Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1919

leuratelüng gurtmt dat t voorstelAlai chant met fifird r m openbare behandeling IS gMmen dat er wel wat onuoodig mee getieuzeld werd in de IHveede Kanier maar nu hot er eenmaai IS nu heelt htft toch ook üne bekunug dat het Mmenvatt raet de even vuiig verlangde en lang verbeide herleving der natuur Daaivm willen WQ dan ook met napillttelen maui ona van gaoscher harte oveigttVf n aan het aiie overheerschende gevoel van 1 ludschap over onze overwinmag STADSNIEUWS INGEZONDEN M SDEDEBKINGEN HMimw Zoo Juist ontvangen Planl nv 0 ffl per pak van V2 K G Aanbevelend Firma J C DEN BOER OROENENDAAL 13 TKL BB KIEZERS Indien Gij met ona van meening aijt dat in den Gemeenteraad vin Gouda zitting moet hebben een deskundige op hetgebied van woningbouw en openbare werken in het algemeen STEMT dan MAANDAG a i P BOKHOVEN Wzn Direoteur N V tot Aannemini van Werken T h ff J Nederhortt In Kieskring I no 8 van lijst no 4 II no 8 van lijst no 7 lil no 8 van lijst no 4 Het belang onzer Gemeente zal daardoor zeker worden gediend tiUL A 17 Mei Ï Ad N tot Aanneming van Werken voorheen H J Nvderhorst t Gouria In de heden te Gouda gehouden algemeene v gadenng van aandeefhouders zijn de balans en winstrekemng goedgekeurd en het dividend bepaald op lü v j 12 De heer A DortJand die aan de beuii van aftreding was is alu commissaris hei kozen Aan het jaarverslag ontleenen wu het volgende De ooiiogstoestand bracht voor het bedryl verschillende moeilylcheden mede De hooge matenaalpr zen weerhielden menigeen van het geven van opdrachten tot bouwen Als gevolg an het steeds gevolgde systeem om eerst dan winst te boeken wanneer de werken geheel algeloopen i zyn IS het beschikbare winatcuier I klemei dan het voorgaande jaar OtMbNUOi BËHiCHlbN VerkiwiOKeii n ebMl lu Lie Muaaji üa ftu i l ruJOrg ii dtii Jitig d iiaaas er i Eiüg to lujti tr ilttiii oou aii LT c uUB vau dl u kttmt paItiuti ulttwiiótnj aü tiw UüU rtlaui ch coiiiitó kit üiWreidin au du Du oUv dur lTblirüiUi tiMi Mill litK AllurUtlit t ilait 2 tj iiuut b volgt Aaii ül K a hoxloi e vrouwen aDKo UoUuniAJU SU in op IG Muu bet woord ua U aoa uu t l ij Ia Htoiinbas Aoeli OU kurkuii u eTg KUL id voor de beellenlHtien vun hel AllL rh€dii Hart va a Jezua en de MtM dtir vaa G uvden lioad Hij v rowkK u ofts diaaroiii U op t roopeu u t exil driD tiidi gitx lii üii karwoiit tumd t n duA iDorgena i uur tia ditt utuiLddugfl 3 Uur lorwijl dö laaauen ium lAichl al kip or ÜiidtT goi Ü nuiliig vaii d ii Hoog Kor waa rd Ti Hwr ü kf liobbai wij all ïi Vtiffioor vwraiKïlii op d ü dja r dt r Tt rideziiig ftl kerkori votjr tiot pbod der vrouw u goopcnd te lioudoa en ht efl coa edelo if vl r oiw in iaat gat old l ij de lt iUsflcii van IiiH Al rhciii at Hact van Utw en d t Mocdtf Maagd njkoink waskclu U dkjMi braiidvfi o idut Uw aJtir tKxt oiU do i ifw iaulD oa de tti JnbuH lieaorge Voor de Tu inen Mooi Tuingrind Grindzand en Schelpen VELE KIEZERS 2254 60 weddcverhoogingen toe te kennen reapectieveluK v n ƒ 0 en van lU per wekeluksoh lesuur per jaar en derhalve hunne jaarwedden te verhoogen van ƒ SiJiü tot 348ü en van ƒ 1350 tot J 13J0 den pensioensgrondslag per jaar als burgerlek ambtenaar van Dr H M Leopold leeraar in de oude talen en hare letterkunde aan het gymnasium te verhoogen en van ƒ 3120 voorloopig nader vast te stellen op 34 ü den pensioensgrondslag per jaar als burgerlek ambtenaar van A Spsyer leeraar in de Kngelsche taal aan het gymnasium te verhoogen en van J 135U voorloopig nader vast te stellenop ƒ 1530 den pensioensgrondslag per jaar als buigerluk ambtenaar van Docts S J Vroman leeraar in de natuurkunde aan het gymnasium e veihoogen en van ƒ lUüO voorloopig nader vast te stellen op ƒ 1140 en m verband daarmede de gemeentebegrooting voor 1919 te wyzigen arbeidsdag zouden eischen wachtte er nog liever wat mee is tenslotte de arbeidersklasse dezen arbeidsdag binnenhaalt Ook de invoering van centrale keukens en de gemeente bemoeiing inzake verstrekking van levensmiddelen werd door spr bepleit De S D wethouder van Amsterdam de heer Wibaut werkt voor een gemeentelyk groentebedryf Hy wyst erop dat de groentetelers in hoofdzaak voor het buitenland kweeken en in de volkswinkels betaalt men de hoogste pryzen voor de slechtste groenten Daarom dient de gemeenschap in te grypen Spr waarschuwde zich niet bang te laten maken door het dreigen met het revolutiespook Spr besloot met op te wekken op de lyst der S D A P te stemmen De heer Sanders bestreed de candidatuur van de K K party in Gouda Men lette met op woorden maar op daden Die heeft men van de candidaten der S D A P te wachten Spr wees op het roode Zaandam waar de 8 urendag reeds lang is ingevoerd voor de gemeen te werklieden De heeren zyn wakker geroepen omdat de leider der S D A P een vergissing heeft begaan in November 19 L8 Moet men hier wachten tot Januari 1920 Hier is het weekloon voor een eerste kracht in gemeentelyken dienst ƒ 27 in Zaandam heeft dat de minste Men betaalt hier nog f 13 aan een ge meentewerkman Ook de loonen van het politiepersoneel zyn te laag De bezem moet hier gehanteerd worden om de spinrag weg te Vagen De progressie moet hooger worden opgevoerd wat de gemeentebelasting betreft Dat 18 in Amsterdam ook ingevoerd door Vhegen De woningtoestaiiden zyn hier ook treurig en het gaat met aan de woningen at te keuren als men geen meuwe heeft de gemeente dient toeslag te geven als men geen arbeiderswoningen heeft en dus duurdere woningen moet betrekken Het gemeentebestuur heeft meegewerkt om de werklieden arbeidsschuw te maken doordat het weigerde de gedemobUiseerden tegen behoorlyk loon werk te geven Brood en melk dreigen duurder te worden en het arbeidersgezin wordt nog meer bedreigd By het onderwysvraagstuk moet worden getracht de arbeiderskinderen die goede hersens hebben gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen Overal keert de Raad Wonnerveer Arnhem Sneek Het Indianengehuil tegen de revolutie heeft geen succes gehad Als de revolutie komt zal zy komen zooals die voor de arbeiders gewenscht is Spr wees op de rumoerige zittingen in den Raad en wy moeten zei spr al rare krachtpatsers zyn om dat nog erger te maken Spr wekte op te stemmen op de candidaten dei S D A P De heer v d Brug van de christensocfalisten wees er op dat niet alleen de S D A P de belangen der arbeiders behartigt De nieuwe tyd 18 onbereikbaar omdat de zonde haar stempel op den mensch drukt Nadat de heeren Lafeber en Sanders den debater hadden beantwoord werd de zeer goed bezochte vergadering gesloten nadat de v olgende motie met algemeene stemmen waa aangenomen De verkiezingsvergadering enz protesteert uit naam van de arbeidersklasse tegen de verhooging van den broodprys en veraoekt de Tweede Kamer der Statei Generaal te beletten dat het voornemen der regeering wordt uitgevoerd Aan den uitgang werd gecollecteerd voor het stakende Rotterdamscbe tramwegpérsoneel J Men Het die Brood en bons Door D B uit de Wachtelstraat is bjj de poJitie aangifte gedaan dat gisterenmiddag uit zu bioodwagen een wittebrood is ontvreemd Toen C K zyn wagen aan de Nieuwe Vaait een oogenbiik onbeheerd had gelaten zijn daaruit bons voor 40 groote brooden gestolen De politie doet in beide zaken ondei zoek j JOH DESSINQ en Co Kantoor OOSTHAVEN ae Tol Int 143 Op hoL Gistermiddag sloeg op den Kleiweg een paard gespannen voor een vierwieligen wagen van de tii ma Moons Co op hol vermoedeluk dooidat het lamoen aan een kant losruakte Dooi een agent van politie weid het paard gegiepen en tot staan gebracht Daaiaan was het te danken dat geen persoonluke ongelukken voorvielen BRANDHOUT te koop Vier wagons 40 000 Ko eiken stobben droog en ketelklaar Twee wagons 20 000 Ko dennen meterhout droog S Ook wordt dit aan blokjes geleverd Turfmarkt 1 TEL 344 Gouda Gouda Vooruit In Gouda Vooruit loopt deze week een bijzonder goed geslaagde film getiteld Kapitaal en Aibeid Dit beeld dat vooral in deze dagen zeer actueel is is op pakkende wyze in scene gezet Tiouwens het gegeven leent er zich byzonder goed vooi liet streven van de aibeideis naai lotsveiuetering hun lijden door gedi ukte arbeidfa voorwaarden en daartegenover de macht van het gioote kapitaal wolden ons in de telste kleuien geschilderd Behalve dit loopt er door het geheele film een spannende intrige de lietde van de dochter van een giootkapitjüist voor een uit het volk zich opgeweïkt hebbende mgenieui een heide die ten slotte toch zegepiaalt Het is zooals hiei boven gezegd ee i werkelijk leerzame lilm die cngetwyfeld door velen moet worden gezien De explicatie is goed iliei ii wil het ons voorkomen ot de explicateur te veel op eftecten by een zekci deel van het publiek speculeerde daarin ge terkt dooi den pianist die enkele malen met velschillende variaties de Internationale ten gehooie bracht bJen komisch beeld met Fatty als bokser wekt wel op de lachtust dei aanwezigen Als geheel is het progiamma wedeiom Uitnemend verzorgd SPORT l e groote wmrmtiS Vun d laatste dagen die ook zeker niorgen zal aannouuen zal over het aigeiti p mei a tbreuk doen aaa goed spul lycii t tk de ontmoetingen van uen tiard dat trojnjiCAe warmte zai worden U otiieerd Voor het kajnpioenflchttp van i leaerirad u de atr d van morgen vau h t ali rgtt ot8te gewicht üo Ahead zal zich ten voüe geven omdat het voor haar geldt te verhuizen naar de Ijde plaatfc ot BI 0 O 1 bovenaan te pruken Ue Ajaxjdwi lullen rekemng houden met den wit van den ooslelyken kampioen en aU zeiien bezetten liien overwinning voor hen Igkt ons het meest waartichunlyk De Uosteluken b aclukken over © en groote dosis kracht uthondingfivena l doch het epel van Ajax is meer fsft fiuitend De stryd JJ A X A F C zai wel door taatgenoenide worden gewonnen I e Westelulte airkl a A brengt met veel Ap nning A a C Itan gemakkeluk vaq KaaiLpong winnen t e kampioeiMwedstryden West 3e klas 2e groe tuescheo V ö V Velzen en D O O Utrecht uordt met betansfstellmg door de Gouda speler8 en hart enthousiasten gevolgd Mocht D O ü in dezen strijd falen dan kan de wedstryd Gouda V S V de beslissing in deze cojnpeUt e brengen ot zoo men wii door een overwjnning op V S V zorgen dat deze competitie onbeshst blyft doordat a en 1 totaal 3 punten hebben bemachUgd Deze mogelijkheid ia geenszin uitgesloten Dit zou e i keerpunt un in de onfortuin lyke kaïnpioensconipetitie die Gouda heeft doorgemaakt Kn wie weeti Na een pochvoilen Lryd van j l 2onda is tot over j maat van ramp haar protest gewezen van j de hand omdat het abusievetyk naar den I Secretaris van den N V ü waa gezonden in plaats van naar den Secretans van de Proteet ooimniaaie waardoor het te laat in dien bezii kwam Om den Olympia beker verwachten we in le laatste ronde 2 interessante kampen De beide hekkensluiters van de Westely ke 1 klaase A zuilen elkander om den beker ontmoeten Hier IS voorspellen al zeer gevaarlek al gelooven we dat Quick zal zefirevieren Bosschart zal met ontbreken ai zou het zjjii om zich te oefenen voor den HollandZweden strüd De tichtenaj en zullen zich terdege inapannen en we daarom getuige kunnen z n van een groot chen spannenden stiild Olympia xal het zwaar te verantwoorden hebben tegen de club van Thomee Toch i er een kleine hoop om te wimiwi daar ze haar eigen terrein en de aanvunng van een enorm aanital opgekomen edithouslaeten mee heeft Het weer is voor hen zeer mooi en we verwachten dan ook eenige duizenden beloeicert Pn rramma van den G V B van Zondag 18 Mei G S V l C S V 2 8 uur G S V 3 MjTnpi 6 10 uur T O P Schoonhoven Roei en Zeilwedstryden De Roeien Zeilvereeniifing Gouda houdt op ZoAd 4r 25 Mei een onderlinge roei uHSvedstrud op den Keeuw kachen plas imté Vü Huui prijzen gemeentelijke woningen B en W dezer gemeente stellen den Kaad voor de miniinum huurpru zen dei gemeentelgke woningen by het Van Iterson Ziekenhuis aanvan kelyk vastgesteld voor de woningCy pen A B C en D op ƒ 3 36 K op ƒ 4 80 en F pp 8 80 per week m verband met het leit dat de dure bouwmaterialen en hooge arbeidsloo nen ai begrootingssommen voor den boui uitgetrokken zullen ovcrschig den nader vast te stellen op Voor de woningen type A en B op ƒ 3 40 ƒ 3 50 en ƒ 3 60 C op ƒ 3 50 J 3 60 en ƒ 3 70 U op ƒ 3 60 ƒ 3 70 en ƒ 3 80 K wlnkelhulzen op ƒ 5 50 K op f 4 90 Ha Ha Ha Hi Ha Ho JANVIER S ïlectriscli verlicble Sloom Carousse eo Electrisch verliclite Ludilsdiomiiie zullen tot en met Hemelvaartsdag lederen avond geopend zijn n nin WERKDAGEN 7 UUR Opening zONDAGS 8 UUR De üaroiissel is WoeosÉ oiel ieopeod Donderdags en Zaterdags van 6 i2 tot T b nnr draaien a 10 cents De Direotft 2252 100 J A N W I E Ra De uitslag der U ine iiteraadBverkiezingen De ujü ag van de Maandag a s te houden verkieungen voor 19 leden van den gemeenteraad zal Maandagavcaid ten spoedigste aan ons Bureau worden gebulletineerd De gemeenteraadsverkiezingen ciistei avond werd in de zaal Kunstmin een vergadering gehouden ioor de aldeeling Gouda der S D A F l e waarnemende voorzitter de hetr Overond wees op de belangrykhrid van deze gemeenteverlue i iigen die nu voor t eerst staan in het teeken dei E V Op alleilei gebied moet vuoi de arbeiders veel worden gedaan De eerste spreker de heer Lafeber wees er op dat men beweerd had dat de sociahstiache candidaten eigenlyk met bekwaam waren om in den Kaad te komen Dat is het toppunt van schaamteloosheid onuiat de arbeiders als zy 12 jaai zyn van school genomen worden Maai bovendien IS t n iet waar spreker wees op Schaper Vliegen en andere De heeren die nu deel van den Kaad uitmaken zyn ook geen gemeen Welk werk hebben de S D A P ers in den Kaad te doen Zy hebben te zorgen dat de arbeiders met te kort woiden gedaan In een 17 tal punten van ons gemeenteprogram zei spr is de politiek vastgelegd Dat de gemeente werklieden met krygen wat gewenscht iB is gedeeltelyk iian henzelf te wyten omdat zy met zorgen dat er een flinke organisatie achter hen staat In de Korte Haarlem is een werkstaking geproclameerd omdat het regenverzuim niet werd vergoed Dat dit moest gebeuren noemt spr een schande Men was bang hier in GouJa den 8 urendag in te voeienvoor de gemeentewerklieden omdat men bang was dat de arbeiders in particuliere bedryven ook den iverkorten Witte Bioscoop Onze vrees dat een bioscoopbezoek b J leze waimte maar een matig genoegen zou zyn ia met bewaarheid Het wïis er goed zitlen en het programma is werkelijk de moeite waard zoodat wy ge n apyt hadden van onzen gang De Witte liioscoop Courant gaf ons beelden te zien uit veradiillende wereldstreken waarvan vooral de panorama s van NewYork interessant waren Bilty Ritchie s middagdutje geeft ruim schoota gelegenheid tot laahen De Ii enzame Vrouw is een film die door haar dramatisohen geheimzinnige inhoud van het begin tot het einde boeit De film Berglucht vonden wy wel de meest amu ante Het pei van Henny Porten IS daann schitterend de inhoud geaft aanleiding tot zeer vermakelijke tooneeU tjee terwyi de opnamen in het berglandschap © en lust 4fn om te wen Toepasselyke musiek en goede explicatie vullen de beelden aan lv4 rhM i ill lil Itlad Mond en taodhygiène oor dl flLd Uou ia der Z H Vereen Hit Gro ne Kruis het ft do heer dr A L J van Hasö lt tjuidarta to Dca H m gceprulken o er mond en tandlugtóne Ht orK ug hiervan moet wegens plaate jfplif k tot Maanda blijven aiaan JaaT wedden en penaioensgrondslagen leeraren Gymnasium Dooi B en W wordt aan den Raad voorgesteld om gerekend to zün ingegcum op 1 Januari 1919 ian de leeraren aan het gymnasium Dr H M R Leopold en A Speyer twee vervroegde periodieke l V Vryz Dnn Bond Glateravond hield de afdeeling Gouda van den Vrjjz Democratischen Bond een openbare vergadering in de Réunie met als spreker de heer J Kortland lid van den Gemeenteraad van Schoonhoven Spreker zette uiteen dat het zyn doel was aan te toonen welke punten in hoofdzaak van belanir waren voor de gemeenteraadsverkiezingen en hoe de vrijzinnig democratische leden van een gemeenteraad ten opzichte van die punten staan In de eerste plaats behandelde spreker de positie die de gemeente inneemt als werkgeefster Niet alleen ten opzichte van haar ambtenaren behoort de gemeente een goede werkgeefster te zyn die door haar loonen de meest geschikte arbeiders voor haar bedrijven kan verkrijgen maar ook moet de gemeente de noodige bepalingen treffen voor diegenen die in haar zydelingschen dienst zyn Daartoe dient zy dus in de vooiwaarden voor aanbesteding van werken vast te leggen aan welke bepalingen en voorwaarden de aannemer van gemeentewerk zal hebben te voldoen Ook een scheidsgerecht voor beslechting van eventueels geschillen tusschen gemeentepersoneel en de werkgeefster achtte spreker dringend noodzakelyk Het punt van ai menzorg door de meeste gemeenteraadsleden als een onaangenaam gedeelte van de begrooting beschouwd oordeelde spreker in het algemeen verkeerd toegepast Het vrijzinnig democratisch streven is niet uitsluitend de menschen te ondersteunen maar hen weer op te heffen uit het milieu van armoe en ze in st at te stellen weer zelfstan dig in hun levensonderhoud te voorzien Ten opzichte van het onderwys zette spr uiteen wat de vryz democraten bedoelen met Se gelegenheid schenken aan elk om zich die maatschappelijke positie te veroveren die met zyn aanleg en kunnen is te bereiken Op het gebied van onderwys en volksontwikkeling kan de gemeente heel wat doen Al zai misschien de salaiieering der onderwijzers door de thans in behandeling zynde wet uit de handen der gemeenten worden genomen zoodat zij niet meer als tot dusver door flinke bezoldiging kan trachten de beste onderwyskrachten tot Ach te trekken toch kan zij door flinke inrichting van scholen en onderwys in het byzonder herhalingsonderwljs heel wat voor de belangen van het onderwys doen Ook ten opzichte van schoolvoeding en kleeding alsook voor schoolreisjes gaat de belangstelling der V D gemeenteraadsleden ver Verder kan voor de volksontwikkeling veel worden gedaan door het oprichten van openbare leeszalen bibliotheken enz Voor de volksgezondheid wenschen de V D in het bijzonder op te komen door te ijveren voor goede woningen doeltreffende reiniging van de gemeente goede voorziening van badgelegenheden ziekenhuizen enz Ten opzichte van het belastingwezen streven de V D naar een flinke progressie in de bedragen die aan de schatkist schuldig zyn Ten opzichte van de grondpolitiek wenscht spreker op te merken dat de gemeente jaren te voren reeds de om de gemeente liggende gronden behoort aan te koopen en met anders dan in erfpacht weer uit te geven Met voorbeelden toonde hy aan welk een schade verschillende gemeepten reeds hebben geleden door een te ver gevoerde zuinigheid Ten slotte wekte spreker de aanwezigen op als zy zich met dit program konden vereenigen dan a s Maandag op de Vryz Dem lijst bij voorkeur no 1 te stemmen Daarna sloot de voorzitter de vergadering BOSKOOP Het mrowveriiod van plutm in Aawllkl oaiUwdiii van bet met Ingailii vwi 1 lunl a s In werking treden v a hel in d n grond der zaak praiaotlon flttflOh n oerv rl o van pLUea in Amerllia wiwinioor De kweeke vooral dIj TanFraakfljk en Engeland lijn zeer onutemd t r nemen dot de Vereenlgd Stalem hrtilwn beo oitea om vanal Juni aj op pl n ten an tedtf grondefi den Invoer t W bieden van tulnbouwarlikekn Een dergelijke maatregel zou al Ml 1n ienfaadi uitslevoerd wotdt onnoemelij ke ob iB berokkenen a B hUUIk han lif bolangen zou ije vrucht van UB duaige m gednkBge wertaaamheH v nleUgen m i rf nl l wariMlM SCHEEPVAARTBERICHTEN UltreikiiiB van Bieodkauten o Aan V uuuigaoi oooiuuu icn De Directeur van net Levensmiddelenbeoroi te Gouda breugt ter algeiiieeue Keunu ddt ae uiueiKing van broodkaarteu en aauvuuuigauiootliUiarten van net tlie tot en met luue lyavaK uu piaais heoben in ae Hoieiluü ouoer net btaonuis en wei Op uuudav ZO Mei 191Ï van des v m 9 uur tut des luu uur aau houders van legttunaUeiuarlen Mo 1 tot i ü luoo up vvoeuiMlag 21 Mei 1919 van des v m 9 uur tot des n m uur aan houders van legiumaueaaaiten No laui tot Wo aomi op jLWuueiudg 22 Mei 1919 vanaf s miudags 2 uur tot I uur aan houdeis van legiiimatieKaaiten Nu autii tot No 40u0 Og Viuuag 23 Mei 1919 van des v m V uui tot ues n m uur aan houUeis an legitiiuuUeluutrtea No 4uui tot No 5ouo up ateidag 24 Mei 1919 van des v m 9 utir tot aes iLm t uur aan houders van legitiinaUelMarten vaiiai No Boül met üien vetatande dat Kameiuewoneis en dienslbooeii die een aizoiiderlyke iegitimauekaai t hebben ontvangen de broodxautten geiyKtydig met het gezin waai ze wonen Kunnen athaleu dat aan een peiaoon niet meer dan teu hoogste voor 3 gezinnen ol alieenloopende personen woiden meegegeven Ue machtigingskaarten ter veikryging van aanvuiungskaarten moeten tegelyk met de legitunatiekaar en 1 worden aangeboden Aan kinderen beneden 16 jaar kunnen in geen geval broodkaa ten worden meegegeven Gouda 17 Mei 1919 Demand K H L 6 Mal van Lu FaÜ maa Kawi Rott LLayd uitraU paaa 18 Mai OuAMant K nnwn riaad K H L pau 10 Hal Laa Pttlnui PREDIKBEURTEN Zondag 18 Hd GUUDA KEMON M RANISCHE KERK 10 u ï m Ds H OANNEGIETEH Nad Herv Pred te Borculo ST JANSKEEK 714 u v m Ds J BóBGER 10 u v m Ds J E BUL 2 u njn Ds J E BUL KERK PEPERSTRAAT 10 u v m Ds BUISKOOL te Oudewater Jongeliedenkerk LUIHEBSCHE KERK 10 u v m D TH SCHAR l EN BOSKOOP REMONSTUANTSOHK KERK 10 u VJn Os A JAGER NED HERV KERK 10 u v m Ds B NIEUWBURG WADDINXVEEN BEMONSTRANÏSCHE KERK 10 n v m Ds H v ASSENDBLFT t Gouda NED HERV KEKK 10 uur vjn en 614 u njn De heer DOUMA t Schevemngen MOURDRBCHT 1 NED HERV KERK 10 u v m Ds KALKMAN te Nleilwerkerk aAUasel 30UDERAK NED HERV KEEK 10 u v in Ds v d HEYDKN te Berken 9pnaa STOL WIJK NBD HERV KEEK 10 u vjn Dss kaïns EVANGELISATIEGEBOUW 1014 u vjn en 714 u n m Ds KUILHAN te Linteren j HAASTBECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds E V d BROEK GER KEEK 10 u vjn en 714 u n m Ds VERHOOG te Beeuwijk GOUDA ST JANSKERK Woensdag 21 Met 12 u m Ds J E BUL Huwelükslniege ning lïïdUf mag niet plaiata babben tu aoheo gealtiserde laodea en vrtenden of de Vedkerenbood zou slecbts een Ijdel woord blijken I i moeten vrlBnitacliappeljjk beeprejï iBgMi nomen voor do betrekkelijk wai aif belungiijlto kwos zoowel al voor de voornamj vraa tulaken Daarom hopen wij dat do Inturgeal rde Landbouw Con oren Ie die op het attilolt id iniiiatleJ Tan den beer v lio n op geregelde tijden te Parijs bljoen koiöt M belangrijke punt zal Iwapre ken SI zou hst er gemokidijk over eena iniM worden dat de Geïondheidedienit j rneolüllendo betxokkm landon ge oMDBcbappeijk de forinntitet en vaatateljjta waaraan d invoerardkelen zouden nderwofpim worden A s dit g be irt 2aJ do tecitiiisclie dienst van eUe nat e i onder fVen verantwoording voliena de nrtgtBleklo bopaluigeo de vergnnnlngen uitreikea waarop ieder beletsel uit den wag geruimd zou zijn la alle gevallen lis bet ontoelaatbaar iit maatregelen uitgevoerd op zoo kor lr n terntjjn plotseling de eniatigate var storM ön lodustile te weeg mogen bri Dgen vooral als het betrerft landen Ke voortnao vereenigdi zijn door zoo ele iwiden OOUDERAK Gisteren had de verkiezing plaats voor den Gemeenteraad I ue uitslag is als volgt Lyst no 1 A E 215 stemmen lijst 2 V D 43 at lyst 3 U L 85 st lyst 4 S D A P 74 st Gekozen zijn 4 A R 1 V D 1 U L 1 S D A P De stand van den Raad was 5 A R 2 U L Gekozen zijn de heeren D Tom T Rook J J Boer en H de Jong Lzn AE C P Vleggeert V D J de Brum Jr U L en P H Vleggeert S D A P Voor laatstgenoemde zal no 2 moettn invallen n l de heer P M van Kenbergen daar twee broers zyn gekomoen alleen de oudste in jaren dus atüw mag nemen v h H 1 KJinST 60U1I1 Het divided over 1918 ad f 100 per nnndeel is van af MAANDAG 19 MEI tegen intrekking van ooupon no 4 betaalbaar ten kantore der VHimnot chap en bij de üim Wed KNOX EN DORTLAND te Oouda Gouila 17 Moi 1919 2265 20 DE DIRECTIE il de week van 17 tot en met 28 Mei zyn de volgende artikelen ver Op bon no 175 1 ons ry st Op bon no 176 V i ons boonen Op bon no 177 31 2 ons suiker Op bon no 178 2 ons kaas 20 + of 80 t Tclnüratiscli W erlicriciit Vei wachting tot den volgendon dag Waarschynlyk zwakke later toenemende oostelyke tot noordelyke win 1 toenemende bewolking raogelyk enkele regen of onweerbuitjes koeler jp bon no 179 Va ons sago of kindermeel Op bon no 39 der aardappelkaart 6 K G kleiaardappelen Op bon no 7 der suikerkaart suiker voor zuigelingen üp bon no 8 der suikerkaart 1 stuk kalizeep Groote Opruiming BURGERLIJKE STAND GOUDA GEHOHEiN 44 Mei Wigert z van W Mathol en W Zererboora 16 Mei Nicolam z van J W Louwerenburg en J P Muit Benjamin Jacob z van C J Kok en A M van der Starre 16 Mei Mnngje d van C J A Twigt en G Kortenoewer ONDERTROUWD C Th M Sol en S L Bontekoe J Stijziger an A Tijslnger H Ganseman en G Ravenstyn A Priester en W Muys M Rook en A Vermeulen P de Jong en M J A Keutrop L C Laurier en C C Homes OVERLEDEN 16 Mei Chrlstiaan J Ph van Veen 50 j bezoekt m Uw eigen voordeel Turfmarkt 54 Gouda Haerenbaai K O vb 1 25 ib n 10 87 per half oo Troal SO 35 c P Taibak V 45 30 c Raadahaarwa raitlpi q 25 c Columbia fcw O vsn 50 voor 30 c Raolama Tabak 30 voor 20 c Braaiei talen 20 voor 15 c Sioaran van veel hoo ereQ pnji Ih n 5V2 6 7 71 8 9 ea 10 et Last deze fel genlMid nu niet voorbi aan T v ni 2H2 30 OPRÜIMINfi m SI6IIREÏÏEH tegen on r ekend lage prijzen HAASTRECHT Levensmiddalenbonfi voor de week van 17 2S Mei a s Bon 6S 5 K G aardappelen Bon 31 3V ons suiker gor bon Bon S 1 ons sago of paknieel baver nwutbon Bon 9 1 twee bons 1 stuJc kalizeep Bon 33 125 gram rjjst B j de gisteren gehouden verkiezing voor la Gemeenteraad aÜlier zyn uitgebracht tt stemmen van onwaarde 14 geldig 407 Mdat de kieadeeler werd 68 verbonden g nren Ixjst 2 en 4 Uitgebrachte stemmen op Lijst I Liberale Unie 1 D Reneraan 46 1 W Dogterom 26 3 P Blanken 18 4 A M Bakker 11 6 P O den Hartog 19 totaal 119 Advertentiën Lust II Hoomach Katholieken 1 C Hoojeveen 146 2 E Boere 2 3 A van Ew k 4 H V d Berg 1 6 Th A van Dyk 1 i Th Raateland 1 ToUal 160 Limonade essences Citroenzuur om x lf uw Limonad t Diak Verkrijgbsar bij 2249 10 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 Lust III Vr z Dem Bond 1 J Koeman Jr 67 2 J Scheer 6 Totaal 62 Ltjst IV Anti Rev I M Graveland 63 J J V d Vhst 3 3 N A Montijn 18 4 H Kraan 6 G Snut 2 Totaal 76 MARKTBERICHTEN Hoesten vefknudheid ketlpijn 2212 G broik bi rMlea ANGA BONBONS Doo SO en 90 cent I Bii Apoih B Drogi f B I Dpogist crij IWA BKT 6 LIfcdoopnzall l lkcioornpl istap Llkdoorntlnotuup V rkrUaba bU S H VAN LOON o h WOl PV C I NIEUWEEifERK a d LISSBL 16 Mei 91 Coöperatieve Tuinbo wvelling Kieuwerkerk a d Ussel en omatreken Eng komkommets ƒ 23 31 dito 2e soort ƒ 14 17 Woaukool uitschot ƒ 4 70 16 bloemkool t 26 32 ditto 2e soort f 17 21 sla ƒ 3 80 7 60 dito 2e oorf ƒ 1 40 3 80 alles p r 100 dito vellen ƒ 0 30 0 76 per kist plaaiio f 4 80 7 postelein ƒ 39 per 100 K i peen ƒ 8 22 rabarber ƒ 7 70 8 ralim ƒ 1 60 2 30 selderij ƒ 2 10 petersaU 1 3 aUee per 100 bos aanvoer 68 812 kny ta salade Ondergeteekende bericht hiermede dat zijn Fabriek en Magazijnen als volgt zullen geopend zijn FABRIEK I van 7 tot 1 uur en van 2 tot 6 uur Zaierda middati fcslotcn Klanten die voor karwaien werklieden bg xich aan hntJ 8rl n ten gelieven hiermede relfeainu Ie honden MAGAZUNENi van 8 tot 1 nnr en van 2 tot 8 uur Ook de Zaterda Varftehtina tot iO uup Electrlsche Meubel en Beddenfabriek Magazijnen voor complete woning en Kantoorinrichting G DE RAADT v h Qebr de Raadt f St T it TKLKP INTBIIO O 2 24l lïO opaBMicHT lara ♦ 4