Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1919

w y i p i nmnrn i E iiiMpM UND EN Tumaofw grtmdbeatitH Wttmmmtl te WeotpraiMa varafaai4e reoÉN ta litA dat hy aoln jaar Mg sija paanNa had gevoedenl zoulur eeuig korrvltvedw de dieresiba f B Éi vl t rti baliMdttt bun tnehi on w m i heet ft HM l 4e diana gwHoorode aajdappeit woUo wanlitt stuk g M loa a In de krU met tuucMl en water ot atfjv brij rd n ga i ei d Het di elljka yaalaoen wan Itfiat O KO aaréHh l beaev a bMl ba vnaireo en rairvooiJkT Krib en vaetwsrli uoflateii VTwrei Wröe nüx gn wodea wor jsai geeo zlAko of rofe KOjAoa of uA looperi Boohkoo worden ge muut l e hMr tl 1Bfl deeUe deee ervsrta n uea In een Dultotoh vakblad d t ooi van andere pi foeuit 8 gcfovuns vroeg ptKdttai oVBT bH voedereu met gec roo iJ aawieppftiw reeuluia van oU oa rinoex waa dat bet froa der pro aaM w er eru gaa Mg oorueei o er uit jruk aiurliigsa hi de apIJavfrlerUig o and d uu diut e terwui aaAen mm alM aarkpIkl MH b iMa a eta dSezwoen aMTueu Worea xjiuuotr op dti vooKjer uik il etkv ard ze t a h A gnpodaa urjti uM t ra g lei Hgi r f tu ior AMUiig i i te oona tdureu att U 0 f eou verm oguo oialkjttt tt vikAM I i oa gn aaui lUuie alvms t M o va Uud een Marktio oettuM a lUtfiuj bUnü Mki uifltivee luuu goud ia jv lUk vu en tri uofliHtici vu taifaoawA ttat OU e 4 ouer e hun t ak d a Wea f lu m a ouppeuea wtidxa ge vi4tVi j ui vuurknuiueu u op re iOidjc w fd n UtVkl van be aa viappvl uedt Di t UH rwir waaMia nu da aai dapptiis gektfiMi d ruoa g gevea Im vervowltoiluf ge cti i Ude vt t4a4 suo dat dv Hlrooffj aaid PpWi n tH u ge Ur n v ór zo wurueo g uitouuieeni g wvoiUijk x K otaki te v ureu oie watvr of oiwleruieU bevoeh i d wenu lekten weruen se droog f uv m Varhetts w nka e ook met OMt ut r of gtwoouud toocit t iui Lo hje B lutkl vervoeue de aaidapp i m ijwiroeg bij laaiden J K U ougttWeoKt iulk wr vervasigiog ruji 2 K O haver o KM ffedrvoga aards peiesL la plaaU an dec lf eboe v ilheJil nuua J o OU luolcvee on vjig me it U 1 K i v keuA OjtoiljgO peratukw P r dag l i or Mwvo ing vsa gWroofd melMsi nijd elf OU gedroogd UeUmloof Iweft en beproeW d xout enorgiug In beti i oondltto M teeogtn eo ook met ieaeyro l gunstige re ul ateo verkropen i lj sulen op deoe heliagrijke saak nogwtl vns terugkoBten C B tu bnickt dl r M dtt departemeat imnmuaiaé tMimA fm het it lMl van jrefcenteluaten dat daar v ns ingevoerd Ëett aoder blad kan tmn ea aanvutbnc gaven waann ieta werd mejgedeeld over het telwef der prwentielU Opmerkeiyk waa htt 4êX van al he e i wO oalaaf vertolden meta m die bbuleB is vermeld Dat is ie meer zonderlJng omdat het iran jch ve aaü nu in de lu t hai Wel Aordt meegedeeid dat er nu controle wordt geoefend maar van de a nle diiig daartoe kvoMt geawegen Natuuriykl De ambtenaren zuUen eh self met Btui de galg praten en x mUea niet gaan vertellen dat btj de omtrole i onjan pi verwacht werd geUuden 86 c niet op Jd v na Thana Aordt jUle meegedeeld dat de atetnaüng ioüw de ambtenaren gepnkkeld wu Of dit iete 4ende dat ze geprikkeld wa tot Uchtsbe acbtiiae en iive wu met nader Bwtrttdiag vaa INeMih i i uu al wol wy aiguuMoi bek atf tuL t rijn goutaki kaUu é luuAoia Il iii t tiucuiw iH uaug Twead ter txs r u wa voimAiUeuik aoArtiiiuen z ou mx iatitn uMtHa wq wll ett mor a n i aau jfroKctiiu vouroe ld u ma a wibn lu uil Tttou op iiijrfripr efvi4dou WKti prv Bv u giMU iiieii I t kaaiiunup tttura kuipt stt a kUuj ud j U t U ipdiie op iatMffitOua lltx n tn watt idric uim uiMtla o set ho pn tee t a a vil ena twite Atv groo t Oo pruef iva MÜui üi gi xof t n perct l ymox u ge uiaAtvl Waarna de ii tei i inet Lja kalui i Ktiufn bfAfuwld cta Mo pticveei wwu u ut al edUBalu maar o rt oufl If aoJitu U t eifl cXie pt TOetl vvr x luet bu giiOoO aluiaai u uad tktit plJAi L t bet L la uitgv trooiuu kAOLlut tiodru Uix b 0 pnr U A dvt ulUfOOi0 v gtVMuteade AonitUQ 4 AprJ en h uf Au dalo uttiiue riu mot l titbaar rt rtult af d UMkeloopeu uUi iL wcrviea Lii Jal g 0 t lU tut vui Hif jaor l 1 1 UtMl 1 1 filtOO lug fi tL tó op Jixn OU L Aug II tuurii wnA II ut n iToeg n inorguu u l vAig vo ide sttNWfi soouig tl t uiKiraAilWu op iuH Kitijcrcttil wa uJ op pui j1 1 do tü HA i riil 4 gU wa a itA UiJAtoii HpiiiaAitia vho kt gitu M tUdxna bft ooitn dér dLtOiotuuipeu j t4Uic op o vun praoUauhe tuoeiujKje A oat ook op J 1 v tmt net w o niuaaii dt oUipkB Hn versohil te Aohkim tuarfChen k utifltfuoide eo m iH h rooUii t rrtlu wa it wi op htt aaiaw vaa htt een ea J diitl t rwijl op d 3 percoi U u vua h t procwveld rtA ctlt Vilijk K ei ht 7 i 011 00 dilels lo MiUeu wacm Uolc op bist zaiulproe eld te OUlf oU pade HdiTMi de ultücimrt tl bovrvdij tud jp p iix 1 voiid iiKa dii Jeu Mol nog Ui t U op 11 1 wj op I U j2 lie iri g tuil Lerrt iu wa d tarentegeu ni jK a n 4Mtt iM Ut t ru uttaoi wa ca T Op kkngroiigroud ve 1 g itt er d a 0 zflMJlgraBi ttta heige n ver la tl wjrd uu niuur dat op lüingfood 4 Kerke aal i itiplM4King zich mijtler Ei TMrta ka 1 crplciau wsu en du dieper Uwerat 4an vp wuiwfcfond Voortó de d zlcb op het iiaijjprm V eldi een KkurKMUMr 3go bizoo 1 ril i i voor Meu sag op p ru el II ar u aat ka niet op de dtaioji wm uiLt t roi i4 vale kuUien of ultJioUiii Mi iioii wiweo die outitAau Koel na ds uUötrooiing uitren ife k0 i n in do wel Oüioiuea 00 om hu t zuutuongvr te all t a Ldduen zij d n zo tttii nUeK froud ipgei t £ B uaiiMt T iiw i mr em foor LKii doel m tlo KOeieiuiiJ ftu waardoor ii t re Ibda ougtulj tld i geech uwl i in iit t ophiikeD e voorKomto lot t m d tl 11 dflarn 1 buU n 00 ra itenle h t p utUtld ld AJaar de koeljn wi rp n d hU Cd om nr atnp en over hei pnauei iiruad lietn en sanjJden we r van liet zout Lil do bt de g moutltn protvdo ol k aiid lijk dut wUiffiiie kaaiit ooa aa U e iiH arllg uiddct la t befrtrijdlag au d n akkor ediTdi t tl 1 dat ebt meont ikiUuiA tx poAMii is uib rooilngiioik Utr oor U4 a iide alioaarliitf Minder KrachWoerT KriubiveodÉiU icur den m uich en kïacliiv o k r ogr lirt hjr oiHl enden lU lu fT zijn b toekonls vooral aan lio wwigBb lc dat Eij bo alt n fciwligeet itraulu ciHinoudcud voedsel if hot mit rkfad oedB i bij ultnem lulï ld A6 i s oriM gf I ni tni al iu8 zoj t ook d OUDmunil Vitwsai s fien en melk wor don in du e r te piaais d n z ke m makko tor vweterking g geven g an n zrtdwi en kofien wordwn om huu ftwll gfaialte AlH ipMial kraohlM vmkldMen be Mbojud Ala bHaagrijk voedlnDsetolIeu werden warden gemwiid iwitutoAm koolh dfateo ra vet raa r ite BMenlD iiit Toegi r l£ wW vóór dt n oorlog eohtw erd d tt ihtwrle ia twijM gftrokken U b b xwijli td bv of haver ala psArdeowoAler w zoo grooli waarde hid 1 U aLremMn wcïi aangUMoiMl en nra Uig een deel havPT v vftnf9n door irai Bij l fviMIcriiK tliode welhe ia den reg 4 vjeükeo pW wB ga u f wat miodcfc eiwU aur f tt veeder m t véél boog re MtMMl waarde Noodgedrongi hMt aM b d loalM jaren meer en BWer 1 deae rtoh Ung moften In de praktijk we hebbea vooral LK M chlead op hrt aa werd het tia vcmwaweo lot en roMnMOB een aoht H n a vroeger temrg bra t eo ver su ea door anrdsppelen xonder d t mei bOKwaren ocfBoate 7elta waar l i 1 ttr a n korrH fae meer werd vegewo bleven de dlv fipnd eo kraditl Maar aoo Al M MiJven aydendairf zal oteageco vrageB Welnu dt graota ZATERDAG 17 MPI 1919 Tweede Blad U ons iS arhm nt TWEEDE KAMER P t en Zegeltarieven verhoogd De Ondcrwyzerssalanasen Dd hei ziening van de post tarieven 18 £ een gelukkige daad van den Ml nistei van Wateiataat Ze is luk raak Ingediend zonder dat lekemng ia gehouden met den weikelyken toesttind Het is heel gemakkelgk en tan te verhoogen maar moelijk ii h C daarbv de bül kheid te betrach t D i e post en telegraafdienst be itaat uit tal van onderdeeien en in jrfaats dat de Minister nu eens precies uiteenzet welk ondeideel een tekort oplevert Wyzigt hu willekeurig de la gere posttarjeven Er zyn diverse slechte klanten bu de post die met oi te weinig betalpn Ue slechtste klanl IS de Staat In 1916 werden 16 milli oen dienatbneven verzonden in 191 1 20 miUioen Natuurlyk koat dit veel maar de Staat betaalt niet oi met be booriuk Een andere slechte klant is de R$kBpostspaarbank Deze betaalt 10 cent voor elk boekje vooi de adnii mstratie gedurende een gansch jaai Als men nu weet dat ieder boekjt minstens eens per Jaar opgezonden moet worden en dan reeds feitelul twintig cent port diende te kobten ib het wei duideluk dat de Rijkspobt spaarbank een zeer nadeehge post is Voor de uitbetaling der ouder domsiente wordt met betaald aan de post terwyl iedere uitbetaling feite lljk 2 cent zou moeten kosten hei tarief gelyk aan dat van een post wissel Wanneer men nu berekent dat ei honderdduizend rentetrekkers zun die 52 maal per jaar geld ontvangen beteekent dit reeds een na deel van ruim één ton goud De postchèque en girodienst ende ongevallenvei zekering z n ook slechte klanten Btttaaiden al deze klanten recies wat particulieren moeten etaIen dan 70U dat een zeei aanzienffuke bate geven In 1918 is het tekoitfS milh ceti geweest en de minister becijfeit dat bei ia 1919 14 k 15 ikUioen bedirgen ten gevolge van ae hoogeic salaiissen en de mvoenng van de meuwe dienstvooi waarden Deze verhooging meent de Ministei zal zelfs spoedig dooi een andeie woiden gevolgd tenzij de opbi engst meevalt In plaats dat de Ministei nu eena een gfedetailleerd overaicht gaf van de kosten der diverse onderdeden zegde hij alleen toe dat hy die latei zal ei strekken A ingenomen weiden twee amendeme ittn éen van den heei de Buison jé om als nieuwsbladen te Iieschou wen alle periodieken die minstens éénmaal pei maand vei schijnen ter wijl de Mimstei in plaats van een maand een week had gesteld en één van de Commissie van Rappoiteurs die bet vervoei van Biaille blinden schiift geiyk wilde stellen aan andei drukweik Vsrwoi pen werd een amendementde Zeeuw om de poito s voor de biie v ven tot 20 gram op 5 cent te laten Nu zal dit bedragen V cent en 5 cent in lokaaltarief Een biiefkaait zal 5 cent kosten Di Mimster nam na eenige discussie teiug de bepaling dat de ontvanger van een bnef wa rvoor port en vr dom beatond doch waaiin particuliere mededeehngen voorkomen vei plicht IS daarvan by de Justitie aangifte te doen Dit onaangename klik systeem is bg de Zegelwet al waardeloos gebleken De Minister wilde er aanvankelijk vooi in de plaats stellen dat postambtenaren het recht ki egeii zulke poatvrtie brieven te openen Op dit idee wilde de Swn met ingaan By de wijziging der Zegelwet verdedigde de heer J ter Laan een amendement om het gewone kwitantie zegel op 5 cent te laten en niet op 10 cent te brengen geluk de Minister voorstelde Dit amendement werd echter verworpen met 36 tegen 21 steminen Het ontwerp werd goedgekeurd Toen de onderwijzerssalari sen De spreektijd werd op driekwart uur bepaald Zestien sprekers hebben algemeene beschouwingen gehouden gelukkig met allemaal drie kwartier de Minister zal de volgeiute w ek zun voorstel verdedigen Herinnerfia we even dat minuter d VisMr grand van da croote u H w edceooardtg dat de Haagsche bla Jen aJM l o weinig vertelien van het wibtc ubarsleven m ambtenaarsgedoe Een aeer vrxMjhtbaar veld mu dit leven en dit fedoe opleveiwa voor de krantenJectuur v aarsch niuk vindt t ofttbrekcj van ineJede Ung n a n oorauak TK het gecentrali meerde reporlBge s iHteetn dat b niet to etgt op het wpmleeren wan vwkeerdhcden doch meer op het doen roiukenden van yetge n de ambtenarea xelf ku t willen Trouweoa met ie voorlichting van de bluden is het ia Deo Haag niet hmt geste d terwut neugena liet terrerfn mo vniohbaar B aJfl hier Ooe het publieic ordit jnir ii t bleek 3nB weer eeoe uit hetseeq de Haageehe re dacteur van Da T 1 gra r over het e g otiJle Strand schi ef Het behaagde hem boewol hy nog nooit een roet herft gtxet p dit Ktran d m hamrol 1 met t waar het lift den draak te Mielu met de Aaaktoopeiw vandit atrand Voorts vert Jt allerlea onzin lie ecihter op zoo n manier o dt vertedd dat ia na te gaan waar ie fantasae begint en de bedoebng om fel Leluke mededeelmgen t doen ophoudt InmocIèLe m deze ver ammc atlchtende w jze van voortKhtang HaaiHjjk luet de beete en ieker met geschikt om h t vertiwiwen in ie pers vergroot leder z Jn meaig en rty gunnen den lezer va De Telegraaf ie zijne In de jongste raa dsvergi denng heeft debut inee t meegedeeld dat de hoofdco n saus a i poJltie de heer H J Vrateeg TOomemena ia het volgend jaar M den gemeentedienst te verlaten Het ogte vro om dezen hoofdambtenaai uit t luiden maar w j kunnen niet nalaten vende aandacht op dit feit te vestigen Deheer Venrteeg heeft een cware en neteligetaak gehad in de jaren dat i a aa hethoofd der politie atond Ifct u een ondankbaar werkje de potitif In een groote stadzóó Ie maken dat ze tot tevredenheid vanie burgerJ werkt wr mtKh In ifefev ook tan haaldel k over het onvoldoende van de po ntie hier t r stede geklaajpL Ontzagiyk veel geld koet het instandhouden vsn e n goed en voldoend corps en het byna onmogelijk om zoodanig corpe bueen te krö gen Het baaniLje b j de politie ii heuste Ti et aangenaam Dat de a tr dtnde hoofdcomniisaaria het eerat toegeven Bovendien la het ROk maar voortgegaan om het werk op de politie rustend op te stapelen londer er voor te betalen Steeds froober wordt het aantal mannen dat aan den eigenlijken dienst wordt onttrokken al teen om het werk af te doen dat de Staat wenacht dat gedaan zal worden De lege I ng van het verkeer eischt ook steeda meer manschappen en ten alotte blijft er voor de surveillance niet veel over Het tioezicht viordt m homoeopathische verdunningen gegeven Om de twee dne uren wandelt eens een ag cnt door de straten van de buitenwijk Het gevolg daarvan ia dat particulieren tuh al gaan ongamaeeren en een speoiilen bewakingsdienst instellen I e8 nacht wandelt leder op t n beurt eenJge uren m een w jk rond vergezeld van een pootig n kered Eena in de maand heeft Ieder deelnemer de beurt Op die w ze wordt op een goedkoope manier Mn bewa king Ingesteld Op koeten van particuhtren Rekent men het g d uit dan beta en op deze rQze de particuJieren bet werk dat de Staat aan de police oplegt Immers door dit werk wordt het poHtietoericht aan de straten onttrokken en dit wordt door particuliere medeweiklnf aangevuld Hoe op den duur de regeling moet worden is een raadaet als bet op deve wgze voortgaat Het ia te begrypen dat de boofdcommlsaaris er xoo aoetjes aan genoeg van kr De tijden zijn met aangenaam en het ligt vo9r de band dat niM ïidi Iq poIitlrf rtï en w ee wat nerveus betoont De beer Versteeg hee in D i Haag al heel wat m wgw naakt We herinneren aan de oproerlge t en terwUl da nak van Duitsebe Greet zaliger nagedachtcftiisae voor d poLtie nie t aangenaam li géweeet Het Eal niet gemakkelijk zijn een op vol gw te vinden toor den heer Versteeg Er il met veel rerschat la de politieweretd en de ei nng heeft geleerd dat wel een extra doiis iA aoodig is voor dit ambt Wai AiOBteftiam en Rotteidam ons deden zien wettigt het vermoeden dat er weinig gegadigden zijn te vinden Mit gemengde gevoelma den w dmlieer Versteeg heengaan HQ had vewJ goedswas welwillend doch ni t aHIJd de krachtige figuur die wfl graag op dien pont zagen Maar w J alftennen dat xt n taak woznraar waa dat slechts een zeer bijzondermensch i voortr alljk had kunnen rerndlen HAGENAAR BINNtNLAND 4 Raden vaa ArMd Op lAiiwdag U Mei is tê GimvettfiH i ia bueenkomet gaaouden tg de benoemde oorxitter der iuuien van Arbeid weika jyeeokomat bggvwoond werd door hat l e Mur d r Hukaversekcru pibaak De kluaab r vaa Arbeod d heer Aaibtrse opende ji vaivodenng met e n rede waaraan het l ml ia ontleend Ii e Aiamster w s ofi dt h slnnls ras Jeae bQeenloosMt ala bewtfe dat de in XMI iOt stand gekomen Venakwingswettan Uiana tot uiivoenng MOIn komen HQ oractit vervolgens hulde aan de nagtdaebtenji van Minister falnoa den man dia iijn schoudem zette onder de groaticha Uak der V raekenogaw tt a die dank ttf diens werkkracM en i v r bat StaaUUad bereikten luvenoena herdaeht hU dia toeamahgni chef der a d ArboidenverMkaring wUlda oen heer van lOmden tlle Jgtataaa door k bew a SehoLlan mi Groeswveld da Iatere chefs dier aftloeimg zifn besta kncbtm beeft gegewn aao d tsteteaAmaiiav vaa voPKibvdoolda wotMn De Mioiatar vaaitigda er vardar dt aaa keht op dat thaiw het waUlagw dor arbeidars vera skeCTBg voor bet grooMa deel afhangt vnn den potaoen dN Tootalfctaii vma da w wvwof s kun taak oprat n tn ui aenn Van hoa baleid en werkknwht aal faH sfhangen of ó December a a eea gelukkige ciag voer da ai iderannefearli lal Ua Op dien datum aal de gebMle attteerlng der Invalukb t wet haar bailag kr faa terwUi la naar da Uanistar lawpt la ÜKO d uitvoering der Ziektewet nal volgen Do organen aan w kt da wa t gever de uitvoering diar wattm opdraagt s a de Raden vnn Axteid Dese titn aamangwleld ait tm geltfk aantal w rk w nl dM n arMdenMaa onder leading van on door da Koningin bib noemden vourutLer De werkgevers a aiw bsuderaledM sullea woid i gakoMa daor de groepen d r wtrkgtvtra dior arWU den Voor de eerst maal gesekmlt ditv dm aanw xing diar ledn door da Wu ring Zoffwri bti d InvallditeltavarsaktriiW walkt thane tot uitvoering kont aU b de Zidcteverzckaring aal op de schouders vta den voorzitter eon belangrijke vtrantwaerdoiyke taak komen t ruat a Vaa stfa ni ie bU tn deMaattiiW v rmDgtti mX knt eMagen dtMr bMdt wMknlagM UaDen het gabiad va otn Baw vhi AiWd goeddMU hnMn af to haafea HU knawa Ml in de prakfetfk eararmtfdaitfk de maa lijn die daarb bugeetaaa door dt unbtanami vnn den Raad de dagelUkMke xnkMi tal kragen te bttorgoa Zün wtrkSmw sal atar e a iv att eiid aÜ ny aal 10 de atnt pUata aas dt ktad vaa de wat bfüaanngtif m t tti neaMn ui vao btrcldea over vei dwrtngstlickt aitkt ring vtrsciiuldlcdt pr ni ans Daaitae mI Motorbootdienst Gffod Rotterdaffl W Mk ËlSlIdUT VirUMkw U Utpn Api tli kc of DMliu M OiHdi ANTON COOPS Wl duri i S H LOON M fkl i CD bi dei librlkwi P VM ER Caaw Ei uIki 1 ii €ii Dr AaimemM van tmaaaarlaa Mat p naar alia plaafaaa S È 1 Rl I virlelmagaael n i I ÏULLEMiyi im Mm l Couda Sl 4a ooppadla ruim ort ri fl Dames en Heeren Rijwic n uitslult n4 rst Ma merkan Ontvangen Slazinger Tennisballen Voetballen Voetbalschoenen enz HoofdagentBChap der INDIAN MOTOR RU WIELEN 2i ig Rapapatla lnplohtlng 50 2i 9 Bestel Uw Drukwerk bij ö A Brinkman Zoon Mi 2S cnl ptr jMl e uldMadc Een geregelde verzorging van het haar met LAX verwijdert stof roos neten en onrein bevordert den haar gro i en Jieeft aan het haat een mooie glans Goedkoop en aangenaam in het gebruik ooi haar met 17 fa b u i dKiuiiudna mat ome handteskaning L I AKKER Rottërdim VtrkrIJgbaar bl da measte drogistan 2j96 70 Een goed adres nxr iti Ml 4B ilfk rf trk Itda firma iH0LLJliiUII eMiekade36 U Belasten zich met de uitvacring van alle voorkomende werken betfefl ndehrthuisen decoratie schildersvak Inlichtingen en prijsopgave worden gaarne verstrekt 1S54 25 Engroat Endetail z aamlia l p at o w ni joeken Sponzen Coooswrerkbopstels CocosstoHeps Engelsche Bezems 1397 ÜO enz enz T ANDERS Firma Wed P UITENDAAL Bezem en Borstelfabrikant Kleiwegstraat 1315 Gouda GAAT U VERHUIZEN INFORMEERT eens bij de Firma VERMIJ BIJL Vakkundig personeel Door het geheele Rijk met geslotea ttageni 1 1BILLIJK TARIEF Nieuwe Haren 53 55 Vest 32 9i K Telefoon No 419 en 570 mm izuiVERT DE nONI IHOLTÉ EM HOUDT oe JC 2248 2t BleekzuchUge i Meisjes en vrouwen t Gebruik Mijohardi i Stul tabiclleii Deze nczen wc bloedarmoede gevrn U eeneitezonde jelettikleur iHdicii op de d os de naam 2 0 A MIJNH RDT 20 ontbreekt koopt U namBak en be nadeelt daardoor Uw ezondfaeid Eiich daarom u tdrukkeli k eea dooi MUnhardi a Slaal rabiclteo In dooten vanaf 90 cent tel I 69 20 347 Oouwe 9 OOUDA Bij Apoih n OrotllMea Abonneert U np dit Blad ♦ w larpsfiwiNï t TT T gentiejuu v ttMitonag vafi de onderwuzeriiliurfaMti Y acnde Irtlt p de herzjemng van het geheele Lager Onderwtis te mogen wachten en daarom de ealaneenng voorop laat jyaan een standpunt door velen betreurd om dat 71 bever de gëheelé fègehng te gel ik had kunaen ovwwlen doch anderzuds volkomen verklaarbaai nu de eei onvoldoende salarieeiing de oeiste plats van de bijzondere tfï derwuzera door de duurte tot een weikeluken noodtoestand heeft geleid Tot nu toe heeft men den Mimatei de alzonderlijke behandeling met tot eei f tustige grtef gemaakt geen dei sprekers zal op dien giond uUeen zun stem aan het ontwei p onthouden hl zyn echter andeie ernstige gn veii De Minister heeft zich niet b Mudd tot oen v e i h o o g i n g dei saianssen waarby het debal om een schepje meer of minder zou gaan hy 11 ft het geheele tehet op de he lini gesleept en t t66 gekalefaterd dat men met alleen het oude schii nauweluks herkent maar zich af VI e t of het erniet mindei cewaa du dooi gewoiden is De iieuwe ie geL irf berust naar de Minister op Aoint ofi elf beginseïen waarvan de vom niiamate zi n i BefMÜmg door de wet van d ecmre inkomst der onderwijseis ani de openbare en btzondere scholen Hie worden dus de gemeentebestu itii wolke tot dusver vry waien om Dovcü het wetteluke minimum te oaii uitgeschakeld liehoudens hef feit dat zy aan de Kroon kunnen iaj en of deze waartoe rfp K oon m k ttzondenngagevallen de viyhf I heeTt een hooger tarief dan hei we te uke wil invoeren Vr komen 5 klassen van gtmeenEen cf deelen van gemeenten waar VOO verschillende salarissen zullen gelden Het salans van de n ongehuw de klimt met zoo hoog als dat van zijn haai gehuwde n collega 4 bu nota van wyziging er in ge bracht Kindertoelagen Of dit alles onmisbaar is voor noimahseenng dei salarissen wel ke gedachte aan het ontweii ten grondslag hgt dn tot ovennaat van ramp zal deze jls verbetering der salaiis sen dooi de belanghebbenden met spanning verbeide hei ziening voor a alfc f du i ae n d en o hei tegeadeel va pJKK motie op achteiuitgang uit loopen Dat past m mijn systeem zoo zal de Minister ons wel uiteenzetten mau zouden wu antwooiden een systeem met zulke gevolgen deugt met De ondei wuzeis begiijpen dat de bijzondere het eerst en het meest vooi promotie in aanmeiking komen nu beide gioepen financieel gelykge steld worden dat sommige lelatief bevooirechte gioepen met vooruit zouden gaan bu deze herziening het zou ooi de betrokkenen spijtig maai te bcgiupen yn een veimmdeung echtei wordt als een oniecht gevoeld en maakt vooral in deze tijden den kalmste lebelsch We zullen op alle redevoeringen met ingaan Hoofdzaak is dat alleen de levolutionnairen beslist tegen zul ien stemmen voor hen is dit ontweip venjiichelen van de openbare school aan de clencalen en wat met al zy hangen nog steeds het oude denkbeeld aan van de vei plichte neutrale staatsschool aan vooi hen is ledei byzonder onderwys uit den booze wyzei sullen zy nooit woiden Van da andere woordvoeiders kan men zeggen dat zu niet onwelwillend staan tegpnover de gedachte an het ontwerpi al eischen verscheidenen belangrijke verttötermgen waarvan zy hun stem afhankelyk maken Wy vei moeden en hopen dat de classificatie verdwunen zal dat er nog een flmk echepje op zal gedaan worden dat het principe loon naar arbeid dua niet loos naar ieders indtvidueele behoeften zal zegevieren en ten slotte dat iedere achteruitgang aïs gevolg van deze wet onmoge nk gemaakt worde Indien dit gebeurt zal dit voorstel een groote ofschoon veimoedeluk met allen bevredigende verbetering kunnen breiuren Mtmater oe Visser stelle zich op een ruim standpunt en weze waar deze groep altud te slecht betaald is gew rden met schriel BRIEVEN riT UV HOraTAÜ CCCCLXXIV Enkrie wdten geleden vertelden w j het aeo Ml ander orw de proef die aui het departiweirt Ta Undboiw is genomen m t de controle op het op ttid komen der nxahtmaren W j deelden toen mede dat wQ poedjg hoopten te kunnen mMdeelen wat het effect van dea maatre wai geweett Juut vaa oue Tonge brtcf uit de hofgtad qrahUcMRl MD d dagbl 4 Iwt m n H m M