenkomet godaan bdeek dat men financieel den strijd zeker niet zou bedioeven op te geven en dien vxrg weken e weken zou kunnen volhouden De heer Modtmaker gaf nog als zyn meening te kennen dat het oonüiet van zeer langen duur zou zijn STADSNIEUWS CK ÜDA 12 Mei 1 9 Plannen voor een OrkestvereenlglBgi Blijkene een advsrtentae in dit bUd sijB er plannen in wording om bder ter plaats op te richten een e pdiDnie orkeBt Reeds ia een oomité gevormd van tmi heeren die thans een oproep doen om ia asn vergadering op Dinsdag 20 Mei a s In der bovenzalen van De Réunie het nader uiteen te zetten en tot aansluiting van werkende leden op te wekken WU willen gaarne hopen dat deze pogingen zullen slagen V e ingezetenen hebben ongetwijfeld gnoo sympathie daar reestavond N C J G O V de Schakel De afdeeding Gouda van bovengenoemde vereenigjng Weid Zaterdagavond in Kunstmin ee pa opaganda lecatavond ter gele geniheid van haar vflfjang bestaan als Christelyke ieugd beweging op het gedieelontihoudingagebted De avond werd geopend door de voorzitter dde de aanwezigen wel kom heette en in het kort van de oprichtmg gesohoedeoia en doel der vereeniging vertelde Verder bradht hij dank aan het mandoUnegezelsdh Residentie uit Den Haag dat zieb beind verklaard had mede te werken en aan mej M Feppink die op zixA had genomen een propagandarede uit te spreken Na gebed werd daarna overgf gaan tot afwerking van het programma Begoonfin werd met het tahleau Wllkioon waairaa het mandoUaegezelschap er door een drietal goed gespeelde muziekstuk ken de stemming inbracht Daarna kwsnl mej M Peppinck lid van het hoofdbestuur Utrecht aan het woord voor het uitspreken van een piropagandarede welke tot onderwerp had Wat kiest gij en waarin mej Pelipinck de aanweaigej opwekte te strij den voor het doel der vereendging een drankvrij Nederland Na deze rede waarvoor sprerintar nut een ftaaad bloemstuk weid beloond kregen wij weder eenige goed in elkaar gezette ts Meaux te zien voorstellende de man in de kroeg temddden van zijn kameraden terwijl vrouw en kdnd thuds wachten Bij deze tableaux werd een toepasselijk lied geoongen Hat mandolinegezelsohap werkte daarna op voortreffelijke wijxe het verdere gedeelte van zijn programma af Dat de verschillende nummers zeer in den anttak van het pu blidc vielen bewees het talkatu ianiglner dea pd Na bet laatrte nimmer betrad ds heer Hstnld iKt toonsal om bat geialadiap te danken wwr de aeer gewaardeerde made Ung waarna hij de leden ieder eeg lint e 4iandd de om dat bij de andere linten j muxlakinstnunniten te berwtlgen n de iknoteur de beer A F llulkeu ien IwsUle werd geiiraellt voor zijn k2 nlge n aandaiken ontring OOUDERAK jteteidagmoigen was hier zekere v d B 5it Botterdam in verzekerde bewaring g wegens inbo aak te Moordrecht Gis gf beeft hü geAraoht zich door ophan liiy fan het leven te berooven maar werd j r Dr T Beeköüounp wiens hulp werd fi eaoepen weer tot bewustzijn gebracht In een tijdsverloop v n slechts drie wekau 1 hier het gezin van Adr v VI bestaande num vrouw en zoon overleden Eerst sUerf de moeder daarna de vader uu is ook de zoon geatorvan HAASTRECHT HedeniDoirgen bleek den Directeur van de Alganeene Begnaafplajate alhier dat de collectebus die voor de algemeene armen op bet keikiïof ia geplaatst geledigd was D ff den nacditwaker zijn in den afgeloop i nacU verdaohte personen gezien Zaterdag veigederde het Waterschap de Hooge Boenem achter Haastreobt ta Haastl lht I oor den aecr penndiMpneeater Ivevd retening en venaatwooiiding g daan van sün iHteer De voorzitter de heeir G Boer werd als loodanig berkosen Van B en W van de Gemeente Vlist was een verzoek ingedoomen om van de aluds in Haastrecht een scdmtsluis te maken Besloten werd deskundig advies in te Wlnnc en de beslissing aan te houden Elen voorstel van het bestuur der Haas bvcditscdie club osnirent afgravdng rietland d den Boezem wesd aangehouden Een gedeelte van het Boezemlaid werd wbunrd aan de Wed H Verzijl voor den 4il van 6 jaar terwiü een ander gedeelte nrd aengeduiudea tot een volgende verga riag I ft jaarwedde van nwcdrinisten en stokeni Mrden met ƒ 100 veriioogd tevens werd de Jasrwedde van den bode veriioogd OUDEWATER Endamliit vuor het benoep naar de Gertf Knk alhier Da Gravendük van BrieU Da heer R Hoek alhier slaagde te Utrecht voor het candidaotsexamen in de tiieoki SCHOONHOVEN Naar w uit goede bron vernemen beeftde Klesvemndging der labiale Unie atd Schoookoven een rondedirijven gericht aande andeie bier bestaande ktesvereenigingen met bet doel om alle kdefivereenigdngen te doen besluiten dat hunne candldateo bedanken biJ een wettige candddaatstelling om zoodoende de gelegenhedd ope te std len vnor een gedieel nieuwe verkieong voor den gemeentenaad s De heer Kortland V a heelt veriilaaid Rich eventueel te willen terugtrekken ook wU de S O A P biertae medeweiken De Ohr Histoffiscdien wenschen eerst den uit slag af te wachten De R K meenen dat ie oandidaten zalf hierover moeten beslisaen terwijl de AntdJtev hunne houding in dete zaak nog ndet h iib bepaald SPORT Voetbal Ds grootate verrassing braobt ons gisteren de ultilag in de oompeütie om hel Jöuupioenschap vtLU Nederland A b O beent oos gasteren teleurgesteld door met 2 9 van Be Quiok Qrondngen to verliezen nadat bet zells met 2 1 de leiding bad gehad De AmMerdaAmers hebben door deee oederlasg hun plaate aan Go Ahead moeten afstaan Inplsats dat ze door een overwinning zich no 1 mn bei ranglija e konden pitiatsen Hierdoor is voor haar de kaos op bet Jtampioensobap verxeken en zal het een ge weldigen etrijd worden tusaoiies de beide oud ksanploenen Ajax en Qo Ahead wel e laatste gAïteren in Paventer met groote moeUe NA C met 2 1 wisi Ie kloppen De stand is thans Ajoi 6 3 2 12 8 1 60 Go Abead 4 3 1 1 6 6 6 129 A F C 6 2 3 1 6 4 6 1 20 Be Qnlok Gr 9 118 6 U8 060 N A C 6 1 8 9 3 0 40 in de kamploensoompetitie tvoor de Westelijke 2e klasse deed zicb het merkiraatdigo geval voor dat door de 2 1 ov flnnlng van V Ü C op de Stormvogels de 8 kampdoenen hetzelfde aantal punten bebaaldeei waardoor zij vreer van voren al aan kunnen beginnen Hier IS de stand BUveioum 4 3 2 10 S 4 0 Btonnvogds 12 3 10 8 4 0 V U C 4 2 2 6 94 0 In de afdeellng B beeloot t Qool haar seboon met een 0 1 nederlaag op dgon terredn tegen R F C wat we niet badden verwaobt Voor de kamiioenseompedltle 3e klas wist Gouda zich gisteren op pa iier niet te handhaven terwijl in het veld ha r superioriteit wel degelijk bleek In een wedstrijd vol peob en onjuJïle beslissingen van den scÉwIiltrectter worden baar met 3 1 de beide koMbare puntjes Ze been edMsr pntat M Meakadte gen het toekennen van een doelpnnt hetwelk naar we nH oüeUete sijde vernamen nog droa 20 o U voor de doelUJn waa Zooata we ki ons Overzicht van vorigi wei ree meldden bjlooldo Aewedatrijd ttossohen Ol mpis en Quick zeer spanoond te zijn Dit waa hij ook Inderdaad terwijl Otympia heiftaaldelijk aangenioed l door bel publiek den strijd opgal toen Quick met 2 1 leidde vermoekl vansden zwaien strijd en de groote Uae waaronder werd fsepeeld Van Eljk en de overige spelers zweette nu werkelijk als een paarii terwijl als zwoegers in bet bijzooder Franken en ds belle vleugelspelers van Quick moeten worden genoemd Het S 1 werden zegeklopt wat zeer geaatteerd Is Gelijkspel had de juiste verhouding weergegeven In pdaals van D F C trad gisteren Concordia tegen Hereules In het strijdperk welke strijd hoewel belde ploegoa nogal Invallers hadden Oos verrasten op vlug en goed spel HM O V B eïtai moest met 7 1 legen T O P bet loodje l gen terwijl T O P 3 gisteren door een overwinning van 8 1 op O S V 8 het karoplo ofK ep van de 2e klajB Q V B behaalde Direct na afloop van den wedstrijd werd het aV B elllal als volgt delinitiel vastgesteld W B Strseflaod K Koolmees M Jongeneel M Middelkoop C Stlgter C v d Lok A van Hulzen L Hornemon Th SnoeiJ A van Maaren enJe Spaas I Om deo Olympda Beker 2o ronde Ouder en bijna tropisobe hitte verd gisteren de 2e ronde gespeeld van bovengenoemde wedsdrijden Ze breobten ons geen verraseingen Vooral bij Olyrofie dacdlten we nu hetzelfde doortastende spel te zien van vorige week doob alleen Franktsi blonde den geheoien wedstrijd uit en alle hoop was op hem geveegd Ook Julok was over bot gebed nietzoo vlug al waren de Hanenborgers beter ultgdkomcn dan tegen UV V Thans rooeat Quick het eohter zonder Boelsohart doen de zied van het elftal wat voor de Hagenaars alleen reeds een moreel verlies Is f Concordia dde het ook zonder Tan tlhomee pwet stollen en door de Korte voorbereiding nog meerdere invallers naar Gouda zondi stelde UV V in eenbeaoha mcnd daglicht Zooder o lcdeel aan de Olympta Bekerwedstrijden deel te nemen werd ze te el isr ure tooh bereid gevonden als plaatsvervanger voor D F C op Ie treden De relstteo tussciien Olympla en OoaoanKa zijn immer van dien aard gmreeat dat ze meende de uUnoodiging van de BogeHngstoomnilfiHie nl 4 te mogen weigeren Dit aportlol eiHrodm steeftt ver af tegenover de verdedigers van den bekeren vardlent slier aij pathlc D F C treft evenwel g cn blaam omdat voor het elftal telegraflscii een kam ploenswedfitrTid voor de reserve Ie klae wm ingeJasKht In dezen strijd wistAJax haar aiïhter met 0 2 te ddoppen Hercules vereoheen met een virij sterke combinatie al moest ze zioh behelpen met een keeper uH bet 5e elftal die z ch uitsdekend van zijd taak kweet Dffwedaiiid alymplit QuWc begon direct met eenige vlugge en gevaarlijke aanvallen van de Olymplaivoorboede en weldra worden er eenige kanjers dk or Franken en Van Eijlc geloot en kan Quick eleohts redden door corner te maken die op niets ulHoopt Direct volgt ecu mooie ombaal vsnsFranken met zijn rug naar dOel docb de Quidk keeper weet nog bijtijds te redden Dan eemge aanvallen op het OVmpla doel Vooral de links en reohtsbuiden van Qulok lijn In die periode gevaarlijk Olympla werkt zioh eohtar los en brengt de Quict verdcdiging in bet nauw di e niet vokloende wegwerkt en uit eent criminal weet Fraaken een bal In het net te deponeernn Olympta leidt vrij spoedig mei 1 0 Hot PHibiieM woidt enthousiast eni vuurt ülynipia aan die nogmaabi eenige schoten lost Ëen praobtvoorzet van Steensma wordt keihard in handen van deaQuIokkeeper geeehoton die ook in het verdere an don wedstrijd geen loutea meer maakt Hierna is Quick weder aan het woord do h bun aanvallen evenals nog een enkele doorbrask zijn minder gevaarlijk Vermeddtag verdient dat Malton op het hachelijkste oogeabllk in een onbesoEecmd doel wist te redden Tot rust heeft ulym pia nog de leiding met 1 0 Direct na rust onderneemt de Unksbulten vain Qulok die wsrkelijfc ultgerus was een prachtige solo ren passeertalles en zet onhoudbaar la 1 1 Bedde veidedigllDgen worden om beurten nqg even aan den tandt gevoeld Franken en Van EIJk sohieten een pracbtvoorzet van den Qu ck recditahulten wordt niet benut eo het spel gaat eenlgen tijd gelijk op Belde ploegen raakten vermoeid Dan weer zien we een wedloop tua eohen Duim en den rechtsbuiten van Qulok dis prachdg voorzet Hierbij komt Duim te vallen en moest eenlgen tijd hst veld verlaten Qukik la in die periode sterker Hierna weer eenige sobotsn van v EUk en Franken doob de Quick keeper Is ukslekend geiA den bal aan zljnUnka buiten d e uit een tweede pnudldfe soloren wederoni onhoudbaar scoort 2 1 Nu speelt Qlyspls oen verloren spel eo weet Quick nog eenmaal te scoren uit een treedklck even balten het slrabohopgebled die lassos In een dtMipiiat aid lUer was misverstand In bet speliWUI Duin l d minstens zljii doei vol moeten zetten met OlympuHiea inplaata van de keeper en bijielf want luM bi de opening waar niemand stond lat d Uonei UTgw den bal te plaMsen OI mpla telde 1 Qukik 4 InvakeM Dtreol hierna 4 de w lstrijd Horoules Conoordia aan BeUe pdoegen waren overeengekomen tn deze bllte maat uur te spelen In pUuM var 3 maal h uur Oonoonla Is eerst aavallend tenrijl aan de anderen kant Hercules d isak niet lanw opneemt sn een steeds heviger druk op bot Conoordisrdoel gaat uitoefenen iM zeUa dat zij niet san doorboren wtat Ie omkomen Spoedig wdsl de ceotervoot van ileroulee met naa onhoudbaar aobot ujn club ba laldlag lefoven U O Nauwelijks Is ds bal voor de tweede maaH aan het rollen gohradlt ol de LlelllKtdie iinksbtnnen eed oen reuzctwchol dat de lat scheert en tea beter lot had verdiend Een aanval op bet loiiïordiartioel brengt Vodb verdediger la liet nauw loopt moot dan de rogUNUentalro 8 pae den bal In de hand vasthoudend m krijgt vlak voor het doel een IreeJulk t en iioh die nleU oplevert Dan wser Is het spel san de ovaraij en ua ten mooi tot espeelden bal van dan ilaK blnncu schiet do oentervoor van Oonoordla keihard naast Een kwwüer lang wordt do CoaeordUnkeepor an zijn tand gevodd doob weet alles op soUede wijza te verwerken In den stand komt 66t rist geen verandering üpoedig na het begin van de 2e beW weet de centenvoor uit sa mooieife voorzet onhoudbaar ts scoren en Usroulesde leiddug te ontnemen 1 1 i kort daarop evolga door een sohot tegen de lat Ulema een vinnige tegenaaAval van Hercules en onverwacht weet de linksbinnen zijn cliUi wederom de leidiog te geven 1 UU een algemeen tydrlngen weet de eenlervoor van Hereules die vooreprong door een proflduigen ombaal te vergrooten 8 1 Dit ii ordl Consordla te maabdg en uk een sopinnnage voor het Hereulas doel weet de llnksblanen in een zuivere buitenepelpositlo van zijn buurman den stand op 32 te brengen Kort dsaiop weet HerOlies op precies dezelfde wijae wear tegen te sooren en den atand op te Toeren tot 4 2 waarin geen verandering meer kwwn Be de elftallen versohaaen met zeervaai invallers Trots de enorme U te werd vkig en endwuslaet spel te zlsn gofssven KamploonswsdatriJd 8e klas Otoep 2 GoudaD Ö O Als acheldsreobder beginnsn UuM speelt Gouda met 3 Invallers tegen ds zon In waarbij al dadelijk lunk wordt aangepakt Nog een 6 minuten zgi gespoeld ol uk een ooner op het DlO O doel weet tinoeU met een mooie kopbal sijn olub de leldlng te geven Van belde zijden krijgen de doelverdedigen flink werk wal eohler nielB oplevert Een uiooi eobot van de Jong loomt ilst in den linker bovenhoek Kgen de lat docb sprliwt hi bet veld terug Kust koiat met 1 0 voor Gouda Na de rust zendt de voorhoede van nO O eon schuiver af bet Oouda doel de D O O eupporters juichen dedoebnan van Gouda stc t echter de scheldsrecditer luit sobijnt te weilelan vraagt dn grenereobter deze wijst nsar het midden waarop de sebeddsreehter een doelpunt aan DO O toêient 1 1 Volgen velen die juist bij dat doel s onden was de balnlel achter geweest Blerdcir ontstaat venlagenlield in bet Ooudndle kamp doch geven het niat adieu op Kort daarop knjgen de Oouda mannen een stralicbopla oonieu die de Jong juist in kekers banden trapt en door hem vojdoende wordt weggewerkt De liuut ull en van aO O knjgl dan bal In bultenapel iMstie toegespeeld het geen de sobeiderechter ontgaat Degrtnsreobter zwaait met zijn vlaft enkele Ooudsobe spelere appelleerea doch dal alles ontgaat den scbeldsreeUMr De bal wordt naar recdns overgezet daarna weer naar Units van welks vleugel tbana onboiid baar wordt logeset 1 2 Daarna volgt eea mooie doorbraak van de Jong welse ohter door treuzelon a iels oplevott Ver Brfilllendo mooie schoten worden van weurszijden nog elosl doob in denstaud komt geen verandering meer Na afioop werd tegen de toekeonug van het Isis punt bij den scliektsrsebler proleet aangetsekend Voel pubUok woonde dezen wodatrijd bij en was getuige van een strijd aarIn de sterkere voobt legen bet noodloten bet onderspit moet delven Nederlandssh edllol Gisteren Is la een vergMdertng Tan oe Nederi eUtal eommlMls de ploeg dU legen Zweden zal uAzMnsn voalgesteli als volgt OSbel VlteMo doeli Danis H B B VerweU U F C oahtsri Hordijk Ajai Kooij CAF C sn Boascèort Qulok midden De NatrI AJKl Ri else Siparta Brokmaan Ajax D4 Kessler H V V SD Oupiart Aja HooHklaaae N V B f Naar wij vememoi vüidt bal plan om de WesteHJk Is klaa A on B soman ts smelten bij bet N V B gaai onTerdeelds instemming en voelen de leideude mannen van het Bondsliastuur zear veel voor de ina elllo van asn Imui tu eiree tt MM Da T kTWMal ia a In d Entaoteüudao kmuMB in JuU m in I eda Is iaa m stalden bun pncnnma op De vakreraatl giiwn dor middsnrttkan en de nsottale staten kwwnan In Ooiobsr 1917 te Ban In dai Tonn aisahKn sti hatsaifda als has arbaUsnbroalara ht bet tagaaorergeilald kamp In Fsbruari 1919 kwomns t n slotte wodsrom In Bet ds Tartaganwoordlgei dar vakvsreenigingsn in Bobsman Bulgarije Deneanaiksn Dultacbland Engalaad PrukriJk GrieksnIand Holland ItaU Canada Noonvogen Oostenrijk Zweden Zwitser laad Spanje sn Hang ri s byaan Eenstemmig werd verlangd dat In het vredesverdrag een internationale regeling van deze voor de arbeiders w buitengewoon gewichtige kwestie volgen lu rhana weten wtj dat het zegevierend kapitalisme en imperialiime g willig is de rechten der arbeiden internationaal te venekeiwi Arbeiders zie op die gedeelten het vredesverdrag eens na Indien gij geloofde dat de arbeiders een plaatsje in de ion krijgen zouden zijt gU te leurgesteld Een fijn uitgesponnen geraffineerde vorm van organisatie die zich er prachtig voor leent een goeddoorgevoerde bescherming onmogelijk te maken De Moor heeft zün plicht gedaan hij kan nu wel gaan De bloedgedrenkte velden van Europa het voor millioenen vernietigd bestaan gebroken hai ton zieke lichamen en al de ellende van den oorlog zijn nog niet bij machte de gedachtengang der heerachers te beïnvloeden In de loopgraven en b j stormaanvallen was het proletaiiaat de bevoorrechte klasse Thans wordt misschien op verschillende gronden aan de Dultsche afgevaardigden van het ministerie van arbeid hun madewerken ten gunste van het proletariaat ontzegd Wat in Bern besloten werd is grootendeels in Düitschland reeds verwezenlijkt NAJM MZE MPIT Todi gaven wi da boop idat op da de oriiaidsra van alia landen alkaar als broadm ds band nlian Tailm a gataiadaial m aaUbswuat aullan aiaciian wat bun toekomt Daarom arbaidns aoift tr voor dat alait maar Tclksranbaat uw kroclataa oadarmtjnt Uw taganstandaia Jobdan aU kit hun gadukt da ai addan aaa elkaar Ttlonilig ts mokan Tot mlUioanin sn nog Mna milllo nen meat gij u vantndgan in uw aMcte bawiiat windan Dat bat onTarvalseht arbatdaaindbt an haaidMrmlng komal Kart Ligin AAtat Sebwor D FnuuKh P n MARKTBERICHTEN Catp Tilalmnraanigbii Oaala ea Veiling van 12 Mei 191 Kropsla p 100 st ƒ 6 10 ƒ lOJJOi id 2e soort p 100 st ƒ S ƒ fi 60 id vellen p kist f 0 11 f 0 89 Spinazie p 100 K G f8 20 ƒ18 Peen p 100 bos ƒ 21 ƒ21 60 Bloemkool p 100 at ƒ 9 ƒ 88 Rabarber p 100 bos ƒ S 10 ƒ10 40 Postelein p 106 K G ƒ 63 ƒ 66 Radijs p 100 boa ƒ 4 80 ƒ 6 80 Zuring p kist ƒ 0 62t ƒ 0 66 Selderie p 100 bos ƒ 2 60 ƒ 4 90 Sjalotten p 100 boa ƒ 2 80 ƒ 3 80 Raapstalen p 100 bos ƒ 1 20 ƒ 8 10 BERLUN 12 Mei De Humiuüté lie on Ovenicht noemt de beschikking over de Uuitsche kolomen bgna even al schuwelgk ala de verkapte uuiexatie vui het iSiurgebied l e volkeren van het Duitache koloni ale gebied worden als vee verkocht De erkenning v n het Eng i h proletaiiBat over Egypte beteekent een groot at schuweltik historisch misdrijf Alleen Duitscbland komt van zDn militansme af tei wul i rankruk er aan overgeleverd bluft Geroyeerd BRUSSEL 12 Mei D faculteit der letteren aan de Belgische academie heeft besloten tot royeering van twaalf buitengewone Duitscbe en Oostenriikaoba tadaa ONDBBWUS Ban woerd tot da aibaldan Tt dal ba laatfcndiMt Da Mdnialsr van Ondarwüs bseft aan de Gamaantabastunn bariobt dat tüdslltke laaticraciiitan aaa openbare acbolea woaraau dar te rerwtaan zijn s dia oraraankMBStlc art 88 dar Isgar ondorwUnrat aüai bataat met da tüdalijka waanuDilng iur door sohoraing onWag of ontstantaaiia opang vallso pdaata gaan onderwijzar In d l Ite der wet zün en dua niat In aanmerking koanan konian voor da waddaTSrboa ia badend in de wat van 23 Fsbruari lil Aaa deze learkracditsn sad aan tagemoatkondaf nit a RUla koa kunnen wordaa varlSiBd tot bet bedrag waarop lü ala w ddsi r Iiooging ovareenlscmatig loaUlganaamds aanspraak souden babbsn Indian ail aU andsr atr d dan Rewl waran aangatttid BatUgtkidabadoaUngTaB dea Miaistir dazs tagmMikoniiag nar Uil alt te kia renIn vaitaand daarmede wordt aan iop toira opgan I n geta l i l Mnaeldaada da aaman an da vaidan g nBa hstaraetand de laatkraehtan die ia 1U krasktaaa t d l lat jMitaMIng valgm art U dar l er O darwijawat illtiMiil gswaist De in dsaa oMava ts vaniHidsn Jaanndda zal ailn ta atoBiB op hat bedrag Bare ds tifdalijka waomtniir Tolgsnt ds op 1 Oe tobar laiT ieldaiidt talMlsngalint aan spnak aoo habban ükad indiaai kil door dan Itead waa bana nd Wanaaer fm opcava wradt IngaiondaB doa Hn tr gMa tttdalüka wwiUmittitiB walkntam gwriiil B£SUJN 13 Met Aon allsnl Arbaidsn aller landanl Uet impsrialiams milltalria me en kapdtallsme dor gsollisards sn gaaa sooieerde mogeoidheden vlMSn badsa bua soboonsten tnomf kataobland ligt gatoobaai an ouaaabtig ar aarde Ikoor ê e r ada a wid r ag zollsn ds racdibagrondan geanoakt woidsa om DudbKibiand vpor olttjd esn vsriosadng uit zijn ellende vso tiiana onmogadijk ta ma ken 4 jaar masds ds furio van dan oorlog over ds velden van Europa B laal a nds stedc en dorpen ztjn in pudahoopan varan derd ml llioenan gaslaohts mansehan sijn door groens zodsn bodadat of Uggan op den bodem der ddaps aasin OMalbaar sj ds weduwen en wsasan de noodaiu sn da va do bRMdsn an luMaia dis kal litMs wat zD badden Tsiisraa WTaad klept da lood nog tiai t Usn van Jantn sallan Tandaktan e aleken hun TrmadykM aaaUaedit tsgsn een ontaarde nuMcWlsdd Tsrtiatfan Da vaandela wapgierea niat maer da v r inil l üksta aller wvrsidtiacadlas la offielsai afge alotai Uoopml batt bat prolalariaat all r hmdS bat boofll w er o NM uit algan bsweging maar noodgadwiongn babfctn ds tagsowoordig waraldhaarMiaan ds aiiisi danbawsbsm ng n bat arbaldersnefet als agdar gawiduügsta toaduautmgaB moot n bostanipaien AiMderabaoebsimlag sn siiNidsmedil Niat aeret baden en aadsrt gdataronltaUw da TartoganwaonlIgMts dar goorganlfaarda arbaddara aller landen san intennltaalala r gsUng van ds baadurmlnc dar aiMdim m t rscfat van dan aitatdar veriaagd Vaer dó ooriog ia Of alls laleiaaMsiala aiMdars eaagraaaaa o bnelitige wtjza tan oydcbte ia daas kwsslilea stalling gmawt 0 basrwhauls klaaaaa bisna doof c fnldedon slaebts an n aia ai d an ea a a tnHn d aaa t langen dor alMdan Oadanb maaninga TaraebUlaa orar da oorHiMn Tan d oorlog sn orar da oorlagroariig blsnn da Is ds vakvaresndgiag gaorg an daa sr da uMdan in alle laadan Mn w ar bat ging n de