Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1919

No 14029 DondertJog m imi m 49 tlMsrgang DiTïdond lï Nadarlaadtthi Bond Mil KofflsKuli Rastiuranthouders sn Slijten i n AM H Bt OOUl e OMSTRE KEN W fM mlsitelMng In de odtrèrientie van gliteren biqven de prijzen per glas als voorheen gehandhaafd IM2 M BT BB8TUUR KOFFIE enTHEEHANDEL HET KLAVERBLAD Fa Wed B MOLKEN BOER LEIDEN Zoo waji er gisteren ia Amerika een aati nale staking der telegiaüation afgakAadtgOf ntet da bedoebing da aadaeht ta traUoM v a Wi4ao p door dMM tfkMiM tWsgmauh kabeigaoMMoka te vwriindwa IHt PeUag wordt gmatd dat n gotf TW anti JaiMUuKèe gevoatansp to èvfotg der beeHsaing van de rredewMmfeewtie t i aiuuEien van Siantoeog zich over tihiaa rer rsldt Ds studenten houden overal teaspraken en wiwkm de maeea op straat opi De poJitne te Peking beeft duisendea atadeoten gearreeteerd en weer vry gelatw De Ühineosche winkels en baiAen te Sjanghai en Ticgaitjun werden aje protest tegaa de e arrestaties gesloten Japanaehe goederen werden verpraMu a Giatenn beeft Fud HnnaM ig de Bal ache Kaoier beknopt verèlac retUaa ran de u ParvJB Bevoerde ondarbandelineea Bed rië xei hu streeft berai nio vaa de Tardpajfen na om rich matig oeconoioiach te kunnen ontwikJteleii olamede met het ogf op z veiligfaedd Het anakt naar de roiledige nafii ak IOU eid lijner vnUndiiiae wegwn met de aee en met het achterland van Antwerven HyniaiK tette te Far ia ia bloede lyaaada doer hem voorgeataoe stellin n uitaen 2e kwamen hierop neer de Scheid ia inderdaad een Bel iache atroom aangezien hH uftaluitend Uelgische betaii ai diant Va de Schelde ia d welvaart van Antwerpen en het heele land alhankelük Het atalael van 1839 oiidedrwerpt bet beeUiur over de riner aM eta M Mrt ll ilU JWBiaU van Nederland en BaUfllJ het eea alle werken tea onderhoud afhankeiyk maaüct van de toeatemminir van Nederland op de ban denSchade aouverein en w aarvaa de havens mcdediftfatera van AM erpen a m België moet de nivier kumien besturan aa inriditen en daar alle nuttige werken vaa verhreedlnc verdieiidiv en receUj naar gelang der bcAoeften van den vooniitgan anlegmn België riacbt de vrije beachlkkinc ovw de rivier Ijl oorloge en vre leetifd alamede da uitoefei van de attributen der aouvwei niteit op de Schelde en zijrivieren en op het kanaal van Temcuzen dat Gent met i e zee verbindt Pe voorapoed van Antwaipan wonlt eveneene bepaald door zün veitüidlngen met het RUneche aohterlaod en hart bekken van de Maas Deze verbindlngaa vüvden een beleanmerin in limbuiy dak de verdragen van 1839 van Belgit hcMeai geacKelden en aan Nederland gegeven Door het afgestane Umburg zou een greet echeeipach kanaal moeten loopen dat Ast werpen met den Rijn verbindt daar moet het water vandaan komen voor een kanaal van Luik naar Antwerpen De oecenomiaeha atelMng der Belgiache regeering baaitaat daarin dat Belgit in het weetrn M ooaUai raBd rM lurlaa Maataohappi HOLLKHD flavaaliga la DararaoM KipiU 1 fl OOO OOO Op erichl Akho 1S59 Ruwr r639 S66 66 Braadi aa lakraakearaakarlao D Direct feeft kennli d i xi b no iqd hscft tot AC nl der UitlMbappjj ta Raaatrvolit lar varv n ini Tan d D beer H PAUL aan wlao vafaas vartrak earTol ODtalSI 11 Tarleeod dea haar P LUTElillt tiiuneritiaa aldaar tot wian man aieh root sakaa bel Adaolichap belrataoda aUata la waada 2638 18 Dordtecbl 23 Mal 191 l Oa Dlractaurea P J DB KANTER K LDT9IJ 28 i tm gef litoeiide p iclio ni kun al n Ijijna nuLsdadlg toe mawtesnijitamiu vo j xlj zloh gestreeid en Vereerd dn zoo et ïn de etid gebeurde En toen e Q M ht groen luweel kleed over deaewon ïBp werd gelegd waaronder het gepo toen hont aan b de zijden twee twiiJbreed te voonrehijn kwam toeo klopte de nieuwe buLsiieer den schrijnwerker e m deze twee handlweed in het zweet Bijt wnMtiijnii zoo iuU nog een extra glMfl had gfltteven op de MÜoudera en ujde Uifeter eeoa mijn waarde ïoo iou Jij Mk in de eerste hulzen van Hamwt ook im de eerste holzeni van Lon n kunnen otiiui too Is Eet soo taJMlijk voldoende Sn elk ding en elk mettb T dat uttden TerhuUwBgfn in het huis w ird gelrogen ToorbseMIg elegant en praotlsc m nieuwste van het nieuwste Atóns had dtte vUla gedorendtt haar È Jarig beAaan Igeniyk leekts geheel haar eigw votnuddng MmUi wm 16 Juri S mor niagtoeiMit B keM T M k n wij nededealfac Ie MfA ntnafffn v at tetnc eomrtn vmdcellJfcMM d te OHM I w4b n BtaM iftlultlwiid mit oma hindtortMliia L I AKKER itottwdgm VtrkrVgbMr b dt aMtti droflittn 43 7 Ondertrouwd TO KEIJZER en J BOKHOVBN Hiarlem Krulswee 6 Crouda Jaagpad 19 10 Juni 1918 8866 IB GeenOntvi ngdag VEENDAMIMER HYPOTMEKKBANK t Kapitaal f LO COOO j QaaloH f 908 900 t 9rw 1 170 000 PANDBRlfcVEN Boekjaar Tem genon BYPpTü ÈtW Gesloten AfgeloBt 1 UiUtaande Oeplaatat 1006 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 T9U 1916 1916 1917 IS18 24M 871 250 834 700 315 650 5 2 150 1 195 850 1 508 250 1 184 150 649 750 1 160 760 8 12at00 1 625 400 ï 864 500 Oaeft t 848 900 601 600 881 050 1 064 860 1 451 600 2 862 300 3 622 550 4 060 900 4 276 760 5 0i6 350 6 688860 7 836 360 10 004700 Pb è iOO f 446 175 301 475 381 750 393 626 494 600 1 158200 1 626 650 1 096 700 4 66 925 1 270 960 2 305 750 2 624 200 3 588 550 en 4V t 27 678 70 85 968 69 98 882 74 194 477 33 159 879 32 227 867 88 832 804 88 465 851 14 343 1 J4 27 3i9 425 98 879 548 60 891 288 12 5 418 496 30 684 002 61 918 899 87 1 117 947 64 1 462 568 22 2 382 910 39 3 576 655 66 4 217 104 42 4 340 865 16 6 62389 17 6 688 690 67 8 321 5 0 65 10 557 jioe 1 la omloop Oatronwd HIJMAN DE LEEUW HENRIETTE VAN CREVELD dia mede namens wederzydache familiebartaijjk dank iegR n voor de veliblgkon van belangstelliag bj hmbawalyk ondervonden S6S9 ii Op Handsltkantoor ii plaatsing root SIQARCN Te koop gevraagd SIGAREN leen goede kwaliteit Aanbiedingen met prijs en kwau turn mder letter A S Alg Adv Bar GEBRS GEVERS WUoitaTen 42 Rotterdam 1665 10 jongsten BtdJeiide eif jonge Dame leaftnd o a 17 jaar eenigscim bekand mot kanioorwerkcaamheden li M Raohare mi Prulmeraa loKksapit adm as aa aat araar II IM4 TUHFMARKT 4 4 Sdllicitatisa onder bo 2630 bnraaaOondacha Cenraut Markt 81 17 36 1 10 Engpoa Endatall zaamiadap zaamdoakan Sponxan OMfallan eoooawaPkbtti tala Cocaoaatollapa noalaoha Bazaina 1397 20 enz enz T ANDERS Firma Wed P UITENDAAL Bezem en Borstelfabrikant KleiWeCatraat 1315 Gouda 0 vraaa een eet Dagmeisje 16 k 17 JMr Adres ö J v WINGERDEN Ridder v Cataweg 8 DË BESTE LEIDSCHE KOFFIE voor HYPUTHEKCN n CREDIBTSN op billijk voorwaarden Voor inlicblingeD wendt MM slcb lot C B EPKER Admtoiiirateur M 0 nt rb h of tor diea verte enwoorditfer J S DE VROOM lanuitlkilgat 171 QOCDA MS3 12 Grasverpacbting te Haa tpecht Notaris J KOEMAk zal op WOENSDAG 18 JUNI 1919 te 11 Dur zomertijd in het café van deii heer K JAAPIES in het openbaar verpachten Voor den heer P Goudkade te Haastrecht het grasgewas van Een perceel LAND te BüwUk onder Haastrecht groot ongeveeryS 37 aren Een perceel LAND aldaar grootongeveer 82 90 ai en En voor den heer J Ouwerkerk ta Rotterdam 8 Een perceel LAND aldaar groot ongeveer 2 43 70 hectaren Eerst wordt verkocht de eerste nedp hooi en daarna verpacht de haVeide van 1 Augustus tot 1 November 1919 2662 40 VAN HET KLAtfERBLAD I THANS WEDEROM VERKKIJGBAAR IN DE VANOUDS BKKENDHKWALITJEIT VAN VOOR DEN OORLOQ BIJ ONZE AFNEMERS VERPAKT IN PAKJES V 2 EN 5 ONS N Wsbeii PRIJS f 1 25 PER POND HEDEN ONTVANGEN een groote sorteering üeesdhlMid Kécipifii djn weder overal yerkrlJgbaar W W 0ABA 5AZeL Costumes rokb blouses en peigooirs bü Gez VAN DANTZIG HOOGSTAAT 9 11 GOUDA SPECIALE INRICHTING voor het maken van COSTUMES MANTELS en MANTELSCOSTUMES naar maat onder leiding van een Ie coupeur 2584 50 Abonieert U op dit Blad De Brandstoffen Commissie District Gouda maakt bekend dat bg de verschillende tnrfhandelaren verkrijgbaar 9n op bon T en van hut bonboekje voor brandstoffen bultan pantaoan ieder 50 TURVEN aahmaaktupven Advart MTt In cfll Bla4 tegen den prQs van t O BB per BO stuks De Brandstoffen Commissie District GOUDA 166 80 STADHOUDER Directeur Bereid zeJf Uw It haarwatcr Koop caa doo t LAX voor 2 c nl voor Litti wtUiekandt hoofd MacliiB G b flanKBd golvnid haat Vtrwijdcft raos an oniain BELA CRMK E VEILING VAl RAAS I Bat Rijktkantoor voor Melk en ZuiTelprodncten afdeeling Kaas B kantoor Oonda bericht hiermede dat op Donderdag 12 Juni a s een Teiliog gehouden za worden van Circa 40 000 kilo KAAS gedeeltelijk van afwijkende kwaliteit Aangeboden wordt Belegen en Jonge Volvette Gondaohe kaaa waarvan een gedeelte bereid onder Kabbinaal Toelicht Gondaohe 40 plas 30 plus en 20 plus Komgne K aa9 Edammer Kaas 30 plaa Witte en Nagelkaas De kavelingen kaas aijn te bezichtigen te GOUDA In het pakhnis Nienwehavon No 18ü op Donderdag 12 Joni van 9 1 nur en uilen bij afslag f eveild worden in de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda op Donderdag 2 Juni des namiddaga vanaf 2 nur De betaling aal moeten g chiaden op VrQdagl3Junl aanhet Bykantoor Goada Crabathstraat 48 waarna da levering ten spoedigste plaats vindt RQkskantoor voor Melk en Zuivelproducten afd Koat bQkantoor Gouda De Hoof dad ministratanr 8837 63 D TÜBKENBURG Blaas en NlsStin pllalDb aeallllb f a l a troebalaUHaa L V f t eaaia dom d jl Saal lpillaa van Dr Robert PrU t tJZ f 1 20 Waar nl t rkriijbaa wi r nn lt ao l J5eei laco fr Beolo d door PIrtna A M BOOM ATnbem Verkrfllbaar te Ooud bij Anton Coop 2 2641 10 Waddinxveen Advertentiin en abonnementen os dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boakhandal Waddinxvci 420e STAATS LOTERU Se Klaaae tidddju tan Oiaadat W Imi Nieten H n 105 108 114 122 140 166 174 IM 216 227 Ii69 848 3 1 408 413 474 10 618 8 704 74t 760 766 798 77 1063 1091 Uüo M vaa 1283 1297 129 1S18 1388 1338 ï 4 1890 141S 1460 1479 1814 1632 1B34 1 67 1683 1 08 1607 1667 1678 1707 1813 1815 1820 1827 1838 1846 1368 1912 1915 1986 1964 11W4 2010 2038 2099 2119 2126 Um 2368 2266 2276 2281 2306 2321 237 2386 2416 2428 2462 2470 2666 2664 2683 2616 2682 2706 2739 2766 2774 2777 2812 2816 2843 2880 2897 2900 2921 i 89 3027 3076 3077 3079 3091 3186 3143 3161 3187 S2D4 Sai 3314 3328 3330 3347 3360 8861 8386 3433 3441 3471 3487 3646 3664 363 J 3706 3712 3744 3762 3776 3822 3634 8839 3840 3860 88S1 389T 3930 8984 3993 4001 4092 4106 4114 4166 4168 4163 4187 4183 4209 4218 4236 4239 4266 4278 4347 4391 43 r9 4424 4427 443 4444 4466 4568 4587 4568 4S76 4688 4685 4 90 4 94 4830 4844 4848 4854 4866 4867 4881 4886 4923 4950 4956 4996 6D08 5120 6147 6209 6268 5309 6320 6330 6361 6360 6433 6439 6460 5486 6488 6498 6518 6636 6686 5 65 5675 6631 5726 5815 5857 6887 6966 6077 6086 6130 6150 6160 6202 6206 6217 6302 6304 6325 6405 6411 6483 6608 6611 6622 6634 M90 6719 6749 677 6896 6911 6929 6990 tilSt 7001 7024 7100 7111 7132 7154 7156 7171 7242 7260 7273 7300 7311 7330 7355 7439 7443 7487 7708 7730 7733 7769 7 S 7791 7796 7819 7833 7841 7890 7907 7927 7936 8032 S04 £ 8065 8078 8113 8137 8140 8168 8186 8224 8272 8333 8348 8398 8429 8441 8460 8470 8486 8671 8693 8722 8777 8804 8824 8827 8833 88ll 8852 8880 8932 8991 90O1 9047 170 9227 9234 9269 9284 9800 9337 9340 9363 9371 9408 9411 9474 9434 9441 9496 9501 9511 9517 9631 9543 9649 9673 9616 9617 9656 9706 9748 9763 9849 9876 9879 9884 9890 9894 9923 99Ï5 9942 9963 10002 10046 10047 10048 10067 10105 10117 10145 10233 10254 10257 10j 63 10324 10351 10454 10484 10506 10606 10534 10562 10570 10604 10608 10648 10683 10714 10768 1079O 10861 10896 10928 10929 109J3 10934 10948 10978 11007 11056 11264 112S7 11300 11351 11380 11386 11390 11401 11436 11466 11482 11611 11614 11616 11646 11591 11600 11661 11695 11698 11718 11717 11 18 11736 11738 11752 11816 11921 11966 11869 11994 12128 12131 12229 121274 12275 122 1 12820 12336 12370 12415 12416 12473 12616 12648 12563 12634 12686 i2696 12718 12732 12744 12756 127 5 12806 12816 12833 IZM 12860 12890 12965 13016 13046 13081 13U4 13167 13200 13271 43302 13316 18328 1381 18417 1S6U 18644 13668 18672 13626 1M2 13676 13687 13696 18706 13711 13719 125 13752 13779 13793 13808 13836 13865 1887 18899 13926 13926 13975 18987 14002 14014 14042 14058 14080 14088 14138 14161 141 S 14169 14204 14216 14218 14226 14255 14269 14339 1461S 14621 14545 14566 14604 146H 14644 14677 14S82 14687 14690 14761 14 69 14776 1W 3 14796 14881 14861 14911 14925 14989 14992 16004 15089 16091 16111 16143 16222 16237 16249 16284 16326 16330 16335 16888 16396 15400 16406 16619 15627 156jl 16667 16693 15738 15744 16767 15823 16880 16908 15868 18022 16138 16143 16163 16S55 16168 16830 16376 16389 16420 16429 164M 16638 16693 16628 16663 16704 16768 16806 16871 16890 16891 16911 18979 16983 16034 17012 17131 17167 17171 17188 17816 17S 1 17361 17446 17468 17626 17666 17S6S 17 77 m ir QAénew Bowr SlMÉclHhe DnüduriJ A BBQOQUB ZOON BOUXU 17608 17611 17624 17462 17669 17673 17703 17717 17718 17743 17764 177M 17882 17967 17968 18002 18044 18052 1807218116 18Ï78 18188 18210 18268 18296 1831918365 18876 18448 18486 18614 18520 18553 1S666 18681 18682 18661 18687 18730 1873218738 18735 18743 18766 18818 18816 18931 18869 18866 18873 18886 18964 18963 18968 19014 19040 19044 19046 19063 19086 I90C9 19120 19156 19201 19224 19228 19283 19291 19810 19333 19365 19364 19882 19448 19158 19454 19468 19601 19631 19689 19604 1961 19627 19664 19672 19673 19681 19712 1960 19841 19881 19693 19897 19904 19908 19931 19936 20023 20032 20096 20114 20134 201 l 20182 20231 20236 20264 20291 20306 20807 20880 20389 20406 20481 20490 20607 20658 20560 20663 20676 20646 20788 20761 207M 20783 20804 20686 20840 20872 20907 20922 20923 3 Ti©ijL w s © arx d V ©xt©3a ti®TDl a voox a o u d eL eaa Oï st3 ©lc ©XL VERSCHIJNT DAGELWS aeNNIMSmsraUSt pe kwartaal t 2 M ta aak H aaal mat Zoadacslrtad far kwattMl M tf roek aasl ereaal waar de baaardscvei leeier esriiladt Fiaaa par past par kaartaai ƒ t U aas féa p él a d fi AlMBaaaiaatta wenii dagalKk aaaaapaMa aaa aaa Baseaai IfaUIKI 11 OOUIM b aaa acaataa daa baakkaadal a la paakaattna ADVUrwmMTHUt Wt Gaada t aaaataakaa kaksMaada tat tba hatamMw t 6iafela U alkanadiaaaifej Vaa bailaa Seate aa 4aa kaaaicWaci l 4n alafl M aHMnaaltaaar e 2 A ssitaatlia faa yMUa TasaisIwHIkbate t M par laasL A i i ia lV fc kat l ala t da aa a a iaii r tmimt ap 4aa BEHALVE ZON EN FEESTDAGgN ïtnaitotamK mmmimamgmi t t m HM i nf wmfiM Qf de notpa lm W H kanf Omm ai l is n n aa t saa a iaim maJtdirtlWfc H aeatnet tpt teat fan aawdaa ptHa Oireeta Mtait aa raa4aa wardaa bankt 4 nar ptairtaralatab Admitaattia kaaaia vasita I ii i i AdaiNlitnti t T e loiero 83 Redactie i Tele £ Intero 545 Bureau t MARKT 31 GOUDA m de penaiocnan Atouni herhaalde de Tersekóing dat er aodert 28 Maart geaa enkel soldaait naar RiMland la g mdaa noch vrywilUg noch tagen afta iln Gisteren zouden de debaMw orar dit o dMTwarp wordaa voorwaaiden waaiorer de Raad tu Vter rannvddac bflroadelagM V a oen atttUdng Ta iNft f i BOf nd U bekend Uit BowiiffW wordt d d Il dwer gwnetd WU heUMn onze TonMwira tot toox4 Lewa n Ërsekujvar roortlWEet Ook la de nchtlng St Iy tn Kcuaa e datoiial Jaubely zijn wy voortnitgekiomen Veititteide tegenaanvallen van de Tsjechen in het Sajo w Bemaddal werdan door oom groepen opgevangen Op de overige fronten il de toeaUnd oa veranderd De corre wndent van do Daily Mail te rHe ngfors verneemt dat de bevelhebber der Finsche grenstroepen genera Tihealof verleden week Donderdag order gaf dat de batterijen van Fort Ine aan dfi Fin che kust mg eer 10 mijlen ras Kroonstad het eülaiid zouden beschieten Volgens een Binsch communiqué was de stap gedaan nadat de boJsjewietisehe troepen in de Grensstreek die belangrijke versterkingen uit Petrögrad hadden ontvangen op verschillende punten van da kuit een vroedenden aanval on ér een breed frtint waren begonnen De battea yen van lao openden het vuur tegen Kroonstad om vier uur in den morgen de noordeiyice Airifn beantwoordden het vuur De beschieting duurde den geheelen oditend voort ÏÏe roode regimenten Utfteia de brugven over de Seetra en den spootT g naar Petrograd in de lucht vliegen r De aanval sdiljnt sAfA mM Wf e gwt te zöiï ireweest want werd gelUktydlg ingezet op vetw UIende punten vwi de linie vanaf Rajajoki op de grens tegeo over Kixfonubad tot aan het Ladoga meer In een later afigezond n telegram wordt gezegd dat tegel k met de nieuwe actie tuBschen do batteryen van Kroonstad en fort Ino krachtig bombardement aanving tuaschen de suideiyke forten van Kroonabad en de batteryen op de Zuidkust van de Golf van Finland Krasnaya Gork en lahora die tot Woensdag volkomen in heit bezit der bolsjewlkl schenen te züa Aan boiiijewistische 2ijde namen het slagschip Petropavlovsk en twee lichte kruisers aan den strijd deel doch iji bleven voorzichtiglheidahalve ten Ooabvi van KroosBtadt dus tuBschen het eiland en Fetrogriü Op het einde van de DlnKiag gehonden xlÈtsng der Fransche Kamer namen de b raadslagingen een aanvang over de intn pellaties betreffend dé voorvallen te Odes sa en de jongste gebeurtenissen in Rasland De DwafltAidt yke aocialart Violette Je eerste interpellant kwam in een langdurig boloog op tegen de interventie in Rualaad De onderstaatssecretaris voor het effect ef De VredesvQorwaarcien Hflt ntwoord der Oostenrïikftoho d teosti D iMsliasinii viin d n rand wordt morgen bo Votgana d Jhuwpa PiMaa md wi r ui ovePeenvteoMnnde WriefataB TWteiilt op 2 Janni aa Is Frankv k de algemeane staking uith r e ka n De Teitdttering der Fwnsche arbeiders neemt met don dag toe Te Lyon heeft Zondag hel perwmaal der tram uch by de staking aangesloten Het tramverkeer rtaat stilTe Ciirberoie by Partje hebbes stak n de pasaagiers van twe tramwageiu gedwongen de ryboégen te verlatw Zy wier pen de wagens bttver atiOcen ze in brand en namen verToIgm é $ vlueht Op een rei viKlerIng van de conJemtle van trawportartMédara te Cardiff t t d voorsLUter Harry Go Iii Ik vind dat wü als natie met sport na tradities en karakter onzen vroegeren tegenstanders d hand mMUen drukken Er wachten ons groote vraagstukken en de ervaring leert ons dat Ót kapitalistische werkgevers gaarne party zouden wülen trekken van naliionale m raamveeten Hiaer de werklieden van twee naties om hen te vernederen en bun idgen voordeel n te Jagen Geen organisatie heeft meer behoellte aan internatiMiale lamenwerking dan de Lranaportarbeiders n de intwnaUanale moet ge rmd worden op een gtendatag dt aUe toekouaUge bwreërbit kan doorsUan wy hebeen de laat erlng die ons verstrekt werd uitgevoerd om bet hoofdkwartier van de interaataonale uit Beriyn te veti l ataen Wy merkten i Amsterdam dat de Duitsche afgevaardigden gaarne wilden aameuwerken en ttAU het meeste erkenden van wat er aangenieikt werd op bun houding voor en tydens den oorlog Ik vlnd dat wy nu bereid moecen xyn om het verledm te laten meten en al leen üt denken aan de mogeiykheden van de toekomst e in esn grootere samenwerking van de natlee schuilen Havelock Wi laon de leider van het xeemansverbond dat aooals men weet tie Duitscbe Keelui wegffks den duikbooibooHog wil boycotteoi kwam t igen deze rede In verzet Hy stelde roor het rapport vao den voorsAlAcr te rerwerpm maar m bnaeht daar tegen fn dat bet geen rapport maar en uiting van oen persooniyke oprratting In een toespraak waa Ten slotte werd ean motie van daaldMtuiging aan den ToortJttor met n ameane etemmSD op die van Havelock Wileon na aaagea nM IceDida o De Hongaren Kroonstad heaobolan In de Fransche Kamer Eng lsehe en OuHache arbeidjiifa if Ümerikaaneche ielegrafisten Een Mien meldt uit Parj j d t raar tn h i antwoord van de ge MOci rd a op de DuitBche tegenvoorstrilö zal woRl n orwfaandigd en da t d Dttitsehen t d kr gon om t beslissen bot 21 Jwd In flommige kiang n der geatlieexdea werd er op aangedrongen dat het geii e verdrag anmerJkelük zon worden gew zigd Men voerde daarbij aan dat niet alieea de vredeovoorwaarden betreffehde het bedrag der sohadeveiigoediingen mowten worden herzien maar ook de bepalingen nopens de lande renzen en de toelating van thiitachlahd tot d n volkerenbond Deve stelling nu welke en algeheele ver andering van het vredesverdrag beoogt vindi in Glemenceau een krachtig bestrijder die slechts wijzigingen in den vorm wil toelaten En het schijnt dftt de coll a s van den Franschen premier definitief voor zijn nnzJchtien gevronnen zijn Het is nu ftoo goed als Mker dat de clai ules betreffende dr wlMdmmgoedfaKgm v luuidhaald zallao iblüwn De commiaeae voor den volkerenbond Is hflt aoe ïiiet eens geworden omtrent de toelating van DuitBcJUand tot den volkerenbond I e e zaak a u gisteren opnieuw door dem fiaad van Vier besproken worden Clem ncwu zou daari U out de grootste atandvastigheid het Froosche standpunt verdedigen volgens hetwelk de onmiddellijke toe Iftting Ysn Xhiitsehland onmogedijk is op voet van gelijkheid tuaaihen aanrandera en s lachtoffero Bij wü Duitschland pas tjalaten nadat dit land de oprechtiheid zijned vredielieivencfe bedoelingen daadwerkelgk zal hebben aoiu JMoad Wat Polfiii aangaat U h yt mogolljk dat hier een voUaataiiamüig ui wordn to gc anti Ja p a ne cho betoogïng in Chinoi lie iHand en Belgiil ONS OVERZICHT Retmer de eerste alj evaftPdi d van Ooet itn k heeft Dinsdag en lange nota aan Clcmenceou overhaiKlig d die een f lv meen overzichit bevat over de positie van Ooa1 nrö k De tekst van die nota ia bekend hy komt hierop neer dot het verdreg on annemelijk ie de redeiwn lön vrijwel gelijk aan die weUte de Duitadie vredesscde Ittgeorden aanvoerden om te betoogen dat Inin recieering niet tekenen kon De Oos tenrirkem xeffgen dat Duittoch Ooatenryk afstand m et doen van zyn rïkate en vruchüjaarste landstreken Vier van de tien müliowi D Oostenryikers onder vreemde en Attx DuitBcheo atam vyondipe heerschappij worden gebracht Wat er nog van Duttach OoBtenryk oveiWu heeft geen ievena kracht meer Het bestaat enkei uit Alpen landen en de hoofdrtad Weenen dde van de xei rmiHoe i inwoners er twee müüoen her berg t en door haar afscheiding van de vroe g re monarchie oonvergeiykelyk meer bv mriniW wwdt d tt w lk andw d i l jHUL dan VToegeren staat ook Tevens wordt het ver voerweten financieel en technisch ten ondsr gang gedoemd doordat vier apoorweglynen die dwurs door de Alpen loopen van het Noorden naar hftt Zuiden en een van de tvrw belangrijkste diwarstiJDen van het Oosten naar het Westen word opgebpoken van hun begjuponten berwfd en vaak op vreemd geWed komen te loopen I e afgevaardigden stellen voor om de af vikkelin der economische betreikkin eQ tuaschen de lanilen onder wie het getoied van de mwiarchie verdeeld is op te dra cn aan een speciale commissie waarin ond r voorzitterschap Vaa de afgevaardigden d r gealiieerde L grootè mogendheden ook z zouden kunnen b ragen tot de vlugst mogelijke en meest rationeele heniieuwde geling dezer betrekkingen Ten slotte zegsren zü WU mogen er voorwaar geea twyfel voor openlaten dat Uit Lyon wondt g Mlnd y ii meenen te weten dat Bella Kun beeft geantwoord op de mnnmatie die Raad van Vier tot hem heefjt gericht om de vijandïa lükhed n t pen d Tsjecho Slowaken te starkm In dit antwoord verklaart Bela Kun sich bereid om mcft vijandelükheden op te houden naAT oppei hij een aantal de huidige Duitach OosteoHJksche reg ie ring die z m maanden lang met de grootste spanning de orde naar binnen en d n vrede naar buiten bewaard heeft voor de gwvolgen van zulke vredesvoorwaarden de Amerikanen zyn oog al orlgi eel verantwoordelijkheid niet ip slch kan ne FQuilleton rvAMJg ilf gpQ buts Alle waii tot ontvangst dtüT gaetcn reed en toen do dug er wa £ U de gasten eou brengen maakte professor IHenneberg ctt gereed aU bloedverwanten van bet stitfon a Ie ba len Hij nam alaobeld van alJn vrouwen druk een kus op haar voorhoofd Olga mijn zei hij hst Is een offer dat ik van Je heb verl ngd maar je ziet Je familie eeolge minuten InterFandlleeoènee behooren nu eenmaal niet oiider den vrijen hemel en het zou bij het gevoelige temperament van Jon en je oindnv tot een B x t soene aan net hbtl kunnen worden Ik zon nu graag voor jou allee vermijdw icat op de een of andere manier zou kuisen opvallen wy zijn bet een la het met i De kleine vrouw kalkte wAt aarselund iiwar toeMeaaneiMl maakte ztcb vri van zijn hand He op haar ohouder lag o nam van baar eofarUha d vier n i Midte daar il klaar lageo en twee aan tewoe mei smal roze a den Ibt aum waroagebondni Voor Uama en Cbrlstibe zet ae Je moei ze Wr dadeMjk bij de enïvaogat geven Ie cM noodig vw blJ lube id AU Je dat nok als een aetod besobouwt laat het èmf bi w ordde de kitfjie vrouw ongeda d Boste kind hij freep haar faaod baar ogen glansden Tocfadf Dat soheeu profssaor Heuwberg tatralfen de rroole di hter ontwaakte In kam HIJ duwde xlJn vrouw In sca lliiniitfh steel bU VWr kwr bm m Ati laektT Mt Jij IllBvc narl laK nuHeidel bIJ aungolMii B rUp 1 hol dat tk ovw jou els over oen heill lam kulaeh aluiers zou willen ulIepreUea dat gaan prolane adem bel teere ehalni mag aa reken De kle4ne vrouw kreeg een hoog roode Wnir m zelde je zult deo trein mto en Ga toob En bIJ log nadat hIJ wa op g eat aai i a aog eeoa met een zaltbocetal aael aetf evtr ilJn haar bad fealrekni Toen de bloedverwanten van piefaaaor üennebarï aanolatten maakten de ooupe Ie verlaten hielp bIJ zijn ohooameedar beleeU an hartelijk bij hel uHatappen ea drukte een kua op haar hand Jla Olga f Otg f vMBg zlj u waarom ta aU niét Her T ZIJ Ie wel f Volkeman uilanwal wIJ aljsda delUk UJ haar Nu roelie blJ alja aoboottzueleT CHaline en ilJn aohoenvaider dia op Chria line leunde ü bMU wat vermoeid van de rale Heve Papa let proteaMr HeBneliarc dat zal hi T In de heerlijke hudK apoedig over zUn Bil tracht zijn gaaien naar alJa rij luig keek m welgevaltan naar zijh KhaonauuUr die zich aedert hIJ llMr nM had gwlea van een wiU Und M aan jong nulaje had outwlkheld mogelijü was zlcfc deze menechen die al gepantserd tn hun onberispelijke toUetten dio ola het ware met hén schenen sameagegroeld te zijn ongekleed of met ge tchcurde of bemoratd Ideere te deoken De heer en mevrouw profeeeor Heiuie berg bevonden lich uituemeod en zagen er stralend nieuw Aegan uit en brachten hut dagen door ïn uiüiemende esoDdhegd Atl woa Ih do be orde Ondanks alles zou ook hier la de villa een beurtcnis piaata hebbeo die den vfed © zou Moren Hel eosie kind werd verwaebl Allc was ook In desen tlJd aftwiolaut comme 11 taeit de toUeUeQ zoowel ails de vwsohijnlng van de jonge vTouw de ladeeling van deu dag haar rljU er i en wandeUofen ha r dieet baar bezlgiieden dfl uitz Wi de ntoekomatlgf weiddbur or alles eii aJlea Professor Heandberg vergai zijn vrouw graag een min of meer lichto goraaktheld die uu en d a voorkwam en die hij In volkomen begrijpen aan haar totrtai Q es eeü n voikomen in orde vond Men moet de natuur haar reoiiten laten of al e beprijpen 1 vergcMea Over het geheel waren deae bolde zïnnm zijn liJisprauJt i naar wdke hij meeade te le eo au begreep hei vwikomen dal tljn wouw In dezen tijd hiar moeder enzustar verwaohtie mloder dat zijn stdioonvader met wien hij het niet beet koovludeo een zlek ijk man die tder Ia Jena apedalls n wUde ooaeultecren de iv vergecelda De moeder zou In het huU der dochter won li Toor rader w ca ler wiuw knttMn fsluuM In Het recht der moeder aair M Dv lwh na HELENE BfiBLAU y vertMU Ator 1 r VDflBCLINK v B068UM m i steeds ang ia tba rder etaeO lUoiv er en vsornamer geworden Ook toen de bewoners er hun laftrek namen was KeaJs het v tati die hoftldip voOu g lm un c a zldh s g Me Mia iot renler vuiwakliig onhtikkeldeDe beide eletgaute menschen le fdw zooak het niet anderft wa te vwwsohtén nukakten visitea werden niigenAodM en gaven nu en dan een uitatekeod diner of souper deden allee wat vojkomm paete bij de a enwene meenins w ren in elk optfltsbt onnavolglbaar YOornMm niet in het oogloopeod en degeilijk Zij hadden op een teotooaalelIlDg dde de ontwikkeUof moeet toonen der menschheid van de ruwe wilden tot bet niiewt ewfrllüYMide gedviUseear w nechetKaeimplaar diit laatste luet Iwn villa fnbt rfipen umt oen goed goweten kunnen v iU eH W09rdijgen tn hadden er zeker vai ieuanéh zijn dat ook do strengste jury hun den eersten prij zou hebben toegekend la elk opzldit zoowel wat betreft de toiletten het gedrag den goeden smaak de moraal bon meubelett en hun bediemdeu evpals hun WicitlHi hunne Teifiétule en koffers hun tbin 0o d de stijve kragen en roanolietten vjin njijnlwer en wat huo onaantostbcMre godadÜeiuBtige en poUtleke geclndheden betreft Jn bet fauiehoudea ging aüleel sijn ultoemeoden geregelden gang Het echoën aj deviua mei al de eisohen van flen nieuwen tijd eindelijk eecs een bolwerb tegen alle lavallen van het notfffot ni worden waal bet waa niet gemakkelijk rich er In te denken dat deze gertgelde toestaodopde etn o andere rnaolsr door Iets gestoord im kuMB wordiA irtnaiM b l ook ea i