Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1919

IflB f TkméÊ Vi Mei mm Mi M ai jffir rniiMfi I ll UUP 2220 50 receb Ui eUu r fa aM M I OltZONDSN MÉDSDCEUKDWIi I I óp cU roorpncine C keor Öetnne adTertènHfa es laieseadn medaileellnaen H eenltait tat eer eeanlan prtja Groote latten en mnden irer4an taraliiad naar piaataaaiarta Admrteatifin kuanen wordea lageeoadn door tttaaehaakanut vaa aal lade 1 delxeaQ Adverteawnurenuz a oa GOÜDE AK iUbui ui i Telef laiaro 83 wan bUiionl Kkioh aken vao HvtJlKvd m 4wMM ofe rd groülHa gnnribukm k veMei9c ooröi t T aa NecbKriHüit sa iMg Mnmttde de kw a d r a i ee dar traelMaii v ik 1 ka on J b aenkaoiet Apr oonforenUe te vet Mder boriehl bapaald ey Maaadtff KM IM vnm hHfileuiBC Vn do treeUM Mi M Mr die fMirte QooferwMtii ovamve nteu 1J Hagecvlng to banU aw deoe bq tkonart waar a ey Toat mn feltjk luid verwbljot ée l te neoMn m In vetlitind twwiwidft be de Itttriaier van Ihi Mikodwihc Zallifm leh heden naar Uijii bugevcn tte n v alftac vw da vourw aai l 4i waMro indeffttJA de Mhel dio vau Itol l tot atand kwwn kanona iwuiurlijk wonkv ofigelegKl dooh tie Retiw riuff W Lot bcwpretflnÏM n owrwegtuti Ih redd vowr xoorer uVu met onte muhrm m betaajVMh v rew tgbear j De dreddnMlBi ona van ti fhnh iljda voor effd fu t aan en im tl L on bnai gitni oaderftoelc wenleti onderworpen L VLEdOfiBRf dmimk S Op weg n 4ftr het vrouwenkiesrecht iM MnAcdbUd van dd Vfr lUfliBS voor Vrouwenkiesrecht Mlki ft over de awtneming van het wetHontwerp Marehant door de Tweede Kamei Zoo ia dan emdeMjk ó x ge Ëindeluk na langen zwaren tnid het Viouwenkiearecht in de Tweede Kamei aangenomen £ e jubeldag vooi de vermoeide fttx daters de 9de Met l LÓ die m da geaohiedenia der vrQiiw nbeweging aal worden geboek stau d als de dfttum van groote heteekeni4 als het historisch moment waarop de vrouwen werd recht gedaan De dag waarop het nieuwe geluid dat onze vereeniging leeds langei dan een kwart eeuw heeft laten hooien vooi goed de nieuwe lente brw ht die de beloften in zich bergt van een meuwen U d van beter waardiger levensverhoudingen Nog wacht ons de behandeling in de Eerste Kamer maar deze za onget ufeld een even bevredigend verloop hebl en Ook mogen wy niet rusten ó6i het Vrpuwenkiesrecht voor goed in de Cirondwet is vastgelegd tto gdldt het dus op te Jetten en waak zaam t xun iiu de eerstkomende G rond wetshei zianing Zakei 18 t ook voor velMi eene te Weder voorhanden Rolham 8ausis d B ulof ne Plokworst ProAkop Botorhamworst Tongonwopst Levarwapst Aanbevelend 2227 25 K DE Kleiwef 18 JONG Tel 393 Speciiil adres ygornrsche Eieren Do vrodo wordt In t kuitonland NIot gomakkalljk bowaard BIJ ana In da VLEESCHHAL gaat kot Mot nog moor moollljkkodan gapaard Da vrouwon roopinzlchdokolonkoaick Holp ml tack an gaaf ml vlaaiek NIot voor da goadkoopta hat la gawla Miar amdat do kwolfiolt zoo hoorlljk lo RUNDVLEESCH I AARDEVLEESCHfO SO f PRIMA HAM 2S cL per mi R00KVLEE8CH I 50 ct per hall pood Ainbevelend 2066 25 A M V d HKK Uut zal ipetooiub wonton zelde Ik en n M Itaer do band Hravot Vu i t Uien zliHi Va bt 4 van I aüHna to werkelijk téi ve l meer te lef en ra tk Ik I duzt g eli vtk tijt ftgei l Jl luhto 1 iil i im neergewhrt ou om bet beeld i u iiiijn zu 4 r vftu t kgig ii Ik leouf zeker d t ïlj een t po ie U vroiw vau den b roemdin dlobter Il44iii itN rf liue niool zIj oolc l bwvalt mij weinig Ik geloof wd dat hij bet nuive um kaar door xijn dreaeuar er gehitkK lieelt ukjfetireMM erd IMMUeremo1 IfCj U4 y rg li ven liet eenlfto Kdal fl a met haar over hu land utan pr Un Haar aiiHie wÜ a d u zomtr naar h r Ui Jena komen Ha r vader ia en Ig z uk en verwacht gencaiug van de I rorawUu dt n b er IW zijn D llHolier In HblNnd Vf brog p4o l We ir e i brlel Jena da 8 Waarom h t lt 11 gelii d h vr iAnttri 1 lanslrowted h tot lt i n uw beto u nlw r Itt niij beriobt U geVeu o iw uw uM r JekalMna VoDandrowiw Waaroii h ft u Kaar nlm teniggftiraebt n haar kindjn iMr Jiler In on darp I I ois op iw ToorwKcliik UuwhffytlV Wat ho i k r u van t ru mr plicht te Vxn lil tjth u laafeie t roe kT generaal Vtntander Mexaa owlwcit dood la n u tftdS allem be T Ijt en eoolg rwt fennam van de b 8liJ i tPn vanuwva ff Sndi oprBioiDg M a BOSKOOP AdvertenHCn en abonnementen V dit Uwl worden nangenonen door P A WELLER Zijdeweg72 x EINDSTRUO OM DEN OLYIMPIA KONDAO fm mm uup Final QUICK I I kl Dm Hng Ttunpmbt I HPT WKHtTTBItliElli fiFI iJS O L V iM PIA l CO NCORDI A I j la kl ao i a la U B OalH Toeaansspplls TnllMin I 0 7 i St mt Maandag 18 Mei UNIE LIBERAIIiL Dl Ulll Llkorili BMMint polltlik bmrdirt di kiiidlia lii nn hot wftUa lUit i op kiro trd 0WtllaMida9U1lel muE LiacuAL J ml ibiii iiMtrW Ik doimrtlMhs leUMH poHtM M fltrNft iHNr wl tmtolklvUia an iMNiUti m nwatMkepmt WEIT m dat de Senfuinoie zulk een voortreffelijk middel ie Voor ellen die ewek en moede zijn die Utftelooe en der cuec e die Sedur VBfOOeid aijn of lijden sen pijn ip ijjet boofü in d n i of de lenden die te moe ziin om te eten of te zwek om te liepen ii de JSangulnoie een opwekkend en verMfterkend middel wearvan de ultwcrkloa enel en verraalend Ie WACHT U VOOR NAMAAK VAU DAM Co De Riemeritreet 2c 4 Den Heel 8ANGUINOSF koel per SnconUJS 6 6 f 12 50 12 fl 24 fuÏM Verkrijgbaer bij Apotheken en Prg iten Te Gouda bi A COOPS Wijdetia Scht Jlbovpn A V ZgSSgN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws KeicercAnabt 15 Anut rdam Lelie aq t 30 CURATQJRjyM H wf Polak Lid £ rate Kaaier 8 Poatmua Schoolopziener P J Raaynifkorf Oud Secraiim Q Der el der Ri kivflraekflrlD ib nk W N WlnUrfhovea Gep Luil Kol OIL Amcrifbort Sterttaru Mr A W J omaUl Qvd Advoual m Ned Iod WITTE BIOSCOOP H J CatkOAD Suit a ew Lid Oed Sl len Bur eai Mt r tco Bdim en Scboolopiieoer J Ofrrltf Oud RMideoi v a T m re H deD o Tol tad d Ma iilt br i l Pro amiDB Marscb Witte Bioscoop Courant Billy Ritscby s Middagdutje 4dWlttBttll M op dit kiwi tfaqr Ml SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN m Onder Ieldin van 80 bekende leerkra tee onder wie Joh Bonnlaa Directeur eener Hendeleechool Mr Dr J Bllttep Oltecuur eeoer Tuchlicliool Jlir Jan Pelth JonmellM Dr A A Fokker privn docigu Unirenilell Dr A J M Oarleanne leereer HBS P II van pi i tel leereer HendeUjchool Prol W C de Oraalt Heogleereer Unirerillell Ulre 1 Dr A Hal er adt oud leeraer Gym oellum Dr J M Hooavllet prlveet dopenl Univereitelt Df C Hayipilfe eccoua tent en endere mennen ven neem 20 leereere HBS 7 Mn in de Rechten 7 in enieuri 6 eccountente 3 erteen ene frurden door one leorgenieeerd meer dan 400 Khrlltelllke cnreiufen o m De Eeoiame Vrouw AaB rijp Bd levcnibeeld in 3 fdceliD cn bMMt BOEKHOUDEN HANDELBCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFBRFCLAMB ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOON8CHRUVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENGBLSCH ITALIAANSCH SPAANBCH ZWEED8CH OEBNSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN fRIBKSCH 8PERANTO niSKUNDE SCHFIKUlé S NATUURKUNDE WERKTUIGKIJIiTDB ELECTRO TECHN TEEKENFN BOUWKUNDE ALG UN1WIKK LOGICA RHEfokiq STUDIETBCHNIEK STA WS Het Adver atiefmreaQ Vfn de GoüDscflB Courant WFTEN8CHAPPEN STAIENORDE llIU IEKGBSCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK QEZONÜH LKBR METH SPREKKN 0 JEpE STOL haNdschriPt vprbetkring vlug bn goed TBUF M MARKT 31 Blijiprl in 4 deeien In de Hoofdrol de boroemdt £ lm clrl e HENNY PORTEN Dozo took zoldziim groot an nbniloRowaardig Programmi REKENEN FgtBELBN 819 0 GiSZOROT PB BLAATSiMa VAN ADVERTBNTI6N Ja II ÜÊÖtrlandsche en Buiteab ad e 4m en weekbladen en fi tede re fif jintifltaini I onder eeatg prljsverhooElnc Opleldins per briel voor alle eumeu voor i lle ambten en baroepen voorALLE acten L O n M O ALLE practl kdlploma f SUatietaisen Notariaat Mr In de RecbteR Oemeente Admlii atratle Actnarl Acnou tiata OnderwMzer ftouwkund k Opzlcbtor ti eekenaar Opxtcbter Waterstaat Bedrllleletder Becretaiifltedacteur eiyi ens K73 ISO Cursussen voor beginners eei zins Kevocderden fpnargtvordenden en verKevorderden apgename metboije Persoonlijk contact tusschen docent en curaUt Uitstekende correctie c Uectlef en Individueel Bipjfce condltlén minver oieeaden kupnen van ons Studiefonds pfoliteerep Oo de re 1 ten wie werkt laagt Advleaen Intakf Beroepakeuae WW insantfins vw men Foor naden tnltchhnfén vra d Md iotkdtel van 144 pagtna t de inliBreesanlé fraltt hrochurt verimdt nok hterdoor lel nult l hPin atMai a XOl4 MWni4 k yverteert in dit Blad laUcbtlntea warde ei ATtS ver i kt MKUÜKI KM thouwümiii Preohtise loliede meubelen nieuwe e jJtaaAÜUtaoD ita TsMt lMaa IMM kVQOB H¥T Wallen DekeM Siüja OetMt Lsenleelei lilïnw iin m Rwaiiwaikllll V PCOUAL BUSS VOSR jei iyjii lUT NiauHiiUlfMUUSIMONSTIMAT 448 leviellull n M da 8 llU uü i i lEI EUII Vt Adv stentiea M bonnaawntmi op dit blad wordan aonHiioinen voor B rkenwoudeDorp door A BOOM Barkaftwoiida voor BerkeiiwaiHt A tai lioa i door I iüM Biitfiiii smm HhiosIfCKBht TpW l li AtiowMsnmlsp w drwoMki W i WSmMS COfflÖKT aj A nordas HiasSanskt angMMnwa door onsen Agent te HAASTiteCRT KOKO een tunvere helde en niet vette vIoelitoF I bevordert den uargroei versterkt Idieren en hav wortels voorkomt het iplliten en uitvallen Hoofdzcer en roos verdwijnen nadat men KOKOeen paar malen heeft sebrpikt men sprenkelt cenvou dig KOKO op het haar dan wnjft men het ucht ID pederwaartschb richtJtift en borstelt flink 9 Verwaarlooa i oit Uw Haul êffiPWff Bciockt in uw eltenbeUaC 2131 S Turfmarfct S4 Ml Ifi Uai uur See de Maale Urinf Aid dawh Vi aB 16 VL SK OW Hat Wiankheré Leli vargadaiing AM Oeoile wa Me ean i lap Wit stelten geen dwatc of onmogelijke eischen aan OKO maar wij leggen en houden vol dat en ander preparaat KOKO a B e xutv t f ttttataiiodal KOI 36 Ua 3 uur Oebaow Bewr ea e ningtoeeioht Owdegetan Je i wn iii i ili A vool hat Haar kan evenaren WAARSCHUWING Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op clkc flcKh KOKO wordt nooit los tonder vene gelde buitenver pakking met Handelsmerk verkocht P r U I 05 kittna 2 ZO midden 9 M groata fiasch KOKO Shampoo Fotdara f 019 per pakje BeleeU v i pketi 1 gmffii iPl mededeelbf t I90 ontrai m vnavsr ade tt a ifrfth veró Mll 4lto 9Bg tta deze lp oDKji woda to v Viii l h ey Hl AVetkilun DioglitaBM Stp iitUianit9 0ll i aiNe u eii at BB UNwltiaMALa Lq9T M lo n KwawBW t üjsr KliSKHHa ft LUW N KiatiUINftlli MPWWa Stemt Maandag 19 Mei UnieLiberaal De Unie Liberale gemeentepolitiek IS gerichtop een beleidvol financieel beheer u HeesdibmMl rtuUDELSnÊBK VMknjgbaar te Gouda bi ANTON CoOPS Wgd btcMk fto to Sehoonhoven b A N VAlf Z£8S£N NV OABA BAZet PiUAALHUVfflSmm 1591 12 zi n weder ovenjf erkrl gbQQr IWM40 i i HE COÜRAOT BEHALVE 50N EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELfJKS ABONNEMENTSPRU81 per twartaai 2 60 per eek M nl m per kwartanl ƒ SJO per week 27 cenl oveml wa r de bOé tJlPer 1 Franco per post per kwartoel ƒ 3 10 met Zondagabled ƒ 4 Abonoetfenten venlen dagelgka aengenomen uffi onalhflkn K lKm t Ol i A bïï oiizéa oten i gB Iwek amlel en de poetkaatoren ADVlïKTrNtiePklJS üit Gdudii in omstrekea beheittqide tot ittg beeorgbjii 1 B i ƒ 1 8 elke re el meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda en den betoi krin 16 r ltel9 IJO élke rlgel Atlir f02S AdverteStlBi tM bttUeke vlieaUlUk Men 1 H ni fe n jel SMftlM In bet mélUémafrW tÜiSllfdm 4Wa tMaétiet Tclef btero S48 aa ee i a e aa eeeaje e ai aaaWB M a n I 1 oor h t il i ai ivut v n wiUjfwtaalr an U Mtj d v ojr IfüB y M wJ 1 U H I d u r u zoo HpiH tiilg nkif fijk elL ourlitxoi uetr aan ie uwUw mmi hmJiu 1 X rij h II t liu flr dt v uordeMea U r acuicurr iti Uinrf tte aaaoianer d vt je otibe wiit obualattjaiit Taa 7 il Mdir i utM UMwr wenK bOMMiauürd reed eeide m den breede vtjrkla yrd met e deygeluke can4i4ntuur met Moge de st ibttft vah fi aand g een Gemeenteiaad jsy ai dw K pot en g d werk 24 levfiJSIJp Du Qos verwante UniejUbfiT cau id tpn in beduidend RWXsl d va d en Raad uilen uitmaken bojpen wg van hat te Wij ia4e yi d n v fig i M vi n deze ullerlieJ ogruiste tembus onze geest en anten aan Kitst éln tf r Unl ytorilt H KNÜTX La A J UbbfcLbTUN A A VAN UKR BÉÈ 1 VANDOR Wan 4 T J H VAN DER lORRKN ïw UB JONG W HBlllsU4i NS I BOKHOVEN Wza J H OOSTINGH A H TH isPIVr 1 RONO Pzn ciaal Democraten volgen tenvul vei volgens komei de klemeie groe pen der Vrgzmmg 9 m w fe i e CÏnistelyk Socialen en de lyst vooi Me i de Vooya de Lange Het IS te betieuren dal een geheel op zichz f staande lyst vooi een vrouwêlyke candidaat mededin t Niet om de capdidate zelve maai om het feit dat vooi deze candidatuui geen i edelijken grond bestaat Deze Igst tungeeit zoo ongeveer als een piotest Igst tus s hea ae andeie gioepen net gevolg daarvan zal z n dat mocht de can didate niet worden gekozen alle daaivp uitgebrachte stemmen veilolen gaan en mocht wel een zetel aan die lyst wolden toegekend dan komt eën dei antJeie fracties met een zatel minder m den Haad dan die zy had kunnen behalen Welke fi actie dat zun zal kan alleiminst worden gezegd daal het van loUtei toeval zal afhangen welke IJist andeis voor de nog btschikl are zetel in aanmerking zou kdmen Indien wu het geval eens ondeistel len dat an de lust vw Mevr de Vooys een zetel zou worden toegekend dan gelooven wu toch dat daarmede met het belang onzer ge meente zal worden gediend omdat Dtt ili MW i tlMbi a uit twee tttatfen cH tUfit tiyvoegsëls Eélf sia mmêk 9e dtfg van Maandag UeiewlafaadavarMartnt I I itMOtt V t dmi Uemeeni L iuk 11 KuU nxkuu t rO ii g t r S gKo i a U V J i i jvu i H winv perüj 1 t U W pir j 1 Vrtj lUra in 3 La e Jk fraiiei 1 Vrjz Itni 1 b oiu Bood 1 MddeoluutWputr Ij 1 lg HtaateparJl 1 C tiiimubn p irUj 1 Vioer tw S D A 1 HetJ oep ter bnai bkolltIe eeuw Mol Voet v fi 8La 1 vat üuü VLnolier Urau4gwn Kl V i vaiL lk rii mevr vjtt Aar m UI ivoni Ltskieaua Drop 1 Uhf i vvu t od uiii i u KooywMk H K 4ajft ariiJ btulenwljer Nivard H41A t Kl lp ui Mludi rup va 1 d D iirule llutb eu iKiulr kx partij cMbwi u dti long D nw Krui hof Rchers en Ueiik t I rUt llii t païlij roi t a van der Hoiven Varu eoitioven on vin t f g n tibfTRiCi 3 Mee er cnVvici l X UDe llberalen Hrllaibler rljz d n van Vatton Vlgi bloa Hpartij in i et L Uktidt fietandftpartli 1 3t rs NooitouxUH e bont do ro omnran f aart a Hn a ae lij4vl rafhl wcinieD S UM nt u 11 mrvbn o do r e iH i nil yi Vrj7den art thrt t hwt 454 Anti r L2 88 Ooo edv Knt 14 59 S l I m O Lonmuiftfc4en 4b iooiibond WM HddemAtiiulKp igtO Alf utaaUpartlj 1484 VfiJ staan aan i3en ooravünii an dè meest belangryke lerkiezingen dïe Ooit voor onze gemeente plaats vonden En daarom willen wy alvoiens de stembus Maandag opengaat na ai hetgeen wy over deze verkiezingen reeds schieven nog en erilcel wooid peggen ovei wat Maandig komen kan UIT D £ FBRS BINNENLAND AiM theli n VT lbd4 Op bic liii oe eceiido we dwntw p in door de Kaïnurlodao bob p j l Moeweg L M 11 in nfl De JertfV eft Van a d i dit een aimndoaieiU voorgeneld Arek k rvl oi I il h t eeni orf el de Ittata o liii f l vervan ftn door bet lolgi n I l apotheek nvrdt ocbtev po loiiea ge t iiTeode Ha of loOer etmel n of gddeolten an eïioaien volf en S regelen te at 1 en l IJ Nilgi mnenon tiiatUrngt 1 van bnMuur n aai bij wordl m acht genoii en dat er oldixMidfl geJfgeiil eld tot het verikrijgen tiu gmi ♦ Mikidjfie n nl be laan H I I a g üii I I maHtr ge l ku lUcu oor I M pn aai i het vorige lid uutt r voorvtUrlU wj rden fff von De Efezeis 7uUen uit de zeven can jfdalënlydten die te samen 62 na men tellen 19 leden van den Raad mf eten kiezen Wie de gekoyenen zullen z n wu weten het met wy kunnen slechts ondei stellingen ma ken idaai de stembusuitsUgen kun nen züIke eigenaardige ongedachte UitRomsten opleveren wu hebben dat vooral hii de Kamervei kiezmgen van T91Ö gezien dat wij ons daaraan met zullen wagen Wy willen hop n dat de uitkomst een zoodanige zqn zal dat d nieuwe Raad met vrucht zal kunnen werken aan een gezonde ontwikkeling Van het gemeentelvjk leven en bevorderen al datgene wat4 eze candidate geheel ap nch salf zal btaan in den Kaad en als eenling al heel wemi zal kunnen doen omdat het principieele standpunt waarop zu staac VOOI ledei nog een raadsel is Men begrype ons wel wy nemen aan dat de Kaad hoog genoeg staat om goe le gedachten ook van een met tot een politieke party behoorep4 hd te waaideeren en te steunen maar dan zal toch terstond moeten blaken welk principe aan die gedachte ten grondslag hgt Zondei piinctpieele oveituiging kan onmogeligk een vaste nchting wolden afgebakend en zal een dergelijk hd een zwevende positie in len Kaad innemen welke geen ver trouwen bn wie ook inboezemt en waarvan ook nimmer eenige kracht kan uitgaan Dl thans geschapen situatie is bu zonder te betreuren omdat ze moet leiden tot een deceptie voor hen die weiicelyk met zeer goede bedoelingen deze candidatuui hebben bevor derd Wu kunnen ons w hebben het Stréklten kan m het belang der geheèle burgerij Liberale Uni l b nu n4gL v on algenwsene erg terim V m 1 l iJrtTulw l me U iwiar he m Ij H 1 l aderkujKh r u eklt Üiai bo lakl O at nylA4 il liitd te iMt T diLi Belgl an Ncderlaiid Da verdragen van 1889 Dt c jil 1 jk V oor ltitT V au k 1 lulninlermHrt l h er Hu ti de B wreabrouok I i Ht r n iiwt betrekiking lit do kwen l tu I herz i nüngr dM r vtntrage vao M il U Pwexl Kam T etn t reed oen tlditnltai geduon w aarln hij 1 dal 1 hraivfch DUilHter van bui iiulMih zmkoa ünuut b ricdu Ikf it dat h öpp t iU rattd der g U nien begoten t t Kt Mfton uïoii lijik een eonfwea t lU M o P i iKfgt ido tt g Sek Aannemerabond D N tl rlardlio c VamiomffHljood heeltann iKn 1 itoMt r vun Ijandbouw Nijverh ld Ml Uamdie l lereoclii geen vergvnt n t t d IL uitvoer van bou maiterla n niiiir lie batentaikl toe te Htaaa ten intlfl voorkoiun dut di prijzen Aa ut m K op liiH legeijkwxmrdi hoc t V M 1 j V 011 gt haiitjliaafd t jv HiUA de departB Meu van oor loK jutti j biuu ilandêche zal ei en laiiWiouw I jvfrheJd m hand l om even ftN h jkeai het aalbeetedlnge regferoeut De nieuwe Raad zal door het even rediglieidsstelsel by de verkiezing on getwijfeld een beeld geven van de fèrraillenae groepen uit onze ge raeente En daarom is het te ver VaéÜten dat geen enkele groep op zich zelf een overheeischende positie in den Raad zal kunnen innemen Be velschillende tiacties van den nieu wen Raad zullen willen zd practi schen arbeid leveren en daaiop komt hèt locli alleen aan aangewezen zyn samen te wei ken Die samenwerking is sfebiedend noédzakeluk w de uitslagen der JoiïÊrste verkiezing vooi de Prov Sta téh hier in Gouda nagaan dan blgkt daSïuit al li de maatstaf tot verge luking met geheel juist dat zeei wïUrsÖnnlhk de Roomsch Katholiekëft mét het poolst aantil stemmen uit de bus zullen komen Daarna zul lêh vëimoedélyk de Unie Libeialen d Antr Eevolutiönnairen en de So l euifleloni I 1 1 et gaat mij In het giehael udet aan ik fKn sa oiui i vr dcTp vrouw en ttm oud vjij ineneuta Jiaar du loiige vrouvitA f r iifi Turl iekji di mn t k li r eo $ a c tioev el 11 W ger tliit OU h golwol u ieroaieo viK r d ie h l aci arm ljk daar heb Ik t n edeiijden mee dv UiLvel aflija Ua lf mJ Mi het onver achillig Lk kük ma iien kan l Kih nicU nwH f n m erbelerefi en ever htt alReiueeu voolen f i twviaden W U ov if Juit pcitejui nuo eide la U rkt lijk Tolkofuvn JuMa het to zeo ïeHM ud gnvi meBai hii iel ibet t ht t 1 og K vz ig t fe H hi e e e gedrukt julx onidfK in 700 ee iv ni if W i G rijpt waarom ij aflen uf d i ix t 1 ïijüf R 7 g u a itt a t4tt oor d jfmA mt Hea Ik iióloel niqt In de gewone be ff 4 DtM dai zij oiHi vreden noracbenwa pi beii zyn zooalf men van hen zeg fk jrjf4 ben daaroin ondat zij het zijo 1 vil hH Kvklijlpn zit 2il atlAu aan df aijd drt o t r zij vocl voor hen i e gtiget a uflj n j Jj 1 jdeu met beo Mitiir A aodereu kunnen zi ii uit den ban van het v ordeel bun medouobeiMelen I ntogiit eten iet rij maken Wie fl loof dat op aarde naar het gpede heftft gea re4 d € fi het he ft 0Baoliapeti Die aan de zijde der ter ot de an der De anxtoren Kae ya en bij wte geloof J d tw baboor JdU nwat tWi BOt iotam mlJB ton F ei ei z t goechle Door In ht gheid zelde e n oude profeeaor I liank u eti soheri zwaaj Hij f m lachte eu dr igik ra h den vlug r De hi ereu uauttn mjn zuatar Ka t a op met varba oogt adft een indrii fti r Iq hu geèelUg n kri g tieen dtr lM o aur n vaod bet e UM he waard ht bro dat mlji zuirtiv Je aurtiA had la eit vallen naijer tebejiljken h t vie4 n ttiurlij af den grond Zij zijn het idet fewoon aan he4 een cf ander det een vrouw zegii vaarde te ht hten zelde mijn zuaer tegen mij en Ijgüe v T baar ajm ia Ae mijnen alM WIJ 8aui n Lo een dtventuln wan dtikltji en 040 de een of aodero kgoi hMkltn gcHtaAn 7ij i vAd Im Iib en zake Ijk nUot xij e n u l elderliR la de atuurljk Ikii oriic iffil J hi Mtaeiiavtw wen ht bbeu er geen vreretaoid van gehad HAiuia cp te voeden It bo emSen over een kanarWt eldie blaft en ren bond e t Ip zou own even 700 verbaasd waan ao er zoo voerhu eren uU voor een menaeh dte nietIn d eJjruikt g ke en evetgeOrMe woordtjii prt ekt en vw lii Ai e i vwuwdoe daf ie erger da ï blAffeqda kanari vogel En dMF ai mi 8 fVt in Dntftri een vr niw die d nkt naakt n Duftr laod on oer denrelMen druk ain eeo afgericht aa ilj h t ook d reveer óaiölUk pofll Ie In de maat schapprfj Voor een wouw U dat fn het geJ eei niet zoo kwuA 1 of voor eea aap ia het allee wat bij maar wenaebni kan bMl raevkic f4lV ÜUj lf Jwt jM ebilU Ik at boT a daa laiiadwn nwi l iet reciit d moeder tt Bt hü Dulteoli Tan B tNË BOHLAU vcvtaald door l P WËS8ELUIK V ROS8UU Nadruk verbodeil den niet liiin Int eme jredach tt maar var tegtnvvoondl eo de m njng en denklioel dtn van hin erectu lende partijen wat Veel wotcn ha pjMfUjki r Ha rdlg r en tne r Maajaburgërlgk U Zij waren allen vertegonw oord gers vaii deiilcbeelden aan welke ziJ hun leveni 06tlie hatUen te dan keil Hier luLAerde mijn zn ter Kaat a eenri zoo aaodaohJg zooaUi ik bemerkte Na e n pocMj raakte zi dea sciiouder van don legAntea daofater met dea koop van hur etok aan 8 lGod wü üet dat wij tobbea ov r onzalevp SSfl fitaSSTjihel dat wy overal Indeaf jTieff fibg Uft leoTuki het treuil it IsscTO Daï wl ilij volatrett i Wij moW tevreden i fn en moeten geen er gAll f n n inal i de arme moet zl b n et n één rijlce vet ijkeo da r komt I giöheele rffeÖiï ledèIii8 uit at dêï gezonde Dat zelde profeeaor tiSS eloc ta d baoj op bet dek ael van dea vléu dat het dreunde en k vrdxrtf I e vféèr teedef en bewon J Behouder Wbufeng ooif lev ïMïg Mija aua t Kut luisterde nu hier dan daar h geepreS krerf In Mn boek der Ica w e i wdtefteOTütipdljk karakter De I W b üntoii wémg en kaffi het mfte théftfe g briiilrtétr zaï ielljlfe voor d gtf ult iyftïig Nu ai dan De gwojgueerde keek met een onbeafjirljfelijke veobluKe ultdrukhinft om Ah Doorluch igheld vereerde Doorluch ÜKtield I ik luS t T naar if aefde mJja custar Kaatva en verbaas nij dat men zoo veel o er een 7Aak kan apt e4cen A soo eeavuudig ie jDoL bjkt u zoo uwe vereeirda Doof tiichlightld ani oordd de geeol rneerde mH een ee ze end lachje Vbub mijn zuster Ka V Het dcti niet In de wa bri nc n EIJk eelU het la xoo eenvoudig Al Ie zou wUen e en en niet ge ea vor lien al ee op de wereld Kaar het ta aHijd aoo De een eet en d addere wonk gegeten He t klonk allee heel ffrapplif aooats mijn zueter dat In het Duisch zelde aari B UpVa t armUtMli eU Kaag over h n De peaedmiet a prak er toch over ataat aan de zijde van h i die gogeteo worden ét vpdaA i aan de i jde ven hen die eten en die wetan dat zij eten noemen zldi oonaerradef en die voelen dat zij gegeten woeden noemen zt 11iMcaal Dat W hat fabaala nMidad 1 j I