Goudsche Courant, maandag 19 mei 1919

n iLiuid MAT lut liiuhu tliip gizutibi m mlddrti ran lid rg i dorti U t ritgge kir nt zuiiii diu bailim oiUd ki w iicUUii Door do mfii ine autorki lteB wordi v r otii dAt dfi lieiueujièaf v au eou f Ji toch achuraiufp die beve vdi htthiolitachlp geiMtni t hitiben een ijHborgvoordo Hrl bl t hah aangecien l N C 1 U blijkene otnoe l b ttolu varluntu De beOHHtiioy 1 a u boord an h t Uwiiisdhlp Ton epgoiiomeiL Uct woijrrvUei ii word op MwplouM geno men doch de elt ija bnic BELGIK Krnatlg oogel uk inlïru8 4oi feo go ol e aii iti ooni nrl ro kiiig 1oui sirroiMwagcA au tie olo trL schB traui ill dul llo w BA eiMlo vaart oi n tu llag afg T deiL f n op een nut rtizigca gü vulde uram gebóltrt waarvttn int 22 vnj tt nfitig gewond werden OmUr dezen b vlndoa gdoh 7 Amerl UHUiAclie BoktaHnn va i jlntfctlachc Spoorwogougt Uik Up de Ign Brii i Ai twerpt n iie leen bülMfig plafiitt4 geliad tu stheti i r i l ger en eaa go l routro n rtuti ijke rei zlgjerw ijn ariijitig gfuMul m materkehs abad i groot Iramstakiag in VritMerpen VaiinACtit hebbni tie rouilmimbt n te A WJtrprn lia oti n df i ariieid a cT te U gmm htK traimerkoer altat dan ooK h dk ji sMp Ih i CTm tuvl hof i de o4gnMh eBaif i e tt h frkeittbtng ait h I Kj thiicftst dnr traii beeii t4 ii 1 rank uurloon voor be gJiDiiWiiifioii 1 6 voor bmniblen uioL vij iiMT ddtii 1 tO tooT iio dte letngw dan jjiU ii jaar lu difuM xgti l aain K u v T Mi lt d Unsctin M r lüu prociHit VI rboof ins op li t uur oon van Uli net un weittoiijd van acht eu e n ihül uur AldiUi ZDude itirM oaUtgo rLëu van w rAllodJn van 1 lü tot 1 If p r uur kuunou ivdt m Dok h t pervwoi 1 an tic liaurlHpooirttCigiPn b oft l t wtrk nvfstk t i zoodai ia hr el d provo ie het atcK iUrajitv rkeLr Bt lli t Ii r vW nli vvwHolit dat d vicrklldin vaii ben gAafxvlrijt zich bij d o stuker ziiUeiL aanMuliw In vrljholdif l idt i jnkeic wog ii aö Kl ir sedtrt Sovwn btr opgpsiotÉiii poTHoro n zijn in vrijhexl gjpfiteld OW de tooidiclitT Je viallool ill de U lt r uinc dr lacub Uii v r lilHralMii lk V rt ge wooRlttigor Augustnviw I OHigi laten m er € D ook v an Op ri rint iKtigevcr ci an KerckJiovM hooHlvdaolour van hit t idtni ifm oorlog tTftehpuen MouWHiilftd an DUrrSCHLAND U r i 1 e B e n To Uirlijj zjii ii uLidtwijhTB iKjkLodigeniiiakt vai het v arlit h aan duodun guHOdulen in grai iiKu uA O Vplil 1 1 Uit i dood n zju opgiut ea lo7 Jl Mi h aaiwal Mrini levi l edTaigt ad Ij 1 lu n moei uv n clit r 0 pCt aid tlowl b Acjioiiv t n zuodttl but lm le vir ihJ HJtn Ljo t u uKvir dan tvtuu mÜUoeri i t jU g ttoal £ JH opg gt en liiO Ü i t mni ijii tu tn vijaiideiyke gevan gt iLKlia t t 2 UI 1 1 do burg n llj ke g Mtnu iLiil nlx reptn llvi bei Ie ver IU In 1 u üorloiï b Mkaag b 87J 41 i mji Tegio oiid rtfl kenlnK t Mi p er ue Jioo dt i tatit tir au in or MATW riUtrjt i Mx we 4c golcdio id iiiw gutf gfU liiib dte lAwt Uw re Ku1 ig Jie outwurp van bet vrcd vtvdnf wet ooUiuv ML 1 kttu LD mag il t ih bedun geen geihmm iu or dat zij hun met zil H ititüeiküii LBHt d e weüte zich nm I tl on UriiAudoUngoQ iii kax blijven haar tins Vt goLi open oJ ij mo t li liein tw i iluid dien zij door bet vr cm V ritrag vil aM i ven wouaiut t tt pt u door olgvai geweld ttolitpii tn litiiia a L d H ZIJ liwoi tln al Du inch lutid beitutit OU ajt eta gt uo ik lleiin o ZIJ Uioewt eir ivaer atri eii In Uuitich land iM n HCliljitru eorlnig lu U stedltva die I i r ld h Hilw U ecwk i vntD wat ii i haar voorlegi Voor oen dutidnuiige rfüf ring koiiA nog I cl l de re etrlng dor oaWhatLkihjken m aaniiierking De owiertK kenii g dewrodiM oorwaarden door wu rugeeriAg vau onafhanl i lijken zou een niet l MUgd rngiiim in IhittAdiiimlten fcovolgt brf ben hetwiik deze voorwaar di a zou pogwi ten uitvoer t brengen doeb dtoor den tie taod van v oJcomen o tUittüli dp e4rt iik eerst rorlit er toe scoii nope v doc rn iidtHalre bezett ng te tnrnktn wa i door g n Diiitache regeer ng aii worden beroikt De eut MicBtaat voor iU kiMi74 o Eij moei zich aan een liaza dH xH wac waarvfto de kanaenom hitt lei winnen gelijk ml zjn of welzij nKHot e4 n poging doen oin met de u en woordige DuJsdie Ttgéerinjï lot eenover eeukoiiiitt te komen Dl te 0 iiwoor31gc DnHnch regec n la b r 4d met de eWente t onderhonideiei én Mrti he taking van aderen am vo K n baar figen aaherp utgntrukt w4I ui txt verbond vnn d n DultAchen ataat vrij tp l wn iui deze bereidw iield der I ikk ahe regeering tug boe de za ken ook ra der loop luots vecvuul reii i v onmiii luauf haair vaste wd Is eeiiig op zloiit Verzwakken om het vmJeffverdrag oottli h daar ligt iW t te oudwleokiMm Vijt wlheu soo lpoedi uMtfauJit een V rdr 0 omUq taekeaen ol atiooa b zeil £ n d t net uleC kan Hord b t04ge pHML tiet Du t lie volk zou door zoo a uitopreciilhnid tJie aympattiii u ia de vewld verbeuren Alf wii een onui oerbaar v ndra uitx nakoown ziUen ve voor iitooanhtu due oeo verdrag breiMtt woir d 1 ul tnnaaivl IHt zou daa o iu hivs den oor Qg Hoei4aiid te voot o ujn roepon FRANKRUK Itiroodkaartenf afgeecbatt M H ingatug van 1 Juiil zullen de brood kaart u lu 1 taaifiik verdwijuwi De Kroon vau Alonaco 1 1 run LtMUB van Mou r o de etnige zoon vau vucKt Albert beeft gwteren ia dt Uri vau Aloiaco te Parija ab dochicr aajigonouien Mile du Vatentirioi 4 die rueU i bibAorde tot de regoiMeaide fwiuiie MUe d ValoDtiul wordt ooder den lUal h Wlc Ein de Valentlnoi vrmoedi ijk or goiaaui van de kroou van hen vor Keii don Pclacairt I ichoa eu vertegen voor di4gocs vau de bevoikiïig van BIMhËNLAND De btoadbereidiBg Wij vernemen dat Innnenkort liet aaid appalpeeder ui t de bloem voor meelfabri cuiM zal verdwDUiL Unifleatia d rauziek examens Te Utrecht u een door de Bub commiasie der Comnuseie van advies in zake de be vordering der Toonkunst van H Jkï wege vergadering gehouden me de b turei u r Ned roomcunatenaarsvereeniglng der Mjj wt Bevordering Mer Toonkunst en het Ned ttuziekpaedagtBriach Verbond ter beaprelang van het onderwerp Unlftcatle der 1 uziek xamens He Muziekpftedagogiach Md tnciblad waaraan w deze medtdeeling oiitleenen t ek t hied y aan Unificatie der examens prarhti Eén eisch één programma Doch dan o k geen f nddiploma a Cjonservatonum mee Dan behouden ook alle grootere fnriciit ngen van m lekonderwijs die zichzelf wbteii te eer biedigen niet langer er voor terug te deinzen hun leerlingen bg wjjze van elndprxwf aan de eisohen van het gednificeerde examen te onderwerpen Ten slotte de iioofdvraag de eff ctus civilifl om t e ie ïoo t noemen wat geven door den Staat gehouden of gesubsidieerde exemena als niet tegeiykertyd een verbod van lesgeven door hen die met In het bezit zyn van het eenheidsdiploma kan worden uit avaard gd T En of dat zal komen Rcdxen naar bezet I uitschland ItiriHridi ji S TVfci nilj Nwderlai d wniHohvi 1 r i n laor het door tie ge alli rd OH n spoflii TdiP logi r beect e I nft icliluiul I loeti n tt r vtrkrijglng van uo j4 imiilng daarlot het vüI Aide li ch neiiK n 1 o©r d VnKrka fl iweztitögi deil e 1 o Heii i ing Ol 1 i ge jied te beroe k I kjin tf BHGrav eahaigp verleend wor n doj r b t Anvrl aanscjift gfzanwöhap t t hierloi be ie verklfuurd door d n Iwf vun d iroiilaition Seivioi en uan rawgformulieri n nfgiei ft b o J lopMtimibig onv van di Iran ii M do ViicTlkflanech ittop te komen weidt 1 u 7ioh tot d n St dt rlamlHclicn OiiifHiil g lerafll t Hïnjibadien Voor tfimnitjg om van d Vme r kaannHlw rów b Ie t ran ciie t ko eii wiiiV raeu zich oveor eiL lotd ii Ne ti r andH hen consul jfi m raol t ïïl dtad t In al dp tt gt illen moe o gi i e g dilod i vftn Ihi doel van de r 1 tnvan I tiert nt ti In de p a±t waarhei in men a Mtit t TfÏ7Aü zilks onder oi erleg 3iig aik fv n © il rl mlst h paspoort ten lHV i 7e d dt aanvrager Nederlandir is i I i JOT i a Franaohen i n do Belg n I zelto gt blod oor reizen naar d t gebieil moet de toe t fni lil g verkregen worden hajij van b Hureau nti raiiiée de CjrouDton e iarj mbis Kue d HlvoU httzij van h t Bsireou do Circulaton Durecüon btureté mvUtiire te Brua ri Men v wi6 zü h tot een d bureaux if lj r clitBtrefiku of d joc tuswcheiikoniKt van een Frahwch of Bi 8ï 3h oojwulaat b j v oekachrift in het Fr iwch g Hltld of voorzlm van Al F enedie vor taj lig en waarn nioet wordi opgegeiven naam oori ii n gehuwd o ongehuw 1 gi lioort i Aan s on da un natuxialllicf t vtoonplaat plaats ven be timming doel der rebt duur der r li r Isiroute n vffl en woonplaats an en persoon ter plaat ee van be teinm ng die over het do 1 der rt iH en oveir de aanvrage la iolitin pm ge ven kan n iiimner ven he pa poori van dtn naa vrager He verdiient anbe eJiïig de opgaven zoo mogo ijk te lo n bekraclitl rn door het bestuur der v oonplaats van den aanvra gpr n du bet stuur e n verilaiSngtedoen affcpgg n InJioudeid dat de rt fe noodza kelijk is en lat dtar e ri geen btxwaar begaat Dt aa4kvra e mo dooi den aanvrager eieienhandig ooJieriBakemt wocklea en vor geztld gaan van twee loan portreUeo T I I Door de bogeljaliett bezet goUfMl Aanvragen om in dit gebied te worden BitVïQlaien motsen wordtb garicbt aan t NedtTttijdacti oonauiaat Keulen dat voor doorzecuUng zor0 naar liet Brltaob Per mit Office aldnar De aovTageo moeten dflzettoe opg v d bevatten ak bovett vw ki ZIJ II voor het door de f raoachen en Belgen besctle gebied RUkiklMdug naar DultMUand verkocht Naar getuaUt wordt Is voor ongeveer 8 nulUoen mark r jkakleeding aa Terschil Bde Du Uicha ateden verkocht De b Hng gasehiedt door atorting van hat bedrag op tJoiLsche bfudtinsteüingea Kxnpu at Stetp omlté Het Koninkl k Nationaal Steuncomité ontving vveder een remise van ca ƒ 20tK ü van de Konmkiluke Maatschappu de Schelde te Vlissinffen ais algeheele terugbetaling üer geloen die genoemd comité heelt b georagen m den Ktean van werklooze arbei uers door een wachtg ldregeUng over liflD In totaal werd c ƒ lUOOOU voor deze sutraidie le jpgbetaAld Staatsloterii De dtrwtoeur der Nederlandach Staataloter maakt het navolgende bekend tilukena het officieele pilan der le lutertj vastgeetelt by reeolutie van dan uumstor van financiën l d 1 Mei 1919 zal een verandering in de nummers der loten plaats heblien Tot dusver heiwn de nummers der 10 600 toten die voor alle klassen worden uitgegeven of de zg deorgefoumeerde loten van no 1 tot en met no 10 00 en de nummers van 10 500 loten welke van klasse tot klaa se worden uitgegeven of de z g klasailcale loten van no 10 501 tot en met o 21 000 l hans liggen de nummers der 10 500 doorgHfoumeerde loten tusschen no 1 en no 10 600 en zyn de 10 500 klassikale loten genummerd van no 15 01 tot on met no 22 000 Hieruit v dgt dat van de nummers 1 tot en met 11500 diuzend nummers worden overgealagem verdeeld over de verschillende groepen Verder ondergaan het lrf n geen verandering De Belgische kolen Het Hbld spreekt m zake de levering der Belgische kolen het vermoede uit dat men van Helg sche zijde pressie wcnscht Xe oefenen op Nederlandsche belanghebbenden ben eünde et crediet vraagstuk dU de Belgen aan de kolen Jevreranties verbonden hebben m voor hen gunstigen zm te zien opigeiloet Het sch nt dat België geen kolej meer zal e porteeren naar Nederland wanneer geen vrg aanzienlijke cideten A orden toegoetaan De aandafht z j er nog eens op gevestigrd dat de regetting volkomen bu e i ile Bel glsche kolenleveranties staat De tranaae tiee zun ei zullen in de toekomiit worden afgeslote Jo T particuherien die venwel ie veipiicli inj op zich nemen Ie geimiwrteerde brandsèof a i do controle en di tn buUemaatrep en van de RÜksVolendlrftn bu+ie te oftderyverpen De Vrijx Dem Bond Zondug hield de Vryz Dem Bond een huishouuel ke vergadering m Amsterdam waann o m ter eprake kwam de wenscheijkiieid van amengaan of samensmelting met de Liberale Unie zulks naar aanleiding van het feit dat dergelyko wensciien van Unie zyden waren geuit Door verscheidene atgevaardigden nerd eze wenschelgkiheid met beslistheid onti nd blechts èeoi enkele meende dat nisn verstandig zou doen in eerste instantie met elke onderhandeling onmogeluk te maken Bij de bespreking over de vmag of men met de Liiberalo Urne onderhandelingen zou iianknoopen of niet bleek de vergadering van meeiuiig dat de V D B door in ftisie lanneii te tred n over een paar jaar weer van voren of aan eou kunnen beginnen Men waH van ineeruog dat heit onderschrijven van het V D werkprogram van Ume zyde nog niet de waartwryen zou bieden voor oen consequente practische uitvoering De vei adering besloot na breedvoenge bespreking geen onderhandelingen met Liberale Uiue over samensmelting of sa meiwaan te openen In hK dagelijksch bestttur werden gekozen de he en Prof Dr B van £ mbden W O A Koater Mr J Limburg Mr P J Oud en Mr W U M Werker De volgende begtnselverklanng kwam m behandeling Wetgeving en regeenngsb eid moeten er op gericfa zyn de maatschapppelukeontwikkel ini voarwaarden voor allen gelykte maicen Om de vr e werkzaamheid u devoortbrenging en htA voortbrengend ver n q van het volk te bevorderen moetaan ieder de vrucht van eigen inspanningzyn verzekierd Daarbu zal als regel hand having van liet persoonlek eigendomsrechtoiund Hiar z n 3 De wetgerver beboort ter organisatie van de voortbrenging regelend op te treden on door krachtige sociale maatregelen net stoffelyk en zedelijk welzijD van allen die aan de vooitbrenging deelnemen te bevorderen 4 De wetg ver zal niet moeten aarse en den pnvaten ondememingsvorm te wijzigen zelfs ter z de te stellen waar hem dit in het belang eener grootere productivieteia of van een rechtvaardiger ver deeling van het maatschappd ker inkomen noodzakeiyheul voorkomt Beirfoten werd echter de defimtiere i dacje der beginselverklaring in e n vol gende vengadeiinc v ft t stalen OEMCNODE BERICHTBN Brandatlchter Sedert enige dagen werden door de gem enietKiiitd te lüMidhoven u bet geiwm ofliwaaac oe Jgqjg wtiwen van het groote ueerennuis In eigeiHumi toetMluKtrende uaa uen neeir J M oewoood door den hewr Q L couieur AiOMur warta een looit geegu en eeiuge hoop kruit en atxvo om orand t aticateo ue daüer moest echter woruen acJiiaraaald Nacht k lont bewaatct totnat gisteruudoag do heer i i eigenaar van het tiMB die aidaar zeU oog aan der bugehouwijes m gebruik heelt ue iont in brauK stak en varuween bpoeuig weru de brand gebluscht met een Corved üggende nunimax waarbij tie iouiyeiieester ter plaatse was De adjunctin specbeur de neer btavena die de zaak had ifcieiu arreak erde M in zyn woning die it t beJangstaumg op zyn t ordes stond te 2it n nuar oen uiuiag vau zyn misdaad euoeud werd im naar het pouuebuerau georaüit en naar s lioscJi getransporteard Het vtaegongeluk te Oldenburg De iel verneemt uit Soeaterberg dat aidaar uit Uiaent urg buzonderAeUen zyn ontvangen omtrent tiet vuegtuigongeluK waarvan de luiteoanis Dmoker en i erit h t liotcütoiter wenien uoggetuigen m ten op een gf T ven iioment bennerkt hebben dat de motor van Mé üumpier met meer werkte Daarna zai 6a zy Vlammen waarop liet toe tel bran end omlaag viel Beode mztttonden waren fiimiddeilyk dood Het stotielyk overschot der slachtoffers i A waarsoliyniyk Maaiwiag uit Duitachiand iiaar ons land worden vervoerd Distnbu ie knoeierQ Wederom hebben zich fe Zandvoort dis tnbutaaknoeieryen voorgedaan Len winkelier heetit gebruik gemaakt van valsche iiuilcerbons De bedieiule op wien eerst de veruenkiinig viel werd geaxretiteerd Deze tieelt toen mededeeling gedaan van vericoop ooor zyn pafoon van snuker per baal men zegt tegen pryien van ƒ 160 k ƒ 170 per ooal He i nader ingestelde onderzoek heeft de poktie genoeg gegevens verschaft om Mt vervolging over te gaah De vermiste jongen gevonden Misdrijf in het spel7 ie Amalerdam weird sinda Zaterdag jl k erniiibt de m jarige Dirk van Leeuwen wonende Vrolikstraat 445 en werkzaam op uen kantoor N Z Voorburgwal De jongen had di dag omstreeks 10 uur een kwitanttne geïnd Naar hy later aan mumeruden mededeelde had hij dit gedaan voor twee heeren Deze kwitantie waa valsch eu ia gelod aan de Amaterdamsche H andelsbank Waarsobqnlyk Is het formu ea op een kleine drukkery gedrukt T r vervaardiging van tie valsche kwitantie is ook g bruik gemaakt van een stempel af lïomstig uit de fabnek van den heer J B meldere Het 8iten e is door een jongen afgeliaald maar het staat met vaat dat die jongen Dirk van Leeuwen is lUians is m een doodlooppend water ach tier het otxde üïntoe terrein het UJk gevon ten van den vermisten jongen Vermoed wordt dat hy Zaterdag jJ ttuc bcnen 3 en 5 uur te water ia geraakt WaarM hynlyk moet hiar aan misdn f gedaciit worden Nader wonlt gemeld De commissariB van het bureau St Hetershal heeft oogenblikkeiyk z n nasponnS n ingiezet en reeds heeft Ity oen resul taat bereakt door een 19 jange ex kantoorbediende te arrealeeiren Deze is sinda eenigen tyd zouder betrekkuig en had op den tuddag toen liet knaapje verdween in een öoo je by de Oostzanervaart geroeid wat zeer bezwarend is Echter werd ojf ham een geJd bevonden Mijnongelukken Verschillende nmnongelukken waaronder een met doodelyken afloop vallen weer te vermelden In ataatam n lihnma kreeg de myuwer kei van T een zwaar stuk hout op het hoofd H J overleed na eemge oogeablikken tengevolge van achedelbreuk Len ander arbeader kreeg een armbreuk In staatsmyn Wilhelmina kreeg de j loeg baas T by het ontydig afgaiui van een lading ernstige brandwonden zoodat h m het ziekenhuis moest worden opgenoman Het vUichtoord te Uden Meit ingang van 15 Juni a s Bal het vluchtoord te Uden worden opgeheven Ernstig ongeluk B j de overbrenging van ewi gedeelte der bngade grenadiers en Jagers naar het kamp te Waalsdorp waarmede deze week een aanvang is gemaakt is een enurtig on uk gebeurd £ en der militairen die op een militaire vrachtauto zat werd h het vervoer in de nabyheid van het kamp door enige boom takken gegrepen en van de auto getrokkw met het noodlottig gevolg dat Ml onder da zware auto torecht Icwam waarby hy zeer ernstig werd gewond In zorgvollen toestand werd hy naar het militaire ziekenhuis overgebracht Zijnr toestand is t ana redelyk Wonlngiiood Nadat bekend was geworden dat het Rijk een woning had gekocht ton beluMve van den directeur der R jks HBS aldaar hebben leerarm aan de R H B Scholen ta Zwolle H mond Leenwarden Hoorn Utrecht en Roennond zich tot den minister van Onderwijs Konstan en Wetenschappen gewend met de mededeeling dat ook zii de dupe ztjn van dan tagenwoordirn woning nood dat iQ fai ToonaaUia looop on yoflif meenen te zien om aan bovenbadoaldaa toa ataod voor het laarareoGorpa totwuMt X komen en derlialve den minister vanoekaa ook hen ojf die mamer t helpen Het adree is opgeiM p n in htt Weekb td voor GynB a HiddeÜaaar Onderwijs Volgene da T t ia te Aatftaidam n aamlag fepleegd op de bdEende toooettspeelster mevrouw Poldi da Vriandt SoieL üjen man heeft haar met een stuk heat geslagen waarna hy viuchtta In da keukan werden eenife kleedingstukkan 420e STAATft LOTERU 5e klasee Trdddng van Maandag 1 H L Home pr iea ƒ 10 000 5985 ƒ IMIU 1157 7440 laSM f 40U 987 3095 4797 12466 16660 ƒ 200 1168 ƒ 100 34ii 8904 6694 9888 11078 lUSg 13025 18388 Pr lzen van f 70 25 50 lül 212 407 567 998 1040 U6 1288 12 7 2122 2258 2808 2421 2665 2788 2794 40 3U21 3046 821 $ 3387 8619 8580 8662 ÓVJ2 3879 8905 4009 4048 4166 4282 4479 4490 4616 4764 49SS 6lS2 6292 6WS 6688 dM3 5982 6054 6076 6236 6864 6ii94 6448 IJ46 507 6609 6699 6950 6961 699 7146 286 7349 7489 7611 7672 7690 7929 7869 dOOS 8207 8297 8639 8776 8826 8860 8890 9017 9119 9 00 9276 9S69 9417 969 97 1 f777 0173 10211 10374 10508 10518 10666 10603 10696 10778 10839 10859 10925 111S7 11182 11211 11430 11561 11777 12060 12084 12169 12dl7 12308 1 18 12508 12768 18041 13130 13257 1338S 18404 13421 13560 18669 13673 13963 1400 14114 14187 14208 14266 14299 143 2 14603 14694 14788 14749 16067 16087 15172 15240 15587 16689 15754 16813 15825 15867 15964 16992 16043 16161 162 6 16292 16i297 16466 16666 16810 17007 17077 17250 17402 17404 17529 177 17812 17818 17875 17973 17992 18106 18126 18176 18280 18316 16580 18860 18896 19116 19150 19488 19065 19872 20048 20466 20 43 20645 2080fi 0847 20926 Nieten 75 802 379 418 537 553 674 614 681 66S 710 724 728 776 iUO 929 957 959 984 m 1025 1056 1067 1280 1287 1296 1806 UM 1343 1387 1396 1413 1520 68 1627 1686 1714 1849 1 41 1968 2114 flll6 2828 2Mf 536 2575 2638 2642 2688 2718 2720 SHa 2775 2821 2870 2902 2939 8041 8048 8047 3068 3074 3180 3201 3273 8811 8824 8846 3353 3410 3414 3450 S496 8628 3613 8666 3688 3689 3768 3786 3798 $ 826 3886 8818 3943 4003 4036 4050 4052 4072 4143 4186 Ulö 42M 4317 4470 4486 4661 4699 4770 4873 4890 4915 4924 4Si53 4966 4066 6064 ull2 6173 5272 5285 5816 6832 6838 5840 349 5166 5425 5427 5436 6466 5470 5617 0666 6662 5666 6666 5696 6782 6766 6768 o842 5891 5986 6989 6066 6OM 6127 6200 o2 4 6373 6418 6433 6590 0602 6680 6639 t 650 6654 6770 6944 6952 6978 6982 6994 071 7091 7134 7151 7148 71 9 7816 7SS2 265 7319 7380 7391 7418 7447 7462 7966 5 2 7562 7629 7668 7675 7694 7768 7716 868 78 7918 7951 7986 8102 6148 UM 3206 8222 8226 8234 8264 8298 8808 8 17 3371 8385 8407 8678 860 § 628 8682 mgê 8696 8736 8761 8784 SOOi dSlO 8962 8964 39S2 9020 9049 9074 918i8 HK M70 06fi ifAII 9483 9487 9642 9644 9660 9662 96M y774 9801 9850 9875 99 54 0968 10028 1004 lUO S 10086 10094 10196 10220 10226 10261 10279 10285 10341 10393 10440 10678 lOMS 10659 10666 10774 10815 10821 10844 lOltf 10997 11002 U062 11074 11220 12286 US 11289 11294 11820 11560 11676 11767 U7JI 11724 11742 11760 11768 11791 II8OI 11804 11825 11855 11872 11918 12008 12016 120M 12036 12039 12076 12180 12189 12242 12848 12389 12435 12477 12499 12523 12568 1 601 12614 12653 12714 12723 12767 12629 1807 13108 13124 18191 13269 13286 18326 18866 13380 13427 13441 13443 18466 13612 18616 13746 13761 13777 18818 18815 18861 11960 14108 14109 14144 14225 14289 14270 14807 14358 14446 14477 14486 14497 14746 14746 14758 14771 14791 14794 14818 14814 14876 14963 14976 14987 15009 16032 15042 16129 15148 15174 15218 15225 15244 15269 X8894 15409 16461 16497 16526 16628 16544 15666 15689 15630 15662 15768 16786 15868 15876 16954 16012 16013 16065 16086 16167 16200 16242 16263 16276 16838 16446 16460 16479 16537 16639 16B40 16656 16666 16679 166W 16760 16762 16774 16821 16848 16989 16967 17246 17840 17360 17860 17401 17409 174 17486 17474 17478 17479 17560 17561 176W 17603 17617 17666 17787 17799 17919 18089 18114 18204 18311 18369 18408 18493 186 18669 18716 18729 18777 18801 18826 188 18908 18912 18924 18960 18982 18W8 19041 19076 19108 19209 18219 19284 19 38 1981 19330 19438 19579 19511 19698 19606 1 6 19667 19753 19754 19820 19629 19884 IW 19873 19919 19921 19990 19981 20082 20W1 20064 20093 20158 20191 2019S 20866 OTj 20436 20472 20562 20672 20694 206 6 20 20630 20642 20744 20753 20766 207 7 8078 20812 2082 6 20667 20910 20921 SCHEEPVAARTBERICHTEN Bengkoiis 13 Mei van New Y wk uur Jvn Garoot pas 14 Uai Finuterte Un W Rottardaaa Goentoer 11 Mei t Port Said en TaretfaKawi paas 14 Mal Flniiiane Kettam naar Java KwnemerUmd paaa 16 BW bj 1 zard Buenoa Ayrae aaar Anwt Rotterdam 17 Mei vnn Rotterdam Nev York Stnyveeant 16 Hei te FahneotK A irt dam naar W bKlIi TamhoM pua 8 Hai P int de OiU naar Battendaa MILITIB lichtingen 1918 en 1919 Zitting van den MiUtlaraad X 0 BU1U JiJiUl£S1IuR van GOUDA mgolct Sakwkd dat de Militieraad voor de ingeschrevenen voor de militie liehtingwi 1918 en 1919 dezer gemeente zitttng zal bouden to Oouda ten btadhuize Woensdag 28 Mei 1919 dee voormiiUags t 10 uur In deee aittmg wordt uitspraak gedaan oatrant vrAJstalliug wagens to bi oederdianat 2o aanwezigheid van m hetzelfde Jaar geboren broeden ef halfbroeders De ingeschrevenen die vermeenen aan raak to heUien op vrystedhng wegens Ma van deze redenen kunnen op tyd en plaats tn het hoofd dezer bricandmakig verQteld hun annvnge toelichten of doen toe lichten Gouda 16 Mal 1919 De Burgemecater voornoemd ULBO J MUS aaar h door de Belgen bezette geuad van Ihuischiauu De BUKLij Dlüai iJ ii van OOUDA brengt het veigeBOe ter algeooeeae keums NederiaiidBcae mlutau en Oie naar hek door ue Heigeu bezette geuied van DUtlscn laad wenscnen to vertreiutan moeten voldoen aan de Vioigende aisc eu weike berustan op vorsohriiu van de buitenianuache auMnteiten KmcaEH Zy moeten vooralen zyn van eendoor de bevoegüe militaire autoriteit afgereren bewya oat zy gedemobiliseerd zyn 2y moeten hurgencleadiug dragen 3 Zy moeten toestemming ontvangen habben om het bezetta gebied te betreuen Bü wUbHlUiÜU N Guai lbCHi DOOK Dii Bl UiibLHL ÜVJi KHlLiD Voor het ondei 1 beooelde bewys zal kun oen dienen de uitgereikte verlofpas De toeatemmiog bedoeld onuer 3 moet U ken ut e n zoogeuaamd permis de cir odatioii atgegeven door he t Bureau de Orculation Direction Surêté Militaire Ü Bfussel Dit t permis de circulation moet E treeks of door tusscheukomst van een ch consulaat in Nederland worden vraagd Hctt verzoekschrift moet zyn fésohreven m het liranach of in het UolItodsoh Indien het vea ioekschrift m het Hol iacdsch IS geschreven moet het vergezeild WUtn van een Fj ansche vertaling Uit het verzoekschrift moet blyken a het doel dar reis b de retareuUt c de plaats waarheen belanghebbende uch wensciiit te begev t Het verdaeat aan bevehng deze ojjgaven alömede de nwdzakelykheid van de reis te doen beteracht gw door het hoofd van de pladtsejyke politie Bli WUSSlUKit£N GlbEISCHr DOOR DE NEDERLANDSCHE OVERHEID Nederlandsche militairen moeten wanDeer aar het btutenland wenscheu to vertnÜoen b ialve van de hierboven bedoelde stukken ook voorzien z n ran een door de Nederlandache autontett afgegeven bewüs houd e toestemming om zich m het buitOnland op te houden Desa toeiftemming moet worden aangen agd zoo belanigliebbaide tot de zeemacht be boort by den Mimater van Manne zoo belangihebbende tot de landmacht be hoort indien hjj on bepaald klem verlof of groot verlof geniet by den Commisaris der Konlngon in de provincie waar h j woont On alle andere gevallen bij den Minis tw van Oorlog TOESTEMMING VOOR NIETMIHTAIREN De toenteimmng waarvan hierboven by 3 sprake is is ook noodig voor hen die naar hat door de Belgen bezette gebied van Dftitschland wenschen te vertreldcen en geen militair zyn BINNENI MST VAN HET BEZETTE GEBIED Onderdanen van onzijdige staten kunnen bat door de Belgen bezette gebied van Duitstchland niet anders binnenkomen dan via de Belgisch Duitsche grens Gouda 16 Mei 1919 De Burgemeester voornoemd ULBO J MUS STADSNIEUWS ê OOnoA 19 Mei I ll9 D Raadsverkiezii en van heden De uitslag Heden heeft de verkiezing plaats gehad van 19 leden van den Gemeen teraad De velschillende partijen die candidaten hebben geateld hebben zich behoudens de kleinste gioepen beyverd om op verschillende wyzen de aandacht der kiezers tot zich te tfekken De R K propagandisten hebben m den vroegen morgen op tal van straten dooi miniatuui biljetjes de riHndacht op hun eeisten ci ndidaat gevestigd de anti revolutionnairen deden een reclame wagen ryden van Unie morale zyde was er een stoet geformeerd van reclame doeken voor het elftal gestelde candidaten van sociaal democratische zijde ten slotte 18 gisteren op rijwieten een rondrit gemaakt om de namen hunner candidaten naar voren te brengen In het namiddaguur bleek ons dat er in de verschillende stembureaux heel diuk Is gestemd Van alle zyden werden de lauWe kiezers of die slecht ter b a areu opgehaald om hun Kiezersplicht te vervuilen iJe Uitslag der stemming zal hedenavoud teistond na üet t eKend worden van de cijieis dei veiscniiiende üi aal ureaux aan ons bureau woixteu utijcend gemaaki ijtuieuos Van den geheelen uitslag zyn aan ons bureau a 10 cent veiKiggbaai I Examen l ransch Tol lid van oe examen commissie Inlast met hel aineinen van net exaiti ii in de fiansche taai is benoemd o a ae neer i j u b uouwes LfexKei leeiaar aan de K H Ü b ainiei Commissie examen hiwfdakte In de coaumssie oeidst met het at nemen van het examen tei verKiugiUg van de aKte van bekwaumheiu ciis uooidonderwjjzei te uttecm is O a Denoemd tot iid piaatsvei vungei ae heet J irostma scnooiop ienei in net aijondissemeut douda Ingerekend Verdacht van dieistal van biljartbatleu eu een paaidedeKen is aaiigeiiouden ue niuaar a van O die uit z n gaittizoeu te lUbuig biteK geaeseiieerd taj is ter besciuiuung gesteut an den üuigemeestei van vvn leöKop de gemeente waar de Oieisuu neett plaats geiiad Aangeuouden J E wonenue aan net Houtmans plantboen en t de J wonende aan ae iNieuwe Huvea z n aangenoudcu 4 ei zaKe van üieistai van een sieuiei der iweede buigeiscliool voor Meis jes aan ae luiiitiaiKt Déie beide jongens bleken teveub de dadeis te zjju van den veiiedeu rte K gepteegden oi ooddieistal Lezmg Dr van Burkom Op Woensuag il Jvlei des avonds te 7 uur zal in ae m c de lieunie oe reeds en t e e ma n uiLge t iue lezdng woruen geluuuen uoor Dr j H van nurkom voor de u oudsche HBS Vereenigülff Mond eji tandhjgiene vor uiu jtUuiM uur il urt ea Il Uro 11 Kruiö etti ile h tr ur A j ua iia 4t IL tuiUarui l Dt n 11 i gespro iMi Qvei uiond en Uiiid j gjone w t f op dat ie inood een n gctj UUutaaiisneeJ i V auu eir he m t gouueg wor iit geitauwd gat 1 door dl t jU aan de looag oe u meu k 11 uuH kauwen uls ue indeu oi ki on ilwL ziju Voor hlst Uiddieij t I et gev iar dtt alis bn dltxltte lueUvt in a Jl ut eh iut I isUiot Jgeaie ie tanden en u im kr jgt Len sieclUe luuudhulte beJi oit dm trijd om htM beaiaan eu oor gotid aprt iwi a voor zuig u iö 11 ena e u uLOriuaal gt t noodle 1 u lï giëaiscbe mond tasl de gezund d van I u h e mciüM h aan pLi aii d neoaeJit Ijden a n Uu idtt edtrf j 11 iv g in fon aardeer ngi geuvom n oor tit tau4i gufuK en d vo aww lva r zal r d vrawitoi van plu keu Het U nl dl kvietóle olet hoe eel men ee dkx hhoe 1 nuQ V erteurt tiU w s dat vtrtoereu im goed c a kunnen all rH zt ktimr m gevolg van nju hi woi i de mecjst jMpulaire volksiiiktt p t tta de in usch6ü lijdt r i n Bj kiadiriu s over bet agemeen H I Vrtii de j tanden tul t bij v olMt witnei t n op de drU in A erika rd ü p t van de Jonge soldaten afg urd TOOI dt u KtJiteü toe od vanhuia ud W 1 1 pulpo of taudienuw waarediuwt lu den rt gel waaneer er gevaar ld lor dl raensoaen lul areu r n et al ijd iittör hoewLl htt dan tüOli al Uatid lj jtr oteafl ecrttn In en ou de tanden vor I iiUi zuren die den tand aantaitia II t Kgmt aJtijd op een klela pljkj 4 f tt eei uiüwwm van tijd en moo te hadi uimeu verholpen worden htteri g entandziokten zijn at het gevolg van t a andere lueKto la de tandKae ekeriog dl NM ei op n edt door uiadiitei nvor li ng Vie kut len de gevolgen van de tand i kitn wel i e itrijotn door een goede vtr jorjjing Wh v t eens in phuus van H BHo pi a uit attn en de kuderen Hinder kl vuigf imei iwbere apgzeu g V i zoui a ue gooj op weg zyn Do npeoksoitoevlotUng ii et wordeu bevor aerd ffe l oreikei dat door vetl vruchtm te t tu eu liohi zure voed ngas oifen Men b iluiie den maoltyd m e uaaeappelm rjiiiw peen radija of iels dergt lijKs lm de t lAm te reinigen hebbon w Umi uind itetjker de taa teij een met wad gc pcLpareerde xijdedraad die m n utteühen de aaiden doorhaalt t i den tand iKwatet Dt eindeni toker moM een gaaz P 1 zijn gein lucforahoutje fA eenujakl lie tandenlxwstel moet ni l rwA zjnmiar gebogen en de haren zoo geateid dat se im i phen de tandt n raken en niet enkel over do oppervla w strijken Afeii moei voorzichtig met taodtpaata zijn Hh beitte i geprecipl eerd krijt met wat ivauortath voor den zuren amaak eu Ia 1 tand aangetast daa moet men onmld deMJJ iMdiZle tFaaraefauwen Men lUKt oooii waohlea t de pijh optrad WMU daa m het meestal ta Uatr liei Deste m den iiioud guroguld te lawn i petteerA out l VtMr jyuderen is dit uw dlg IA autora tea moestan la deze Quuu eivii ng Uut voüi luiunou veifvenua ti t buiuulniid la ons in dM opzltxa ver a ver vuuroi Daar üauCl mea hdt on j rzooK op souoo eu de relsaada taniU ar toen ij ieaing wad t lecht becoat t fl bow c J M Kroun dankte den sproJter BOdKUOP Morgen zal door hat ComiU veor besi yoiug der inbercuiosa alhier ata straat vciMAOp wi bloempjes woroen getuHioen SCHUUMMOVhN Na een gehouden openbare vergadering tvuaiby aiie kiesvereenigingen waren var tt enwoonugu heart m neer W F U ihegtüoorzea oreup verklaard zich by aenc vt iiuexng van oe lyat der L U ta laten aivoereu doch verkiaaroe hy tevens ais wiuie zich te laten candidateerea De A itev en a V D Juesvereeniging verklaarde xich helde tegen da caadidaatHLuuag door de U L kiuevereealging van aeu heer Ureup bPORi Voetbal ver hi i aïge eeu hebben de wodstnj uiu vuiu gint itxt oiui nio Ui urgvnteid oukL e uat iv ax het niet Virdtir hetn fwi iieu brt ti u dan eeu gabjK tip 4 1 e eu V £ O uiuoir oa oUeul e d tu pei h van Kampoog verloor met 1 O t L ben t rtKc lin met behu vau vrouviB lor una Mii ien vïinueu Liooruen u la4j ii hWAtu in den Mand vau d ftiiipM ei jii pei htie van NodxylHod en H rtidoriu n bent AJax nc 1 wo i u i iuije op Oü Ahwad voor 11 HkI Uoutio kamp is fojubei uuKlstnu all hoop op proiiKniei uog ni t Im verlo rn S ïV vtmt DOO uie 3 1 itwr h a t iRdm zoodat tie Murjd loikla m diT e oompedtie do bt tbML g 111 liri i nu Dow © eu gc4jK f pel h £ kanipioeu ea 1 Gouda voig Mkl jaar de om lu de Se Uas speen ni den Olympla I ktr bobben wa gis ii it ku untn gien eten van een paar ia ermwuitt vi lMrijdiB Do nnjd l inplanConoorttth halt ina Mitjk door di onlvangeode ckib kunuea worUn giMonuen InAen liet haar nl tïuid m broken aau zuivere scluidw uik eu Hereule erTfl t n oim op 11 vpamtflblin Htrijd Voor rust waa Her uu IW de mePtikre terwijl na ru Quiok pravlti inliep ui do 0paano bij het imbHtT ten top deed atijg i AU lui wi t met Sohoonbovcv giFllJk ta sjwlej De ui itat jen Kain8 iacn Xrtnpttltl v ven Nederland ja 0 0 Uieid 0 0 NAC AFC 0 1 SU V SL Kaïnpong O lknii piw ii bnp V klim giroeip 2 VS Don S 1 iJtkt Tw ilitr jAni Ulv ii pia onic rdti 1 2 iLck JieTeviles 3 2 li 1 sV 1 GbV 2 1 0 Ut V i Wvrnpia uttgeeeld TOP 2 fliahoon bfVfln 1 1 i vv tiuuijd l mpia het ft 3 ii valen im nltU xkhP I w bet vtfigt ikie etitti Jop doM nirviiip tv 1 L uji aUtttr Daau d L oii allou iiddeu bteeij wa Ir u Jl vua l ijA Mouijauid lu h Miu h ileu btig voor oucuruaa lelt 4 mvaiieis en wU tut V o gt ut tk plioret doel Hm Lr 011 UloiivjitMiiittal ai iUer Dia t tie ivlrrk v i ll j h nuddi n Knot f Jkjuw r Jullib üruilhuf en Llngbtek vot f X9J1 V d 1 CU t r i ch u4n vtm der Ltk f Jr Na deui aftrap letmt Ui npia het leer o er tn brLtij t ü Uzoek aan bohip horst oiiniddWIijiv gevolgd door een tt i mbecoek aaa Hlop die een kaUiardiwho van KnAihof goed veywerkt De Ol m pin voorboedo gaat ir met dm bai vaadoor in ftort bij bc doel gekomen U li 4 ittnuiu gewt kLQ doordat tdgen van f ijk e n vrije sonop worth g e en Lven KtUr werkt Duijm een kanjer vanKrut liof ooriier nolke meti opl Mvt Laaj anierhand u 11 Conoordka bet apel In haiwkn eti dringt Olyuipia op haar speet 1 li ttirug toeds höviger wordt de iruk OL t van TuiiuH eu Kruliiot gun n nm en ovttr het doel en lui een mooi o g pt idin bni weet KruUhof bamoo tHiudbaar kt het net t plaiUsen 0 1 Ftn vrijt sciop evin hutten bei u rti Mtlioi ipt bied wordt deor llKHnee hot ov r ültolen Nu werkt tynpa zich vvat tcA en uit een nie 4en aanval van Van lijk wordt deae blnaen he ge roeHdi g 4 i4 d genomen T e s ralActiop gLvft Injm zaohtjes io handeu vanSohip horHi Dt o IkkerwedSitriJdeu dragen eeu 7 r Hendacliappilljk karakter toe 1 had o i van K gelt iMi leW g 1 rt lk km 1 in owl n teiiiaakt t probeer n di i4ial setiop lu een doelp int om t nlwi 7 n deir der nari bet n i1jiohappel jJie af breuk te doen Sadai Ootucordla oen oelpunl t nd e maakt étf door l ai e iip 4 word gcuu leerd eu wederzijde nog e nlfa Uaoeaeo werden g tnaeU weed veer de thee g biazeu lu leiute oiVDrdit tttl l t a de lUst ia 1 m direo a u al od 1 IssigzauKvbMid vuriiin uor t iir r dia dl bordijes veravigen Kmj Unermt nu het spel ku handea n liovig ordt CMil piborst aan den tand gevo ki ouo op otHH wordt gelotit doch uo uiee iu vue ea naaKt of over en die op doel Kwaaieu waruea goed behaodeid ui de aehter honde was op haar plana Was Li ifL a p rlode vtua l ijic Jtooyaaf eo l rauaen guiU op eciiHH gowt z cv natkitu Zti m ntiJf e piUiijeii kunuan nuueu maai I tn wt oe i ilt 1 lotsellug breitot iuooijMoru uuor tokt 5ubipuoT t uit zgu do i t i uaa t IM n bal Ie nUiUten zetten als Juixt i n r peltv hom bet leer voor zyn i u w ait ïjcu vkuftül loJtaK va KruuMl op hH t lynipl idueit yaat J dst Daa vi i M een uoge auiUk dat cl npiit V Tbltipt Het Cluutwclia doti gmaar ölup reth ducb t pe Uden bal bu tw WiWATWerp aiui di hem un t luhikigierwijrf in etge do l doiiom ri too eurd ia 1 Lit nu mttt 2 0 Sog een opf ik ktrlti Uvmpia va t vtnoig aan en a een iitooleu XMTiet vau btiv wui kOpt Ajoijaard don bal oc KnKUiaar in rniiele oogcttiikkon daarna wortk htH 14 uJ gi bU tn eu hoeft LuiuMNrtUa met l g wonnen Bij tojuHMrdla zagen we iUt d it vurig lu iipvi vau vourlge wnetc terwijl O ym pia ge n geduk ttad doordat het biiaien rio haar wïboi kwijt was iJ rt ot hlivua ving do eindstrijd ow dei bl iiipibibekeir Am tuMobeu Quitu euller Cf tien Qut vi rschijni ais volgt Bek k T dioei itosacbart en UrotltmMuui aoti ter l eulftbe I uijt on GM tuaiit uuddeu HoügiH raaten H 4ni Zeoliaef Cleraitit eu L iiulLuu voor lleroul M t It ith a vulgi op l olil doel Duijs4 iks in I 1 Av ri aditer siohtenhorwt D rlese N N lultklwn vai Mervtvanotv Dnul d lle jtU de Datbiou Vftrnt r t a 1 od iLHw üheW recftiter de luwr ürüo eij r iiaxiii tn Jl oul teien b der eeu v jitaj itL all r og Li llkkelijk is HennilfH auuuiilb ulï I II iM aa t e n tijolaiig ht liaagwih itoel lH iiH t ia uien vaa oordeel dut uwveu lutiHkkp rtlj van tjuck zal word i heru liog g w vkt k Drdat Wim lloo fcra wtt üe 1 ir x iUig L llaagicolMt nxülKrtimi i n he ekl wogtma eeu ong val aj t ilal en gu os 11 10 iiwn vtvdar H eitd In deau per ode hwsft liet 1 laag lie doM ha uard te v aiitwooiU n en vuji ook mtet aan looHorlug oiiiLvomiu i u fen w hoNHolittrt mt t iljn been u n d lui In zwaa on zonder een bal u aKmi cotia weet de keeper v rder oo mil t voorkomen t veu voordat Hiui H V Ut V rUiat gewt li j w g e n pr o it oorzet € b uiei wotnlt b uut l ii tti algeiiiteiHi u iiugLUk vun Her tiiJt eiti liepaodt Jiitdc zich bofrfdaaKe HJ tot veniittjgta Plotsflting een kei ihird wlh i van d Q Juic ti tt bJleu t t liu lat wai in hn vitld b nia iM iiigt iltriiA UA tL Bowoliart we r hMiiü 4 iui upln dtu en redi op keur je wijze 11 u xoplMil eeu lO ial auuut n kom Jjii wtwr tn liet void en êipuelt iooi t p ttalve krae louh get dJt lo Ha II i urj rs woer het klee Tan v ÜtKÜgwid worut H Tculei tMiugn tjd t r i dr ugen Dl slichletiaren z jn da 1 w 1 aan all d eu een pradtJUftU v an l nil 1 HU a iXMita u i luMü ki va 00 n r gt red w ordm die me H ophwertIM U Jlii ulLvt yisiulmlj va f uft Hihotop aiot L il w goloro ertle coniar dio IV i I t i t u het berfU v m deu Keepei w l4 voorgi ek hebben de iu riift k 9ini ld u g u vorantkermg I do tweiede bedt b at Herv u ON ge dulM op u zetun en wout Druif na ev 1 iiKHjieiu oorbraak oultioudbnaT au 2 te maM u ll it pubiluk denkt reed dat llaroii K im ovL Twjiinaar uil dit atrijdp t zal ri dLn lki ih tjuiflu douKt er aouerHOvar rhaii Min verUat bel ved en Her cmUw futat een iuvaltv voor hem toe luroUmitanÉ bnoijji v n achureu op pas eiHit bjita aiifvi en uit een hevi tsioruk op het Heraues doel zet een der baové UI t iiauH ULiid den bal m uig ii doLl t L j Dut gL dtta tlaneabuxgera nltHiw vuu en gieWikUg dringt ze up bcniot oj W3he w orOt geloAt Itder 00k eub L wordt d gelijkmaker verwacht k Iharae aUot n gaan naast over of oorier eu br Migien het pubiek m extase rraont door xmkea vaa Helm en van Hutum en voorz ükten vau reams n Uuku wxirdennug g 4ioiiuitm totjai na een boiiibarde oent pj tl t Heiroul e dof dii met eea praoucaottot van ivmer wordt tkwrboord 2 2 Si rm m weiul tijd ca verwaabda we verlengiing ai ovv u voor het ei jle de ctifiVMMc nun otn otihottdbaar M Hjt Qala dt U tjioc geeft 3 S lib rln komt geen verandering nteer 100 dat i btikt r na eeu zeer apaimtttden Btnjd voor een Jaar In bet baat der Hamlutbuiigir komt Btj tjukjk ifd L erdeii H im A chmr n Van Hittum I J her o li wartMi Dnüf v u Mervemuet Ml e fAvre goed InpIuUf van den hoer l m0i deBobepp r dk t hmdtvrd was re te aet eeul e tonpasaelljke woorden de heer Becking rtamens hat eere ooml 4 den Beker met zilver 1 tuek M ba tervorm aan Qubïk eu aan HarouJiiB OrdauuOl m pia eiu zll medallte uk U wijl L V een verbid ailv r m herlansriiii ittedal ta n ootv angst nam Hterua weed bij moa de van dan Olimpia v orzU er de heer llreninr aan Ooncordia em moofe kra H overhuu d ua u Uijk voor aau rtptiuLtl op retUv il oaze ii Marwetk4rl dm ijvMrtM u otH iioawnart aukia en dan üao ul itpta Mtifr tutar seer geiouuieerue iw erwtKMrtrijULHi a i Mi eeu dt h W Mtl uoerê op ttft eora ooa4t4 eu L l iupia aan Ja HuuvwwMcr van t ooorwAa br ottt vwteeoN dsaa voor da ujuu uut de prwtiig weewtrijue n de hUKw oa ta 4 uihvangst mul mocam ueuiua en be M lds evtiieeita vulgaMt ar mew beier libit iu deze weJavrydLin u t 1 Na aan ipanneitie wedstryd heeft Tiod gisbereji mee de meeruerhaid moatep ntenuwn vau hef Haagscna Uerdy De i ari gen waren goed tegen eiuaar opce aaM ueu een vvrrassiag waa ecnier uat uretuivi ue Uaeren boogie tn 4 aeta venoor ue uans op oat kampioanachap van da aiueeuag is uu voor iiou lutgeatotaa i e uiftuagen waren Heeren ttingtea J Poatuma slaat urendei 4 6 6 4 M M Beluni d t oeii iiuat t Ueyerinck 7 6 ft 6 Dames Mngie Mej T van Ueeg straten sib 4 mej kt Bun 8 d 8 4 Heersj Double h Urendel en V al bchlm v d Loetf slaan 4 loatna en Bes eruu k 6 4 6 2 Dames Double Mej T v Hoog atratwi en Mej A leenatra slaan Mej fh t ub en U ej D Voonttud ti 4 ü 2 Mixed Doubles Maj Ph Bub en M M ïichimm v d Loeff aiaan Mej X v HoogBtJtatm n Beyarlaek 6 4 8 Diej A leenatra en J l iatina alann nksj D Voorstad en C Jonker 6 6 4 MARRTBERICHfËN Co6p TidniaravareeniglDg JiuuU an Uoiatreken titUtMt V tS n ig Kropsla ƒ 410 9 bO £ soort 1 4 40 bloemkool 7 80 60 komkommen ƒ 1S aJiaa per 100 stuki sninaxie 110 9j postelein ƒ 46 64 rabarber ƒ 10 11 10 les per 100 K 0 peen ƒ U 30 28 rwUja 16U £80 sjalotten ƒ 0 90 190 rabar ƒ 1 50 3U raapatelan ƒ 1 2 10 aei derie ƒ 1 90 2 80 alles per 100 bee aard beien i O 92 106 BURG ERLIJKE STAND bOskoop BurgerlUke stond van 1 tot en met 1 MeL tjteboren tteertruida Maria d van A Qj ran lUaveren an 1 v d Ki Ixaak 1 van W Uaelde en M C Koster Ualena d V L Snabel n C v St jn JohanMa I van P V GUzal eu J v £ a MattMjs letrua Anthomus a van M v Klaver ea W U Flak Adriana Haiana d van M l ouw an A da Vogel Leantje d van J V Oostarom en A v Lomw CoraeUa z van C van Bemmel en W van Ootjaa Geduwd i van Ommering 87 jaar n M OvarrJiet 26 jaar K v d Ne t 26 Jaar en 1 J Debecq 28 jaar IVIt gintt8eh VVferberieht Suit Hoogste baiYimetei stand 769 4 te Laagste barometerstand 750 8 t Valentia Verwachting tot den volgenden da Zwakke tot matige ooatelijke tot noordwe t Juke wind hcht bewolkt dioüg we4r wellicht nachtvorst overdag lefs warmei lM f l fAlliN e t r o a wVi j H J BLOM un W J SMIT i ot jKun or tlo beUnj at lling voor en bij huu hnwalyk ondtirvoadtin 14 Dordieïbt I Uroning t l Voor ds v lo b w jien v n dwlnemioiï by het ov rlyden onur geliafdo tloedor Bnhnwd fa Orootmo der Muvroqw JUNHEnE MOeENDORFF UHWICH ondervonden btitotgen wy omen hartalgtren d nk M FRANK MooimioEn L FRANK en kiad Oondi 19 M 1919 3281 16 lüifflfiMPI lyHEiPLICIT De Lrden der Kletvcrwniginc Burferpllcht vurdan uitgenoodigd tot een bijeenkomst l dswuavotMl 7 uup BovMtMl HET SCIUAKBORO le De uHstaa der Raadav pfcl lnfl lal orden mede gedeeld 2280 SO HET BESTUUR