Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1919

a i Iwt tcfc nuadut aor aiUn l ci il Oe ta UiW omnt a half mUli4Ma wsrklialm nankwam H t ia daaadoor voor dea heer tjUBnt een heugigke dag gewerden Het aageral ey dat Waajaira g Voor Hwe riel en Looyaaid dletengovolge van de aanrtJdlDg glatarea op don nendew hnn heele liandel aagen alukgealagen kwam behalve de reeds noemde gulden UJ one nog 16 In waar an t i onder de laMalen DB lutouuil Ais 16 me volgt nof f IwiTiiraANMSüH NIBHwk BNGBLANa Werktied uai8CbeiL Dn M d u Uaulol u Ntjvirtwid vma de a4Ml Ru by CMcfat èe bevrijiUaf der leiden van de staking ma de otyde uk d K v i eiidB de opliolfiog v de onmeoMnedJjite bloüfadc t d bejhjMkfllnfl van den oorloff tegw net UuMiwü voU Opaiai karende aokalrdilBC Am liuirelilk lau den berloc eadoherMcin van WeUoiiutn ia i4 lac dsor den reciuer aia oudwndea verujaanl op Dd van kw adwiiil e rerlatinc van de lljdo no d a IvMoc DM orkelpusbol d l4 ËDC land ia de wernewoaiield seeranat aan ti t naowu H a aaotai werlc kwoea da4 uitkeeauif ootvln vaa vaa t mjm op 6 April lot 11 211 op 30Met vttiuiadeid Set aauuK werlooaerraawen en toetaiee ituok a weu v nl72 tluü HK 2 jl l2s I in Mai liebben oli ereer WU dOO workIKdm lii 0 eTe loooea ekregen an Mü mi kortere wenUUden Met aJ eiiweiio peil an de prijzen vao ieve nffm iddeien en a Mre beluMiJeji waa op 2 Juai ongeveii belieU la al la bet bwtn nn Uel namelUk lOa pci boven bet peU vw voor dan oorloc FRAMKBUK Hat liaratel it de Pent PaiMeo aolilkim een vtnbneTar hoi kereletUii Bwark In liet doer dan io vervoeete Franaobe eMed i£r moeten llWO OOO hectaren van jpraiUKeo eo prtlckaldraad fesmverd worden Aan dit verk erbelden a2li l 10 oienaoken Vardei worden 126 00a IretuHeren ebnUkt an tuaaoben do ügUO an Ml 1 ill M wi i vit de kanuMeat dal de wtHV ale boolonunniier op het proffTAuaua dlaat la oen zeer mooi Ülniwerk UK iijn geixMMlen paotogiraJIaohe opoaiiten en een boelvnde iMndelinf l e booldpu eonen weten door bun spel de aanwe zi n zeer te botaen tiet progiwoina bevaa vvniet een tweetil Koniiache nununera waaflvan vodral luiopjee veoaotlerele een outiedaarlijk lachsuooee heek Itct is ouj al meer opgevaUeo dal de lAroctio van itxtei lllosc H aaloa iedere week zoo n goed verzor pl proffaiiana weet MiUH n lo Kalleo Hg de overvoerdbeut an de Mm uur t met dikwijle nimder 4$o d vertoonnaro filma Is dd voorzeket Miji groote kiinfit £ on ledar kan dan ook niet i Vüstheid een iMSMMU aan Qouda Vooruit worden tanbevoksi WUte aii de vad rl4ndaobe geeoliledeDlB her vaneren wU ons de hertogen van Panoa ncg flauw Maar die ie het niet De kroou waarom het aal ia het nooldammwt van deze week ü dia van Palnia en met vele andere kronen sohgot ook érZB over de straat te zijn gertild Deze Ie teoskitle ki een eobaBbt tereohlge klunen waaruk hlJ door Jee Deeba dan bekenden deteoave weer waadt opgeviscbt met heet veel moeite Baar de lilm la heel InMreaeani de nsignilieka daoaen en dcepaoneode looneekjea in de mijn doaa het wel Verder zgn er nog eeoi Keoiaohe hlna WKirvau do Fatiant no 4 bed amusant Bi Hat ajrndlcaat dwinft de K a 0 e r Hat tutlt er aUaa obilil vmi dat de Kamer bet hoold xai tftitgen voor doon irrikbwe houdlDg der etakAnde mijnwerkari die aleobla dan den arboid wlUen Iwrvalien els de Hamer onverwijld bet weteontwerpIhiraiour betreffODde den 6ufi en w lida aanneemt Ten overetaaii der niiJiMMaiiniaelo hebken de ndnlaler ran Arbdd MUard on de DUnMer voor induetrleel herstel Louetlnv fiateren verklaard dat zij aoooord gmai met h t ootwarp Duratour en a n de KaoMr aullen vercocken bet ontwerp bij tirgeotle aan te nemen Ilfen verwaoht du na doee tegamoetkoniloc die cao aottilteraod overwlnnl1l v n liet ryndiaaat op bet parUtaent b teekent een overeen1c pooUg tot aland lal worden gebracht simwaaANK Oralie President Kbert heeit voor da eor te maal fobrUk femaakt vtn ilJn redit tot l M verleekon van gnUe Bij veranderde de doodataif d r mijnwerkera ütgeoaiuil Vi Eteklff 1 wogeiw em b Ul4graaalen aantht op 4 io ËDgolibeng In ieveo lance tad lwlMIral I RAUII I ftnd aoelaliaatla H t jcngrea van lukaanaoha lanAiibaldeta dat op bet oocenbiik te Uolof na wordt gehouden en waar nwer ten 400 000 leden lijn vertegenwoordigd lleelt eone motie aaogenomeo waarin wordt verklaard W d rond oomiddeUijk moet worden gwM to ke oo rd Vlolgeul da Avauli is deae mode niettot de reigeerlng erioht doeti bi4relthote plan tol directe aoUe Het hUul verwacht dat tengevolge van deze Ittrweglag hel buidbOHwmtl Zuiden ni bij de sodaUwache partij zal aanritütlen In d provincloiVonetl liJn de boeren reeda niet de aodallMllo der in beslag genonw OoatpnrIJkaoho laiillfcnedoren begonnen ZIJ ilJn echter m enal de Ilallaaiunhe arbeider tegen verdeeUogt van den groDiidaar Uerdoor de productie achteruit pleegt t gsan docb willen bahew door de g oieenachap VeUing van 20 Juni 1919 Komkommers Ie soort ƒ 12 ƒ 17 ld 2e soort ƒ 9 ƒ 18 id 8e soort ƒ 4 10 80 Bloemkool Ie soort 2S ƒ 86 60 id 2e soort ƒ 11 ƒ 24 90 ld 8e soort ƒ 2 ƒ 18 Spitskool ƒ 8 ƒ fi Kropsla ƒ 0 60 ƒ4 80 Stamboon n ƒ 0 40 ƒ 0 43 Snijboonen 1 e soort ƒ 1 60 ƒ 1 70 id 2a soort ƒ 0 70 ailas per 100 stuks Fsen Ie soort ƒ 7 80 ƒ l2 0 id 2e soort ƒ 1 ƒ 6 90 Selderie ƒ lOƒUOi ƒ Sjatotten ƒ 0 60 ƒ8 60 Rabaiher ƒ 2 ƒ5 80 alles per bos Peulen ƒ 22 ƒ 88i Doperwten ƒ 21 ƒ 26 TuUiboonen fiS ƒ 26 StamboonenƒTO ƒ80 Zur ng ƒ 10 ƒ IB Rabarber ƒ 8 80 ƒ7 70 Aardappelen Ie soort ƒ 18 ƒ21 ld 2o soort f 12 f IS Postelein ƒ 26 ƒ 86 alles per 100 K G Zuring ƒ 0 41 ƒ 0 68 Slavelloi ƒ 0 16 ƒ 0 26 par kist Aardbeien ƒ Oi4 ƒOJI7 per pond ARBEIDSWET Verschenen is de Memorie van Antwoord v n het Wetsontwerp Bepalingen tot beperking van den arbeidsduur in het algemeen en tot het tegengaan van gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen De Uemorie van Antwoord consta teert dat principieel verzet togen wettelijke beperking van den arbeidsduur van volwassen mannelijke arbeiders niet i gerezen De Minister staat lijnrecht tegenover de leden dje zoo overwegend gtwicht hechten aan den invloed van de werktijdbeperking op de produc Wanneer men zooals in hot Voor loopig Verslag ordt ot gemèrkt veU bedizen nog niet voldoende op de invo Sig van d n 8 urigen ar b ld Ug is VDorbenidr dan nmg met MevTouw Anqr Waet lk en de heeraa G aid Vrdi en Ala rrank zijn voor bat vmcwd seboao vwbondan tsa deN V lHel HoMAsd TooMil directmt Car van der Lugt Mdaart de heer flenkale nonaekpelar en MtabMaMnr = 3b OME DMAPtowt mam Hm sdrip la atei P BCRLUA 21 Junk Uil Alt iiaHmtdam Hat meifuaaeafce sHelMp Prtlian geladen met koren an op irag vnn Montreal naae Hamborg la g l el onu ge trtod op Amalaad Hal scélp b la aan gevaarlijke pealtle Een aolltafcaktaiaip boot to de Pjikm te help gakaOHB Uel maa da aaiala rata 1 a 4t tVtm jam n fhul deze voorbeelden voor oogen gevraagd worden of de werkgevers in die liedrijven wel den vooruitzienden Mik hebben welke zoo noodig is voor hen die aan het hoofd van ondernemingen staan De Minister geeft grif toe dat zooals in het Voorloopig Verslag wordt opgemerkt het ontwerp geen waarborg geeft tegen stakingen voortvloeiende uit vergaande eischen der arbeiders maar het ia niet te weerspraken ilat de wettelijke invoering van den achturendag den grond wegneemt voor stakingen tot het verkrijgen van de beperking van den arbeidsduur en dat waar het verlangen naar die lieperking allerwege zoo sterk op den voorgrond treedt dit gevolg den ontworpen wet als een groot voordcel moet worden aangemerkt ook waar men haren invltied op de voorziening in het wereldtekort overweegt De Mimster wijst er cp dat de arbeidsweek van 4ö op 48 uur wordt gesteld hetzij 00 langere arbeidsdag dan 8 uur moet worden toegelaten hetzy de vrije Zaterdagmiddag niet kan worden gehandhaafd Voldoende reden om op een dezer belangrijke punten het wetsontwet te wijzigen heeft de Minister n i e L kunnen vinden Blijkt dat de mogelijkheid om de concurrentie met het buitenland vol te houden ernstig gevar r loopt door de 45urige arbeidsweek dan zal van art 27 gebniik kunnen worden ge maakt om nadeelige gevolgen te v x i komen Uedurende den tijd dat dit artikel erkt zal voldoende blijken hoe de toestand in het buitenland zich ook onder den invloed van de wetgeving ontwikkelt en kap ue noodige ervaring worden opgedaan om vast te stellen in hoeverre de Nederlandsche wet zich daarnaar heeft ie richten om het bestaan van eige i industrieèn niet in de waagschaal v stellen Den leden die meenden dat het ontwerp de kleine bedrijven tezeer bevoordeelt tegenover de groote en middenbedrijven doordat het geen paal en perk stelt aan den arbeidsduur van de werkgevers wijst de Minister er op dat de kleine bedrijveii iif het algemeen in velerlei opzicht achterstaan bü de grootere Zeer dringende redenen tot het aantasten van de vrijheid der werkgevers om te werken wanneer on zoolang zij willen begtsat hier niet en slechts deze kunnen zulk een inbreuk op die vrijheid moti veeren Met e leden die betreuren d t dewetgever hier weder geroepen wordeom in het maatschappelijk leven in tpgrijpen is de Minister van oordeel dat verreweg de voorkeur had verdiend wanneer werkgevers en arbeiders door onderling overleg totverkorting van den arbeidsduur warei gekomen I Minister had verwacht dat men na kennisneihing van strekking en omvang van het ontwerp niet het verwijt zou herhalen dat hi met de indiening heeft getalmd De Ministe ki n begrvjpen dat men grieven jegens zijn bejeid heeft maar dat men hem van talme beschuldigt is een niet op te lossen raadsel Wanneer men ondan M de verklai ingen van den tudelijkt n voorzitter van den Ministerraad cp 10 December en s ministers medixeelingen op 21 Februari nog van oqtdeel is dat het wetsontwerp door dfe Novemberbeweging is afgedwongt n dan moet de minister hierin t erusten zij het onder protest tegen de wtjze waarop men bedoelde verklaringen bejegent Geen 8 nur voor allen De verleiding i groot om thantf met breed gebaar voor allen denkbaren bedrijfsarbeid 8 uur als maximum vast te ste Jen Dat het wetsontwerp iiiet dien weg opgaat heleft gegronde redenen die reeds in de Memorie vat Toelichting zijn uiteengezet De al beid in fabrieken en kantoren wordt ka het algemeen tussehen het tüdrtip waarop hü begint en dat waarop hy eindigt regelmatig Voortgezet tussehen 1 beide tutbtippe i kan volop productief gewerkt wtfden Anders zqK de omstandigheden bij werkzaamheden die buiten die inrichtingen worden verricht Een deel ier aiilHiders heeft zeer lichte werkzaamhéïden in de buitenlucht andere zijn werkzaam Ibij vervoer dat nfet binnen een tijdsverloop van 8 uren kan afgebroken worden weer andere hebben een groot deel van in erktijd weinig f mets te doeji hun werktijd staat voor een deel geluk met de rusttijden van arbeiders in fabrieken en kantoren ESr ziJn SHS echt r ook werkzaamheden die evn intensief worden verricht als de arbeid in fabrieken of werkplaatsen en niet minder inspanning eischen Het wetsontwerp maakt het mogelijk voor zulken arbeid een maximumduur van 8 uur bij algemeenen maatregel van bestunr voor te schrijven en zeker zal van die gelegenheid worden gebniik gemaakt De minister heeft hier o a het oog op laad en kiswerk pakhuiswerk arbeid van machinekMnerpersoneeJ het bezorgen van goederen te voe met of zonder wagen en per rijwiel het werk van chauffeurs en straatreinigers In winkels koffiehuizen hotels en apotheken kan de arbeid niet als in fatuieken regelmatig verdeeld worden over een bepaald aantal uren De drukte is geheel afhankelijk van het publiek Ook op de dagen dat er zeer weinig omgaat is het personeel aanwezig Het wetsontwerp laat toch ook hier weer gelegenheid om bij algemeenen maatregd van bestuur den 8urendag voor te schrijven waarvoor naar de Minister meent reeds aanstonds bijv het kokspersoneel in aanmerking zal kunnen komen Dat voor den arbeid in verplegingsinrichtingen nog een arbeidsdag van 10 uur wordt toegelaten heeft eenigermate dezelfde oi zaken doch hierbij heeft ook het bezwaar gegolden dat het geruimen tiJd zal vorderen vóór het verplegend personeel zoozeer in aantal zal zijn toegenomen dat het 8 ploegen stelsel ingevoerd kan worden Hier staan koo groote belangen op het spel dat niet te voorzichtig kan worden ingegrepen Nachtarbeid Het wetsontwerp bevat naar het oordeel van den Minister voldoenden waarborg tegen het ongemotiveerd toelaten van nachtarbeid Zonder op den te ontwerpen algemeenen maatregel van bestuur vooruit te loopen is de Minister voorshands van gevoelen dat nachtarbeid behoort te worden toegestaan voor de volgende bedrijven en werkzaamheden Het stoken van ovens in steenfabrieken aardewerkfabrieken glasfabrieken en cementfabrieken verschillende werkzaamheden in courant Jfukk rijen zwavelzuurfabrieken superphosfaatfabrieken zinkfabrieken zinkwitfabri en loodsuikerfabrieken potaschnibrieken sodafabrieken oliwlager ei kaarsenfabrieken petrolaumraffinaderijen fabrieken van aeUitrische oliën koolteerdistilleerderijei dextrlnefabrieKgn stroocartonfabfieken papierfabrieken celluloseen houtstof enfabrieken gasfabrieken electriciteitsfabrieken bemalingsinnchtingen pompstations suikerfabrieken aardappelm f abrieken suikenaffinaderüen nieeliabrieken arbeid by koelmachines in bierbrouwerijen arbeid in gist en spiritusfabrieken zoUtziederüen azjjnzuurfabrieken spixy n tramweirpersoneel Wat het verschijnen van ochtendbladen betreft sluit de minister zichgeheel aan bjt de leden lie oordeelen dat dit zoowel met het oog op handelsberichten als ter wille van regeeringsbemoeiingen sche Stijdingenenz van groot nut is Wely getracht dienen te worden tegel onnoodige uitb eidin In de wet een bepaling op te nemen tot beperking van het kantel dagen waarop per jaar overwerk mag worden toegestaan meent de Minister ten sterkste te mdlten ontraden Overwerk op Zdndag zal niet altijd te vermijden zijn De Minister zou gaarne verder gaande bepalingen in het belang der Zondagsrust hebben voorgesteld er moest echter rekening borden gehouden met dennschen van het maatschappelijk verkeer en de bediyfe tet niek Aan de leden die in het htwerp noode een bepaling hadden gemist welke den arbeid van gehuwde vrouwen in fabrieken of werkplaatsen verbiedt brengt de Minister in herinnering dat het hem meer gewenscht voorkomt een dergelijken maatregel niet te nemen Een wetsontwerp tot regeling van de huisindustije hoopt hB in het volgende jaar reeda aanhangig te kunnen maken De Minister is met de leden die het toejuichten dat de landbouw buiten het ontwerp is gelsten van meening dat een afzonderlijke regeling voor den landarbeid apoëdeischend is Aan het depai tement van Arbeid wordt thans een ontwerp Landbouwarbaidiwet vtwrbereid d t zal itrek ken ter vervanging van het bQ Komnklyke Boodschap van 7 Augustus 1917 b j de Tweede Kamer aanhanjpg gemaakte ontwerp van wet Volgens de daarin opgenomen regeUng van den arbeidsduur zal voor manneiyke volwassen landarbeiders gedurende het wintelhalfjaar de 6 urendag gelden in de drukke maanden zal de werkdeg 10 uren zijn gedurende enkele weken 12 uren Een ontwerp van wet strekkende om V r de havenarbeiders den 8urigen werkdag in te voeren is bij het departement van Aibeid in voorbereiding De Minister erkent gaarne dat benadeeling van de patroons in het midden denen kleinbedrijf door hun arbeiders als gevolg van de werking der ontworpen wet mogelijk is Principieele bedenkingen tegen ingrijpen van den wetgever om dit euvel tegen te gaan zouden bij hem niet bestaan De vraag waar hij by de indiening van het w o voor stond was dan ook deze of het thans reeds noodig was straf te bedreigen tegen den arbeider die in z jn vrijen t jd in eigen bodrijf den iwtroon concurrentie aandoet Het doel van de wettelijke beperking van den arbeidsduur is in de eerste plaats te bevorderen dat de arbeiders meer in het gezin leven naar ontwikkeling zullen streven en aan het vereenigingsleven kunnen deelnemen en zoodoende het geestelijk peil der bevolking op te voeren Daarnaast treedt een meer stoffelijk doel op Tien voorgrond het tegengaan van den skwpenden invloed dien te langdurige arbeid onder dikwijls ongunstige omstandigheden op den iichamelijken en geesteliiken toestand der arbeidenae klasse kan hebben BUINENLAND Jhr inr A F de Savomln LokaaB Gfeterea was bet 40 jaar geleden dat jhr inr A F de Savonün Ijobman de it ior der Tweed Ksmqr voor heteMit tot lid van de Ejuner werd gekozen UIT DE PERS DE SOClALiSTSN IN BESTU UB COLLEGES Nu de ü 0 A t bat atntidpunt ingenomen voor d aanvaarding van de eeonauismette on h t ArabMwcha C tee in Novebibèr 1918 in baar Paascbcongn h en g W ia nrt han f d ayo allerwegen stammen opgegaan weike houding de uietsocialistoscne partijen hebbeu u te nemen tegenover de S I A P wanneer hef goKlt de verkaoLing van l don toot Gadefiuteerden voor de l emte Kamer cm büuenJtort viin Wetlwadew 1 Da t blukt dat er era storks stroo ming la voor d vorming ran eon anti socjaaldamoci abiach bloc Hot r dgblad De lijd M t het aldus Ona adviaa is dan ook in daaa re volutiomwiro peiioda g on stam op dab aociaJiiatI Vlij liin dat veracbuldigd aan onze kiezers en aan het belang van etsid en land dia niet gewaagd mogen worden aan de eiq aiimenten van de volgelincen des heeren Troalstra In h t Jnnijuunmer van fl Tijd spiegel geatt da heer C H Hout sijn mooning aldua weer Wumear de vrijiinnige StatwledHi tdians zonder aamelen tie socialiaten afstooten en de rechtachcn steuiwn dan doen zü daarmede niet alleen een daad vnn Lo ca door b te zeggen nadat men eenmaal a heeft gesegd ban handelen zV daarmede niet alleen dn t belang van het zooreel mogelijk bebouden hu er zetels maar dan volgen zij tevens de strooming die door de Statenverkieaingea aan den dag ia gekomen Doch wat allee besliaaen moet Zi tocoen dan het bepet te hebben van Siunne nieuwe positie als partü op de wip en van de venautwoordetü eid die op ben in nulk een j tie wordt gelegd floor den aUertxheeracheotW aiich van let oogajUik Did is dat men vooraiiawle eter alle oude legieoalagen heen moet zien nasr de ndluwe antlUieae die zich t delijk met la t gewe ran honger eUeoJe dood en vetnielll aan ons opdringt VMr of tegen de revolutie Bn in de HMMt Ot die in het avondblad van 19 daoer deze aangelegenheid bespreekt noemt se een moeilük geval Indieii de vrü zinnigen gelijk wel aanbevolen is op grond van het gehlleksn revolutionair karakter der 8 D A p dat deze op het Paaidiobncrea niet afkoKhud beeft bestoten de rechter candidaten voor de Eerole Kamer bij de nrtrtemininc te atetinen dan zou de onze itueotie daarvan lün dat wfjl de volgende Statenveikiezinv voor de Tlijzinnlten wd niet veel voordeétiger sal uitvaüen dan ém van dit j r in verioop van sleehta weinige Jaren dit staatacoUege ev eene zeer aakele nitzonderinc na nttalnitind lal aaoMlce stsld zijn uit maUMB van nekte Bn daarvan t het blad Bene dergdijke Mnztfdig saauotumim van de Bento Kamer ia m tig het laada bdang mrdm cht Een tak van de volknetttganmt giiC waarin onder etn reektar kaü net de opgroaitie zoo goed als iM m warden iioord en dia onder esn lii kar kabinet geen rageeringqutij t len lal ia e onding we laag dan neg eene Beate Kamer Ml lih behoort er or imt te wordtB gedis n dat zit teea volstrakte dwaaakM zal z4a JJ vrtlzlnnigeB mUen dna nn zoover dit in hun macht ligt ertoe héb ben mede te werken dat zulk eine tot teniij zal woitden voorkomen Oamogi Itjk is dit niet De vryzlnnigen knuMi van hun kant de aodallstiaehe ctadidZ ten die in hemtemming komaa in eene k ir onderwerpen Wtj vodw d les vx r de bezwaren die er tegsn be etaan om ffignren van de soort van mr Troed tira en wie aan zifne zQde z eh scharen met behulp van de rrijriniii gen in de Eerste Kamer te btmgu Doch de vrijtini gen kunnen de fèlta nemen zooala zji zijn en erinosan dat er ook onder de leden der aoeiaa da moeraüsche partü onderscheid moet worden gemaakt Mannen als van Kol en Polak b v mogen m denkberiden es opvattinffen ver van de vrijzinnigen afstaan van het oogenbllk af waarop zü openlijk hfUen veUdaaid afteorit te zijn Tan de rovoliiMnnaire middelni wier gebniik mr Troelstn en ile tjjam Ilia deugdelijke middelen aanbenlta si eteehbi langs legalen weg naar da door hen gewenflchte hervormingen te wfl len streven konnen in de gegevM om atandighedeu roor de vrijzhöigin asiu nem i i ctk Mf t ligt daamm meenn wtJ op daa weg der vrtjainalgni dezulken te h l pen verUaen voor no ver zü door ds aooiaaldemocratiache fractie hg Ie vrije stennning naar voren gtbrieht zijn Ten aanzien ven ds ladena U hoort dan echter ook geen pardon tf worden gekend Tegenover hea mdH de vrijzinnigca front door het lawicht van hun tan la de schaal 4ir reditenikle teCteggen m naar dha kant te doen dalralaan De Nienwe Courant en De Looda het orgaan van den Scik cai staan niit op dat steodpiuttt Niet alzoo het Hat deUbiad V L Het Vaderlaid U L en de Standaard A B Bit Centrum R K Do Nederlsi der C H Ook in de bnitengewone ilfs meene vergadering dor liberale Unie vta 14 Jnni J l heeft deze xtcb onomwondta Ie gen dat standpunt uitgesproken Het Centrum wil van een anti Ki aal democratisch Uoc niets weten omdit het blad den naai yburgerl jke partij voer de Boomaeh KathoUeke partij beeliat zf wijst jai vervolgens olndat wü de roomaeliliailholMno itla tlmi Ofk bat liberaUame beatrijden aa du de vorming vsn een gemeenschappeijlk hloc met de uit liberale h inaelea levende jmrtQen niet ov omen g ügt meening zon ten deige m veel verder atditenlt het tijdperk van en kwait eeuw In 4 e Nederlander behandelt hit Kamerlid Jhr de Oeer daae actoeele iguta tie Zijns ImlJt rordt te veel verft ten dat gemeenteraden enj rov Staten kit eig a k bestuur in gemeente en pi tK cies vormen en dat de dagelijksche Mlb ren alechta met de voorberedding en dt lil roerii ven de beschikking dier eoUtgH zijn belast Er wordt dns een behoorlijk ftingeeren van de betrokken beetuunotft nen bevorderd wanneer het ibeeld van bit grootere college zich looveel moMliJk ija het kleinere weerqii at De heer de Gfti zegf JOmt aan de sodaal deinoeratts vr antwnordelijUMid op te leggm wontt zij naar buiten verzwakt au naar binnen gelouterd d w z neemt zij af la werfktndht en neemt zü toe in liaatkundig besef zg neemt af in wtrfkracbt omdat degenen wien mai kan wljtmaken dat al de eU ie yn dit leven aan het gouvernement te wtftia k een Juiater inxicbt verkrijgen of voor zoover niet althana in de soeiatk deiiocmtde hnn vertrouwen vvlilio Zij neemt toe in taatkondig besef omdat zg met anderen vMr de molili heden van de daad en de ptnktiscbe oplyeing staand het betrdkeigke dar dingen leert inzien milder gut ott deden over wie met gelijllien emit st t op andere wiJie de volkswelvaart nastreeft en de heilzame ervaring opdoet dat niet door klinkenile phrtM maar door moeiaame geme e ntf htp y ü Inspanning lie voonüt nnc gedlsal wordt zg varieert het wachten op d dag der revolutie en leert aan de zwzre taak om lederen dag te doen wat de hand ter verbetering te doen vindt Z wordt en maliaeesd i groeit het beattand nwatschtlV l v a taattaindic leven ia en verricht daar fit volntW is mi t delik onderbrok door den oorlog en de daaru voortkommde gebeurteniafcn in t nonder door de concnmntie ml narty n den heer Wgnkoep d groeten politieken 0 W r hier te lande Dit ia een eraeWg w M waarren en aleeV tanVl Whet4 a r 1 er aUeaga den veedhuAoism zal otnmii maar waareaa hl TtlwtjiVat Bleowa voediaf moatsa toevoarea de teeiaal d msente n In een a 1 t a o d a r 1 a g s positie tetteUen d Lladea reTolntionafrea koek te drlagea Leat ent ook te dam laaiiia de denocntie aandutresr Boe de S D A P alcii ateit tagan de uit rtuiimgeteftiek zooala die ia de eerat aan gebaalde persorgaotti wordt voorgestaui aii e Ugken uit hetgesB tuft KamarUd Kleerekooper schrijft la 4e Boede WeUter van hedin J en aaciaal demacraat die zich met name in dezen tgd voorwaarden van piubcipieelen aard liet stellen om tot een beetuurzfrscfae te komen nou aan te dure offerwate braagen J macht der r be i d e nVlt ase la groeiende zg guit sterk ai zeker ki Btggend besef barer hutoiiache taak baren eigen weg Geen burgerigke par tg zal haar daaibg een verhoor op vmagpunlen a fnem en omtrent den koere yëa dezen onzen w p Dien koen bepalen onze beginlefen en idealen allMn Eki slechte in dienst van die begins en en idealen niet ten ge Mge van burgerigke partüin aanvaarden vH msfhtuwaitlia wUr du ook Luohtwaart Ëea Nederlandaehe actrice In de lukl Zondag I l den dag dat kapitelu Allcodi den t oesan overataa nuaJito onze belunde Nederlandscbe aoirtce Beppla de Vnt een tocht In do luobi boven Lo l danj in een Vlooers Cooaneroial Vliny toeetol dfiiT beatuuid werd door onzen landgenoot d n heer Kard UuUer chef van óe aldeelin Luobtveart van Vlcker House STADSNIEUWS MJUDS 21 Jam 191 Oe 3eBewte Inkeautenbelastiag In ons blad vwi Maandag jX bebb wU aan te hand van de door ons ingewonnen inlichtingen da t het vermenjgvakuguigacu for ter bepaling van heit batlingspercentage van de piaateelulie inJtoniatenhelaat ng was bepaeJil op 1 00 een bectil enng se maakt van de bedragen die door inltomens van af ƒ 26 tot aan ƒ 9100 aan bolaslüng zullen moeien worden betaald behoudens év kuuleraftrek die voor edkea aaneiag natuurlyk versciiilt Nu hwtt het on getroffen dat dit bericht mat den bgbehoorcoden staat zoo maar zonder meer door de Nieuwe Zuid Hollander werd overgenomen Zondek dat er bg werd vermeld dat het aan ona blaa werd ontMnd Dat Js broÉjvetmelding wordt nagelaten bg een gewoon iMrjcbt dat achten WD van geel beteekenu maar wanneer hcA geechiedt bg en Ê tim van Mnandag J I dat oba heel WK weik heeft bezorgd om een juiste bc epihng te maken dat ia nieit ia den haak Wg zoiMlen echter over deze aangelegenheul altich t gezwegen hebben indien het Dagblad van Gouda van gisteravond op bedoelden staat de aandaiiht niet had gevestigd met de mededeeling dat deze tuet was officieel en voor de juisth id ervan niet kon worden ingestaan Dit is dan ook de oorzaak zegt h t Dagblad dat wg ona aan een dergeiijke beegfering niet hebben g w a pd Door kt beriafat wu men alllobt aan de juiatheid van onze cgfen gaan twgfelen Etn daarvoor beetaat gee enkele reden Di9 cgf era zgn volkomen Juis t en voor ieder aan da hand van de ptograsdeve rekeling van Dec 1918 te controleeren Dat hst Dagblad éeh niet de moeiteheeft g even die becgfkrring te maken moet de redactie ven dat blad zelf weten maar laat zg dan tenminate zwggen aU tger niets van weM W g hebben gemeend dat onze lezers er wel belang in zo steUen te wetan voor wiJke bedragen tg dit jtar in de plaat séUJka intaanetenbeizatdng zollen wonlcB aangeeligai Em blijkhnar beeft de Nieuwe Ziiid HaUauiir onae meeadag gedstld an den had tg die cgfen niet grif over Aardkaiea Docr een kweeker aan dea Tlaweelen Singel isi tg de politie aan te gedaan dal uit zljn biln aardbelea zijn ostvreamd Do poUde doet ondwzoek OpgeUAt VllfoentlosVereentjing la door den L Z opgeUcbl voor ein pak bekeodo lil treo i erzaice dieMai van een 6 One gnrtabt I aangehouden C J v W uit Den Haag Oenda Vaorall De vereenlglng Gouda Vooruit houdtop DInadw 3 Juni jn het Bolelde tkndo svooda e 9 nur een ai meenever gidwlng o I e agendii vermekk rekaoing en verutwooidkig bfartnurttrerkiealng en beflirakingeii algemeene vagMlilfK Ie Qravenhage i Vmidaag heeft d he L H A J hm ondorvcnden kt het Jublleani van llB winkel In ruime male bela aMling k gewelit Groot waa het aantal eW dal in den vorm VMi kMr ea brlo twagrtomen en Uoeoatakkm bto het ergst maar waDsacr door de gemeente een iisahn wordt aiifthevan dan schijnt het hiderdaad een soort van wedstrijd te worden Het hjkt dan of de organist in bet aana anamen werk staat en de aangeheven psalm wordt door hem afgejakkard lich niet stoorende of de gemeente al of niet tan achter komt We louden u willen vragen of g h t gehoor heeft verloren en hiermeda ook het gevoel geheel en al kwüt sijt Of is het misaehien dat ge uw eigenzinnigheid hiermede wilt doordrijven Ib dit geval o vriand we zotiden u aanraden dan zoo spoiMflg ontUag te willen aanvrjgvL Gij schijnt met uw toheale muziek kennis geen gevoel t bazittan voor den taak die op u rust Wg hopen dit u eens tot het ware besef mag komen wat het is als organist te mogen optraden en dat in een kerk Wanneer de lust u ontbreekt tot het bespelen van het kerkorgel waarom zoudt ge dan nog knger tot ergernis van zoovele andere kerkgangers uw ambt blijven vervullen Wees in dit oiizicht eerlijk en zoo het u niet meer aan staat wij raden het u aan a sdan ontslag te nemen ojjidat hij wiens lust en begeerte het reedt jaren is gewsait dit ambt te mogen bekleeden hiervoor in aanmerking zoudt mog komen 8T0LWIJK la de week van 22 ilB Juni la p ge lranUoene rl i4 rtH ns verl rlJg tNMr Hon 43 aardappelen S KlO Bon 2li mikeit SM am i Kamploeaeohap v Nederland De 8 lwü aUgeetelde wedauijd Qo AheadA FC vindt morgen M Uevaitar pkola Indien de natuur niet tl Ie tr jiliiob is beioolt het een tpa nna n de ooi ujoeting ta zullen worden daar bat faai om de 2e en Ie ptatM Vla tiat laaglljaljo Eindatrgd Wiesetkrnta O V B De eindatrijd om het wtaaettrule saitean 19181919 wordt moiaai am 4 uur ep het T OPletreIn gaq eell tuaaehen Uonda I a 3 V I Gouda zal wel irinnen kdlen teU V ale ondmnba welke Mak na Imt beste kant zal teooen 4 Progpamuia Kimplonvnhap van NeAflaiK Devenler Go Abead A F O Wlaeelkrulo Q V B Gouda Gouda I 0 9 V t t bBf sroinr BOSKOOP Naar het BloemenlandI Het eerale zevental van de Q Z IS reott morg een besoek aan de R Z C I De Vereeniging voor Vreemdelingenvérkeer heeft een uifciemend werk verricht door de uitgave van een gids voor Boskoop die om Zfjn uiterlijk terstond de aandacht vestigt op het fraai gelegen bloemendorp aan de Gouwe De kunstig in natuurlijke kleuren gereproduceerdo roos die het omslag siert oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit tot naderiy kennismaking met dat boekje dat in zoo gmotas eenvc ud vertelt wdk een weelde van natuurkinderen fin Boskoop s tuinen wordt geëxposeMd Het vertelt hoe in den schoenen v mertijd afwisselend de pioenen öi azalea s de rhododendrons de i own en de clematis in kleurenpracht wedijveren om het oog te bekoren en de zinnen te streelen hoe daar ttet s r VÏ r r nmrg i een oeeo K aan o n V I It groote hefde en zorg wordt ge u i m wwgi haf 2e even doondsinauwtrkt om het allerschoonste wat de s d kdam n daar S iX I la Ua MARKTBËWéhtÉH v rkt om het allerschoonste wat de culturen kunnen geven tot ontwikkeling te brengen in honderden en honderden variëteiten Ceep TeWerzwsaalglag Oaaatrekai Dit boekje zal er zeker toe medewerken dat velen in den lande zullen worden opgewekt Bosko p s tuinen te gaan bewonderen De indruk die de bezoekers medekrtjgen zal er ongetwijfeld toe leiden dat de vruchten der culturen die een wereldrenommée hebben in nog mterdere mate dan tot heden het gev il was binnen onze grenzen een afzetgebied zullen vinden n A WADDINXVEEN W Ue organJit der Ned Herv Kerk heeft het verbruid E4n ge kerkgangers zijn zeer vertoornd op deh organist der Ned Herv Kerk alhier om de wyze waarop hij het orgel bespeelt ZiJ geven daaraan uiting door een open brief aan dien functionaris die als ingezonden voorkomt in de Waddinxveensche Courant en dien wij als curiosum overnemen Hij luidt onverkort aldus KUNST r Het deze moetan wij u met leedwezen mededielen hoe diep we het jremis van onzen vroegwen Organist den heèr tofberg b vuren aangezien wtj sinds dien tid niet meer dat orgelspel hebben gelbord Hetwelk we toen vernamen Hoe he l1ijk waa het toen wanneer de gemeente dan met bcgeleir ding van hèt orgel een psahn aanhief Het was dan wel eens en aangenaam iets wanneer men het prgel mocht hoeren Toen ook hoorde men nog eens verschil en het was als of men het gevoelde van hetgeen er werd gewmgen Hoe geheel anden moeten wij tot onzen tptjt nu zeggen is het tegvaiwotHdig geatekL Het hl of men hiJ het intreden der kerk een concdHhuls ef èts dergeUikj wordt binnengeleid Sn dut nog niet mmmmmmmBÊÊmmmmm UtAtani BBUOBTEN VntirlUiga Ite r ge riag beoit aan weaaoaaarerp la gediend ïoor de ïnJwtUgo uikrdgaiaret xtti vlng vsn n ei erbeAara Ue persuaeu uaanbaa II au M jaar Me zeil ol wier eeïitganoetan Mat voor wu itui nr loaoioeu dan l JÜUUuidexil k m j t iit L ati ff aijn uai fe aigtfl toll a slch lOlgeos iiu regeerinravooiwel verzcaereu kittinea vaa een ukkeeainc van aetnigitaolie raua vaa 18 tot t o De adnun Mraai 4 o 7eu wonieu kior den lltaat g lrag ti lit kiMteaiale ruole wordt door de verzeaevdee betaald wavbij de praanlahe allDg elbaiuMgk U van den leeWJd wtarup de versekeriaiv wonk geeioteuk tie verzekcTtog omvat verder baëalve oudentomareala em ulueeiinc van lluu bg overigden van deii veezeaenle aat door aezt u oen weubttijd van 16 1 weten wordt verniU Ilizoodtvo o xrKlvuinfvn zgn galiattin vooif r a f ery ii alydper Hel altwarp ondtVMUietdt dtartiij tiaaKbeu peceonen by de inwerkingtreding vau jb jaar en onder en iMviKmeai tuMOoen 36 en Jaar ijaA eib to fld in tordeu wedaroug ondaraaeUiai naargèlaag zg tl dan niet oadar de verpUobte invalMbalta en o u oa r diina verzeaering vaileu Liegeen rlle bg de inwaikh radll iarwel Gö Jaar ol ouder aga g aanei ak op koatetooae oudttrdoBuareflls van 3 per week V Woidl daae ov aaa abtftlNl aanWd dan aullen rekenend naar de op dit oofan bM aauguweaen 110 OOO reualrekkeia krachlsna de arlt 889 en 370 tan de in Ikklaatswat nog rand 20 000 pneonsn In hel genot yu eauaeUde bedraig komao De contante waarde der ata tl dlepersooen loe te kaonen koeMoeie laale wordt op rond 318 mltlkien berekand De rogecrlng zet uHvoong uiteen waar m tg voor de opioaeloff van batvrtl sluk der ouderdoitevoorzlenlng voor aalarbeidwa den weg der vnl wi liga Inplasie afi verplKïbte verzekering kooe eo zg eoaoiit Boo eedcaitns nugeigk deveolgeelakie re elinc tagsigk met de verpUehta tnvalldHekm erzekarlng op 3 Deo 1919 h Rking Ie doen Mlea SCHeePVAARTaBWCHTEN MIJ NEDERLAND Oiotlua Halavta n Adtn M Jual le Suec verweoht Bengkalls New Yoik n Java 19 Juni Me Kaapatad KüTrEHDAMHCHE UMtU tlliidoro Batavia n R dam U Jui ta Sun varwaolit Merauke 17 Juni van R dam te BaMmore HOIJ ANI Al a WA LIJN Wauw Amalenbm 19 Juni r n alm to New York VBrwaobt ZUkkJk K dHU n Bkvannah U JtHl van Porf Tan w Koeeldijk llaMmore B OoIbenbuJa 1 luid te Paiuoulb KON HOIX ULOYD IlIJnlant 19 Juni van Bcaach leKaarYoik Oreohtwhuri 17 Jiui vta R daa X t rr TeiegralDch Weerbericht Hooigslf laiul 115 5 ie BeUy UagsM Mand W Ie Hvnosaad V rwa aiaog wt den volgenden ikl Uerot inallge wln l uk wealeigke tiak tingen iwaarb wok t mal tgddgke opkla ringen w l lohC etai enkele refpanbul teil de lanpeatluur BUROBRUJKE STAND GOUDA GEBOREN 17 JuL Pa Jo I V A Goris an C Puk ilt JumKiinon z V r C A Laugaana o C E Kievit Baatne UtaWkat t v A F Ernst m C O van Loon O VftKBTROU J anaOial aaJ OrwilUiai n J vat Taiaaa aaktode Jong ADTBSTKNTHN tegen 1 Juli of later in klein gatin m Kl Tiei m loon f MO behalve vtêcii Z g g onaoodig lich aan te malden Adret Oevera Dynootweg 156 te Hohevaaingan Ü8I7 13 Net Pension in bat oentmm taogeboden voor dtme bü ean joffroow tllesn huiaelijk verkeer f 45 per maand Briavan Bat opgaaf eai onder No 2819 bar Ooadteha Cooraat Markt 81 11 § PRIVAATIES 25 CENT per paa Nahal taal Rakawi Boekt Praaaik Kllaak Bat lann 2S Mm2 IfOLAAHOr eaen 2S per wmék Otaila T er BEKWIIME TIMMEIIIEIEN TERSTOND OEVRAAOD Ifioimsnloon 58 dl par oor Bü gaUakaD ganbiktheid vutwar £ Aanbiadingen pan oftohriftaiyk 3888 £ 0 TkMlÉiik Mu IffiHii Meubelmaker Op eee gfoM deip la Zald Hollaad taa dItaM gsplsaul wMdsa eet batwasai lilaubelmak ry die gsheel aeMHaadll kaa weikaa aa grendtg bekfad la eM de Moelndbbrfcalle welke bf ablakaa gaachlklbald op eaa vaMe taveaapoaWe haa raheaea Briavea aal opgaaf vaa verlaagdkMn eadet ae 2131 Boiaaii l3oiidKha Coaiaal Markt SI It Jonnahuwdcn iMkM GiiÉollliiiiiÉabiiR Toor Hfttt 8133 U Br onder No 186 Srma 8WABT SKNBURO i Adv bureau Kleiweg 89 Teiephoonnet Gouda Talaa SM T VAN TILIURO Katea alagel Si MU t unmieiBiini leven n W iaaraa waarde Tg et veer £ V lsf 0om aenaariag Viaap CkUO MORAl aas rrljaaa teaadan aaaaunealis Pnriariaikali t Z P 1 i bi 2 K alt aktabak pfacbdde ii pa llsiylaad U ea P Tabak It paTliair eea Itarattaaapralaalat H aaka waaideSlV veevUV MMM Bericht van iDzete Il iomDaisiiiiii a veaeUllaide UI M MIJU miead eb laeakiki vifea Ta l l aa l ie MOORDRECHT ardaaaeksa l h b Oeadt Ie lt W M Itaotar TXMI de velUal la bod iebiacb ala vel l Peaa I op I 3000 Paae i ep IIIIMb I SSOII 7 4 e i STO s dó 4 441 tiNf S WM I RSSI Samen f 7l 488y Deaderdal M ieal IM 11 area ia DB ZALM te dam Will lilt I iMdela baaaaa v haa la aa weeI use 1 p bü FiraiLCSI larla TMIHMI T M44 SI te MeerdaeeM H Hrt 1 OW Tri 411 Tricot ei f lllt0llll 0ll8 ll j Bioiislioisii InriDSokhNi jliiMuiii 4=2 CAlllFIG wederom nrkrügbaar bQ i t7 10 jmton COOPS DWH ST WyOSTMAT m