Goudsche Courant, zaterdag 7 juni 1919

VERLOREN Gaande van Bleekaraingel naar Park UI Tiiebji lit liInrN bniil inbondande een Sleutel ni Te n goad beloon ing terug ta bezorgen san kat bsraan GOnDSCHE COURANT 8687 18 Adverteert in dit Blad Zl4ni koop nl ElectriKh Strllkgicri Waterketelt Snelkokera la 5 mlaulta 1 liitr kokend waur ULTIIN RMWIBLBN mat taiultraprem a baat KalelMh kaadea I 111 2611 IS Al daa artikelen 1 jaar MhrlftalIJk a araadaard Aaalag aa Claalplaaka UaM mm raahl laatallalla a Aaabaialead W KMSCII StalaiIJk Vanaf ZATÜRDAO wetlerom Afslag Jler Sigaren in de 2617 18 Groote Uitverkoop TURFMi X 54 Tevens roeti ftkivumMtriil der alle vosrfadig iwa Tim tnJA up van Dobt lman 1 p vootoadig a Pintoteiy ea Beepewd Rulnte orteerlnken BonboDB Vru htenbonbons Giiocolade Ifjuxe doezen Tabletten Chocolade reepen Bruidsaikers Brai zakj s voor elke leeatgelegenhild vindt man aan ons adrea KoPtfli Tl ndai v g Aanbevelend 25S3 18 a KOBTSWR gMn d ngiMriqgw doan En lU b chIL1e i nht ovw dm Juiite middelw hun wil MMiiftw wW4HE ta uiteo m hus Invlood doorloopmd ta do a g den D politi kfl menUUt lt h t o4itiek motleTvrantwoordemk lMld Bmro l TM den Ëuroi wcb u itaati biwg r hoogw t l i leti is in h it oog van VrtÊUiMul mUurn eet dor e rftt behoeften T n OOI wvrctddA D vt kawii mot volg nt htm gvstadic funccerea a ro ran hM Schip Tan StsAit en lum r niet me le vobtMUD lleM van tv i tot irtjl oen kajHtedn n benuuuunc voor dftt schip t Idewn BUITJH LANDSüa MfilVWS AJUUKJu Do bfim Dl eu Uo wwr nu werkaitjk ipevawlijlt in AuMrika mail van üiv to d te ijn Dezo Kijn gwm ooffetiUlk hun luvon Kt ier Mia aid fftwcJit oil plofte oor de woulnipvaa den attonu iy CuDCvail to Wai t$ icton I almor wm boui tilo zware sotiade toebracht aan bei huda Van da leden vanlu4 geda Pakner werd m iiMndgi £cwets4 nwar Mndor aamflnzwoerdurH kwam er blJom het leven Bijna op heizcrilde oogenblik g qbMNUB te PittH nirg een aanslagoj de woning van roohjtèr fhoii nson te Cleveland op de wooing von bui iieester Davis en te Roxbi y in M Bsu iiaetbjop de woning van deo stodeJ Jken rocliter H yd m Ui NewtonviUe MaMliuahuMMt kwam iHtrtchl dot tflfha na mUdeniaaht vnn Maandag ot Dinadag de woning n PoweiTA lid VMi bet U1U0 ran AfgfWfwrd gden gedeeltelijk wa vernfold Powerfl en zijn gtatn bleven oUiffedeeiid siij aliepen op de eerate vordl pdng macr d Jcaimerv gtiiljkvioeoa warden lotiOii vw nieèd Eea tweede ontploffli fpaberioht uit Pltiebujg veraM de vemiethig van Tereohelden ht Mn in het West end dtstriot d 1 de luxe wijk Stbriiy do hooWlnïpeeleur dar fandveorbuËdng ward door den aohok uit sUjn bad geffüngwd Mea neemt aaii dat dan bom berteoid wa voor flDiray die veel kjadu had gezet achter de idt zettlnff van vljawltrfljke buttendandor OamiddeUljk na de on MSng voor bet hula van Palmer ging de politie er toe ov r waohtpoaton Ie platttoen vxkv de wonisigen van de ralnistena wi van wmimi ge andere hoogigeptaatoto peraooieo Pftbnw de attoriioy generaal had h den laaMen tijd vee4 Tnó to g venme do vflTVxMgbig VBa roeilgie elementen Keed nxM er wse getracht Iieni föorde po t eou heLictio nuudtiue diu teBtij eu Do ma n dto denj zttid droeg waarinzich de bom bevond werd door de explo0le ia tukken uiteengierukt De on loflav wat adÖ lieMg dnt hulzen vee inden omtrek de nUlen werdeoi varbrtjzeld Bij bet hid van Palmer werf eenexempio r Mmgiatxottnk vnn PUfn Wordfl een fel orgMn t Nog op Ml v n andare plaftoeu vieden a nalagon voor 200 bij een kailho41eko kerk en een partiouliere woning te Fbikdelphk voorb9 u Paierson in New Jereejy waar het hufe wi den zijdcrfabrl Inuit Uaa QoM ér aan fflng vwder te New York waar de woning van recfatw No4t 9an oen eiiploste Uoofetipnd De rechter en zijn vroitw waren afweeigi maar men vond in Itef sou 4eTrain het lijk vim een vrouw verlnoedolijk een waakster Heeds fe to Waflhingtxi in den Benoat ang i ro4i gen op kra nnuatref Jea tegm de dyiiamdotmannen Hat wa de deniooraat Walsh die hier krachtig oor pleitte Te I Bbuirg hec t de politto e i inval gedaan in ie wonfng van Bobcrt JohaAou deii vicevoorzltter van de plaatee IIJ ke afdeoUng dio Tntependent Workers of the World JohiiAon die zl h In het huiA geMrrlceerd had O endo uit zijn re olver het TVt Bt Bl urg zijn Vïjtftieo KuflMu hefthtents genomen op venlcoklng van aan de aanflageai medopKchtlg te zijn gewaeat Naar hst beet a de SdentJteJt van den miui die bij de oiAplofflng voor hei huis vnn PB4mer omkwam door de poütievaat geoteld PUrrSGHLAND Naar ga tvrIJ Nederland 1 waaU grootendeid emetlge mifidndlgers zijn ultgebroJten uit do gervongcnlA ie Boobum on vendwwien men vermoedt in lie rfcthtla der N erJandsohe gren BINNCNI f derlaDd 4ILARD BelMlng op w antorermaerdoriiig Onitrent de plannen tot het Indlenca ran een mtwerp dai bedoelt den VOlnifitcr ar Finanotën in etadt te atollen 30 pOt ii alle waairdev nneerdorlngi vaa roerend eii onroarend goed tuBflohe 1 M i 1 916 on 1 Mei 1919 te heffen doelt het I mede dat periodieke betiingen In het voarnemen liggen Het sou niet de bedoening zijn de regeering M sleobts één liWring te ma Atigem Ifieraan kan worden toegevoegdi dai de oipbrengitst der fnettin dio ulHeraard fljpchta zeer vaag kan wwdon geraamd dooh op ten minste fwee honderd mUUoen kan worden geflteld boaiwmd MU worden Voor dejglag dier crlslsulligaven en zoo dio btnnaakDrE aaoBienlIjk mochten dalen voor HncJlere a Iofiningen dor crlelHI nln gen In ieder gevai zal de tf mget volgoTU do bestaande plannen niet aan den gewonen dienst ten goede komen Dn datum van 1 Mef 191 i g ozenlo verband met de technische UrerlchÜng en de elscheft der be aetlngad niBi8trade zal weüioht noiK wordisn vorvroegd Hel feit UVIAW11 dot inen tloh het gouiakkeiiJkM bamt5rt ii luui op de geguveói der ver urd dL iit rt t taiKlug die op dien datum in rVliig trad maakt dii olet wa r acliljiüijk AanluMUt aii d BortwL UlatoniiOrgiii IH du lloetou vau dc Mij NuOt tand te AiiMtvdam aongctkoinua utet exu lading ntait aan boordt die door 2 AIrlk aau otw land ten geedlteuke Irgiy g vn ilet wtilp hM t M0 ton mal medegebraeltl terwijl tiet r o want wet hatMoomHcttip Mediui vttu don ltoii tierdunMh n I loyd ouwtruoktf half Juni t Rotterdam Ml aankomen T oor Jat mot de loming een aanvang gemaaibt werd bodden zioh tcgtm 10 nu$ Ui den luorgoQ vertogeuwooidigtiir van de Nedorhuidaotie rfgeering alMued van ie Nod uiil iAJrikaanMiho vtireeuiging en on du ZutdAirlkaanaohe biudoukettivereenigluC Op iot Mohip v re u i gd AW verteKciittOordigers van de Nederiaiidsciie rcgeeiiiig wareli oaawexlg delieer ii dr Lovink eii bdpiiaan Uiiscim t rwljl nBni n de Ned ZuidAlrlkaan aoho vereeuiging togeuwoorillg waa t Da giülkhdt boetuur de hoeren prof dr J W Pont dr N Uauslelt on mr ü VerkoL Toa en voortM de oud aecreiaiir prof dr 11 D J BodenetL in Nadat don iteoren een monster getoond waji vttn het Zuid Arrlkeaneoho uaii tiUÜ dr ijovtok nameyi de regeermg een toe HprfMilc tot den gezagvoerder vtm do Hoc toti Ulj dankte den kapit in voor de goede zorgen oor het traa port van de AfrukaainacJte Hchenking en toonde ziju erkentelijkheid voor de bereldwilUgheUi waarmee do moalaohaippij Nederli ui eu de HotMrdainache Lloyii een gedeelte van d laadruiraltf barer eohepea t elan elooB lieeft beaeliikljaaT ge teié om liet geHciiaak vaa de Zuid Afrlkaan ohe bevol king near igne beatennnhig ta vervoeren Ileguering en volk bf groeCan hortelij k dk eerste aciiip met de ZuidAtiikaan flube gia e en ofscbooa de toeetaud nu eeiidgaaina verbejterd 1 beeloot spr aaiiMiuudt de regeering tbaiM niet minder dankbaar het geHt uank vwa hare ZuidAfrikaaascbe stamverwanten De sigarenfahrlkanten en de expfvt De MinHor va L N en H lie ftden iMïetu d r igancifahTiAcaint boiulim er dp geweaen dat de fabrikanten den idt oe van aifgareu apoedig dienen te hevxtrdeiren opdht dBe nijverheid zal kuit nen blijtveu voortbeetaian en wet door hel toepasaan van prijeverlagkigen op de aeuuezige voorraden al zouden dlo ook ver Uee opleiveren BIJ aoig langer uktat vreest de MiniaUT iog grootere verllesen Tenednde het zaken doen mot liet butteniUtind te benmriarea znl d Minister de ti pOt steunregeling van da faotuurs wnwrden doen vervaOen voor die faibilSaniea w ke Met wliail ig personeel werken of zullen hUen werken Handel op FranknUk Naar het N v d D veraeomt zal Frankrijk zoowel ten behoeve der eigen l e Y lklaff ala die van Dultfichland zeer biimonkort hior te lande betaogrgke partijen stgATOn en mergarkie a ankoopen Dfl hocvoelhodten zullen bedragen reep 5 X millioen atukff en € 00 mUtt eiii KG Over de lovenng door Frankrijk der benoodigde grondatoffen voor de margarine worden neg ondorhandeÜngBn gövo Td Voor deze le eTing suilen ecbt enkele Nederlandachü fabrlcdten in aanmerking koimn Zulks houdt vorband met de bciKende knoeienjen tijdens don oorlog alsnie le door de omBtamdigihrid dat Ie organliiado woiko zicg mei do oonitrole der algeleverdo pnWucêen zdl fezilgjholudeu fcret ov r een maand in werWng kan treden Onurent bedoelde CKKKzna rgBnisatle kunnen binnenkort nadere modedeellngen worden gedaan Draadlooa verken met Indlë Het Hbld verneemt van hoUgai betrouwoare zijda als bijzonderheid dat in den nfboht van Donderdag op Vrijdag voor de eorate maal de tekst van e i drnadloofl teleignuu uit Nederlandiaob Indls door bet station voor draadlooze telegrafie te Huizen vi opgevangion H M de Ktntlngin De Koninklijke tamiHe heeft het De landarbeiderHtalring Vit de stad Groningen wordt aen 3et Volk medegedeeki dat de heer KeAwioh Vereobiiur burgeroeeeter van öroiiingen zijn bemiddeling Iweft aang wden Iki hot conflldt tuamhen de boeren en de landarbakiers Vnile rUrertMMu Op pragen van den heer Ter HaJl batreffende den onzlndelljkon toestand der in omloop zijnde zilvarbons heett M l0terde Vrice geantwoord da de Centrale Gezondheidsraad mededeelt dat de mogelijichek dat door zJlverbona zWtekleroen worden overgebraohf niet te ontkennen Is dnrgielijko overbrenging kan echter evengoed door alleriel andere voorwerpen van dagebjksch gebruik als b v papieren ge d van hoogere waarde boeken kleeren eetwaren enz plaatff h en Do ervaring der latere jaroa heeït ech tw volgen het advlon geleerd dat n n ann de overbfongiog van beamettelljke arfekten door vogywarpen niet 1 ta vasi bi tiekouiJi UKiet hochlon iJo rol weikede zUvBrboiiM lil dli op£t 4u kuiiuen pelen wordt ttttJt l epaald door dm UJd vaa oirüulutie en dua ook niut door den graad van vuilbcid Zoowt aohoune aUv vuile zllverbona buutten de dragerff NanzlaklokiullK a zgu tipotdiger onitreiiking aan de cLroulatie zal duB naar liet oordeel na den raad wmuig Invloed o p denom Mtg v n het gu aar voor de voLkagevoudtWd hebbeji Hui xoifdo geldt voor v r l oiivuig vfln du hoedanigihoid van Iwt papier De MiiU t r meent dot voor bet iiemL ji van ij zondere nkaatregulen gecv aoJik Miug bMrtaat Wlaterroorraad brandatoffeit Du luJks JUib ntUlMDbutie lieeft aoD de Uranduitioften oiiiiniHHitoa nwtlii gedveld dat du uüiiüiiiuiiirrdiiiiMuua n evenala du aan ull HrautM mui Ihane geheel beecblkliaar ki uatHi i ordon geateid Op de aac Op vcde plaatsea blijkt ecbttir vou een grooie teruglioudcndheid bij het bestellea a brandMoKen in het bijzonder va LurI waardoor de afvioer uit de venen Niuguaile dreigt te ondervinden Opalag van turf lerpla t e van verbruik ia behalve kuütbaar sleahts In beperkte mate ntogelijk oodat waör het publkicmet a neemt de aanvoer naar de verbrulkcentra noodwendig inoct worden verminderd n anneer thans minder wordt vervoard don luogeJlJk zou zijn kan dit In de volgenr de maanden olot worde Ingehaald en zal de fiteric vergroote turf produoiSe ar do brandstoflenvoorzienlng niet tot haar reaU konien Aan varbrui eir die tc4 opslaan in Maat zijn wordt don ook miet aandrang in overweging gegeven thana turf Ie bestellen STADSNIEUWS aOUDA 7 Juni 1919 Staking in de Bouwvaklien In aansluiting op ons vorig beri t werd ons heden van arbeiderszudo gemeld Ingevolge het schreven aan de PatrooHBvereenigfingen was een ant woordschrijven bipnengekoitien waaruit bleek dat de afdeeling Gouda van den Ned Aannemersbond ea de A P troonsvereeniging niet bereid Zijn aan hare vroegere aanb j dingen iets toe te voegen De R K aannemers die in uiterste instantie aanbiedingen hadden gedutn die ten opzichte van loon en arbeidsduur leerder gingen dan die vnn de afdeeling van den Ned Aann mersbond j ebben thans bekend g maakt dat zü deze concessie niet wenschen te handhaven Met teleurstelling en verontwaardiging werd in de vergaderingen van de aibeidersorganisaties van deze be sluiten kennis genomen Zooals niet ande s te verwachten was is dan ook met o vergroote meerderheid besloten den ai beid te onderbreken en de patroons dit besluit mede te deelen Door deze besluiten is de staking een feit en wordt de arbeid na Pinksteren niet weer hervat De leiding der staking berust bij den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders den Algemeenen Nederl Timmerliedenbond den R K Bouwvakarb bond en den Ned Christ Bouwvakbond Van werkgeverszBde vernemen w omtrent dit conflict het volgende Met 1 Juni j l was het contract tusschen werkgevers en werknemers in de bouwvakken geëindigd en moest een nieuw contract worden aangegaan In het oude contract bedroegen de loonen Vêor timmerlieden en metselaars resp 84 en 35 cent en voor opperlieden 31 cent per uur bü een arbeidstyd van 10 uur daags behoudens op Zaterdag op welken dag te 4 uur werd geëindigd Thans worden door de bouwvakarbeiders de volgende loonMschen gesteld timmerlieden en metselaars 56 cent en opperlieden 64 cent per uur bü een arbeidstijd van 9 uur daags voor de periode tot aan 1 Nov a s vanaf 1 Nov zouden deze uurloonen moeten worden verhoogd met 6 cent en dus worden gebracht op resp 62 en 60 cent terwfll de arbeMstud tot 8 uur zou moeten worden verkort Des Zaterdags 20U het werk te 12 uur moeten warden geëindigd De werkgevers in de bouwvakken hebben den werknemers aangeboden met ingang van 1 Juni j l de uurloonen te brengen op resp 46 en 42 cent en verkorting van den arbeidstijd tot 91 uur daags met dien verstande dat het werk des Zaterdags te 12 uur zou eindigen Voorts is den werknemers toegezegd dat met ingang van 1 Nov a s alle uurloonen opnieuw met 4 cent zouden worden verhoogd terwijl de arbeidstijd op genoemden datum zou worden verkort tot 9 uur Op de erkende Chris telijke feestdagen wordt het loon doorbuta ld De door de werkgevers aangeboden voorwaarden beteekenen een verhooging van ruim IS op het weekloon Een vergelijking van deze loonen met die van vóór 1 Juni 1916 wijst uit dat hetgeen thans door de werkgeveis wuidt geboden een vermeerdui ring geeft van ruim 100 De werkgevers in de bouwvakken te dezer stede hebben gemeend de thans van werknemerszijde gestelde ongemotiveerde hooge looneiachen te moeten verwerpen Zij wijzen na hun aanbod de verantwooi delgkheid voor het thans ontstane conflict af en achten de leiders der werknemers aansprakelijk voor de enistige gevolgen die dit conflict na zich kan sleepen ZiJn wij wel ingelicht dan zijn bü de staking van Dinsdag ca 400 man betrokken Subsidie Goudache Sport VereeniglnK Naar aanleiding van het d d 14 Mei door de Goudsche Sportvereeniging ingediend verzoek om verleening van een subsidie van ƒ 100 deelen B en W den Raad mede dat de eventueele verleening van dat subsidie een precedent zou scheppen en deswege het bezwaar zou opleveren dat door meerdere dergelijke ter plaatse geve stigde vereenigingen om dez fde redenen een gelijk subsidie z i kunnen worden verlangd Daarom meenen B en W hoewel zeer eker overtuigd van het nut van de sport als bron eener betere ontwikkeling van de volkskracht het toekennen van het gevraagd subsidie te moeten ontraden Boekhouder bij de Fabricage Ter voorziening in de vacature van boekhouderopzichter bü de Fabricage door het aan den heer C J I Spruit op diens verzoek verleend eervol ontslag stellen B en W mede op advies van de Commissie van bijstand voor de Gemeentewerken en van den Gemeente Bouwmeester voor met het oog op de vermeerdei de werkzaamheden aan deze dubbele functie verbonden deze te splitsen en thans over te gaan tot de benoeming vnn een boekhouder bü de Fabricage De volgende aanbeveling is daarom bü den Raad ingediend G k Pel te Gouda G M F Scholten te Gouda J C Langeraar te Waddinxveen Gouda Vooruit Een heel amusant en een programma waar zeker ieder wat van zijn gtding zal vinden brengt Gouda Vooruit gedurende de Pinkstorweek Zonder te veel in details te willen treden noemen we het hoofdnummer De Giftmengster dat door uitnemende artisten en op boeiende wyze wordt gespeeld Een büzonder vermakelüke film is de Caricatuurteekening Het bedorven eitje Veiinelden we nog dat de heer en mevr Eené zich verdienstelyk maken in ee door den heer René vervaardigde transformatieklucht Tante Pietje waar veel om gelachen wordt De film De Boemelaar van Parus die als extra nummer liep is hoewol niet voor onmondigen geschikt toch om het vermakelüke spel een aardig beeld dat danig de lachspieren in bewegi ig houdt Het overige gedeelte van hé programma zoowel als explicatie en muziek zün goed in orde Classicale vergadering In de St Janskerk alhier zal op Woensdag 26 Juni de classicale vergadering gehouden worde j Broodkaart De directeur van het rüksbureau voor de distributie van graan en meel maakt bekend dat de broodkaart van het 99ste tüdvak loopt van 12 Juni tot en met 20 Juni Het Lighal Fonds De vereeniging van handelaren in aardappelen groente en fruit Streven naar Verbetering is geliquideerd Het batig saldo groot ƒ 14 is afgedragen aan het Lighalfonds die deze bijdrage in dank heeft aanvaard Burgerwacht Men verzoekt ons mee te deelen dat de oefeningen van het eerste vendel vanwege de feestdagen Maandagavond niet doorgaan Leerlingen Burgerschool Dinsdag 17 dezer s middags 5 uur wordt in de burgerscholen voor jongens en meisjes hoofden de heeren J Slop B P van Clttert W Den Hoed en Mej P A Snoep iiischruving gehtudfn van kindeien die op deze sciiool moeten worden geplaatst Ümtrent de voorwaarden der toelating zie men de groote Uljetten WItU Blucoop LK grootM film van d z week hMt Haar Hflld MaArotti dt mux ói hi iiihIc iNflooltl wordt ooa heCib to wwdlat iWijk uii t duidelijk tKw ooJc ma oo ligK4ll 01 tiKKH ju oou li Kija OfU M iitukcii d t ui u iiM uge opju vorlifildwordt Intc tndcol NCaar Mal Ia eou uaaiu Al do film iiuiar gncA li on t 1 XdMel iji r aArl ij in Itot iD 4f4je eea Muwe a U licdd eoii channaale kwel zoodAtd lir ouküT van MJürlPi Icumie ImnachoooiH üdMzonuw zaclK gtietffctltS voelAQ Uul ti iitïicii ifl liet hcol gmn drama Ke ItriJ ii tdkauT on ia welk oeu romaudsoli oord UuiviNi vltoiBMi om hun hooiden en V Itto rozen bloelofi ér mot zwatran gwr V l iruH x i or niut noodi oin dato amoor II w union Eii M A alsoiic vrleod wat riiooi tij zijn pi aatjed duur IwtEhlanI Vml de fUm mctuiiLlieii dio teg ljk zulke Kotnto aorot aton zijit la ar weer etwt nunt iiwi Onder dfV tafisl de tragedie vali iiAiirtoa die mat alkaa vrouwen ultgaiA OU hun t hte eohtiteooole t er d ta t rn vMen Heel loddlgj OOUbERAK Wegens opheffing van het distributiebedrüf zullen geen rantsoeseeringsljons meer worden gepubliceerd In deze gemeente is aangifte gedaan van een geval vim roodvonk i STOLWmt In de week van ft 14 Juni is op de rantsoeneeringsbons verkrügbaar Bon 41 aardappelen 6 K G Bon 24 suiker 350 gram Gisterenmorgen v nden de burinden alleenwonenden rentenier W Aot kar dood te bed liggen J f 1 PREDMBËURTp j Zondag 8 Juni EERSTE PINKSTERÖAG GOUDA RBMONSTRANTSGHE KERK lüü u v m Db H van ASSENDELf T ST JANSKERK V S uur v m Ds HOijPEER vWFea I l 10 u v m Db J B BUL KERK PEPERSTRAAT 10 u vjn G en dienal LUTHERSCHE KERK 10 u vjm Ds TH S0HART8N Uthuqiiwlie Qieaab BOSKOOP REMONSTRANTSCHte KERK 10 u v m Ite A JAGER NBD HERV KERK 10 o yjm Da B NIBtTWBUKG WADDINXVEEN RBMONSTRANTSOHE KERK 10 ué vémé De heo H Cremet Prop Zwamniardjun NED HERV KERK 10 u v m en 6 H Li n m De heer DAUMA te Schevening m MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds V OOSTBRZEE te Slol GOLDERAK 10 u v m Ds V WILLBNSWA4IU t Krimpen a d Uawl STOLWUK NBD HERV KERK 7 u njn Da J KANIS BVANGELKATIBGEBOUW 10 4 u v m en 7H u Jun De heer MULLER van BoilöyravMi HAASTRECHT NED HERV KEER 10 u v m Ds E V d BROEK GBmEF KERK 10 u v m en 7 n njm Ds J L r i WOLP Maandag 9 Juni TWEEDE PINKSTERDAG GOUDA ST JANSKERK 10 u v m RtBf Dr HUGO VISSOHER Hoogl te Utrecht WADDINXVEEN NBD HERV KERK 10 u vjn Db KALKMAN te Nieuwet erk e d Usfiej GOUDERAK NBD HERV KEBK 10 u v m De heer MULLER odsd Bode grraven Overig gemeenten geen ddeawt Woensdag 11 Juni GOUDA ST JANSKERK 12 u v m De J E BUL H iwelük lllie ninir OKZE DRAADLOOZE DIENST Tegen Pogroms BERLIJN 7 Juni De Joodsch nationale afgevaardigden naar den Poolschen Landdag richtten daar hun het houden eener interpellatie niet mogelük is een open brief aan Paderewski waarin een open antwoord geëischt wordt op de vraag welke maatregelen er tegen Pogroms genomen zullen worden i SPORT Voettel PlogramiDa TM 8 JbmL KarapiomacoinpKltl Oo AhMd A F C WalKriHIw TM d R A F 2 lluwai R A F MMadi 2ilra Plakltmlw NwWrkndidi elftal waalKli elftal Sduidsiadttw Jelui T Howcroft Hat ZwaedKh elftal dat Zoadaonnd Ut ta Amxanliuu arriTeert wondt geacht ttB dar aMilula elftalien te itin dat Zweden kM B manatellen De wedatryd belooft u ixtweaiMt te a n De ka irtenvarkw p ja Mwtm en naar achattii tuilen circa ieoOO beduxkera aanweilf i n D R A F heeti huir toumool nog niet hcëeuidlgd Naar wu vTmemen aal Woeu dagftTond AM in het Stadion BUuw Wat een wedstrijd aiMlen tegen li t elftal van de Royal Aju Force onder leiding van den beer W 3 Boaa torwij l de manager van h t Boyal Air Force team op het oofcaibük met Ajax ondetliandelt a a week Woen dag en wedatrtid op het Ajax tarroin te spelen Het is nog noei beleend of da Nederlandache 3 genen het zullen aannemen Ajax toumooi n Scandinavirf bestuur van den N V B hoeft Ajaxhtigd de vier in Scandmavié goai ng trde wedatrudan te spol n De Deen che regeeru heeft maatregelen getroffen doortoellt 1 i f f Zw wmen hnia van Z adag t lu I tL Z C i G Z d I Maia II pela Tr r in weg praotiacha dfk r de wk o de j4v l 5 li g6lljk naéV I a u no o j lot en Bew wfs n en ilBfVle 4 teD rechte 1 rijfUfi ook w hm gehoeie itagoppwvlii Wig Ie hebl m Qowooate wordt eei Moot g i ilinj alal sn ol andore rcdenpunk houden £ ldl dan voor jahdOTO 1l flgi ebniik ir flk door het uifestel en van uw Unjierband Moij gij rjohls alalaan diikk dit inaan ïoor het ulMekni van tiw roohlartItamli Doet he mat ander want dan kaalt gij aa nirijdinxen veroorzakeo woUte gi Jolet door lie handultotedeff wlldet voor komen i JMflBMNOHN JSmtew verantwoordalüklietd dn Rtd KANHETr Wü leven in een tüd die vee vergt van onze krachten Na den geweldigen strüd die pas gestreden is na de enorme verhezen aan menschenlevéHs na alle rampen die gedurende het vreeselük wereldgebeuren over de menschheid gekomen zyn nu we wellicht binnen enkele dagen den lang verbeiden vrede hebben is het zaak è tête reposèe te overwegen wat ons te doen staat om te trachten met vereende krachten ons een weg te banen door den berg van moeilükheden die voor ons ligt In ons land zün we gelukkig aan de ergste verschrikkingen ontkomen f Zonder kleerscheuren zün we er toch niet afgekomen De invloed van de oorlogsjaren is op ieder gebied merkbaar De vraag is nu moeten wü bü dit alles werkeloos blyven Behooren wü niet al het mogelüke te doen om ons geestel k toe te rusten tot beter hegrip van de groote actueele vraagstukken van dezen tiJd Kunnen wü met voldoende kennis een oordeel vellen over de gegevens die vaak toevallig tot ons komen Kunnen wy zonder meerdere voorlichting zonder dieper inzicht onze meening vormen Onze meening die ook voor anderen van het grootste belang kan lün Nu de meerdere belangstelling voor 4e sociale vragstukken wellicht ten volge van het veranderde kiesrecht Itan worden geconstateerd is het aak deze belanjutelling aan te moedigen maar vooral ook onze sociale begrippen te ontwikkelen Wü moeten dit doen omdat af ons allen rust de verantwoordelükheid voor den loop der dingen Wü moeten het onzen duren plicht rekenen het inzicht van allen zooveel mogejült te verbreeden Doen we dat dan innen wü met gerustheid de toekomst tegemoet gaan dan behoeven we met te vreezen dat onze medeburgers onbekwaam zullen zün voor het opbouwende werk op ieder gebied o t hun werkzaamheid vraagt Wü ien trachten hen in staat te stellen meerdere kennis dieper inzicht en Juister oordeel te verwerven Wat moet er nu gedaan worden Eenvoudig om te beginnen dit Wü nchten hier ter stede een club op die o ten doel stelt sociale lezingen te Houdon Wü zullen trachten de meest ttueele vraagstukken te laten behan elen door hen die wat te zeggen Mbben daarbü niet lettend op poli f Kodsdienstige richting Ons streven moet iün voorlichting Wven aan ieder die daaraan b efte jovoelt door spreker on e acht n welke l veo be chouwing En dit voor een bo groot mogelijk gehoor Van uw aller belangstelling voor dit plan zal bet afhangen ol wü het beoogde doel lulleh bereiken Wo verzoeken blyken va instemming te betuigen door hst zonden van kaartles of auüersjuis aan onderstaand adre s Ui volKende deelname zal een uitnoodigiDaltrolgen ter besprekinir vap de vJlegging der lunen wiarlmigs doj re constitueerei club tof het tooudeniwan iociale lezingen zich al beÉjègen U geachte reKie vriendelijk dank voor de plaatiilK Sl lilJER Ugerlaan 115 raagt de heer rdaad mag dii Wü hennneI maiuiden ge or een auWii het wo ungiver dat onder ke niettegeneel bokendheid r heel enkelen enjdat ei inzender inlochl dit ecMhel bestaan itsOhap Kan het Speler hierboven vraag worden g stf ren ons toch d t t led n hier ter dledé teil op het gebied vraagstuk een Ie Werp IS gehouden staande daaraan zeq was gegeven maar was bezocht I gtach lerii Wu zouden ga tilan van den Btemming zou vmé ter niet slagen t Ie Natuurkundik irreia l unneD uiö als d tllatpli k ekera over ói heer Speiier ociale lezib veel nut lunnei lér ACTIE zM UKEI S I lüOlfljA lOH N ÏJwi S en J fjfcn dor I ROlïlirD il OVIIRUËDEN 4 Juni Joiuuumldt Jonr 70 Jliai i S Juni Garardi tm de Wolf 11 j ïdegriiliscli Weerbericht UooigBte muui T i lo MncbEu lova ato stand 762 0 te Stookhoiin VorwiaobUng tot den volg nd eu da ZwaJtko tot matigo winden uU ZuldeilJko riph tia on moeoc Iloht lot hSB bewolkt wa rt nhUnliJk di o belioudano geringe kaïw op ouweeo aanvaokel warm ADVSRTENTMN In plaats van kaarten Verloofd TOHa J M HEPPENBR en C P HEU 4e Officier Maatschappü Nederland Geen receptie Kleiwaa 99 26U Regentesseplantaoen 9 15 Iemand gevraagd voor hulp In den winkel Adres GOUDSOHE FRUITHANDEL Lange Tiendeweg 27 2016 9 lier enkele dagen per week diaponibel hebbende zag deze gaarne beset met loopwerk hicasseeren van wisselt of Iets dergelijks Br ond no 2624 Bur Oondsche Ooorant Markt 31 11 Veevoeder Iemand in 4e gelegenheid om ea bunder te bepunten met knolrapen wenscht te coqtraoteeren m t laadbouwer 8 voor herfstlevering Br no 163 F SWARTSENBURG i adv Kleiweg 39 2615 12 De Broodsooften van de 2602 25 Brood en BeschuitbakkerfJ Ga Ja Goedewaagen munten uit door kwaliteit MACHINALE BEREIDING Verkrggbaar bij den heer P G VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal Op Handelskantoor ia plsatiing voor jonosten Bedieode en jonge Dame leeftyd o 17 jaar seni iini bekend inet kantoorwarkuamheden Sollioitatiei on ar no j 26S0 baroan Gpndaoha Conrant Mar t 81 17 Oe Nationale BaakvéreenigiBK Kantoor OOUDA vraagt om direct in diénit te treden mand onl drienpal per week den morffens met wJBiels te loopen S j voorkour iemand die gewoon is n et geld om fce gaan I 2823 18 fleyliiiniliin n Stoiliipikirs dfabmkS DE BOER iavraaad Sioootmaul paldoorn X e Oijgelbespeling In de Onm of St Jintkerk te Somde mm leie d read 4 Htt 1 H B 81 AAN AN Da Korr i fjlliod i i d wërkin T a G A BELOM Tel 14a Keinrstreet 8 Oeuctaw VRAAGT PRUSOPOAAF Delftsche Slaolie f 1 90 per Vi flesch f 1 20 per flesch I 0 22 per maatje Bakolie f 0 19 pee maatje Patentolift f 0 30 2605 20 Aanbevelend K ESSEBOOM ZEUaESTRAAT 76 Talephoon No 515 Prim iliivteiat BiifNJiigiis ii Boirinmiiijis bij Firma Ca Loupensa Dpogis terij MA RKT B Vliegeiivangers V rkriMbaar M S H VAN LOON 11 r k woi a c Heeft U een zwakke maag Kunt U lOinniile apljien niet vtrdriicD Tcntcrkl dan Uw m door iengtló aê elkeo fflflMltljd tw Abdljtiblettea voor d mê i la t nemen De Abdijubletlco worden alleipeea feroemd It een onuhadclijk ea nelwerkend middel bij ellefnei on£em kken hIi mae pijn ccB evoeI van drukkin op de inaeg hariwtier het suur ndig lie onpaiMlijkhcid etc Uw drogiit verkoopt de llidijlalilelleii voor a maag voor f 1 2S per doOf Elaekt oaaa b Bdl ak nin4 L I Akker tt rdui 2S71 33 Telephoonnet Gouda Aaagetletm Talno 71 C Reuringt Vertegenwoordiger van Carl Friidr Pollg N Haven 80 887 F P J V d Want Ain Prim Hendrikstraat 99 568 W J Dercksen H Min van Bavaminghlaan 7 H Pa VIM WIjaaaARDEH OMFFCUe a t laleii lil kêUat ea kir Hnnaliahi larlililli All U tl iknlkM liilniiMlM nrtfi i iltiriti nrg UtHti Ta koop bij Inschrijving okoa liOO ton mooie blanke Aarilappelvezels leer geschikt voCr veevoeder Afname vAór 15 Aug a i iktof BZ1 InschrUvingen voor party ln Mn of gedeelten worden ingewacht uiterst 16 Juni a s ten kantore der CoVp Aardappelmielfibriek JILTKVBBR ta Alteveer gem Onstwedde P S De vexeh tlin aan de fabriekte beiichtigen 2610 28 T Fa Ja C SIBBES Hoogttr 7 BOUDA Tel 4M Zwembroekeo Bailliiiidiloiki Onfvano n Engilsclie liscuit bloed 1 vorming door hel gebruik van JUfJalierdl B Su llablett B Peie verdrijven bloedarmoede bleekxucht en bleeke elaatakleur Indien op de dooi de naam 2575 A MijNHARDT 31 MUMDLEY E PALMERt J Ca Fickweilar h l d ontbreekt koopt U namaak en benadeelt daardoor Uw e ondheld Eiicfat dearom uitdrukkelijk een dooe Mljahardt e Staal tabtetten Ia dooxcn vancf 90 cent BI ll oed Dro lele raadaaraakarlai MaataahawU HOLUIHD avaeditf ta Dat4i aak laalUal fl 0O0 N O Op rlelil Aaao 1U9 aarr f63 a té raa aa lakraak apaakaaiai De Directie e l kenali dal ili baaoamd hatft lol A al dar Maal liappi i Haaan kl l r I O djj haar H PAUL aaa leo w oi yarlrak eervol oaula li T rl ail den heer P LUTEIJM tliu niiaa aldaar tot wlaa men iiich oor lakan bet Aa ala hapbetrefltaode elleT la waodao 262S 18 DordrKbl 23 Mei 1919 De Diracleiuaa F 3 DE KANTER K LOTSU FOTOGRAFISCH ATELIER Firma W J V ZANEN OOSTHAVEN 20 mr GEDURENDE DE FEESTDAGEN GEOPEND BERICHT Oodergeteaksnde bericht hiardoor dat hK aen 1Mr l lllka lMeMoterbeotdianot heeft fl op n i tot het VERVOER VAN JA E Ï JÖ over Boikoop Waddinxveen en Qoudanaar ROTTERDAM 2581 80 Vertrok Maandagnacht 12 onr van Nienwerbrng van Bo koop2nnr v m Waddinivean 2 nor T m aonda3 our v m LigpUat Rotterdam HooOT Zeedgk b j de Boiohlandache brog Vertrek Rotterdam Dinadaanamiddag 2 nar Beleefd aanbevelend W VAM HBM MtO M Nleuwerbrug ad Rijn Zla Elalaa zi utaimu ONTVANGEN de nieuwste kleuren op het gebied ven SCHOENWERK Aanbavalend TH HEESEN Schoenbaar MODERN KLEIWEG 23