Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1919

Mawpvatlar van Apotkakcr iBOOM l li hmtt ita M rtl m a d M Jli der cae Pri i p do W a v3M Ap xb k D o i i k l V k b aUS s NTON cSwSi VOOR 1 HET l u 8 5 hulJft eHaieKllclte vloektof bevoidHt d n hursroei rsltrkfklfera eiTEur ab aotloail JkI jiliJMn en lUn l 14 tr tn rnoi c Jw nen 4ud l jnui KOKO dig KOKO op ht J n M tmjn het jjchl in nederwi rtKlit rkitmii en borsSll flink Verwaariooa npoit Uw jHi K KO mair U Kin en tioMdcn vordM seen Aor IwiOJaar kan cvenaien WAARSCHUWHMGl ii n i J H l t orkom ad on ke flcMii KOKO wordl mM lo jiSader uaoc gelde builenverpatklnfc aiiciaj4mUljii e k r l lJ5l M ia 2 0 J3 i M4 rtt jto a i iXPKO S i yiwo Poailan j iiis t akje VMkrijabMr kfj Ap ik L Oroptau rArftu wWM Idyn Vetkr gbaar te Gouda bii ANTON COOPS Wnd itlfat ofi te Schoonhoven lig A N VAN gjSSEN in open en eslojen Rytuif waarvoor een eer mak en go d loopend paard diaponibel ia Hopende door prompte on nette bediening hot vottroawen waardig te worden Hoogachtend Dw dw dn P VER8EPUT 2466 £ 8 HaaatR M SCHOEN POLISH BIJ d HOLLANDIA DRUKKERIJ BA ARN vamhcaa 2501 o DE SPIJSVERTERING J r p B F TEN CATE Sp i l l Kolt il ni 3i buiicne druk f 2 inMii f 3 7 cb plu 20 IO 1I 0 Belundcli l diria en Uyenleklen ma Inbefnp 0 1 l n u Vci uchc SuikeriMiki Jichl Ni t ziekle Blcnkzucht Populair eichreven Poetat placht eaae l Urn achanen jnai JIASTRR féuSH o U HM ieder maakl lu II I 4Kendwi j an JtAXOSH PQLUU laAatJHiia I COHEI Co ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouziein Rolluiken V rt uwaordl r oor GOUDA t f ma OMSTKEKUNi f t dB Heer H J VAN SCiULEN t WUDITBAAT 31 OQUOA if TiUfoaa No JÓB mimm vei rUjtbaar GRATIS AANBOD aUN GOUDERAK jriM P l mu ienten or 4it fM worden iiangenaaMn iaa L VLEG J££BT Gouderak AOPNPA fla arl leiirs£l 2 Juni 8 uur Sao Oa LoifBwreaijIrtajt + 16 JuDd 2 uur Qiit irw Bauw a Wa nli oeddit ODdwataadacapiiiitMU Ar nejiAorf ti kial v aek mM ai4 HM wHdiIjiu ta i o w oatnasaa vaanr B eHiMiia epaaartaa vaaawkaUikW om if la aaca a io j a la fiealiat onnohadelyk Prijs p flesoh f 1 25 an f 1 76 Mija SANITAS gi Xtd DEI IllG ierdiÉDesIrul l 2011 20 uqiD DraJtxari a ZOON POUDA nl r£ r r OO VAN Iil Ö8DE CiARK geven kennia van do geboorte vai huu dochter ANNA ADRUNA In de Emmakliuiok te utrecht Hiiveraam Koninetaneweg 47 1 Juni 1919 Ewige BH alguuuwue lounngeviug 2S02 it Zie dia luta te vorderen hebben al of verachiildigd iQn aan da ualalenschap van d a Ileor JAN SCHINKEL 10 loven Vlaeiobhoiiwei te Gond enaldaar ovarladon 4 Moi j 1 worden TOiiooht daarvan uitprllik 7 JUNI anataando opgaaf te doen ten kan tore van oittiergoteekonden notafn ta Gouda 3509 6 N F cXmBIKR van NOOTEN Aja n L n J WM Hn Ma m§mu n leparemii Mr JWuiIjii o M MapidiiÉÉfl is P BERLIJN KoniBTiaüdeinMi Pracht taiencollectle Beh n elp Dler 71 an LO VAKKUNDIGE APWEIiKINü VluJKK BRIJi OEVRAAQI mot JUNI it en Slaapkamer niet volledig peu iou J2 oneven onder uo 2471 bureau QODDSCHE CODKANT Markt 31 BUJKEI BAILAGE DORBheCMTSCME METflASARtNPABmÊK voorheen Wad JBEKKERiit OOW OOBOaECHT Gymwiirte Gouda 16 Het TOEUTINOS EXAMEN e I piaatB heb bon op 3 an 4 JULI a s on J moet vóér O Juni gedaan worden bij den Reotor 2607 17 Dr M A EVELEIN Het Advertentiebuceau V iui de Ondergeteekendu bevoelt aich he leefd aan voor het TELEF 82 Umimi MAAKT 31 8EZ0RQT DE PLAATSJNÖ VAN ADVERTENTIÊN In alle Nederi H f e n Bultenlaiidaefae dag en weekbladen en andere periodieken 1 zoqder eenige uU Ytrl Kiag JNP inxamdina v n n i wartcn maar apfc jiaa Kt Inlichtingen worden QRATIS Y ï rekt Mlt naccha iga a lu w aou H UAaaiTum tJHU ka a S iUmstrccht Koelfu zün weder I overaJuerkrpgJjmr a Maia n m aaum UUUKANT wsrdtti te Hiiatraoht aangenomen oaor onnn Ag it JaSOHEER eAASTRECUT mgqrenkef 11 gi gg l lirwako w TidieralttU 1 Mtm iüm dij or kal M ralk rqlkome aaanlaa ail XKdaa aal liaot lacMa at door IhJl mt aar laack I IJS iftiaaMli va 4a van Dl MONTHEÜX Dadelijk Bruin y Blond of Zwart Baard of Hoofdhaar + AANLPO wan Eleclrisclie Li n Mi MÉ a VAN fmi 0 jj p W ¥ u WATKeOJtA Anj E l vmi AHTPII il9 fm Abonneert ü dit Bte4 Stf 14031 ANe Jtaartsanu Dilmriiig t Juni 10 Hl i PIPiiSiSWi mjmm mwm IrTi© ia rws © ara d v®a t©3nLti©TDlst d vooxGhoTCLcLefc © aa Oaaouatxelceaau BSHALVC ZON E2i FEESTDAGEN VERSCHIJNT D AGELIJKS ABONNEMENTBPBUSs per kwariaal ƒ t M per waak tt ceM mat ÜniatMM ftr kwartaal ƒ UO par vaak 27 cc ovaitl waar da b i 1i par laopar gaaaUadt Fraaeo par poat per kwartaal ƒ S IO oiet Zoaila abUd ƒ C aledMtlkW kg aaatnct tot bom kiadjaa jtalaiailaia AkaagaaaaotaB wanlan dacai ka aaaaaaemea aan ana BaraaaiMAKKTM OODDA by aaaa a aoCaa deW lxiakliBiKW an da paalkaataiaa I pma AdrartaatiAa kimaan sraedan lasHaadaa 4asc b ABVSirai N nCPBUSi Uit Gaud aa onatmkea bakaoianila tot daa taurgkriK il ng la lJI alka raoal naia M Van bultca Gauda as dan baiaifkita l 1 a laaala ƒ 140 alka t sal maar ƒ 1 0 AdvartanUCn van pebUaha varanikil kbadaa ItVt ccaa per regel Admtant bi liec ZatardagnDmmar 20 yó taaalag op ite Vrtf RwiMtiai Tststi InMroi S4 A4Miniimiri i i l f Intwe 82 Bureaiu MARKT 31 GObPAa dan Dog omlaithaiKMingan met 4 gMUi ttb boetan en vauauvigen va d DomuivIm Qwetgn aan de gealUearden iNwdaa uUgeUverd 21 nvei name enaerad hijaila iaani warden otutua tend en al knajw ra WHWacfa pen iagwicht aile in aaalaanw iliade oorii gexhwin analoinia De afbraak ervan HMig alteen tctt mduetne doeleinden Ua nenat ndii dienen Alle imunnebewapaoin gen munitie eo ander oorlog materiaaJ meet aan de geallieftdan worden uJtcrdevanl Gadorende lirla nuKuvden mair het dwi hlfla atetoan tie Weenen alleen handaJabaaMiten ovae4 rengen onder tuezieht dar gaalUeerdeft en Ooatent gaan n jaa w e sMtiaoa van gwota wettoigaa rfë ea irichten Da befmlbwen betraMewk d atri dkraabten Jn dt ludbt koene vrijwri ww en met die in da voarwaarden voor Duttachknd met tiMaendenng daarvan at aan Ooatetirijk niet veagwnd I om auoals mat DaitaohLand hei geval is t t October watervllegui a In dieaat ta houden voor hat ofwpotwb vaa n toiK ReeuHK w u vmèugMoa 4 TredeiMe w w w a a ri ae nmm Oasfc H li Y rt tUuna De oppers aeeiminÉacha raad der geallieerden h e nanp de Duitache bladen meld i de voltfend befMltegen welke voor de blokkade sullen gc4den aan de Dolter e financieake conuwiaie metteged c eM Ie De imroer van levenenrtiddelea ia thana voor Dieitaehkuidt bhuian de maandelijkeche hoeveelhedtin geiieel v ygeiaten rn kan dooi iadar laad dat naar Du tschland vfA uwNoeaon aamUn eaolge f unnaUtelt $ CN Vredesvoorwaarden voor Ooslenrijjk V rxoohting flor M4rMni k VorbioMitiiew Itr How gn rijg H t voodoolwroofl stuk Do otokingon i FronkHJIth ONS OVERZICHT MM Ywnkta h dian imaóamó nk ihait willen bedrijren edEMide hiit dtt uit mb ooffpaiat van iivtamwtdioiMiAl redtt d vera al tLijm atr ddcnchteiv t 2 a en in de taeM te den u4i W hnmtfii Vow hat poaLa e ♦ iagtaafeerfceei Mil da iMgraaaïad newtiiaie landen geide é $ veJgeftte bagMUoM w AMa hweWrhaia wegna kiinaen war d gi niiki b Ha iiehiw bntoaJileaite dw Duti aeben kapmti imf veorloopés iteeliU op tevenuaadtla b beferaUüBg hebbao c Het varkacr bet aff ade den Dvliwihan expert irum geen betreMting hebben 9 gewl eakwr effecten en aswlere waardani en evenmin op ootiogamatanaal d Jttededeeliniwn oirer i wUat e laiwn kU nM toevaktea e TalecnuMnen meaten in diddelttke taaJ geetaid a in en gean vaHiangi 1 hebben Z m oete n w het Franeek of Singaiaeh gaadiKvatt x n ot inditn ati over htéié of de ItalianiMbe kolonUin veretuurd warden ia hat ItalisaMch De telegrammen m aetaai het voUadig adrea van af z ider en oaftraBiger Temaeldan ook da voomafneai deg r a m a da aae n a n niet ioegeJatan f Het paatvcrkaer wordt onder üaaetifde vooi wiM das toagaatwua g Hat pakkatvvrroer wvrdt in geen ealo riehttng verwwloodCd Monalere man 4o he recht va de geaU eerde en geasweieerde regawlngM om d Ooatpnrdx oM oadei MiV dl sdinldtg a aasL sohiw dlRgV Aet mMfeaiMnMwwr IMvgarsaMU 5er m de aeeimntoelM be rrt Ui NB e vriiem doorvuer betreft b oHJava ti HiImgen te acc teet en ge jH upm dJe opgenenieii n he Duitech ver r Hoofdstuk I vw het vordnuf dit het vel lrag van dan VoUceRtMMd barat en hoofdstnV XII gaw d aan d arbeüxonvente zyn geiyWuukad met ie hö i d nk ekn in Vet Dt tsdic verdrag waar d t deae kue tiefl behandelt en belw derhalve hlr niet weergegeven te wearfen lietKi fde het val niet heoMetntC XI hondi Vrd ovrr M krügagevanfferwn vt graven n hoofc tituk X lat d bepaUngcn latakt de tuEhtvaart be vat HooMatnk Iti vi n het Duitiche verdiaig dat de w ari rgen voor de nalnntdnff dar voonvaanlen bevat ia eveneens nl t in het verdrttg mc4 OesteniTJk tqigwunnen De grenïen worde ttw ïigd De NtwrdeHjke giw die mtA Tejeeho Siowak e goToirmd wordt loopt lange tie laestatande adnvinHitratieva grenzen welke vroeger de provincies BohwMn en Moravë van Boven en B Mden Ooal ni k scheidden Slechte enkele reotillcsttea van onder geschikt beia4 g wordan aangebracht in de streek mn Gntund en FdiriMvt btOpe de rivier do Mersva De zuidelIjlEe grena die gerormd wordt maft TtaJiH zal m h t neÖMUi d wtateraeiuidiJig tuaacban de Inn m de Orave en in het zudden de rivieren van Lombordtle ovlgen de gnens loopt lange dan Bmumt en laat bet SaxtM dal bij ItaU De graoa dte gevormd wordt m t den JoegoSlaviaehen StMit zat op een latenm datum door de vooinaanutefgmlUearde en genaeocicacnW mogendheden worden vaetgesMd In het Ooaèea zai de lijn jutst ten Ooaten vaa BUetmeg over dfr DraB loopen julat Ixk ven do samenvloeiJing van dease rivier met de Lavant vandaar lal z j ten Noovden van de Drau Uiopen zó6 dat Arburg en Badkwsburg vallen binnen den Servisah Kroa tiBchSloweenschen staat en juiat ten Noordan van Badkerdtorg zal de grcnelijn samenkomen met de Hongaanehe grens De Weüteiijke en Neord Weetelvjke grenzea die gevannd nordan met Bedeaen de Weabatu grana die gevormd woirdi Zwitserland en de OosM ke gteaa die gevermd wordt met He99 Hi e bl ft ongewiizoigd De zaer voanuune bev llngen over achadeweilgoeduig en de fimancieele reffeLuigen bltjvn voerbeb ouden AJle Oofitenrijkache ooitogaachaqpen duik antwordet klMnd aanweziff ia Aten kaa ttk ho uit een oogpunt vaa intevftationaal recht de oordeeLkuadoiga verldaringen met twisten dae zok juist door mijnihecr den voortit4 e r van het oon ree atjn aïg elegid en volgens welke het Blrudag zou zijn met k begnnsel van intei natjonaal recht dat het voldoende zou ztju om van een politiejc beBtuunaetelAd te trerandei en of van personen te vM wasalen om em verplichting wt te wisachen dae een natie zöch op den halfl heeft gehaald Eir vwlgt uat dat all gebieden zoowel aJa alle reiken van de vroegere monarchie verantwoordeiijk gesteld kunnen woeden voor de gevolgen Tan den oorlog viaArin de yroegvre re eeiders ze hebben me ge 1ee $ de eene zoo g ied als de andere Aldus drulct op ons de nalateoBi iap van het m puin geatort keizerrijk de nalatenschap van den ooirlog de nalatenschafi van de drukkende economischo varpliehtuigen H i bealoot met dei woorden W j weten heeren dat gijlleden de overwinnaarB z Jt die on de vpedeavoorwaarden zullen opleggen en wU tsjn beelot en te goeder trouw elk vooratet Ótgijt niaialdus zult doen en eiken raad dien gö ons wilt geven te orerwegeii Het zal bovenal onze plicht zuiT om ulioden grondig den waren toestand van ons land uiteen te zetten zoo wrï ails u over onze bestaansvoorwaarden in te lichten Wè t de voorstellen zelt betreft zün bij deie tenetnde een definitieve besllaaing te vergamakfeelijken derelfde lijnen gevolgd ala by het Dnitsche verdrag en op vele plaatsen Is het daarmede identiek en is alleen de naam veranderd OwilicnrtJk Het ere cn t de volledige omafhaplke jkheld van Hongarije Tslecha Slowak e en den staat der Serviëttt Kroaten en Slowenen an doet afstond van het overige gel led dat met OowbeniTjk he Oostenrijfcscti Hongasrsche njk met zijn bevolking var meer dan 50 miUioen zielen eirzfcn gebiiei van 261 COO viM cante raijien vérmde Oowtewrok stemt er in toen lo heit volkerenbondsweriraj en e internetaonaïe ai Midvwet te aanvaarden 2o af te zien van al sQn rechten buiten Eorofn Qiét flniM 9 12 uur Imd te St GernWim de pleohtijro oiv rïmndiKln r plaats van de vTedeBvoorvPaanlwi aan de Cfeateiu kMhe afvaftrtMgtiniir pakket vavaoetdeai werdeei h D gealtieerde en geaaaedeerda re gearingen bcèiouden uch voor ledare ding aam te houden wular danrvaor en redaftje raoaten opgaeea Evanfeueaèa HU aprd B werden adel irinnd 1 I oVKrtiandigine had plaats in de z g saai uit het ataenen l iJdperiE De geallieerde d ilagati vr Ttax evenaoo gegroepeevA In VeiBttalles Ciemenceau die in t midm ie gweten heeft rechts van zich Wll n litnks Uloyd George Nada t de gealMeerrftf afgevaajrdigdtti gezeten ziin worriem de Oötrtiem lcsdie gcnylmachtiirden bannemge éd Clenreiweao staat op en houdt een toeiprttaJc N eenlgc aati wfl zingen eegevHi te héteben over de procédure die gevolgd zal worden deelt hÜ mee dat de te at de volgwide MidierweTTien bevat mleidiTig volkenboïwl grenzen van Oostenryic politieke bcp ingvn aangaande den staat der Seméra ïroaten en StovewM en den Tsiecho Slowakschen staat poiitielke bepWmgen awi gaande bepaoiliie Eur tpieeache stalen bescii nuiigt vtm mindedieden en a meene beschtkloingen oiver d belangen van Oostrnu rük bulien Earo$ a mantteme bepalingen e b Mtiangea voor de luchtstriidkrachten kti 8e vaiiigi un en gtlkven economiflche bepalingen aangaande d luchtvaJLrt havmm water an wortrctfaq az dMvxaken veHRhillende bepalincien t vaa iaab ott d nagmUaM I ie tdu i in dcae lutf eak TMToaeant dat het verlne ngaweHc roer tt varkleillWea van hat Haogaarache reden parlemmt die den 14an plaate v nden in Ba eit e g at en da previn caatedan ia bi ea nen H pariainant xnl utt 1200 algeraaril gden van de produeeamode ataaden be staan da hMd 2o DuiteeUaiHl k a41 warea dia nJei op da vaifcwlaltflrt ateaa gmd zUva effeeten oarinjeniateriaaU of op ile bi diicadelilia ataaa kalen eelMii oat nrerkt bout bovuhoat luMilpaih drin eméer verfatoffen yxer es ataMlpredaetan aniktt venster glaa waiMlugraaahiDea en onderdeaten zonder verdeaa finrraaiUettan naar ieder land uitvoeren dat deze waren wenaeht te ontvangwt 3e AUe zwarte lijateo van f rma a n p4rsonen In neutrale landiii ijn ingetrokken en alld nadefeten die vet dwa waren aan bandag en v ea h aar mat deaa fltaut a 1 praofioa bi jven aohtenreg 4c Het poo teiegiaafve ati aa a betnelU feade oen bvreabadeeklan n en uitvrfr tfiamiel i toageiifaaan doch aaa fkare bepaiinjïEA cndaraoapen dèa doo iletl iuts2lie regerring zyn aanvaaad Van den expoi t ovar da tondagranw xd aUee de wamt van da vwtnilalHet doeh mat dia van da bkhhaiiH uitgnalotea AaaiffRaada da oMvoar over aee van d wapen di op de UoUHHMjat akaan war I e teJEst van de onderstaande bepajittfr n 2al later overhandigd worden lo Politieke regetangen met Itailae 3o flnoncieele bopa liingtti 80 de bepaituigen ten aonaien van de schadeTeitf ding 4o de niilitaire bepa liiigcn Of Inderdaad de Sovjatcegaarlng het bültje er bU heeft neergelegiP Het li kt ef nlcit veol 01 Paa ia nog een veronleedog van de revolutionaire regoenngaraad gepubllaeenl welke den algeineenen diemt plicht instelt voor iedere proletariVr van het munneiyk gealacht Mlie den leeftUd van 17 aar bereikt heeft n dien van h t 4 e ncy met heeft overschreden Hierdoor strekt zich de Blgemeane tUenstpiicht ook utl tet die pn letarieiv iie getm lid z n van een vakveretniging rtitncvtoe waren alleen Ie gaargaajsaaade weHdieden verplicht de ra iaarepublMk ta veréadigwt Wie a n ibenai pUoht niet voMaamta nakamt i iemand bU owuhilkmg emui bUataat nuudet xich sehul dig aan een mlaiiruf jeffena 4 ndeu epa Miek en aal voor een ravoIntiBeMii Paeh bank gedaagd ordea D OoateiïrtiikBct gedelagvwctcin knjgen VBWlten dotten om hun oimierkineen op te frteïlen Er ztai geen laaadtiin baopreidnir plaats hebben De toeafproak van Cieonenceau w rd vertaald m het B g iaeh Italiaanach en Dultsch Dutaet de algémeene secretaris der vrerfoscowfeffentae van de geallieerden dooT clw ed vervolgens de zaal en stelde de tefcat der vredeavoonv aarden aan kanselier Biennier ter luuid Deze stond en laa een toespraak in het FVanach voor Hi verklaarde dat ïi t Ooatwirukscii valk geanaeht heeft naw dazen dag Tiaawp het verguïrf ie aan d e doorduchte vergiadenng die geawg heeft over de gwnsehe wereld de voorwaarde mee te dealen waarop het hoopt de voor een onaühatikelt ceri staat noodige leVeaakrarfit te verkregen Renner sprak vaa den Oo tenriJkach Duitsch n overval vmn 19li ala va een verschnkeüdufcen misdand Oiid T een pleidom voor zijn Todk dat FeaUtetoiiii wvlbeëagea v eriipreMdo tiati l7 j apraken over he4 opi andwn zijnd ver f r W na r Dntiaahlaad £ H vroegen raed tdnaa Ker soa uaM utt DuAti taod kwam Toen zli bmk ia geayreli wartv werd Ie deur geapend r een kfeln mager jvreaMi nut verwntda h en eaJ ap0Mtroop e moBwea ea b aee o iaa r üwtuder Inraiin jee in doakarea wt en rok a roaip Meda de tkanMOliinimu I Aa eldta wal wfi Je P viroag ma vrouw A b reaaaa n keafc g to d aalwBd ata lum iMi te varaataeimdl Ba naar SiatMMew Het weaait ktMap nadert alj eekpen te bulmm en op alonipjea te gaan Zi tand tp Ker Ie a kaak bam mat TMèveal 4iwa gteatgbehl aan aaëe de aanwn In de zij de en wad g eke ol varmM vanaijnaaehblik en naar b scheen tetredim AnnuaiMca r w eg iii e w w Ahreop M wtt a t te d dnliB t aihi i kat hierf vrof raM ru iMa be kked dae orar eaa taM btng stek neer koaUduedig bij ge lithi eindlijk maaat vet wijderen Oaad ie dtdveiiHjhe kat drlaki atvit Daai haakle zij de auhoudera op hetgeens tiMtw inaen loeaae Anruiaobka haar hadAea la oaacbnhi laan zij waigelrompaMe zeU sij luid ni duUeiijk waardom alj een barteUJk grtaah deed ontMMtu ËÓn knapmeaaeii wn lunp raeoeabil Dal M onze ADauaehk z Ue nMwrauw Vhtwifcf Skn la aoo aan Annuaotik gewoon Anooaebka n a tn buk zija Zb zau ook net gaau voaffdo nMwroQW AJuronHea r bU Zalte tndlea wij bet M ngdaa W t iM bkr uV veart weten iwij niet zij la er aett eektar vaat van iovcrtutjd dat zij ouootbeerHju te Zou iwbn hur in ernirt le a w llim vcvbtadea ma wm tli woee m oubetwtelljk wer jTzaike onautta e ifc eyaala van wie men iieb oomevalijk kaa vrij nwltm beeft mm GoddH k blj oaa In DuUaobkmd ntet me 7 ZL Ua MathlMe I at geloof Ik ae d Hdnrloh Xhrm we jïiiar teg n Arwuechfc weten al da oderne knee en hïopan mH op dje u de goediktdd hebbea xt h fn uwe idümat te begeven Er kft men na nog eenie gutsnlda en De knaebt mekkle dU er waa op inïod n i t hoe Wj zich In zu jt orhi tandl eden mae t houden ea daaedoor nais ZIJ 11 lB0t tamE ljk aat gewordan m om de kroon aUa te zetten b j hjj htiar iuplitatij van op bet droge een ht el klein beetje te vroeg ia het wMer nevrg zot Natuurlijk waa dU niet mat ipzut iriaar lut loutor vorlagaobeld ge ahM mlest itiien ook omdat Daar v erd 9e Walv sch L09 aaii land getroiJiea en voor amfar vttligd Nu wandelden aUe vIm llatdUtt iid Uar hninmir en mat tloon U Itar jtK Fiibks boroirwvol f hrletlii uitf liiten door den berkeitiil I IfX dichta graa geurda en i W fjf AiuEeude 0 aumien tonden ar aa weggezonnen tn Wij ztjft gutttrand rinp 1 bristin ifc da lit de ve te Oatkilife a g hj t nat geworden 1 Toen zij het hula bMUeo beroUat legroette mevrouw Ahreaeea vaa de r rea da haar gnatea Zoe ia bet u gelukt ilap liJ de MnneokooKDden vr eodflijk toe het er hcui i 11 ij de vriend van oowo Fahka te jiier n keonm I uMu veitelt mij dat n Imij du groeten van mijTi daob hebt lover te brengen Nu daohl Ker er pee Mn dat Chrta tlne de zuster was vaa da bekoorUju vrouw vraa den gosolgncerdeo ptofmaor xlifi hij In Jena bad laeroi k uien Hij r prak met Dunrr3uw Ahremee beae t zijn groeten over maaa ken itcb no eueeda nlft benrrliden uit den wandatlijken tea Htiad WMria hij waa verval aa ObetaAaca v der kwa Wonea Een budaeUJk ondlape waier atwt de Walviaeh Hat recht der moeder naar b t Didflnli HELËNË BiSljSlU TCiiBaU doat P WBBSELINK T BOSSllf Nadnik vw4 wb naefeev waebbt Peter I uhL s lolgd oarzetond on vev legen zijn voorbeeld Ohtiettnn 1 et haar helder klokkcnapnl door ejkaor luiden Het gaat nJot zoo nletl Hel ook nlel I D oe r IS everij vlak leMe Ker tegd Chitetft Leg ale het u bMt uw arm om mijn Bohoudarl Ohn ioe deed het ea bij tilde baar uit d boot 81 GhriBttaé keeik hem oaivtoekumA aan Ik getoM zeide zij zieli tot Kerrich tend dat mijnheer Fuhlw heel blij U wij u hebbtn iMergietea3 met one na te giiuL OndtrtlUKtcfcea waren ïij weer een ffOed ttik naar den vlakken oever gevaren daar kwam een ecbok het knarste en d Wa vi li zat werkelgk vast degolfi klofjten tegCTi zijn planken Cbrwlne laohte Stoot maar al met de roetepanon nij moeten tïrag tot aan de dfDiien op den oever daar zat het mi faien bet gaan Maar ik gdool het niet D waa geroakkolijk ges ffl Fuhkn en ïÖsr de hun ulerate bedt om de boot ef T H te maken maar vergoete WU nu zaide Fubka Er i8 niets beglanen fMWflde wa bnlteu zteb elf Voor dat zij goed wisten wat iebeot stond Ker Vu het water hy had iljn en u e S beiL de pijpen van tijiv Ptetaloa opieafaroopt mifcto In Iwt Fwh w keek zijn vricn verbaaad aan al haddra zij oJ In de boot mooten er lu7nfiBr n hij zou nMwelijkn gewaagd lifUwn at zijn vriwid zoo heel ongedwongen zonder ceirig l edenlcen deed maar wA moeei er anders gebenrenV Tlao mtKwt ook hIj moed vauen en Ma thikke dragen naar den oever Ker hield bet mocrie opiperulmde meiae vaut on voorïlcbtlg tn zijn arm Ik beu erg zwaar f vroeg zij Utvat verlegen Hij aatwoordd tétL 3cbaBaB AwwboUmI CbalM naf WdA ea t i fcra e mk iljal aat aar4da Mnaefclpa o k da maimer wa ntaagden guwoon il haet lEMna deren t5 antwoorden Men Hal baar bagaeaa 7p aaobt nof p fd ea tdd aairler da liMte verlegeoiwU f vaatia frteg te vat tadaa naar da diiAvaiacèa b t Eb let veratecMihg toen tDenaanr AbMBHahanv een niet la mlakenoea Itekan gaf MilJ Het was hein wonderlijk te moede dit vreemde warme soboone schepsei zoo te voelen het wae hem lo alsof haar geheele wezen hen diorstroicrfie kin vee bet gedhurende aangenaaq te dtt vead te Mg Hij gf V cbte over baar Traaf en schudde nauw merkbaar het hooTd maar I droeg baar ver het land op Üaaima liet hij haar 09 bet fijne oge zand gbj den en weer even als te vorrai deer atroomde het hem met geweU CVMI wiOiH Inftwdien was Fohka ook met Muhllde yp het droge aangeland Fahka haS onder het gaan seer gMp en Uhtbitde vaetgiboudMi Miiftt UJ al