Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1919

Sn J4006 COHM C I ARNHEM i SPECIAAL RES voor Marldezen é Zonneschemntn l iaiouzisëna t RoHuikawia Tenteiia DekJdatdm V rf wii rtÊt v or GOUDA OkttT UUM I diHurll wuDsraAAT ai oovo l M M Ml voorkomen en hcntellen door FÉOORA S HAARUEKSTEUER Verkrijgbaar te Qottda bn BALT A DE JONG Oosthaveo 31 H P VAN WIJNGAARDEN Klaiwag 77 ANTON COOPS Markt G v B pERQ Kielwegitraat 16 1917 26 Het r0Ght 4er moeder naflir bH DwtMb mÊOL titm BftHLAU vertqaU door U J ffïaseidlNK v BOSSUM ClfiMMc v rbodeii Ik h b bij do menachea dioor de ramen gekeken baKkersgeüeUsn zag ik met de QWI en zlj vrouw met hc4 g eeje ge ztn rondbm den avolldldK ob ziii u Allen wdtbeehffe j en door 99 door warm geTond en rood Ji or de raten van het fMitn rOQk bet nAsr waxm meel EQsr in het oude neet zun om veer een 600 gtudenien in eJk huJa züa o half doeljii in ECikwartlerd Allee ia vol Hen merkt het bijna aan de lucht in het oude stadje Het is een vroolijke lucht en de wind auift aoe overmoedig heel Igenoapdlg Verwijderd zingit ea joedelt fiet bijna cwfgsbroken d c o n cht de geitbd n künliea ajgehro cea door den Sfyrm OU ep ds d sr de straten De varltehto Ttuwm si n er all uOoAodlgsod oJt aJs veridue venatiiB m een prea Van der Meulen o qiLIAD Bloedtulvereod niddcl naent de oonaaii tid Jj ete knratni t 41s on ee zaW aed meaeoH Mw il V de hrer Peee Fahkn herein zou ik een heerlijke avondwandeling met hem hebben gemaakt Fuhk eou fewoon verrukt zijn geweest Ik i e en stemt Maandag 19 Mei UNIC UBCRAIIL Da Unia Llberale Bemaentopolltlak Is giTtcM op btvorderlng m da volkaontwikkaling an da volktgazondhald a w e m rLAATi Van bezoeken Mr M W 6 VAN0ERVEUR i77 7 Tan afscheid Dan 18 n Mei ui het 40 jur ge laden nin dat de Hen W C LUIJNENBURO Print Uendnkitriiat 119 bg Ml in betrekking kwam Gaarnebreng ik ook lan s dezen weg mgnhartel ken dank aan hem voor d ver on toewgding met velke hij diaotjd in m n aannemariaaak is werk aam geweeit W BOKHOVEN aonda 16 Mei 1919 21S4 16 Aan allen die bigken van deelneming hebben betoond bij hat overlijden van mijn geliefde vrouw H J VAN SANTEN betuigt ondergateekende aijn harteIgken dank H KLEUWEGGonda Mei 1919 Crabethitraat 24 2182 13 Ondergeteekende betuigt kieimede ai n hüORtte tevredenheid aan de Ottdarllngi Brindwaariiiaatieliappli Ruuwljk Il Omitrikan voor flinke afdoening bij de geleden bnindsohade A VISSER 2189 10 Bloemendaal bij Gouda H H Kappers VOOR DIRECT GEVRAAGD een irakwame Noodhulp dir ö e persoonlijke aanbieding ge enBcht bg P J MENS Colflaur 0176 18 BOSKOOP goed kunnende meikan BIEDT ZICH AAN voor dadeli k Adres FRANS VAN LAAR Achterberg Khencn 217G 10 D rad wordt In t buitenland Niat gamakkalljk bawaard BI oni in da VLEESCHHAL gaat hat Mat nog maar moaiil khadan gapaard Do trouwan roopanzlohdakalanhaaach Halp mi toch an gaaf ml vlaaaeh Niat oor da goedkoopta hot lo gowla Moor omdat do kwalitoD zoo hoarlijk ia RUNOVLEESCH f0 7S ii vp PAARDEVlEESCHfO 501 I PRIMA HAM 25 d pir mi ROOKVLEESCH I SU cl per hill pmiil AinbeveUnil 2066 25 A M v d HEK Haastrecht Abonnementen en advertentICa voor de OOÜDSCHE COOHANT en de HAASIRErHTbCHB COURANT varden te Haantrecht aan nomei door onzen Agent J 8CHCER te BAASTRFCHT riolB opruiDiiDg M eii iUW BMioekt in uw e genbelanl 2131 5 wr Turlmapkt Stemt Maandag 19 Mei UMIE LIBERAAL Dl Unia Llberala Qamointapolltlok iMvordart oorzlaoing T n K noogziom on daugdolijk opon r Tigor middolbaar on gymnailul ondarwlli ali masit r t n plleM die in ttaat ii aan het hoofd van aen groot parnnied tettaanHoog satans Grondige vakkennis vereiaoht ürtvoengatollicitatieamet rafsrentiSn worden ingewacht onder lett C H O Adv bur KEUZENKAMP Oostzeadijk iU Vóam 2174 30 Of oot Contd i cWt ab i f ie fdndwcoofwtle lingerWn VKAAGT HOOFDJUFPROUW J BRO ODPRIJ ZEN De Broodbakkera Patroonovereeniding DE EENDRACHT alhier maakt hiermede bekend dat de broodprijzen met ingand van VRIJDAG IB MEI a S zullen worden aio volgt I WITTE BROOD rmelkbrood 40 cent waterbrood 33 cent TARWE 13 cent Ilea por S ooa Voor de bakkerijen welke gewoon zijn dividend uit te keeren zal de prija zijn Wil TE BROOD waterbrood 35 centTARWE 14 cent 2 80 60 HET BESTUUR H HAIITOG OSS Margarine en Vetfabrieken Vept a H ir opdi0ep voor Qouda n OBttl ka A Ja Opstelten Hoogstpaat 8 Teleiih 120 O O II DA Direct leverbaar van DepAt Rotterdam Hetiseenvasrsraandfeif 1 HgNKERsRÜH i uitmunfen door dé 1 KnnKKELIJKE I AANGEINAHE EN GOEDKOOPE monter waarop men medekdn i KoKfH Bakken Braden 3 I Ervdin M M VAN ft30O l Dubtwl Muurt 18 T l loon 117 GOUDA 21 3 90 mm u ii fSïïLFLUTs m mtimoi w motdieh AAMlIU van Mist lidil 81 UiintaMes j VAM oum A c StBatMaaBdagflribi één candJdaat Unie Liberal Lijst Openbare Vrijwilli ge Verk ooping MotarloJ A MOLENAAR te Rottirdtm 18 voornemens op MAANDAG 20 MEI 1919 In tin zlttlnt des namiddags n 7 uur in het HOtel de Zalm te QOUDA bij opbod en afslag in het openbaar te verkoopen I Een perceel Bouwterrein na wegruijning der opstallen van do thans afgebrande Stoom Ollefabriek DE NIJVERHEID te Stolw jkerslul b j Qouda kadaster Gouderak sectie C nommar 1096 groot 9 aren 96 centiaren II Het WOONHUIS en Erf staande en gelsgeo otait perceel I kadaster Gondjirak seotie C nommer 1Ü95 groot 1 are 45 centiarea III Het tollde gebouwde Pakhuis met Schuur en Erf itaande ea gelegen tegenover perceelen I en II kadaeter Qouderak Electie C nommer 1001 groot 6 aren 60 oentwreo IV Den OPSTAL van de nfgebiande Stoom Oli abnek de Ni veibeid aanWftaig op percetï I V OP afbraak tot aan dea grond Grondbelastiog van de perceeleu I HAAR urr VAL II en III reBpeotwvehjk f 5 $ 4 f 6 01 en f 3J 79 s jaars Alles iti eigen pehraik Aanvaardint en katallttg 1 JULI 16t8 De afbraak zal moeten plaats heb ben vóór den 1 Juh 1919 Ie bezichtigen da eliiks vhti 9 4 uur na aanmelding by den baas der fabriek Inlichtingen en notities metachets kaart te bekomen ten kantore vanvoornoemden notaris aan de Wiinstraat 140 2179 70 Sk WEET GM iieeiddicid zyn weder o al verkrijgbaar NV GABA BAZEL FILIAAL HILVeRSUM dat 8M nnow nilfc MS TOonr flali k middel II Voor alUn 4w nr k a moe S i di uncl K CD to d r UcrgU df durlg nrmMid x a of Ufd fiim tal hel hM M ia dm ni o de UadcB dtm M noe ijs ob te eten of te iwek ooi t i ii de Sanyulnose ecu opwelclund v riterkend middol waarvan de ultwcrklns snel en varrassend Is WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Rlementreel 2 c 4 Dea Haa SANGUINO koet r flacoaf2 2S 6 a f 12 50 12 fl f 242144 30 Verkriidbaar bq Apothaku es Dni UlM Te Gouda bij A COOVft WijdMraM Scboonhovoa A t ZKBSBN j aarkleurse Adv ttMiiiBii ir vr BwlMnwvwle 90fp itoor A BOOM BMkMweude voor Berkenwoade AcWarlioek door + van Dr MO TREUX Dadelijk Bruiof Blond of Zwart Baard of Hoofdhaar + i mm iMndi mm Beslist oniohadelgk Prijs p flasch f 1 25 ti f 1 75 Mij SANITAS gSgÖ sDEIIIUlli linliiniiusli age nda é Mei H mtr êbo ê RéaoU VoordroobtovoRd AM Qmda Kuia HoU Var Mei 8 uur Soo de Béuoia Imitm Aid Gouda V D B i £ Mei 8 uur Hat Sobaakbord Ledan vergadenoff A d Goud vaaMerouiiiu 2 Miei 2 Qirr Osboaw Bouw ea Wo ahigtOMclclH O ns i n tmmi b i rmmÊKik Ar menoOBg BchwM enoeir a wij serssekl 1ilM § tmtdeéteUit te moffW ontvansta vut vir saderlngen mnclrtni vtnDilulijklifldeD ciLB om A Ee In oom atsads te var rn ld n Tobercniose en HugiQders Stenrt Maarrdag 19 Mei ilNIE LIBERAAL DE UNIE LIBERALE LUST la I KIESKRINO I LIJST No 4 KIESKRINO U UJST No 7 HËSnUNO lU LyST Noi 4 die door het gebruik Toikomea aeoeimf ▼ onden All kwalen die haar ooraaak in het blo d Tind D worden met root inece er door bettreden Fnj per He f 1 25 aUoni li an de CliMiolaoli Modloolio Maaloot Auran u WATERGRAAFSMEER VaMUtaar m AMTON eOOP IJD TIIJI T 5 18 alaar AUM Tr ém 10 Mai lOJA WUUl mmm gouraivt a a a wis © xx A d èxt©a i ti©TDla d Troox Q ona d a © aa Om gtx©3eeaa VERSGHIJffT DAGELOKS A aü BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN rttM ttM l 10 f Op BUSi par kwarta TTso per week 20 cMt mat ZoBilacablad par kwartaal ƒ iM per wwk 21 cenl reisl waar da buugiiic par looper eaaliiaitt FnuH par poat per kwartaal ƒ a 10 nat ZamUfablad i Oawaoa advaitiBiMa an Itasiailaa m4a4aaUaf iiiiilaii ptOa Qraata laMafa aa naadaa w o U s a I Adnrtaatlla Mllltl Aboatuoentan wardm dacalijks aaageaMmi uao uaa Bureau UASKT II OOUIM by OOM afentfla den boekhandel ea da postkantoren MakaaaaK m ADVEltTKNTtBPKUS U Gouda at natrdieii betooraade tat dan be ir feru l 1 ragals 105 elke racel meer f 0 20 Van buiten Gouda n den beioivlcrlnf l 1 i revels 1 S0 elke reael meer 0 2S Advertenuan van pubUeke vennakalük hedoa Uü at p r re al A Weiteiit N kt kat ZatanJatnmuar tO toaslac op d a ü i StiMBÜet Taltf Intero S4S MmiidMTMlai Tatof laMte 83 Bureau MARKT 31 GObOA ksasar van da w an utdaUfk lé Uil vastrag ia leeaat k aieaadi M Kuuofaig MmsBBsniiÉSse JSeasK waar da volXanTaaMÉMiw ueaiaftma Muiacva De Vrëdesvoorwaarden Vfmdmmifmorwmmrdtt or Oostenrijk Voor en tegen aaoBluiting bij Duitschland Hot verdrag veaf Tm tlje De Bolsj0wietisohe en Bulgarije De Cngeleohe regeering en Rasianda De Ruee i e he iefl s en liet vredeeverdragp Het antHAOrd AP het Duitaclie otitieerp arbeidewetgeving ONS OVVRZICHT komt is dat d Duitschland aansluiting van VJO ftiet toe gaatelde vredesvo o r w a a r d e n laten De betrokken veorwaarde verlicht Duitschland uitdrukkelijk de onaf haakelukh ad v Oostenrxik te trkenneo tonzg de volkenbond zijn sanctie geeft saa een andera r eJjnc volkenbond uu kan in deze aangelegenheid geen stappen doen t uijj de Raad daartoe enstemmig besluit Cn het is hoogst oawaarschijn lyk zect de corr dat li ooit z n goedkeuring zou hechteoi aan d sameuBmelting van iijn gehaten noordel kien nabuur met een nieuwen Noord Duitschsn bond Hier Is de meenmg van den corr editer niet JuistMen zie bovm wat de ItaUaanache Uaden zeggen Hoe dib w zij de saak is feitelijk reeds beeliBt en het is noodelooa ar lang en breed over te praten n t oniv ra p voor de vredeavoor waarden voor Turk ij e eveniHns gweed Konetanttnopel al een VTiJe stad uordofli onder reoht raak van den olkiTpnijoiid 7jin nordt aihliainff goni Dl foonoiul cbo raad besloot do bioit a Ie ati Honger IJ te haadRi veD zooiaiif dr politieke toe od dnju nog nitt is fiprogeiA Do Tliie correepondent teBwnm idt dat oge s een a daar u Sofia ontvan gen trlcgram hetwelk op Zondag ia get nfpf rd de bolsje wle Ieche be w p lngf In Bulgarije terrein Il I IJ f t winnen olettegenMaande de o jïiigii an de nieuwe vooriilt84Teveade reg prini an Thfodorof B1 erfloMldende gnle enhrden h ibbea de twjetp n geweigerd op de bom w t niren In verbGQd meit de uiLlatiaVsa vau Bo nar Ij v i n bec Lagierhiiie zie one over icht a i gi evcnj aobrglt de Uanohee r Guar li ii Het Eagelscbe volk da het gi lajg tn goud of in bloed moei be tilcn 70U gaarne welen aan w e reg t g m Huflland het zich bindt Ui d rwarde antwoorden van Law kan mcii wilidg anders opmaken den dat de rtgeer ng aanstalten maakt voor een el r llt e ic n St Petersburg en on dal a lof n zal needeilen als het be laait ia Bli baar aar olt de regeerfiig alleen nog ondiat ZIJ niet heel zaker ia of de bol iievi i er wel zoo wanhopig voorstaan Dr Ginardian maant dan de regeermg tot M orziohtig hei l want z Ue ala Kolts j ik er n F laaigde Moekou te verroeesteren zo i do verwarrihg Va BusUnd nog u Mreikt nbt voorbij zijo £ r zou allesn etin Oieuue taze van rwmrrlsf begla iieo WH40SHMNilaB i4ua y twaatsMiQtan lagtsa iMtiSsaluana aaneeutaia ra Oeen reaocioiiBire reieertnc sal zLoh lü vtoftrwU van Ouurouiile segm lu iikUiW ataaode kunuea iioudw De vereld iü niet vau slue sioh te buJüuooad r de i roatjo reaeüe waarlu de ï enwoerdifte JiAgiaUohe regeering het Oeiueni au Uen voiüeobond aclujot te i eu inde W Antaanattonnat vrwiwsssasgsaa lat gefaouasn westit weroan 4M a r do yoHtia w oomuuaaie voer do contereofe te l ar a uajgewMKM veemtelien voor het vreoeeveronig on den volkerenbond b Aiuid ld Mias j H w i ji iMtfUtma nttsaerda ten salMrp te de MMiiëm voomnMVtfeo n vanuaaree dat iMt aetAescluJiiBD w eebt van da voriisn met vcaMWi wenl geiredan Da at stMUi van kat aar betsken aaa l vaidcr waa nteta aaoen dam een aiin¥ira ta kian aenndnifieatimn van 1 nkilUafd aau UMita iii n4 WM14 kuoaen ketsten De saer bslioeriuJM Miss kkiowden staMe een msUe voor waarin werdt gezagd Hat infeeraat vn uiw Kcei ree S praskt er aUq leedweceo over uit dat de t Vsrsaillaa voorgeisgde vredeevoorwaarden in str d zyn met de groiuUMginaelen dia alieen sM r cbtvaardig n en duurasmao vrede kuanen verzekieren Het oongraa spoort da viw desconferentie aan de voorwaarden ta vai beterea De eer van de geaUleerdaa ia mat de loyale tenuitvoerlegging van Wilaona beginselen tian nauwste vertKmden De motie werd mat sigemeene stamnan aangenomen taiegrapbiach naar Parüa gezondaa CLemancaau voorzitter dw vradaseoafarentie bia Woensdag aan graaf Broekdorir RiuitSAU bet antwoord doen overhaadigen Viia da geallieerde en genssociaerda regeeringen op het Duitsche ontwerp eanar intemationie arbeudswetgenng In bet do cument wordt gezegd De gealllaarde ra geeringe hebben kennia genomen van da door de IXuteche gedelegeardaa aCgalagda verklaring dat de bunnenlandacfaa vrada en de vooruttcrang der meneclthaid afkaukel zA n van da oplossing der arbeidsvraagatukicen zij zijn overtuigd dat suUu opioaslagen in de boekomst te gamakk ijkar tullaa zyn wanneer ds gewt der menschan bevrijd zal aijn vmn vrees voor oorlog wanneer de induaCrie verlost isl lijn vaa dea last der bewapening dien het Duitaoka mU utairisme c haar deed drukken Mei aKfwooni wijst vervolgens 9 da varschillende art lurien van de ovareMikmnat OetreffetMle den volkenbond mat batrakkuig tot de mternationale organlaatdo van dan arbeid aatikelaa die bew Jsan dat de entewU atet op bat Duitach vooretd heeft gewaakt om de h ag in sata u dezer organisa ast be aleUan wsnrssn Duitschland hng van de Oostenrykscihe koopvaardijschepen en betoogt dat hoewel de Oostenrijk aohe Adriatuche Ujne zware aubeidxes van het gewezen keizerrijk ontvingen Italiaansche arbeidskrachten haar gaande hielden daar het personeel au den wat n iedereen aan boord Italiaansch v ga Veel vsn deze eche ien zoo meent de pers zouden natuurlijk aan Italië overgegaan moeten zyn in plaats van gemneenschappelyk voor de geallieerden te worden gebruikt Voor zoover de Italianen het iniuen Is het vooruitzicht voor het vredesverdrag met Ooetenruk niefi heel gelukkig De algtroeene toon In de pers is dat Oostenrijk ver gunning moet hebben xoo het 4 at wenscht zich bQ Duitschland aan tesluitsn £ r wordt gevreesd dat het zwakke Oostenryk door de bondgenooten met allerlei kunstmatige leden voorzaen vro rer of tateiNop deze naar een Slavische Donaucon federatie za X waggelen mder Slavische oveihieersdünif Xn Fanjs denkt men daar natunrlUk anders over Toch moet men aaet denken dat de kwestie der aansluiting van DuitschOostenr jk bu Duitechland te Par slechts van één kant wordit bekeken seint de eorr vsji een IMgelsch blad Het voor de hand liggende feit dat aansluiting de bevolking van Franlcrtjke erfvijand ineens nMt versdieidene nuDtoeaen zou vermeerderen beslist naar het oordeel van verscheidene Fransohe diplomaten de zaak geenszins Zij zyn van meemng dat de aansluiting van DJ3 bij een besnoeid Duitschland het Bwoartepunt binnen Duitschland s grenzen een heel eind zou verplaatsen en Pruisen s Buppem atie een duditwen klap zou toebrengt Z I betoogen dat d toetreding van D O met zijn kaöhoUeke bevolking en zyn groote en belangnike hoofdetad Weenen tot de toch al met bijster tevreden ZuidDuit sehe staten hefc overwicht dat Pniisen tfiana nog heeft zou opheffen Er ia ongetw ƒfeId iets waars in dezei redenfeerinig die intuaschen wel wat een z Jdig den naidruk legt op de voordeelen voor FfankrUk en ntiet stilstaat bij de nadeeleaï W arhet echter op aan De nota s die Bmodutf hsefb epubli eeerd iMJ poat de openbaarheid waarvan Wilson eerst uw voi xstander was met jpKc a t t en lü lAat u el onbespro ea M ar de Central News weet nu al te ffl l n t de gealUeerde bestotien h l goen It ipve iiig to te t tw ever het jSili i eiD en de econonusche raacstuk In Berlijn m over h ti b e IukI hebhen PW tfhtwe betcwgjjwea plaats g had tesrn bfit vre sontwerp der entente Vlieftuigfen vifyw m Berlfjn over de ontzocgelyke meny en wierpen stnSoibUjetten naar beQ4d Bhkpmt mu zeei stsrke uati iale iSm VMti onder de meiuj Aijiji d eenen loant drftift de Entente am den inderm kant lokt vj lïe oppcrsie raad d r gealiieerde en geAgyoc gerden mwikt b kend dat maatregei p n ceiumen om de blokkade t SQn iD UÏIJVÉiftpd ipelbeel en al te helfen ontoldiKUlk njïdftt Dtutfiottlaud het vredestjnwtim ini lÜsn vanu tummaad xal heb Pe Ooetmrukvdhe afgevaardigden zyn in gjh G rmaini en hetgeen de Oflstenrukeche tjyNUn Vit Versaitlas omtrent de n desWorwa rds i vemetnwt komt op het vol Ufüiepitai Uo3 viè een groot deel van Oostenri ksdi Sulezië tax Twchen zouden aav Ti jeOibQSlowaküe komen Bosnië Herz owina Kroatife n de Kraia aan JougoSlow ku Over bet lot vw Karinfhië StiM markm en de gebieden om Klagcnfur en Marh ng TfiKi ooT ee piUbisciet worden beelist ZuidjaTirol tiQt aan de Brennerpas kou aan Italië komen Modat IXiitisdi Oostenrijk zou bert aii mt gedeelten van KarmHIiië Stier mfkrten Tirol benevens uit Opper en Bie edien Oo6t nr k Venier vernemen de Vtaü ji dat door de verdeeUng vsjx de Ooetenr ksche handels v eoti Qnder de resllieexden leder land ongev jfgr 48 9 van 1 71 verlorc i acheeparumite tal tprugï 3Ti rei d 1 voor Italië ongeveer 890 009 ton Uit Botne wordt on al aan de Times ge m d djat de Italiaansche pers over het al pDieen luot bevradlgd is over de verdeer Eerenaky die met verdacht kaa worden van sympatbie met bolajerwtki protseteert met kaem tecen de dwaasheid en onbiUukheid van het plan en li neemt m dit opzicht dezelfde houding aan als andertt voorname antiJsoUjewistisohe Kussen al Tseretelit Koltsjak Boh nt Inderdaad op het oogenhUk eeu belangrifk militair succes behsaid te hetrtwu mAsr dat 11 geenszins het geval met andere begenstanders van de boUJewiki Ook de Paryache corrMpondent van de Manc wber Guardian meUt dat in democratisdw kringen ongarusthe is verwedsb door geruohten dat Engeland op het punt is om de regeering van KolUjak in Kiusland te erkenoen Zulk een stap volgende op de erieenniiv van die rscïwriog deer Japan w ke al ter kemu vmn ée gealU erden is gebracht wordt als een aanwijnng tMocheuwt dat aUe gM ieerden nu bereid aijn em de psrti van de reactie te kiexen KereoMliy en zijn p rtij oTorweven vol epanndng vt z j iets kannen dewi ooa den teeetaad te vM a D Echo de Pscrta e i n ee mt vla Soandi avife dat de liuwiseèie regeering overweegt Petrograd tot en vr je staid te proclamee ren loe van de Kuadsche republiek zou een p rocUHnat i in deien geest ta verwachtan s fn Natumdljfe la d RuasiBche pete heeJemaal ndet te vpnktn vmt cks voorwaarden wedke de iwUtentlen DoftsdUauid wiUen opiegCm In een araannna xelegmn tnt KeaflEou wordt geatvdï De rnéb vn Brest was wffgeleken nvet Het vrwtesvanlraj dat BuatMiiere deor de entente pg drongen wvrdt aïeefattp ssit onschnld scberts Duitschland wordt aan alle kanten beeiMana vn van de onds grenzen weggedn n gen en buminiMeu nog met een st iatting van 1B9 mlUiaid gestraft Haar bet voornaamste is dat DidtBchhaMl gvdwongen wordt v oww aa wlwi te ondcrteekenai die neg h eetewM M l niet vaststaan DuttMbland moet due een blanco wlwel ond rr ek n n dnen de bondgenooten dan naar hun belie ven zullen Invullen SSotk em brutalen unperfaïfastieelten roof beeft de geschiedenis neg met geitend De Evweetaa scjinjft dH ult jm a t tt m ti d onbannhartïge wreede raken van de en tent waar de rooftuichtige en onverzade FauilletoM i f I iiiiaiiiii u lesrea stj twaütf bruist alH een Morma Dei zo luer spoedig bedeiron ik zou miJ aduunea Ik zou over a uit de hoogte giLinlaoben hen hoera oor Kaatje mijn suejedie 18 a erker dan allen sterker dan U zou zijn daar Is oleta ver bleekt dnar ia niets benvloed daar iii nattiiir gebleven En ho laof is ij al Biert Ik kaïk haar nog niet over mijn plan len mijn gedacbtea preken paa dan ali zij redtn heeft mi geheel te ver trouw 11 maar het anmeeert mIJ iij met üchjnt het niet HOe heel ffóed l baar iiegrijp boe na zij mij Ie Uaar IJ verlrount mij nog In bet geheel met ioen ik tx en bij mijn aufltar kwam waa ZIJ reeds midden onder haar gasten U znierf mei haar stok van groep t groep Hat icoct ik van dit geselechap s f f n Grappige menechea I Inplaate vmu faet dier gingen witwol len liandedhoenen op plompe jongenatiaa den gestoken In en uït en drogen ververftclUngen aan Ifijn Buflter Kaatya srfieen werkelijk te weten Itoe men garten ontving als ti tenminsile mijn ger rigtrekklng maak alt im koar van likeuren en detl atessea bij den ophanden sijnden maaldjd lOtatya nam mlj bij de hand ea dadeliik daarop stonden wij voor e3n kleine leeliike xallead magere vrouw Naaet haar een zware korte bloiide ren met rood gelaat haar ecihtgenoot Mm xmtPT stelde ndj voor Te bebt blsr da eer de oodsn Aer Niet gcAe ma alle k n vn BiJ zulke when dase blijhL4dl Voor de dunne gele vronw haar lustt sokeen ge dezer loltuldogen verl rwt t pMw Zij boorden atlea Na bH etftl v a da voerrtelilng waraa ie Msdukiee bet naddelpuM VU het gmet schap giewordeu en nadat ds loftuiti en verwtODKl waren vormde zMi rwkdom da tKce geitemneiisüieii een aeer beSohaald gesprek Sommigen seiden buB sseentaC ap eenl ge dezer mtsttlngen werd aokt fseU ea andere vielen alu broickan op den road dlH nloinaad wil oprapen lenigen brachten hH onderhoud opeen booger peil klaaigden bijvoorb d over ht iadringen der pra4mi8tl K be levenab Hölwuwio ea over bet kmi over al het moderne PoMildc kuwi Htfsratuiv rust van den slaat aUea en teder aokeeli vt ïgens h n in gevaar i cljo F Maor Majuokip zetia op bstaelMe eo mbUk de hor t vDWttU ea voor zotfver bet baar notBliJk was daad Un vrww bet ooit Indien tk de taal was a Hde hiJ daa zou el te uifog van t veor de emae bap gwaartijke inskbt mo streag mogelijk geatrsll wedden Wij moeten bli ds aofaefjsria stjn m profeeaor Ua inke Vroolijk leven ea sallg aiervenl Als r m deed zooala het Is rnortearihii Sn dan Bou het feed aijn uitiMMiWQde mea NeaoH u a J Hiet kwaJ k mn Dom hiokiiflheid B veel eer zoo ver heliben WIJ hM MÉ neg niet fobrsofat zeide de man wel bet loode golast buitengevtoOR beleeld HeMiym dde keel liflftaUf u kunt bet iiow h is t i Hj ei a sparen vaanie protoaioi l ot er M voUomea voldoeade O wsaron eere die eer oeAwol bet klinkt zoo mooi a nrwoordds de klelae dajoe inptsete van haar echigmoot met onMngeRNne jttiffddge scbalAMtdMd I oa kleine verstandige vrouw aeide mijn zoatar En ais je Zo eer suit hebben pro MHDT Majimke en zijn vrouw te l firen kennen dan zal je een raadsel op gn OW oden oprechte Trooariield m Wj i V n4geaot Dat ontmfiet men niet ve j bij f kaar Ik maalc a mija ooranltismt ie eel eer zeide movroaw Ma nx in niet waar a auU dsdehjic uw Oei tvnlled singfs dat la zoo moot nu reods inptaate pa te nUderesAht ken u dat Ba te mooi en Dmitri moet kot hoonn en aal er fn Peterabarf van v r itHen Hrt ecAtpaai atond reeda dan gikodtn tijd vow den geopenden vteugie Vu sledig mnvrouir een paar aoooordao aaa en begon op de maat eener melodla ts btaten als een fejt en wet do earats atem en baar Mh geoolH viel Mtéstvse fe hl en aaa blaatten st warkatkjk mefy tertijk Fn Jf atlilna legde baar arm in de mijne eo hoorde voldaan toe Praokttg fMchttgl hoofd ms urn boor h n in den geeet Hij zou een lawaai heibben jjei aa it over allee en een ieder U ze hem met zijn lange ar men en beeiien rothl zwaaüen dfttdwa zi vorlaiigen dat h j hiM fc om naar Dultsch lADd te koinenl Jiet zou oen vrougdeJoeat voor hem zijij gewoeet ik zou Iaat met ttfloi hebben ge ad En Ik wilde dat hij er war dan zou ik een goeden ka uueaad tieJ l eD gediad zooals vroeger Ik voel inij hier nog vreerad oahinrlijk geen wonder IV dk een ebadjel Het loven Ujkt vao bur uu geeien zoo oosohuldlg zoo alAof hec geen sohepseL eenig leed zou kuJiiiea aandoen Al mijn denkbeoMen over heit loven vind ik hier overdreven Ih i beeid aa ell ide van m lUoenen en loiUlomen det m mijn ziel IngL braad floheen hi zijn ziet w zoo onwaart ohijBiijk uit ftk een droom Ik voel bat beer vergeet men de wereM Men laoaet de hoethooUen met naar Siborift zen di i beter veel boter naar kl Ine Üuitache tadjee daar soinien zij genezen daar souden 7ij ODgevaarlijk wor den ekpr Wai ¥ 1 BR jarpn in dere stadjes tus tchea deze vroehjke bepgen bij de mas e blir en de vele prt eaeoren in beperkte ge ord ido verhoadiqgen bekrompen gedaeb ten en Isertpsdnoleos waaracbtlf geen draad zou er me In mij zijn van hetffeen mij nu nog alleen bei Isvpn waard biint geheid alteen de o lervaar dighcld die de mtohandeldan zon willen bfdptn OQ de oadcfdrukten e geen deugd to gMn sweem vui deugd maar le