Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1919

No 14036 Waddinxveen f Advertentiln en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekliandel Waddinxveen Het recht der moeder luar het tlulla8h na HEtENE B HI Alr TeklanH Smp 1 P WESeELIOTC T EOaSMI Nadruk vecbodeu Zmi 3 In de kuQffl kou mm door het geM geeohroeuw niet hooran Chri lne koa heel niuwkeurig de diepe elem vu Bimm Bimm onderajhddea Bel n dal hu op da een o andere onMgdiiiiiae maaier word bewerkt Behalve die slem ondenKheidde ChrbXtDe nog hliUeoiie aleunende Janmereiide BteiD eo en het geluld van tampan bliueuen hijg Eea grooto engst overviel CÏriedno 4ie ieh met haar eigen doakeire binge g Toeleoa mei haar verlangen metiwar lleleewuumheld tol lel verbond datw w en de linnen drukte Bel geootreeuw der kinderen na MaWfe ohotte haar kwam haar ooel en bekbigernswaard voor Zij itreeg lleo voor del Onr oen aoherpen tolruk n het leeiijke ouvrloinlollike vertrek lil de kmleren licb bavondeo aobad gevoel alwl er aen al aqder Bge Ua ebaud Z 1 Mbelda tuit ia en I Mm EindeUik kaïBaa bal f Jttiü 7X uur OoDcert Oo OfU gaa MuzlekiEorpfl dar Jageiv Jml OnJé Hnmonl 8 i uur V i I 24 Juni lum 8 uur Vergodannff vta d Kamer vao Arbald voord Be bedrijven In Ar Lag 81 Juli 2 uur Oebou Botnr o mnjloedoht OudeiaUodMMomlaal Armenzorg BekeM Tanoakni vil gangaU Kif madedMlftig u raogaa ontraagal vaaT gaderli w eoanrtta vennakaklUiito na om de la aaia agao la nrmaUm Voor d vtla bew un vso deel ining ooderrandan bg bet ororlgden van onsen beaten Broer en Behawdbroer 28U 27 JAN betaigan vjj onien hartelgkan dank Chmda A SOHINKEU Jlhuftrdam A SCHINKEL Beverwyk 3 U EOTHE Sohhimi H ROTHE Omida J SCHINKEL C W KATZIJL SOHINEKL dm BSii O W J NATZIJL O G MAARSCHALK SoHniii D MA VRnCHALK N SCBINKEL N SCHINKEL SiUooH fcr tfeUtenhcid ran het 60 jari baitaan onser firma al d wiokel Ziterdatf 21 dewr inplaatt yan om 8 uur om 11 UUI worden oeopeoii u A QUANT Tarslond asvpaagd i lcwam TIMMEIIIEDEII en eenige Halfwas Ml 8 DE DEUGD Krimpen a d Jnei 2776 16 Een FLUITIST aoekt een Stucl rkam pli Brieven met prgaopgiiaf onder no 2781 Barean Ooadtohe Cooraut 7 WITTE BIOSCOOP Üttd n en vnlj fadtt dagen l HOOFDNÜMMER Om eeD Kroon Avuntnren van den beroemden lOB DBBBS la 4 dMUa Van Vril ag IT Jual tol OMa d a J l Vpllaag 4 Juli haropaalag mat MIxoaMar Programma 2S15 30 SmOTE AFSLAG Prlaii Run itiinli f 0 60 par B oas Pur4ta ln eli 0 60 6 RnkvlaiMlf 0 S0 E akaakta Hèm 0 90 I Aanbevelend f M V d HEK lOlwl k ralul 2776 16 Gratis en Franco nlid n wl op iavrM can monilcrdoMJ bloadsuiTcrenda Laxaarptlitn van Apotheker Boom Oaia plIUa ininran h Uoad ardtlJTea da▼Dila Haffeo uil bel licba m en bceordcraadan oad iioaU n Varkrinbiir In dn maaalaApothrkaa n Droaiatwinhcli in acfflnttn dooijal 25 en 50 et t 2710 17 linli M riirM m Piliii llidltllMi Mn Varkiiitbiar la Oonda bl ANTON COOPS Il te liikkai en ti brijen gftbratke men ntslattend Delftsohe Slaolie ft Vi en Vi fl l verkrSgbMr ss=E BUK == fijnite plantenvet A nb velend 13 20 K DK JONO KLEIWEO U Tal S 9 Het Advertentiebureau ▼ an de GoüDSCHE Courant TELEF 82 MARKT 31 BEZORQT DB PLAATSINQ VAN AOVERTBNTIBN In alU Ncdei landfche en Buiteniandache daf en weekbladen en andere periodieken 1 zonder ecnlge prijiverhooxloc I r tn mnmnm w it n f InUcbtlncen worden GRATIS rentrekt vm iiim tegen HoestHeasdiheid Keelpijn zijn weder overal verkrp gbaar maar enkel in deze HILVSRSÜM J i N VGABA ÖAZELCFIUA FABIIEK II HEISTELPUilTS ïii WEIXTOieEN ii MOTOKEN AANLKQ van Electrische Licht eo Kraditinstallaties Ja VAN DUIN A C Qouda WM IIM III Iia 2703 24 kVOOR HET KOKO een zuivere heldere n nlet vette vloelrtof bevordert den haargroei jkrtttrkt klieren en haar worteU voorkomt het iplKen ea uUvanen Hoofdzeer en roos veBflwiJnen nadat men KOKO een paar makn heeft gcUEulkt men sprenkelt cenvou I dig KOKQ op her hjUr dan wrijft men het lacht In Dcderwaarticht richttifc en borstelt Bink Verwaarlofi nooit Uw lUarl Wti itellen geen dud of ornnogeiijkc elschen aan KOKO maar wij zejeen en houd n vol dat ceen ander preparaat KOKO aU tea sulv Ktnfltsnu i voor het Haar kan evenaren WAARSCHXJWINGI Let op onderstaand Handelsmerk voorkomeade op elke Reficb KOKO wordt nooit los zónder verze 14 gelde builen verpakking met Handelsmerk verkocht Pr Ui r 1 08 MiIm 2 20 inUdtn ISO gmttflMCli KOKO ShABpoo Poedert f 0 10 per pakje VmM Imuw MJ AroilHlun OraiUMin Patiaa f kWtDVJitlIXK V rkrrigb ar te öoada bK ANTOfT COOPS Wgd trut m te Sohooohorea 1 q A N TAM ZE33£5 U91 IM MEUBBLKN TNOUWBNItI Prncbtlla noliede meubelen nieuwe en 7e knndi Ie koop i Tifali ftanlui VnatM ibinknji l KKLÏnsrL TELSn Ifjajato fllirtri MilldarlJ n B nk nk it n UW kt J T j So mr SlS32j MnHuUm ui Dak L t il n laaAatMll i a J ukiiaEa lOoatiHo notaaL aaiiES voor jomqeloi met itMamrilMT 44e aMnkali nbq ScHMada a JURGENS raWÏTTïTïl PLANTi NBOTER I BHoeZEE TIS NU WEER TOUOC DOCN f DE PLANTA 15 VRU VWN RANTSOITn Elsctit afsluitband met onze handteekenlng L AKKER Rotterdam Verkrijgbaar bij de meeste drogisten 2753 n SANGÜINOSE zuiver plantaardig tonloum Ulhdntnrk JL het beste mtddet In alle eevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte Malaria blnnenkoorttf slapeloosheid gebrek aan kracht en energie I Tal vao personen die bloedarm waren en geen Staal konden verdragea hebben door de SANGÜINOSE nleuwa lavanslast terug gekregen Verknigbtar biJ Apolbekeri en Dro Iiteij 2701 30 SANQUINOSE kou 1 2 25 de dacon AaatMOA an 300 ram 6 0 112 50 12 g f24 Tweemaal daale een lepel if Toldocnde WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Den Hu Ilaarkleur e EDX rt + van Dr MONTREDX Dadelgk Bruin Blond of Zwart Baard ol Hoofdhaar Bailiit oniohadeiijk PrIJt p flateh f 1 25 en f 1 76 Ij SANITAS gSïSJd Unge TIeadewlee 11 GOUDA ElooMiaba Dmkkidj A BBUEIUa a EOOR aOUBA WiUt hMwHull 5Ne Jaargangi 601 Zaterdag 21 Juni 1919 COIRAIVT O ieiju w s © 35a a Trexte3a ti©TDlsLd voor O o UndaèT © xl Oxö stx©ic©33 VERSCHUNT IM0ELÜKS ABONNBMENTgPBIJSr kwartaal lètkl f i Ü mat Zgadag ÜïT per kwartaal f tM jwr weak 27 aH ovuri wmt d Ixaorgu p e loopar fawliladt Franco par post par wai aal Uh BM Za af blad t Abonnimaotaa waidaa dagelUkB nagmnaièl aas m Bnnaai MABCT 11 SOU A bjj oaia acentas daa boakkaadal an da po kaat paa AOVKÜTENTUiPBUai Uit Goad m Mtrakaa bakMaada tat daa baaor riag i l 5 i la LM alkancalma t lAM a battaa Gaada aa dan baunxkriagi l i LM alkar aalaM a4t AdvartaDtiia vaa piaUaka vanaakaltlkkadaa Ith nat par lagaU MmUuf ia bat Zataidataammar 20 oartag op daa prü BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGHHWIICN miMDDLmaWi l 4 ngaU tlM a a mal maar Ml Op da veaty M kaWA fiawoaa aitrartaaMlB aa knaaiadi aaMaaUag M M aaatradl tal aaar gara aaanlm prga Onataialtan aa naidaa w daa barahaad aaar plaatoalala AdvartaatUa kaaaaa woidaa lagaaoaAaa door tnaMkaakwiat vaa loUada BaekkMdaUna Advartmtlabonaaz m aaaa AgnMa Rcdaotioi Tal Intmre 545 Aimlaletradai Tolai LiMro 83 éh Bureaut MARKT 31 GOUDA aan dag zjd werken Mva bovendien moet ook die graagte eo die lust van mvloed zun op zun proaiictie op wat hu te voorschun biengt en dus op de welvaart van bet geliêal Want met alleen zal hq meer wenken wanneer bu i lust werkt maar hu zal ook beter kunnen werken m dat wat hu liefheett Zun lust in den arbeid is gcwoonluk ook het onteiddelluk gevolg van z n geschiktheid voor dien arbeid Zün aanleg wordt meestal door zun neiging bepaald Maai niet mtsiuitend Er werken natuurlukerwus allerlei verwarrendjs niaatschappeluke invloeden en allerlei peraoonluke eigenschappen als eerzucht geldzucht trotsch ent ep zun neiging lu En daaiom is eenige leiding l vooral bu heel jonge menschen onontbeerluk Maar daarom ook zou het zoo noodzakeluk zijn wnnneer ouders onderwuzers en leeraren zich meer moeite gaven den aatiiurluken aanleg der kindden en ook dei ouderen die een bepaalde bem skeuze moeten doen te ontdekken en in die richting hun pupillen te wijzen en vooi te lighten Dit voorlichten ton naar twee jijden moeten geschieden Aan den p pil moet tjn eigen aanleg ontdekt yen aangetoond worden Maar daaillaaat moet hem een inzicht gegeven worden in het maatscbappeluk leven en in wat e4vi bepaald beroep aan werkzaamheden aan nadenketyen inspanning aan opoffering en thpnetische en praktische bckwaamhpd van hem eiseht De meeste jong menschen staan tegenover de maatschappij en het maatschappeluk leven als tegenover een onbekende wereld Hun gezichtsveld is bovendien te veel beperkt tot den kring wa it zu voorkomen Zu weten met wat zu allemaal wel worden kunnen Zu weten ook met welke inspanning het leeren van een bepaald beroep van hun intellectoeele moreele en physieke krachten zal eischen noch welke eischen de praljtische uitoefemng hun stellen ziü Maar vooral ook zu kennen niet hun eigen geschiktheid en hun eigten aanleg En ook in het leeren kennen daarvan kunnen en moeten ouders onderwuzers en leerajen hen helpen Op het in Apnl te Amsterdam gehouden Philologen congres heeft dr Poels omtrent d ze taak van den leeraar m de beroepskeuze van den leer ling zeer belangruke dingen gezegd waarbij hu eveneens op de onderschatting der innerlijke factoren die voor de keuze van een beroep eiganluk den doorslag moeten geven en op het noodwendig ondetsoek fei eischen die elk baceeik stelt zoowel als van den intbvïdueeleB aanleg wees Het sou te ver voeren daarop thans nauwkeurig in te gaan Wu kunnen alleen nog vaststellen dat deze tank van den leeraar een uiterst belangriike is zoo voor individu als gemeenschap en het raitadien lietreuien dat zu nog b na geheel wordt vemnuilooad wanneer die noodzakelijkheid verschillende wegen open laat zijn het veelal andere factoren dan de aanleg die de beslissing geven Zoo men al met geheel vru is om elk beroep te kieisn mm zou dan tenminste een bero kunnen kiezen dat eenJgszina in de lun van den natuurlijken aanleg ligt Maar men laat zich gewoonlijk door geheel andere overwegingen leiden En wanneer de persoon dic te kiezen heeft hierdoor al met beinvioeu worut aan doet het wel zun omgeving zijn oudera famihe en de knng waann hu leeft Van een eigenlijke keuze kan uitzonderingsgevallen daargelaten dan ook over t algemeen nauwelijks sprake zqn Het beroep wordt gewoonlijk bepaald Ie door de vraag hoeveel men er mee verdient En dit geljeurt ook wanneer de voor de beroepskeuze gestelde met door arbeia m zijn onderhoud behoeft te voorzien of wanneet hu op andere wuze maar minder verdienende dat evengoed zou kunnen 2e door de vraag van de in te nemen maatsch peliïk posHie Ae den stand bepaalt 8e door den knng waann htj leeft of de fanulie waartoe hu behoort veelal zelfs iwhtstreeks door het beroep dat zun vader uitoefent 4e noor allerlei toevallige omstan4ighe4en als b v dai er tt vallig als de jongen van school gaat een plants open komt op dit of dat kantooi die werkplaats of die fabnek Dit geschiedt vooral m den kleinen burger1en arbeidersstand Met de neiging van den jongen of het meisje wordt in al deze gevallen slechts zeer terloops en onvolledig rekening gehouden en naar aanleg wordt slechts in hooge uitzondenngsgevallen gevraagd Het is als gold het het koopen van ïien meuwén hoed of een paar schoenen En dit komt en kei omdat men de beteekems van de jl keuze van een beroep die lemand s arbeid en bezigheid dag aan dag een heel leven lang bepalen zal vooi zun eigen geluk en het welvaren der gemeenschap met wil inzien Niet wil Want het is toch te duidelijk dan dat men het niet zou kunnen opmerken Het moet toch immers voor lemand s levensgeluk van beslissende beteekems zun of hu al dan met met graagte en lust dan wel met tegenzin en onder veel moeite dag Dit nummer bestaat uit twee bladen ca twee büvoegseb Het was daar Juiat zeer druk eo dus vareu toevaUlg veel raanscben In Ie fel ffft4keul om den ietwat vreefadsoortlgM ovtocbt gade te alaaa Eerste Blad BEROEPSKEUZE Op het onlanifa te s Gravenhage gehouden Nntumaal Congres voor VakonderwflB werd na r aanleiding van een praeadvies waarin voor de keus van een vak eenzijdig den nadruk werd gelegd op de vraag m wplk vak veel vraag was door Mevr Vau Italië van EmMen terecht opgemerkt dat men het vak met moet wegen naar de geldawaarde al rekent men er mee maar dat de aanleg de vakkeuze in de eerste plaats moet behe i achen Het 19 zeker opmerkelyk en een eigenaardig teeken van den geest van onzen t d dat men deze zoo natuurlek Ivikende waarheid b na geheel over het hoofd pleegt te zien en dat men er zich nauwel k8 bewust van IS welke een funeste gevolgen dit over het hoofd zien niet alleen vooi het individueele geluk van millioenen roenschen maa ook voor het welvaren der gemeenschap moet hebben En haar antwoord op liovenaangehaalde opmerking legde mej Polak die 4et praeadvies had uitgebracht wa r den nadruk mg je pdece zyi Jerliwestie En het is ook ongetwijfeld waar dat men met den aüileg allé zal kunnen rekening houden wanneer het leven met meer eischt dat menl ook zyn brood moet verdienen Mitsi men op dit alleen een sterken klemtoon legge De arbeid is nu eenmaal voor de meesten onzer nog het noodzakel ke middel om zyn onderhoud te veidienen En deze noodzakelijkheid maakt de beroepskeuze meestal tot een onvr e Maar de simpelste levenserva ring en meest elementaire kennis van de maatschappK moeten ons toch wel geleerd hebben dat het met deze onvermvidelnke onvroheid alleen is die de door Mevr Italië onder woorden gebrachte waarheia door de meesten zoo volmaakt doet negeeren Ook waar de noodzakelijkheid om voor z n onderhoud te werken met of met in dien dringenden vorm bestaat wordt toch de beroepskeuze met hoofdzakeluk door den aanleg bepaald En ook Idiaar bet succes was saarm Bat ai kwam rast scbihttrtl aan an de weten chap sfamd mk san mond vol tanden Het komt nm voor dat dese neuws woader mansch voor de weroM van boel seel belang zal wnrdM ken loopjong vaa daa beateluuuit die Je de baodsehaf UMUal moet voorzeg g en doet zeker over kal Irua port van e soluldery vaa uw JCraaMliar gerweg naar csf Central di e uur auWal to t boodschappen dte htJ n et weet snel Ier ün toch ri dt htj nog een heel elad om Waarlijk Kublnl moet ean besleid eai openen Jiubinigrapltlsch bestetdleut het kUnkt heujch goed BRIEVEK Urr OE HOFSTAD CCCCCLXXIX Rat fnemem via den dag i natuurlijk IMiuu Op gaiette tilden Hhljat da wereMJ sua opgaaehrlkt t maatan worde door ezen of genen ctro ordinairen kvnstsnaar m myakielu zaken die alle gelMTden verbluft met z in daden welke mm of meer op wvmier galijken I e wwtenschap ataat dan sen oogeabUk varslocen an TsnaA a moet ziek even herataUea om haar bjl lfee an op te bouwen die den MhUn lullen wokken ddit bet gebeun wel snapt maar IMK niet kan daflnlaersn Zoo gaat bet nu ook weer met Rnfaini Deze vertoont zeer kraaae taaltjaa van myatielu kunat d doctonn n de Jonma Urten lean er b k kan ka l gwlaard den ken heel diep maar nappen er ttiet van Janunar dat sulke wondermenaehan altUd op even wielte wkze van het tooaeel verdwijnen al ze er op verachenen zjjn Tjt nog toe la laaca dezen weg niet veel ontdekt dat langi diiacten wetennüupptlijken weg niet gwvoaden werd t Was Zaterdac e i zonderilag optocht door de Hai Bcke atraten Eenige auto aobter elkaar snotden rond In de eerste lond een hieake man recht overeind HU was m rek en deed denken aan een opera zangw die m om heeft Uet on trak bleek gelaat staarde hij in de lucht zijn lln kerarm had hij opgcdieven al wegwijzer Om hem been in de anfco zalen een paar doctM n ea en paar journalisten 1 de tweede oulb stond WUly Mullens de bekende fUmoperatar van Albert Frères Daana volgde nog een aate met mesacben van depots Rubim moest vw uit c f Owtnd ergens in een der bialaBwUken van de stad uit een woonhuis een Mhlldenj halen Uet ging nogal rechtudt op het doel aan alleen vlak m de buurt woikte de mjatieke kracht mot zoo precies meer Eerst erd toen een tochtje over den stvandboulevard geimaakt Intusscben w j wachten maar Wevr êi wat deze nieuwe gebeljnainnjge kunst plevert W j beUlen ol meer van MtfUM arUaten zien opstaan en na eeugsn tnd zDa m toch weer gaan zitten Maar Je kan niet elan tmumsi gelukt bet le h 0 B ket g heamzmmge wonder van be ultslultMKt goeetolijk cuntsct te onttlskkon t e ukktg zUn er meuachen die onmlddell jk weer mfehousiast worden als er een nieuw feae meen verachljnt Niets is evbter gevaarlü ker dan geestdrift bij ds gelijke ondoergrondeltjkdieden want die staat een nttektere onaljae aeer In den weg Voorlooplg biuven wij op een afstand en tlca wQ ala echte HoUandeni het geval weptiack saa 1 1 Sceptisch hiiiven wij ook staan le g spe e a r hst inbeelacnemsn na Borbussa s beek l Wat Is dat toch een oahan ll l ekll Waar teek plobMllng 1 die fMnpMai veadaaa komen 7 Tot vMr de iahdsia n nla kad Ik err niet £ én gezien thans ontmoet men ie overal In de tram zaten twee H BJS msU jes de en Iss de Rollandsdie vertaling de andw had do Pransche edibe ZU zatai aleh te vennuken met het vergolukcn Zie daar het effect van de verbodsbepffing Het vertiaaJ goal dat apoedlg het verbod aal worden ingetrokken om nog te ndden wat er te réddan volt De ervaring leert Iksaa dat het toch uitsluitend in verkserde haa den komt Het toppunt van dwaaahrid la wel lat bet toch in de eene stad wel vrij li te krijgen In de andere met Alsof er geen brlcHuuirtm en geen post bestaat dia al tlverig dienaar van den Staat druk ms helpt om het ingrepen van den rechter vaa mil en geenerlei waarde te maken Zelden IS een I nbe ri ny nemii zoo n vermakdiike fout geweest sis ditmaal btj het boek vaa Bnrbusse Het typeert wel den toestand dal het boek tegen lager prijs verkrijgbaar ia don oorepronkelljk het geval was la ar soms een tweede druk veischeoeaT De Haagsche winkelweek ia b eBW l De winkelieni doen al hun best om wser een wit voetje te krijgen bU het publiek da ra de crialajaren niet aangenaam Is ge Feuilleton drukte tenoi ig AUee zagj b er zoo vriemder a olig aan Zij voeUe slob niet goed niet vrij niet zooale aodere loom enzwaar Hn nu JuM kwaaÉjn de doakerodolle gevoelen eau angel die baar on Wweg haddra overvallen die sIJ metaandoenUlk g w van slok slgeboudanlial die zij niet wilde keuun niet vermoeden wilde tsOe e Fn deze Aenkare gmoeleiis nelten alsl Uelen zich nlel atwijzen en wUden gedseige aannemen zlj kwamen slMdeweer odert fïeruiinen lijd op alle UTK van doi dag on dai naci o rooMea den elanp en eiken vrale En hel moeat iele oaa eUlU sljn wat haar op elke si redo oadanka allen sirgd aa allen legeoaMr ondanks Ie zilHohsenobkig In baar bewustzijn wilde driagat En weer rialaie sU sleU vast ea vrij op zooids destljda toen zij In den tuin aan hal atrand stond en de wind door baar bwen gisc m laukn haargeaalle waaide en aU sioh sob vrij zo Mn met al be tnasche au lereosbUJe voal le aoo iierk ea Hohl l illjk aleet sU kon vliegflli Zij biakio naar die svoelsns van haar geboorlsplsal larwljl zij na vasten Itraobt in baar ieugd la de donkeia voorkamer slovl en sIJ dnobl t zij looh oog desalMs ChrWine wse geheel geheel deedMs n dM deea kaar beradmenl Maar ook an vielea d e Hiedige oa e ormea wol eaei sa aMstt s Jlsp laag de arioen uit oa acbool da woedende kin doren kraaaüg uke i Wovt lul wat zei zU om in deze i k KlerknlneI wat rrooUjlw Ie zegfen Itorgen zaj bet zeker ea mooie dag zijn dan moeten jelui B da bergen gaan wij zuilen jelul wal moejeven om te snoepen Er komt oiels vaa ed o bujuier Urin vaut ooji nwetiin morgen nabUjven wij welaa het al OHrgen komen da J tijaacbe thema s terug l an Bit er voer a ieinaal wat op Dbd zal Annuschka nu iladelijk vui mijn zueter een aroMs J ep toakai baloii I Daar klonk een doonklogend woedend vreu egeroep en Bimm Bbum bJet t l Lne van genot ïn den vinger Zij verzo dit de kloderen nu rustig te zijn lit4 kon de boel opnOmen Tood onder eoa bad ean zakdsekje ea meAte den neus van Blon Bloun daarmede Kiioon vroeg waar het dieot ioeisia was eble ea en ol zij poedig voor het avond brood zou tooien TeeB ail daaromtreat tamelijk was ingellcbl beloerde zij nog eens na een algemeeae u d ia adebar innerlng Awuiscfaka om da koekerl te zuilen zenden en werd zij onder lorm cbtlge omfaeijdbyian ea liaflcoos ngen van Bimm Uinan en de kleinen Vrijgelaten De grooleren riepen haar nog na Haar vaoAaag ben je wol CbrMInel Wmdernooil i o b Ij bovea wm fzlnmen i AanuKilika haar had opaig wmM 11 een poo49 bill Tea laaa ep adem Ie komen ZIJ m la e iiilsprakaU t fs kamer was donker en In he maznlIeM zag zij baar vader die baar zaofal dadecW niet had geboord bij bel raamsil a geheel ki gepeins verzonken oaoüaprekelljk eensaam in het keliteie maanlicht zag zijn gelaal er soo lagenUaa u l de gebeeie godaaote IneaogeMorompoM Hot grijze baar hxk hij Indswsr gewoeld HU HM er sUn band aof la en eteuiale hel boold op zijn ar lirleUae donl leb nM Ie bewifen Zij was bang Hem aa het scbrlkkm Ie maken Ilsar blik bleel gireaOgd op d l eenaamea zi ken man die In be dulaIer in geiluhten verdiopt wH UMrbsrI dregde te springen UJ dies sanblik ZU zou b llelat op keai zlja loegssaMdm haar arm hart legen zUn wm bMaz gelegd hebben maar zU Ueld lleb reettl opgerlubt sloop saebijoe Isruy a vraeg Anousokka woafom bsar vader aoadsr liehl was Mijnheer wIMe hel nlel hebben kresf zij lot antwoord Danrn slok Anaueokka de lomp oor bur loo meeetwea aaa Ohrbrine uam liBor die uit de hbnl om SC zeil nazr baar vader I brengen Nu ging Annusekka voor koiv taan Uier U h l niM goed Ht zij kdUt Amu uljofc b zlsk B l kind bevalt mU ook n al bet fcln 1 i4mvI e naohk iJpl Ik weet het 1 WU awlsa eg apoedl zei Cbriitae Amviselika ging strompelead a kooMaiteldend nadal zU ban hort l d i M weer naar haar Im waar all den rood giai ililea sa MJ eoa boord Zij atormden naar butten eo toao zij Chrisüae zagen met don rozenkranfl en het wlUe kleed trokken lij baar oiMtul migf naar f loh toe en zij berond ucb op B hl een waire werrelwlud wa géschreetlw van allerbande aard Ejalm ael zij talifea weer kalm weeet tooh kalm Maar dsl hielp nieta Zij waa omrtnrd en ate door een polyp vMlgehoud a K ni gen tastten mot apiiao vinger In do rakken vao baar japon Meegebraoht wat meogebr ohl wliree wd gelieel de klu wen Neen nu nïet ztd CSirlMlne maar jelnl krijgen wai Idorgea krijgen jelui van allee Hodl werd op den meeet Tersehlllen den loon giacbreeuwd inorgetl Waarom met vandaag itom maar n moet meeepelenl CbrUtlae werd aogrtg en ongeruet ZIJ keek rond lij keek de Mndeten llajuate aan waar zij tuMohen geraakt ww al in dichte dooraenetmiken waaniit zij zich niet kon bevHjden Mn zij een aBp los ha4 gekregen hingen zij aau een anderen duCtiel vast en Torbondea luohl Allea WB hier mmIMr en Ixoosteloos onverzoVgd mtoereUtend Ib alia opckJh ten tn z l speelden tunrtien de er uitgekaalde en la de war gebraebte bedden m ondor éa trieet wijmende banglamp De opende de dsor 41e Als aaa Igad Ue Nu Uep Chrlallna mkUen bi M dolla vMdtnde ID nuiveada kkiweii hretdle