Goudsche Courant, zaterdag 31 mei 1919

Tele Hio ftnet Gouda MiigatMni Tel No 410 J v DIJK Ca Tram zicht Riilder van Catswee 9 Tel No 78 J C BINNENDIJK Signrenfabrikont Pluw SingeUa Tel No 600 R A EAHUSEN K teneing l 4 2562 13 Laat nfü Ut Woning Electrisül Licit J fM OP0M grwtIng D KffVraNVS G A BELONJË Eleetrtsch lAttallatle BureaH KelkerMfVat 83 TELEFOON VU 2479 30 LANSE TIENOEWEB 27 GOUDA Tal 313 i l a tut tl fHt llKT 9 Mtkmtnmtmrftt ttloalobin 9 R TAN LOON n OLFF C GoiKla Kaarsen Op MAANDAO 30 JUNI 1919 des avonds tiui 7 Utif ztiltt n in lit t ijóiel UE ZALM t GOUDA it n ovurHtAun van Notarif MONTIJN aldftar publiek wordon geveild n vorkocht YrijwigellirliNpJiig te oouda x In hel Hotel DE ZALM aldaai op PONDERDAG 3 JULI 1919 bü Inzet en op DONDERDAG 10 JULI d a v bü crhooging en afslaK beide dagen des vüiirmiddags ten U uur ten overStaa i van de Notarissen MONTIJN te Gouda en EVERWIJN te Lochem van de KAPITALE in zeer goeden tan van onderhoud zijnde Hofstede genaamd DE NIEUWE HOEVE nr 1 A aan den zuideHjl en dwarsweg nabij de ringvaart in den ZUIDPLASPOLUER onder de gemeente MOORDRECHT bewoond door den heer Jan Goes met stalling in de wonimr voor 38 koeien en verdere stalling en berging in 3 schuren 3 roeden üzeren hooiberg wagenloods varkenshokken BRONGASINSTALLA TIE uitstekend proefhoudend gebleken met ruim erf werf weg berm tuin boomgaard en water en OrvURSE PERCbELEN aan elkander en om de woning gelegen uitmuntend Wei Hooj eo DouwÉd ter gozamenlijke gj ootte van 84 Heetaran B8 Aren 30 Centiaren De landerüen komen met 1 Jan 1920 en de woning met erf en werf met primo Mei 1920 uit de huur ter aanvaarding De betaling der kooppenningen heeft plaats by de aanvaai ding der landeiyen op 1 Januari 1920 Bezichtiging alle werkdagen mits gelegen komende Nadere inlichtingen by voornoemde Notarissen terwijl bij Notaris MONTIJN het kadastrale plan ter inzage ligt en notitien verkrijgbaar zyn ni den 26sten Juni e k allo liUande en gelegon f GOUDA Nader meer uitvoeiig herirht volgtlater 2488 20 j it TM Mi Mté liwiljlejt M V ALLAH ft Co s Ken tUé fabrieken Klelwes Hlllisacatoera toeging pertoneel élhde Bérgsingël kunnen aeplaatat wOftflkn BUKffiJRlDOiMfflin Adres FABRIEK 3 40 Stalling Schifeimniiioen te rOUDA op UINSBAG 10 JUNI 1919 s avonds 7 uur in het Hotel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van Notaris J Koeman van i ig l 39 Ruime aeleaenheld voor ultepannlHti Beinraarptaats voot Automobielen Molopen Rijwielen enx Ongeveer 2 minuten van STRAND KURHAUS TEVei S REPARATIE INRICHTINO Men lette s v p op het juiste adres Mi O TAP Katwl k ti aat 77 Amnbevelfnri te Oauda als 10 aan de Heerenstraat no 144 tot en met 162 Alle bü de week verhuurd no 162 voor ƒ 2 25 de overige voor ƒ 2 een aan de Vrouwenstev no 2 verhuurd bü de week vo i ƒ 1 85 een aan den Groeneweg no 81 veihuurd by de week voor ƒ 1 75 een aan de Geuzenstraat no 9 verhuurd bij Ie week voor ƒ 1 60 en 2 ann de Konnjnsteeg no 55 efi 57 verhuurd bü de week no 55 voor ƒ 1 65 en no 57 oor ƒ 1 80 Itieoder bü notities Nadere inlichtinjjen geeft Notaris Koemail Ie Haastrecht KAA8PIIKHUIS te huur gevraagd Aardbeittil Asperges Bananen ShKMwarppeiftrt Ottrtteiren Nfiewwe vijfpen Nooten door S l tJER Kruferlaan 35 2473 30 VANAF HEDEN Belangrijke prijsverlaging KOOPHANoiEL TABAK Ten overstsan van Notari = PITLO te OOÜDA zijn de geÉweo en lanierp ongeveer 21 H A onder Waddinxveon op 28 Mei 1919 ingezet en metde VGrhooging gebracht op perceel 1 f IJOOO perceel 2 f 6000 perceel 3 f C20 perceel 4 f 14000 poro cl 6 f 6500 perceel B f 9000 perceel 7 f 11600 perceel 8 f 10500 percealan 9 10 tn 11 elkf 2000 en perceel 12 f 20 000 samen f 103 300 2472 32 Uc ataalaa blijft bepaald op Donderdag 5 Jan 1019 te II uur UI hft Hotel 1 k Zalm te Gouda Inmiddels worden ten kantore van genoemden Notaris verhoogingen aangenomen tegen lO oderverhooging Gouda Fkma D G VAN VREUMINGEN wihtetpaat ao Een maagicwaal j iMWi Hi iif3r n u L n i m ï II I Mri w 1Ss iiT iiuiiiiiDi iiiMni iiffliii iiiiiiiiiiiniiiisa I KLEIWEG 31 i GOUDA TELEFOON 552 Gen maa waal onlitaal doordat dfl maak ziek i en dui niet Bterk genoeg meer om ber voediei behoorlijk te verteren Koml Uw niaa £ te hulp met de A bdtfiabletten voor de mêH mt geruild na eiken nJétfltijd twee Abdjjtabletten voor do maag in n U aRit apoedij geenlaat meer hebben van maagpijn het luur opriapingen miaiehjkheid harlwater caandere maagoagemakken Eendooa Abdqtabl Hcil koit ovefalf 25 en iUt h eft U danvoor gcruiDien tQd gea H g n Ei cM rbodfeit bri d met onzahulftirthïéblHl 2 S 0 36 BELANGRIJKE VEILING wt Mi apkafflng tntr Mtubaltibrlak Kouveauté s voor liet Zofflir izosi WOENSDAG 4 JUNI 1919 s morgen 10 uur wordt ten overstaan van Deui w aarder B KRUIJNE te Rotterdam in pand No 12 a d Open Rijstuin kldaar publiek verkocht wegens liquidatie der Meubalfabrtek FUTURA Eene aanzienlijke partU prima Aanbesteding De Wed BOONSTOPPKL ZONEN te WADDXN XVEEN zal op WOENSDAG den Uden JUNI 1919 des voorm ten lO i uur in bet KoffiehuiB van den hoer KWAAK aldaar in het opfiiliaar trachten aan te laeatedeni Het bobwen van een Fabrieksgebouw nebUk en toekening n a f 7 50 per 8t welke tot 8 da j en na aanbesteding wo ler a f 5 worden ingenomen bijP D STUURMAN Architect Waddiuxveou 2555 28 nieuw Eiken en Cinila WsiMiot in diverse maten groote partij Paisalon ter bosdtlkking Onafgewerkte Menbelen It muummuu trouwbniii Pr ehli olMf n£ jl Jli li llil 1 koop I TltM Jt ll KWlin S ioi i TliMWtb SditMirlTm BnlunUitni untnktitih TwMHrmm BiMMIm si ei lines vOttB iü aELui met HuwELiiiiam aMEM SIMONSTMAT 44B 8o kMult iKbl li Sclttkadi i N TELtFMMI IMU Ta felpooten Meubelbeslag Schroeven Sloten Spiegelglas en blank Facetglas Houtlüm Werkbanken Meubelmakersgereedschappen en mee andere goederen tot de installatie eener Meubelfabriek behoorende KIJKDAG Dinsdag 3 Juni a s van f € ot 5 uur Telef Int 3279 In III mma Notaris MAHLSTFDE PHma te Bergambacht zul WOENSDAG 4 JUNI 1919 thtd vourmidda d elf uur in hof Koffiuhui van dt ii liuor P STOl PELENinjRO Stolwijk ten vorzonko van hot KiTkbostnur Ida het Bourboii Yanilie J C FICKWEILER h L VAN OER BB Openbaar verkoopen iu rio ptirreoU ii zooals door palun il aDgeduid EMpercetlTÉgrond roet WATER utegeo onder de ge mt onto STOLWIJK aan Hun Kotilwijksohnu vliet nahü bet l jip groet 4 Aren 28 Ctntlaran Ht t perceel is thans in huur b j do he ren J Zijilorliian C van Dam Wz Abr Arikiit en Ario Boom Wz Nad iro iiiliehlinuen geeft vooraoemde NoUtu 2119 30 Pas op Uw borst pyÉ rOeollH wÊÊm mr hersenen Allr n die veel hersenitrbeid moeien verrichten of stj dte aan boofdvcr mdeidheirj lijden ten Jcvol e v n o tïmiaine int t nnlii gebrtilken enifeg nld nHhnedl Z iUHÜIk DU ToWn en Tent l tleii rler Ia büïicn vankf 90 cenl Br Apoib en Drodl t a T O Ute ASInn ClHIpi WQd u 29i MiunboV A N v ZeoM iotkfp Wed I Spmn J 7 V rk de W ddlv A iHelder UaMdr V 1 Oinaip Hoeil Kif Kucht ftj Zijt verkouden Wacht niet lot dat een broncMiia inAuenM of atihÉi U aanpakt I Weet i wel dat selh het tcbltnbMar onbcduidendite kuchje bij verwaarloosinl 9vanrl k evolnen kan hebben Verlieil jfcen ko tbi rca tijd doch gebruikt tildig bel jillite geneeamiddel Koopi no f hadèn de veel eroeDidfl Moeders i Abdijsiroop welke dadelijk Uw hoeil ea verkoudheid kr khlic beMriidt en de I W Kb hst boofd uwer kinderen I nmaal on week mil PUEOLZEEP I en u zult verwonderd sijn over 1 l óma OTCTvlocdilea en prachli vn I Ph roel 2S3 ir Bi Apoih en all Dro lft a Ter ptaalHi bij de draaien nocmd In de advertentie Mijn hcrdtl Uvcio en Ik in dit J se de DUmner vooAoni ontRieliint veroorsakïnde ilijm gcmAkelijk k n doen loikomen Vit Abdififroop vcricclit niivrrt ifcoecil en wordt lor i a trmen Mï HakCt IMMnikïfllHf kèM ia vtMM klahhoul ialluMaa aHlhma Plilt p r tUon n pi m 2W r l ti na pt 5S0 r 1 3 25 v n pi m lOOT r f 5 Alom rkiljlbur FiKlit il b ad mM oai 1i ndleeb ln L I AKKKR ifiw Jfii ï ZATEFfD 0 il MKI 1919 Tweed Blad U ons c rUm Ht TWEIDB KAMISil Bt KIttrt De onienrüïenuralarlMtn O voonMelka van België llidiache le nint Verhooglng Tan jartl l e Vooiraitteir hooft aJLerwrnt gevoelvoUf wooAlau ewtjtl an de slachtofferrs van d Kilo i üv Miuuat i van Koloniën ahitot zich daarttü aan Heada bad d R4 0iuiig UKh mat de Igwlnacha Kegewiag in voittiud jn r esbeJ om haar uo noodig luilp aan te bJeden Bdi w lui4 ze nog geen antwoorrd gelawon Ze dat edilnr dat gitosii Neder J Nl gnraed stoul om te Mpen De ffidieele Kwier rr van haar zetala eaItMnUs n rMM atUte deze re l iro in gen aan ♦ Daarna weer de onderwijzerawilaiilaaeai Over de bU aikte wwd nlt aide na ge praat t Was Iotwi era bieden De MSimater handlraa de zijn standpunt en le voorsbeliers re aoeanfaa uit d n traure In eca iwrta vm wyoigsJMf waa de Miniatier ar vt i beffeniroet gdconiAn aan de wenschon m d amendrsmeoten beltellAunil De ïUnli te vWtB aJsiiog bereid het abl lteli i op t4 namoK ondter de betaalde bli aJtt n Itat B de Laaitete óoluxuAe Hi wan zoo ver Wftrtl dbt zelfls de heer Keteiaar vealdaarde dat hy h t J w 6r k n volgen A He naidwnenten werden gorfarjit me Mak groole meerdertiold Toen kwam de aalarleertiDt van de hoof4 C ik van sdiio4en Dè heioi Otlto beod op de hwi Bulten vMe Je vrije woning laten vervnllem en vfiivangen door wonin tjOesHt de hwr van Ven der Molen wens hte den woningtoeela t laten bejtóilen door Aé g reenteraad V ew fxsn verwaaide distii ie De Minister wm hi t ainemlemeii t v d Molen ovei en de heer Buiten trok het zljuc in en de anie n demeiiten Otto werden venv Si7Jwn W arov r d onderwijzeir ook tmtevt ei inogetr Zy r er dïTek hhii l ela itïsteïlinrf van de Kamer voor de re relin r van uU f laruwen kunnen zü niet klagen De Kaaiiei loopt oveageen enkel óndw deel van de rei géüig heen zU beaiet allee onder de It rpe en geen feóll oait aat aan het speurend oog va de veae doskundigeii welke de Ka mei op dit gebied telt Het dehat di elg coma een oogenblik te deraill ren maarf dat dnmt nooilt W Uiarfstev n VoQnüt Ma zyn beiden uilitnemend in de materiö thaiie en ztj weten alras wat duister schljnl op te heideren en weef op gnng t4 bi engeru wat ni loopet wilde dapiier gesteund door de ledwk van de Commissie van Bapi portewrs en amlere apecialitesten die zieh Boer infii annen om oneffenhedt n weg te vy lm Nog zlin afg i an de artikelen 26 swdee septiea oetdee noviles deoiei nndecies ei duodeclefi en 27 paap regelend de verhooging van de jaarrwedew in bijzondere geval 1 len dor de Kroon bdoomng voor ttldelljk diensten het niet toekeümen van verhoogin gen de extraJbelooinliigen m het hei J lingsonderwUs Er waiS ooik nu weer een serie ameraiel mention w 4fee ten loH Inaetrrokken of verj worpen werden De direct getatereaieerdeit zullen in Amlytiach Verslag Handslingcri en onSerwtjsot anen hun hart kunnen oim ophalen Slecht iki amendement vond nog genad bii den SBnileter een amendement van derf hrier Otto waardnor d t ta r bedoeld bil art 26 dttodeeiea d E toelaeen op grxÊl van het beidt of van ha gebnalk malsed op pde school van bevoegdileden waarvoor green w tteltjke akten van bekwaamhedd veritrligiwar zijn atomede op grond van aanwijzing tot ptaatsveorvanger van hef hoofd der school overeenkonuilig de van 23 Pebruari 1918 zullen worden medeJ gerekmd bij de gnndiüwen naar welk4 voor pensioen is bij te dra en De heer Otto die rich biJ dit ontwerp zoo geducht weertf had drlt succeeje wd verrdiend De heer Keielaaï vilde de salarlaregeling vóór 1 Januari 1924 en verder telkena bin i nen 6 jaar m elke vaatatellinc herziw Hei la t zich vemtann dat men do than a n hansrige negeUi niet ala een eauwiedurend vH beschouwen en boe minder ideaal meq dit ontwerp vindt hoe grooter zal de nei ing zijn om spoedig tot herziening te ko men Maar een wetteiijk verplicht tóbat onl de 6 jaran of kerter over deze maten tnik de Kamer toch niet an Biijklia r wat men van oordeel dat ook zonder wettelijk verpUchtiag de wet heralen zal worden wanneer de Ihweering en Kamer daarvoor termen vinden De ervaring door den wet gever opgedaan met zichzelf opgelegde ver tlichtinitn tot hel t t stand brengen vad herzieningen la trouwens niet gunattgl Een poging van den heer Ossenderp o t 24 van d wet op het L O in de wSii ing te betrekken de verhouding na schen het aantal onderwijzers i dat van de Khoolgaande kinderen mislukte ala onto lovtbaar wijl deze kimUe nW b t dit ent V aan de oid la SeJgiadie regeeiing heeft tot dumw een voorateUen Vj de Nerlerlandsdie ra w ingediend in veitand met de her jwilng van de tnutaten van 1839 AMuJ iMde het anbvrooTd van den Premier op de Mg van n r Marchant of onze Regeering het bezit waa van dergelijke voorateUen T rvt 1 vaUHlf ma antwowd e nraxl nufv tt ItaMriac Mi M bevwtlgjBd aatwmid op de onfe Uiaiu am rffergaan tot pntiicatle iknrvan Mtalster Ruy de Beerenkrouck veegde echter aan zijn antwoord toe dat onze Re geerlng wel hoeft vernomen welke wenBchpu Balgië aan de coBferrmtte van minis ters vaa buitrlenlandBche 7 aken te Rirljs heeft kenbaar gemaakt Maar de N ler tawioche ngeerliig la niet in staat te beoar deelen of de hnkMge stand dor besprekiii gen het in s land belang raadzaam maakt aan die weoMtien op dit oogenbllk open baarheid te geven de Mindater lewde bij aonderen nadruk rjp het woord lit en dus inoet zü zkh van mededetMngen dienaan gaande ontliouden Dit antwooixl aWt uiteraaiTl een Istete me ie t Hng niet uit De Kegeering weiger de niet zonder meer x is niet in staat U beoordeeïea Er kwnt echter natuurtijk eaa eogenWik dat de IMgeering dit wM kan e hret was daarom te begrijpeo dat mr Mar diant een dere vraag wilde ateilett Een opihelderang mocht alleen wegens he reg lem nt van orde mn rliolderende vraag dan rectifficiMrrk de heer Morohai t gerat Bn de nleitwe vraag luidde Is de Itegeorlng niet van ooideel dai het voor haar van waarde is vóór de vaKU stejijing van haar antwoord op de lioor de Kegeering van België geuite wenachen rlen Indruk te kennen ijien deze wenaciion luüen maken op het Nedellamtache voik De Miniarter was Mtjl iaar op deze vmaxg niet vuMtereid Z Exc overwoog even zijnflnilwoord dat wedaram in vertmnd met d afwezigheid van zjjn ambtgenoot voor Bui tentandsr e Zalwtt den neger en 1m4 hem het gebeele lanrt in heft onzekeremoest laten Het antwoord van den minister luidde Het zal de Kamer niet verwonderen ais ik ie onmiddeUiJfc fl p deze vraag een antwoord kan geven De onderiiandelingen en 1 osp ldng Bn welke tiians te Parijs ge voetd wolden z n van zoo subtleden en lae tigen aard riat de aanwezigheid van mijvl ambtgenoot van bnitenlanrtache zaken reoo dig iis om te beoovdeeïen of en welk aiit woorti op die vraag op dit oogenWJk aoil kunnen wolden gegeven Daaa miin ambtgwoot tauma niet aazNre zig is ia het mij op het oogetiblik niet mo gei ijk da nadere vraag van den beer Mar elianrt te beantwoorden Db Uürister kon inoeüijk een ander ani woord geven Bn wjj fflillen de laatstee r r i aeB omtijdige pnhlioatle aan te driu n Mem is tiians aan hét nnderfiandelea en in dat stadium kan alleen de ondeiihan dclaar beooadelen of publicatie gewenschfl en geoorloolld ia i Lm kan tegenetander zijn van geheime diplomatlo en toch okennen dat aanriraiig t t ontijdige pulilicatie onze podfltae zou kunnen verzwaklwn De wetene behartiging van onze belanj g n te Parö m totvmmuwd aan ven bekwaam aia viooiraldlt imnisxer mn staan door een aantal eerste ranga advi seiMis kan ona er te epr mee verzoenen dat onze belangBtöIljing wor de wensdien van onzen zwidertnuuzoo op rie proef wordt gesteld Slechts willen Ü li t vei lrouwon uitaprehen dat on MiiiisteT van Dnltenj landsche Zaken het gerechtvaardigde vaB deze mouwagierfghfad bü ons volk niet zal uit het oog verillMen en dua de voorrlich üng van zijn land geen dag langer zal uit st 41en dan noodzakelijk is De Indische leei hee t de stemmed van de revolutionairen moeten oatberen Er ivoKlt daarbij ook een bedrag aan vlottend schuld geconaolideerd dat door vlwt ujlg 4 ven ontstaan ie bovendien is de rentevoet ben hoogste 6 Vc volgene dr van Rave te in te hoog en de conversie eeiist na Ö jaar is de derde reden waarom het revoluJ bionaar quartet met deze leening ni t kort instemmen De wijalging van de wet tot regeUné van de biievenpcsterij zijn goedgekeurd mei de steninieu van sociaal democraten revo lutionairen en mr van de Laar tegen Dal laatstgenoemde zich bij de volksvleier voegde vi tegen h n moeit het toch niet onveiïchüJig laten ot een liedrijf ala M post zich bedruipt dan wel inet verllai werkt Het zal du de lan te tüd geduurd heb ben dat een tadatuief 3 cenlls een bmer door ganaóh het laad 6 ocntis kostte AUe laat i pl BRIEVEN Uit DUITSCHLAND Van onMn t oorreepondent panul Sedert de vreedzame belegerinif t de onbloediïe innem g van Leipzigl is ei in het openbaar leven van deze stad een gi oote verandering geko ineu Zü heeft weer den aanblik vaii een Duitsche stad van vroeger en dit bewü st hoe hét gixxitste deel der l e Vülking heelemaal niets voelt voor da politieke proefnemingen waal mede een klein deel zich bezig houdt Nu de door de rüksregeering voorgeschreven louwweek om de onmenschelijka vre desvoorwaarden der Entente vooi tjU is en het gewone leven zijn gewonen loop hernomen heeft bemerkt men nog lichter dan vroeger hoe wat de onafhankeHjken on de SjwrtaMsten willen zeer ver verwjj derd is van wat de eigenlijke volkswil wil De vurigste wensch die iedereen koestert is zoo vlug mogelijk loonenden arbeid te vinden te werken en te laten werken omdat men bü ondervinding weet dat werk het eenig redelijk middel ia om in lün onderhoud vaonien B tot wriituid tg komen En dat Duitscbland In de jaren vMr den oorlog welstand gekend heeft liewtjzen honderden voorbeelden De vreenideiing die tevena Franki ük be ieiad heeft en DuitscUand kent kan er van getuigen hm lelfa een klein Duitsch dorp beter zindelijker flin ker bestuurd is dan een kleine l ian sche stad en de vergelijking voortzettend valt het telkens ten voordeel van Duitschland uit Daar de nadenkende Duitscher voelt weet hoe alle wat tot de vermooiing van zijn leven heeft bggeiiragen bedreigd wordt door de verschrikkelijke vredesvoorwaarden heeft hij zich van zelf uit eigen aandrang geschikt naar den vooigesohreven rouw die een heele week duren zou Ieder heeft thans gevoeld wat men zoolang heeft geloofd met die wonderttjka Dgitsche llchtgeloovtgheld dat de leuze dat de Entente streed tegen den Dultschen staiit een infame leugen gewee st iil dat het in waaiheid gegaan ia tegen het Duitsche volk dat in den Dultschen staat de uiting van z n levenswil en zijn levenskracht getoond heeft tot groote ergernis van hen allen die in hun politiek gestoord wo den door sterke machten van het continent of in een sterk MiddenEuropa een regelaar zagen van een mea hen en landenbedreigende alleenheerschappij De betere standen voelen dau ook diep hoe vi eeseliik het lot is van het toch nog altvd geliefde vadeiland en met meer dan misnoegen wordt er gesproken van Onafhankelijken en Spartaldsten zoo na uf can elkander verwant dat men al een heel naïef mensch moet zijn 0111 liet politiek belang Vdn dat kleine ondeidcheid niet te vatten die de partij d iEntente opnemen en da kneveliiig en de verwurging van Duitschland goedkewen Het is zonderling dat deze lieden in t bijzonder liij het gewone en een zoo nijvere arbeidende volk no een wH oor Iwhcui ü rrér is geen liewys dat het Duitsche ai ljeldei svolk goed zijn belangen liegriipt en terk is in logisch denken maar het bewijst wat de pers die de schoonste gevoelens van de menschen üeéxploiteenl he ft om eigen partu belanifen te rtiene in de lichtgeloovige harten van brave menschen bewerken kan Voor enkele dagen sprekend jTt et zulke lieden vroeg ik hun wat ze riur rivern m q woordden mij met wooden van medelijden over al wat d den oorloiJ in het bezet gebied verwoest was als J of lUei n uuitsche kanonnen en Duitsche klacht de verwoestingen hadden veroorzaakt Zij hadden woorden van verheven menschelijk medegevoel voor al de anne slachtoffers van den oorlog Aan zich zelf dachten ze niet dan door een enkel woord Het zn erg zijn maar wij kunnenhet niet veranderen Als ik hunzeide dat z voor tientallen van jaren misschien voor altüd zelf deslachtoffers zouden ztjn keken zü meaan en antwoordden Als iemandtVee tafels heeft en zijn gebuur heefter geen dan is het rechtvaardig dathij een van die tafels afstaat De Evangelische schoonheid vaa dat woord trof me zoo dat ik waarlijk den moed niet had het onmiddel lyk te beantwoorden Ging het maar om tafels die men missen kan Het gaat om heel wat anders en ikben van meening dat het een zuiverHollundsch belang is dat Duitschlanddoor een vredesverdrag niet tot slavenarbeid verpUcht wordt Een verzwakt Duitschland maakt al mindersterk de positie van Holland in eenwereld die alleen door het eigenbelang geregeerd wordt een Dultschlalid tot slaven dienst verpUcht zouvoor Holland vele handels en financiecle nadeelen hebben Een moment hebben wij de drukkende droefhod van deze droeve da gen kunnen vergeten Nog herhaiüdeelk mensch de woorden van denDultschen ministerpresident Scheidemann en Van den eersten voorzitterder eerste Duitsche republiek Eliert Wij teekenen dat niet Onaannemelijk als generaal Maercker eenalgemeene parade beval van al de onder zijn bevel staande troepen Tu schen een dichte menigte besta indeuit alle klassen der bevolking greepdeze troepenachouw pUkits die doorden enut der muuehappen de voortieffelijkheid der bevolking de flinketucht en de ernstige kleedtj al demanschappen waren in veldtenne denstalm helm op het hoofd een onvergetelijken indruk maakte Toen detroepen voorbijrukten die eenmaalDouaumout bestormden en namen ging een koortsaehtigen jubel uit dedichte maiueheiucharen vrouwenwuifden met zakooeken mannen methen hoedan toen generaal Maercker zelf aaa Iwt hoefd vu zijn vrijwaugm v oi 0 Mdt ifag MD Mt grooter jubel op en bloemen werdenden vromen soldaat toegeworpen Dien dag hebben vele Duitsche oogcn in Leipzig geweend ziJ hadden in de glorie van een gouden lentezon Iets van de vroegei e onbetwistbai e schoonheid grootheid en roem van het Duitsche vaderland zien voorbijrukken als een droom van macht en heerlijkheid voor alttjd voorbij iün te dieper voelde men den rouw en den smaad van Versailles die het menschenwoord door hoon aan het jonge geloof der wereld tot een leugen maakte Ot Hlibariilng van d KiMt De lezer weet het Er ia een ontaetten e ramp gebeurd op Java De vul caan Kloet gelegen op de grens der r Siaentie Kedin en Paaveroean is opnieuw tot uitbai stlng gekomen en heeft volgens de korte offioieal berichten 16000 slachtoffers ge eisclit Wat zulk een uitbansting beteekent ka 1 alleen degene zeggen die van nabij zulk een ramp aanschouwde Een bestuursambtenaar geeft ziJn herinnen lü in de Nieuwe Courant aldus Luharl De lah r koratl En angstig beginnen de dorps tong tongs t slaan dof en gedempt de eene sonoor een andere een twce dri vier vijf een twee drie vier vijf al maar door het seiii voor de grootste aller verschrikkmc r de moddervloed van een vul kaau in eruptie Lezers moge de Voorzienigheid u genadig zijn wanneer eens zulke ge luido 1 uw oor bereiken als de aardgbromt en siddert en er een steunenen dr unen door de luchten gaat Iswa 1 alle hellekrachten tegelijk los gebroken In den stikdonkeren tropennacht is het een gejaagd door elSishr ioopen van hc doitien bloote voeten de arme d fi t U t haw ruatigen slaap opgeschrikt Roepen hier kinder 2 e schret ginds daar blaten een paar geiten elders vlucht een troepje losgebroken rundvee met kletterdnden hoefsla over de drooggebakken Oostnioessongroi d Ziet daar slaat reeds de vlam uit een armzalig bamboehutje waarin d or de overhaaste vlucht de brande 1 L i pelita 1 is omgevallen en met luid geknetter van de in den vuur f i Iqiappende bamboestijlen is het Welk een tafeï eerbeliSKtifii giueui Ach neen arme duivel doet maar geen moeite meer de lahar komt jullie gillen het immers zelf in je vertwijfeling De lahar komt E waar de lahar komt daar baat geen vluthtrjn meer daar geldt nog slechts de overgave in opperste resignatie Hier komt de vloed reeds Zwarte dikl e brij met groote soms wel hui zeng ote steenen vermengd donderend bissend en dampend een dolle berg van modder waaraan niet weer and kan bieden die alles maar dan Gok letterlijk alles onder den voet loopt Nu Is al gauw geluid van mensch en dier verstomd Verstikt verpletteid gaai gekookt ver morzeld dood alles dood El urenlang dondert de vloed voorbij naar de vlakte steeds weer nieuwe desa s aanvretend en vernietigend Eindelijk o na welk een eeuwigheid is de razende kracht der elementen uitgeput de stroom jaagt niet meer voort en de modder verstart Grauw is ae lijkwade van het gisteren nog zoo bloelende lachende landschap grauw en doodsch zoover het oog reikt En stil neen die afgrijseiyke stilte over heel dat duizenden hectaren groote Doodenrijk die is ontzettenu Dat grijpt in de ziel Maar ktjk toch even die heuvel daar die is toch nog groen I En er beweegt iets Bi God menschen en nog een paar stuks vee en een hond Zij leven in deze woestenij Maar hoe zien ze eruit grijs en mat de gezichten ingezonken de oogen gebroken door het duivelache kabaal van dezen éénen nacht un antwoorden zijn stil klein gegeven met de i ust van nietelingen die de macht der eeuwige natuur hebben beseft Stakkerdal Lezen zoo zeggen wij dezen bestuur ambtenaar na zestienduizendmenschen behoeven we niet meer tehelpen voor die is het zwoeg i entobben van dit leven gedaan Miutr er zijn vele duizenden ab die paar op dat groene heuveltje die niets meer hel ben dan het veege leven en de paar schamele kleedingstakken op het lijf Hun huisje is weg hnn rijstveld of akker ia weg han v la dood n i e t a hebben za meer Sn M Dloatan toch laren I Za moeten overgebracht worden naar een uidere treek waar ze anderen bouwgrond kunnen krijgen ze moeten een nieuw huisje hebben ze moeten weer een of twee sappi s 2 hebben om hun gi ond te bewerken ze moeten eten hebben totdat de nieuwe grond een nieuwen oogst gegeven heeft De Regeering zal helpeik o zeker in heel Indlt zal men hojpen van Sabang tot Merauke en de ai mste inl inders zullen helpen deze met een geitje gene met een bos padie of een vracht djagoeng een andere zal duizend dakpannen geven of een paar bankoe s Zeker héél veel zullen de armn inlanders aan hun nog armere makkers geven Maar wij lezers ook w j moeten d virongelukte onderdanen van ons grooter Nederland helpen I Want er woi dt nu namelooze ellende geleden in de districten Srengat en Blltar van ons bloeiende gewest Kediri Op dan gij Ncderiaiider die Uw oud n roep gestand gedaan hebt ten aanzien van Belgiscche vluchtelingen van verdreven Franschen en verhongerde Duitsche kinderen Op en ge t geeft véél gij die veel geven kunt maar ook gij die weinig te miisen hebt geef toch uw penning Bedenk dat er ontzettende nood Is In on i Kediri 1 Klein blikken nachtlichtja ü Kunderen VEETEELT Wt I de koelen knimen opbrengmT De eene koe is de andere niet dat weet iedere veehouder wel Wij bedoelen wat de ojibrengst van mcük en melkvet aangaat Maar hoe groot het verschil tvel kan zjjn hoeveel de eene koi per jaar wel meer kan opbrengen dan de andere weten nog lang tjle veehouders niet Een feit is dat ei H heel wat melkkoeien worden aangehouden die den stal uit moesten Dat een gi oot deel onzer veehouders veel meer van hun koeien konden halen dan zij nu doen Dat het oprichten van een contrAIaveivieniging in menige streek de productiviteit van den veestapel belangrys zou kunnen verhoogen Onlangs gaf de heer Reimeri hoofdredacteur van De Veldpost we jr eens door enkele voorbeelden te J89c +fl ie n 4i Je na Ksantriüft Ui le vereeniging aldaai steeg de gemiduelde melkopbrengst in 10 jaren van 3165 K G melk met ruim 99 K G melkwit tot 4048 K G melk niet ruim 126 K G melkwit De vet 9brengst was dus in dien tijd met ruim één vierde vooruitgegaan Een overzicht over alle in OostPruisen gecontroleerde koeien 4677 stuks in 1904 en 28783 in 1914 toonde aan dat men iit 10 jaren een SI gjng kan constateeren van gemiddeld S K G melkvet per jaar en per koe totaal dus In 1914 van 70000 K G per jaar De gemiddelde cijfers die hier genomen zijn laten de verbetering lang niet op ziJn gunstigst tiei Vele vereenigingen toch Waren nog maar pas begonnen met te controleeren en de kroon op hun werk moet dus nog volgen Bij contrOlevereenigingen die langer aan het werk zijn is de opbrengst dan ook nog heel wathooger opgevoerd bij 102 veestapels welke een zesde deel uitmaken van alle gecontroleerde stallen in Oost Pruisen bedraagt de opbrengst per koe meer dan 4000 K G par jaar En men heeft er 5 veesta pela waaivan de gemiddelde productie IS i uim 6000 K G Men ziet dos dat in deze richting nog heel wat is t bereiken MelkcontrAle in lederen stal moet dua onze leuze zijn Naaat melkcontriUe ook voedercontrUe Wij herhalen de eene koe is de andere niet Maar nu bedoelen we het zoo de eene koe kan per gelijke hoe veelheid voeder méér opbrengen dan de andere Jok hier ia ee tamelijk verschil En dus is het zaak voor den veehouder ook hiei op te letten Zoo veel mogelijk produceeren en zoo goedkoop mogeliik produceeren deze beide zaken moeten vereanigd wor den Bovenbedoelde 23783 koeien ga ven il 1914 per 100 zetmeelwaarden 6 K G melkvet Maar bü de v f melkrijkste veestapels der gecontro leerde stallen werd pei 100 zetmeelwaarden zoo vertelt de heer Keimei s van 7 62 tot 7 91 K G vbt gegeven Is dat geen verschil van beteekenis Een opbrengst per 100 zetmuclwaai den van ruim een vierde meur En vergelijkt men de verschillend i koeien met elkaai dan komt me 1 tot nog grooter verschillen Daar zijn er die ntet meer dan 4 K G v per 100 zetmeelwaarden geveu maar