Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1919

No 14033 Waddinxveen Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen Het recht der moeder naar bet Dnltedb En Diet gMOO dat do nstiiun aan hen eet en knaagt en hen laat we smelteBon der jammerÜJke amairleii zij doen het de natuur na kijken het haar al kwellen el kaar de een den ander en zoo gaat hel door zonder ophouden zcHider e Hedorlch AtvenBee keek met de kalme gedachten dat Ihij poedlgi Vaa de aaide moest soheiden naer éat J gea van atorm ftii wolken HiJ keek In de naaste kamer uaor Chfedne hij verlangde naar haar Zij moren elkaar in deze adile weken waarin ziJ meer dam ooit op elkaar aangewezen waren nog meer genaderd Uij Kbeen Ouisttne niet meer te ictumenmW w Een opgeruimd hoopvol laoh k van haar die van het oonleel van den dokter niets wist deed hem goed Tot nn tott wae xij voor hem het kind flnreest zijn UeMe kind Hij had haar 4et andera dan onschuldig folij kunnen voorstellen Nu dot hij haar bijna ontigebroken om zioh keen had voelde hlJ q In BOg veet lUftallJ ra vm BOSKOOP Advertentiin en abonnementen op dit Uad worden aangenomen door P A WELLER Zijdewee 72 H d a onrlMd p mmIIb tol odw dtrp droeffavld nu Vad r B bawd B Grootvad r d beer H STERNFELD lm M iMtlHI 7 ai uu I r aun i Wad A aTERNFBLD Kinnif 3 m4i 17 Juni 1919 27S4 U 0EVRAAOD tegen 1 Aoguitos Meid iiuislioudster IT bekwaHm om self tandig de f eheele IhHihx van de huiihoudtng op efoh te uemi n t n enn tweede meisje Brieven onder i o 746 aan het Bereau Oottdf che Courant Markt BI Jonoste Bediende OeVRAAOO op Handeiikantnor IMat m t mo if praktijk Sohrifcelijke olhoitHtiai onder No 8768 barasnOoudaclie Courant 10 PIANO TE KOOP Ol VKAAGD aolwde DUITSCHH PIANO Ingebouwde of kleine Vlt uj el komt ook in aanmerking Br mee opfraaf 8 rJ en merk letter G 361 Ad Bar BBS OivBBB Wynhaven 42 R dam H r n Rook Wi a Toor weinig cld ern puike 8i aarof auriaa Buil audMÜe Tabak wil kooi o kona aaar TÜl rM IIKT M 27 S Bezoaki Eerste iowe IWIiiil Molenwrepf 14 Profltesrt van d galagenhaM Alle dagen ferscb Is kwiliM RUKESCH verkrggbur Pry n f I IO l B 140 1 BÜNDERLAPPEN naf RIB UOLLADE HOSBILF BIEFSTUK en ÈAAS GEHAKT VETTE KÜNDERSi HINKEL per tuk 060 RUNDVET per ons 030 Beatellingen Vordea ten alle tijde UB buu bexorgd 26 8 87 Uiozaam aanbevelend 1 All dagen geopeod llaarl leor$ e + + T n Dr MaNTREüX Dadelgk Bmin Blond of Zwart Baard of Hoofdhaar Bealiit oniohadalgk PrIJa p fleaoh f 1 25 an f 1 75 Mlja SANITAS goedtrokeord Lange Tlendeweg 11 GOUDA lEI 1116 lirdiriuulnal 9 Vreest geen examen want ar beftcal en uiddcl dat U cheel bevriidi vlin lenuwichugheid n middel d lU kalm maak enk l n houdt tenvijl Uw ec tietder blijft MIjahardi ZvsHVUbUlt w tcnichappeli k nenCcateld en bciiiii oi tcherteli k D i a U van cenuwNcbtitb ld Her kokrr 60 et 3 kokere f 1 70 Lel bi knop op den neem v n dan abrikinl A MIJNHAKDT 574 Pharra Pahnck Ze i 22 B etlr jnrÓm l aht leslel Ui inilderl bji I BrtpNüB JONGENS gevraagd J741 30 om kaas te poetsen Zich aan te melden tutiohen 12 2 uur bij N V Kaaihandel ftfaaMohappüTGOUDA kantoor Kattenrinjel Belangrijke Veiling van Kaas Kaaskisten en Kaas pakpapier Hét Rtjkikantoor voor Melk en Zuivelproducten afdeehng Kaas Bbkantoor Gouda bericht hiermede dat op Dondeidag 19 Jani a 8 een veiling gehouden zal worden van elPca 40 0Ö0 KILO KJkAS gedeeltelijk van afwijkende kwaliteit Aangeboden wordt Belegen en jonge Volvette Goudsche kaas waarvan circa S500 KG bereid onder Kabbmaal Toezicht Goudsche 80 plUa en 20 plus Komyne Kaas en Nagelkaas verder en paptll flinke stevige Kaasklstent in dne verschillende afmetingen gesorteerd in Éavehngen van 26 stuks van ééne groote en een party ongebruikt KAASPAKPAPIER in di ie maten gesorteerd m kavelingen van 100 K G van céne maat De kavelingen kaas en monsters van lasten en papier zyn te bezichtigen te GOUDA m het pakhuis Nieuwshaven No 189 op Donderdag 19 Juni van 9 1 uur en zullen bq afslag geveild worden in de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda op Donderdag 19 Juni des namiddags vsnM 2 uur De betahng zal moeten geschieden op Vrujdag 20 Jani aan het Bijkantoor Gouda Crabethstraat 48 waai na de levering ten spoedigste plaatsvindt 2767 t8 RUkskantoor voor Hdk en Zuivelproducten afd Kaas bijkantoor Gouda De Hoofdadministrateur D TURKENBURG Adverteert in dit Blad p 1 m i ii é piaU tf i egen Hoesttfeeschl St ten i egen HoestHeeschhefd Keelpijn zjjn eder dveraNetknjgbaar maarenhei in deze fiiiilV iiu N V GABA dAZEL FIUAM HILVERSUmTIcZ Maagpijn Maagkramp Zunr Harlwater an Slechte flpfjiverleenng wordea ipocdig en leker enexen door hel Maag poeder vao Apotheker BOOM Dit Maagpoeder heeft gedurende meer dan Tecrtig Jaren duJzende Maaglijden geheel genezen Pn e per dooi 90 cent Alleea ecfal met den naaia APOTHBKBR BOOM Vetkrijibw u Goud bij ANTON COOPS I 2753 IS Het Advertentiebureau GOIDSCHK COUIA T MARKT 31 t TELBF 82 BEZORGT DÈ PLAATSING VAN ADVERTENTIËN In alle N lerlandsche en Baitenlandsche dag eo weekbladen en andere periodieken MT lnx ndln0 v n n f Inllcbtlngen warden GRATIS ventrekt ir MKUBKLEM TNOUWKNIII PriKhlIC olted meubelen n uwe en 7e Kaada te koop ili Taftlt Stoalan Xattaa Salaflala Tkaatifila Schililarijan Doakankaatan Ulttraktatala Twaaparaaons Badrtaltal Wallaa Oakani Satijn Daktni Laarstaaian taartautauils aai Rauiankaepjaa 111 20 PtOiaaL aOKES voor JOHGELUI met HUWCLUKSPLaaiEl IIMONniUAT 44B Bnanliuli nlblj la Schlakada TELEFOON Ittoo ivoonj HET s 41 l JD£VESm V0 KOKO een eulverc heldere en niet vette vloeUtof bevordert den haai rocl versterkt klkrcn en haaf wortels voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwllnen nadat meB KOKO een paar nulen heeA gebruikt men tprcnkeU cenvou dig KOKO op he haar dan wrijft tncn het ucbt In Dcderwaartscfat rfchtlnf en borstelt flink Verwa trIoog nooit Uw Hearl WU stellen geen dwace of onmogelijke elichen aan KOKO maar wij teggen en kouden vol dat seen ander preparaat KOKO ala een euiver genaumiddsl voor het Haar kan evenaren WA VRSCHUWINGt Let op onderstaat Handelsmerk voorkomeade op elke flesth KOKO wordt nooit los zonder verie gelde bultcnverpakking met Handelsmerk verkocht P r ij a 1 05 klalnB 2 20 mlddtn a 90 groata luch KOKO Shampoo Poeder f 0 15 per pakie 4 VtritffJgbMV bt Ap lkekart Droflatn Parfan tltlMn4 Iu Verkrijgbaar te Gouda bfl ANTON d OPS Wijd straat en te Sohoooioven bg A N VAN ZESSEN Jj FABillEK en HEISTElPUIiTS lan mumm ea MOrOlEII AAMLKO van Electriscbe Liclit en Xrachtiostallaties J VAN DUIN Co Qouda Vm IM IM III 2703 24 SANGÜINOSE zuiver plantaardig tonlcum Waarom Waarom blijft U soo lang door aukkelcn met Uw verkoudheid al V er la een pe r dagen Tan af kual tiin met het beste middel In alle sevallH van bloedarmoede en zenuwzwaktoi Malaria blnnenkoorts slapeloos held gebrek aan kracht n enarglal Tal van personen die bloedarm waren en green Staal konden verdragen hebben door de SANGÜINOSE nieuwe levenaluat teraff gekregen Verkrijgbaar bi Apolhekera en Dro g en 2701 30 SANGÜINOSE koat f 2 25 de flacon Tan 300 gram 61 fI2S0 121 24 Tweemaal daagi een Iap 1 li voldoende WACHT U VOOR NAMAAK ir P VAN DAM Co Dea Haag tabletten het nieuwe middel tegen hoest verkoudheid keelpijn UNION Van der Meulen i GILIAD Bloedsuivereod mi td l aeemt da oonaak vanval kwalen vegBewijaen voórkanda Taa 3306 20 Tobercnlose en Haaglijders dia door bM gebruik volkomen geaeaing voodea All kwalen die haar ooivaak lp hM bloed rlnden vordm mM groot auccM er door beatredea Prila pw flMek 1 25 afkomatlg ¥ aa d etealnh Widinht Mntnk Agrori M WATEKQRAAFStlEER VaAfl gba b EleoMaeba DmkkatU A BKimull a ZOON PODDi ANTON eOOPS Ma Ta T aaaaa 086 Jaargang Woensdag 18 Juni 1019e GOUDSCHE fiOeMT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iNGszoNMiN mnaonuMOBii t t miM f ui eO nm Or lie mnpaciu M kttm U VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNGMEm SFRUBi pw kwartaal I IM rtT waak 2e ecal met SSond fiblad pèr kwartaal ƒ UO per weet eeat artld waar de bamtfinf pei loeper geeeUeiU Franco per poet per ktrartaal X19 met Zontlacablad f l Abonnenenten worden d ageJflia aangaaomaa aan oaa BtinaDi HABKT 11 SO170a by onae aeenten den boakbaadsl en da poatkantoren AdreiteBtlin kaw anlaa la Mama At l ie HeaU a lw ie a m aa aeaa A ADVHtTENTnPBUSt I7it Gouda an amatreken baliooraade tot den lieMltkllnc 1 S re ela ƒ LOS elke retel meer ƒ S Van buiten Gouda en den bautlkiinfi 1 nvala lJ alkaregelmeer ezs Adnrtentlb van pubUaka vannakaltlkhadan UM eest per re l AttrerteaCWa In bet Zatetdaframmar io toaOaf of dan PT Redactie I Telef Intere 545 Ailadniatmtie I Telef Intete 83 Bureau MARKT 31 GOUOA mto De limea protaateert tagea doos gekalaas dgjwnia je eo varaiaart Ml oamagema oai ue waarua van de gsüoae ooae iMi i ta Imk wonMNaten op grann sa d eg aBaog gauuuwto MuueavaOiAg iM bigiaaiaada ènU o oe sauMiavaUiBg gavaa atsaa aaa kak varvaoeden dat baogat dabifgiia coaoeasiaa getiaan tfa Da ksurC üen waardigaa looa ea d te beginnen met eeii naa ri B vrig uiteenzattmg van haar oordaei vrm den oorlog waaruit bijjkft dat Duttw iUad de schuld ge vo w den geheelen o ieg wordt geacht V rfgene de meeming vaa de geallieerd en geaseociecffxle nkogeodhedn ia de oorlog die den len Augustua ItU k nitgebroken de grootste misdaad teg w wwr de menachMd en de vryheid dor ntkiBa geweest welke ooit een natie dia Jiieh oU beschaafd beoehouwi bewust heoft vleegd Qedurei lange Jaren hebbes 4 mochthebben in Duitschland getrouw aan de Pruislscke traditie hun inspanning TlMveelvoudigd om zich in Buropa van de hegemonie te verzekerm Z4j hebban zich feeusslnB mrt de welvaart en den stljgendai Ihvloed waarop Duitschland met recht Mlwpiaak kon maken en welke alle andere mogendheden het in de gemeenschap van ntfe n reehtsgeluke volken wilden toeiceanen tevreden geeteld Zy hebben sich willen verplaatsen in een toestand een i kneeht Europa evenzeer te beheerschen oa e tyranlaeereoi gelijk zl een geknecèt Duttechland be heewcht en getyraniseerd hebben Om hun doei te bereiken heUiea Z j met hun macht zfjode muddolen de geeetesnchting hunner onderdanen ttoar de leenrtellang geleid dat ui intomatKKUÜe aangelegeheden macht recht is Zij h ben nooit opgehouden de bewopenii van Duitschland te iand en te water te ontwikkelen ra de leogenachtige bewering te verspreiden dat zulk een potitiek noodaa Briyk wu daar Duitschlande buren jaloeaneh op z n welvaart en macht waren Zy hebben gejioogd om in plaata vttn vriend k i vHJandachap n wantrouwen t uwcheaWCWtfendheda t oaaien zi hebiwoi oen opwaage en kuipariyenstelsel oiutwikkeld dat hen in staat heeft gesteld luniienlandache onlusten ea oproeren teweeg te brengen en zelfs gehel me aanvalatoebereJdMlen op het grondgebied hunner buren te treffen ben einde op een gegeven oogenbllk met meer zekerheid te kunnen venuelen Zy h bb n Europa door dt Bgeineoten In een toestand van gisting gehouden en toen xQ vaststelden dat hun buren besloten waren aan hun aanmatagend plan tegenstand te bieden hebben zü besloten hun heerschappij me geweid te bevestigen zoodra hun toeliereiilaelen viritooid zouden zijn Z j hebben hun gedweeën bondgenoot Auigeanoedigd Servitf Wnnen 48 uur den oorlog te verklaren een oorlog weUos doei de controle over den Balkan was Zij wiaben leer wel dat dez oorlog zich met kei lokallteeren en em a gemeenen eori zou ontiteteoen Om deze algemeenen oorlog dubbei zeker te doem zun hebben tij zich aan eike poging tot het tot stand brengw van een vergelük en het houden van een conferentie onttrokken tot dat het te laat was en de wereldoorlog onvermydeljflk was g worden de wereldoorlog die in hun plan kg en waarvoor Zal Duilschland teekenen Het laatste woord De brief van ClémenoeaM In ds Engelsohe pers Toeliohting van Wilson Da overhandiging DiKtsohe gedsiegeerden uitgejouwd Oostenrijksche tegenvoorstellen Een Engelsohe dulirboot getorpedeerd ONS OVEKZICHT Duiteihland aUeen onèuf d mogmAÊÓm voikoraen gewapend en voortiersid wSii Maar niet aUeen dat OuUoektand gelMOt varwatwoordflittk weidt g es t el d veer de ontketsnlog w dM oorteg de bri van ateenceau stoU Dutaoklaaa ia dsHfide mata vwa woordstyk voor de p aiawwi t u l ke wUz waarop de oorlof te tarati d wraakt aus oonrusisi e Da Dauf Maü vindt daa bitef ka k kM otiwaoHl der bntsote is gsvoogd k kaM van al Ue toon ervan is Uemeweau dia hem heeft ondartselcend waardig liet blaé vraagt zich al waarom de giimHsiKa e lang Aebtien gewach uiM bus aalwaoMit laaien de geest die hen besleit ev a iMtk radaa ia ala de tma van hun begaleldeadta De üim im Po volstrekt aUt lafenomen ms da onceosdea die de gaaliisarden DuitsctUand do n doch wei mat dsa bnef die b j hun antwoord is gevosgd m üm vomn van een ulUmatam hoeft Z ka d ia reeds maandwi graden leo BhMtaa oproken zegt ksit klad I e Daily News ssgt in n hdofdsitlkai zooveel als Dos het nu maar als je gttsa kend bebt zal hat wel in komen W liin overUfigd dat de beste bdüangea vaa Duitschland uw goed als van de wandd door een tteveatigend antwoord gediend suilen z a Niet voor de vrede formeel gel geld is kan de wetrkalijke kweaüe dl dt overtankomst over het volkerenbood n da vrede aan de orde stollen bezien wotidaa door de veillehto geesten vaa de W4a ld lm 49 Tsntftfidlfe atmoofeer waartoe w sbU len ter u g h ssren als de oorieg voorgoed alt is Het zai de geest van het veU kerenverboad an nlai da gaast vaa h t tractaat itta 41a da bovaakand krygt Voorfoavar het troetaat de totstaiidkomlng van d nieuwe orde beieromert zal het zwicktea voor de eischen der g t eurtenissen en ó wijsheid van een staatamanaehap dat aia deïijk vrjj zai zijn van de oorlogAaiH tochten Het onrecht van de rogellng tal ten liotta goed g nMsk wordaa door d macht van ds gebeurt swlsswi Hel aHwidersblad de Daily HnM schrijft 4 B oonfenntie der geaHleerdon hMft een zware en vemedereade taak gokad Zü begon met het schenden van de baglnaelea waarop zü ovcreengeteomen had vrede ta maken n zij heeft zich ttuns verbiHidn m die schending voort te gaan Doch itf schoot aelfs haar ige sinostere doei voorhij Zoodoende deed z j niet enkel haar etgOB verblAteniBscn n beUtften gevold aao maar ilj beieedigde dermate alle fataoen a alle geboden van het gMond vartlsnd dol ai aea verdrag tot etawl bracht dal Mlfi aaar dt opiratting 4ar noetioBaüwi onuit Ü t belLanrnlksta nlouws m dat de Eotoniö den termuii met tw e dagen heeft rerlto rd We ihebben dat gisteren reedt onder de tol grammen Icuiuien lexeiia Do ataAtshooifdeD die bueeu zui in i n Raad vaji Vier hebl ii baracha gezichten m brommen teedceneai of ni t teelceneu Maar bedenk j coed weet e wat we geven je er nog twee dogen b zoodat je t d hebt tot Miaandag Doq h je zeker d m tfjd om Je goed te bedenken £ n ze hosten natuurlijk vung dat Dmt chland teekenen zal Sommige buitenlandwbe bladen doen erg ttieatraal en leggen dat deze week zal b sKMen over oorlog ot vrede Laten wy oni gem ülu9i€s maken ook al zouden de Dnitea dchers teekenen wat w j met gelooveta d swg zou er Jlenniiuh vrede iiia Voor het greml wi er misschien aan zouden twiifeJeo wordt in het antwoord def geassocieerde regeenngen verklaard dat dfe door hen voorgiratelde vrede en vrede vaa recht IS en overeenstemt met de door bedde party voor dea wapenatatotand aangeauv man g F T o w d è jfewien Verder wordt erin getsegd dat aan de Oostgrens ovemal waar twijfelachtig is wat de volkswü ia volksatemjmngeo gehoodeo zullen vforden Diantzig woidt van Buitechland los gemaakt om de Polen vr em toegang tot de zee te geven doch wordt geen bestaDdded van Polen Of Opper Sdlezië Duitsch blijven zal dan wel Poolsch sal worden moet door eea voITtsetemming worde i uitgemaakt De polibefce bepalLngwn omtrent het Saargebied bleven onveranderd Ite afstand van Duiteeh gebied aan Denemarken en België zal alleen geechieden nadat daarover door een vr je teaaming der inwoners as beabst Andere veranderingen m het oiatwerpvredesverdrag zullen met plaats hebben cot due krugt Duitschland ook z n koloniën met terug Aan het slot wordt gesegd Deze nota en de begeleidende memorie zyn het laatste woord van de geallieerde n geafeocU eerde regeerlngen Zy bluven zich baaeeren op de grondlijnen van het ver drag doch hebhe aamnerkeiyke concesalM in da toepaaanc ervan teegeatean Dien tengevolge verwachten z j bumen v f dagen later veranderd m zevea dogen Ked vsn de Duitsche delegatie de verklaring d zU bereid ia het vredesverdrag iKkals het iihans daar ligt te teedtenen Wordt dette verklanng afj egd don zal de vrede onmiddell ie VenaiUes gete loend worden Zoo met dan betedcent deze mededeellng opzegging van den wapenatilatand en zullen de mogendheden al inilke maatregeieii nemen als door ifaen noodig worden geacht om hun voorwaanden xp te leggen De algemeene belangetelliBg conceoKreert jdch thans op Wedmar waar graaf Rantzau in deji afgelooipen nacht zou aankomen Afgevaardigden en alle buitenlandache Jour aaksten zii jn dau bijeen Wat de regeenng doen xal de mèeningen zUn daarover met homogeen Het f vol trekt ndet te zeggen dat het kabinet bereid IS Iwt luterate te beproeven DeVorw rts loomt mei kracht op te gen den geeat van onverzoenlijlnn haat e de elgengerechtigfaeM die niit Clemeticeaa i fichryven spreekt Het is stellig de eerrto maal dat men een volk waarmede men zegt vrede te wilten sluiten op de ongehoordste wtize smaadt En bet blad dringt dan ook bij het Duilache volk aan om zich krachüg te toonen door op de onvervu bare ooaaniMmelUke en onteerende eiachen der Eïntente wa vaatberaden neen te doen hooren Het gew zigde tractaat zou openbaar gemaakt woaden Er is helaas met veel kijk op dat dit gebeuren zal De blief van Ctémenceau die erby waa geeft wel voldoende kuk op den geea an het tractaat Ode in andere laiRln maakt mea w d den bne f met het tractaat xeif openbaar aemenceau a biuf wordt gezegd dat de geallieerde en geassocieerde mogendheden met giroote aandacht de opmerkingen welke door de Dwtsche delegatie zijn overgebracht hebbe onderzocht Naar aaaletding van thet door de DuU adie delegatie ingenomen standpunt achten de gealUeerde en geasaoc eerde dm gendbeden het noodzakelvik haar antwoo l Oteiheen DuitaeUoixl letf m vaa 4 gamadeetfode mogendhedon vm BolgM was hebban tl o nwolrtlwbben de o ctM4heid Tsn dit roUtrdct vreedzame voik f ehimdin nadat Mj pleehtig haddoe balooM haar te eer Hodlgen Alsof dit iii t voidoende wa z jn z j tot een reeks vaa ta rechtstellingan en hraDdatdehtii4 overgffgaan met het ecsuge doel de bevolking ehnk aan te Jagen n haar daardoor van de wys te brengen De brief aomt don op h t gebruik vaa vergiftige gassen het wvrpaii van bommsb op open steden het beeehieten daarvaa op verren afstand de doikbootoorlog de deportatie van mannen en vrouwen uit de bazette e Ueden de bchaadeüng dar kryga gevongfflMn enz De geailieerde n geassocieerde mogendheden gelooven dat z de schuidenaren wovu den hlgven van hen die alles hebben gegeven om de vryheid der wereld te raddea indien s in dezen oorlog geen misdaad ce gen de mesuMïhheid i het recht zouden zien Gerechtigheid i het vnit de Duitsche delegatie verlangft en wat volgens de ver klaring dezer delegatae Duitschlartd ton zijn beloofd GerechMieid zal Duitschland erlangen aldus Cleii p n doch lij votMt voK r adlen gelden vOor de doeden gewonden weeson wor allen dia m rouw veriwa Aan da n Jifoeaen wlen bot Duitsche bariMnsme huis land sehepe en goederen ontTooM en veruakl heeft moet gerachtlgheid geochiedsn Deiiialve hebben de g aUi erd n g asoocieerde regwenngeo met nadruk verklaard dat Duitschland als een der hoofdvoorwaarden van het verdnog hat werk van berstei en schadevergoeduig tot de uiter stie greiH van zijn kunn op sich noniea moet Want een heratei van de schade dde men veroorzaakt heoft Is bet wezen der gerechtigheid Om deze oorzaak taan il erop dat per ooMSi die TDor den Duitach f aanval ea voor daden van barbaorseUisId en onmen schelijUidd die de Duitsche oorlogvoering otfteerd heU en ontegenzeggelijk verant woordriijk zijn zuilen overgeleverd worden aan de gereehtighMd die tot M toe in bun gen land niet tsgea beo la aangevend Om d MlfiIe oorzaak most Dnitochland zich gvduronde eei ge Jaren aan zekere be perkittgen en regelingen ondera rpoi Dit begeleidend sdirUven laat g eo twijfel omtrent den inhoud van het tnetao dat nog geheim gehouden vmdt gericht werd boil opgemeckt Toen zij naai de 0u vrouw had govraayd ze zli tot HelniWi Ahreosee gevend Wij zijn twee wereidveraoMers ziende geboorte van aoo n armen eendagpvlleg met grooter medeiljdeni tegeenoH dan de moost roensohUevwkde harten Is het niet zoo Als het een toogeowordl don n oc4 bij toeh verstandig ztjaen naar iljn vader aarden Zulke men scbsa kMnen door de wereld Waartoe zal men voor een kind dlofen wsosdhceii dis verderleiljV zijn voor dsoe wereld bij Ovistioe ksek Jekoto aa Atoxaadnvna met groote oogea aao Bel ms voor kei ewrst dot zij eea nwusob hoorde seggea dat het beter wlwe niet waar te zijn datt het beier was geen zaoht hart te bealtten Ea die het zei won de zuster van Ker En da zoster vm Ker had dUmei zulk een warms stent geoegd zoo melig en eenvoodt dat mea zou het Mo kunnen denken dal zij iolst van het togen deet had gesprekeo En haar vader had bij hsifeen Jakattrioa Alexaodrovina had g aegd toeolsm nwod geknikt baar rign vadir I Maar de st n vaarmeds Jefcsltrioa AlexsnJrowma ds ni uwe boodschap bad rerkeiidigd had OhriitlDS getroB Bertnaards date aten kaar n dsstKivM ren eo hMlen boeio eo pennebouder In de met tukt be leiite vingers Aonuschka kwam aaogeelopen i diende meivrouw MttllerJekaterina Aleisodrowpa aa die HKM ven ondanks het onweder voorgereden was J attnna Alexandrownal beboette Hein rch Ahreosee op een saehte manier 71j wist dat hij een opgegeven mao wae Zij hadden elkaar bij prakeaor Haooeberg ontmoet en schenen rfkasr wnlerkeerig sympatbieii te ztjn JekaüriDa Alexandroinw streek Ohrkti ne die dm iDTeslapea Bfanm fikmm op haar arm hi over bet baar eo zei Boaor Hdnrioh Ahreosee gewand Zoon btondüopjet En e le4a dgenoardfess aan do blondfcopje ali si van het ui4e eoort zijn dan kr j nwn roe hen een ztfinMtraal 1 de kamer Muir bet moeten de eehtm zijn ZIJ la een eebte tel flelarlcii Ahreo ee Uaar de oogta van OhrWIno gingen gespannen doordringend an ptóy onder zoekend aan de trdtken van Jekatlrina Alexandrowna Zij wU het Immece van wien dflce oud geworden vrouw de znater wae Zij zou met o kreet aotfhaor borst bebbaa willen wwpen en sraeeRen Vertel mij van heml Spreek overheml Waar Is hij om s benetsr wil Maar het dappare blondkopie werd haar opwIrBUng meester Be wia maar een oogenblik daarna keken haar oogcaweer ruadg JricatMna Aleunlf woa keek udsiKkend oiv het jonge m l le aleol alj dea merkvtorllK utfMlgea Nik Se op baar Feuilleton veranderd in iets troostrijke voor tie k Li in lete veretaudi e rueüffs voor meneohen die hegrepnA wilden worfan ht M helpend voor allen die haar noodig hadden Bij haar opieruimdlbedd was een vreemde stille trek gelwmen het was luet meer de oude ktoderlij ke vroo Itjkheid dis bem zoozeer 1 verruJfcklngt had gebraoht Heinriob Ahrraeee kon dezen smartelijken trek die nu e dan te Het onweer was h l komen opzetten De wlodstooten waren nat en koed gewonfaD De UUasenHtralen fUlslcn do donder nUd ca do regen viel ki stralen neer Toen de zieke OhriMnelri kaïnar binnen kwam vond hij haar midden iu aohen de kinderen Biimn Bimm zai op haar schoot en bod bet hoofd tegen haatborst Koogedrukt nlt agü veor de blik semstralen Cbiriadne varteMa tan de andexen De drie grooMe Jcufene waren weggeloap a na hna htdnrerk a ook t loM Ker HBLENE BöBLAD verttoU door WE8SELINET BOBBOI Nadruk Christine hMerde met Iq en het was hasr alool zij rn Mooëwtff zonic In een zee van vcrlaagsii Maar neait noen neen 1 Zfj wUde rdot wegjzbiksa zIJ rnoeda niet en weer iiiraedaij atarfc en dapper eo legevlerde weer iv caleh zeir I P Heioridb Mireoieee hid ds verbasadevra gvoilei uHdrdUdng via zlJa klodi opgemerkt en zei tagea JaMMna Aleundrowna WtJ hebben daar eeo toeboMdsresi dis na een oordeel over ona velt Ia hst ntft ClvMeif Ja ze zij zaetat Sk meende dat warhtil het hoocste wm Voor engelea viel Jekattitea A1 UUdrowna haar in de reden JAairkuk Alezandromna ar6ep dehaod van ChrbMlne Ara kiek sohaop i l Op dit oogeiALtk kwam enlag het beetd van haar braer DnAIrt voor hoajr geeat en zIJ hulanefda teh dat men haar verutd had dat hij Mn pMr dagen bl de Ahreweea was géweest Van hem zeil bod zij sedMi hij vmn Jena weg wm nMa meer g ifaoont En no liet beeU vut htm ii aer DndM In haar hart werd opfMvekl voeOs zij alfeol bet jo blondkopie ftidruk op baar broer moest hebben geouMkC 7Ij herlnntf do zld i hij reedto overyde sahooo held van de water hal gesproken ds dwerze dweper dronkM londsr wijn a ler l d zonder mci e die Ideottotl Zoo dackt til Wki vwfvigA