Goudsche Courant, maandag 12 mei 1919

nm ifg iiliBi mm 14008 kL L M Tronw JONKEB Molli Cr batutcMt 73 Trugt jnat h ll Jani atn ninh 2109 9 Dienstbode Ondsrgeteekendep hébben lioh vereenigd tot een voorloopig Comité om te komen tot opricbtmg eener ORKEST VEREBNiaiNG Symphonie orke en DOodigea Dames en Hearen die een atrgk of blaas inttrnment boipelen en tla werkend lid tot de Teraenigmg wenachen toe te treden nit tot bet bijwonen eener VERGIlDERIilO op DINSDAG 20 MEI dea avond 8 nur in de Bovenzaal der Sociëteit de Rënnie Ooathaven alhier J J JAGER P C DE MOL SeoreUria Krngerlaan 95a K PETIT J M SOHIJVEUS P A SCHROOT Th SLIEDREOHT C VAN VEEN 2128 A D VAN VREUMINGEN 36 A S VAN WIJNBERGEN VERSGHÜNT DAOE tOKS Mfhc vm io par amlt M BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AB0NKlBIl Nf8t ÏA pm per lihnrtMi f lJU par WMk lïaaoo per poat per lanit i f Ui AboammeiDtea wordta doftiyka Ui mt niliii dn bookbiadil ADvtmofriMfaija vit 1 e rmait flM olki mmt ƒ 1 n da ƒ Ut alkt ttgél mtm f btim Ufi Mirt fw nai ttUÊ DMCMüNiaM O él imW 1m H kt m J M OM BwMif I KAaKT il GOIOU M 4h bMiafWlt m ém beMttMafi tt iwli cp fa aa fan als gevolg van den oorloff hriiMn ge leden veranwKwrdaUikt Wat moet aan volk doen dat m de vaatateUisg van ztin var püobtiii fln met miOg maasprakan maar dat men aan hlll gelagaaiMld ga n oa ioti t uMen iMmdw dat bat tot baaluiton aag mod waxkan T I o omdat waUobit ode daM mat van ventodenng en van berooving nog mat voldoende ia om jedere gunatlge mog M kh i4 van varmstagiDg m de tookomst te hiui t o wordt os ten aUitta de vaat op dan nok t zet en koot ü oixnUJlo n rbarmalttk alavem voor kind n kandakmd 4 aKseh land verplicht zMb alle wettnn alle bepalingen en verordanangan mt te voeren In werlung ta latan treden n te pubüceeren die noodic aoudati kUBMMn a jn om de volledige uitvoering van da bevaoffauocmde bepalingen te veraetenBu Oeoocg meer dan gwoagl I at sOb Mii ge voorbeeldan van de vardragwhapaltog a b w aLksr vaatateUuag naar Clemaooeikui guateren aan enss dalegafete mededeelde fle iukteuibe aLQh vaoitdureiul heeft laten l dcn door da beg a naalen volgens welke de wapamttilaitand n da vredesooderhaikdeluigen E voorgaa t eld W4 hebben tegaafootiataUan gedaan 4i Buttea r twg meer doen Wy Ken Hkft ifr oedvinden onae httUf taak ar iui tot o aenhaudelingea te koniab 1 Dit verdrag ls naar de opvatting der A karegeerlng onaannetneiiiji aoa onaanpcinsHik dat lic n iUvwlukB kan gelooves dat de aarqe sulk een verdrag sou louuhan dujilfv and r ïiat uut luUidoeu en oog nM miUlMOv knian ulit alle landen sondor ondaraeJiatd van partijen de roep waaitllnkt Wag mét dit moordplan I f Uier an daar begint bet besef van de gemeeoscuiappaLulce meoaobeluke varpliebtmL reeds te komaa m ds neutrale ianden lE iitalae en F igetand maar voor allee ook 4en dai M ons een Crooat bu dit laaoate i vree el4j ke oplaaien van de chauvimstisohB geweldj Uaek voor aüea ook in het sol caalmtiache l nankruk bf rumen zioh stanv men te doen hooien waanuar da hutoncua eens de vorderingen dar nMnsctkelvlebeul na Tier iaar lang moonlan aal afmatso ik dank allei die hun verenbwaard hart en geweten h b n laten spMiiaiu Ik ben voonol HaBlrtwer voer da bolofta van trouw w Üm w jmat thaaa uat Wasè oeu hebban veramnen iAtoA gv ona bi hei openun der ondarhaadeimgen btf ÏMaX u mand ter warald er ever m tw fal dat g óan met ons a i ii a eenagazuul voik ver maf veel vooral wanaear het aooala w hedeai ntet aUaen voer ons zalf maar voor 4e gemeeosobap der volkeran er tegen pro teeteereo dat de haat vereeuwigd wordt Voor u leden nn de Diuta Nationale Vergadenng geldt thana het woonl Dm waardighiU dar miMfWiiM la o to nr troimd Wordt dit Taidrag onii rH lfld daa Ia niat IMaaUandMh luk aUa i dot op hat alMinld nu VcsaUlaa hMjn ligia d raa at aullaa Tw adala tytal Ufga M aUlMaoWkkihMimkt dar tvlkana da oo afhaaHMtlldiaia dor n natiaa hat galoot in ana admBe Idaalao waarvoor da lEotenta b wf nl ta Mcttdo nor allaa hat téMt in da Innw nm trardtag Varwfldaring m da aadal t llta a uMw ala b f y paii acu hat gataolgwoanlkaeB vaw ir af van VoraoiUaa itja WJi wataa hat wUlas hat aariyic dragan datdako mande vrada roar onaaanuartaling I at aila WV wifhan g B abap van datgaoa tenw w t oai pUekt 1 at wtj haUian to ga i i gt l wat wij moatan dragen mau gaan i i li g dat ona ona I m ala aandg kapltaii tsot dan arbaid a bet hantal laat W J moeten ran da a lar laag an van d alekten dar nadeiiai haratailen v nak onae vyanden v a da liaktan der omnnnaiiw IJmum aiet hat ar nit alaof hat hloadiga alagvald nn da Noordtea tot da Zwitaaaaka gnaa aog eana t Var aaUlaa tenigkaart alaot da vokaa vnt da tt ala I Jk i OS aaa laatMaa attüd ran haat aa vwtwIJMtaw woaraa Wtt atriJdat niet maar Wtf nBlia mdat Wij wandea ou nat aügrüna af raa d a voUmnnuoRi Zate w e dwf au dia d B rlot haUiM ottgaloht amar itimuai a emr deganaa dia Hziw eaa M ditlgm vT d vartragaa al waa bat mur v or 4 da Da nd na im ahtatm nmUm wnd IM hagin tot alnda raat taakaUB n 1 iwxllta inatmmiag gmigd en vaiA door omwMga bVtaMiatidgliw oodailnviiW Na da waordaa dat hat ranirag onaaa aameigk waa rarhlaf liat Haia aleh bafawihtigile deze woordta daar atonaaditiM taaluotn van bUval en t tlm Ook kat aooUeli Of de tribun aam aaa dM hiMa etaiiring i doei aondar dat da praatdaat dit aw hebben tnnmt mWadaa aao w ldig tvaa da emagailiida nitlag na daa vaatberaden flvaBhatrolklahalni taB Goedkooper Rundvleesch Wegens daling van de veepreien is het RUNDVLEESCH bU ondergeteekende SO en eo ol per KILO afgeslagen 2126 ia M 1 VBRZIJL XLEIWËO 36 TELEFOON 379 Wegens verandering van woonplaats zal ten overstaan ven Notaris R W H PITLO t Oouda op WOENSDAG 21 MEI 1919 des voormiddags te 9 uur in de Sooiteit ONS GENOEGEN aldaar tegen contante betaling publiek worden verkocht nn gaheelsn go d ondarhouiian INBOEDEL bestaande oit Tafels Stoelen Kasten waaronder een Zilver en Brandkast Lampen Pendules Zeil KIceden Ladlltanten Beddegoed Kristal Glasen aaijlewerk eenjgZilver ent eni 201 4 3i Te zien DINSDAG 20 MEI 191 van 10 12 en van 2 4 llur Nettegoederenknnnendoortaaschenkomat van den Heer I v DANTZIO Wtidstraat 2 worden ingebracht GedrooodeAppeb lata kwalHaH 2121 16 f 0 20 p r ons Aanbevelend K E6SEB00M Tjelephoon 885 Zeugestraat 76 doh hoogatan nood Pruialaefca mlniat r p r au Ident Hirach nrUaarda aanaa alia ragsaringan dar Duitaeiw VrHalataa hat volgende Ia aUo atraliL hi Daitariduid laait ia d e dookerata caa dl ona rolk halaift de rerUttanng ofi ovar hat Tredaarcotatal nm lae vB nden ZiJ h l j in dan harbt vw lx wrtg JM piaohtig aaa md na het reidit beloofll Op de beloft hatifaan w i da wapena n arg le ri llMna bl d a ï den wairlaoaen een vrola van het g wM au Hat la nu duidelijk wat d rOaa don met ona voor hebben zU wUlaa ona nor MMwig uit de rU van de oultauiralalan tai eo volk van kneettten makaa an wear ala Mger enmaaltot foUwman CBKMe ht do Jl had Jk ii kiad ek 5 het looB o niet gelooft het doet o 5 K aiigedaan JAatrin U p da trap rerdar e Z ïüï kt hietr He zou niet kwaad J Pi Mnii fi tJL f 1 daa aar ta t JIJ hoor Jo I Ik keerde mij om Voor wiea ki Jhl nemen f Voor Jou la aoht namaa Neon zaldo Jekatnaa voor ia Ueve Woodvarwmnten in Raalaiid WIJ hadden da eerele verdlepli bereikt 4Joo er leide Jokatirina maar tint zelf ataan Het kind m al twlnlte fear dood o dertig ik wort bK tg i wc ea jo zuH gehoani hebben dat ik hier la Doltooblaad getrouwd w dit hiwiJglt wee zooala snvoonlljk dat wil zeggea ongelukkig I Qod uk Ik heb w iwodig ea eiad aaa genaakt Nul hU ook laa dood Ik bea lla eo dat i go lia lkTiBdhet n4 tad goed Jk heet OK VToaw IMler 1 het niet f Nu waren wij op de twee a vaidlai hg roU een aoort uilgebouwde laUeï ntijnie toOBDbeen Mijn luater deed de deur pen eawlj tonden in oen hoog torenaohti vai rdl met boiAe iUukea langa de rnnren aiat oen bovenlicht een gnete openhigwaar door de Memn etr tkl mi de hi ene kiobt HnnenMroomde een gnotraaai toeetwid Uo xga meeetoree en JMm allee op aia een bUMeatfewOuao grap Hij eiiroii heen ea weer en twlepel d uit alle maofat wierp MCb pttaroorptMtau ea blalle wht vroolijii l eaiija IcOHEN CoJ Het recht der moeder naar bet Duitasdi TIn HELENE BöHLAU T rtMU diooc I p fföaaELiNK v scmuu Nadnik varbodea i i 1 SPECIAAL ADRES voor Markiiizen Zonneschermen Jaleuzieën Rolluiken Tenten Dekkteeden I T rMt wo r4i r too OOUDA de Heer H I VAII SCHALEN i WUDSTKAAT Jl l OOUDA I Tolofooa No M ARNHEM Ul Uoh toi owiaUlel Daaroj waadde ilj zleh tot mij aai ew gebiedende tem Neea tiet lioht en ga voor tfe trap op 0 vooruit I herhaalde aij huwdg toen Ek aanyirido Je beat tocdi ook een epitsboef ale alUe anderea I ik died zoo ls mij werd gezegd en de grijze diuDe MrompeUa aiihlaiBa bij alke den tola achrede den Mok zwaar neerzekeod 3ait I riep z halve da trap en bleeil zwaar ademhalend ataaor Ik heb ie blnoengeéaten onder de voorwaante dat Ik nieta van 0nda hoor f Jk meen van onr Miualand Ooea latter NIela van de Iroere I Niete yaa de luater nteae ran dee zwager oiete vu de geheele UMI Ik wU oiela van hen hooren niolaTaa Rusland nMi van Pelerriiurgh nleÉi van het landlgDed I Niet van geld ol ileal of vvaoeniog I Ik wil nieta wai i hooren oanaiUel illee OBoalUa I t Ood zij geloofd ToeMe iQ er wat Kalow aan to ik ban er tirlDtlg iaar aondw Jehd g ikoinen Op het portaal alnid ijj wm lï Wioht eau aeide zIJ die adaoA lend init toob preolea aoo n dwaaa zijn al al de aadareu en wOIea watan hoe h ml bf kind ia Ooad Zoo h het het Mnd h niet raa mij Ik zeg het Ion uoaU ik hetjebmen heb getuad hM gu vfifer de twee d ijn mei cfaea nw an naam Muller wae werkelijJc eeao wodtawo KathapTina UüÜei en ied r wlat vanhaar te vartenen dat zij een RïWiaohe vorstfa was JerWAk de effifftige Jannak zS zeggen Wonderbare beerfUkking Qodft Zooder aarzelen tod Vt wc f Ik Sep éoot de soraten mooie oude booPBo oude ïBuieni oude huizen ailea J voorjaaratooi de uoht zandit het ïjven TTooftljk 0 de jnarktpUaW zaten feidenien rondom ta ede dronken n i gen He4 waa naar hei aoheen een Meuwe onscSui di wareM Mijn zuster wtwnde eea eind buttaade fltad Ik vond er gemaltkelIJ den w heen Met huls lag ia een zijstraat die uitJ n op de oudei chaoaiee naar Weimar PPoeflg etond Ik voor het hu dit nwest Jet zijn het Ja nUdden ïn een Zoover ik bet hU den h Meren nhemel toon ale wae hot een eenTO dig landbnig iflet e hoog met pan GOUDERAK AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aanj omen door L VLE66BEBT Giraderak C r nrtalfd FERWERDA TIÊMAN WIJMHAllOaLAIIÜN VINO DE RIOJA mmiwA ROODB TAraLwMN f 1 311 p n iMn LA PALMA 2o 2o muMA wirra tapbiIwmn f 1 00 p n naah TYPE BORDEAUX WUN D iM t Qauda DIJ Fa T CR BAS WQdstr 7 Tal 40 WÊÊÊÊÊÊÊÊtmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊKÊtmÊÊm blikehballage DORORECHTSCME MeTAALWAReNfABRItK oorheen Wed J BEKKERS4ZOON DORDRECHT lÈmÊÊÊ Mm Hers lieUliers eeoer geurige Wl Oaap a an da laalatan Door overeciikoiii t zijn we beiloten van af heden 12 MEI 1 ome voorr dI lijade TAaaKKEN uit te verkoopen te n aipotprlfxeMi m afci vao de jelejeolleld lebrnik De wtekel i bi deie GROOTE OPRUIMING leopeod nn Dior en 7 tot vond 9 uur Prijinn xi n 1 iolgt HEERENBAAI p pond f 3 60 TROEP p half ons 035 p half ons COLUMBIA f O 30 RECLAME TA BA E O 20 0 30 0 25 P TABAK RAADSHBERËN BRAZIEL STELEN 0 15 dexe Oiflt te rerwirren mei inliodicha telen BESTE PRUIMTABAK 30 et Tavani gaat de oprulnliie Van f na Slgarao alaada door Vaorradig EnoBlBAha Holtaiitfaoh Slgarttttkn rvlk tegfn oJiarp oonoHPrsereHda prljx ii wttrrtan apgtfrulmrfa Tui fmdirkl S4 my m Mieuwe S6houwbui g Bioscoop Exploitatie UNION Aanvanft hall aehl Dp SchCMna mily mtelvy WtaUC DIVOnty Fmasoh Konj iek LlttlÉI FPOdy Hondendressnur ll lMin tw prlfxan 2124 60 FABIIEK M HEIISTELPlilJlTS van WEüKTOiDÉN en MOTOilEN AANUia Mmn ElectrJSGlie Litlit ea ilraclitjiistallalies J VAN DUm COo Oouda Het Advertentiebureau rao de GoüDSCHE Courant TELEF 82 MA1WT 31 BBZOftOT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIËN In alle Nederlaadadie en Bultenlandache Aafn en weekbladen en andere periodieken I tonder eenij c prlj verlie n InKandlns trAh ün af iBtil 1ll ataada voldoanda InlIcMinten worden QRATIS veretrekt KOKO een zuivere heldere en nlet veftc vlocUtof bevordert den haargroei versterkt klieren en haar wortels vooricomt het splitten en uitvallen Hoofdzeer en roos verawijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het haftr dan wrijft men het tacht lo ocderwaartscbt richting en borstelt A ik Verwaarloos nooit Uw Haftrl Wij stellen geen dwaie of oninogelijke eischen an KOKO maar wij zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO als een zaiver gcnMimldilal voor het Haar kan evenaren WAABSCHUSClNqi tel op onderstaand Handelsmerk vooritomeode op elke flesch KOKO wotdt nooit los tonder vent gelde buitrnverpakkmg met Handelsmerk verkocht P r U f 1 0B kleine 2 2Ü midden 3 90 groate flesch KOKO Shampoo Poeden f 0 16 per pakje Verkrijgbaar te Gouda bi ANTON COOPS Wnd j piraat en te Schoonhoven bij A N VAN ZESSEN 120 sinrf fsgen HoestHeasdiheid Keelpijn zi n weder overal nrmjgbaar maarenhei tn deze JmA N VGASA BAZEUFfLIAM HILVERSUmJIt Van der Meulen i GILIAD BlMdmlvcreod mldd l neemt de oorcaak van vel kwalen weg BewlJMn voorhaoden van 330o W Tnbercolose en Haaglijders die door het ebruik volkoinen eiie ia vondeo Alle kwalen die h r oor k Is bet tfloed Tiodea worden met root aiuce er door beetredea PrIJ per Seecb I I 2S fkomltit U de DopdzakelyJc voor Kinderf 3iadea OhenlMh Medliolii Muttlli Auren te WATBROKAAFSUBER VerkrlilbMt bi ANTON eOOPS ijBSTHaaT aonoa SK J C BOLD00T 1769 2S VRAAGT lUNroNl i DE Rr BESTE I ACMNPA U Urn S uur Soo de Réunie Lniiif mei Liohtbool Im ovor Ned FitbiikASt 16 Md B UUT Soo 9 Béunio Va lnu hbvoiid AU Oooia ZuI HoU V eeof ilQlB Het Giveae Erui ie Uei 8 uuir Soo de lUuiile iMinS Aid Goida V D B ÖMt 16 Mei ea uur Bet Soha kbori Ledtc vezgaderin Afd Gouda van Meirourliu f 26 Me 2 uur Qebmw Bouw m o SSS 28 nlhgtoozioht OndentKodsoeinniMle M mffoBxrg BOSKOOP AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aanffenomen door P A WELLES Zijdeweg 72 Belieelil verxMllHi WIj gtnfM tl 4l mededeelitag Ie vaogtm ntmiffes ynmgsdcrlngm oonosi eu TermskeliJkJiedel nz om d M in ottse ncaodft to t melden It MIMrM MM OUl Redactie I Telef latere 54 BuiMuit MA Rjgt 31 doti A Bmam en heaomi NM in B rU n hangC eea prlalft ryMj dat wotf onze broeders m gevangenschap iieide wakker wil roepen dia aiffh m daden uit Uan zuA daar treunge trooauiooze geuchteo Mer gevangeniatva hen Dat IS het goei titelbeeld voor 4iit gofTganaaimdTT vradaavtrdrag dat la haC trouwe beeld ma DoUachland s toekomst ZeetLg malMoen menacheR achter pnkkaldiauul en kerkertralies aesttg nulUoext die dwangiarbeki vemiabM n voor wie de T4aoden het sagen land t gwwiMoonkamip uwlbKL Doiteeblaad SH wannaar osaa voerwaarden worden aanftaomen met meer zun eigen bezit noeman wat buiten deae zyn engate grenzen ligt Dultsobland beeU in hat bubteoUiui opgaÉwiiditt te bestaan Dat ia DSC uat vokloaiidib Duuchlaod heeft kabels Zu wordein aiGgeiMmeu Puitachland heeft draadlooxe statooos Dne maanden na iwit inwerking iradao van het vradaaverdrac mogaii daoe statums nog alechts voor hfT¥Vt g worden gebruikt alleen onder oontxola van de geaiUeardan Dus verdrytdng uit de buitenwi raid en af nu iuig va de buitenwereld dat UB bei beeld veu den kerker naar den kaut van bet buubeoleDd Zonder schepen want onze hand lavioet ga t in bandan dar fintante over aoadar kahfU zonder koloajaii zonder hMttanj idafha ivaderzebtingea zoader wedeikeetagdietd v a reehtabeachenumfc ja uüS KMider het veabt mede te wer an by 4e TAstatoMmg der prijz voor de w reo wttUce Wiu als acÉuUtoug oioete j leveren VKxri kolen phdumaceiitesobe artikelen ok Ik vreag u wm kan als earl k man ik wBiL noc n at eena ng e als Duitsober a leen ais eerl4 man di zieh san hei verdrag Wil houden op zuike voorwaarden if gaan Welke hand acm met moeten vaadoiren due 00e daee boeaen aanlegt ü daaibu JNoeten wu werken de slaven voor bit tfutemaitoonato kaïputaal leveren heeredi aten voor de geheele wereld verrLchten Da hendel met het buitenland de vm bron van welviaart verueügt men an nuuott men onmxit 14lk ICn m het binnenlaad Het Lotfaanngsch erts de Opper xilez iaobe steenkolen de Ëi aasser kali de goedkot levensralddelett mt Poaen en Wenrt Pruiaen dat allM moejt hggen buiten onze grenzen om welke w geen boogeren tolmuur mogen opnehtea dan op 1 Auaw us 1914 bestond iets wai da v QO den w l mogen doen naar hun wel gevallen en gabeel UA onUi vermetiguig In het bwtenliand moeten alle Duitach mkomatan m de eerste plaats de betalin geu geheel ter beschikking van den Ti an4 staan Njet voor ons volk mats voor d4 aarlogsslachtoffera allee heérendienat vóór weliks pnxluoten de prgzAa door den afne mer wondc vastgesteld Wat moet een volk doen waarop de bepaüng nut 4 ii tsch4 land ia voor alle TarUazen alle scbade wel iee d OMUleerde en geassocieerde regatrin De Vrèdesirdórwaiiniefi la kort bastak Een rade wan Sahèiitamann f Ebart Haase an Hirsoh Een baraap ap het buitenland Stammen uit Amerika Kola s wan Rantxau Maatreaei n dèr attalliifanian Hel variirag waor Ooatenrljk VariÜMldiisM ander de ijaaden van Heiigiarljs ONS óvèóaem H it ov rzidit in mjauuvbuur de geut yaa het Omtma volk mt sioh ondubiwdzuu ea ajtreelct zich uit teg en tmnmAmiT g r TOorwaarden MIn iu es Sdheidematui sen fusteren m de Nal v ffadiennfr dat hu deze voortraavdc ooAaimemeUjJc voiul duLdelyk i3 aan den aodereii loaot merklwar dat de tegremwDomUxe Dmtsdie receeruijr toch aok weer met óa Terantwocnde khciui maacH te dragw vaa een atwgzmg n naar de owUhaiAalukeai verlclaard b dat ziS hei aotat eeofl zyn met het regeermgabeaeiid D zj het w L bater zouden h b n gedaan 10 b t vetklaaHiaar dM de me deriMidaniaimen bua zetels willen afstaan aou de onajEhankei keD Dezen faeitbeii echter bü monde van Baase verklaard de i gesmig met te wjllen ovemeinien zjj z ev neens begG de oodertB emns nuuLr ToIg enB hen ml miBn er aoodged wni iien vréL toe moeten ovei paan Op hu beunt z n zy voor de oooMücweih Tan htm cnilBcic toch ook wei wwt hul wang m durvien z de verai tfroordalt l VKD het ttttdartee enen niet aao Maar mt wM er zoo merkbaar j s toegingen redevoenxtgen en persuituig falykt dat de leua Auet teelcenen vriat De JËntente raimn t zoo verviaarUjik de aahel dat zy er zelf bang vai wordt Het liefst houdit zu het ding maar vwllg in da Bdhee ea daarom t z een grooteqi ownd en aturart Foch naar het front toe e jx iceeit bedreogdngen tegen I uitBChlan l me de hoop dat het er kwixd van zaïl won den Maar de menscihen die dat gedoe wd kenmen aeggen KaJm z n en je gaijg s n Ia aliemaal lane en Broclodorff Itantzan Böh jnt ons veei te verstandig om zich aan die grappeamakery der Enteata veel aan tf fa ldDBB Hy heeft nieuw © nota s g aKuid t Q hu sail het pleit d wibmsn Zoo 18 de to a1 iuL 3i taren ifl m de aula der Berftfnsche universi t de Ruddidag ia nog ontreddeni door het wprW jf van de aoldaten een vei gadarmg der Conafcituaiiit gebonden lïrna ter preBadent Scfaeidetnann hieM daar een nette waarin hti o m het volgend aa U g i itg Aq N ttt üe Vwgaderi ag is ha Foafll ton den b jeenfekonwn om op Ut ksenpunt in het beHtftan ja ons tk iratueeo chappeUtk mot de K jjou ceeaimj haar ataatlimnt te be paien ten aaasien van datgene wat onza v audea vredesvoorwttorden noemen AUe aijgevaardiigden z n vereobeneo op de EUga l o4ibaj1iigierB ma w en men het rechit hier vertegenwoNiniftgd te v n venMo heeiCt oat nomen ala hun iiet reoht zal worden betteOKUt ib virue stemming gelmuk te makan v ia hun zeUttesohikkaDigsrecht Ea wianneer ik hier de veitegenwoordogers ven alle laju dea stammen aie de geicozenea uut RUliiiuid het ijiaar gidiaed Oost en Weat Pri iifen Poaen en biieaae van Dantaig en lilemal naeat de afgevauunligden der onb u dreigde atrtkeo de mannin uat de bedreigde l id n en pawmaes da wannear de viü van mse vuonan tot wet wordt voor de laatstiv nuhot ais Buatacbent oodar I u eobmv bueen zudl knmen dan gevoal jk mu ién out u ia t t moedljjke en plechtig uur wiaann w sLeohta éto getmd moatdn JomutfO W faahnMTM bOM wU nwata w ikaar hi lweDp wiU ayn ran één vlewah 4 bkjed Wae ooB tmehit te e eulen an dt met eeii moondeiKl mw in het Ucbaam van het OuitBcihe TO Ona volk in het leven te hwidea dat en meta ande ia onze plioht Sinda ik de vuerwaardea in baar geheel ken kontt het my aia laster voor dat het prograbi van Wilson deze gromdalatf van de wapenBtiiatandsvoorwiaardea er niee veiirelekelL zou kunnen woixkn MAar één opmerlcmg kan ik mvt nalaitc te maken De wereld 1 weer eena een lUusie anuer geworden De volkeren hebben ia deaen aan idealen zoo armen tyd weer eens en geloof verloren Welke naam ia op duizend btoedij slagvelden m dmaend loopgraven m treurende get ann a door waztbofugen en veidatenen met meer eer sued en vertrouwen genoemd dan de naam van Wmlaon Thana vervaa rt het beeld vun den vrede èrenger Wilaon zoooU de wereld hem zag en hoopte te zien achter de aombere geataJite van de gevangajuabewaarders aan e n van wae aan Clemenceau aan FnuuschmflQ dezer darren schreef Het walde beest 10 op witter en broeid m een kooi geatoïpt en geranaeid men hét echter nog de tanden gelaten eo 1 klauwen temtuweroood ai g v ld bedenkelijk naar alletlul punten ci prikkels waarmede met rjnhreisotie lUtigia liet hak was bezet Dmian roepene Jawé Dntftiil tiea lang paitue einde Jekatlrioa Aleaadbownail nep Ik ongedukiig lik bU Je sev nt i e je je uuj hwloaert Ik bLjf nog hangen aan die vervloa ite prikkelbelnlag ioed 1 dan zal morgen In allen vorm om eea audübiüe Terzoeken Ik groet ïsl irl u kotn dÊo aan hM hui Ik al nen beleed dek Aan faeC tuSihek tastte ik aaaj een bel werd nog eens v ragend ge t Lirf em voorniÈBïirln gjBn i raam vlak ondier het dafic sofaamerde l cdit ffllj L ng bleef bet atU Niemand deed Cfpen ISndahjk w rd In de eerste v di Bplng en raam geopend ea een harde wel luidtade 9t ta riep in he Duliaoh maar onmisikeQbaar In one fiu Huch Duiteoh iWeaa zoo oed to z ggen wie daar MilJn hart kktpte heyl yt Ik wMniet gloed wat is moest imtwooxdeii t Nu werd nog eeoa geroepen Ik liaAlde zeer 7oontohl in oeer AfacbuweiijJte vrouw zeiile Ik Huietereiul toen ilt oadlAlul lie voorzjohtigheut veer ia eea prUckol liad fegrf o Ëeo HoblMliija nei tfeor ewt r t onder de deur Dj sleutel draaUe langzaa ia hei alot ü gioc hlnneo la ilea oüeretea koek vaa liet portoAi etootf een fedaanie ran oïIddeUnailge ieoete ia zwAite Japon en op het ICrijza haar een zwiaw Jcanten doelt In de AnJiarlbiil een Mok en in de rechter een gUneteread dtn waar ohugl Een loveilvetl ZU alond voor de polWre vu een half geopende dettr blijitbaar om zoo iModif zloh den terugtaefat t vvrzeJcoren Dit mooflt er nu eigenlijk zeer gcmalljk uUzIen aar aes poedel een heel mooi bruin gevlekt dier dat zich othu toe heel stil had gehouden en als op iata bgzoodeia eoheen gewadtt ta hebben dooht blUUiMr cefeael mOm onr den Je br r I riep ik Vieoa broer Jo broer uit Feterabnrgi I geen Oq maar weer heen ik laab broer Het raam werd d Ittg eaM ft aa het duurde een peoe toen hoorde Ik dat het weer ï örd geopend Jed Kwinaj AlezaDdrawnau Hiep Cc Nu wie ia het dan DmlW Wat voor een DsrftriP Van Pfl 0 dlrde rnnnr De DuJtat e Ja de Ouitaoha Dus de baby van 4e atMame Ja i I He dier alaapt al We k diwr Ik kan het Ixés niat open doenl Ik kliïn er ov r waoht maarl Hel ami iwaai ut Ik op de hoUag ten einde ee zoo over te komen ea aoAriJILogs op bet hek zf eode keek ik s ir