Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1919

Lekkei e Koekjat van prima grondstoffeB vervurdiid koopt men aan Kopt Tl ncl w g m Chocolade Batons 46 et Schuimpjes 30 Moccanootjes 80 Bitteikoekjes jq Wellingfthons 30 Paleibbanket 80 Theebanket 30 Botersprits 26 Sequa sprits 26 Zandkoekjes 26 Amh Meisjes 26 Krakelingen 80 Boterjanhagel 24 Boskoopsche Meiajea 24 Kransjes 24 Dunne Koekjes 22 Allerhande 20 Boterbiesjes 20 Speculaas 20 dik 20 16 Suikevjanhagel 18 Aanbevelend ü KOETSIER 2582 46 BOSKOOP fcuUDA P Neemt proef met amu fijn TAFELBESCHUIT 20 cent per pakje zonder bon noon CBIIIIAIIT ZATERDAG 21 JtfNI 1919 Twreeile Blad In het Hotel 4 E ZAUf Maar op DONDERDAG 3 JULI 1919 bU inzet en op DONDERDAG 10 JULI djuv bü verhooging en afalag beide dagen dea viiórmiddags ten 11 ur ten over taun van de Notarissen MONTIJN te Gouda en EVERWIJN te Locltcm van de KAPITALE In zeer goeden tan van on ltoud zijnde Hofstede gewamd J E NIEUWE HOEVE nr 1 A aan den zuidelijken dwarowajT tabu de ringvaart in den ZUIDPLASPOLUER onder de gemeente MOORDRECHT bewoond door den heer Jan Goes met stalling in de woninir voor 88 koeien en verdere stalling en berging in 3 schnien 3 roedmtjzeren hooiberg wagenlooda rarl lstaOkken BRONGAS INSTALLATIE uitstekend proefhoudend gebleken met ruim erf werf weg berm tula boomgaard en water en OlVliiRSE PERChülLEN aan elkander en om de woning gelegen uitmuntend it ona Sarhm ttt TWEEDE KAMER Allerlei De Kamer heeft de Begeering veizocht de notulen van de Onderw sbevi edigingscommissie te publiceeren M herinnert zich dat tïaarop al vaak IS aangedrongen omdat allerlei verhalen de rondte deden waardoor Kamerleden of leden der Commissie verdacht werden gemaakt Om nu aan al die praatjes een einde te maken stelden de heeren Otto an de Muralt voor de Regeering te verzoeken om de notulen maar te publiceeren Het ia wel een zonderlinge manier van doen Een commissie wordt ingesteld om iets te bestudeeren en te bespreken Ztj levert een rapport in als resultaat Nooit wordt er aan gedacht dat de besprekingen zelf kort genotuleerd door een amb enaar gepubliceerd zullen worden Van die notulen neemt nietaand notitie en het is zeer de vraag of ze juist zgn Ze ziJn bovendien veel te kort om een duidelijk beeld te geven Be KaoMr heeft met S6 tegen 3i temnwa de Regeering vertocht alle na r de gehehnen hunkerende leden toe te laten Van Hnks was alleen de heer de Zeeuw S D er tegen Het is nu nog de vraag of de Ke geering het zal publiceeren want zü zal zien toch in elk geval moeten vergewissen of de Commissieleden zelf er geen bezwaar tegen hebben By de behandeling van het ontweip tot keuring en aanduiding van waren had de heer van der Waerdon voorgesteld aan de gemeentebesturen de bevoegdheid te geven ora bepalingen te stellen voor den invoer van artikelen Daartegen kwamen tal van loden met oadi uk op Verwonpen werd een amendementSchaper om de inspecteurs de bevoegdheid te geven ook buiten hun ambtegebied opsporingen te doen Een amendement Beumer om de opsporingsambtenaren geen algemeene war atesbt een Jaliondere last totl4 t bmnenlreaen van woningen te geven onderging hetzelfde lot Nog werd door den heer de Wijkerslooth de Weerdesteijn een amendement verdedigd om provinciale keuringsdiensten mogelijk te maken althans toe te laten waar deze jsün opgericht of in oprichting zijn De Minister had daartegen geen bezwaar omdat hij zelf de macht in handen houdt bij de indeeling der gebieden Mdtorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT T l S47 Oouinr 08 1M9 20 QOUDA gf JlaBMmM aa rmsportea Ie water aaar alia iilaatsaa uuui vu wvuniHuU ter gezamenlijke grootte van 24 Htotaran 68 Aran 30 Cantlartn De landerijen komen met 1 Jan 1920 en de woning met erf en werf met primo Mei 1920 uit de huur ter aanvaarding De betaling der kooppenningen heeft plaats bü de aanvaarding der landerijen op 1 Januari 1920 Beliclitiging aSe werkdagen mit gelegen komende Nadere inlichtingen bij voornoemde Notarissen terwijl bij Notaris MONTIJN het kadastrale plan ter inzage ligt en notitUn verkrijgbaar zjjn ni den 2Citen Juni e k Hdliteifen ÉeijeikBoed neesddieMl KecOtpffii zjjn weder overal erkrjjgbaar N OABA BAZEL ffUIAAL HILVEHSUM Ilaarkleursel van Dr MONTREÜX Dadelijk Brain Blond of Zwart Baard of Hoofdhaar Beilist onaohadeiyk Prijs p flaseh f 1 2S tn f 1 76 Mij SANITAS goedtrxkeard Lange TIendewec 11 OOUOA DEIIUS MriuesInalS + Om hi t Lichaam Mad U bouden ii bet voor d meeite menfcbea Doodi vao njd lot tiideen purfeerlilddai t oHDCn D l x Mrpillao van ApoibcIwt BOOM k anM U bripen D H pH B nlvcrca bet btoed nrijdsren vcrtolliie t t a ilijat BB b rard rcn een oede purguje Vcrkri bnr in de meeste Apotbeken enDfoilitwinkeli in Mlcrten dooejet k S cl en 5 7 2797 14 VwkrlilbMr te Gouda bi ANTON COOPS DreolstepiJ MARKT 8 LAXAFIQ LAXEERENOE VyOENSIROOP Vukr i b r bü S H VAN LOON Voor dat de gewone agenda werd voortgezet waren hierna een zestal ontwerpen aan de orde Bij een wijziging van de woningwet klaagde de heer Hermans zijn nood over de trage afdoening van aanvragen voor bouwen Hu vroeg da rom den Minister om eens een circulaire uit te vaardigen aan de gemeentebesturen ten einde deze tot voortvarendheid aan te zetten Het wetsontwerp strekt om de Commissie van Bijstand te wijzigen in een Woningraad De verbetering van de Vlissingschï haven deed den heer de Muralt een uitvoerig betoog houden over de kwestie van de verplaatsing van de Ifaatechappü Zeeland Hij had daarover reeds uchriftelijke vragen gesteld en deze herhaalde hiJ thans Indien dè Minister geen bevredigende mededeelingen deed wenschte hij de Kamer te laten uitspreken dat zij de overplaatsing van de Zeeland niet gewenscht achtte Zoover kwam het niet want wat Neds bekend was deelde de Minister van Waterstaat mede dat de Regeering haar medewerking tot verplaatsing nooit zal verleenen Te gioot zijn de nationale en gewestelijke belangen die daarbi verbonden zijn dan dat dit zal geschieden Met haar subsidie heeft de Regeerfiog de maatschappij toch in handen Met den aanleg van een Marinehaven heeft dit ontwerp niets te maken a De vering van schadelijk vleesch oi eeschwaren werd na eenige discussie goedgekeurd Meer discussie lokte de personeele lastingYnüziging uit 4 et voomaani ta djMvttit is het achranwn van de Itvadalagsn haardsteden en rijwielen ket opnemen als gnmiteliigen van PlfziVTaartaican en biljarten ima Zit mijn haar niet netjes Dat komt omdat moeder het geregeld met L X wascht Vroeger had ik ook zoo n ïaagbol als jij 25 cent per dooc voldoende voor k Liter heerlyk haarwatf V rk jjfb ir bij Uwen Apotheker of Dro l M Gouda ANTON COOPS Wl d tra l H V LOON Markt 6 eo bij dea labrikaat t VISSER Emmer ErfKheidenveen Dr Abonneeft U op dit Blad Eluht ihlultlwnd mrt onza handttektnlng L I AKKER Rottardwn N V MODE ETABLISSEMENT GOUDA TEL 131 MARKT 26 MAANDAG 23 JUNI a s begint onze GROOTE ZOMER OPRUIMING vanille nog voori di e Confectie als CO TUMES TAILLEUR in Stof Zijde en Linnen JAPONNEN S rge Zijde Crêpe de iChine en Voile MANTELS in Stof en Zijde BLOUSES in Orêpe de Chine Katoenen en Zijden Voile Costume Rokken Benevens een groote collectie VEEREN en MARABOUT BOA s tegen enorm vfrnYinderde prijzen HANDELS efl UIIOBOUWBllNK GOmHOHEM DORORECHT OOUOA OROIIIIIGEII Gestopt Kapitaal f 2 500 000 OPENT REKENrifO COURANT MET RENTEVERÖOEDINO INCASSEERT OP BINNEN EN BUITENLAND VERLEENT HANDELSOREDIETBN OP BILLIJKE VOORWAARDEN VERZILVERT VREEMDE MDNTSPECIÉN EN COUPONS BELASÏ ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFECTEN GEEFT 1 Vo SPAARKASBOEKJËS UIT i HEEMT GELDEN 4 DEPOSITO SAFE DEPOelT 686 BO De bekonde THEESOORTEN + der Firm P E THUERË te Utrecht rif Voorhtada Jlif da aarolleada Firm T CREBAS Dubbel buurt I L F HOOGENDUK Hoai ruI 24 C FICKWEILERv h L r K BUK Unt Ti iide n 4S 2342 O Passalon ter beschikking FAIIIEI n HEISTaPUIlTS vin WEIXTUISEN n MOTOIEN Electrische Licht en Kracbtinstallaties ü VAN DUIN Co Oouda rH A Wanneer g hekUmmende door vasizitie dan eens de ASTHMA SANGÜINOSE luWtr plMtMrdlg tonleum il een on eSvcnHrde bron an kracht en enerilie voor ieder die Keeiteurbcid Ie verrlchtem heeh ODvcrtdillli vio welken Mrd De 6ANGUINOSE Tertioo i de werkkracht ao den gtaoflden menich en frelt alle OTervemocïden en nitfeputten de TerlorwB MB wbraeht leru BANOUINOSB wordt verkocht in groaae flacoa tm niiai 300 t i ielidud BANOUINOSE kmt ptr flacon f2 25 6 fl t 12 SO 12 fl i 24 WACHT U VOOR NAMAAK Verkn haar bij d neMta apoihekera en loede droi iiea2803 30 VAN DAM Co De RiemeritrMt 2e 4 Den ÜMtf W HOOCEN DOORN Mooidrtclit 2721 20 r F VAN DAM Gduduak Wanneer gij wakker ligt me dat afa huwelijfte beklemmende gevoel op de borst wat dikwijlsdoor vastzittende slvm veroorzaakt wordit neemtdan eens de ► Abdijsiroop welke il moploHende renaehteode fli enschafpen beeft U verliehtiof leven kan De Abdijiiroop i een Teel beproeld ea veel fepreien eaee iddel in evallen van eatarrhals anriamIngeN dsf damhalliis organaNi varkoudhaid bowili hawiolihaM h al iijif allima bronchitfaa lafluaaaaf ppla if klakhoaat alljmhaaati hitolkoarta etc PriJB per flacon vaa pl m 230 ram t 1 60 van pl ni SSO ram f 3 25 van pi m 1000 fran f 5 Alom vtr knjibaar Eitcht rooden bead net ons handtcekenini L I Akker Rotterdam 2782 64 f Voorts worden de tarieven en tabellen gewijzigd Deze belasting is feitelijk niemand sympathiek Ieder heeft wel eenig bezwaar tegen één der grondslagen Heel ver zocht de heer Kruyt het Hij hield historische beschouwingen over het belastingwezen in het algemeen en over deze belasting in het bijzonder Natuurlijk had hy zeer groote bezwaren tegen de personeele bekisting die uitgaat van de fictie dat er een verhouding bestaat tusschen vermogen en vertering Nergens elders bestaat er naast een ver mogens en inkomstenbelasting nog een personeele belasting Wij moeten voor alle araendeeringspogingen en het resultaat daarvan naar het verslag verwijzen willen echtereden verinakelijken aanval van den heer J ter Laan op den rijkdom even behchten In het door de Regeering niet gewijzigde stelsel der wet betaalt men voor iedere dienstbode tusschen 18 en 21 jaar ƒ 4 en voor alle overige dienstboden jf8 voor 1 ƒ 17 voor 2 ƒ 83 voor 8 tot ƒ 285 voor 10 en daarboven ƒ 60 voor iedere dienstbode Bovendien voor een manneluken dienstbode ƒ 12 boven genoemde bedragen De heer Ter Laan schrapte de dienstboden van ƒ 4 en het ondei scheid tusschen manue i en vrouwen begon ziJn tarief met ƒ 7 60 voor 1 uienstbode om dan op te loopen tot ƒ 20 voor 2 ƒ 46 voor 3 ƒ 100 voor 4 en bewonder nu ae meetkundige reeks ƒ 200 voor 6 j 400 voor 6 ƒ 800 voor 7 ƒ 1600 voor 8 ƒ 8200 voor 9 en ƒ 6400 voor 10 Daarna durfde de heer Ter Laan zijn verdubbelingssysteem niet langer vo te houden en stelde hij zich tevi eden met ƒ 6000 s jaars voor iedere dienstbode boven de tien Let wel dit alles ziJn de cijfers voor de hoofdsom met de opcenten zou deze ƒ 5000 dus ƒ 10 000 h ƒ 15 000 wor den En hieronder zouden vallen alle personen gebezigd tot persoonlijke of huiselijke diensten bedienden in sociëteiten gouverneurs en gouvernantes juffrouwen van gezelschap secretarissen en rentmeesters De heer Ter Laan wond er geen doekjes ora het m st maar uit zun met de waalde Vier dienstboden vcmd hii al een beetje bedenkelijk de overheid moest met langer dulden 4at Mur batcUkC wh aomei dienstboden als hy wil Die menschen dit was het grootste argument kunnen z i productiever werk doen het kan zün maar heeft men waarborgt deze hervormer voor alle door hem broodeloos gemaakte menschen productiever werk De heer Wijnkoop tegenstander van een verbod van den Staat op een bepaalde soort loonarbeid stemde er toch voor doch op grond dat deze heffingen geen verbod zouden beteekenen de menschen zouden met gemak deze belasting kunnen betalen I Do heer Ter Laan gebruikte deze drogreden niet hy erkende het ronduit ƒ 5000 per jaar wat lyordt zooals gezegd ƒ 10 it ƒ 16 000 staat gelijk met een venbod Dus een belastingheffing niet als een belastingheffing bedoeld maar als een bij w ze van amendement geintroduceeid verbod om meer dan tien of eigenlyk al minder dienstboden te houden of te gaan werken bij iemand die er 1 zooveel heeft Wij zuUeU er niets meer van zeggen Alleen deze vraag durft deheer ïer hatai de consequentie van zün stelling aan Want de onmiddelluke en niet te vermijden consequentie van een verbod van vei spillingvan arbeidskrachten ts een verbod van alle fabrieken en andere ondernemingen waar voorwerpen worden vervaardigd die voor bet volk nietonmisbaar zqnl Het amendemeat is 42117 verworpen aveools hetl u amendemert van dan he TwsBn dat de luxepaarden uit de wereld wilde helpen door er boven de 4 maar ook onder de 4 was de belasting al belachelijk eventjes een jaarltjksche belastin van ƒ 2000 i ƒ 9000 per faard op te leggen bif een waarde van misschien ƒ 10001 Eivvoor zuUnn onzin stemt dan da hccla sociaal deroocratie a a De parlementaire week is besloten i et het debuut van den nieuwen Mirister van Marine mr Bijleveld die t slecht trof De heer Oud interpelleerda over s Uiniste voornemens t a V het p rs maelsvraagstuk Minister Biileveld las een lange verklaring voor op am erg braven toon erg vaag en dHÉÉriijk De rede was slecht ontvang loral ter linkeiïijite maar ook Redits scheen men niet lU bewonderbW Bij liJn repliek tom ikj 2 goeden wille maar hU Mi v de Kamer voortaan met preekspeeches vol telkens terugkeerende weinig fraaie beeldun van het Igf 2 Juli komt de nievw Arbeidswet in openbare behandaling Die moet nog af en dan ndal k aconervacantiel de Minister niet las aar voor de vuist sprak ging t alWeel beter an wü gelooven daarom zonder ons gouden bergen voor da manne van dezen advocaat voor t stellen dat men goed zal doen niet al te zeer op den eersten indi uk af l gaan maar dezen man eens cenigen tyd aan het werk te laten hu sctnisi ons wel van DÓ Vredesvoorwaarden üm Ouitaohsrs vragan uitstal mak voorbahoud Da Kafoiaatafaraiataurf praaldant EbaHe Tagenstrijdigliadan Da rollaa vttrariasalde Zwitaarland vfaaat onluatsn Olamaaeaaii niati Can kruisar fazoakan Engaland trakt xljn troapaa fl Dual ad tarug Dtakiag ia L noaahlran IS OVERZICHT I de uitl VM ü der Dultach hanMlsvloot waardoor twoe factojen diie vWr d n oorlog de Duit che betalingehalans Klanka d poMJevB JundeUbaJana actleif maakten vervallen aljn Ouitiichland zou dus s fs bl een temtonale ongeachondeoheid alecl ts bezwaariyk productief kunnen arbeiden Door de tevene nog Jn het antwoord der Entente ge ischte terntorlale afscheidingen echter wordt de Duiteehe productie aan kaim Üier en landhouwvoortbrongse en Ditemtate beperkt Behalve de vroeger re b tn het buitenland in groote hoevceiheden betroideen gnmdatoffen acu Dultschland ook op dfloe wyae de vwtoren gegane productm inoetea invoeren Daar het echter i n buiteidaadsch e bandeJ 19 ontnamen ie het niet In staat f producten te btalen ÏLeniit WÜkt du d economiache onmog ykfceld le niwwe voorwaarden der Bntente te vervullen Naar gemeld wordt heeft mloMer Noeke gewMgerd de vonmng van een ministerie op zich te neonen Thans worden omderhandriingen gevoerd met dr Dand i Hermmi Muller den leider der eocialMtische fractl In de Nationale Vergadering De mee kans heeft dr Davld en wellicht zat dexe reeds heden de opdracht van kahlnetiformateur aanvaarden i Aaiwenomen wordt dat die leden van t t enwoöïtlig kabinet die in de ondarteekening van het verdrag defl eenigen uitweg lit den tegwiwoortligen noodtoestand zien in de nieuwe regeering zullen worden opgenomen Nonet David miUen waaraehUnli k zltttng nemen de ministère N idte Bauer Wissel Robert Schmidt en Bell Ai David immater preeident wordt ilJn de ngen merkwaardig veranderd in de laat wdcen David waf immers de niaa die gedurande den heeÜen oorlog en oog d ama niet meer üver dan eenlg ander aociaJiet de pt tiek van B tlhinann Hollwog h t veidecUgd Hg was een der hartatüchtedUkste vaderianders in zJJn party Men begriJpt dua wat het program van nvDorwaardelUke onderwerping voor hen moet betedcenen Geweldig ia in deze dagen de rol van Enberger gewecat Hu wordt meer aangevallen verloochend en veroord dan oeit maar zoow het centrum ais de meerderheidssociatistea staan ondankii alle wanke liingen onder den invloed van zU ïJannen HU ie de vader van bet denkbeeld van de voorwaardeiyke onderteekenlng Tot de eoeiaUsten die zich voortdurend tegen mderteekening van de vredesvoorwaarden hebben verklaard beeft ook riJkapreaident lïbert behoord Derhalve houdt men rekening met de mogelijk wiaeeltag Allea staat van ententexUde gereed op te rukken voor het geval de Duitschera mocHten weigeren te leekenen Meritwaardig Ii wat ten een ESngelsrh correepofldent seint Groote Pransche venrteridngen komen dafelUka aan hoofdzakel k tairfjke kolo n 1 a 1 e regimenten Het Bchlint dat de Fraiieche eotdatea de niet gekleurde t di niet te beat vertrouwen n Hoe h ketot dat de roeeaing onder de poUüci in Doitw and oo plotseling g Uit bet itit kt de DiiitKli ndere handen owtri Mit teren de uwclusie dat D l nut ui Dat dit vreoteD de mt oing i van menschen die dichter b t rour iltten bl Lt uit een t eyram v i d n corr ma de N R Ct WflüMT dMe iat un Ua blwl Thjua luB ntea aia bm TMtstaand feit aMaenien dat de Trede g a ee fcwui xal wor den Dit wordt stüta door de h vivit t g tut nders mder de fetsagfaebbeAie perwnea erkcoid Gdsterea hedt de gcneraliteit geadviseead tot oiul rteekcnon omdat de generaala de Terantwoordeljjkiheid voor d aligvmeene desoiranisatie die het vro g moet zUn van de opheffinff van den wapeiu fttildtand niet willen dn4rfln Ook ffeneraal Groener stemde voor de ontlerteekeninff H t is een efjrenaardif politiek ep dal faJar nu wordt gmptKid waarvan de uitslaf echter Taatotaat H n i l nl t er de constituante bijeenroepen ▼ oor d K udtelai namell k een meerderheid voor de onderteekeiting b tkt Is Op het ooirenbUk 1 men balg om de vooretanders van een Toorwaardej ke nderteekeniti r orer t halen tot de onTOorwaardelijike floiderteelnndnc en de tegetu ndeni te bekeeren to voorwaanMïffce Tooratanders Veel wordt er gesprokfln fver de onderteekening met de ÜiJToegiiv van een brief waarin een aantal punten tfl wordeai o geaomd die onmogeltjk x n en d e Duitachland met zfjn ondecrtedceBmg moreel niet dekken wil Haar hoe het zij in leder geval komt de vrede er dat is h er de vaste indrok in de getaghebbende kri i jren Intusachen wekten vafpnorgpn de telagvamnteii it VeraaUkt u 4 Ihdt li corrmpotiêt Stea ve opaiiBrcÜe dtn liti druk verm dd dat de eatente tot ul 8 el aan DuitBchland bereid uu ilfn Vl ea e berichten wordoa ook in r reerim ringee veel beeproken Ook uit ParjIjB komt e bericht Wer uitstel Daarom zoud i de Duitachera rerXDcht hebben Of he sal word i toageataan ia een andere kwestie AIj de DqiitachB regeeriog tcekenjt cal s op flsikale punten voortwhoud maken ZÜ zal meedeelen dat zii door die ondMiteakemng niet eriünt dat DuitKhlsmd alle a schuldig aou staan aan den oorlog en niet belooft den vröegeren keiier uit ffttm Vermoedel k kunnen de Duitachen dit Eonder gevaar dom want de ententelegera zullen Duitachlsnd niet bionenrukken om gecompromitteerdia peraoonlükhedeii te hal i of om den Duitachna de bekentenia af te perven dat jü lleeo de sc kUgen si n De K r de Rljk rag ertng benoemd deekundigent hebben Woensdag J 8 Juni n vooraf besprekingen te hebbeo gevoerd over de economische gevojgen van het vredeeverdrag en de kwe tie der onderteekening daarvan het volgende be uit genomen Het door den oorlog financiei en in aantal der bevoiUng en door de hongerblokkade in werkkracht verzwakt Duttichland moet t gena het aaiwoord der fiitcnte tallooox nuUiaiden betalen Dat kon het alleen doen als het ch eeononuacb lewagen du pro duceeren en exporteeren kan Daarin ech w Kraui de Entente vasthoudt DultschJand moet dea EntentejnogMkdheden onbeperirt de poeiöe van meestbtgunstigde waarborgen niet zlleen wat betreft de behandeling der goederen maar ook wat bfAreft de Staatsburgers D positM van meeetbeguostigde wordt hun zelf ter wordt het verhinderd door de eischen zigd is weten we lüet De meerderiieidaso ftftaUsten h iben lang en hevig onderilng geetndMt Landsberg bepleit bartatoeh elUk de verwerping van het vredeavoorstel maar even hartatoehtelUk betoogde Dar d het onvermUdrfüke van ie onderteekwilng Een sensatie was de redevoering van No ke die een beellssenden indmk maakte echter door de Entente mogendtedan voor door de vermelding van de nog IMip dretg Dd gwraivn b nlet ondertse V s tdng De onduiUiagen vaa Noake OMMten vu bijzonder gewicht geweeet zUn wnnt Ö iafluenceerden de stemming zoozeer dat teu slotte vl f en zeventig stwnmen v66r en alechts negen en dcrtjg stenunm tegea de nderteekenlng bfj llS aanwezigen werden uitgebracht Opmerkellfk ia dat alle 10 vrouwen van de fractie t gn de ondertt keoii r hebben geirtemd Ilen volslagen omgekeerden aititeg bad da strijd In de demoemtisehe fraetie Gasteren waren In die paritl neg twintig ledaa ve r enderteekening Een m eealM p e w k redvvoetiag vaa profaaaor BehueeUag wierp ecbèer allea emver Vier en aeatig Men w ren auwaelg Daarvan stwnden v f m vljflig Teerwwr deiUk tegen Zén vMr onderte ealBf dit minstens vyf aar onthouden DuitsdUand niAet z toUtarieven op de voomaaniste punten voor den eersten t d volgende of den vrede au banden lenen maar ziet zich in het buitenland gesteld tegenover volkomen vrije toltaneven Aan DultschJand mthreekt nagenoeg elke groncV a ag voor z jn rechten ia bet internationaal eeoBomiech verkeer Bcehten heeft alleea de BBt at tiffta over DuitMhtaad Op dezen twehtagtvndalag ia het weder aaidtnoopen der haadala betitdckingen met Ententemogeadbeden n export daarheoi uitgealotcn waftt bat ia onmogelUk een op vasten grond it a mwi de ealeulaUe te maken veitaadKgd Akim moet Dnltschland zQn tot dusver beatMnde naitten tan vreemden overiaten want alle aadera staten zullen Dultschland vaa de baan kanBen duwen Hierdoor wordt de DattedM pvHMtaetle en de valuta geeta dig laag dwadn Dit weidt verergerd door de vMMpH i muitg sae tt e UvUdatt na OaitKb é m m la M bottsalaad n waarin werdt gewgd dat hei evienoek rwi die vier oorkonden die de wnm l a a rto f nerval den I6 n au de delegaü keoft orerhaadigd aan het Uobt heeft fwbraeht dat In den fWeébrief en in het memorandum eendge w aiglatan worden aangekoadigtl die later In den tokat sooali die thsu met de iwnd gew alfd is niet $ n teruggevonden De belangr kate tefeoalr dighedtB werden epfeeomd en a A lderlng vwrlaBgd Ilea moet slet denina Aêi de raaet In d eBtefat 4anden ko schrikkeltfk antiJ ultaeli IS als het wel l kt De Daily Uermld bel blad van de EngwUohe arbeiders zegt D he e houding van de kapitaliftqwbe jMTi ten aanzien van den nteuwea oeriog iMl Dultsehiand aU het den vrede der oade dlplomatde w tg urt te teekenen is M na otf looflOk ia haar bengerige geeMdrift veroveriiw over de gevallen iB baar wotit verkondigd voornemen om Duitsche vrouwen kinderen nog meer te kweliui en att te hM er o m haar g eele oa lOngelsebe gebrek aan ridderitikhetd en eeriljkbeid Te oordeelan naar het maerwdeel van de chreeuwerig kt Jet ia onae bladen w ook naar de toebereldMlen in de lucht luide verkondigd worden is bet gros van ËDgeUcba volk bereid oni open atedea ia Duiitechiznd t bombardeeren Dultaehe burgera te dooden Dutuache kinderen te vermoorden niet alleen zonder nwdWoogeii maar met soort van tincunfantaiUk w U behagen W zeggen dat die houding eng loofei k ia Ala de Duitacbera m etaat waren om tegenstand te bieden en tegaa ataiKl boden tlan zouden wU dm Ekiro eachen ooriog henueuwNi met omgdieerde roUen De Duitacher aoudmi aaa vechten voor de drawcratie goiUk zU aaerge4i d In de veertien punten de geeUi eerden voor de militaire autocratie ia Duitechlanil gelUk reecbi In Kusland Zouden onae soldaten bendd ztjn om in deaea nieuwen oriog t stemrenT Zonden de weridteden in ons land hem steunen in andere mogelOkheid la dat DultachUnd IIJ del k verzet biedt of weigert om te vechten eo dan zullen w open steden bombardeeren en aan het uithongeren gaan li de tweede k ua leUr beter ZU Is erger Willen onze nfK n bUm de Duitscheris welgeren te teekenen dat moedwillig ooriog gevoerd wordt tegen een gebroken veral gen en geen tegenatand biedend voUtf Pe Zwitseradie t geerii Ie niet g nrt omtrent mogeMJke gee e lgaa fwn de tn desvoonnH rden op de toeetaadon tft Dulteehtand Hoede bwiüMtag ook zifn zal bestaat ar In denen Ü d kans ofr ontua i n in Duitschland en ov bet overwaaien van deze naar rtfitmr tMd De bendaraad mobiliseerde daarom troepen om de Noordelijke grenzTO te beschermen De bendaraad hoopt dat dt niobitiaatle sleohtl vaa koeten duur zal behoevw te zyn en dat da kunnen worden C llmence u vindt dat zoo et voor f akrUk niette vreesen m Ken der leden der merikaansche ririegn ict wees Ülemeneeau 6V het gevaar dat I S nkr k door een Msjêwutlsch Duittfchland te waehtmXjuat Talrijke agenten der GealUeardeta ia Dultschland meldd i empang dat de Duitsche regeering der oppositie ge n stand koa houden als het vtrdrug niet gematigd werd zouden groote Uiimntlandsche Htluk ten te verwubbMi zyn die het land ten lootte in de ntmen van bet bolsjvwlame znudem vowwn Climenceau antwooidde den Aonerikaan dat de eisch n onveranderd Veven HU hield Dultechlaw nog voor ta sterk ten opzichte van Kmnkryk en voor hei geval Duitbchland den radlcalra weg zou inslaan zou dl In KranknJk s voordeel kunnen x n onutat de Konomiscfae BMtrtkt van Dultschland daal daor g èeU gebNJtea wordt Frunkrtk ventaat dtflnait bit boUJewume bulten z fn greaam te hdodu Tot dcsvar la dat jnlat gablaku Bnitea zijn gr mzen Daarom beeft Praukryfc dea str d tegen HongarUe opgeven Iemanddie onder deze soldaten verkeerd beeft zegt De in Servlit en het Banaat llggaudaFranacbe ftvepeQ zijtt in dMselfde mate ala die bU Odeaaa lagen beamiet Ik zag bo zelfs de negen uit Sen ral weigerden near Boetlapest te marcheereii De daar liggende troepen i4 n absoluut onbetrouwbaar gewoniea hetgeen te begrijpen u indien Docb de Hongaren noch de Oostenrijkers z cb laten afac rikken door Frankrijk s bednl ging dat tnM Mn tegen hun zoudm optrekken Hen weet daar h d zdcer dat Frank r jk dat nmt nUBa darft te doen daar deze troepen spoedig zouden weign a zoodrazÜ Inzien dat het de bedoeling is bet voikzelf te vanHeogen Deze ver van Frankrijk vertoevende troepen zi a tc aal ultg put ty veriangon vurig naar den vreie om naar hola ie kunjoen gau W e danstaatiman wien dese soldaten bet vMwÜt souden kunnen doen dat doer i aebidllde vrede ia vartraagd y SM BolijMrliUW krater Mlc U of Ma müa ffelMpm n gvsoiikfla Dl EivxaUelie r aii c anmt mutngA lm otn UKi pmlif iaiKvltfk d B i n kl triftlknichUan n tW mariMbaiia vaa Ar ehwiffie4 t veri laaUen Men vU d b ltr dtnc d r Bodsjewjla in h Noordtn ÉMA de Hiuiitch fetieruUfl overiaten dlav tcU iMKl tiMfan ter MMUkUac ktUgm CafeUal haeA bM krticnwlwteal aaa de INw il Bi vertiBdkt H t eente traagyoii Ea Cdicte tmepen wontt in den loqp der vri to w k la tauÊitai Urat nraaeht OkiUfUU nMmri dat da DMiitt la MuniMaik nor dm Iwtf etlaUad U BMynkhwaa taeeefee de weH n wn w en de i MM iiiidabc taleeBliidiutrie laLia eadOn iulitaB gen nriutwl gekad D