Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1919

m De Vredesvoorwaarden Oe tekst wan het wordrag Het werdrag wan 1938 ItaliaanaoKe inwioed in Turkije Smirna doAr Qriekenland bezet Een woorsoiiot aan Oostenrijk Liewer niet Vrede tussoho Polen en de OekrainOf Oe woedselwoorziening in Europa ONS OVERZICHT i ichon de l raneciw muuatar van buitcnlanoacae zaken en dlementelt de immst r van iu oipdiaiulel hebben voor de begrootingsconuiMUuiie uit tTaJMcha Kamer de poiiu jte reuen a uiit e llff zet die de regoe nng oewogen hebt en ni caugiDg te vra gitjjshout heide en denneboescben Een ge bonuerden militairen uit Arnhem hielpen 1 liet hlueeciungswerk Ongeveer 40 Hec gjta meeet akaermaalsOiout en enige üectaran denneboeeoh eigaadwn van oe Bigketaara Van Dam en nen a n ver laaiii voa ulureod te draaleii kon mende s iiieii opzoeken VMcs bij olkaar kon nw n hoi toeetel In 11 kleiiwn Iwmdkolfer pakki n ineti be Ihi Wp liHt slecht naat zleh cp uj tw t ltrT t u kon dan onniiddi llijk gaan opntrten tit alle hoe ten vav Europa Het H i iNn puiim van d C Eorettz A O U B vlijn die voor em partlcuUer gt Ï r hflp v n diiiionMrailft hield In e n ujiiigi tórtiid vertrek tend ot k een uit ender Het f 4g maixUgie dnaraaii was let d rï naar wllHtmir voor draadlooze Ic gtifli 11 iilciomi kon w rien iiuent H l rue veii mrt driadoos t lefo ieeren t hatfiden iiiwick tft l mit hM roedR bovtn b Hiiihni m onl an 81 111011 dat ook dn f 11 foRif opiuiai De afstand viw ohter 1 h i In r Cnii mis i van Tmbk hl op H Stedt lljke ZwetnlnricliHnf mnakt bekend dut hut bad op MKI geopend wordt L e Commiiiie Toomoamd Dr R K BOEKHEIJBR Vonritttar J VAN KR1NI NBÜR0 2235 20 SiHiretaru Aauranding Den Bi j ange dame kieiu en tei er vanptnoen is giatemuodag m de Witte ae V jAoitnuit aangerand door imn ongunstig uituetMl persoon die iutar in de AiBsenaetlatraat door de Vleerg n t en Ui eoatraac had acntervolgd De j ontrukte haar een Uuch jvaardoor de ude dame op den grond viel en m een 10 moest worden binnengedragen hen jguffeur reed den man na en het gelukte i ita len dief in de Heimerstraat te grypen nuur deze rukte zich los en wist te ont otaea De polatie tracht hem nu nog op te iporsn Op dubbele moord te Retrenchement Gdsteren is naar bet huis van bewaring t JUuidelburg overgebracht 1 LD oud il jaar veeaoopman te Retranchement I woonachtig die verdacht wordt een der daders ie 2AI van den dubbelen moord op bet bejaarde ecntpaar perrels aldaar in den nacht van If op 0 Januari gepleegd D was eerst by aanhouding ontvlucnt doch la opmeuw aangehouden Het graf van een verblinde De Sociaal Anarchistische Jeugd Orgamgatae te Amsterdam aal naar de lel meldt een ged nkteeken pla t ea op het graf van den jongen die met vier anderen verleden jaar geiraclit heelt het kruitma guyn aan den Haarlemmerweg m de lucht te doen aprmgen De hier bedoelde is ir Ie tratgevangems te Goes overleden Zondag 18 dezet 11 uur s morgens zal op Vredenhof het monument op zijn graf worden onthuld Het Soc Mannenkoor hJtcelaior en het Gem PropegandaRoor De Volksstem zuUen eemge liederen ten gehoore brengffiL Tabak on Sigarenfabriek DE KOOPHANDEL on i M lue gen om Uoscenryic ee voorschot vao 7 mill oen te erieeiien voor z n ievenanuddeJenvoocziemng Het komt er vooral op aan te beletMn uat het meuwc Oostenryk onder iJiiitache voogüy kiomt De comnuaaie hoewel iiet nut van de operatie erkenii ade iteett hare toesfenunmg nog niet veneend daar zy nadere byzonoeiiieden weoaobt over hu nacipand dat ooatenryk aan rankiy zou lunnen geven De Hongaren hebben tot nu toe geen uitaoodigiDg ontvangen om te komen praten De Oa News zegt üx was er inderdaad een algezonden m de nieening dat Ü Kun met wiien de Raad van vier liever nifit onueniandelt op het punt was van ten val te komen Men bemerkw evenwel bet oaaangemune feit dat Kun integendeel nog stevig 1q het zadel zit vroeg genoeg am den overbrenger van de uiinoodiguig te kunjien temgroepen voordat hil uit Weenen vertrok Men kan het er voor houden dat de voorwaartsche beweg ingen tegenHongarye voorsbanda zyn opgeschort Ie Arad in Hongarye wordt niet goedkeunng der entente een anti bolsjewistische Legemregeering gevormd De Hongaren beschuldigen de Isjechen van wreed optreden Te batoralja Ujhely hebben de Tnjeohen genieenschappelyk met contrarevolutionai re elementen die na de bezetting van de stad plotseling het hoofd opstaken verschnkkelyke wreedheden gepleegd hen heereboer de cihef van het plaatselyk directorium en een socuaXiatische arbeider worden opgehangen Om schnk m te boexemen werden voorta acht galgen in gereedheid gebracht Alle socialistisch gezinde pnoJetanera die m den omtrek te vinden waren werden gearresteerd Wie tegenistand bood werd op stokslagen onthaald Gedroabe soldateoi van het roode leger politiieke agitatoren der Tsjechen hebben de bevolking van SaU ralj U bely al het nuogelylie beloofd doch in plaats van hun beloften te houden vallen zy de bevolking lastig met de ongelooflykste maatregelen De arbeulersbevolking van het geheete door de Tsjechen bezette gebied himkert naar de bevrydang van het naderende roode leger Kr IS een viede tot stand gekomen tusiichen de I olen en de Oekraaners welke van veel mvloed zal zyn op de bolsjewistische beweging in Kualand De Oekrainers hebben juutt wegens de vyandelykbeden met de I len meer dan twee derden van hun grond gt bied aan de bolsjewisten verloren Het vredesverdrag bevat thans eene bej eling dat de Polen er ui toestemmen een leger te sturen om het Oekrainsohe grondgebied van de bolsjewiki te bevryden Daartegenovei zal Polen de grene krygen die het wenscht Ditt beteeikent dus dat een nieuw krHchlig leger tegen Demn in het veld komtHet 1 30 ihf leger is tlhane versterkt door e drie div sies van generaal Ilaller en kan alb het beste en meest gediacipl neerde lager in Oost Europa worden beechouwd Het waarschynlyk de sterkste vyand zyn dien Lenin heeft ontmoet Maar er is nog zoo iets als een Oekrajienèch rood leger Volgens een telegram van Isjejerin is dat Oekrajiiensche roode leger over den Dn ster getrokken na de Hoemeniers verslagen te hebben Ondertusschw hebben de bolsjewiki donets op de Finnen bemonun Volgens den Stookibolnisehen ci rreapMident van de Koln Ztg n em t de spannii aan de f nscluRuasische grens in de nebbing van St Petersburg steeds toe Bolsjewiaüsche kab§ ballona s n voortdurend In actie Volgens benchten uit Finland teU St Petersburg nog slechts 400 000 Inwonen Ten gevolge van bet leogstroomen van de stad is er een kleine verlaging in de prezen der levensmiddelen ingetreden De Amenkaansohe Relief organiaatiei welke maandeJyka 800 000 ton levenamiddelen naar de gedeisterde gebieden in Europa heefl gezond i zal op 30 Juni haar laatste bezending afsturen Daarna wordt de zaak geliquideerd In vder Amerikaansche havens werden Dondeidig nog 4i hchepen geladen l V t Wff Uv 2 i24 gd een nette Dienstbode on TWEEDE MEISJE U Mc vrouw H V fl TAK Boskoop D E m ïreuminoen rijfctr ilÉi Bouila GFVRAAGI n finu J p Zalm een net Geiflg l t wtmr voorli nHpn de be kende oudcrwelscbe reclite modellen ri qimliiuit nU vMi li ri oorlog PARANA 8 ot TRIOMFATOR 8 et ESMERALDA 9 et LAVENTAIOot eni alleen verkoop van REIJNVAAN HAVANA SlOAREN KOOPHANDEL Rook Pruim en Porlor co tabak m pnizHii vnn af SO oanta per ons KOOPHANDEL TABAK la itrien vr en absoluut zuiver 2110 4U nut ouHer dan If jHor lnhto werk HBmhBdBn Snlaii 3 gulden perwrek 2240 1 2 T koop oangoboden 17 Palingfulken en 17 Zeeltfuiken Aan hctzclfile adrei vcrkrij jhaar B S L CAcbua TüHncarboleuRi en verder alle vii cheri artikclen G VAN DKN HEUVEL D 2241 10 Bovenkerk Sulwijh Het allernieuwste rtJezen m een advertentie in een der UsagKhe bladen een aankondiging van een maiinée voor Int Kunst ang Als laatste regel na de pryzen der pplaatsen Geen b I o e m e n HUWELIJK Wofin z k inöt vuste posiriti 81 j £ o kt kennism met net mmsje vi ii binten kcftijd Üö to 32 jaar Bru ven onder 3i37 bur OoudechöCourant Maikt 31 1 1 Het vliegongeluk b j Oldenburg De begrafenis der slachtoffers Uit Soesterberg wordt gemeld dat de begrafenijs der siachtoiVers van de Kumpler die btj Oldenburg verongelukte met nulitaire eer zal geflcbteden Lt Duinker wordt begraven te Amsterdam terw4 l de teraardebeetelUng van Lt Perk te lat zal plaate hebben De datum is nac met vastgesteld LEZING Donderdagavond 23 Mei In de SocleteH DE RÉUNIE Oosthaven 8 door Hen Heer J 2 0 Th VERMEER ujt Rotterdam ONDERWERP De zekerheid de OnsterfelIJkheld Aanvang 8 uur Toagangiprlji 25 cant Een nieuwe brand hd de Doorw rtk Vrydagimddag is opmeuw brand ontstaan in de Doorwertsche boisechen thans noordelijk van de uitspanning de Imen De brand woedde nog heviger dan gisteren voomameluk in laag boschu De aanwezige aibeiders konden wemg uifrichlen Daarom werd opnieuw hulp gevraagd van miütairen die omstreeks 5 uur op het terrein van den brand aankwamen Over een groate beredte werd toen het vuur aange tast aanvankelyk met weanig succes doch tegen 7 uuir had men den brand omsmgeld De weamge dennebosschen op dit terrem wist men brandvry te houden door tegenbranden Thans z n reeds SO k 100 hectaren van de fraaie bosschen tusschen den Italiaanschen weg en den Uitrechtscheu straatweg vermeld lÉdel LANBE TIENOEWEa 27 aOUOA Tel 313 Telephoonnet Gouda Aans slot n T l Nq 2U 1 BQKR B lj r M ub 1 Qiak r W blrUlr l 43 2223 7 RUIME KUZE Dalhes en KInderhoeden Ohi u mod llmi VenDdiireii n ganiienii m gitniei btnln A ORKVSNSTUK rBfEaSTaAAT 26 IU9 10 Notail N K CAMBIEK VAN NOÜTEN te GOUDA U op MAANUA 26 MËI ais des avonds 7 uui tn de R K Leeövereeniging Westhaven ildaai pubHek vieikoopeii De volgende Onroerende Goederen alle te GOUDA 1 HUIS met afz BOVENHUIS Gouwe 168 Beneden m eigen gebiuik boven veihuuid voor li25 pei week i HUIS en WERKPLAATS Athtei de Viachmaikt 91 In eigen gebruik i HUIS met afz BOVENHUIS Zeugstraat 68 Boven in eigen gebruik beneden veihuuid voor ƒ 4 pei week PAKHUIS achter no 8 Verhuuid vooi ƒ ü yo p w HUIS met afz BOVENHUIS St jithomestraat 1 Verhuurd voor ƒ 3 1ib en boven voor ƒ 2 6o p w n en 7 TWEE HUIZEN Heeiensti at 4 en 6 veihuuid 4 vooi 2 en 6 voor ƒ 2 20 p w 8 UI 9 TWEE HUUEN als voien 71 en 79 elk verhuurd vooi ƒ 1 9ü P lü U en 12 DRIE HUIZEN als voTen 29 31 en 67 veihuurd vooi ƒ 2 50 ƒ 2 60 en ƒ 1 90 p w 13 en 14 TWEE HUIZEN Boschweg 45 en 47 22ii S5 Op gewone dagen en ui en te zien aanvaarding by de betaling 25 Juni Breeder bg notitien vanaf 19 Mei verkrqgbaar bu gezegden Notaris WMMMVluipiMitllM BM tehtM Dn d 1 u a dr l o o z e De Iterlijnsciie oorr van dt S 1 i rt i urijit Dezer da tii wa ik lu de gil gftn leu 64 luerkwaardugi draadluo o iitvuii sia uu in werKi g u ziun lia een oiiidf vt ai i Oi opi4 toteld De eigeulg te on au i r wu eua houlon raam van onyev er em n r kanten meier oppLrvlakt vv uir t oii ilraad UiullginuiHi iHHjuteu gfwouden was tut raam vtas siuiiongeMeid uit lo L 4 Ktavcu Ük man g nnakkeiljk mti n kou uenien dwie heele tilling v oog hdeolrt j iA age vonden iir gtot ilampvtrett n era v r Uirk ea li 4 geluid ven de opgevangen UKvuH teekens Ueudu izend maal zoodet de jwrinfti m t beihiilp van len kien klanktrechterje aan hot eLgenijke loentel door n paar kamer tn bjoren w urei l©legra i un onder het gezeischap nonden on df de lessing ove daz inrichling tja fx litMi hei pub lek zutende geioakKelijk de berlobtPn ffpHohnj en die bw tot el door df aal toeterde Op doze wijre knigen wlj medtrieeJingea Uil Murium en nU Versai le met beliulp an etiii Inrichting die op een klein la It ttjü mond en ov ral kon worden mee lif ii gwnojiien Eeoigo voeler naar hui teil waw mH iioo kg Het oe i 1 werdge t id zooelfl andere opneme rs Het was ilw i iiootttg dut de eloolrusohe golven het raam ongevter la eaa recliteu hoek Wolft ri Door het op een BpW taande Creole opruiimao TM bd mUi B o kl m uw ci ob l n4 2131 S BV Tuplmarkt 84 INSTALLATIE BUREAU Q A BELONÜK KEIZERSTRAAT 83 TEL I4 1786 0 IJUmCNLANDSOH NIEUWS DUITSCHLAND t ug rt Ketdheden te Stettin nniid vdsff iM het te Stattln tot eriuBti gt ongko Idheden f skomen a Mt Mfl i 2 UUT p obet rde een man aan eon sol daei jl voor no a hanngmtokel op iMWt u nd zijn geneer te onlrtikkea Dcftot dnten ga e n daarop een a vo af vaar blJ ond r4 4ieidMi personen getrof a werden Du menigte lng daart op d L L HORNEMANli Jr HOOOSTIlAAT 848 Se huis v a de Hooldttecg ROTTERDAM om fl n behoorlijlDe kenoifi va de InvalkÜteltAw t £ n de Zaekthw et en vaa de KonmUdUk basluitea ter uitftiënnK van die wetten on misbatir zijn De voorzlteor wl wx rt leddipg hebben to fïeven aan de door de Raden t voeren adjnmlstpatie Ten deele tullen wet of wettel jkfe VQoiaehrif l ti de lynen vvafU Unci de admfmistrttie aicfti aai hebben t bewegen aanwijzen Anderdeels echter vooral bij de Ziektenrerzrokwranc ad eigen oordeel hem den weg moeten doen vjnden tot eene deugdel ke en overuchteiyiie rangschikking van bet niatenaal waarover voor eene goede uitvoering der wet nvoet kunnen worden beschjkt In de d rde piasie ten idotte zal hij bU leider van de vergaderingen aan den Raad van Arbead de werkgevers en arbeidersleden moeten weten te brengen tot eene vruchtbare sanwnwerkiing ten einde bïnnen het gebied van den Raat het doel der InvaUditeis en dei ÜSiektewet roo goed mogelijk tot verwezenlijking te brengen Nadat de Minister nogmaala herhaald had dat in de e zeer veel van de voorzit ters wan de Raden van Arbeid afhangt spprak hij de verwachting uitf dat de voorziÜierfi met God hulp er In zouden slagen de nrbeide Tflverzekeiing een zegen te doen worden voor het g he le NederlaudBche volk Ned Joum ülstenkring De Xederlaiidsche Journal tsten K ring zal op 2S en 2d Mea a s te Amaterdain zijn 35 ang beetaan vieren Op 28 Mei heeft er m Miaison Couturier een ontvangst en een feesta vomi plaats aangeboden door de vereenig3ng De Am KterdaniBche Pers Op 29 Mei s morgens hiedtt het gemeentebestuur van AiniBt rdam den Kring een boottocht lioor de haven aan Daarna vertrekt het gezelschap per trein naar Haarlem waarvoor de H IJ S M rqtüigen heeft gere serveerd Om 1 uur volgt een gezamenlyke hinch waarna in extra trams naar het wan delbosch Groencndaal Wordt gereden waar hei gemeentebestuur van Heemstede de journalisten ontvangt en eop thee aan biedt Mislukte ftemeenlelijke leuningen De heer Duys lid van de Tweede Kaniei heeft de volgende scKnftelijke vragen aan de nunisters van bmnenlandsche zaken en van financiën U h den ministers bekend dat de gemeenten Winschoten Wagenmgen Zaan dam Gouda en Velzen met zijn geslaagd in het plaatsen van een definitieve leening en Koo ja of z n die ministers van meeuing dat ïiet met slagen van deze leen ngen dient te uof n gebeten aan de min dere orediietwaardtglieid dezer gemeenten weilke mindere cWdie aardigheid dan inaotulepheul nou zyn ontstaan ten gevolge vaii eenig wanbeheer der betrokken geineentebee turen Op welkie wyze iijn de iniiUHteis beieid zoo vMM gt verder de heei Duys de gemeenten die tot heden zudke inoeilykhe den oml vondeii eti andere die wellicht Btraks in dezelfde situatie komen te ntaiin te heJpen ijn de nunjsten niet vaa oordeel dat een goede oploasing van deze moeilijkheden zou kunnen worrden gtttocht in een methode waaraby het ryk in zijn eigen ryköleemngen voortaan opneemt het totaal bedrag van de verachiUewle bedragwi die de gemeenten noodig zullen hebben om daarna op zijn beurt die gelden weer aan de gemeenten te verstrekken evenwel zonder de autonomie der gemeenten vei der ie beperken dan tot heden hst geval is Z jn de maniftters niet van oordeel dat hierdoor o m zullen komen te vervfiJlen enkele nadeelen aan de thans gevolgde me thode verbonden o a a heLvervailen van tal vun onkosten wallend op al die afzonderlyke leeningen b het opplioutkn van het tegen elkaar de geldmarkt opbieden van de gemeent n c het opphouden van den toesitand dat het bankof geldkapitaal meer of minder yroptttluek gezand is in het foumeeren van het benoodigde al naar mate de politieke kleur van het betrokken gemeentebest Indien de ministers van meening zyn dat op deze wyze geen bevredigende oplossing is te verkrygen zijn zij dan btrtid hun beftwaren daartegen mede te dvtlen n t tiarief van InvoerrMhte Bond van Neder amlsche groothandekkren in uzerwaren en aanverwante artikelen heeft in een adres aan dttn minister van i jnanoien verzocht om vóór de indiening van he t wetnontwerp tot herziening wan het i rwf van invoerrechten by de Iweede Kamer met de betrokken groepen oveileg te plegen door lo hetzij aan een qpeenngsGonuniaeie van voort ereidmg het i j aan daannede braste ambt iaren op te dragen reeds thans de bij het ontwerp geïnteresseerde producenten en groothandelaren zoo mogelyk vertegenwoordigd door hun orgamsatJeti te hooren 2o de toe Mnding van een wetsontwerp aan de KaMers van Koopihamlel en Fabnedcen om adnee Adreaaant wyst er op dat de verhooging van iirittwnsten uit de invoerrechten tot een bedrag van 13 millioen gulden m de eerste plMtts sal worden gezocht in een waardere heffing van weelde artikeden Om dit resultaat te bereiken moet men of de weeldeartikelen dusdanig belasttni dat deze heffing op een prohibitief recht neericortit of wertdeartikelen ï f moeten noemen wat hieronder onmogelUk verstaan kan worden of esadeii den geheelen grondslag van het tanef als zoodanig aaameilteltjk moet ver faoogen Op de e wtfze zou hat verschil üs schen de termen protecfoniBtlsch en fiscaal m d imicty k getiael of ten deele kunnen onl lutfeirifldit ir I a roin acht Bond em ov il v tu schen Regeering en belanghebbenden ten Merste gewenacht Nederlandache scheepsruloite Naar aanieuüng van heit bencUt dat de bngelaohe rege nng weagert om ó NoderJaxukchie soheiNin die op de swarte lUat uU n vry te lAt n schryft de Kotterdainsohe corretttponden van het Ubld dat do Kiigeilaohe regoenog pogmgen in het werk sL dt otn Neüeriamtsche scheepsnunite voor een half aar en meer te ctuirteren en zich daarvoor by v oorikaur wendt U t de reeders wier schepen op de zwartelyst voorkomen die vsy hun vaartuigen reeds zoo lang hebben stil gelegen meegaander worden ge ht dan de anderen die de cyfers van de vrye markt kunnen eisohen Irouwens Lcn dei voordeelen dae van dit charteren worden woorgeöpiegeld Is dat dan natum lyk de b0Lrokik n schepen van de zwarte lyst afgevoerd zuUen word i Voor zulk een chartering is de goedkeunng der NederUndscihe regeenng noodig Het wetsontwerp De Visser Aia de 1 Meeue Kamer het weu OQt P ongewyzigd aaniieeiiit dan zullen de Am SU I Ua iiuit iie omiei wyzers hetgeen hun seuett i Januari voigens Uen immsteib t vtei 11 UitbeUuud moeten reMtitueeren Un da ih geen kieinugUieid zege het V d D in het vaJijbiad De VoikHschool komt een becyteiing vooi oen van den to©atJ id op een viertal willeiteung gönomen AmSt r iamsthe schoim z oaia deze m onder de i estiuunUe regeling en zooals hy zal worden als het ontwerp De Visaei onveranderd wet wordt Daaruit blykt dat de totale dei aalariöneii up die scholen resp zullen acheruitgaan 4U U ƒ 6WU ƒ Mio en ƒ H46Ü Het g amenlyk peirsoneei van deze vui scJiolen gaat Hcliieruit ƒ ii 4io ol ƒ 4 JH per perooon iviaar hiei nietle i nog met ulleb gezegd want deze cyfers vertegenwoordigen slet hta den oniiuddeilyken achteruatg ing Allen dic nog nieit op hun gemeentelyk maximum st lan zien de hun by de gemeetclyke veroidoning gewaarborgde verhoogiugen in n ift Van r lu het zeei i yMmd is en ii li iiuU 11 deze gestie van ministei De Visser dat hy in een wttsontweip beetaJinde en wettelyk vtrkiegpn rechten aanUi t Volegns de beeaande Wet oji het Dager Onderwija berust de bevoegdheid tot het ma ken van t alarisytiordeningen oi der goedkeuring van jed Stalen by de Gemeenteraden Alle geineentül jke onderwysverordeningeii 111 Niederland zijn dus tot op dit oogenblik nog van kracht en z oolang de Wet i ann geen veiandering brengt kan geen miniater met het eenvoudig m een wetsontwerp neei te schryven ook maai de geringste van die verordeningen ter zyde stellen t Zou ala wy ons zegt het Wad niet ten eenen male vergiasen een sinecure in de Nederlandsche wetgeving zyn wanneer by de invoering vian nieuwe mmder gunstige bepalingen daaraan teiugwerkende kracht wer gegeven Op hoe wankelen bodem de tmmster zich dan ook voelt blykt wel hieruit dat hy na de imlipiiing van zyjj wetsontwerp in een no a van wyziging eerst de overgangabepalinge j zóó had gemaakt dat de gemeenten het recht zonden verkrijgen de achade te vergoeden aan dae onderwyzers die door het wet tmtwerp zouden achteruitgaan hertgeen tan z u te vanden zyn geweest door persoonlyke toelagen en dat by een tweede nota die giumstlge epaWlng weer heeft teiuggenomen Ond r deze omstandigheden is t te begrypen dat de deiïatten in de Tweede Ka mer met meer dan gewone belangstelling worden gevolgd met alleen d or de direct belangbebbenden maar evenzeer door allen die voor opembaar onderwys voelen en teerecht inzuen dat dit onderwijs niet stygen kan tÜM de positae der onderwyzers wordt neergehaald TWEEDE KAMER Vuurwapen en munitie Hot wetavooratei houdende nadere voor zieningen op het st k van vuurwapenen en munitie is door den minister van Binnenlandsche Zalten gewyzigd in dien zin dat tihans eeji onderscheiKling is gelegd tusschen het onbevoegd voorbanden hebben en van bommen handgranaten vlanmienwerpers kanonnen maahünegeweren enz eenerz ds en dat van andere vuurwapenen anderzyds Op het eerste dat wel als regel op hoogst bedonkeJykè oogmei ken wyst wordt thans een zware stn f geeteld Bovendien hesTt de minister de gelegenheid tot huiszoeking en omierz ek aan lichaam of kleeding ter m beolagneming geopend Van een algenieene etmfliaarsteilling van het onbevoegd voorhanden ïwbben van vuurwapenen en een nlgemeene door ütraf gesanctioneerde verplichting tot aangnfte van het bez t van vuurwapenen verwacaht de nunistei echter wfltoig heil met het oog op de herwaren die in de de toep asaing zouden niwm SlaatslolerU Dl TfJ gr m ia l mnlding van i en niputv rnkkiii plnn voor do Staa ioterij iiiu ItKK weg aWn rniiijiurs Door de H H lJzi 1ƒtgl titleu do parti mllere lott njt u u i kA Hptkn op de bainln an ht t en kkii Ki Hi di r ïtaatstotertj anHoe ïe lijlv iiiei g itioud en kuunCR wordtvi De beade partyen houden vast an hun uHchttn en zy zien elkaar met gezicMen waarop angst en hooip gestadig wisselen Voor Lhiitiscnianü heeit ie Kv nunlster dr i reuss opoaeuw met sLeüigneid verkuaarü aat üe ryusregeenng net vrodesverumg m den huifUgen vorm in geen en ioeie omstandigheid zal onderteelteaen Ais zegt hy le vrMeitondejiuuuienigen nusiuiKken dan is verschei pt bloKkade Oq tei gcvouge daarvan oproer te verwachten Dm onueneekkening zou echter een nog veei gruoter chaos ten gevuiige hebben oaar c LeratonJ nuiijoeneii menschea broodeioos zou inaJuen De onderteekwung zou bovenuien nog dit nadeel brengea dat hei DuittifMe ryK zich tegenover de entente zou nebben gebonden L at is waar Het s moeilyk van deze twee kwaden de minste slechte te kiezen Duareniegeu he tt i ord Curzon te Donde veriUaara dat mdien Duitschland het vivdesVerdrag weigert te ondejiioekenen de geallieerden op eliw onverwachte gebeurteiidB met onvoorbereid zyn hr zullen geen subetantieele wyaigiogen m heit verdrag veioorloofd z jn Waar met dat al hebben de Duitschers Maar met dat al hebben de Duitschers tcch eenig succee met hun tegenvoorstellen Op ving hebben de geallieerden geantwoord dat er geen verdere aclJC noodig leak Maar net gevolg ervan is dat de commissie voor arbeideraaangelegenheden bijeen is gekomen op verzoeit van dea Kaad van Vier om te overwegen of het met gewen ciht w u zyn dat Duitsohland voorgoed werd toCtfe laten als lid van de voorgestelde intemationael arbeideraorgareisatie Algemeen werd de rrieemng uitgesproken dat dit stellig om voor de hand liggende redenen wenschelyk JOU zyn maar dat het eemgszins moeilijk w aH het voorstel daartoe te doen als Duitschtand uitgesloten werd van het lidiiiaaUichap van den volkerenbond Om die leden achtte men het t beste om beide viaagstudten tegel ij kei Lijd te overwegen aN de internationale arbeider raad en het volkerenverbond in October te Waskingiton byoenkiomen Het ia echter nog mogelyk dat de Itaad van Vier Duitschland uot noodigl om zich tegelyk met de onderteekemng van het f baat van Versailles by het volkereavejibood aan fi s luiten Mien neemt JWt in Frankryk de Duitsche regecring Ijuvalyk dat zy den volledigen tekst van 3o vredesvoorwaarden vóór de geallieerden publiceert terwyl deïen tlechtB een ovei icht gaven In antM oord daarop zal men te Parys den voJledigen tflcst der aitikelen publiceeren welke in Duit t chland in te Duitsche taal zyn openbaar gemaakt Undti Binnenland kan men uitvoerig lezen hoe de raneche mimster Pichon tot Nederland een uitnoodiging heeft gericht uni deel te nemen aan de herziiemng der tnictaten van 1839 welke herziening geschie lt op het verzoek van de garandeerende mogeiMLheiden die hare verpUchtangen znn nagekomen In haar amtwoprd had de Nederlandsche legeeiing er op aangedrongen dat de behandelmg van dit vraagstLik naet zal geschieden met de Vredesconferentie waaraan het ffeen deelneemt Ëen afZM ndei lyke conferentue op Maandag aji waaim Nederland op voet van gelykheid verbchynt zal thans plaats hebben Wy halen dat m dit Overzicht even aan omdat naar t schynt de Britsch e fatrategen ziich verzetten tege n inw lliging van de eischen der Belgen nof eiib devrije vaart op de Schelde AntweiT en moet volgens hen dichtgekurkt blyvCjf opdat voor het geval de Duitschers zieh nog eens zouden nestelen in Antweipen de Engelache havens met zullen wordw bedreigd Het Italiaanscbe agentschap weet te vertellen dat B le Turksche partyen het hierover eens zyn dat de Turksche delegatie naar de vredesconferentie de ongescbond nheid van het Ottomaansche rykegehied moet verlangen Indien te Versailles besloten mocJit worden een der Ententtemogendheden een mandaat te verleenen voor de financiën het leger en de verkeersmiddelen in Turkye zal de delegatie vragen aan Turkije zelf het recht toe te ataan dezen mandatar s te kie e i Indien dit wordt toegest wif heeft alLyd volgena het agentschap Italië een goede kans want de Turicen zyn Italië welgezind en doea het thans reeds aanbiedingen om in n Azie de ryke deüstofbeddingen te exploiteeren en er den landbouw tot hooger ontwikkeling te brengen Op de Gi leken z n de Turken weer gebeten en zy verklaren dat y zich c q met geweld zullen ver etten t fifen een Griek scèe bezetting van Turksch g ed Intusschen hebban Gnekaobe troepen alvast Smyrna bezet met medeweten der geal 11 eerden e De Raad 4n V f heeft het vereoek van de Poolsche regeering om een deel van de Duitsche koopvaaitU vloot Polen af te staan geweiganL ïjuchc iven hall uur later aaiUet plTiAdi ixb eeu troep jooi lleden een autooi bitl die liieï geweren beladen wae lectf Urwijl dere voor om brug moedt wech1 Ik Nu verzameltle ziob weer eeunMoigU bij dfu liarui wtoiKl waar ecu rea iliJatLU op porit stonden la korten tyd waren de meeste soliHtw OKWape id o ZIJ giii uB 2GÜa op de vluobt to n f souUen vielon loen kwamen er regearingiiUro peo ter bulp MlAdaja am vi uir irouucen 7ij onder voortdurend sohi 1 11 dM T dt nitratoa Een luan werd daar bij nt i rgia 4JilM ten Toen £ vwu het echter wear tot ondHi4utiide£ingen dte toi resul taai budide R dat de Boldaten de wapens u rlf gd n fii wegl okkeni Dondi rdagjav ond werd nogi lüt Sfetüag mold om balf elf s BA oadB wse het nog ni4 1 iiMMgeliJk f a voarifl plldn0 te krljgea an deiL tof etai i Vuor hei hoofdbarcau van polul had z K ec n grootfl uieniglb vercameld die de polair wUd aaavalleo Dn mengito werd hii r dk or letien sau den arbotdieraraad 101 kahut aaiiig Miieabd ea gingen iattr Uil t lkaar D arlMdarsraad vormde een riLli heid waoht dfte uit arbelden i beetaan 1 oiZA w rd nK t w apins ui geruA Spo dig a c iiK n echter ook andere Ueden met jï wwMi door de ntadi loopen Het Kclninl d bpartaclTlischa dementen ia d iliigiu dB cJit WnOen geslopaa zijn r i laar do o erhftnd Htebbeo vwKr v n hl li liuurNw an kazerilftt en van d gi snKc Uj 4 Ontwikkelde zloh c n benig hip erij Et werd me geweren en ook II t lichtH en zwart ii aoHn gewer i ge lioif u eJc peromen meest natuurlijk o il ii a g werdeu getraïen fletaau ItI liood n en gew onden ia nog niet be k ld Mij Iki vale n van de duüaitemli wf id d gnHv aiigpiiirf iMttörind en de ge fiifft Mtii bi rijd Dp ka7Prnt worden op lul MigiiM blik bt ltgfrd M n wtl de recri o tiTOi wrt tot d i a todht düpingen i onto fu d i to i angfwegiPTi tot dentad II irii r poorwH g be et ziin ora troepeni t rkiiigeri fln buien t g n tt houden BNaSLANIX l 1 1 1 11 n i 1 e g t U 1 gL U II t IvogMiibli Maai Fleet Stree d I On l iu fho owj ranHen buunt me oeldng rdliix Pen mvk fnjd gadie tunachea trein M a i ug 1 1 de a rrerin i an nMuwsI lai n Dt Dail Vbii i begonnen baar na inid ertitio Evening NeWw inet een l £t ulg I rrz ndeti dat aan het eükde il pakkni uipt kraat n ih een valsofaerm im IwmdijL laat alll n Viaar de trein htcft bf tJt du vr op do reitt naar de uiduiJ t gewoimeii Ni i omdat hetvtiegUitn iiic nmi lor gaat inaar nqgene dea lijd lio turn Ikm begin on het iMnd Mnt fvlorpni gaal Dt krajit it dui Ik i UeffjJiiuig mndeneeml II octi n i I ji d 11 oerst naar een vlieg In di Iwiitenwijkeii grfjraiohL wor I iLaaj luWl m fi naïuuriiiik eeulg oponthoud voor df kraiitcnpakken in hetVM K 5 f rs iht iin en dat kan v tn ki i ji ht i emdpuni vallen de pakitii in zte en moi itea wei r opgeviacditwordt 1 r i i luuniiddagHi igtivenf die mettU 11 ir ui eir ondtu wfvden zijn tdlwMl liiKg r op raat ie krijgen gutwe iwt lil dl w ti it u locht liOr de luohlliadiiji gLi n aakl Dti diaadloozo teloloniei l t Loiidieii clio x rr van do Tei eint I ijdt ns 1 u lexljig fja majoor LreLdne llJLli ijn hier de toehoordiHP van iiiH oor Murra lawcil antwooirdide dë maooer aaatfeo itain Ktnd U1 klonk he terug wij wiUen een paar woorden im t u ajweken Wie 7lu gij i ZIJ n vlit ers die in een Nldu l jrt machine boven het gebouw vliegen Hoe hoog zijt ge OnjgeveesT iOOO voet Wy gaan Meteen vaart van 80 mijlen per uur Hoel 1 het we r dtoarboven I nrJi ig maar wel een beetje koud Len oogfnbUk Zoo nerci we fap bben t vH n e i kenrige ii bocht gemaakt Kuni ii V IJ iet voor u doen la zotidt u niHiiits willen z n eni Md ri k Dear gaat ie hn eon v an de TlIegWH begon inet een hoogfi Ifin een liwlje ie Ingeii toen net uil wa zp3 hl Nn b igin is genoeg te kragen vanda vowttbirend ronddraaif Wiwht nog ftven werd hem mt de iiej gt entwoord Mijn tofliMJordrtrg willen Il hun dank b iii en Kunt ii het applau hooren P la znker adiev OOSTBNRUK TustTijding van vijrUoloo bell Il I depairtem Dt voor M ciaal bee ai r h A Ijppaad dat ieder industri dl 2o pnl jl zijn minst n arboide uF b an bten m dienst bad van 1£t Xlei al t n vijfóa weer arbeiders en bcaml tenla z n bedril f te w rk moM itellen ea to SI mgii tlu bwid n op4U bet aantal werkt loo en V eirnjndere GEMENODB BBMCHTBN GiMte lHw brad M DMnrariit ïutermiddav ia bnmd OBt ttu n da itoMdwn ran Doonnrtli R t nor ft I iorMB tVd mi om ilak lwi il Mm 4 BIOSCOOP QouoA voonuir OROOTE SOCIALE TKNDBNZ FILM Kapitaal en Arbeid R IUli h p l Ummém oar ia I M UMM I Proiaog au aaiia pa b4aaa PüOLQOa rk Wa rdrukkl o aar alia aauaiaa 1 Ac I 2 Aa Dl uUU m hal BtmI Xapltul I MtWanallMiaa 1 Act al Ml Éma A I t Aci Hit aripn dir iilNMin Di WirtitiUrii Hit riaki ii tirt taaltaal ia AitaM mr puTHtoec mm ladrraaa Qnuda aal a ar axa film aprakaü 2219 Kxplloatl JULKS RKNa Ö6 WIJ4 traat 20 Speeltuin Bij deze maak ik het geachte publiek van Gouda en Omstreken bekend dat vanaf heden de speeltuin weder geopend is Hopende op een druk bezoek 2243 44 Hoognchton l F CHRISTENSEN OTS Hijwiel en MotofeDliaiiilel llOISVOeEL Stpulsvogelrllvirlelen Sinaasappelen Citroenen Bananen Olienooten Nieuwe vijgen Zui e appeieiT Zoete Bliicgroenten tegen cuncureerende pryzen Cnnalllaaran n V0pnlkk i n BENZINE f 3 90 p p lO Ut p bus Agmnt adr Douala motop n voor Oouda r Om tp k n I J F W Turion Tal Int Ne aas Langa Tlandawag a4 DANTZIQ QOUDA S VAN MARKT ft Aa b ir Mi4 OROOTE KEUZE Gekleurde Overhemden Linnen Boorden in alle maten en verschillende modellen mnx snz Clip Keet Oouda Markt 3 en 4 Groote Prijsverlaging in alle Artikelen STERKE KARPETTEN 3 X 4 f 13 90 PRACHTVITRAQES zonder en met rand dubbele breedte 49 et per el IJZERSTERKE LOOPERS 69 et per el AXMINSTER KARPETTEN 3 X 4 f39 50 BEDDEN tn LEDIKANTEN zeer goedkoop Wollen Dekens veel veplaagd 111 TAPESTRY voor Vaste Kieeden tegen veel verminderden priji A wtl i van Liell Ml eo PRIMA ENOELSCH VLOERZEIL In diverse patronen 3248 183 c M breed roode rug f 2 32 per el 8H TAPIJTEN gratis naaien en leggen Sproeten Zomer Ahonnoorf I op dil Rlnd VLOERZEIL ook het goedkoopste gratis leggen ZIE ETALAWE DOE LW VdORUEEL Vergeet vooral dit adres niet het is uw belang U Tindt in MANTELCOSTUMES MANTELS BLOUSES COSTUUMROKKEN en REGENMANTELS bij mü steeds de nieuwste modellen de grootste keuze en de laafitc prqzen IMl U