Goudsche Courant, zaterdag 7 juni 1919

óogen kl de gang gaan De zes bedoelde mannen cbijneB bij Po n gelegenheid kl een zijgang te sjjn adaergobieven en de korporaal bela met de bawaklog van d irraaaiUen sloot de oeUeo en ïel de mannen er buken h Nachts beult een adgUwaoht Uds gsng het toeaioht op de geaneateiaden terwgl de woofat bestaat uil twee sergeanten twee korporaala en vijlden eoldsten dte samen over 20O acbarpe patronen beeehikken Te mkHemactat wierpen As zen mannen zioii op den sobiidwacbt wrongen hem een banddoek kl den mond on bonden liem aan handen en voeten metgegeleiklraden van de verlitolalng Varvolgeiifl braken ze een deur open waarop d liuoner een koriylraal on twee sotdeilen ontvhichttw De sndero iMe achgDen uit een sporlie oe unl te hebben mcegodson Ze zijn albhana In do kazerne gebleveD t e waoht had van hot voorgevallene bijna mets geenerllt iflereiplails kmm m Notaris BLOEH te OMMEN zal MAAMDAG 1 JUMI 1 11 ten huize van DOLFSMA aan de Baftbnw bU inzet en 14 dagen later bij de Erven K GERHITS te Ommen bü toewijzing telkens s namiddags 2 uw iHbli k waiiaiii voor den Heer A v d VUtNl Een mooie gunstig aan wyk en pablieken weg op ongeveer 6 minuten afstand van den grindweg OmmenBalkbrug gelegen boerenplaats te Ommerschans onder Stad Ommen groot 16 38 30 H A bestaande uit een zoo goed als nieuw gerieflijk ingericht Boerenhuis met Bakhuis flinke ruime Schuur en om en aan elkander gelegen uitmuntend Hooien Wellgud gescheurd Grasland en e nig Bouwland ook zeer geschikt voor twee plaatsen De veiUng zal plaats hebben in ó perceelen combinaties en massa Aanvaarding najaar 1919 en 22 Februari 1920 Aanwijzer H THU8SEN te Ommerschans Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris alwaar perceelkaarten ver krijgbaar zijn Een groot gederite der koopsomkan als eerste hypotheek i 41 2 s jaai s op het verkochte gevestigdblijven 2579 M u Ahrasresa Een heer heelt bij de aagsofae pollUe aangilte gedaan berooid te zijn vaiu 11400 In een porceol aan het Slatioosplctn aldaar wasr iuj zioh met een vrou bad algezoodtvd KUNST Verkade BonwmcMter Men meldt ons uit Anuterdam In verl nd met liet ingezonden stuk van den lieer Louis Bouwmeester voorkomende in de Telegraaf heeft de Kon Vereen Het Nederlandsch Tooneel de volgende mededeeling aan de pers gezonden Naar aanleiding van het ingezonden stuk in het ochtendblad van De Telegraaf van B uni waarin de heer Bouwmeester mededeelt dat Eduard Verkade tegen een van de leden van den Kkad van Beheer zou hebben gezegd Lftten We Bouwmeester de provincie insturen zich daar met Narcis Lodewijk XI enz doodsitelen danzijn we hem kwijt verklaren alle leden van den Raad van Beheer datnimmer een dergelijke uiting nocheen uiting die daar eenigerraate opgelijkt door den heer Verkade aanhen is gedaan I w g Kielstra Voorzitter S J H Gompertz J Funke H van Kempen A W G van Riemsdijk J W J Titets van Amerongen De heer Verkade voegt aan deze verklaring nog het volicende toe De heer Louis Bouwmeester kennende ztJn el twee mogelijkheden n l de heer Bouwmeester heeft gefantai erd of de heer Bouwmeester heeft keukenmeidenpraatjes geloofd Het is te betreuren dat een kunstenaar met het artistieke verleden van den heer Bouwmeester zich zoozeer vergeet dat hü een dergelijke lasterlijk Itugen publiceert zonder navraag bii al de genen die het betreft En het is te meer te betreuren waar het in een te schel licht plaatst welk een gevaarlek mensch de heer Bouwmeester voor een onderhandeling kan zijn Het spijt mij in het openbaar over den heer Bouwmeester te moeten schrijven ik heb dit tot heden kunnen nalaten Openliere ViÉoping te GOUDA op DINSDAG 10 JUNI 1919 s avonds 7 uur in het Hotel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van Netarta d Ko in n van 2893 89 eenige lÉeii efl Erfiiii Oeugla als 10 aan de Heereiwtraat no 144 tot en met 162 Alle bij de waek verhuurd no 162 voor ƒ 2 25 de overige voor ƒ 2 een aan de Vrouwensteo no 2 verhuurd bitjde week vo 1 f 1 86 een aan den Gttifneweg no 81 verhuurd btj de week voor ƒ 1 76 een aan de Geuzenstraat 110 9 verhuurd bü de week voor ƒ 1 60 en 2 ain de Komünsteeg no 66 en 67 verhuurd bü de week no 66 voor f 1 65 en no 57 voor ƒ 1 80 Breeder bij notities Nadere inlichtingen geeft Notaria Koeman U Hanatrecht H P van Wijngaardena Coiftoup Aparte OamMulon Hiirwtrken vin uUgtnlItn haar Sproeten ADVERTBNTHN Zomer Mandoline Club Heeren die wetisohan made te werken tot OPRICHTING van een kleineMANDOLINE CLUB worden verzochthnn kaartje te zenden onder No 2695 aan het Burean OOUDSOHECOURANT Markt 31 12 lelia de doakenu vsidwljnea door I pol SrgUTOL 2S7S i I BI alle geed r Ft J C Hooittr 7 eOUDA Tal 423 Tricot en Netondergoederen Technisch Bureau Er BiiM M 1lllllOON OOUDAt ms iiMUciTeiT Fabrier voor het Polijstei en Kleuren TSD alle KOPERWERKEn Engpoa Endatail Xmi u n t m amr SpOfIMMV Dwirftoti 1897 20 T ANDttRS Firma Wed F tÜTEMDAAL Bezem en ItorgteHabrlkant KlMweggtiaat 13 lB Gooda H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR firfiiiriii II Tiilitirtikiiii 2608 II irggti kggi 10 Airerteert ii dit Btai Dit gaat niet beste Jan Louii Ge tuit u meer moeten uitaloven om Hollandache liedjes te geven Verceet niet dat slechts o zoo n klein deel van het publiek zoo Koed op de hoogte ia van de talen dat het op het eerste gehoor een Engelseh liedje kan volgen en verstaan En wanneer het niet meer gelukt om in den cabaret de woorden te verstaan dan heeft deze moderne instelling een groot deel van liJn attractie verloren Ten slotte nioeten wü wat gemakkelijker zitten in d i cabaret dan in een theater Pisuisse sluit ons in een theaterzaaltje op waar je niet mag rooken waar je geen kopje koffie kunt krijgen fu heeft de conferencier gemakkelijk mraten dat je net moet doen of je uiuia bent doch dan zit ik maar hever thuis dan in een gedwongen fauteuil waar je je beenen niet kan uitsteken Het Hollandache cabaret is erg stijf vreeselijk stijf maar als je er met stijve beenen uitkomt dan voel je je niet lekker Neen beste Fisuisso ik moet gemakkelijker zitten mijn sigaartje niet missen anders voel ik me toch op vixite en dan asjeblieft meer HolUndichl HAGBKAAR BB EVSN UIT DUrrSCHLANft En rMlttcMI V DUW KXomttoadmt tto n Cftsn bier ToorfoU alm em stoetvu heewyiüwd odder de kwAw pracht J r sosDve Ivente H t jri ean onuiLipreke gk gvnot de veUWo wculen boomfiuirden en hoee rh e n t aim M ar üe w iikn Ituji e dig Daar va r aU 0 de alffocde satuur voor de laken te nHgen heeft Je mloa toouk het liJn moet De Tnuiitlwonun g lllkeii taiileo es de weiden tepUtea rin niangd De hemelen lUn hoos m heerlUk Uauw Hen ma aUecii niet aeair Ie dierea xlnn die toch hun pUuite ia de eldea hebben Die afweugtieid van kt de toffeerinf van de weide itan worden i t noemd u oulxettoyl bviroevtnd XSj Toe t de adacbte ibeecli teruc naar het be lle Heeach dat wi bier wakelUke te en krijcen HM bericht ia dionien dat cni van uit Boldaad benoraa vleeech Keaoarleo wondt Hen juiedit er om als hal men aet eeda otuibr den tand Wat het hiiuien rt of aa langer tUd wWlen zal aia de mudsa vee ngMT de vredflubepalincea veriuil q ai nuoten won n affeebaan weet g na uaiiadi Aia men er ovelvpreeict kijkt men etbaar raMoN aan en meer dan één vlo ikt ttauia het ocaettblik waarall bij óf het wa jxn aavdeirie U hy iphtfid in het e ogf aan de noieli Uield nn een Ouiteche over wiaoing H t verwOfWiere u niet dat ik u aoiirgf alaof het rredviTocntii der Euteate reeds onderteelceui ia H er ia men alge meen van oordeel dat of men teekent of niet Duitachdaad in elk geral de maaea Tee Terïeat die de ISnteMe beffeert Wo dt eewnsel DuüechUnd rerder bezet aoo liewiii men er w g wat men door de bepalincea van h on ieekende TredesTerdic veriancde Feitelijk vind ik het jammeren der Dtidteohcra over de hardheid der rre esbepaUnsen een weiai naief Even aaief vind ik het schitnpen vrVF den hoon van Otomenccau Door den loop den gebeurteu ssen wordt het voor ieder Me lien wU kl dat Dlette iataande al de mogelUke fouten dar oude re eling haar polit ek run ToUwuden ten slotte de eenig mogeiiJlM waa de aanice die IMtMdiland van de sohaade en den ondergang redden kon Men vraagt lich heden af of iM buidlire maohthelitiem Duitaehlaiid niet TwiDn n halihm niet tan onder hebben sebimoht om voor hun party en hen zalf de maeiit te ver averen Denken wij ona eveu ter ig in ara omer van 1918 toen al HMmatootel jke mwAeU werd verkondigd dat de kdier n de kaiaarlijke r eerinc de hiaderpalan tot den vrede waren WiUion veridaarde ie f dat het niet ging twn het DultMtie volk Dei woord heeft meer daaa dan al de granaten die Amerika aan de Skteota ver kocht heeft Thans lU bijna een Jaar later verUaren de Onafhankel ke SociaHlDenoemten en hun vriecden de hae en Spartaeisten G ii an Ebert en Scheidemann maar lü de Alliukeltjke Sociaal De nacraten lün ar d schuld van dat het tot geen vrede komt met het Duitache voUc Intfkohen verklaart Clemenceau op de meest hMcnde wiJie dat ht het Dutacha volk wil nekken Maar aan een Duitecher bew J lea dat werwlnnaan altijd dtn dood f de ahweraij van de overwonnenen wülen is e n onniogeltjiiliaid Daartwen ia itjn bewondereaawsardige naiefiieid niet bestand WU aijn toch menaohen ais MÜe andon nwiactin wij die Waener hadden en Kicit Aan M geloof houdt hU vast net als iemand die twtjMt terwijl de haVe wenld in meer dan de halve wereld zich die moeite geven om hem den Duitacaer in het brein te i ami er dat hij aiat ia wat anden menadien zijn Nu hij heelt geitjk ook Zoolang hij dit geloof heeft ia Duitsehland met heeiema dood Naaet de OnafluaAel kea die w ken vrede ook enniddemik teekeaaa wfHan li dat t j het staadïnit tanemaa dat la En tentevrede hua nieta aaagaat daar hij en kapitaUeche manoeuvre ia zijn er nog endere Heden die op dit o renl lik heel Leipstg in venrantog brengen Om hun denkheridantte venpreidn hebben i de plak haaXuaen gebnat Op san de aandacht tnMmrie wiJie welan te veiMlao dat P nl la rlil i w l maar tanig in daa onriog matt gaan Nienaud weet vaa wie daas pUkkatm die gedamde den nacht aai e ilakt werden uitgaaa Zij bevatten een seer iciieipe kritiek op de Fianach EngelachAmerikaaaadle vredsevoorwaaiden Daia leeet men gewooniijfc Maar dan volgt waf ik gedurende de laatate degen meermalen hoorde Wil de regeering de vaderiaadagetrouwen opioepaa Waarom daakt get Om de Dnitsehe wildheid in vlammen te i e t ten Men bagrij t de linapaUng op de handelvijze van Olemenceau Ala wy dan tocb wilden w rechtloozcn zijn dan maar aia zoodanigen er op Loa ligt wanihopdg saricaame in dien oproep Maar eer het zoover komt moet de regeering de verzekering geven en hier voeit men hoe vet4 jeterend de verwarring is dat Joden Chnstenen en an deren bedoeld ajj de levenaraiddelenwoeke raars van aUe alLool de profeefloren van BJle gezindheid de lederfabrikanten de dagbladbeaitters de advocaten de geneee lieeren onsdhadeltjk gemaakt wolden Alleen e 9htj ntaciie handen zullen het heerlijke welk mogen doen Het heele plak kaat gaat alzoo tegen de verelavittg aan fauitenlandeche vreemden en vóór de bevrijding van alle Duitechers van binnenland sche heerschers Het verwarring e ich tmd plakkat ia geteriund Die Feme der Daieg iete dat in beteekenia overeenkomt met de zwarte hand en dergelijke gezel schappen die zich onder schuilnamen verbergen Haar en dat ia het einde van dezen biitl waaraade wil Duitacbianl het op nemen tegen de goeduitgeruate legers der Entente De herinner me het antwoord van eon Duitadier met wien ik verleden Zondag over Ue levée en maaae sprak Wfj zul ten vechten met stokken en ridien zeisen en meaeen Ach deoe man had nooit een machinegeweer geziesi De grootste myistific fcie in DuitachlaUd is ontegenzeggelijk het naief romantisme van de lieden die het woord reaal politiek gevonden hebbeo Daartegen kan zelfs 0ie Feme der Daleg en haar plakkaat het niet op nemen UVND EN TUINBOUW Hoe sal de nieuwe JschtwM zUnT Die vragen hebben vele landbouwers zich de laataten tijd meermalen gesteld Nu op nieuw een nieuwe Jachtwet is aangekon dflgd hebben de jagers zich schrap gezet Z j erkennen da t er jecfatachade is iguar zu heeteïi de klachten daarover schromelijk overdreven en noemen de maate£happeli ke voonieelen san de jacht vertxmden zóó groot en van zéédanige hetecltenie dat rij mimatene opwegen tegen de aangerichte wildschade Van jage standpunt bekeken moet de bestaande Jaohtwet hoogstens in zoover gewijzigd vei terd worden dat de l eiTen voor de bewezen wiioadiade aan hun gewassen schadelooe gesteld worden iljj hen staat voorop dat eeaf matlsw wild stand moot worden ondertiouderf Op dit standpunt stond ook de Saatacommlsaie benoemd Mj Kon beiduit v a 11 Haart IMÜ die in 1910 haar Rapport uitbradit Zjj sprak daarin als haar oordeel uit dat het nadeel hetwelk de landbouw van de aan weaigheid vsji wild ondervindt niet mas worden oveisehat maar wide toch ook niet ontkennen dat voor den landbouw op zichzelf beeohouwd het behoud van een ma tigen wildstand z in nadeelige zijde heeft Ztj had zich daarom de vraag geateld of deze voor en nadeelen niet konden wor len verzoend Die verzoening hield de tegemcet kominc in jegens den landbouw dat de heerlijke jachtrediten zouden worden opge heven begen een voHedi e Bchadelooostel Mng uit b Ijanda kas waarvan de Staat in 30 jaren sdundelooe zou worden geateld door jaarlijkeche heffing van een bedrag dat sla jachtrente op de betrokken perceel en gevestii bleef en met de grondbelasMng zou wirden geïnd De Oommiaaie begreep dat die heerlijke uit de Middeleeuwen sianunende reoliten om met uitsluiting van den eigenaar op gronden van den derden te mogen jsgen niet of adtbsM zear be zwaarlijk zooden zijn te handhaven En z J achtte het voortbeataan er van ook in atrifd met de 4iedendaa eche rechtsbescbouwin gen Ware de Gommieaie nu maar even logisch en verstandig blUren doorredeaee ren I ZU had dan de lijn verder door g t k ken en gezegd dat onze hedendaagsche recbtbeechouwingen evenmin gedocgen dat een gnndeigeaaar al mnóbmMer t zjj boer of pentiottlier raerioca moet bljjven en lUdelUk moet blijven toealen als ztjn ge waesen word beaehadigd of vernield d or wild in stand gebonden door of ten pleizie re van anderen Zoover ging zQ echter niet Zü stelde voorop het behoud van een niet of weini schadeiüken wildaland en achtte dit niet verzekerd indien de wettelijke re gelinff van de jadit lederen grondeigenaar aia zoodanig toerust met het recht om op z jn grond te Jagen Om dat beboud te ver zekeren stride do CJommisie voor een verdeel ing Van het land in Jachlsohoppeo in verschillende lachten overeenkomende met de waterechappen en waarvan de in de ini zou zijn opgedragen aan de colleges van Gedeputeerde Staten onder goedlMu ring van de Kroon Wij agan hier op d e Jachtschsppen nu niet verder in omdat wü willen hopen dat de Kegeoning ons mat deregelijke oiganisaUe welk strijdig sou zijn met de belangen en reohteo vai W den lanSKuw en de lanfiKiouwen niet lal sa genen WU waren andeia den Laataten m niet zonder vreeze Heeft de mfniater van Land bouw onlangs lich niet in de Kamer uit kiten dat haj nieuwe ontwerp een verzoa niug zou beoogen tuaachen Lsndbouw en Jsoht Den uitdrukking herinnerde ons aan genoemd Rappoit en dad ons vNeien dat ket t vanraehtn mtaoDtwny slaebta taif wait mm sua waardaor de laigimnr met een UiAJe io het riet job worden ge sbrard Ome hoop ia echter da laatate dagen verlevendigd Bet Bestuur van het Ned Uuidb ww Oamité hoeft er lich voor gfc spannen Op dit ComHé de Centrale Landbouwvertepmwoordiging was ook kl deze imk aUer oogen gevestigd Wat tal hst doen lal het flink voor den landbouw afkomen op krachtige ondubbebinnige wtjae de belangen van den laadboover verdedigen tegenover de oiAehooritJke wim seheo van de jochtüeflieWiere T Zoo vroag men in Uuidbouwkringen heibaaldeigk Eet antwoord k nu gegeren Zie Mar Het Bestuur van bet Kon Ned Laad houw Comité he ziA tot den minister van Landbouw gericht met een adres in zake de herziening van de Jacbtwet Het beeluur dat in deze de zijde van den landbouw kiest is van meening dat de pogii der Staatscommissie 1904 tot ver zoeninit der tegen tira Hge belangen van het Jaarersbedrjjf eeoerzijds en van den land bouw anderzijds niet als geslaagd kan wor den bescbouwd Ter juiste beoorrfeeling van de landbouw belongMi betoogt bet bestuur danke roen zich hot jacbtrecht als historisch product v 6g m stelle men zich de vraag of het landbouwhaiang de sdiepping van eenig jachtrecbt ais middel tot vemieUging van schade yic gedierte zoude dechen Deze vraag kan naar zijn meentng met anders dsn in ontkennen rin worden beantword en ale consequentie daarvan wordt de volgede herziening der Jacihtrechteveikou dingen aanbevolen lo Opheffing van alle heetUJke en con tractueOle Jachtrechten tegen schadeloos stalling 2o Uitdrukkeltik veibcd tot hst vestl gen VS11 zaUatandig JachtrKbt 3o Toepaaaliv van het bai neel vva ar tikel en ButgertiJk Wetboek echter met dien verstande dat de uitoefening van hM recht aan d n grandgebmiker toekomt en onder voorbehoud van t telijke bescbcr minjT v ita nuttige diereoorten 4o Mooht de met uitMening van dit recht naileel voor naburige landen opleve ren dan worde dit nade gemeerd en be teugeld door wettelUke bepalingen tegen sohadelUk gedierte en vergoed ingevolge e n civiolreCitelijke oaneprakelijkiheid voor wild schade door derden te lijden Dit ia zeker meer dan menigeen verwachtte WU konden altians een Hooi K Brivol toen wü het lazen niet weerhouden Alleen reeds het fait dat het Be stuur van hat LandbouwXomité zoo kdoek voor den dsg komt vedieugt ona neer oir is blijkbaar een andere geest in dut cdlsge gevaren Maar bovendien lijkt ons nu de kans dat wü werkelijk een democratische Jacbtiwet krügen veel gunstiger geworden De kans dus dat aan de wildplaag tea ein de kome Volgons de hedendaagsche reebtsbesehouwingen dient er een Jachtwet te komen waaoin o a de volganle vrijbaden en beperkingiin wordch genoemd 1 EVm ieder t zij eigenaar of huurder moet op de onder z n beheer staande gron den gxöwel vrij zijn m het doeden of laten doodon van reeën konijnen hazen faaim ten en under schadeiük wild of gevoogaite In de manier wn dooden moet hij ook ge hael vr ün schieten strikken vangen In stampen enz moet alzoo geoorloofd zijn Acben of machtigingen z jn vodden papier waatmee gelheel geroken dient te wor en In de huureontnacten mag niet worden bepaald dat de eigonaar der gronden heb jachtreoht heeft of Iets d rg l fcs Een ieder z j geheel vrij op de onder zijn beheer staande gronden om alle sohadelük wild te dooden of te oen dooden met 1 s t dienste staande middelen Strafbaar dient gesteld te worden bet dooden of van gen van wild op onder een andere beheer ataande gronden Heeft men evenwel van den bebeerder der grMi len schriftalljk toestemming noo vervalt de strafbaarheid daar men dan al de desbetreffemie rediten dee bebeerders heeft jre kregen Zonder reeds genoemde scbriftdüke toestemming moet het niet geoorioofd ztJn op onder een Baders beheer staande gron den verdetgingagereedsGhappen als geweer strikken stappen en deigelUfke bij ilch te dragen op bare wegen natuuriUk uitge aonderi In dezen geest meenen o wij met het 8 taJ voorstellen uit Ommen dat de nleu we Jachtwet moat sijn aamengeateld Zü moet vrij ztjn van elke bevoorreehtiiig en m einde maken tan eUc oancbt C B BMNlENLAm NEDERLAND EN BBLQIK Een verklai4ng van Minister van Kaniebeek De minister van Buitenlandsche Zakïc Jhr m dr van Karnebeek heeft heden in de Eerste en Tweede Kamer de volgaa e rede gelioudea Naar aanleiding van de vragen van ibn heer Marchant nopene den stand der be aprekingon in de conferentie van Ministens van Buitenlandacbe Zaken betreffende Ui vraagfft Jk der herziening van de verdragon van 1839 en nopens de door BelgIS gefoi muleerde wenadien heb ik de eer het v lgende mede te deelflL De eerste bijeenkomsten badden den t9eB en 20en Hei plaats De vragen van BelgiS Aan het alQt daarvga stalde de Beigi sebe Minister voor dat de beide volger Ie vragen noudeo worden onderzocht I Kan de MaaaUn e die de eerste var dedigingiilinie van België is afdoende ver dedigd en gebouden korden bö den territoriale toestand geechafen door de tractjtcn van 183J die met name de stad Htastpctt Hosae Tnajaetum de eeuwenoude n vnlepoort der Germane la Wasttljfk Buro pa onder NedariaadKdw haondiapptj rebracht hsbbta IL Kan de SciwIde linie daaa vaa aaturt steike Unie die de voomaamata veidodi gingalinie van België is afdoende verje digd worden sandar dat België haar vertodi gliw kan steunen op ds Aviw over den ge heeien loop daarvan De Belgiscbe desiderata werden door den beer Hijmans vooria in sigwtantle aanregevan onder de volgende bewoording L Met betrekking tot de Wealar SchelJt en de daarmede samenhangende vraagatuk ken A da vrija besohikUog onr dai uUgang naar zee langs de Schelde dAr i de bevoegdheden der Sonvertlniteit over den geheekm k op der Wester Scbelde tus fchen de zee of bandljkai en tot In vol ezee benevens over alle tot 1 WeaterSchdde behoorende wf teren en tevens overbet kanaal en den spoorweg van Gent naarTenieuzen zoo ook over de uitmonding van het kanaal in de Weater Scbelde B De eiVienmng door Nederiand van de noodsokeiijkbeid voor België om de verde diging van ztjn grondgebied te steunen Pde BeoedMuSchelde over haren gebes cnloop en van he echt van die rivier in volle vrijbeid en te allen tijde voor ztjne verdediging gebruikt te makwi hetgeen medebrengt dat Nederland afriet van cl ken militairen maatregel die de uitoefening van dit recht door België zou kunnentagenwerinn G He beheer door BeigM ovw de slui zen welke dienen voor de afwaterillg van Vlaeadcran I D Het herstel der grieven van de Bclgischs vissdiens van Boucbaate IL Het betrekking tot de vetblndings4a er tueocben de Weeter Sebelde en den Benedeei iRiJn m name het maken op g meemschappelijke koeten van een kanisl met groot pnrfiel Antwerpen MoerdI k ter vwvangiag van de waterwegen voor zien b j tnotaat van 133 IIL Het betrekking tot Nederlands h Umbncg a de vestiging in Zuid Umbung van een regiem dat Balgii vrijwaart tegen de ge varen die voor zijne veflHgbeid voortvlo ilen uit de configuratie ven dit gebied en dat aan Be gië den waa bolKr zal verschaffen voor zijne economiacbe belangen die I S nedeeld zijn door de bepalingeh betreffende grond en watergebied van de tractaiten van 1839 b Ben waterweg miet groot profiel RijnJIaaaSchelde f IV Het betrekking tot BaariaJIertog Bene regeling welke een einde nu ht a de bezwaren voortvloeiende uit de ie genwoonlige dooreeranei ing van Beig sch e Nec erlandBdh grandgetied De heer Hijmana ging daaibtl uit van de opvaltting dat het gebied der reviaie niet wililelcsurig en a priori kon worden beperkt en deed het voorstel dat de beatudceriag van een en ander zou worden opge jm gen aai één of twee comimissieo waarin de groote mogendheden Nederland en Belgit vertngenwnopdigd zouden lijn Het standpunt der Nederlaadscfce Regeetlng In d volgende vergadering welke S Juni plaats vond had ik de eer het staialpi Lt der Nsderlandsdw Begeering ten aanti n dezer voonatellen uiteen t zetbui onder aoniroerlng dat ingevolga het door mü n do eerste nittiog aanstonds uitmaakte iit drukkelüke vooorbehoud ten aanzien van ie integritnt van het Nederandacbe land n waterïflied de Hegeering niet kon treilen In die Belgische voorstellen welke hetsü m Oponomieche hetzij om milltsine redenen een overgaaig beo08 en van aouvereiniteit rechten van Nederland op België dat Regeenng zich piestst op den grondslag der bestaao le vezfaoudingen en er uiteraor derhalve geen sprak IcOn zijn van eene herziening van de tractaten van 1839 in diui zin alsof de scheiding tuaschen België tn Nederland welke in dat Jaar haar beslag kreeg opnieuw en nog wel naar andere bc ginsélen nou moeten worden ter hand geao men dat Ie Begeeolng oveiigens ten aaniin van de punten dle de aebeepvaait en tn nomiache balaagen va België betieMn In beginsel tot walwülend ondenoek en oweil g benaid is waarbij uit en aard dar laik deaerzinla de aandacht zou zijn te vraten voor de inconvenientec welka de door e tractatm va 1839 gasehtpen rRboadidg ten oannicn van de Nederla dsdw belan gen in het bijaonder wat betreft ds ka Maatie van de genieenadwppeMjke Haas heeft met aich gebracht dat ten slotte naar het dMeel der BegNring de militaire IcwesHea in het kader tan den Volkenbond moeten worden beschouwd Het nadruk werd dezerzijds gewezen op het belang in hot algemeen va ovarteg s J het aanvankelijk tussohen België en Nadrr land te samen met het oog op da vai ta d houding tuascben de beide vi fcen en e wenaohelijkheid dat de eventueel te tret in regelingen door een geeat van ondarV g vertrouwen worde gedragen In het bijajn der werd afwifiing yan dtt aittltg ong riimd geacbt ten aanzien ra de belangen die sedert 133 Uijkens talrijke in het zonder de waterwegen betreffende tracta ten tueschen Nederland en België alleen sa zelfstandig geregeld z n geworden Nadat in veigaderinj van 3 Jual gl overeensteenming was bereikt hnd Ik j eer de i daarop vdgeaden dag van den Franadhen Miniater vjn Baitenlandadw Taken mede namens sijne an btgceooten der groote mogendbed mededeel gen te ent vangen van bet treffen vta ds volgaiile regeling J e mogeadhtdea de osodweadgbtid t benienbig van de veningta van lUS r kend hebbende veakwiwen aan esae Coao miasie on r tteuh da vatt iwaoc gars vaa ds Vawalgds Mal van Antrta kat ïüiA mfk Fnikrük ItsM jJ b gU enllad iand de taak toe i ulf ring vaa de m aat r egelen dia alt di J mng moeten vooitrkwta m vaststeB udaon dis at ougea adek mTT T g g va terrilMble mnSSt m vesdgiag vaa laieraaliauls sarvHwia Ds getraffe ngsHag J e Coomisaie iil Ba ië en Ne4i a I uib ooodig i gemeenschaH ke J foimales comnames in i dieaa aT betreUtng tot de bevaaiban watwmaT Hdi daaibli latende leiden door de a meene begmaelen doo d Vrsdasaoatek Bet belang vu deze regeling ligt iha i dat wiliigslng van de territoriale sonveiav teit tor ziide wordt gesteld terwal in ijitweede deel de weg worjf gaweaenr ialeidt tot gezamenlijk overieg en geueaj scbappelijke regeUng doo da belde meest betrokken staten De indruk vaa den mbdster Mijnheer da Voorzitter dit is in l j trekken de gang van zaken gewaesi He mjjn indnik dat Nederiand op dezen voel aan den verdoren loop van het isteraaÜMa Ie geding kan deelnamen Wat on t hou ïng tot België betreft zal de ledaelul de Begeering biijven leiden dat het op dei geest die tuascben de volkeren gawih wordt meer aankomt dan op de formnln die de Staten verbinden Nederiand dit naar men weet op zijn rechten stsat hnft genoeg bewijs gegeven dat hat met Beiglt niet andeia dan in vrede en vriaadaeaia heeft willen laven Het begeert t ook i de todcotnst te doen ondsnks de btMahr die uif hel nsburige Und opkwaa ea tluw ter zijde U geatekL Hen lüe ook hetgeen oase Kameim licbtacbrijver over deze oaoiwalaiea beid in dit nummer aagt Bid Suppleleire begrooting via Btau Zotaa IDlt Burgarwachtlea eas Een wetsooilwerp ie ingedlcDd wauWj wordt inge oegd op de deabetreiletids k grootlog een poM van I 100 000 lagan Itorteu van vrijwiiige burgerwsebten zulks om van Rijkswege hulp ea nede werking aan de burgerwachten ie veriee nen on wol door dergelijke veigBeingn Loe te kennen aan mlHtair en aan Dietmilitair personeel wt gena liet verieeau van hulp en Jorijlchltng bij de ocMh VoorlB komt het gowenecbt voor in soa niige getvallen vergoeding van reja ea voriilijilïioHlen toe te kennen eseoe relz i biiiten hunne woonploa gadiladini vert gonwoordiger en leden van bar er waohten alfsnede door vert fiinnwrdl Bn aai g weentebeeturen o a tot bijwoMlDff van bijeenkomsten iW door de eeo m salarissen der Koningia tot het hmdes vaa gezeanenlijk overleg Nsacinele de horgerwaohlaa aleh 1 wik it len zal allengs moeten büjken vil ke koeten overign nog biUIjUulMisIn teil last van het rijk dienew towaiden genomen waarbij ook rekening zal lijn o houden met omstaodlglheden welksoak daadwerkelijk optreden van die eoi lKt lies kunnen nopen De retojoter van klip neriandeche zaken wonscht zkii dier zake vrijheid Ie zien gelatenv ib verteld waarmede een eenlgjedns ruime onnekrij zing van ket brgrooV igpartikel verit voorgest Voorts worden galdon aaogt vias veer kosten der Stoataoommiseim ter ragt riidijig van eeu hdrzioaltig der Clnl wet dor Goinetfutewpt en ïn zake dafczü digang an de burgemeesters ea Hit tfwren en werklieden in dienst M nvenlpn der Sisatsoommlseie bedoeld to ort 1 der r ri il onr u leW6t 1918 TOaib lietrelicndo maatregelen er beslBjdKig het zedi4Ifk eiv niaatsiQhappolIjk gevsir taetweliii a i biosooart K ffili i liig n vr Imiiden la en die voor het aloobollalg Btuk reap 3000 t sOOO 6000 1291100 en 16000 Verder wordt 114 000 ultgelnikken H m draseiid voorsohot voor w ri va Slili ng door tondootgtamog door do s Jea Pi eler Adollvereeniglngl I4 00a000 TK do rluiMrlIngenverzorglhlg e d I1 BM wegens koeien von vervoer van goederen verzonden voor of aan eteuBOOödlé S A lm lM als bijdrage aan het Bouiitwds voor de Departomenten van Bkmeiilend Jhe Zaken en van Onderwijs Kun en Pil W 4eiiSbhappen en 9000 voor ko eo vam persaneel mz voor de suboomola FslUsseauat van Eidmana ea Hstkt ai er n i In hel Patole vpn Jnsdde Ie Aimieniam de nrllioalfeveqgtdlltog vooKgaeot In de fiUllisa nenten van fiinia Erdoiann en Heihev en A A EI raoan bi privé Mr A Und die oplteedt voor ds g lailleerdMi deed In deee Wjesnkonsg o ooordvoor ellen die op het volga Mer komen De volgende eredtteuren allen MBeledea vsn de h ma Enbnnn en BsA doen afstand van al bun recditimi s ooon ieunlngen voorispruilende uil do artier hun namai vermelde aobuldn ontad goi dodU slecffia voor bolgevsl M ooord wordt aangenomen prof ik f Hothy Berlijn 1150 000 Ob ts ei ial Olto WeifB Bre8lau i 12aM Friu H tor E Hethey Udneben 90 6SO Fiaa tk Olira Danoo Berlijn 187 100 nt R H Erdmsnn An at dsm I8 MS8 Frsn Hennjr Eoo te Freiburg I68 80 te zamen één mUBoen De geMNeerden dom algeheekn boaielaiWand ten behoeve der geaanMlijks etedlteuren van de flraia EidnMntt oz Ba tkey net lot de faüUssemenMn bebaors dsae M zal door de ihans ki faadle silndt curatoren die als UquBsteuRn vw s ontbondtB vennaottaiafi ladsn urn dd te Sde wordiin geiMkt H z acooord zal sleobts worden geacht oijn aangeooinen iitkeu ook de auiif soooarden geaecepteerd zuliea woeden De aoooofdetx voor de Iktnsnien itipri vé hebben een dergeUjke aln ikll als hovei eDoemd aooaord Ten aanzien van den beer Alired Ueitej wordt nog het Tolgeoda san diena woralol toegevoegd De aohuUeischers van den be ABred Ue iK lik privé 4a o voor hunne gobesle roideriiw uHdrukkeiijk alMand van alle aamprakeo af ik prlvéaodci van dm lieer A Betbi ton beboeve van do oedlfteuresi der vannoeasehap en maiebti gtei liifuidaleuren ade baten vin den heer A Hortey in jBivé aan de oredileuren dor vennootacbap uU te koeren t rwijl zij daarentegen 7 pUt hunner oon currente volderingen zullen ontvangen Mo Jl 3c peroontagO ontvsiigen do preierent oredueuren voor zoover bun prelerentie volgens de wettelijke regeling geen etfjiot kou soneoren uh de dpbren van het privé actiei zoodat httn vorderibg voor een gedeelte als concurrent moet wonden eaagonerkt Op vooreen van den recbter oomniteaaris air SUngerberg wer3 de bobanleIfog der accoord voontellen verdaag tot Vrijdag 34 Juni a s Op dezen dolum zal ook het advies van de curatoreu mi MsOlemian en Salm iingebraoht worden 1 oaummB bbhchtbn De griep In Zald Af rika Het vdgeode is mtkwd san een aan het N V d D medegedeoia particulier schrijven uit Eaapelad jOtewel wij ons tn zekeren zin maar weinig aan den oorlog hebben gestoord heelt alles zoo n sohljntje van abnorniaÜKlt wat eigenlgk matlkoert weel ik slet de heele boel sohijlll Oil orde U zijn en begint vooral na dis oufvergeteUjke Tieeselijke epidemla een ieder niet aobzelf weer te kunnen worden Wel heb Ik gejeam dat de dokte ook Holland heelt beaoobt doch ik gelodfnist dat de slaohtofiers zoovelen vrareib ais hier Oedurende de eerste paar dagen werden de dooden in kisten en op de gewone manier be0 ven doch daarna waren er geen Kielen geen Ujkbewaardars ol bsBoegprs geen koetsiers geen doktera meer verkrijgbaar en g een mensdhen meer om elkander te begaven VuihiiBkarren on allerie andere soorlea voertuigen gewapend met bandieten uit de ge vangenis en een poUtUbeanibte zsig med den gfllieelen dbg rondrijden en volgens een groote lijst bijna van huia tot kuis gaan om zonder vragen zonder vormsa do dooden uit te dragen en bij vranhten sla vD h in een blik zooala zij zonder Inilp zonder dokter amgakcnien wnren ossr ossr b ma litel u voenn Waar eeb oiwzii lijiio loopgraai gereed wa om houdfidoh menaohen legalljk te ontvangen zonder kisten in rijen Ingevouwoii wordeUlH zonder dat anillieledcn er ooAaehler zulle konKn waar buniie dooien zijn gestopt Hot aantal dooden vermeerderde bbmen eenige dagen van 200 tot S n 700 per dag In Kaapstad natuurlijir alleen sfecias enkele treinen liepen en een paar trams per dag fabrieken en de meeste winkels waren gosloten de atraleu verlaten plaatsen van vemwak gesloten een iednr elk oogenbik verwacblena meege ïleept te zullen worden Gebeelo floniilies zijn skgestorven tot vier vijl zes en meeir lijken werden uit één buie godragea er zijn gevalien voorgokcenen Ai kleine Hndéren mei etsi atooikairetae niuir het rkho zijn gegaan om hunne moeder te begraven vrouwen die zeg g aveii moeMeu delven voor hare mannen In Inilien zijn beale longUt doodgevonden da eenge cveode oen kleintje lig gende Ie slapen aan de borst der doode moeder Over de 30 000 zijn aUeen te Kaapstad gedbod door de pest en In rouw DStuullIJk Te Heenastede Is sangebouden een 23jarlgs hulskneobt uk Den Hasg vardacbl van AeMal van 6000 kronen Bon diefstal via MMO guUoL Bij ds poUtie fe Umuüiou la sadgllte gedaan dat uit een awgelaekenden brlel Woensdsgndddag j l per post uH Aiwtotdam verzonden door de flrma Kneobt en Zonen assursdeuten fHdaarv en gea asaeerd aan de Ocetao Vlaacheiij Mij te Umuiden een bedrag vin 180000 Is ontvreand Bij onivaiwst van den brie beawndde inboud uit een exemplaar van Pe Oouram van daOaeUdsn dag Ter bevarderhg der k l asL Ia de ion t geibouden geaneenteraadajwgwieiing van OUt i op Voorstel vwi b en W een verordening sangHuxnenk o bepaag dot ouders dis er niet voor gen dat hun Undeien siatfelijkl kir school komen gestralt worden met eene boste vin hoogslena 110 Ultgebieken laUUliffn Ben meldt uit Utrecht aan de Tel Ia den nacht van 9 op 3 Juit M keelt men hfer In de KromhouWiaaemo in go WJ de genietroepen vergrtai aea gevaarlijke antestonten bi Ie sluiteu De ti komen in die kaseme allo uM In o en Als de airealanlaa vnw an er maakt men de oeilau baa anallw Il look 00 ProiiMili asM 1 HEDEN ONTVANÖBN atii tfrooM ortMriiii Costumes roUen liloit8esiipei noirs bü Gex VAN DANTZIG HOOGSTAAT 9 11 GOUDA SPECIALE INRICHTINa voor het aalMii van C0STUMB8 MANTELS en MANTELSCOSTUMES naar maat onder leiding van een Ie coupeuge 8 84 SO DIVUU H TOMMKRMANS rtnaa H a giianuMMT Eliglr MJarlra NnkeKaMek KlflWEi 17 TlMMa 1M lauWI AtEUBEUEBIIVttN LTS üa Sa Ti rs Tt ïi iBafc AteUer Th TUKKER PORTRETWERK Aardige BRIEFKAARTFOTO S T af 6 voer f 1 00 SCHETSFOTO s op briefkaart MIGNONFOTO b H OEOPEND BEIDE PINKSTERDAGEN VAN lO S UUR tl M Zeugestraat 104 Gouda T n 2Iater€lag is LAXdag dan wasschen alle verstandige moeders de hoofden van hun schoolgaande kinderen met LAX dat al het onrein onmiddellijk doodt LAX verwijdert boven dien stof en roos en geeft een mooie glans aan het haar 2S CMit p r dooa voldoaiid voor Litor hygiéniacli hoofdwator Midttni Mt a a hamÜMkairiii L L AKKER RMtirtai VarkrUhMT k da Mwlt 0 Mm wim