Goudsche Courant, zaterdag 7 juni 1919

I Sucha reelt Vorblndung mit grSuarin Usferungs fëhigen K9s8reian week Abicbliaunng welohe sofort bei Anfnshme des Handda i grosse Posten Holllinden nnd Edammer Klse owie andere Molk IHSl Al tlK l in Wtggoqladungen liefern nacb Dmtiohland fttr don Bezirk Stettin Anafübrliche AngeboYe sofort erbeten EKICH g MOLDENHAUER KKge Oroishandlung STrTTIN Karkutachstr 11 Fernruf 676 2634 30 waren in doorsnee onvoldoende en er werd weinig notitie van hun klachten genomen Daar is den laatsten tijd gelukkig verbetering in gekomen Nog jiaden zu niet in weelde mitar onbil uk zou hcWzijn de verbetering hunner positie te willen ontkennen Dit neemt niet weg dat de Regeering termen vond om ooK over 1919 een duurtobijslag voor te stellen en al zal daarmee het ideaal niet bereikt zijn er is zeker naar de grootste billijkheid gestreefd Aan hoofd en kinderbijslagen zou over 1919 volgens het voorstel der Regeering iesp 16 en 9 tezamen 25 millioen uitgekeerd worden hetgeen met de traktementsverbeteringen over dit jaar een verhooging met 7 5 millioen beteekent vergeleken bij de oude f alarisregelingen De liegeering stond voor de keuze haar regeling te baseerei op de nieuwe salarissen of op den ouden levensstandaard De Regeering koos het laatste en men kan haar toegeven dat d lar veel voor te zeggen is aangezien een duurtebijslag het karakter van steun heeft en daarbij vanzelf met de l ehoeft van de menschen dient te worden gerekend Deze methode moge tot onbillijkheden leiden en daarop is van vei schillende zijden in de Kamer terecht de aandacht gevestigd principieel is zij juister en billiiker terwijl door de toezegging van den Minister om door het verlecnen van uitkeeringen aan allen van een minimum bedrag van ƒ 200 voor gehuwden en ISO voor ongehuw den voorkomen wordt dat sommigen niets krijgen of zelfs achteruitgaan en door de mededeeling dat de Minister geneigd is in te zyner kennis komende gevallen van onbillijke werking nog wat te doen 1 de grieven tegen deze regeling tot een minimum zfln teruggebracht Er zijn voor den duurtebijslag drie categorieën lo gehuwden met een of meer kinderen beneden 18 jaar 2o gehuv den zonder kinderen en eenige gioepen daarmee gelijk gestelden So anderen ongehuwden liet bedrag aan jaarwedde of to taalinkomen waarboven geen duurtebijslag wordt toegekend varieert voor deze groepen van ƒ 6000 tot 500 De kinderbijslag bedraagt ƒ 60 per kind beneden de 18 jaar De hoofdbgslag op het jaarloon i belanghebbende aan spraak had op 1 Jan 1 18 beloopt 50 voor de groepen 1 en 2 met een maximum van ƒ lOOO en een minimum van ƒ 600 en voor groep 3 35 met een maximum van ƒ 700 en een minimum van ƒ 420 1 Van dan fonUuirtlftMld sal maa a wa de Mimatar weiiiic vrstied balnan HAilDELSirLllllDBOOWBIlllK OORIMCHEM DOROREOHT aOUDA OIIONIMQEM Gestoft Kapi taal ff 2 8 00 000 OPENT REKENING COURANT MET RENTEVERaOEDING INCASSEERT OP BINNEN EN BUITENLAND VBBLEENT HANDELSCREDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN VERZILVERT VREEMDE MUNTSPEOIÊN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFECTEN GEEFT 40 0 SPAABKASB0EKJË8 UIT NEEMT GELDEN i DEPOSITO SAFE DEPOSIT 586 50 W Jii iièaiwa Of h t moMt al via dat de AroerilwMBChe Senaat nu door middel van eeii motie heeft bekend remaakt dat dB iMlen d n tekit vac bet aan Duitaciilitnd voorffBle i vr ieöverdrat willen weten en dat de h eix n aan de VredeseonferenUe Torxueken ook de larsohe deie8 abe te booven wat ftogelaad niet ivretting vJnden taX De ëoct 4 ïouden gusit f n m de Praneche Kamer een Inlerpellntie houden over de tebeurteniaflen m de Zwarte Koe Op de Fransche vloot die voor Odeeu en Sebaatopol bed ben de matnmeo de roode vla k heeohen éaarraad n onwil te kennen fa vende om t K it de bo U nnki te vechten Vandaal dat de geollieeHlen hun vrü sterke poatie in Odessa den rwdeo legvre hebban Rueten pr u gevmth Het sal een kwade dag weeat xijn voor PicdwMi deo Fiwna hea mimeter van buiten landsche zaked Natuuri k tal de Kamer wol weer heel wilUjr pjweest itn maar de heeren afgwaardi den lullcn toch niet kunnen ontkennen dat de politiek van Pichon weamg geUikkdff ia Van het verloop der Interpellatie is ons nog niets bekend De BolBJewiki acMinen nog nJet heele maal uit e ut tAin Al nMUinden ui men als het ware rik uur te venrachten dat het bericht zou komen de Bolsjewiki tiin ver ala en Tot nu toe ia het er nog met En t kan we4 weer een paar ÓAgea aanloopm wunt de Bolejewiki zijn au met de Finnen ülaags gienaalct D Finache generale staf 0g L nadrukkeluk ay x begonnen wij naet Woensdagavond om 1ie uur opende een bolsjewistisehe voon et aan den RusRischen kant van de greaw pIotaeAing het vuur teg en de Flnsche U i B De Finsche vooipoaten awtwoordden Maohineg weren nonieiii deal aan het vuur en epn half uur later b on de trlid op k t geheele fro n t Cïm lïirxrt tsm m ww ïwt t ve tt waaraan ook de wederi Jdache artillerie deelnam nog in voUen g ung Wie er nu eigenlijk be onoen ie doet er weinig toe Br wondt gevochten en de Finnen zullen wel hulp Vui de Entente kragen evenals de Slowaken Xdie beweren dat te van de Hoi gaaiache olBjewiitó slaag krygen De mèüator vonylttftdionale verdedig ng Klofac en de chB vnn den generalen staf Pelle beschouwd dan toeeband in Slowakije als emstif Generaal Pelle heeft verklaard dat dé vijand belangr ke posities heeflt beoet Volgens de Bftravo Lidu heeft de regeeri iig der Entente om onverwijlde dJploniotieke tueBchemloomat te Boedapest venocnt De Slowakije afgevaardigden eiechen eon onnuddellüke bbeenro nng van de nationale vergad rm in een buitengewone litting De Entente schqnt eryena vergeten In een kamp een restantje Senegal negers te hebben ontdeict van n 9000 man Die heeft ie er alvast maar op afgestuurd wai e kosten van t terugvoenti van deze bru ne broedere naar hun geboorteinnd allicht uithaalt jen het risico vermijdt dat de blanke soldaten met roode vlaggen wiUcn gaan loopen in plaats van te vechtwn Het mooiste i dat Kdts ak die bU gebrek aan beter door de Entenfbe aan t hoofd van een leger is gef aatat ju de Bolsjewiki in Buelawl eventjei fijnne maken niet alleen zelf duchtig klop geJcregen beeft nrtaar nog praatjes maakt op den koop toe De goaUieerden halden hem n l bericht dat tij hem als hoofd der regeerii to Omnk we4 wülden rkennen mits hÜ aan enkele voorwaarden wilde voldoen o a drongen sU aan op de b deg nng van een grondw tigevende vergadeiing bnwvens d erkenning van de nieuwe staten uit Rusland met instenuning der gealUeefden g vormd En juiflt op deze ponten wil de generaal niet toestemmen WaarechUnlUk sou hÜ wanneer het hem gcdukte zijn regeering die voorloopig desi tUd verdrtift met t 1 ge nvan elh kaartje gei g te doen krijgen t tsarenr me wiii©n invoeren n Gezeli ge ketel Wilson heeft indertijd wel gezegd we moeten dien man niet hebben Maar nu M hij daar Hoep hem maar eene terugl En waar vin je wo gauw een anderT I Bezoekt I Janvier s Stflomcaroussel 2 tijdens de PINKSTERDAGEN op I het Sportterrein te GOUDA 8579 o FmilEK in EISTELPimiTS no WERKTUIGEN in MOTOIEH AANLBO van Electriiclie liclit iii Kraclitiiistiillatiii ü VAK DUIN A CoK Oouda Oouda 170 U Mt laa iii iia vbiu JMiL 0mMmym mi mHMuujmmm um Hiei na ztin nog vei schillende categorieën geholpen die door de duurte getroffen worden door duurtebiislagen op pensioenen en wachtgelden op weduwenpensioenen voor de zeemacht en door etti extra termijn duurtebijslag terwijl in moties waartegen de Regeering zich in t geheel niet of slechts slapjes had verzet en die dus alle aangenomen weidden gouden wenschen werden geuit voor de gepensioneerden en wachtgelders en voor de weduwen en weezen van miUtairen van land en zeemacht KLEIWEG 31 GOUDA TELEFOON 552 Noiiveaiité s voor het Merjoizoeo 2J 60 Passalon tar baschikklng Lekkere Koekjes van prima grondstolTen vervaardigd koopt men aan Korte Tlondoweg 8 Per ons Chocolade Batons 46 et Schuimpjes 80 Moccanootjet 80 Bitterkoekjeti 80 Wellingthons 80 Paleisbanket 80 Theebanket 80 Botersprita 26 Sepa spi its 26 Zandkoekjes 28 Arnh Meisje 28 Krakelingen 26 Boterjanhagel 21 Boskoopsche Meisjes 24 Kransjes 24 Dunne Koekjes 22 Allerhande 22 Boterbiesjeg 20 Speculaaa 20 dik 20 16 Suikerjanhagel 18 Aanbevelend J KOVTSIER 2682 45 BOSKOOP OOUDA P S Neemt proef met ome fijne TAFELBESCHUIT 20 cent per pakje zonder bon Ten slotte de Regeeringsverklaring over de Belgische wenschen Minister van Karnebeek kan tevi eden zyn Zyn werk in Parijs is tot een groot succes geworden Het Belgische annexionisme waarvan wel het meest antipathieke was dat de Belgische legeering steeds geveinsd heeft afkeerig daarvan te zqn heeft de kous op zijn kop gekregen niet alleen van Nederland ook van n oorlogs associé s voor wie het zeker niet gemakkelijk is geweest hun kleinen dapperen wieiid zoo in de steek te moeten laten Dit juist verhoogt de waarde van de beslissing van de heeren te Parijs die althans tegenover Nederland het recht hebben hoog gehouden Wfl zullen dit nooit vergeten evenmin als wu gemakkelijk kunnen vergeten wat Belgiè ons wilde aandoen Vergeven zullen wij België kunnen wanneer w i fj e misdaad die het ongelukkige land J met de hulp van zyn groote bjoers tegen ons hoopte te kunnen uitvoeren op rekening stellen vap de oorlogspsychose die een groot deel van het Belgische volk minder toerekenbaar maakte terwijl helaas de Regeering de kracht of den wil miste om tegen verdwaasde volkswenschen in te gaan De bedreiging is nu voorbij Het is in Parijs goed afgeloopen dank zy het uitstekende optreden van onzen Minialer van Buitenlandsche Zaken die daarvoor alle hulde verdient en mede dank zü het lechtegevoel van de m Het Beri TageUatt komt vertelleu dat de Ekitente flink over de brug moet knmenv Ook aJ zou ztj toegeven ten aansien van eca volksetemming in Boven Slleuë de fIn Mieele voorwaarde w het memen van Duitae land in den volket tiond dan nog zou door d rgeJijk wijzigingen het verdrag niet aannemelijk worden Duitschlaml kan voor wat het Oosten aangaat evenmin Dantzig en WeetPruisen als Borai Sltezië zonder meer aan Fdm laten overgeven Orerigent lubb D ó FnsMiwi dM r aa tuMidii ia Siroop üi Da testa Borstslroopl 2577 P iMOa f l Sa 9 I Ad verteert In dit Blad Voor de Tuinen 5 Mooi Tuingrind Gritidzand en Schelpen 1992 40 JOHi DESSING en Co Kantoor OOSTHAVEN aS Tol Int 148 Het mmrmtm N MI pi Mldd n laui l ZI k nlenfl geveafigd te s ORAVENHAQE voorziet tegen een billgko contributie ineen algoheele mediaohe verzorging I Indien men nog niet als lid i ingeschreven wende men ziijji tot den Heer 2668 18 P DE MINKp Crabathstraat 71 Talafoan Intaro 274 die gaarne zonder oonige verplichting prospectus en inlichtingen verstrekt MBUVBLKN TROUWBNIII Prachliti aoli nuutxlao oisu en 2 liu li u koop ali Talais ItMlsn Xaatsa Magala Ttsatafala SelilMar a Baaktakaslsa Utttraktatala TmsHraaMS RsdatdlM Wallaa bakana ta n Dakans laaiataalan laacfautaalif aai Rauiaakaaplaa 111 20 PKOMal JIDIIE VOOn JOHULUI MIT Hlll UKSPUiaHCS imOWSTIIAAT 44 Ia a kiils nHH U ttkMtU w TOJFOOH Itiy DAMMES SPECIALE ZOMER AANBIEDINGENa I Zooeven ontvangen een schitterende sorteerintf Dames Robee afgepaste en per el VollO en BatlstStPOOken voor kinderjurken Een pracht collectie ValenciennOf Cluny en Filet kanten Onze sorteeringen broderies cn Fraosohc lingerieën zijn weder aangevuld met de allernieuwste dessins en modellen Oonauvp erentl pp K n M ft Je TOEMAN HOOSSTRAAT 2M nibq hst Vii4uci tsisfoen 8S20 ROTTERDAM 26S6 SPUISTRAAT 87 DEN HAAD Tslafssii 2007H 60 Pa W V ZANEN 20 O Mavcn Atelier voor ifl S T i Hodarne Porlret PotograSe a Bestel Uw Drukwerk bij ill r J Brinkman Zoon ZAT RI A 7 JUNt li l9 Tweeiie Blad TWEEDE KAMER De Onderwyierssalsrissen Duur tebiJBlagen Nederland en België overwinning voor Nederland Da guillotine bleef werken De amendementen die Minister de Visser niet wilde werden afgemaakt Zoowel dat voor de surnumeraire ondenwczers als voor de goedkeuring vari het leerplan en in zake de wachtgelden werden verworpen met één uitzonderihg Aangenomen met 49 tegen 36 stemmen wei d het amende mentBulten dat het wachtgeld al dus regelt voor onderwijiers met meer dan 10 doch minder dan 25 dienstjaren zal iet wachtgeld 80 7 van het salaris bedragen voor hen die meer dienstjaren hebben zal het wachtgeld geiyk zün aan het salaris Het was een gi oep Katholieken dio hierby medegmg met de linkerzijde Na aanneming ontstond nogal heftige beroering aangezien de heer Nolens verstomd bleek over de stoutigheid van een deel van z jn kudde Onaannemelijk zoo luidde ook het vonms van den Minister over du amendementen betreffende de overgangsbepalingen Gaan wij eenmaal de deur openen zoo zeide de Minister dan is het eind niet te overzien We kunnen niet aan alle gemeenten nog eens even de vrijheid geven om de salarissen te herzien zooals z dat willen Dan zou het eind zun dat de salarissen veel beter werden dan de wet an dezen Minister voorstelt Nog één concessie wilde de Minister doen Op 24 December j l dienden B en W van Amsterdam een salarisherziening in met een aanvangswedde Van ƒ 1000 Op 29 December diende de Minister zijn wetsvoorstel in en toen wuzigd n B en W hun voorstel zóó dat de aanvangswedde 1200 gld werd Van 1876 1 18 wa die a invang 600 gld en nu plotseling is die verdubbeld De Minister was nu tot deze concessie bereid de ver orden ngen geluk zy vóór 1 Januan 1919 ajiyngediend zullen roeetellen 1 odlTaf zijri ze dan na 1 Januari pati f Jif goedgekeurd De Amsterdamsche verordening zooals ze op 21 December in concept weid ingediend geldt dus loor Amsterdam als grondslag Voor de Amsterdamsche onderwyïers cn de Knschedeesche helpt dat doch de heer Gerhard vond dat niet voldoende Het Amsterdamsche gebieentebeStuur kreeg van den Minister een geduchte bestraffing omdat het te laat kwam en den Minister nog de schuld gaf De houding van dat bestuur was dan ook nogal vreemd Nog stelde de heer van Wijnbergen voor te bepalen dat de bijzondere onderwijzers dezelfde voorrechten van de overgangsbepaling zullen krugen als de openbare onderwijzers Het debat liep weer vast omdat niemand kon overzien hoe eigenlijk het artikel er uitziet Eerst verwierp de Kamer daarom maar een paaiamendementen Ossendorp n l om tijdelijke jaren mede te tellen en om hen die op wachtgeld zijn geteld in de voordeden van de verbeterde ro geling te doen deelen De Minister nam over een amendement Otto bepalende dat nimmer een onderW zer te veel ontvangen salaris zal behoeven terug te betalen De juristen waren allen van meening dat dit nimmer geéischt kan worden doch de Minister vond het verstandiger het maar in de wet vast te leggen Over de financieele regeling tusscheu Rük en Gemeente werd nog gedebatteerd Volgens den heer van den Tempel was de voorgestelde regeling onrechtvaardig voor de gemeenten hetgeen door de heeren de Geer en Van der Molen werd ontkend Het desbetreffend artikel werd na eenige discussie goedgekeurd met 54 tegen 32 stemmen Toen kwam het artikel van de overgangsbepalingen weer aan de orde Het amendement Gerhard bleef onaannemelijk voor den Minister de amendementen v d Molen bijak ten en van Wijnbergen nam de Minister over Natuurlijk werd het amendementGerhard verworpen Daarmede was het ontwerp afgehandeld Op 12 Juni heeft de eindstemming plaats De Rijksambtenaj en en beambten hebben lange jaren in weinig gunsti l ge conditie geleefd De jaarwedden Wii willen in vrede en vriendschap met alle volken leven zeker ook met Belgiö onien nabuur Maar wij zullen wakker blijven zoolang het noodig mocht kunnen lijnl gi oote mogendheden op welke de Belgirche regeering xoo tevergeefs speculeerde En liu voorwaarts Als België will zullen wi probeer i te vergeten Wij lullen niet haatdragend zijn Wü kunnen in deze kwestie ona de weelde veroorloven grootmoedig te zijn tegen onzen belager van gisteren De Vredesvoórwaarden De JLniai ilia n ohe Senaat De Fransohe Kamer Het offensief van het Roede leger Over KoltaJak den nieuwen teaar De tegenvooratellen Ba toogingen in Weenen ErxbergeHe beroep ap Anterfilia Wileon aan liet woord ONS OVQttieHT het Rijnland aiingetoond welke ioestMKl i en welke gevaren er voor den vrede souden ontHtaan aU men hun toestond om gedurumle t jaar de R4nfitt eJ bezet te houden Voorts moetwn wil het verdrag aanneinolijk w nleD niet echbt fiDancieeie maar bovenal de eoonomusohe voorwaarden vewnilenl worden DuvUche benchten uit VeraaiUee mw de Koituüche leiUmtc zeggen dat giateren bet antwooni der entente aan le Duit ohe afgavaaniisdien uHt wot o medeftadeeld IH U estand is eohter in de iaatate dagen gewijuod Venwulerlngen In het vredeevtrdnig wonirai lan vft achillende s den U cng asi j fvol n waardoor de bauUwiing nog gerumien tu I op zich kan laten wHchten Men wv ascht ook met hetoogopbinnentandsche politdeke toestanden in de e n te ntel anden en vergelijk te uWfen tuescbm het ontwerp d enXante en de Duitsche tegenvoorstellen en het der Duitsche regeenug gemakkeluk ta maken om haar afwachtende houding in een m er tegwnoeUuHnende te veranderen Hfit Petit Jjountaal vertélt welken weg i e geassocieerden nullen bewandelen ten pnaicn van het aatimwrd op het Duitsche tegenvoorstel De rapporten der commiasim die de huu aangaande hoofdetukken hebben onderzocht moeten op zijn laatst MaandagvKhtanil worden ovediaodigd De lUu l van Vier zal ze dan overwegen Woensdeg zsi de zijn antwoord beginnen op te stelles Donderdag al hoopt men daarmee gereed te komen om het Vrijdag aan de Duitsche vertegenwooniigera te kunnen voorlagig n Er IS alle aanleiding om aan te mmnen dat het stuk zal beginnen met krac itig de stdMng der Dnitschcrs omtrent achendtng van Wileon a 14 punten te beetryden Daartoe zal hot aan de hand der offlcieele beirawlnia TWen der geallieerden ge bn ile het laatste deel vaFSfén ootVSt M atelien dat ze Duitsüiland hebben verwi tigd voornemens t z u scbadevergoediiig en hereto van PoJeo te eisohen Het ant woord der geallieerden tal vervolgens uiteenxeitten wéaiorn geen Duitsche vertegenwoordigers in de commissie voor he her stel kunnen worden opgenom i en het aal de taak dezer eommlsie nader omschrijven Dan zat het de wijzigingen In onderderien aangeven waartoe de Raad van Vie wat den oorspomkedyken tekst betipeft zal hebben besloten Eindelijk zal het aan de Du tsche veortegeniwoordiglng den termijn meedeelen waarbinnen ze moet laten weten of ze de voorwaarden al dan niet aanvaardt Dut uitstel zal op sijn minst drie op zijn hoogst vijf dagen duren Brockdorff zou gisteravond uit Versailles vertrelikwn HÜ deelde aan ziJn omgering mee dat hij naar Keulen zou gaan Donderdagmiddag had te Weenen een betooging plaats tegen de tloor de entente geaieehte inkrimping van de volksweerbaarheid waaraan belialve afdcelingen van de bptalions der volksweerbaarheid ook arbeiders en werkloozeu deelnamen De betnogmg richtte aich tegen hel kapitalisme dar entente dat de vijand is van de revolutie tot welker besohermlag de vollBsweetiMuir heul moet di ken De bljeenkometeai verliepen kalm Onder het g ix ep van Leve de wereldrevolutie begaf de stoet t c i naar de Ringatraaae eo een oomdté zooht fttaateseeretans Dwiteeh op Een kleine troep trachtte voer het hotel AUantic te gen den vrede van gtmtiA te betoogen dooh werd door de uxtobewaanlers tot kalmte gstiacht De regeering te Weenen oatwiarp twee sociale wetten die d lociatoaWe der to l 9uiiijaen en der gslieale eleciHcH taindus lne beoogen De Belgische correspondent van het In tcm tionale Noeuwi reau te New York seinde den Slen Mei het verslag over een onderhoud met minister Erzberger waoj aan hel volgende nüeend ie Amenka heeft door liJn iagrüpen de ndlitaire besbasang gebracht nu moet bet thans eveneens ingrypen om een dipplomatiek keerpunt te kragen en eea besUaeenden draai te geven aan de vredeeonderhandetwgen DMitsdUand heeft das te eerfer tn te meer aanspraak op een duidelijke en jndubbbUinnlge b ineelverltlanng van Wïlson en het Amerikaan che volk waar de Dudtoche omwenteling feitelijk m vooral ten aanzien van haar oorsprong het resultaat is Tan Wilson s piogramana Het Duitsche leger geloofde evenzeer la WUaon s punten cn dat had in met geninge mate nvloed op den geeet der troepen in den sin van den wede De Duitsche derooctatie verlaagt echter foorioopig tu Anwrika nieto II II I i meer dan een dttld Iuke begittselverirtaj ng en een antwoord op de vraag of het docuOMHit van Versailles de autentiekie interpretatie Is van de ve tien punten WÜ weten Wit AiiMrika stechtd mH nem kan antwo jrden Daarom verla igen wU dat Amirika zijn verplichlingen Jeirens da Duitsche democratie sal nakonven wij eischen dat het thans met even groote be stheid In den stryd voor een vrede varf recht i verxoening al opkomen ats het vroeger in den trUil om de militeirT overwinning ingreop Ook hierbij moeten juist de belangen van Bp en Frankrijk door Amenka In acht worden genomen ooals zlJ destifde een toonaangevemie rol speiridea bij het besluit vtin het Anicrikaaneche volk om aan den oorlogdeel te nemen Het Duitsche volk sol er door beloften noch badreigiiwéD toe te brengta zijn om een venrdrag te teekenen waarvan geheel Amerika moet wetin dat het alete meer sOn kan dan ten vod e papier daar bet ul t n te komen Is Mocht DuitsohUuul het verdrag onderteekenen hoewel het weet dat het U niet na kan kouten dan zuUen xijn tegenstandtm daaruit de garolgti kkmgen nmken dat Durtechland als yn b iUuig n dit mse brtngen alke owderteekent wat het Toor giIeigd woiHirt en dat het dus volstrekt niet voor verdragen m aamnerkmg komt Als Anherüu duldt dat een denrelijka oneerlijke politi44t met zijn naam en ntet de veertien punten gede m nlt moet Duitttchlaad dat ik Toor ttef nemen nuar deiivocrabie moet zioh din Uk uitHpivkien voor een iffl erlitiek vun roof en geweld iefpen een b l vooi bMt d x v misJeiding veerIqoa ganvaakt volk Het Amerikaansche vok luoet zelf weten of het ich uit sal spraiBen voor waariudd pn bedrog doch in het uitenate öogenblik wendt het repubUkeiaache en democratische Dultsehland zich met een laatsten nooditre t tet het republike a whe en democratlsoho Amerika Amer ka zou een tragische vergissing begaan olf het meenen mocht dat de Duitsche opwerImngsn over de voorwaarden van VmmaUm sleohLB de uiting xün van een dipplomatleke miuioeuvw Het tij daarom nog e is ln den meest bontbgeB vorm herhaald Dultsehland al deze voor aarden niet teekaoen omdat het ze niet teekienen kan wil h t niet zichzelf schrapp uit ile rü der levenskrachtige natii HiiA Duitsche volk strejft naar een vrede vun erzoendng met alkn n het bijzonder mot Frankrijk m hoipl tet het laatste oogenblik tUt Amerika i Jn plich sai neluMnen on h it hierin te h pen Wy wachten met rustiieid de beelisslng af of het zun om erschruving van de veertien punten tet een uanflmblng tal wUlan maken E e moreale oorlog die door pv ilient Ebert vei Oaurd is Is in voUen gang De Ha gsehe Pont heeft eflA onderhoud gdwd met president Wilson Wtj knippm Leir hei volgeade uit o w va ftealist gmi alU td itUstoi die Wnt O Icnberpik ft nu i8it Je President hier en diur H t priJH geven om van de gn ndg d u hte te make aat er In de praktijk van diak en viel Dat geMt ook tea opaichte n voertien punten waaraan hü vasti ver hil kon zonder den ge eelen govaar ie brengen HiJ verhaalde rtf O hoe hiJ het is thans bekend en Ik mag Ivet dus vrti verder vertellon stekstyf tegen Orlando op z in stuk had gevtaan ten opzichte van de ItaUaantK h Oostenrijkscha grera waarbij de Pnwuksnt voor het zelfbestenimingsrec t in h t krijt trad En wie een oordeel vellend over htA ébrdt a ui h M verband taiawhep zdtere vredesvoorwaortlen en de veertif n punten beweert iêit Amerika zich had moeten terugtredtken Uu z i Eümpa alle veertien puntsM volgens de Htrengste uitlegging aanvaardde mag sich wel eem afvragen wat er in dat geval Boude zün gebeurd Overigemi zal de heer ff jls i zijn ge dchtepunt in deze tdcer wel werritUtundig makcm waaneer hü liek straks begwover het Congpes verantwoordt Ik maakte vrümoedig gewag van het ongunstige oordeel dat in Nederland en bü andere neutralen over don vrede wordt geveld De president houdt evenmin als iemand anders te Parijs dM vrede voor vtdmaakt Nog veel minder ontveinst hij zich dat de voorwaardan zeer streng en hard zün Maar alteen reeds de noodzakelükhald gedaan onrecht goed te maken maakte harde voorwaarden nooodig En de Raad van VHar had als ik hem goed heb begrepen onder roeer ook censtf mmig de zeer beslis e bedoeUog m het politieke bewustsün der w u Ul het besef te griffen te etsen waren des PresidentB woorden dat vidka ren verantwoordelijk SïUen worde gehouden voor al hetgeen hiin regeeiüngen doen Zij allen zich niet langer van de gevolg i van regeeringewandud n kunnen a naken kwr te ze rgen dat hun segeerlngen bulten ben om en xmuler bun p edteunng handelen ZÜ mogen ideh bu verkeerde handelingen hunner regeenng met vergenoegen met een pabsieve b Miding of met bloote cntiek doch moeten voor betere regeeringen zorg dragen De wereld moet niet alleen veilig nmr de democn e zi de dwHKratlebn moeten iich ook MinsprakelÜk gevoelen voor hetgeen haar werittuigen de regeeringen doen Maar om varantwoordedük te tün om regeerumen te hebben waarvoor de dttnocratische volkeren zich aane rakalijk kiinlum steU i ie in de eerste p MtefSiuiw verband en gestadige voeling tuswam de twee ouwhg lün op éat punt is de mW hU nwu te er gaan geheim van g lp wondenaar van onze Nvropiresc e vertioudutgen De Europeesc volksmassa s betoonen ateh tainulijk onverschill Jegens de gedragingen hunner regeeriugen 7yelfs In deinocralische landen legigen zü zelden voorttlurende tijdige leidend of pnventtef werkwMte belangetalUng aan den di voor het