Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1919

nujuctuK Vrouwönicipsrecbt öè TCam r tiêoft mat aÖ k m 97 slem ni it livéjE a d t voortUD ti Ir irijlcw A gtTi de vvouwn h uiwcht zojtai lif4 l nn eu vorKieabu tfuUfn zijc voor aUe lohameu die door wn U iMg mw LwHtwmmrtm r Hiat 2 Anti Bev 1 Coram 6 a IlL i A P ea 1 wild Pfr m uww n Kud tMKttsi uit ux 7 R K 1 Chr ÜxmU 2 U Rev 6 H D A P eillwU WAQftNINOSM MlOCen 2 Chttot IL fi S D A P 2 A K 1 U L en ï uuliOiuit door MB groep rw JdMvrs gHtal4 D d raad bmtOnk vit 6 Vr Jg Anti Rev t Ohnst fiOnt IR K 1 S D A f BSOKxAMBACHT Oèkozen D 9lank Jt van den Oever A van dcr Straaten B I aogwak P van dM Dool As H Tm Ifwlman O A liev A Oikani Ds K Hoffland C van der Hee Cï Lib W Hok Wa aa J vaa dea Beiy Az S D A P Uuü m Qémn atjn 8 O Hiit 7 R K 1 Vrti Lib 1 Unie Lib 1 Ec Bond 2 Vniz Deni 9 S D A P waaronder 2 dames Mervr Baart Braggaar tn Mevr Dubbel man Tragó en 1 communlat Dr J A N Knuttei OLDENZAAL Gekozen 9 R K 5 U L 2 Chr Mïit TILBUHG GekoMB SS B K 7 S O A P 1 V D ZWOLLE Gekozen 3 Chr Hirt 2 Vr z Derni 1 Ec Bond 3 AnU ftev ff R K 7 3 n A P waaronder 1 dame Mevr Sto l Nlehof en 1 Tr Ubêi al Mevrouw Frank Spanjaard ir ftA gedaan van V zou toen d ultoooi gtM sijn ni r M aa ar bat IJ la a roeien 8 deeUe vsorta aan dan ogmmlHartt ran poUia mede ètl blJ daarop au den lieMenlwdtlk la gefMii en daac Ma atnxi tie beo t gehuurd ülj la aU en la dat i iiul je wek var n onmtdJeliljk naar d ZonHnetsgnohl rond waarea eon atoger V en da joo ni van Le iw atoudivn ta waah eo Beliian zijn toea hem m bjt bo Hje gekomen en met m drieën zijn aa toen geroeid naar bM tjtt iaaaergat Toen ziJ bier aangakM naren heat V opzetteUjk een riem la fy water aten vallen en éaarop totDjijt van Lecuwim genf d dat hij de rlana vlaaoiten mo at tl la toen volgena iija ojjgwn op den wal geapron m met bat touw van bet bootje m de oand Ml ateuit volkomen overeen met dev kiairing van d ii boerenjongen die eeaea geveer jartgisn longen op den wal haait z eit atsaa en eab anffat reet beeft g boord Deze angstkreet Is met gealaagd aoor het jeugMige aacbtotfer maar door zoil de terwijl bij de boot tan IM ouw vam iii ld plotaeLng zag dat V het liooid van deu kleinen jongen avcr de raud van de boat onder water duw llij 11 toen zoo goaohrokueu dat bij e aabxetmw gagiïKea bae t en bet boetjrloa gelïuen h ett lerwiji de bo met V en Dirk van Leeuwen nu naar bet okUaa Jj eol zag dat V den tnaap one boord g oide hem Intuaeoben biOel vw Houden en tervijl do jougen erg tagaa i parteiido zijn hoofd onder water bleef luuden Hel duurda eoblar niet laag ae kuaap waa v eirvlroiuien OzHimenlijk ztju V tt tl toennaarjia feterdam teruijgefoeid Valg na dit vei baal la de verdaebta Bdus alleen schuldg aan bet vervalaohen der quKanUo en het zich laten ultbeta ea iaaivan duoh is de 81 jaaligB V babai ger van be roap de moordenaar Ui avond Ie defev nog door da poUJè aangeiiouden kj ontkende aJlar mt tÊti door fe ten uKe werd gele V aan en kUggt vnr botainfen nwt het Leven Het i teergevouigheid de lichtgekwetatheid van een dichter Het zun aldoor i fqne waarnemingen en fune gemoedseivanngw vu een dichter Misschien 1 4 Mvrtf gidkrllheid de a invanketU le kens van een hotelkamei door welker kleren de ik kgkt in een ander vertrek Verschrikkeluke dingen siet htj Doch veel aangiupéndei is het gevoel daarbij in hem ontstaan Dit gevoel la de wneniyke inhoud van het Werk Fi ankrijk s grootste schruver vao thans Anatole France heeft van De Hel gezegd Ziedaai het weik van een Mensch Zulken arbeid nu niet een inbe slag neming te stempelen tot poi nografie kitn niet andeis dan misverstand in den sui van slecht bagi upen itenoemd woiden In het ooi spronkelijke is L Enfer tiounens sedert lang hiei aan velen bekind Want het is ouder dan Le i eu het IS van viSór den oorlog En na dl ren lateren Is L Enfei h ei veel vu kocht De vHegtoebt ovbr den Oetftan Mk 4 w gt uwreuiio vo lange woKeo uil iokiwi gf fUtMire b kiUea o t m in dull umI ntA weer or waonK t u ut i UtMoug Hii eu waar M de u0in L fiMé gewAo oo Ml nutun iAua aaatg tuui boi veriukueit a Waa 4 WW 1I wjjf u o igB woo verjLen uat Oe N t e Auitu i iaaa ne waiOi ü 9iu tn wared epftoawtfeu mMu rui v t lA Aii ri aueu k MA ii dov oazcn kucitl t oti n iM $ u vjoraprong i eer e d uoi A g jtl oijtttiid ZkTUdui ue Arno r iuiiiMjtiu axt ufs buautben om over u ril u i 1 uuvtr i oc iNt i waar de b v oUuig Il j dOaoOu hun e a fee t UjU owvana u Ufa t tHLutjeu LU waarna ue toctiiu taj Lju tlai d uog HMiAilH e u iLiOdilg ieid zou IHAi 4 KfUtO iiUuwMMita ïijB llawker mol ayo öupiMiii eu 1 A ubBJu liu zijn Martins uo op g r i gou L e l kt4 e wae niei zeer loriiiiiiujAw4 UHiiduen reed dat tO J b ai dadvliju t j d u aaa tiug vun di vluciit veroutt e4ukt iuiidiie leiegrauiniein2ugiien tiai veu lodvlu Ue uiaouiueu gd den gro wl ol04g ia andere i ie UfiitiL dui ue sa vau het ouUerottl teugevui e vau tt groote b l tiii U gcbuokiu eu iU oorzaoa werd dat het l uielHt jd arwoetit au i ayniiam en b d navtgii4t r iuorgau gewoöd werden opgeuouieu èlMwi ar tn Qr ve in de bopmth wa reu lutuMÜieu gelu lger Zondagiuidd g oui uur i uuten areeciM ich Ujd e e a u ZIJ op en vordweoen in de richtuig V UI Itu Uküd i ea de bopw th bovou zee Ha liut liiiwkor door du een ot andere voiuuUige inricht n het ware oodereieel van ziju niaonlue vaLtn waard wr biJ zjn HueiUii id met IM KU pur uur vei tijoordordo Hij heelt zooale ret de geni ld voLloende benznj aan boord oiu 4 Uur m de hicbt te blijven en uiooit Idw uiieiljk Maandagmiddêfj O uur In Ier tand Il de oumtddeilgke oabijhedd vau k I u be 1 u tt dalen iltpt l HgrijptJljjke tq annuig werd de tocht au du niotdige avietjure gtnolgd Alle tyclm 1 uiLMtktnd te gaan om 1 uur iutaflidngmttddag bevond het loente ziöh op 400 iniji buieu de leraoie kuM om 4 uur waa het er nog lacb IW mjl van vtTrtijdtnl en men kim elk oog Q lib het beiriaht tt emoet zliu waa rLige irieW v tfd dat dt t op lih in Ierland H UiH aaiige komeo Dua iia outviivc O we aller ei berichten die ajleu btvr op neer kwaiuen dut bet tiJT tJl OP oiigt Uer 40 mijl aiEetaHd van U Kunt witó godaail A oiiidfi 11 uur werd naar een I il rtKfliioljt ü eedee de fcet toes el ge ud i doohjj vaia do lu htroizlgorH wa undor gecy l oor te oatJaiL ten Men ver I rt bogiiijpolgkerwijze ia groott oug Vn li ld al ia dti kanF giroot dat Haw Lr i zijn patwaigTW zijn opgepUt door ti liawl r die wji inr cfetmg oor li ad U Oïi t k ratie aan boord gWt en II a K tn rorWndiiiig nwt den w J kankri g n lutu itu uerd de verwarring nog tfrooter Uk u de tingelsohe adiuira it t auu de luurw mededeel Je dat een da I lïjijlf vuo de bo Uh oowdarsohijniijk ge 4i l t ycrd lio dit srtroo i met d ad imrali lie beiriUiun dat ha loe tl gevou in n Herd b liunlddeij een raade i v aur V m dl oplo Mi ig waaracnjaüjii otrsila tfT gtgtMD kan worden 01 iu f r loltgrani iiielJt diat nog ateedsgtei iMulobt on teut Hawker ea zijn met a zel wa oatv aivttV t patNiijiif en de autorlLuAen le en 1 girootito beiaiigiMellifig aan den dug en1 üjOgf tioht kucuug Het biJ het LucUt M iruimiwt ie InlditHigen vragen omjtm do liiWitrewigera n Ingjsüb la het te lezen oe mt vrouw tlamvtr iJT evre van haar aa Uaax liuia I Lt vltig n r6iei e na zldt ver oigeoii 1 ua hiM B KXluaud a 7 liegveid begk iKl hojjflbvW artier an de mamme te Vi iwu wn d ojde aaA dan oorre onieiü I iin di Daiiy Mail mede dat i t be I j cht aiLi zou Óiwker bij Loopbead ge dKUild zijn oiijutot wae eu dat men g ni IraadiooL i berioht ontvangen had elfj lii iiit cbt g voerts © srta ion Bally bunlun lu hot d rtct Kerry ontving geen enaet iiïlit iM IjondeuBChe adainralMeit waa iifciddci ittoht nog vliezig hoi raadbol iiinwAiiurig üPooderzdekcn Indorduad o omatandighoden zle er ni t ziir lioopvül Uut en met spa adug wKohlm Hfl op BINNENUND D lWctat nv 183 De T verneemt uit P riJB Dm Bm4 n Vu hMft riMnniddaC de Nctriertandachö n B lir scbe yedeleseerdcn gehoord over de heruening van het tractoat van 183 Hat eerst werd het woord fevoerd door Hijomag die een expoeé gaf van de hiytonaobe omiitand gi eden welke tot de sluit ng ran ha verdrag hebboii gelead en de feiten welke zich tudene de oorlog hebben voor gedaan m hennnenng bracht Hymana leide dat uit dtte feiten bleek aan weike Kcb tijijena den oorlog hadden voorgedaan in herinnering bracht H mans zeide dat uit dece feiten bleek aan welke gevaren Bfdglë tengflvolge van het verdrag bloot U Bd De neutnUisatie ran de Scheldemonden aldua Hunuuu beletie 4e ËngelKhe vloot Antwerpen te redden en de val van deze tftd at de de Duitschers in taat W ba Iris voor den ondenee ooriog in U atellen Anderzyda had de gebrekkige loop van de DunKh Ned rIandBche grens herhaaldelUü ten gevolge dat door de DuitBcher gretu Achindfngen plaat hadden HiimtiM eindigde Un betoog met den timcii dat aan de en toefttand em inde zou worden gemaiüct Minister Jhr Van Karnebeek nam daarop het woord en gaf uiting aan de gevoeleni van goede verstandhouding welke Neder innd iüima België koestert Hy verzekerde óm Ked riand vertangvnd is i directe besp r 1oIngen met zijn boren te treden om de hangende quaestiee te regelen De minieter weeë echter op de refs van de Imningln In Limburg en op de manifeetatiee der beTrolWng Jhr Van Karnebeek wengerde over de ternttonale kwedtlec te gprébtt doch aanvaardde de besprekingen over de andere aangel enheden D onderiwnd dingeD rullen 0Jn lfig Om i uur morden hervat IWEËUE KAMER BOSKOOP V HTgAilnritig vaio iet U heer VïijnKOop opj vroeg ver lof tot hfH Ikiudea eaer Inierpe lade over te iiiboH igiueailRg van de Hel Op dli vfirroelt rtb bedeu woMAl baeiiHt AtuL dl onlo kwam daarna het we n aK LMtkepringm tr zak au üiig rnllea overkomen aan tiflitilrpu of leden van burgar achtmi ih htfw Iroetetra adapj OL frn 1 ultok over hei ooutra r volubiondiairt HitUi aa de r g6eri ig Lte AruficuwtJie iiHJtit pntki duideijk uit woU het atand p mt irf dt r S V A 1 lea aanzien der r 10 lm r Weriiiaufl d u p Slet la 1 bur i aclu j eeu onuoodige ztuuw ui lili h Ul our du bl oUillg 1 Jiw r tt Ij u U o o p c p J tiooHKle iiLt iiie Utaut diir burgurwdOhieQ M bt 11 verkitwiigwjiiuuocuvrt bpc partij wU tu gi vi Ul Hllteu liUorlt iie ootwukeliiig 10 heul Uu niaer v iwiat ar wad vöu nuMiii ii4f düt juiat dtHw de bur iwiuhuii eiu giiiu theiid lu den laad urü rt wordl iii liLtT buueck IIeQkeuiauH o IJ Ufeio t htt orttwtrp met ayii4 athiL ü ur tu HUmcu zgn opguidcunea gut het Bij d j ivea gubouiivi rl biïiu aor dn OooiwutwMd w nlfa uttifalirAcli p de UJateti der L L 8U it V U 41 A R 3U2 Vhr 411flt lib S D X f 204 I KE SM lt Uokoxw zljD d h h J V OoldMMi H V d lAjk a K de WtKlo u l v Vllgeu uit h SmMimaod J Jou e u co F K I 4H4 ar L b LUDatnma m A Ltraud rk Mi vrou ItttDvliHu ii Wli l 1 KI frkad itd p Ik HOnitfiiMHtUuc tot htém m aar 1 ohj tiim 2 rk fl Ub unie itrwljl hei ooLUigr aa H W bwtond alt 2 r i 1 rk Sm elaara üij LnuiKvlk ta ièulaad gearreateecd 4 hl van d in dii tal te t paudut atKfla tülot gild over di j na wilua bra eo Itij ia 0 511 vlak bij die greüa weoettj Joh Uroiuetbtrg die met zijn lamOavaa liu rfmokkoion keft ïn zijn buia Tranlaa JJ 000 maa k gevonden HU verklaarde pöTöonon ovoi de grens te hebben wlib bringin doOi deze w TdiB door de Aadei laui tb viie giren ljoajnblen teruggeilBafpd ij oudv n lilt Ittieineonscbe ged In eao bij hem 111 leu vartenaatal snAande waech iiuiiki vorborgin hobbeo £ ea dt r mannen ztiro Lonzi zou 90000 lei ovar de rreus hebbtn geaanokkUl Tivee aoosa van II bmiilbijrg jongena van 17 en 19 aar liafidcu van hun vader de appa Tallin nick vor van deti boom een daei 111 1 gold gostülen en voor amhiaif i rborgen lit politie vond 128 000 lal en Ai 000 nzijpk m een mofatton 1 En voort ttaiogebracht dia la Boobuia KooueeuaUi geld IrUAblta te IJ wa s etn broeder van Bxö Wii il lu onk oog eenmeil rroBtoord en aaiar dan iw boodaohuküge des gezoci Do iioido gobroo ier Br baddas t locltiiirM ratxlH op ei n HtkUandaeba i oe ohool gepiaaiat 1 HO HMNDHN HmUé oerantwMirilel khifvi der H d Een verplaatidnK van de Zeeland Te Vliaaangen loopt het gerucht dat de Mti Zeeland ou worden verplaatst naar Rotterdam De M j Zeeland zou daartoe gedrongen woPden door de spoorwegmaat8cba jen v ier beJang deze verplaatsing schijnt mede te brengen nu door de fusie der beide groote spoorweg maatschappüeiy de onderlinge concurrentie is vervallen De N R a verneemt echter dat bedoeld gerueht Tan ailen grond is ontbloot VarirawliwiiBf Met niyne vrouw d t r dacm b wandel inc nMÜtende in h t B i k ii Uxandoorn l rk trof het mw zoowel Zondag ala Dinadaff dftt het ondfloiiioud van i erken n gatoiu dit aar n ov el t wcnacban orarlaAU Andere jarMi om deiMeD tyd den achoon ten dea jaara uf men er overal warkttn n het waiB een luat dar oo tsn daar rondgaiinde netJM aehoongwwiede periun het KTaa behuorl k geknipt en getvld geao vodden of papieren fladderenide lang de netftA opifeiii akte bloembedden in ién woord aU 1 Miar het in een w lT r rg d jMU k btlioot t keurig in orda f thana n et van dit allea geen tuinman lil tcht en m ieder gevaJ geen xichtbatx reaultatan van hunne beiiioedlngen het grui overa lang doorgeecboten hiar n clasir alken tra nJet voortgeiet begin vao gra kiuppeB h t onkruid byna overal wriig tierend onder d beeatera Bpooitant kort om een verwijderd verwaarlwvtd wiziaiit Wat da reden n deie vé aaderde behandeling mag wezen la lAU onbekend maar Ji mier t t en ik koeeter de lermdlge ho p Jat veH tenog niat uit Bal blUvea en meo aal wtlten bl jT i voortgaan ala vroagM opdat dit lieve ata adeel voor Goun t burg r4 ataeda bl jv de andallBg EEN WANDELAAR SU Zachte zeep Dlatrlbutle van grondstoffen te verwachten Naar vernomen wordt zulten eerstdaags vw BSchriW i verschenen in zake de distributie van grondfltoflan voor het vervaiè digen van zachte zeepcn i tt r c b a n l v d J betoog J da uu lij letra ït i oorzaait ld van I actt oüir opnctittug vaii buiviu waob I I Spr £ iL i in de borganwachiai het ri V lar diU ij niiijbruilvt worden voor po I L ki aoto en dringt aan op matting hun eii hu it bij ccJucr geen U zwaar M iiiwtor Hm H de UuaroubrouoW tuükfi dut dj beer rroolatra hmlveud A nt oord iH op d JJfi I iir iMwux Jrt n ZIJ II oikUitjiun uil de unifjtaudigili 11 11 kuuum an l wo deu gfiniïit im tiet gevaar voor r voluU nog liujd diclgt lil do omr 4igeade landen en lil vorbaiid daarmede vooral ook m oa lu d Daarom dtnkt de watering er niet hii dl 11 jÜieriiit ude baud van haar al tt brekieu lijj de repu ken bttoogde do he r H u t orH dat uM do tiouihug van den beer iro l tra deu grouiMtwr stoot be U gigevuu BAu do burgerwaohf be we og Du ulhtbt id van hU iL richt eurgiater julvaiiigt u d t or autonioU Kb met wa 1 lu tf r de grenzLn waren gekomen toor de luluiMtv luedogedee d wordt door d n Uojr H Ij a k o o p betwijfeld Uti oiLwLTp uerd aaiigi Douien mtt 63 lej Sk LÖ i iiuHm legen de b D A P tn de n voiutujnaire aoclalUteu Crenieenteraadiverklezingen In buitt alle t k tenten u na de gehouUtï ve k3ezing n de samermtelling der gein eentelsdev gelieel andiia gemorden Ovet4l behaalde de S D A P zooals teverwaiiit n v m een greot aantal zetalsZoo w rd n jn MaaMncht geokzen 13 R It öSIlAP 2VDenlEc Bond Do oude gemeenteraad bestond uit 23 R K en 2 V U Ih BhiLiHA werden gekozen 4 S D A P 3 V D Coinin 1 Vr Liberaat n Mevr Kneppalb ut Van Up Jil jej l tn leeftijd u da Mta plaats Ueiftieisahe Borg onder OaMMat ovoredon moiT Kneppelnootjfia flia luwe vm den t 1UU6 geatorven ba inden sobrijver J KaeppalhoQtt dm Kikupaan van StudoiitanlareB an 8l iMteut pen Mevr Knopjelhout waa een door ba r Tiindelijkheid en weldadil held In wijdn irmg vweetde vrouw i Chr Hiat j De oude Raad bestond uit 9 Vrijz Dean 1 Vrij Liberaal en 1 S D A P In ENSCHLDL werden gekozen 7 S D A P en 2 S P SLIEDRBCHT Gekozen 2 Chr Hist 4 Anti R r 4 Unie Lib 1 Vt Lib 4 S D A P De oude Raad bestond iii U Uh 8 nti rev en 1 Chr Hist STEENWUK Gekozen 1 Vrijé Dem 1 wiide 1 Urne lib l Econom Bond 8 Chr ilist 1 R K f Anti Rev en 4 Soc Dem Do oude raad boHtond uit 4 Unie Lib 1 Vr z D n 1 Soc Detn 1 wilde 3 Anti Rev en S Chmt Hist WIKRINGITN CrtiOMn 8 Vryz 1 S D A P f K IC en J Anti Rev De oude Raad bestand uit 9 Vr z 1 S D A P c 1 AiwüBov DELFZIJI Ovkmeo 5 V jz Dem 4 Soc Dom 8 Anti R v 1 R K en 1 Chr Hut De oude Raad beatond uit 10 Vniz Dem 2 Soc Dem en 1 Anti Rev @ IX TEN Güdwun 4 E B 4 R K 1 U Lib 2 Chnst Hiat De oude Raad beatood mt 2 Ec Bond 8 R K 4 U L 2 Chr Ui t ao 2 ABti R v CULËMBORG Gekozeo 1 Vrlfz Dem 3S DA F IA B 8Vr iUb on8R K De oude Raad bevtond uit 8 Vr i Lib 2iLK 2S D A P 1V O IA R en 1 wild MOEROAPELLE Tot leden vsa d n lUad ttt gnkoMn 4 anti r v en 3 netitralsn De aamenoteUing van den Raad ondergaat geen verandeidng BUSSUM Gekozen i Unie Ub 6 R K 1 Aotl Rev 1 Ohnet Hwl 1 Vr ja I m 1 K Bond a S D A P Bij de t ekowmmi zqn dri damea pa tevmwoordigo Raad t li 4 R K 2 Anti Rsv 2 Cairivt Hlit 6 Unie Ub 2 AacMuret è U UKAAOtüUii leMtfl Da BolaiewUa kamen loa Sm Oiik £ i 1 i U Üol eTlkl trekkao md betei r J e krlj miacbt aa iiuu xn iii gtoeraal luiblat en voVeaa m tirsadlooe berloht van raLÜierlo den 4 ail aneo luèn vat bui l iai iao U Fir utQ groote alag aan den gaug eii oeaten vaa da Wolga Ü UTuxlochi o de Arobaügel Mooriiiau O ar a owe wuevit b sa tJ pd kwr d a ol aoocaiiilM ark vwa bulieoL alm rntlllerluj ia eea draadtooa bevioht uaa BeU Cua deD UoB aar4Cbaa voLk oniutliaiai Ji va bui eW xakeaj Uel inlft ani kiidt Wij trokken om le jvc our Kbltajajt lurug HÜ aot eu ean te ooileaioi f In dai DU bf gioi onder g iiAtl om MlaiuU Mlea OndartuHBiben becM Kotte ak dlplooMUl h wtt mwoordl era go ondrn naar Bai girado MI b via ia van pUn een g ol ii aoh igid graant naar de rc eriu ta hnac te leudwB In da Praaaeka Kaam BEIU IJV a Mei Metvwbazing i rdt In de IxiLmuV para op uw rai t i eU dil d UMoUtDg dtv Lalato Jaodoa oog aiujd aift weten wat bei do g bun ra g ri g u aaa de Dtal whe d lug atle ovw lwnd l oiitwerp iredBMti rdrag luhoodt oo wordl uMt Ironbicbe Een nmiwe rliagtii g ii abltak De Tel vemaamt dat tyAutardMl m nieuwe vliegutixeniabrielt zal rordan ow ricbt door anmenv erkii van dan vU nier Pokloer roet da groota fabriek Iiwbpei urg diiwtaur Uetirl WHunalaiL rguuuingen op bet fk va IL vuurwapenen en munjAli De iiaur Schaper sd a p IsfvQfi il vartïod jLa vet vaarftgliig van Sfoii Uitvaar van vea Uiütoren zijn mt Gromagan 100 Icaeu naar NoordFitokrljk ulIgaKard Ernstige verduiataringa tal kal vluchleilngenkamp te Zelat De Utrechtsche politia ia bat na aa o vangrtjk ondcrzbek gelukt TerdlltstanngM van een belangitlka hoeveelbaid rtjliagoed ren a ai bat licltt te brengw 0 17 Feöruan J I Tertnkkan TolgtM de lel uit bot vlucbtelingankamp ta üaM do vluchtelingen weder naar Belg Da militairui die daax balajt waian mat kat kfc heer van dit kamp gipffen toen de aanwezige goederen na het vertrek der viucbta1 ngen mventanaeeren Na da nvantaftiatc bleken een groot aantal goeiloran alJ schoenen leeep lucifers suiker an geaoadenbee de nttiit over bavonden ta zyn Bi reaerv jiergeant majoor B beaft toon op en 28 Februari een partg an d e goeJerta aan den bandelaar D ta utren arko ht voor ƒ 1600 Bedoelde ajid laar TortMrbl de g deren waar tan varatdHUanJa a d hande aren ta Utrecht Zoodeandil kwam Utrechtfehe recbercke Of da hooïla van zaak Joen ten slotte de berkonat dar gaBtflen goederen was vMcoatal4 woni galoeinde rergetntmaioor aeni wak f leden ooule iwbarcha gaarrtitaacd U het danrc gmolgda andanoek old een taeeiklnitanaM E maMiehU aan d laak bu bad nJ i it da mi vct vaafflglug tegen bet Hitwexp et ro un de bevoegdbLld toiin lVLPing aii wapi vuu e vorderen vaaiMpaaldi peraoiieu w t tot wiU £ iu zouN 1 won e denDl bwir van Kavosteyn cp i t lu het ontnirp euo poging om en 1 1 vui h t volt t Zijn strijd to be Itumen n lit t ier Beuuier Wr julbbt hetoi uerp iiu alB o i mildcl ter beteugeling van fe crlin oel tolt MhtiMttf lloeiuekerk betoogde ath 4 oi4f p ook zou zijn Ingediend Indb n vaïKv rpi olblljnnai re wo Uagen guempraJvB wwVeu voorte dat het w I steedsiiHJOiHg ziU zijn ondËTHchcM te maften tua li n hen wi n men wel en hen wltm mill gexn apend kau toevertrouwen omter tenmilog Werden aangenomen do ihLpalin ii n btstrevfende vei oer neder iIii o yB gvaleron Un kwmt e er vijF erd de vergfedo rliix erdna d t t bedes I uut rmwi dycb zal 11 a op grond OEMENODE BERICHTEN Mwrd Het ondTzoek naar d © wijii wftarop de 1 iirlge kantoorbiMJiiaiulo l irk vas LeeQ Wfn wuys lijk Vrijdag uit het Utwtift iKigut onder AiiHt iviajn op liaalj l 6m litt k1 n m gekoiitii w nog iu NAARDEN CMmtm 8 R IC 1 S D P 2 VrUz Deti 2 Uni Lib 1 dm t i De oude Raad telde 4 linka en 8 rwhta Te UW M w 4 o a gckoien Mevrouw Mantkofl Andrm SCHIEDAM G WMo 8 Vrijz 7 1 K 2 Xi irN 21 Met bel bejk tu vea w n lui e de Z HU tirBu t aVviren i L TerdMn e ver M i u hij wn voor wa hi u ia uUr gir a a n lioep 1 WM gi a i oji viwcjea be 1 op bepliic van illB wmmllMrla vtn polUe nou Mtl Heoeo Ba Wt onder u e i loui JieKi iMgevoii gtltmX dii mh aamuotele d oruiüit l i i ili n uji ue J cot van Itampuiwraat dü Mt li iat oiuetxee 8 Vijt weiven gelaoeii oou ui JuuUiiflrMjo en bg Aeni la gM o men met een iiioaell t e voor bet aruiv ui tftu een Jtwit uttalWJJitJier Hei waa voor bioJt oea vri nd van a jn vad Ue al oiio kwit i uie waaruioue do Aui tar uiuiM no iliuHj wutuk voor 1 luO la epife iM lji wae ouue t eaeaJ nul den gjao ooernon iiruiuaaaju li oi en o iJeu vol j iwieri d g Is weer een anueira joflglen 11 prüj lan Utt godr uttc iorunueffwoimn tultn lAW zou bij dan de neeiO uir klliti ej lu ontvangët komen ne inm HH modejjt e heelt do druaker aan uezen jongen op nl os verzoek terugga cvoQ 7uod t dit tu beboort tui de uJvkcn van ovtrtol ng welke da poi W t t linej 1 oecüik iug üealt Mn andeire boldu ijae gotuige die voor dl n h er lleorMUa verech san te 1 ecu joi u tMe ver iia rt ep atraal aange+proj en + te zija door et n poraoon üle tl jii vro g ot hiJ in d AinAeUcraM blj tku MiMJ pcldrukker Van O IJeraa eens w udo vfag ju t het tenipul voor Pornunaii al klaar waj l er heelt deze loogai gevraagld ffaai om doet u hat zoU uktl Maai toau hem in Mooning ivord beloold Il blij dat de dader atoodn gthruik lirill gtHUiaaia van op straat opgepikte jion ê i teniiinde ziU zooveel mogelijk bul in schot te blij vin Ooit lat er weinig Iviihl me aanwezig o hi Is met Dirk au Leeuwen in conlaot givreeat 1 f olilbe zoeikt thana dou jongen die Ij I dtn drukker m do Jacob van Cam j nptraart hel ttvi aiiïtieforniuiler hee t bell en don jongi 0 die het pTO bij dez n drukkur algehaald heelt ZUIlooIt vüor de o jOngena eivu belooQLug iH nla Ij zich aaimneldcn i lut noitU gwuiuld Sedai gist run cai o idi r utik naar het tol Ml mm U ij iguLi I UilA vet lacil vaij do gepioegne O 1 tuug der Xuthtordiuiuicho ilaiuialstiaa loor uiidd t vMi eon val iie quwtntio waa uii djoudin door do mandi tviiiea bit 1 i inuniijk door hi ni voor Uoq cijua iaf LT an pjil u den hoer Uteroma a ge güi K ukoiiti uia blijkt dat Ijjirk van Leiu i iumroaad lia öiaih o Itr van een al K liuweiijkt n moord is gewordm uug vot e vou don mtuweu oproep van 11 oouuuitM aria vau jmlitie houtien zl ngn iMavoa twee oageoa bij hem aange l iiitt do meiledeUlug dat zij tioor II ouiji kende op Al raat waren ea e Hj rohtn 0111 ziUi utet hot model voor een oruiuiior turner qui autie te begeven naar ikii drikktir Jioopm 0 lu de jaoob van iiiiptiiwtraat on om volj t nj dat model liutdUjn te latei drukj en De andore juiij tn iiad op verzoek van dan Onbeken ii druJvproel voor de kwitantie bij dan irukiu r gaiuaaid eu deze aan nem over lianli i lie jongi u gocüujironieeird mil liu vordachte b hebban hom bolden Uer K liü Nadat do oomnuaöaxls vervolgei S ge l on had p alle beiwarentfe laitou wei Ko iLgm hom gebloaen warea li Jiij tea nil te in diiWi en uitgebaruten en hoei t ge zi dat hij alias beneniitn zou liij U lolde Uwiiia n eae dat zijn moeder Lids otni n tijd m keniitó ld met om 1 j irigeii Deze hiid hem aangezet tot lat pli t n der ophchttng tvn nad ila van lt iViiu erdaiiiecho UanUolabanJi Deze JjUi ook het voriaardgen der vatoche qulLknlii bedaolit had een brl je g ma t vol geuö hoiwi k het te upel vervaardigd wor li vn 11 o et en had hem gezegd dat hij voor het btfetiJltn van het atuMdl en van lilt ilultvütloloruailier gi brizik litoeat ma ktu van oubtkendo joiigena dia hij daar lOoi lp mroat moeet aauopreken Ook ha i vl b tn gezegd dat hij de yoische i iULaiiul waiiiineer die oonniaal gereed ot zijl nit4i ll mr eat preaenteexen bij Je AinstLrdai l i aQdil l ank maar dat hij dit o eneena moe t laten doffli door ion jOogyT ie hom not kende ej aohte S heft volgeoa ztjn bekentt iia geiheei volgens de aanwijzingen geiiandeW Dirk van Leeuwen boeit hem oipftle un hit gebouw van de Ameter dannthe HandHabanik het bedraf van n Ul dat hem litbetnaid waa op de val sclie quitaniK algedlrflgen TeTene heeft lie jongen hem toen gezegd diu hij met zyn eigen naam giteekend had Toen var dao te S dat laatdte aan V bad n godeekl mJ deze lenmitUeiiijk getJgd V j moeten dien jongen zoo niet lat n giaan want aia naar hem onderzoelt aan h t bovtilktng egiAer wordt gedaan ben lil er bij V hoeft dit alles volgenad i zii van S tien tot den jongen vao leeuvfwn gez dat hij den volgenden I dag op den Dam moeat komen dan n hij hem tnog meer geld geven en zouden zg voer fcetn t ltilen nflar een andereba da M aw a afktvagat M j Lnlttaant B ward daarop mu sens fcarresteerd en na een scierp vernnur tjltau b i medeplichtig te injn Van da Mtrtngen geidoi bad bH nog ƒ ZS in z n bedt Luitenant L heelt daarop dit bedng ghniede de imttirekende ƒ 126 in t l kt tM teruggestort terwul hU tor beteUkUag Hi de miUturt autoriteiten werd gettald In deze zaak werden tal Tan peraontn igimade officieren door de politie gehoord Eaa hunner zag Itlft de goederen op een IBT hMlen wlat dat ia niet Terroard mocb la wordao deck IM de itak maar kalm Wneantmajoor B die bakmd beeft irdt evanane verdacht van verdoisterlBg ym 1100 paar oude schoenen die op 7 Oe tsber J I voor ƒ 400 te Utrecht werden Tertoeht Vtn deie schoenen werden 600 paar door de zecharcbe in beslag genomen waar SM Mg de naamkaartjee der Belgllclie vluchtelingen zaten Deze verduiatenng kon evenwel niet gehe tot jklaarlieid gebracht weidw Bedoelde S l kaaUmajoor wordt morgen ter beschikking van den plaatttig ken commandant gesteld daar bet ptditieon ierxoek tihans afgeloopen is HU zal rermiedalllk mr Van Gigh abi verdediger namen SCH PVAARTBERtCHTEN UU NEDERLAND Fnns der Nederlanden Batavia nau A dam paaa 16 Mei Oibraltar Bembrandl A dam n Batavia 16 Hal T n iim BOTTEaDAMSClnt LLOYD Ktwi R dam n Batavia lt Mei n Uita bon Medan JaVk a B dnt U H i T Kagfiitad Deh R dtm ia Cardiff paaaatrda U Mei Oxfordnea HOLLAND AUERIKA LUN NliuwAmMerdam U Hei v New Voik n Rottanlaai NooiAu ia M van RotltrdaB ta NawYoA verwasM KON HDIX LLOYD Ken ei ierland 20 Met van Busnos Ay ea te iUstaiten HoTaKOia Boeatt Ajrrw guar Aautarrtam 17 Kat van Falmontli 4S0e rAAI a LOTËHiJ ae klaa Irekking vaa Woensdag 31 Mei Uooga prltaaa UOOi 1 4 2 f lOOtl 16866 4 6968 8S26 9846 ƒ 2ll i 481 4098 7371 20286 ƒ iMt 896 18906 16962 18483 186Ï3 18701 PlUsttt van ƒ 70 19 852 882 416 426 581 586 689 99 1 1086 U60 1880 1816 18 7 1499 1668 1931 2236 2418 2486 2886 2726 2871 2988 2996 8011 4P18 8096 óit 8668 3696 3797 4172 lft2 4217 4293 4503 4625 4670 4708 4719 4781 4999 6115 6218 6237 6810 6598 6607 6738 S786 6786 6794 6 89 6227 6512 6648 6914 Itt65 7126 7606 r664 643 7707 7742 7 80 7886 8028 8U90 8116 8898 6628 8o68 8660 8868 8967 9166 9186 9189 9881 10681 10iJ2 10737 10820 10918 10962 11161 11268 11412 11468 U487 11606 11683 11727 11758 111 mil 12304 12311 128 28 12411 12608 121 1J862 12886 12967 18122 18279 18281 188 lieOS i 724 18763 18163 18964 18988 18991 aaas vmi i8M9 i4oi6 141221130214437 1 466 14483 14884 14987 14965 14985 14993 16019 16226 15824 15668 15679 16176 16613 16623 18811 16960 17014 17082 17136 17236 17465 17701 17866 18082 18292 18447 18478 18611 18619 18718 18849 18982 18984 1906J 19064 19288 194 16 19522 19789 19800 19811 1994 20U 4 20061 20489 20513 20619 20723 20732 2089 20M6 Nieten 61 76 lt6 198 218 223 294 328 343 376 469 698 617 709 820 826 876 940 999 1142 1161 US7 IIDS 1211 1286 li22 1410 1481 1467 1493 1612 1617 1664 1704 1713 1843 1961 1972 2026 2048 2071 2148 2158 2198 2211 2349 2380 2399 2462 2484 2616 2690 267 6M 2701 2711 2726 2737 2799 2890 801 8030 3067 3068 3060 3076 3101 8291 334 3436 3494 8624 3632 3548 3560 8563 35St 3673 8923 4007 4018 4037 4067 4060 4088 4124 412 4186 5182 4201 4308 4311 4330 4341 4366 4406 4453 4663 4616 4616 4833 4 60 476 4776 4787 4887 4860 4891 49tS 6003 6067 6077 6087 6096 6131 6214 6227 S2S0 6269 6280 6364 6376 6387 414 6491 497 6636 6662 6677 6607 6672 6 84 6814 6881 6866 6870 6896 6910 6961 6031 6089 6044 6046 6069 6091 6112 C122 6151 6820 6833 6368 6892 6396 6407 649C 6643 66ei 6780 6773 6786 6811 6829 68 0 6 80 6a 4 928 707 7084 7087 7098 711 7147 71101 7JI04 7218 726 7276 7288 o 7123 1481 7441 7460 7460 7484 7686 7734 7741 7796 1868 7979 8001 8041 8041 80 1 8092 1116 6 00 8246 8866 8426 843 1 3474 84 6 8487 8M2 8666 8682 8721 8729 8744 8773 6861 8863 8 18 8060 9004 9041 9102 9177 2 2 9266 9283 9313 9330 9338 9366 9379 1892 9416 9447 9490 9539 9663 9687 9673 9744 9779 9846 9873 887 9898 9912 9916 9986 10019 10026 10030 10089 10134 10187 10201 1029 10305 10313 10382 10336 10409 10476 10746 10807 10819 10829 lOSSfc 10914 10941 11066 11067 11077 11112 11164 11189 11224 11415 11441 11602 11610 11618 11664 1166 11603 11607 11624 11741 11766 11814 11820 11847 11866 11866 11916 11936 11996 12108 12138 12163 12294 12 07 lS319 12384 IS8 12466 12479 12606 12611 12701 12720 12812 12880 12903 12930 12971 130O6 Mm mm itau leoo isoit itotg i607 16246 luag 1WM8 1008V ItiaVtf 1081g lOtM 10112 1IU18 10241 18021 18097 10886 18989 1 199 li249 1 627 17i 4 17 70 17818 1 987 1 989 18217 18244 18499 18420 18 52 18 76 19068 19088 19208 UJ78 19828 19082 19 66 19 88 20140 202U8 20619 20818 20888 m 1 7434 ISWa ItMO 16 21 1 27 16881 16888 18189 18104 18281 10202 108U4 188 8 1 98 1 092 17288 1 800 17098 17018 1782 17880 11944 17902 18268 18819 18448 18844 18888 18098 19160 1916tl 19892 19899 19684 198o4 19844 198 8 20266 208i2 20846 20768 16 M 161M 16243 loauu ibttii loeid xi l iilM ibias loww ituMa xoiriii ioi 8 IblüO IbJtud i040Z ItioiV lOoiS loolM WlUd 101 U 1I1U6 l iJ6 1 198 1I8IM 11496 KtiWl iiO 11 411 1 UI 1 04 178114 17901 lOUlO i8U98 18198 18W 18879 18896 18801 18888 18 44 1890 18J 19011 19109 19182 19187 19418 19440 19bi6 19086 1J691 19 88 199U2 19988 20090 0288 Z0a68 29488 2U800 20846 20879 Vonge li H 8 RECtirZAKbN Ue moord op korporaal WtaalUa liiateien heelit de 4e kamer der rechtbank ve iunsteruain uitapraak gedaan lu ue zaak legen da vrouw van oen door den gewogen iiulitaireo kok aaiiaen te liiburg ver iiooman korporaal Waatme OeiOk men z ch hermnert was tegen deze vrouw de 20 jange wed J t Vvassiue geb van der wiaeei wegen s niedepi cnugiieul uaann i t eetaa n de oitt zy haar minnaar Jansen de middelen veracnalt zou heboeai om het nusdryl te j iegen negen Jaren govangenisatral geeisUit De rw ntlwnk oordeelde haar schuldig enla e een gevangenisstral voor den tyd vanacllt jaren op c l ulCHllNGIi welke Gevaar bciiaae ui Hinder kunnen veroorzaken BUKCtMEliilnH en WLTUOUDLKU van tjtJUDA tjelot op de atitt 6 eu der Hinderwet brengen ter eigeineeiie kennis dat op ue oecretttu e t r viaie is geiegil een veixoek inet btjiagen ven de liriua 1 Vennep te vjouda om verguiuulv lot uitlireitung haler bestaanae brood en hankethakkeru dool piaauuog van een electromotor van 1 a 1 ik UI htt perceel gelegen aan da Lange iioodgodateeg no 2 kadastraal bekend bec e t No 2847 Dat Oil DmUag den 8 Juni 1919 des vooriiuikiaga ten lïs ure op het llaadiuus geiGg iui ud la em bezwaren tegen de gevrasgae vergunning in te brengen en dat genu rumio ar e dagejj vóól dien dag op lie be vretarie oer t euueenCe van de ter zike n geatofflen schnlturen lean woirdoj kennu genomen V Ue aandacht wordt er op geves igd d t volgens de bestaande junspru Ifeulie niet tot beniep gerechtugd z n zt d e miet ovcreenkomaug artikel 7 der h udHwet voer net jemeenlebeatuur ol een of iWr oner leden zyn verschenen ten einde hunne bezwaren momleüng toe te lichten jOUDa den 20 Mei 1919 Burgemeester en ULBo j ua De becretansT 8 MUEKKLRK LRK fio b SiAUbNil UW 1 I J11 il llel ill liemeenteraaii De üenieenteraad is btjeengeroepen tegen VI ag a dezer des avonas acht uur De agenda venneiat de volgende punten De benoeming van een onderwtjzer aan de ie Burgerschool voor jongens een rector aan het G mausium eon lid van de Louumsaie tot wering van chooiverzuim tvjiee leuen der Commissie voor de be Sai chmten tegen aansisgan ia het vergunmngerecht Ue auppletoire begrootiog voor den dienst 1918 van het Burgerluk Armbeatuur het Van Iterson Zieaenhuis De retening over het dienstjaar 1918 van bat btedeitjk Museum van Uudebeden i e reaemngsn dienst 1918 der OemeenteLicbtfabnkan met bet desbetreffend voorsteL Het voorstal tot verieening van een subsidie aan de Centrale Conuniaaie tot uitzen iing van Nttleriandscbe kinderen naar buiten Uet voorstel tot vaste aanstelling van personen der Ambachtsavondschool Uet voorstel nojjiens verbooging der tarieven van de Goudsche Watorleiding My Hek vooratal toh adere regeling der jaarwedden van dAperaren aan het Gymnasium Dr H M r Leopold en A bpeyer Het voorstal tot definitieve vaata ei ng der huurprijzsn van gemeaateloke womngea Het T lsstoen van eene giat ca t aan itn O chter der Ge neen e I icbtfabiieke J tt iida CD verdere voork iiiit t zaken De uitslag der Raadsverkiezingen e thans gevolgde wyze v tn veikiezeii ook voor den gemeenU i ad sluit herstemmingen uit en voorziet zonder meuwe stemmingen in e v vacatures die m den Raad kunnen ontstaan door veitrek of overlyden iin zitting hebbende leden Pb Kie wct bepaalt daa om dat een lust woidt aangelegd van de caPdidaten nelke met gekozen x n verm ldende het hli mmenci fer dat door elk u be1 huid In volgorde van hun ttemmwital Uit die lUst n utar de daarop aangegeven volgorde worden by e v vacutuies direct de nieuwe leden van den Kaad aangewezen die de opengevalleu plaatsen moeten beletten Die volgorde it aldua Vooi de Unie Liberale lijat 1 P Bokhoven Wïn 2 K de Jong 8 W Heuadena 4 J H van der Torren 5 P Rond Pzn 8 J H Oostingh 7 A H Teop Vooi de R o o m c h K a t h o I i ek e lytt 1 A A M Groos 2 M J Oosterling 3 H A Leeflang 4 G Th Steenland B W I D van Rijmenam 6 J B C Niahoff gen Werning Voor de A n t i R e v o I u t i o nnaiie lyst 1 R U Jongenbuigei 2 J Dercksen HMin 3 T Kroon 4 P A Vingerlmg 6 B Uietveld 6 G Wientjes Voor de S D A P l gt 1 B Steik 2 Th van Steijn 3 Ch GioenenJaal 4 A G de Jong Vooi deChri telilk Sociale lust 1 F Rietveld 2 C van Tongerloo Btn 8 P J van den Heuvel 4 A Perdijk Jr Aan de V D Igst ia geen 2etel toegewezen daarvoor wordt dus ook geen l st van reserve leden vaatgeste d Hel aantal thuisblijvers bedroeg ditmaal S 6 Geeai spreekuur Da Wetkoudan H Kmttal en A J Ut asMtIn Az tullen Diiiadag 27 Mei 1 1 vtn buiderd sljn bun gewone spreekuur tt houden Kantflairecktw plaatsvervsnger BlJ Kon besluit van 17 deier ia beaoemd tot kantonraclittr pla ttsverTtngar m het kanton Gouda mat ingang van 20 dezer U J Mljs burgemeester dezer gemeente SjmphanU kiider iKwenKataande naam werd in eeu jaativma ond sihkr gehoudei vergadering ei i orK v v reonl4ping opgi rlcht met ottge vier 70 wiTkendo leden liet voortonp g biv tuiir ifl Hanwvtg ïateld als votgt K I elil voor iuer P r de Mol tMltterls Ih S ii llrecht PenninffWeeator D hierin J M SicIljVBns en J J iajter wvird n benoemd tot re p Ie en 2e dir gmt trwljl laatHtgeooemde levinfi als conconi eiv ti zal tuiTgeeren Wonnear een geaiMkla zsat daarvoor gevonden a zulen de repetltlee een sanvang neoisiï Wedetvpanatolwid Protes verb uil is opgemaakt vvegeni vvederspannigheid tegen J v V vtonende aan de Karnemelksloot en eveneens wegens beletnmenng van een imbtenaar in de recht natige uitoefening van zun dienst tegen D S aan de Boelekade De Hel In beslag genomen Op last van hoo erhand is hiei bg de tioekhandelaarH beslag gelegd op den loman van Baibusse Oe iiel inl evolge ait 240 van het W v S Bo nadei infoimatie blijkt dat lie majtiegel is uitgegaan van ïeirpiocui eur genei aal m het resaoit van den Haag lil t boek geeft de iwiichry ving in hetaieen iemand te zien krygt die dooi een opening In den muui van e hotelkamei bespiedt wat in de naastl kamer geechiedt en waaibu dingen zun die zich vooi een navertelling naai het ooi deel van den pioc i minder goed leenen Ook in andere plaatsen is het boek geconfiskeeid en door de lettel kundig n vtoidt tegen confiscatie pioteat aangeteekend De Meesték schrgtt in de R Ct Veertien dagen nadat landa legeeiiiig bu monde van minister De Visjer en met de daad van een mksgrahiicatie waarin we gaarne een hte aii pen iocn begioeten aan Vergeestelijking wil de realist Barrosse zun boek is een klacht is de strijd van den geest tegen invloeden van het lichaam bg welke de ziel het gemoed de geest teleurgesteld bluft De klager vreest inderdaad de schrilste realiteitswerkm en niet Di Hel IS dan ook allenninst een boek voor niet volwassenen Doch waar zou men met veeh van het be langirijkste uit onze eigen letterkunde bluven zoo de huiBkamer norm vteer werd aangelegd htj de waardebepaling T gaande De Hel is pegsiraistisch Een very fvt tf lande gevoeligheid IcweUt er zich r W J f hH waraiw laai faOide la tN MnrMlftaolifiiM ÜKT tk vjattfoeiKii t eft Ba kusaIx gott o fjedMTt Za erdafa voad lUa ba M g voubwn gaande aan bat haetolrdUTHA üdUocK lot bauak Halg naar fingetacluUdU Ui ULlJ v a taai u t Hl 4aÉ £ ik1 bet ooudgg oordettH dvo uteaat Oenwaiiwu l t ecaaAvoenl r blr l o vliarUftlg uit ópptTiM i lbebber iui de üri obairooIHHi uaar looéé t acndau wgnk m da iMtaiiiOMutH p aila ia bawija al e0d au dl tot i nd in ioiüA indenla 4 4r ifmil w mK au h voor Lii aUn4 iio oltf runaJu toru niiaialre uwairafilaft fci ii n KEN STSLUQE UITSPBAAJL iii AkisUA 4i ikica UiHcMua wurttt fla ta w u oen ZMiuag te apa getUHMMa M N iuii twM liuaciM AUltjiiuiui 4vr or iMrn utug KiMU itnKtMMii K K aail ea Viiaae u M riuiiuacben aiiaaHttff van imaacwn an ua ut Vcraaiuea en iwrl a gaa H a na tMa en luiauciei K aeehuuuigvn werd valMMen ovcMenMieniBung vaalgeataMl IM wpuuite daarvan aat nat vrau e aaa wary uvr kJiianie tn dan vaergetegue varni aabi u aauuariuug genoaan den tn da gtlweJa wereld be riH a nuwn weoacb naar hol all lea v een uuiantten vtMK naat acbtar an Uuitacne auoe nieta oaMprvefd araaa gcuicn oai aan bruikbare baau voor viaëa i vinden dta aan de tacblaiatiga atacfca a van de tegenalandara voMaal vaar hM UuIiNche volk M varriaiaa la l AUtJS Il MU aien § fioot bi f dU oe LHUMufi dok Uf Ml vncoo d a t v aiijQ wiu t fAKlJ ï iï Mei Oe LaUaa var ver ilfu ia a an Uvtaefc Ue g noraJd ata vHii de J tt tKb oiie truopwn luaa K boKeod dat zlju Irotpeii Janibourg nainan nd a ofHiinfHob oort£Mt n naar Votoiar Nnw Naw Yark fAHIJb il AM Hat traoaportaolüp lt4 Hob Wlthalm ta itl daaer ulQvwrea luutx Nkh ork uiet ofHolareU SIM uMtiM tUi4 l O vorplM Htnw va 4i6 irtn WH MiaJ uiat Htvlü op arendon i AAJVlt IHÖiatïHÏJON Dt VnrieMoafmaU i AKUS 21 M VJ wordt dat de vredcacoaferenUe dan L len mimr duren aal Lauudng ea UouM tullen uwianc te Pariji blijven ICileil voer OeelaHtUk VklSLNISi 1 Mal De eaUlewdaa b Bloten divalllkii 9000 ton kolen te MBdaai BIf de niauKlclijkiiüw betioeften v n 1 ilIwan ten voor Uolevak ie dit eBlai nB WIOO ton van niet veel beteekeaie NKDBRLAND BSLOII Nel veednf vaa ISlt I AIOIS U IW VJD Uit eia opei van Heymana b ti f Pende de opkaffint vaa Iwt verdrac wn 1839 blijkt dat Bal W aleckta eeniga lanutiea vraait nar 4a aciieeinaan op de Sehalda aaadar ll lt s Uvntonaie wijucwgan Inuike Ijinöwiv wordt vaovvaslaU dat hat l noch aaa Holland ontrukt Hl wtr den noefc al wonlea ratotaraaltonaHilayd tiet aal een fefwutrallaeerde zAn worden t een btMuiir dat felefenheui biedt f Iddadice neutnUiteilaadwndUtea all itwhlaad in 1814 befiag ta vaiUads w De al ileene indruk it dat de queetle UI korten tijd op gunatica w jaa aal aïa eloet MARKTBERICHTEN Coop Talajaravereeaisiai Caaia Unulrekea UfWMM MaMg Kropala 3 80 lt 2a soort ƒ IM Mti bloemkool 7 6 W komkoouneia 31 allee per 100 apinaaie l 17 Wj Abar ber 10 so p aeleia 4 iS alhaMr lOU K b peen 20 2t radyi lA 2 ai raapatelan M nbarbar 1 102V eldaria 110 2J0 tjaloCtea ƒ O 110 1 20 alavaUea ƒ OU 0 83 aliea p 100 oba aardbeien 1 63 1 76 per peald MtUWUtKIilIUe a d U88EI 20 Mal Ooopervueve ruinbouwveiltog Nieuweiw kerk a d Uaeal Omatrekan Baf kook komniara ƒ 1 20 Sa aoort ƒ 1 7 1 J0 kleine halve komkonanert 10 IMO bloainkool llJIO 20 90 U aoort lOJ T 11 10 uitecbot I 2 60 310 ala ƒ 10JI0 2e aoort 1 0 4 0 ilaveUaa ƒ 0 4 1 JO allee per 100 apiaaate ƒ 7 tM pw i ot ben poetedan 37 90 per 100 K G paaa t 17 90 rpdija 2 40 2 rataibir 4 par 100 jioe Aammwd UJim kroftes sla ri ltK aÜMt ii VV I Tfafrirbt er iS riiff tot den voé i nden 4af Z aUK Uit nia e noattOMlMgl lot uiIdoor iiljke wint boktor tol MM ba a olk lirooj weer nu Mljk naobtroral K U4 waniiMf I ftvKHvicvniw onUoeaeeriaiakeM Hl KOrHPtSTFK an WETROimnS van GOUDA brenfon tor algoneeM kak au dat van 22 t fn l Mei 1 1 op boa Na Hl van hel I renaniddal aboekJo lai varkr b sija Ka klaiaaxUnpalis lt ent GOUDA 21 IM n