Goudsche Courant, dinsdag 13 mei 1919

Mevfoair JOjJkER Mdüïb Cmb ti itIMt 73 Tr gt mat htU Juni hink 2103 9 o 14004 BmrettU tót Publiciteit van Weteirschai pelijk Nieuws KeuMiitraciit 153 Amitardam LeUe raeht 30 CURATOI IUM Oian tbodOb 1 II IM I I I I Ftink pePBOoiiy gehuwd 37 ar n oud j oed knnneodeboekhouden en oiachineichryven BIEDT ZICH TEN SPOEDIGSTEAAN voor kantoor toezicht op werk ieta dergelijk Brieven ft no 1180 i boreau van dU blad 11 Heer VRAAGt Zit en Sfaapkaflier met TOllciUg PENSI0N deigeweD 4hten familie Bneven onder No 2 BJbnreao Qondwhe Goarant 10 LEZING jmai LioMbMlcleii te bouden door den heer H F R SNOBk MreMtU dar Vn Nnlerludtoh PibMk 4 betreffende DOEL en WERKIN deser Vereeniging op WOBNSDAO H MEI 1918 d avond 8 uur in do Sociëteit RüUN 8096 a d Ooithaven ÏO ïoogankelgk voor BM Handelar4i Mk Indoitnèelen De Kamer van Kooph en Pabr te Gouda I IJSSEL DE SCHEPPER Toor J VAN KRANENBURG Seor Erioie opraiiniiig TM eo BexMkl ia uw i eiil elaDl 2131 t r TuFlmaipM Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ondar l idlii Tu 8e baknda Uiijkrwlitea onder wie Jok BoiilBaa Dlreeuu eener HtadaUM faQol Mr Dr J fillitea Directenr eener Toehlflchool Jhr Jia Peltb Jontullit Or A A Pakker pri ui dwani Unirenlieii Dr A J M aarlWna leerur HBS P n vaa Ovatel leerur Hindeliioliaol Prei W C ifl HM lè ni r UDlverllteit Utrecht Dr A lïaltiaratadt oud leerur On DMlum Dr J M no vli t prlTaei docent Univeniteit Dt C Haysliian kcm test en endere mennen ven neem 20 leereer H B B 7 Mn lo de Recfaten 7 Indenlenre 6 ecconnleate 3 erteeo ene woYdeo door one etir lBfiaeÉd laeer daa 4A Kkrihalllke eursiusn on TeateiiSk ia er mets meuira In BuitschlAod pTot te rt nie j en vaart r w l b Vtooral m de Nationale Verffaderuif heeft men veel irwproken o T er de wanhoop raa het volk maar men moet dit toch vooral net lebteriyk opvatten en denken dat de DuatsciierB treuren en met asch op hun faoofde rondloopcoi Het raat er mee aïa mt de acht da n lang rotm di de reisenng beeft wwgeechreren als protest te gen den raachtsvrede Dat i allemaal aardig TOOT het huitenland het maakt daar op de armen van geeet eemgen indruk Dooh h t Diutsche volk vindt bet ai heel nooi Of pa H 3 en het heeft lan genoeg m ld masire geleefd Vandaar dat naar Ben mneciie oorrflsiMxadenten getuigen te beCBUWn met Zoadaf den eersten rouwdac a eb è iv een rouw teanmuic beerwhte la d theaiteKB fretd ireepeeld de cinema s 1 r overvol de meeste cabarets en conoertnk hielden zich met aan de verordetiag en in tal van openbare lokalw werd 4At In de morgenuren gedanst De behoafte aan vrede moce sroot k naar de baboe t aan vennaak ie noc luel wat groeter De emat van den toestUbd innet aUcihtB tot weuugem domIa dat te betreuren In Ik geva heeft het vradeeverdra tUtfl aaecM gebracht dat de stemming in het Cvftschie volk ten gevolge van de eisohen der entenite mat ebentwd is Een golf van nationaal besef gaat over het Uuul die te sterker ia omdat h samenvalt met de verflauvnng vsn de radicale bew ng Na de teleurstelling in het jreloof aan den ouden letder is nu een felle teleurstedluv ffricomen in het geloof aan Wtlaon en dei felle mentaliteit van de leaders der entente dat bijna eyen sterfte verbittering wekt Viersoheodene leden der Nationale Vergaderinjr hebtoen nog gwproken mder veal meaws te vertellen Wat Haase onaflwmkeUjk sooiahst mi hebben mj zeer verkort reeda gefaoord Hier v riifft hot relaas eemigsdna uitvoeriger De vredesvoorwaarden ïjjït In lijnrechten strjd met de stelreirelB die we steeds voor den vrede hebben opgemaakt Derhalve ver oordeelen we het met kracht als de entente bat zctfljeschildongsrecht van het Dultsche l volk schandelijk schendt WQ verlan Opleldlat per kriat voor alle ezakeei Votil aUé amttei ea roee a vaorAULB a ta LO aa Me ALLB l raetllkdlpldna r SiaattMaiilM Notariaat Mr ia de Rackta Oamaaate Adfalalatratla Actearli Actloitttaau OadorwHaar Boawkaaflli Opalektar aa taakaaaar OpHektar WataiMaat BadrllMaldar SacratarlfRedaetanr aas aai til isf Ctttèlttllea Vdol ej liinere etnlgsiine gevorderden meergevoivdediaen en ve gevorderden Aangename mettarode Peraooa fÜlk cobtact tuaechen decent en cureiat Ultatekeade cortectf i collectief en individueel Billijke conditiëD minver ofcttidei 1 ninnen van one Studiefonds proflteeren OKtede re Kuteo wie werkt slaagt llaarldeorse Voor naden tnlwhUniftn vtagi men de i 4irtito WKta JfoataH I w 6 rM l 01 144 pugtna Ms vtrimdi tvh farafoor loi f + van Dr MONTREUX Dadelijk Bruin Blond of Zwart Baard of Hoofdhaar Beslist onschadelijk Prijt p seh f 1 2 i n f 1 78i Mij SANITAS go d gSr d KyUG HsnleniHiiM 9 MBUBBLBM TIIOUWKNIli Prachtige oliede meubelen nieuwe efa 2e hand te koop al Tsfals Stoalan Kasten Sirtigall Thsstafsls SchlMirgtn BoakièHMan Ultti ktafeTi Twiepsnponi Bidstallin Wolltn AikMs Satijn Diksns LnntOillt IMiflutiulls snz Reuunkoopjas 111 20 SPECiaal ADRES VOOR JOAOELUI MET HUtoCLIJK P NHEH IMONtTMAT 44B Bnsnhult nsM di IHrttili T UFMM ttaOO mimÊÊtÊÊÊtiÉmmmmÊmmÊÊÊkÊÊtÊÊÊmimÊmmmmmÊmmmÊi ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermene Jalouzieën Rolluiken Tenten Dekkleeden VerleloawoardUor nor OOUDA OMSTREIENi dl Haer H 1 VAN SCIMLEN WUDBTRAAT 31 OOUDA Telofooa No MB i tet recht der moeder aaar ha Dullaob Van der Menlen t GILIAD BlowlmlMiaBd middel naami de oorsaak Tan vela kwelen wan Bawli TobwcnloM ra Muglijdêrs die door hel febmlkrolkomanlanaainl ronden Alle kwelen die haar oorieak In het bloed riaden wtirden met root uceea er door beetreden Prl par Sanh I 1 23 afkomul raa da I ONtalNli Mdléckt MMisik Aiirira ta WATBRQUAAPBHUR VertoDlb bij ANTON eeops aunaTaiiAT auDa ama Verbgfbair l i Uvea ApoUuher of Dratlu te Goud ANTON COOPS Wijditreei S H LOON Merkt 6 en bij den labrlkent F VISSER Emmer Erbcheidennen Dr AdyBrtMrtlAditBlad FAUIEK M NEISTELPUilTS fan WERKTUIGEN in MOTOREN Etectrjselie Liclit in Kraditinslallatiss U VAN OUIN Co Gouda V i IM III II m Abonneert ü op dit Blad Mr K w tuatuta Oud Adnxut la N d Jhdll H Calkoea tiillen ir IM Owl Buten Bnr m Mt r Tan BdiD a J Oarrito Old KMdMI tm T iur Hen l Uk Lid K M Utut S Poitmu Sch optlciu 0 l d 7iHk k ri 4 b k W N WlaUrskovea 0 p Lolt r i BOBKHODDen HANDBLSOORR ADHINISTKATIg BEpfWFBRECLAMB BTALAGB OitOANIBATIE BBDMSTÏCHMIEK OTEflfeORAlriE BCHOONSOHRinrEN NEQERLANOSCH ntANKH ÏTALlAAMCH irkXVltCH EWBEDBCH DBEN8CH NÓÖRBOH RU88MCH MALEACH LATIJN OJUBK ICH MPER iNTO WWKl DE BËHBll ÜNDE NATUl rJÜüSde werktuiqkuSde electro tbchn TK E BN BOÜWl UNDB LO dSTWltin BB ICA BTüJlETÉOHNlEK tat o e MUÏIEKGESCH HARHONIBLBBR JQURMAUSTIEK OBZOKDJI LBER METH SPREKEN GOBDB sTul rtANDicHfilFr vl e 1 S 1 Adviexen iaiéake Bertiepiiketne tul iTB BLEN ILUO vooRSCKOENCREAm BOftORtCHTSdH METAAIWARCNFABRIEK I i i rhwn fe5l J BtKKER5tZQ0W D0RDBeCffl 1997 16 nm HAAR UIT VAL voorkomen en herstallen door FËDORA S HAARHERSTELLER Verkrggbaar te Gouda bg BALT A DE JONG Ooathaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 ANTON COOPS Markt G v BERG Kleiwegstraat 16 1917 26 oude i vijshÉid t TANDPASTA 6 14 Kadi s uur Si da Riuiiu Lailiy uat IdcMuMloti trar Kad tlixHaH IB tol S uui Soo Riiuiia Vo dmdhtaTOud AM Öoada ZuA HoU V e kli t JBtt Groaaa Eiuta 18 Hel 8 uur Soc do R itfa LaalM Att Gouda V D B unden ven 1306 20 16 Ud 8H uur Hal Sohaakboinl Ledatvergadering AH Gouda vinM wiilM M Ma 2 uur Oaboaw Bonw ea Woulagtooilobt Onda e aiia xnaiitela Ar menaoag BBfcaéd varKlAan wij garaget m ê madadeaUnt la UMtMl ontnefaa lanrer gadaiiiwaii oodeattan TannakaUlldiadeD em daia kt onu icaoaa ta t bmUmi A If mm mtmr mmM ÜHtr afaar aiiu Woen cU ir 14 Mei lOltf GOllMHE fiOlRAlVT 3iTi© a ws © aa d Tr©xt©a=Lti©TDlèLd Trooï Q o CLd si ©3a OxxxBtxeleceiCL VERSOHIJNTT dagelijks IkAilb BEHALVE ON EN FEESTDAGEN iNoazoNinM moBiaauMaaiii i Op da Toaiii lBa W kaar e aawaa advartrtlia aa k aaoa lta BWiMttUatiB Hf eaatract tat laei itaardaa piOa Graota lattaaa aa raadaa waadaa barakoad aaar plaaUnilanta Adractaatlia kaaaaa wordat iafeaoada doi AdvaMaatiakaiaaax aa aaaa AtaotB laaWa L alkara ali AWNMaBUIJlkHPBUSi par kwaitaall fjM ler weak M avt Mt taailafabaJ far kwartaal ƒ 1J per waak IT co e ml au da baaot li par laopar faaaUadt IMMo par poet par kwartaal I S 1 nat Za ad ai a bl a d ƒ AboaaaaMatia wanlaa daaaUika la a a ia s aaa aaa Banaat KABKT tl GOüDA t4 aaaa s 1 i d baakka lal aa da iMtkaatoraa AOVSaTEMTICPaUSi Uit Gooda aal aeaatrakaa keka eaiia tot daa b nkllaf t 14 ragab ƒ IM alki rofal aiaar ƒ M Vaa tatftaa QaOda ta du baaontkriac ltHctla lJlialkan alaiaar Ml a4veit tUB vaa puUMn vsfaksHVhtdta UK em nfaL A tt rtaai 4a kat Zatania aaa a toetk op daa Burwut MAR KT 31 GOtiDAa I 1 1 III Redaotiei Talef De Vredesvoorwaarden Binn k lnrff Raalxau aan bat waard Ebart rioht aloh tat bet Amarikaanaaba walk Koraa wanaoht xioh af ta ohaiilaa wan JaiHMia Da Oaat anrijbaaba 4alagat a in St Oarmaim Getorpariaarda sotaa pan Engeland an Amariba ONS ovauacHT Latere 545 AdmiiUstratiei Telef InMra 83 aan kant heeft gedaan waaruit h t wantnMiwon onzer tegenstanders voorapruit Maar wy moeten ona voor oogen stellen dat we tot nu toe nog met m de gelegen beul waren dit m intematioale omterfaaudelingea to baw Uzan De eerste galegenheid daartoe zullen ona d onderbAndeliogen te VeraaiUea bijlen De balangrukste voorwaarde daartoe is evMiwal dat onze tegenstanders met het owoogeluks van ons var langen Omdat ik weet dat het nieuwe Duitschland znch Juist i aalce de internationale en diplomataeke gaUx waardigheid in alle punten waar het op aankomt onderscheidt daar ik weet dat wij oprecht zonder aohteHaaksohhaid de banden uit de mmiw willen en zullen steken ben ik eveneens overtiügd dat onu t enstanders voor desa tetten niet blind zullen kunnsQ ttlijven De meeningsgesohillen tusaohen onze vJJ anden te raasbruiken of ze wellicht zelfs te bevorderen zou het terugvallen tot het tijdpeik eener poUtt k beteekenen die vnj voor altoos hebben opgegeven Wij wenschan ten georganiseerde wereld waarm Duitschland als de reehtag yke van andere volken maénachappeluk vr Kizame doeleinden na streeft DuitschUnd moet ook in de toekomst met hechte verhoudingen reken ng kunnen houden het kai de i arbatd der komende jaren slechta verrichten onder voorwaarde dat bet zelf niet als een gekoecfet doch als een vri volk gewaarborg de innebtingsn en betrekkingen erlangte sehrikkelvke posts voorkomui die biet veraftead kunnen worden Wy h en nist o genaiie van de entcuto maar w geloovan aan da gereohtigiheid van de volken die van binnon uit vrede zullen sohoppen op den gjtondaiag der 14 punten Hat achterhouden van ooBS gevaaganam ia da vwaghnkkalyiksUwiaedhaid Wtt wiUen met t d mwiecUMid nog eens door deze zee van bloed moet gaan en daarom v rlan sn w i dat Ikiitachiand als gel kbereohiigd Ud m d B volkenbond wordt opgenomen Wu doe san beroep op onze zusters m de geheele wereld om eensgezind met Mia ifi protes eer n t g n t vredeavooratel en ai b bij eon aan te sluiten in d gi atryid voor e o rechtvaardigen vrede le slotte zen de voorzitter Febrenbach Dit IS een krachtige eensgëainde betoogmg der geheele volkavertegenwoordiging geweest tegMi den vrede door geweld dien men ons wol dicteeren Van beden af moet uat deae zoal de wereld dmdeluk worden gemaakt dat men het Duiitache volk met zoo behandelen mag In dit uur herdenken wu dankbaar al bet acdioone m groote het goede en idieele dat onze grootoude en ouders ons bed wn aohtergeleitenen wtj smeekt onze kinderen en kleinkinderen het ons met te verwaten dat ü iwn au uood en ellende moeten overleveren Wij hadden op een volkenbond geèwopt dfliAk dit verdrag 13 daartoe geen inleiding Het ia de veresuwj ing van dsn oorlog ha thatifl wend ik m tot onze vijanden e zeg Ook in de toekomst zullen de Diutsciie vrouwen kinderen l vtti en deze kinderen xullen de alavenketemt vetbreken on den smaad wegwaeseben die ons Duitsebaangesieht zal H orden aangedaan r ons geldt evenals in dagen van geluic ook baden bet woord hetwelk mmmer de uitdrukking van zelfzuchtige aanmattging doch sleobts van inniga liefde voor ona vaderland was Deutsciiland Deutsc h 1 a nd bber a 11ea Uber allea in der Welt büval en apnlaua gesis bij de ouafhank kanï De afgevaanUgden hebben Berlijn tetds verlaten en zich naar bun laesdistncteu t egjeven Mn voeling met hun kieows te houden n deze over de strekking der v jandeItjke vredesvoorwaardan in ta lichtea MiiAB OU rvkttidbt op bet Jioafd was t ium Hi Hurtfuour uau vuM C u var u word Ik zeg u turuüJkBiij desiac i ui het uukUoiu vuiji uuviirwuUut ea OaI ü rUcrt i LU oattTüüor aB tt miwerlal i i ta iolLr Na alle veAUrlngen u trxukt riiin u dat er een vroae v a ruülil oaralfciitt virzoetiing eu vorbrootk uig zou worden gestoten ttas bsi lAiitsoi vtl op Zoo o gruweijk oowiaieut liii t ziju voorbereid in de hs lew ie d j4 ciciiieutiiie zal iiiou Binds iw m en arti ttgo kVt r etiö naar jrodtwvoorwaardsn yen dat de wil der bevolking overal A n doorelag ge ft D i t geldt ook voor den eisoh van Duitscb Ooeitenryk om b jj het rjjk te komen De eeoperaiBdM eèecAien wn het vei drag Kfjn zoo liard dat meb weit bang moet zijn One volk leu onder dezen druk kunnen bezwijken De voorwaarden kunne stellig voor een deel naet wor d e n i n g wiilHgd Onse taak kan het sieebts zun bu alle verontwaardiging over den van t ie verlangd vrede ons voor dwaze daden te waenten waardoor het volk neg dieper in eMende ov wwnko endergedoimpeld Voor o a voik lade vrede kort en goe4l onont eerlgk Het heeft dien neodig om te kunnen levm Verscheiden kïwitea he ben de verwachting uitgesproken dat wy b f ee mogelqke regoering krisui den vrede formeel tot stand zullen bnmgen Myn groep bedankt voor die taakWij vetlieuffe one dat de socialisten in de eendere landen m dit zidit met de meeste iawebt hun eagen regeering bestrijden Of ae nu daar al suooee mee zullen heMben is xeer Hwüfeteehtog Maar de wereldrevolutie iein aftntoeht Z f zal liet meBBehdooi bevrijden en zal het vre deaver drag dat men onsnuop ons d k wil acibniven wegvag e n Haase eindigt de regeering dringt er bij bet wik op aan zich om haar heen te Bc iaren Sr behoort een groote mate van verwetelheid toe de dringende veimaning op heit oogenWik uit te vaardigen waarop het DoJtsobe proletariaat door dezelfde regeenng wordt uttgetart op een v se tlt tot nu toe nooit het geval wns Ben der vroirw ifks leden da aodaliste TfWVToow Btnun zer Tftt vtvowen mt alle landen h ben gedunnde den oorlog onzegbaar geleden Het Itlden van de vwwiwen en de moeders was internationaal maar wij Duitsche vrouwen moeders heibben hong er geledrai wy b Iwo gerien hoe onze Idnderen verhongerden boe geheele sdiaren bloeiende jonge men Mtaenlevnts aan honger ten onder gingen Wanneer de entente on de rdtenlng voor het luden t dens den oorlog van haar burgers wil laten betaileti dan kunnen w een teBr i Tefcerang aanUedeo waarop ver M 1V Oo C prtMideut kiliert Ia genterviewd Hij becu aarl ij van leer geinxutsn teneu Wilson Mei zei o y v pIi 3iljgo meetaiugsuiiling die lü bij daecea duor u bem odmlog tot de open ure neeniLg in Aiiterlka svaat geltJJf met Opfi moreele oorlogsvernlaririgi ttn bet ni uwe Duli cnland aan fi t hfie rntg o i roiDd goble on rtelsti Iir oud Ud rn ii na e poliliek Hel Duit whc ilk lieeït do beersohappij van gt trold aa oiiwukraobCi iheid in eigen buiS M i g fmtai Uuitsdbiand legde Wapenen D apeoniAtiug ai toen het een iiallf jaar gelodea dezen strijd aanbond Ster k r tm met zedelijke wapenen treedt bet uu vour dU dovi ttgin een wereU van Mjojnlei iu het krijt Het p anta Jn vaan dil op de 14 puniea van WOaon en bat twopt dat hH AmerikaaiiWbe olk den i dl pen a zin dw nieuwe woordenwiaaeiing I difi mi lot kotnt naar waarde zal eetial luii Dm de InetincliRve veroo waardigiog n hii htxHt Diiiteohe volk ni t aaoStotidM j op Itünenlare wijze ia ultgebarettn 1 hl t lueoni kennahebeode teilen van de uikittnking wolka de bo kendmakin f van i de vrudesvoorwaardcn heeft goHd leder stond op dal oogmbllt als het ware ver piel Man hatf hrt gevoel alsof men met L wr oüiiixd u guslopeiüiola o luer wooty dtii Hini gtfiiracu Uut out vefp dat uienoiui hccti voorde etpl wtfkt oniioiëiig en waigiiig liet 1h ui t allci a een verdraaiing iiüMir ivil eeu vo ageu varona out aui l nj aii b t dioor Wiison opgostekhJ vruOe lirij ram dtr 14 pUuLe t p o tMm Op IK ir ezwutij log waarvtku wij vertrouu 11 en waarop wQ na Lanataga notavan j o iu Hr iHb recht beuben in t i HOiLH booiliiA hBp van J 2 Jauuai4 1917 uau üeu KuiaHt staat het woord van do noouza eliji hjid van een vrede zonderov rwinuingije presiueut zi gt de ovorwinuaar mag iLu o trwouuiueu aijn voorwsAtüea ni updiuguu iu zoudea a veraederiiti aaihier Ofwang aismede met oavndnumlijM Aiüt u orditn aanvaard e fouuea Ufii u il van wraaiLzuchl en biileraeii uttluten roodst zoo n vrede niet op eenmo igiu gronüsiag luaar stochta ala op drijizand sou berusten Alleen een vredetutuchen gtilgken i n beaA idig tla Hiiar IS in üoi Vreiesootwerp dat WiliVfii uu le ond riocKeode ook maar eMH N or van aJ do groote idealen die b aoeti opgosttla r tjp de nota vm denpiuM aoiwoordde W son iJ AuguetaslMUuut ofu Vrede irlet bulten gevaar is Hg KWuiu op pollüeke of ooeoi ona 4M ba jHMiUiigen die cenigen nattee len goede lomfii Brockdorff Kantzau heeft den hoofdredacteur van deu Traaa Oxean dienet een on dePhoud toegeeitaan H verklaarde het ontwerp der entente is door Iwt diqpate wantrouwen tegen Duitschland in de pen gegeven waarvan voor allee baatbare waar borgen worden gjaaiacht l egen dit wan tn uwen kant Duitschland alleen metterdaad optreden W j zelf weten dat iwt nieuwe Duitschland de begmseten en gewmmtan bet bocben sdirijlt dlo ijn boo dBtakJ3B met opMhriften uit alle talen voor zie die andereu ne te k nda t en zich zeJï jn ds hoogte ateeit die zich ergert omdat de gehee e weceid hjm lia ts laat en en oradat er nauwelijiks leina dbf die m hem hetgeen hij selt vindt liet ilkdil esr wereld st Een maoachen vijand die hoogei va jde hecht aanzijn poedel dan aan da baste vrieodea die eke domheid onbannhartlg aan de luak a eU die eleobts éèa dael heett de wereld van zijji wusheid ta overtuigen die Ü te v6r van hst doel hlgit 6f het doel voorbg stibict en alaofaLs au en daa in bet zwart raakt great Is op Mn gebied op andere kleiaaiaUg dwaas tot aan hoi kiadeiackUge Qp eoa gsdaeiite venwt wordt hij büod an doof tagSfi al hst asdare wat nWtinzijn kMam te pas kamt Eaa pUloeoofdie geea haar vaa ni wijw aan èh haafta Z o afvralf zjj ea aeg veluiel mmêr ik was zeer vermoeid JernAk verveelt mij Hoe zeu hij mijn adres hebben gekregeo f Hij wil baahat weten hoe iet mijn zuster Kaatya met bet enfefengedcH gaat en boe bet met het wimnpje staat Na het wurmpje ia dood en over het engeleogeelcht zal Ik hem sdiTiJvea om van hem af He MHiitteT is er ooit aodert 2000 jarea voiic een vrodo aangeboden die loo ritHAiiniutig op ijn voUoiuen liïiMmeiyk g IJk niaiene l in nioriel aun kete1 fn I gfci It irofl gerioht V Iu zijn Bood whfip ciiap aaa bet Congres op U i ec iiKwr 1M heeft H leon ge d Üt onl7 t aide onrcUit dat Ih dezen oorlog 14 lief u inoct ntH atdua wordeu goedg iimaM dat tr tflg never D il o lsnd en j gi liundg iiooten i n derg ijK onreoht wordt g i loogd De wartfU zuu hot begaan ait et n dergelijk onreogt a a iM 1 i H nt l niet dulden Het goheete Ihittsche olk boopt dat de worsld het rüH al dnld i liet hoort reods vol Tnaolktlng naar de eerste stemmen alt 1 iuigelso e n i rauso arbeliierakJasee hag Wij penhauaqr FeuiUeton Zij zat aohtereret gehsmtf bljaa Ug gend en keek mij nm met Innigheid leedwezen en meddijdeni In den blik ïtamm stond ztj langsaam op liep naaide tafel steegr f vun een boek terug n wees met den vinger op het Tffotm steende pwrtrrt van een man met grew voorbDDi d dour enkrfe haren als van een aap omlijst met verstandig kij kende oogon en reasaChtlg groeten mond Ken ie vfaf vroe alj en keek mij irfgeiwurdlg aan Jlt l s Aujgust S lt 9j eabauer Nier Schoppenhnuer Scfaopenlauer Mddv zlj Neen k ken heim niet wat is er met hem Wat met hom ts lïa weln g ea vert hoe vmi het neen Een ooi maa dftt Ktch xeff ea nderen het Wven moet lijk heeft geomekt Een Duitec2te bear vira kiasrteke ofteW Een ruaiamaker dfb In iedereen zijn vljsnH speurt stee bereid Ts te vTecliten en Ieder op dea pnmd te staan dte van oen andere meaning ztja dan hij zejl Altijd in SAgst enr zi te weet rtëllend haff lam halï o ge hond En die zuoh zijn levenlang et k een kmt oen tot het vuistgevecht op de pftnosofle heeft getraind Weet je klueenaar die de mea hen niet kan ontberen Een d e er zeer trofrMiH op $ dat Mj aiaaiMch kent want LaClJD en CMek efi komten nidervn ook een DulE A0her die ar zitüi ram sohaamt Dull her te zijn en er op praalt van Nederlaodere a te atainmea een measeh fedMi Kleren die a t gebrek aa wat He luJJ ieta aangaan gedurende h 4 jaiir uu ea dan bg mg te ta tsu eton Uoa vur laat ik hun mgn asantuo opdien dan dat zij mij aelt opeten dat ooamt men arvoederen Ik hab bet den gelMMlan tvintor al verzuimd en moet het libalen onJpTs neemt men het mlJ kwalijk tten mott het doen ais mea het s n4jasias kan om rust te hebben m gsaolit la KxirdMu Aan zijn ruU ie sKk dier tameIJJk te spreien en door goed voerarljgt men invkiod op rfk schepsel Waaranhti RCaatya Js moeM Ja schamtu zulke meemogea te hebbes Het out lol mij zoo toen ik mij lodaoht tar v UI i ï nitit baar sitrat dat slj andartka baar leeitgd en baar bniteo pMrooa va ouderd uitaiekt mijn iu 4 ia en Ik al broer het reeht heb amUlaar met haar te i trefen wat raeeetil wil ggen vat miuder bejeeld naar bet gaf mij bsvredi ing dit te beproevcs het wm mlJ e n uooM geeKMSfkt gMOt Obo V zeide slj en keek mij nen laebte vew hm hartcliji als Ik n et dacht kt deae verhtttiede vrouw het CU kuaaen en au cag ik boe moot mijn oude aoster ms welkr een goed ra eo vsomame psraeea In rt e be v agiog dsze wfranw MiTer Raar erku msDier an sprekan waarvan slj aohljat te houdm muamaakten haar niet tveuban haar nlf omlaag fferttt vwTolgi werden niet umm nu eens Soho Kant dan een der oudei sa over dm hekel te tulen en ilkaar wtMlerkeerig te bewijzen wi4 voor domme menaeben bij at de woDderbarv diepte hunoer gedacb en zij tooh in den grond zijn gesreeete BELENE BöHLAU TTTtaald door maSEUNK T R0S8UU Nadnik varbodaa Na een jaar Weer Jena 1 Uet 1 P Wetf vookiaar Weer Mei e En onder de opening stond een p ach Üge astroiwmiache verrekijker Het netru ment glansde en straalde ea waa opgesteld en gericht PlaatB je zoo loo zeg ikf Mtjn ZiUBter baratte ongeduldig tegen mij uit Niet aanreken ofet verschuiven Ik boeg mij een welnlj en zd hol der en duidelijk op diep zwarten arond dfn straletidea Jupiter en zijn vier niaandJen vwor het eerst Sn mijn leven Daarin heb je mij zoo evea geeioonl wWe mijn zuster Ga mi zitten Vij spraken toen Salmer met elkaar en ik keek tn het sUHe vertre4c road De stfifen keken op ona neer Bi branUe lamp bedekt met een ffrooten groenen kap Mijn ïuster zat arfiterover ge Imnd op een ehawe longae en l nMond op en liep de kawer op en neer n et watPBd waarover Ik zoo praen Je b AM ort dufl tot de m isohen eïa de kaïmer op en neeir loopea B t tüot uide zq Over Parijo wil ik in bet geheel nle zeggen iedere eoil weet wat verstan digs er over l vertalleo of te aehrijvea Maar Ik weet dat ik al Ik een vol gendeu koor weer Jeoa verlaat dat Ik dan ver w ga bul eo Europa I Lr Is hier nie aan im mins s It vlid er niets Indiea er op de werekt wijsheid bmaal dan is hat U Oer Aai6I BucWia di Vedaa Ceyioc IntfÜ Tlbett Nu he t het Sanfikrletl 8 Mei Ek kwam a genroonlijk In den mid dag blj haar en la gewoonlijk kwam zij mij met haar stok tegemoet strompeleQ Stak mij de kaod toe en a e Duiltrf het vfflheugt mij je te ilen hoo gaat help Toen wij aata laid tegenover cLaar latpn en de huishoudster die j het dier noemt bediwde nam Jekatirioa haar ewk la de hewt kfc pte met den broeden Klheren knop drie maal op de tafel lAüt Ik het zeficen m jn suater beeft ml n hart ge at gevonn i Ik ga eiken dug iwar baar toe eiken dag Zij ia tiWid dezelfde lieftaJlgbeid altija v adezeMe mularRJke frofteid en MUvarh Opletten zeide zij opdat je morgen morgea rrijhondt morgen zai er bIJ n ij ler eere van jai een foa zijn kar op zal Ik J bekMMl nkm tst t de menagerie die bier gefokt wordt Het 14 een groadsteUiig van aiM n de diaren i