Goudsche Courant, zaterdag 24 mei 1919

WW mcnitJiiiT Twe0ém Wad ren u mmw IMotorbootèlenst Gouda Rotterdam W Ma ELSHOUT Tal 347 Gouwa 1869 20 OOUDA 0 Aannamer van tr naira att la w tar naar 11 plaataaM Riiks Hoogere Ojerschool ivsrntiiiviNO n niauwa Zaterdag 31 Mei Woensdag 4 Juni a s T n 2 4 uu in het SchoolgphouwOouda Moi 1919 2305 25 De DirectPur dr S S H000STR4 ZOBKT vanaf hadan de Nieuwe Vleeschhal MOLENWERF 14 en U duot U een belungri k eromvoordeel 322 2b LAPPEV v naf f 1 IOh ipond RiiSHlHF 125 HOLLXDF l2i n p BrEF rUKof H AS 1 40 KIBSTUK 1 5 GEHAKT 1 n Dairelill ir op d vnn 8 t t I pn van 2 tot 6 uur Zaterdags den gdleclen dBK MinZHitm nnhpvel nd C E FOLKERTSMA en Co Een goed adres voor not on dtgoll k varfwork Is da firma li H0lLllHDEUiel8kiiili36 M Belasten zlvh met de uitvoering van al e voorkomende werken betrefl nde nil huls n deco ratte schlldersvak Inlichtingen en prijsopgave worden gaarne verstrekt l van Dr MONTREDX Dadeli k Brum I Blond of Zwart Baard of Hoofdhaar Beslist onsohadelgk PrIJs p flaseh f 1 25 m f 1 7S SANITAS Een extra trefn met Duitscbe drukpes K n en een geibee 4 vfrdere mtrtir sng is op vencoek van gxaltf hantzau naar Va ajil ICH gwroaüea en dfliar Vnjd f aangelco iihMj Do OniUKbeire a ijnen dus voome ine ii te ajn het toirtneste aovwoord op de vredewrtwrwtMwd o der Ci al eonten ie doen Arukkaa ClenHnoeau hetft Rawal P ret voonitttavan de o grootiR 9uinim aelf zijn leed wezen boliaijd do t kij htt ooderzütei vai de oommfaale betrrfenlïe de o erleij ag vat den tekst vac hot rrjdes verdirag niet kor ImllHgen Lr Ia geen redeen tiröruif zenrt de tnénjetef presidait oolany h t Ofi W€rp dat aan de Duits he gedelegeec dei ie voot le niet door hen m onderu ekend Na te hebben heftnneinl aan de dMr P hon op 10 Apkil In de Kamer Vn ant woord op de lD erpella Ie van Lobej al go eigde verttaTinlttn bes uit ClemeBcewi zij n Khrii en met te z ggOi d t h fltansdipnnt van de Franflobj ro ewln üu vai alle gi alüeerde en geawocieerdo rijgw 4ngen ia Deze zijn o ereengekomeo itn t t van het vredeeverdrag nl i aan baaj reepeoüevölijke parleoi D ei voi r ie I ggm EtD £ k @alaQh lagerbencbt vaalidtUoer meufront mejlt dat Brrt be vtt Strvhialie trotj cn reeni9d atet het Sli viaicAi Brit Ito ligijen 20 dezer de lU f K wi i vvt drcvm uH hun vooevaawiMe Metlitig ten nojrd in van Medvve Jyaijoaa en hun zware v cHo en toebiackt Shtfaftnache j otpun kwatam Brtelea ea 8er i v r u ai kt n D acitoifVaM W vaa den vi Bd de naar bmh fiCk o i ia vo ln Hrt taakt ki mbéI uLWIJJee gecet GOUDERAK Advertentiën n abonnementen o dit blad worden aangenomen door L XWmVMT fwdpraif CIRCUS UUcebreidr keuze STROOHOEDEN en HEEREN MODEAIITIKELEN Heeren Dames en Kinderkleeding 1 Cnqrof Endetailt Zaamladar Zaamdoakan Sponzan Dwalian CpooaWarkbap lal CoooaatoHara Bna l eha Basama 1397 UI i nz tu T ANDERS Firma Wed P UITENDAAL Bezem en Borstelfabrikant Kleiwegstraat 1315 Gomé Haarkleursel I HEMELVAARTSDAG GESLOTEN + E S D E R S goedgekeurd flerdennneslrul 9 DEI HUC Kleedingmagazijnen ROTTERDAM 2011 20 RUIME KEUZE Dames en KInderlioeden Ohlqu modailan F W I V ZANEN 20 O Haven Ataller voor II Moderne Portret Fotografie it VenndtKii m garneeren vai gedragen hseden A GREVBNSTUK PEPEBSTBAAT 26 1SS9 10 Aboonrert U np dit Blad VOORLOOPIO BERICHT WILKE KOMT NAAR GOUDA 9M 0ns t3 mrlitnnt TWKKO £ JLAM£R jgufBWThtBP ViwmMpenMa Qném m Ij wi rMw giawtt lm ntttèmeMb fkHMt owi owUrw jBtwwUtrlwcw IS e n ck opigc m h cwt éoni M a4 rer reroloMe ni butverwactitan Het 4s nfet pir M voor mr TroelstM ie jen iM M temmms di htj in veoiiber door z n onl elco tlct ptirMisn iMMft K Mkt neet Ja w g to Iw ven 4 Niiié nn 9e regveiriav tiMdt i limut te pinwla i m a nt in Mavd die in kneti 1 HU lU g wri Nf i meitiémiWi wat v mr f im zu beeft a wwnntit eq imfr oeaelueM te t 2ij tutd Biet Ml wedH ti t veik in het iemh r te Irton n 1 d mrit om de Mton Iteen Met dl fr w ge r weehtwi pmMilielt men het I Mot men Hti ivimèim epl4aHR8 van de éMUtUc en im RSdi mm ¥ m mhuni bi die leiMMt Steten veiUeuoË v iIJmwH Jie elnh iéM U NI tM ft ftaMi fiiMfa Mr ïal heer Tr Bl tra jeo ty Y ïopde de h er Miarchahi wt gewekt jiio v rio hy Ö ft heer Troel kra oe eii d rtiW tSn Wht dieit her i iy m li t leV iwk BWitwwrd p iw ViMiff wfJ H ten de jopvitting regeenmglWiMt zoo voeg ie He Mims van ftiain n a Piin dMie keii erj by l lin Nov A afceK verjww wrtoouWen Eei ifemwikt il die ten Bid op het Igf Zoo v £ iiet n Noveml eT eji atl r ieett w e luet annlere dan iMu liatH Tevtrouwen Zw liabg i Metawltjk tot i volutie wor et blijft Hieir eiiing zaeh vei ffwii8eei i o k ter 1 eedienni WaUimmr de vnmweiV en de kuiJ jMWiBit ir Wt dnt Inog dezei d ren tracht is auto s met munitie Nederland bannen te wmAkelen De heer Wynlcoop fulnuneeide nog wat te en deoe laatste mededeeling Hg i Mt mets Twa B d atemimi otw het otitwefp temrien de 8oe ilx ten en conununieteti te Ben sooriig l fk ontwerp dat feeireffeode de Ttturwapeaen en de munitie vond bg de heerem Schaper en van Ilftve te n bestryding De eerste vi eesde Hilltkenr by de toepawing de tweede beMei nie kit dt ont w p ooneedii was Het booimenveTluial van Ajoeterd m was iieel andetrs zeide hu De bonyM ii£abrikan Hofman stond aJIang mier rvréenkïng vtm in connectie te ataan laet de pohfcie MuniBtar Heenwkeirk vond de discuseie wr dit enderwerp no raJ overbodig en ging op deae dwaaahend met m H najn er een loopje mee Ook dit oatKfVrpjt werd aangemomen tegen de stemmen art de roode gi oepen m Mlaachien zullen 7i zelf er nog eens dankbaar voor z nl fhndetyk kwam dan de ininmtti van Onderwijs aan bet woord om de veJe sprekers te bwwitweoiden die ovei de onderwyzeiawlansaen hftt woord hebben gevoerd Minister de Valser heeft in een knappe p0de zjn standpiEtit mteeng ezet Handig debater 1 uitnemend spreker heeft 7 xc xijn bestryders in hun zwakste punten aangetast en zeer onaangename oogenblikken bezorgd Z e Minislxa was met zoo naïef geweeat niets dan bevrediging van zyn voorstel te verwachten hadden met vóór hem de miniBters Borgesius en Rink reeds ondervonden dat een aanvankelijke mgemoroenheid met een ingediende saJansherziemng bcht in ontevredenhedd omslaan kan Dat le Mlmstor zich b z jn herziemng op het standpunt der Bovredigingscommisflie heeft gesteld hei spreek haast vanzelf met de Mimstor ii daanym i eactionair wel an KanerUd sooais dr v Ravesteyn die t aa dezen woraitgHw ingaat ai terug wil ttMur Ma ottdaa doer aUe p itijen b fftt ven stryd Hm jwst waa da kannoenng van den SteMter dat bet mteeofuan van Groen ▼ Pnn t iP ea van der Bruggen schadelijk iMfl gawMat voer bat openbaar zoowel als voor het b aonder ondw oe en hoe geraAtvaardigd de ho dat hot weder m Mn tMddmg iKHuan van bede morten onderwas ea xesan veer h t gehaele volkModarwijs z I alia De Uuuatar haaft op één punt maar ook aiat weer éam op Afci punt inta toegegeven Ot claaaifioatie dar gemeenten wordt InCMchMM eld van 5 op 3 groepen deze inAvtlog geheel laten vervallea wil de HtMater tot onzen sj m t Wat de salajnss i betreft lud de Minia Ml gaaulÜMd k aucees door op de foutM te wvz n dewr het orgaan van den BMd van N d Onderwb rs gemaakt walk bJftd met maar en met nuader dam bet dwrgaan van dan RiikaduurieWalag varnunde in rekening te btwigea De fout is 1 V kewMd maat hoe ia er gewerkt met i foaticva cijferB Moesten utke fout i Bl t Kktkamen dt beer Ossendorp ericetv d t d y n Aiynl jk niet juk im tan im aadami kant Mt da lliiiii tflT via Unc wel at tm mmüig vaar Van 762 gemeenten heeft de S seeriii de salaniavarordeningeii gekregen in 17 daarvan gaan de onderwuzers door dexa regeling over de g haele linie achtwuit De Miaiatet vindt dit met veel 7óó licht kunnep wü t m t t nemen onder die 17 zyn Enschedé 7aanflajn en Amaterdam ni t zyn zeer groote aantal ondenvljzers I e Miimat r heeft echter alles g wonnen dank zU het gatwatnudd l het groote wooivi onaannenie 1 iJ k Ëen zoo botte afw fzing vaii aüfi pcvmgea oin de onderwtJzer aaIai i93e lwat te verhooffen viel tegen vooral na de beslisaing over d inotae Oaseudorpp laardoor de gemeenten voortaan de bevoegdheid zulIfin missen bavcn het bedrag van de wet te gAm Deze mobe is met 65 22 afgewewn m v6ói Bi tmd n de roode groepen 3 Van de vi zinfugdermocnatAi 2 v e hbflbralen en de heer W fk V orvolgeöfi fterd de mdaeJiné tfemaen ten In kJaaaen beiiouden 57 18 st mat deze bê ier aiii dat er 3 klajutii zullan k m n in piaatR van 5 welke wOmging d n mn 1 Jan jl zal gelden Reeds hierbü Ueeï dat de Munster de gtullktiDO had opseateld en hoe onbenapelgk de machine werktie Wel niemand had uit h Minlateiw ve dedUtQng Van de clafeoficatie hij de algemepne bescftouwingyin Èrevoeld dat hiermee zün wet i u staan of vallen dat hier het doodende onaannem fk zou kÜnken M i de KAtiiolIeke h er S ten kwam al v66r do fflnd ter B l jwoord had gevoerd verldaren dat h wej Wen de ctasa Ï1cati was doch dat hy er V 6r zou stemmen om Ie s ert niet io gevaar te brerigen E i me een jèugdljf parlementair kan vergWe doch diaj dooi ftibbel duldeiyk toonde rhet lif nisini eJdra 1 aa hét gévr i de oond ii s Mlnfsteirs nonÜ gehoord jlp n annen fiji k Hes Ameul lement werd f if prWorpejnj l Daa i éa heit n1 iVe 4 26bis mÊ de jaarwedden vastPïflt ma hier nog twÊ te winnen z n voor onze onderwuzeraT4Er ftiaa nog hoop fty deïvonge beslisMnlren Van meai desnooJj fi B n dat het om n begiinse ging wtféTHeeliet te nwirchandp en viel Haer gan t alSeen om © en aaatdl iraldeais meer of miw6m Weir was dan tJijh v or avwiac tmialnn niaiatar m kamer Zea had het kunin sÜn aoo ia kat mtt geweeatl ire vaLbyi he ft xijn wark daan Eemt heit amendetnent Omendorp Varworpan mlit 52 tegen 28 waarbij de rechtache phaliu Vuratrekt w door de Vrije Liberalen Dan Kelelaar s verhooglng afguweultt ituive i echta t gen links 48 38 Preiice zoo gaat het daarna met de amendementen van den heer OUo die zijin vesbeteringen in dneèn had geaplitst om aJ zonderltjke atffiiuning daarover megelyk tfi maken Daar waa een varhoaViAg b dip slecht 3 ton zou koatea Raehts I mterdc met eeoEi igmMmd met 40 tecen 33 Volgt onder groote bdèn i4elUng en rui nioci het loigeti kken en door den heaiKetelaar opiueuu infacUeode amwdemaniiHitlten H t wi rAt 62 t tf B 82 neergal stamd Ben antendenMat Vau dar Laar dat eet gnnstigar k Oiafü bij dan Uia iter heeft gaJ voluien ondergaat een gel k lot Dit voor stel wilde de laaliBte 3 veitoOffingeti alleenj aan gahunde onderwUzers ee weduwen v r leenen Dit amailtli n t ïi t den miriJit er vrü ohverschillig een aantal leden v an Rechts stemden © r dan bok Voor nraa er L nkerzjjde gevoegde mm wedalg voor deze viüzn idie een onbillijk ve c iri m ta i are rii Met bestaai BI t 48 t gi n 3 vier ok it r4 ndenfi0M De Heer Albèrda die t te voren ntt krat ht mail opgienomeo voor de lui rwuzerfi die aotji s Mlnl leM ragtilng xouden achteru ti aHB was zdA odtbtemd ovc hrt nee jtR iim n van aila pogingen tct verbeteHné t Ï U Btwretting vjroeg o er het aitiktl fc h i d M crat ai an nnmunjten otuütlttden hiu t tem sad h t artHtel dat op fïf fdwivüïie IB kat tt ii iet o ojprrWr m d TtlndertoelkgeB te venfogf 1 te M r ter verklaarde ai l oni meeihlijk en dua mbduttte i dt re poging tot v fri eterfng Het biöft teti hoojgste MO p r Mnd per jaar Dö Kamer Kit n in de veirgoediiigen voor l i tcten wtiKdp een retks amendfemeaitfn de tmidncht vrttsfljt Dinsdag voortzetting al het dan niet l t ptl a avMida atrafw fv€ ren en dat In dwe wannte L De Vredesvoèrwa rden Al da DiiïtoolMrs ni t tmmkBmmm lUt v rtr li van Wiff of Oo bes rakln ren t 9 iii um htéiu Oe mkUm imtMém SMiteclM Mta Urn taa n mm opmlmtêm p m Mi omUlm wmn hmk ontarvrp vardrttt hm bswegiiiv In llfoanUtan ON OVBRZICHT wW ioiei zdch nog niet zien De kweatieaian Uulgei fjo en TurKde zijn u g n t gaar a ivjrtloa wwr lii den tpnetel ge Hwpl Hullen h t zoo moeil k i op o cljoten terwijl Wilson er 1 hue zat het liui riju aje hij er XOKK u 1 Gi toren kw anion per specialen tri ia ut Ba 1 jQ bcheudemani Ertuergnr Lemüurg tgra at BemiiJrlf en otul e gtnetu htieren lu 3pa ai n U rucdOf If v etgezelJ van zeg Uoi IX ikche giddegeerdem fani eurUe u Veradlui Dea oajuiildagM had een langlurigo bespreiking plaats Avokida vi itroJikïn de deeinemtr aan deze cone rculie wajüT oajir Berljn in VömöuI tt OQT Brookdorff naar opa v rok beolt il j aan CleaLoncoau weer t de DjÜjschc nota 8 doea teekoinen de een hxndeleiido o it de luaestie van htt DuitwJu partl OU lore oi iendioni m net buitenlaiid de en 1 c over h t SiTboÜBrecht in antwowd op Jo an w OJTT Imota van Cli M L tK ihC Ihaaii 09k lu dv iiyotoute a lien iiD 10 zien dat de gootïBociiet rdoii in tl zoer Ijs ig pariet k iiien al d 1 u t 01 ars bewla m gouden ni te teoliünen iida n zf de Uul y New 3 d t htt geal l lijki dan blijven ir vöjr d goalleerden twee wegea opoji LJe jtftQ la het verdrag lo hor lon do andere hei lAnii to beAf tten IXt Uaiste al eon fduchiu aaii zijn M t ddt er ymï xi woeden buiio £ r bestaat ecaifje aaale dUig 010 e luoeaeo dat macmcige olemeotun in Jiilvscitland niet ware ZJuden ziju vandie p oaiiug M iF de bezetting zon 1 rampapo dige onlornomiag A e z e n voor de lanieii Uj liaar onJer k I len Zij zou een mJi epa hldu u 1 1 b r c 1 ing ZIJD van den dlonatplioht n vd n het gob ui ieQ van groote legere voor b iniuiieren van eühuldtn hij eei nok oud lam calagen en oawdiig v oik Het zou de ge ai Heerden in ge icnillon veiwiukelen die een njko oo t aan uoeLiJkbeden sou opleveron Zij sou lut DuitsohianJ zeker niet utetiT persen dan dat land m staat U ie tiBlalMi Zij aou een vreacbaaie regeHsg tl Europa en de wereld ioBttlIen voor QabepaaJiE a tgd in bei voiaeDbo iplui te rug te brengen tot eea veo ten grap en den weg bereiden voor een en v erraijdelyKe oorlog De moei Uj iheaé m een Beoiacugeo vrede te mae 1 imM UuitetUaad ala bet kma aan vaarden met haop voor de toekoo naet vortrouwea m de gosde trouw van de ïeallteeoilen en met een drang om met ivkLl jn sc iulden te betalen Bwarzija olie plaats te b arneinea Li de gi uneeo chap der voJteren Ook de Daily Herald het biid van de ftrl 3ider8partij pleit voor de Dul 9cfaer3 HH b roep besprekend dat Duit ehJand op e V S deed zegt bot Vftt kninnen de ii tinkanoa antweordeff Indien ziJ op rec it zijn slechts dén ngi Zij ttUDnen ukel h t aataraord ge en dat leede door Iwn gedelegeerden la gff ven di Wj irlj 20 VAD ppotaat ztjn a fetreden zij kmi ion enkel aatwwrden Neai éaze vrede s mei OM vrede er ia nici Aéo aHiea in die iet Indruiaaht tagan de vnytlen pinrteQ vun Wtiaea Reeds 5 Juni moet WiUoo naar Ava ika lerug Maar men kaa met goed bagvij ptp hoe men vervaok en kan dU bet redcsvardiag iu de OM ate week van lum gtiteakend aiaet woiden Want er ija heel wat uooikjktf vraa tukaoa dan Iftl van Fiuma d e nag onopg ki t iijn Hu kiad la m vaa dea V Itanbend Uit ffeftlotea Padeaawskl kaait naar PsrUs jixug flu daa Maat da keae Paaladbeaan el i mMd opwieMr kakvaWd wMd i De vfode mirt SMwah OMlHiiAk t gnata moellijkhAiea BongaaiMba aigeTaaa daa WMapaVMMMMMMWaaHHipM h ü iM W f ii wacdt MuaU in 1 Ltu vaa a Muu ruLMt U aau ku tuM4v kl vuu uan vgaitd tutcluM wu nkd iiiMti zw re verk b gtJuotwi auuiMi va£ iiUUueae ati4 wn 11 eocl j wt ig V ivtueobhnk ijtfiitM inMni 1 ett rvaaot h bbm wij de ojgtiU LMut va OiB v Mid f b aiaini n A mitin pi ji ut kaar a s lMMMk ruaB Hktuu ue rioufl Van Putnak ip i oj Hjj utMJuen ew gtipaiMitviidu I iu iHut a a t il JM £ j iai V irvolgi u wij i m Uaad lit liUMkui w dt fjuBfid dat kitl a iiiol een wetajcuwu p v or uehorvoru lJ aa da Kt ütak vm UkXi lnq iat aMi ai Ofduu a iHut ga da mloialer voor laiiii k e t lu ikt Mtf rbuia ntoaijfiNwaU dat iKt ai uaaJdaiMil de Mieaawtieo sj iilrvaarwu 1 e vtv lti zijn ïn fatt ver Iag did d aadivJkwii u bij eao jaar gN daa bedt iBMiaiMd em dat da i regr Wiii v var wvzunltJilng veoraeAdo van e nu wjeaaahjlie wg e a r jag iu IndM ivlont gii 1 tklo tibk uitxii dtu bH WetKmtrtorp viigAaM jle baof o varwiiieeu ou wordiu mr een ganetmaohipp lijk doiuutfnitut M do bgjL iMi die lerlft luoneoben ovrer i bit Mbgon sul b u un en bemadttagni o Il idfttoMl t vuofwe In Op de aamtie wHmilf MD dac oiuudiwd zaïi ht parte em ilM deUdÜflWe oavdeaj vannen Mo tmi vMNMiU ook de motlijkhivlen Akaidtaao HIJ aokroeJ d ullbarateig 1 Afg tLtua toe aan d owrm In da s van We n iarl ig fan Iwkije Mm paAhdIlsMhe po jStig van den l lr om vt4nljok4iden troon bi Hohragen a nan ooln e d cno yaopagaoaa De rego r ii ifi viw plan t trtiigo ini rix b vai U di mf ai tel dNvinsm voar dra invul 1 hei gt l li d v i A oUen A e iHtAn haire bo iclierm nd Monden l le iwi luioHen toen Mmittigki Hide iftt de ijmiw vnn ImU la ttjn geh el 11 geem twiJM onderb vig en bt i fHttgd wai doflt de gebeurtmde n van d n op ttiaid li du ptUteland Ktrlaten mwu k troibeJto Jzloh lot enkolp pi atsrn bopoaW tiidden Hij pi e e vt nltr onder toejuich ng de hoiidiBg vna htt Iniwcho loger w van ie Indint e polldo ÏJlj e on u en w r hm 9 Laropeatton en WO Inlidrrf godoo I Dij oiriu fen werden to g ohïev m aan i OOlKHi Ih en pohHe e r imea Tot ie e O LOn i che oorzaken behoorden de ver wopwitin en van de griep to do poltfloKe oorzaken ociWvTedeoheid ov r het ultatol biJ de tnvioBriag van beloofde hervormn jen I M bii wwea dflO no de nleuv e r yieirpt atra bepaHngen van hn Wou lft4t Aat gekomiTi tegen rwfolutlonwre n inareliifftiactko dadtn Deze bepalingen htb bi n bijns algemeen vwtet uitgelokt maar Ij waren noodzakelijk eij ui t te ver mijden gewoe dsorda e r lii Indïff kl ine groppen m nwhcn warm dï van eU r Rt ring d vIJaoI waren Ht itv ftiner aa d be W iiwniflüht over ti brwi T on dp bureauoTMlie naar ha volk Hi nas de pol tick van de re ecrui nn Indtö lot en unie van grooie z If bristurondb land i te maken BÜITËNLAMISCH NIËIUW5 DUrraCHLAND Om een schedel Lb soinxlel van sultan Idakaiw dt uil i uitecih OoMi Urika ooar Duil oliluid is overgcUraoLrt luoft bionon vm maMiden JMTï de im lnche rogatu mip wovien o er luu dlgiL 00 luidt art Mi van Ie bij zpndtao b ftlin ii dor vredesvow vanrdcn Dn NMiijik 1 t te cww gaun In or meeren ntiar d verbUjf daau an dtu bageeaden ohedcl on heeft het o gendeer varen lot aan da ov rha llglng vanMe vredesvoar aarden Mtm dtn I ni rhen nu ibtU iien het beataan van den h ie4van SU tio Makaux volstreit onbeikeml aflpo nng hebben goieerd dat de ne crhoofd taan UMcaoa in eea geveoht van Oulteoiie roepen onder kapllete Pr nz tt en den i tan d r CV e n het b van de j pen flO g Wienvélfl Is Daar de artud 1 van Makana 1 t 4 mgwekkfmde anntondtiat ie tcenjBfTkeii vertojutto Ie hij v rrooedelljk toor ef9 owderofloier van d i romp gent lieMpti Htj ia eehler idet naar DnlKach iaiid o eng rai t waanw rlmlljti na le hl 0 M Africa begrtvi i DuiiHCh tend zal hem dns niet aan de Ragrhwht r gewing kannen attt vemi KapHein Prhw die ndiWKrtlien nadM e o pholdering h d kunoeB geven U acdert tW gEMHniWW CbooolBdamelaje V Fie DuitMïbe mcL ea gevren zich uut V refinde uoU it van het bezettingalegwr uf Cmdet ze van de e aoldatixt v i ohoolade ikriJi a heeft men ze nMit den oaaui LhocolaleuK tw bebi nipi UI In de dorpen cliwras n Vl9 oh Ith nitidorf maakt mea ita i meo door aai ia ck a aan dei kerk t t kend SNGBLANa Niauws uit Canada Vt Engielache bladen bevaitm nadere bij w dirhwdii cwer h sc4i fl b irind van de fitakera te IPnatpeg dat een Mei erde f itad galijlit ttH hneit geen M rrafturh of lo oalatfke vdvMb ihig met de Ijul en waM 1 de po Slen ia geheel on rel derd Br vOT ah jiMii g en aouran en met dtfowlNiBg van em orgaan van de sta l ers Lr dringt nu bovendien nog tn Waiilpag kaÜMii gmt gMMrett of a De bsakan cija g nIw ttiowa oa uu zij w t te do HtaJug van t t ttuuiAiMUi en JaL4Stailtati vtvr e ir uuu MtAuu lüiuneit dueu A iJMoU i Aijn ecwer eK iionliiAtea v XM iMStHtU hv tltirgVbllJMI U tKTIKta h t A iKtip gi vi Agd vaa de btreiei poi ü uU 11 t nouniwioitn vtdi t antiua tHt van sol oMtD Mtii rt dat de gMtkwntltpvl Cio UJ run auMiuat tiah bij itf ata d i0 rou t UWIlitin lU jorwkto btütgi ook en groote Ma k lirf LOUMUJUUHMI BijU tkHH druK MH UM UMH prvpv audn tn We l Caoada 4 Oe geiiivio v M ooivagluf g i W 4t MU voor u i pliiii uuti tHMi oot Vtw vtvoviMl te or M ii uiM tiu ulttttauclaii ca program U HerKiicdva m do Hjdro iJis t ii c t J Oiititu t oww nu 0CiMppijtu bij ilen Huturv van de Magura btt ieu eeiparg UM loi tl om t atakou ttuzlj wt n üuii u aabuiurawerkdaf zonder eriau tj rng van lirrii TTTtfiwri FBANKJUJK LandJ u oa kinda voar d eu a ar Y uuaM h kiud Ktaut lliwui de ita Ut t rtu 1 vam elf ftpooiuooa Ibtttw tvuti r bet vufinijidM ffarmti dit b bet m owjh ooK eotiii ii Ltndru Iwwft zlju AjiKeem nof at vvijzigü ilij heelt vole uiitiAruwwn ga iui dit iiAtint hij t n at er vanhAar t urd n tt raakt hcui mei iAut iljn oo bloida iclM d i o iiit beui tooh laii aaimtrlwiid iu den aieek u iMvn Ilij ati in zijn Ci ii ufi n uoitteroen vbUoinuu mi Hw ilijk vo4fr zlob uit U alaron ITALU De Stro w boll werkt weer Ite TuuMpawende berg SrotmboU la ii TftvofUl oHi b uur 4Ö gaan wor Otaen keelt ionteod nhOou opffnitM Mfi die braiidMi vtvoerzHMtdt hebben Tegr lijkertijd iwaia er Gtm vloedfOi uit zee o ar luid iio tKïi mirrrtm dBttde Cr ilj i til van doodeu en gewooden an Mi dm itk ii hulp g ondMi Df uttbwating duort hpvlg voort FINANTIEELE BERICHTEN Bandelii en Lantlbouwbuiik Oorlnchem Dordrecht Gouda GroniHKen Jn de Vrydag zHÏ Mei gehouden jaailyksche algemeene vei ïradenng van de Handels en Landbouwbank weid dooi de Dfrwttle vai lhg uitgebiucht over den toestand en de ver richtingen dèr Vennootschap WU ontleenen da taan het volgende Du wei kzaamheden dei vennoot schap zyn wederom Iselangruk uitgebieid Het winstctifer steeg van ni5 278 96 ovei 1917 tot f 228 124 97 ovet het tioekjaai In den loop van het jaai weid het Bankeiskantooi van de firma Ub hens Wieisema Dyksteihuih Co te Gmmngen overgenomen De winst van dit Hankmiitkantooi IS jvei het geheele jaai 1918 aan de Wmet en veihesrekening ten goede gekor en Uit December 1917 was het kapl taal de Vennootschap t 2 000 000 Hieivan was m totaal geplaatst f ösmo UH Decenibei 1918 is totaal plaatst f 1 427 6Ü0 Het werkkapitaal dei Vennootsehop ts dus uitgebreid met f 786 500 In de algemeene Vergadering d d 12 Dec werd tot Statutenwijziging overgegaan en werd het kapitaal uit gebreid tot f 5 OOO 000 lei wul m Octobei een besluit genomen was tot volstorting dei aandeelen Als gevolg van dit beuluit vwrd het ffastoi t kaïutaal f 1 800 000 ïh Jamuu i lftl9 werd tot uitgift v ï 1400 volgentorte a ndee en f wO overgegnan waardoor het gepIwttBte en volgestorte kapitaal klom tot f 2 500 000 r Hot reservefonds woixlt na aanneming van het voorstel tot winstveideehng en door buvoeging van het Agio tjehaald op de uitgifte van 1400 vol4 8torie a ndeel n f 134 187 54 HH tovfettaan crediet uit Decem bw bedraagt f ie 156 555 waarvan gedekt door borgsteïHngen en onderpanden f 11072 856 De onkosten btjhepen over 1917 f 41 tï97 401 en over 1918 f8a528 41 de netto wifet was over 1917 f 115 78 96 ov r XQ16 f 238 1J4 97 Voor aoBdaaUMiiders komt beaohiMMuir f 9 Jie7 f f 11 05S door M w e w a f ii üinjlh oqdtfrB m den Io p ii IWt 8 t rente btfbetaaldi f KW f t Ovm de verpHcht vpljfestorte iten deeVn en die m 60 storting wyi dt v OiAasia IkcÉfeHtJa V