Goudsche Courant, maandag 23 juni 1919

No I4037 beveelt iicb beleefd md voor hM traM iK rta ran v a PlaNo V Orgala en Brandkaatan a VERHUIZINQKN Berging van INBOEDELS 2823 Aaebeveleod L M POLOERVAART TEL 344 TURfll IIKT t BOUUL De Broodsoorten van de 2602 Ü Brood en Beschuitbakker I J Goedewaagen inmiten uit door kwaliteit MACHINALE BEREIDING VerkrijKbaar bij den heer P fi VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal Doet U aan port Probeert dan de UA tabletlen welke probaat middel zijn om mond en keel vochtig te houden De LIA tabletten hebbeo een Hjne aromatische smaak Alom verkrijgbaar Il 10 75 per dooa Gisteren heeft de Dultsche Nttiuule V rf d rtiig hefl Toontel Schalz Groebei SoCa ilem en Centrun i De Nationale Vwgadi ring gaat aeeoiml met de onder teekenJng van het vredesverdrag met 2Ï7 tegen 136 Memmm en 5 blanoo aangenomen Mlnliter prealdent Baueo deelt mede dat de regeoni d volmacht tot onderLeekening in den voineadieia vorni verleeoen De regeering der Duit eh n publiek lë beraid het vredeBTetdra te ondertedcienea Eondar daarby echter te eritennen dat bet DuJtaclte volk de bewerker van den oorlog b en Kooder Ae verpUohUoff o iegd in artikel 227 tot 2S0 op zich te nemen De aitikelen 227 0 betredende de ver oordeeline vaa den eX Jceazer en de ultievennc van andere Dultache persooniykhe dMb Uat den mam van den mlnlstor pnoideiit t U tt dat inimddeLs een tueun ministerie ih gerormd Het bestaat uit Bauer mimstcrprosuien Herm UiUler BuitenlandKhe mmm mitim tt ê vuuaamÊi WtsBotT Ecö iWime Schlicke A rbeid Majner Schatkist Giesb rts Poïteryen Dr Bell Verfceer en Liquidatie KoLoiuën Koske Nataonale Ver dedtging Schmidt Voeding Minister president Bauer heeft luunena de regvering Zondat araiddag te Versailles door den gezant too Haniel tegeJ k met don uitslag vain de stemming der Natnonale Vertradenn de vodgende nota aan de So tente doen overiwmdi en I e rogeenng der Duiteche republiek heeft van af het ooffonblik waarop de voorwaarden der geallieerde en geaasocieerde mogendheden bekend werden geen twijfel gelaten dat zjj in overeensteminmng met het geheele Dultsche volk deze voorwaar den t zeerste in vtrtid acht met de baslv welke door de gMJlleerde en geassocieerde moigendheden te eenre zijde en Duitechland ter ndeo zflde overeenkomatag het vo keorecht aia bindend voor den vrede en voor den te sluiten wapenstalBtend zijn aangenomen Ztj heeft xich ben end op deze tns chco de partyen overeen omen basis en onder uiteenzettinff van den toestand ia Doitschiaod meta onbeproefd gelaten om t t mondeling onderiiaadeiingen te Iboomil Feuilleton Van Houten s Rona Cacao Aanbevelend K E8SEBOOM ZEUBEBTRAAT 7S Ttltloga H il i Ruime sorieeringen Bonbons Vrochtenbonboi Gboeolftée Lnxe doozen Tabletb n Ghoroiade rerpea Bruidsuikers Bruidzakjes Voor alke feestgele nheld vind men aan ons adres Korta TIande wag 8 Sproeten Het recht der moeder naar bet TMiünh ï BËLEN1E BfiHLAT7 vertaald door I P WEflBELlKK v BOaSlTlL Nadruk T tfood i 87 Obrfsdna herinnerde aici wat slj de fclnd r n beneden b oofd iia4 echrerfbaae een paoc woorden en Oet Aanusobka het brief wegbrengen Zij riep reeda biJ de dear osn haar d r mt zijn gei aicibten t rnhJcen Ik ben er ai tk kom bij ui Jlj al riep hlJ vrtendelijk verbaaed uit de donkwe kamer En toen Chriadne binnen kwam In haar U kleedje en den rosenkraas en debno nule lamp tn da band keek de ileke IQW g eel uit zijn gepelna o Mi a goede Imvo Ma kinnir ad btj CbrisÜi xette de lamp op tafel knlclio voor haar vader near aloeg haar arisen om hem heen ea hij legée ook cijn uuen om haar £ n soo mm aij nazoniw hum Moder opwtndkiK bij hem J beo vezsohrlkt te hebben eakon arm htat tegen liju na kut Icftw E xjj epcakaa geen woud met ur WW het ChrMlaa el aij door des na sbpi na ham ndwv 4v ff MoeÉiHDimGhais Notaria BLOEM t OIOIEN x l MAlNOAG SO JUNI 1919 s n ouddajta 2 uur bij de Erven K GERRFTS t OMMEN bU toew jzine pnWiek verlcMvcB voor den hwr A VAN DER VEEN Een mooie gunstig tan wyk on publieken weg op ongeveer 5 minuten afstand van den gnntweg Ommen Balkbrug gelegen Boerenplaats te OMM£KSCHAN8 ooder Stad Ommen groot 16 38 30 H An bestaande uit een zoo goed als nieuw geneflyk ingenchtuoerenhuia met BakAuu flinke ruune Schuur en om en aan elkander gelegen uitmuntend Hooi en Weiland gescheurd Grasland en eenig Bouwland ook xeer geschikt voor twee plaatsen De veiling zal plaats hebben m 7 perceelen combinaties en massa staande te zamen op ƒ 87100 Aanvaardmg najaar UI en 22 Februari 1920 Aanwijzer H THUSSEN te Ommsrschans Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaria alwaar perceelkaarten verkrijgbaar zvn 2808 52 60 der koopsom kan als eerste hypotheek k 4Vi s jaarg op het verkochte gevestigd blijven Ten overstaan van F A MINKEMA Notaris te Woerden zal op VRUDAG 11 JULI 1919 in het Bondshotel CENTRAAL te Oudewater overeenkomstig de te Woerden geldende verkooping gebruiken puUiek worden verkocht De Kapitale Hofstede bestaande in hecht en sterke Bouwmanswoning met nieuwgebouwd Zomerhuis 5 en 6 roeden berg nieuwe wagenschnur 2 Arbeiderawoningen Paardenstal Kammolen met uitmuntende Weien Hooilanden zeer genefl k gelegen aan den gnntweg en strekkend tei weerbzijden tot de Enkele Wiencke en de Dubbele Wiencke in den Polder Langeweide gemeente Langeruigeweide groot 23 H A 34 A 8 C A belend de H W G heer Baron van BoetseUar en mej Wed D Kok n ü enig uitmuntend Wei of Hooiland gelegen nabij gemelde woning strekkende van den weg tot de Dubbele Wiericke belend mej Wed D Kok groot 3 H A 6 A 90 c A m Eenig uitmuntend Wel of Hooiland gelegen naby de vorige perceelen en trekkende tot de Enkele Wiericke faelend de H W G heer Baron van Boetselaar groot 1 H A 96 A 72 cA AUea tezamen verhuurd aan den heer Z VAN INGEN de landeruen tot 1 November 1919 de gebouwen tot 1 Mei 1920 Breeder b biljettea Meerdere inlichtingen geeft voorn Notaris 2811 60 n lMaagliJdaral Neemt AUlJtiMittei voor Uw maag MamrvNn matRkranip ap ehUx nbcld bal Buur harikldppinÉCKi mme iijltheld duizvlinien aibel cl n kunt U voerfcom n oor i r irld nab l va twe Abdi i blellCB vcrilffken demaef an s a daaromr n udk mit voor allesdi Ma twakka naaibabben Oa AhdijlablrtIcn kollen overal f I 25 per dool Klicbl roodenband met oate bandleckeoial 2S02 30 U I Akk rt RotUr4a l ANTON COOPS DROGIST WIJDS TRAAT 29 P b co tandpaslai Niva tl tl Col0aM s Oevraagd voor spoedige indiensttreding een Ainlte Juffrouw als OPZICHTERES over hst vrouwelijlc personeel van een der werl plaat8en aan de Kaarsenfabrielc of iemand die daartoe kan worden opgeleid Aanmelding uitsluitend scliriftelijl iSM 30 T GOEDEWAAGEN k ZONEN iMvelan ileh lan voor Uwt Insobrljvliigen op da o Mug leo Ue fa Koers an uitgifte lOO li Intobrljvlngétt welka kosteloos worden baiorgd tot en met 4 Juli a s Datum van atorting 1 Augustus a a mt u J Kooplandel ooii de beste Rijwielhandel B J VAN MaAREN aOUDA WKSTHAVBN BS 2842 lO Rijwielen Banden en Onderdeeien Rapapatllln vlug en bllll k Gasslang f O BO per Meter Plrma B Dai UONQ B kut ra Stoffurden B M Bmt n Varhulstngan Tel 47 Qouwe 91 Hadan onlvanuan ll uwai Mpdalton Heeren en Dames Schoenwerk Aanbevelend TH HEESEN Soliosnbazar MODERN Ki iwr e aa oouciab Zla da Etalaaa Handels en Landbouwbank GORINCHEM ÖORDRECHT GOUUA GRONINGEN Gestort Kapitaal f 2 500 000 4 SPAARKAS uu Deo 1916 f 221 026 1 ï fW tOT SOé 1918 792 614 M i 1919 I 079 79B u rp W V ZANEN 20 0 Ha ea Atoltor voor tl iHodefM PorIrrirFirtograa f In dH Openliare HeÉopiog tmi overetmn v n Notiris R W H PITLO te BMldl op MAANDAG 7 JULI 1919 dsi avondi te 7 uur in het BAtel DE ZALU aldaar van de volgende te Oouda gelegen onroapanda goadepani 1 Een Winkelhuis aan de Goawe no 3 verhaard tot 1 Mei 1920 tegen f 215 sjaars 2 Een Winkelhuis naast perceel 1 no 5 verhuurd tot 1 Mei 1923 tegen f 3W jaars 3 Een Bouwmanswoning met STAL en ERF iv de Willena noi 6 en 8 niet verhuurd 4 0 s Twee Woningen aan dea Boschweg nos 4 en 6 niet verhoord Aanvaarding en betaling 11 Aagna tufe 1919 of zooveel vroeger als pnrtijen overeeokomen 2730 40 Beeiühtiging volgens gebruik 1 G A BELONJE TEL 148 KEIZERSTRAAT 83 OOUDA beveelt zich beleefd a n tot het 2831 maken van 26 Licht en Kracht Installaties Vraagt opgave Billijk in priji DELFIA en Delftsche Slaolie J C FICKWEILER K O f 1 40 per f 0 75 0 32 V o V ll L VAM DER BEEK Zlan la koopanl 2828 16 Electrische Strykljzers Waterketels SnelkokerK la 5 minuien I liter kokend witer SULTAN RMWIELKN met LruKtreprem ea b t Batf lMh bandao 2612 IS Al de e artikelea 1 ar flchHAelijk fetferaDdeerd Aa log n Elootrl oho Lioht KraGKhlnatallstlB Aaobevelead W KERBCir StaltBlJk Blauwe dpuiven Pepxiken Bessen Kapsen Aftnbevelend Tafelpepen 2i83 18 Bananen Sinaasappelen Zomer anz m LANBE TIENDEWEB 27 BOUDA Tel 313 a I o s e o o I o o u da v o o r a i t Hoofdaami bull as wooa bnlead arnfü U b l Ciron i T o ril ld et Meisje uit de Kefiistent = II I E n o rijpeiid tianerk ia 4 afdeillaseo met ia de hoofdrol de evierd Kiao er mr HELLA MOJA WÊ Vifl WMk kakiiMi dtzt fllia la AM3TER0AM m iiiriii tueui BOEIEHO I SPANNEND I ONTROEREND I Nleaaid nrzilaa dii kuitaii weia filmwark fti kema zlaa 2886 xplleall dULKS RSM 0 MSUBKLKN TROUWKNIII Prachti e aolinl neobelaa aLan w 7 baadi I koop all TiMs SIselaa Kltla Sileiala TbMt tOMirlta asdiMilailsL UtttraUsMt TwaainaiSi IsMailM WtllM AakMi IttINDsIvss lMrrt riM iMtertniili MI RauMkMrJsfin 20 PcoiaaL aoREs voaa joasELui met NuaraujaapuiaMa MOmTlUAT 44 lamMs aitl 4 IstMaas xTOEFWNI nam 58e Jaargang Maandag 23 Juni 19ftl GOIPHE COllANT 2Sri© Q ws exL d Tr©rt©3 a ti©Tol©La voor O o u aet © an Oï ©tx©lc©33u BEHALVE 2QN EN FEESTDAGE N mOKOMDIN KlIWDntLIHaiHi 1 4 n aU f UI stks ih I aaw lb4K Op da vaorpatiaa H koer Oawoaa sdvartaiitife aa laiasnalia BSdadasUiaaa kt ewtaat H4 Msr sndiieaardaa prVi Groela IsHan raadaa wiidai bankail aaar plaatmlnta AttrartaBtlla taaaaa nnliB la iaalka dote li u ii te i k i iai it VMi s Ms i Mai dalana Advartaatlabiuaau n maa AfiMaa VERSCHIJNT DAGELIJKS ABOWNmimiTSPMl g iHT kwartaal f i m fa mA 2 at mrt Z daphlaj par kwartaal ƒ par waak IT ent oml wan ila b or ii pn looper na iadt Fran par post per kwartaal I 1 1 met ZonlaOblad ƒ Abonasanntan word i dataigka aaaKSamea aan Ma Bnani MABR 11 SOimA bü pozo afontao óm boekhandal ea Ia poatkantorta ADVBIITBNTISPBUS Uit Gouda ea eroitraksa batoolaads tot daa bolorgkriaf h 1 B M al ƒ aU ite rimaar JO Vaa buita Soada aa da basorabten 1 inatia IM alkaraKelioMr f m Aitraitaatiia vaa poUJaki vatnakaMik badaa im at p r mei Advtrtanfi a ia kat flifrlniii ai 20 to ah op dal prija Radaetiai Talef Intero 545 Aibalinatratia TtM laMra 83 Bureaut MARKT 31 GOUDA De Vredesvoorwaardem Bm llalionaltt Vorgadering naoinft liet vardrag aan H t niaawe miaislaria Hat antaraardi Harzlanlflf nmn hat vardi ag aa taraa Jaar gavraagd Da rada nmn Bauar duitaoiia aarlagaaehapan tot aiakan gabraoht Dm Alandaaiiaadana ONS OVERZICHT benid bet vredesverdrag te onder t wd t aaaa zonder echter daanuede te erkennen dat het Dultsche volk aanat iter van de oorlog ia en z nuler de veririichtinc tot uitlevaring volgens de artikialon 227 en 230 va het vredenardrac op sidi te Duitsch wi legt verder de meest mog M be nadruk op de verklaring dat artikel 231 van het verdrag dat vas Duitschland eibch te mk m m dat het dea aanstochter van den oorioff Is geweast niet kan aanvaarden a niet do o r tfn oudertaa koning dekt paaniit voigt aonder mair dat D u i t s c hland ook hel tan laste g elegdc dat uit daia aan Duitseh land to g aehr Tan schuld als a n t i cfatar van datt oorlog sou voortvloeien ui a t kan erkennan Evenmin kan een Duitscher het met z n waardlgihead en eer overeeolu engen d artikelen 227 tot 230teerkeiin e n en uit te voeren waann van Duitschland wordt geëdacht personen die tot het Duiftache volk behooreA aan de geallleeide en geaseooieerde moge3 ed i uit te Ivveren om terecht te ataaa Verder protesteert de regeo ring met bealiitbaid tegen het afnemen van het gaheele Dultsche koloniale bezit De regeerlnf der Daltsche repuUiek neemt aan dat de geaUieerde en geasfioc eerde mogendheden het gc enscht achten dat zIj openlijk heeft geqrroken ZiJ fc looft onder verw zin naar den d angtuestand waarin de eJachen der geallieerdm het Ihutsche volk heb M gebracht en aicii beroe ende op de uitdrukkelijke toezegging der geallieerde en geasaocleerde regeerin gen op 16 Jum 1919 i wechtagd te sijn bet v gend billtjk verzoek tot de flM Mi a iMraitaiHhrnadwdhadeA te nchten in de verwaobttea dat de geallu eerde en geassocieerde rcveerbigan de volgende verklanng als weaenli k bestanddeel van het verdrag zullen aanzien Binnen twee Jaar te rekeneA van af den datum der oaderteekeninc van het verdrag X uUen de geallieerde en geassocieerde regestlngen het huidlga verdrag aan den hoogen Raad der mogendheden sooala diie door den Volkenbond volgens artikel 4 is ingesteld ter onderzoek voorleggen Voor dezen hoog n Raad zuUin de Dultadie gevolmachtigden dezelfde rechten en voorrechten genieten als de vertegenwoordigcs der andere mogendheden vao den thans bestaanden raad Deze mad sal over de voorwaarden van het huidige verdrag bedlaüen dat het zelfbeechikkinguecht van hst I utsche volk t kort doet evoiats over de bepalingen waardoor de vr e en gelUkbsrechtigde economiac e ooMkkeling belemmerd wordt De reyeerlng der Duitsdie rapt lA geeft Meronder de in het sehriJveii van 16 Juni 1919 geëlsi te verklaring van haar in ttbemm nr in den rolgendtfi vonn De receerlng der Dultsche republlak Is gawieiitlg angnmeatee aan dia ftaa r ratandif menach vericeafd kan altliügia De xitUiw va de Nationale Vemraderlngt waUce gielerw te Weunar plaa tB had m waarin tot teekening van het v rdn werj besloten heeft hiatoiasohe beteekenls Terslond na de opening van da tlttinji aam de lUeuwv mli rter p real d ent Bèuaf het woord en zei De R ksprealdent heeft mij met de vorming vsq het meuwo kabinet betast Ik wenach den heen raanden nunlsten en met najne den minister pa aldait Schaidemann daidt te zffffen voor iam opottwtiad wer ken Desa dudt geiUlt ook het o k der vredax detegaUe Het kaMneit la afgetreden daar g e n eïnageEindheid meer bestond tegenover het ons voorgelegde vredesverdrag De meenmgen waren echter niet gescheiden volg iia de partijen maar naar het verantwoorttetyJdteidsg nroel der afaonderiyke mmlsters Do acheidli rftiijn liq midden door dt gelederen t er regeei ngstpartljen Onedndiff zwaar viel ons allen het bafituit deel uit te maken van de nieuwe regeering wier eerste taak het moet lUn den onrechtvaardigen vrede te sluiten De nood van land en volk heeft m zamen gebracht WU mochten onxe medewerking niet wedgeren wMden w niet bet gevaar loopen DoltHhlaad aan een regcerlncloosan cha a over te laten WfJ rtaan hier niet uit partQbeianr en nog minder uit eerzucht WU staan h er uit pliehtagevoel In het bewus xijn dat het onxe idieht Ia ta redden wat noff te rsddsn valt Dat de Duitsehe democratiacho party g meend heeft deelname aan de regeer n t niet in overaenstentnung te kunnen brengen mat houding dar meerderheid barer leden betreuren ten setrata Dé ragaaring waarvan ik da acr héb voorsitter ta z n bestaat uit centrum an a e laaldamocra ten Het program van het nieuwe kabinet s t hetzelfde blfjven als dat van de rcgdering SchcdtSemaon Vervolgens doet de minister president m ded eling van de amcnstelllns van h t kabinet Bfj het noemen van Erxberger als minister van financiën wordt van rtetiterzljde geroepen Ahal beantwoord doo het geroep istiltet alt de r vaa h Oentrum Spr dronff erop aan de vraag aannenisn of welkeren niet tot een par ijzaak te maken H ging voort Wie xich enablg met de vraag teelunen of niet i eekenen heeft beziggehouden weet zeer go hoe moelijk de besluauHT i Belde partyen Deze pocingen tjjn afgestuit op het hardnekkig vaaüiouden aan de vredoavoorwa rden De verstrekkende tegenvooratelleo t Duitedie regeering vonden slechts op mVe Ie punten tegemoetkoming Het Duitsditf volk wil echter niet de hervatting van den Moedigen oorlog Het wil een oprechten ea duurzamen vrede De Dultsche ree ei ng heeft ujt de in het Oosten af t stane ge bieden bartstochteiykie veridaringen der bevolking onlvan ren dat ajj tich met alle middelen tegen afstand van dem gebieden zou verdedigtn De regvenng ziet uch daarom gouwdzaakt alle verantwoordelijkheid van even tueele moeiltikhedeit dte uit tegensrtood der bevolking tegen haar afscheddii van Duitschland aouden kunnen volgen van de hand te w jxen Wanneer de regewlng der Dultsche repuUiek toch berdd Is de eischen der geallieerden onder het Tégtad voorbeihoud te onderteekenen dan geschiedt dit niet uit V r ge wiL jpe x g rlnc varkla r t pU ktJtff dat liaar o id5 aldus moet mwSh opgevat datztjvoorhet geweld w iJ k t om het lijdende Duiitsche volk efn nieuwen oorlog verseheuring van lün nationale eraiheul toenemende hongersnood voor vrouwen kinderen en onbanahartig vastJuMiden der krijigagevangenen te besparen Het Dultsche volk verwacht dat alle Dultsche kryigggevangenen n uviele Z vangenen van 1 Juli af zonder ooderb elong en hmnen een korten term in zullen worden teruggegeven De DuitB4 he regeennff verplicht zich de aar opgelegde voorwaarden na t komen Zy wil zjch echter in dit plechtige oogenblak met niets ontziende duidelijkheid uiten oói iedwe verden dn g van onoprechtheod van te voren te ontwa enaD De voorwaarden gaan Duitscihland s prpstatiev r mogen te De tyd voor overwegiiv Is voortMI Bat uur van handelen is asjMte tx okea en daarmse het oor der vemnttwoerdatykhaid Da verantwooïidedykheld wordt mada ga dr afaa door lader van u Da nftttim 1 w acÉ volkomen van bewust dat da goadfcartac van uw meerdeilMid haar last wei Taar tn deniAcraUaelien zin kan verlichtaa daar aU volgens da parleoMntaire grou d wal haadalt maar s weet evenzeer dat a adanka het vertrouwen van het parlaaunAt voor volk en geschiedenis alteen vrl ultfaat van dtfn toeetand en berwnst van haar varantnoordelijkheld zender de stemnUng B m de partijen naar de oogen te tien Wy b MQ ia desen sin te hebben ondtrsoeht en be st rakanliNr houdend me d huldiga omatróMfhaden n de toekooat van ons voUt Hoe toder van om ook tsfanover da maf staat ién x jn wQ allen ia da kraehtlye varoorddaliag vaa het V rfdai verdrag dat w9 onder onfehoordan dwaaff moeten teakanan Toen wil voor hai eeawt hat onHnny la zon klonk uit het geh eie volk als oH Ma mon t protest elt vrelgeHiv WU hebben t nvoorfftcllfD gadaaa ai wilden offers brengen tooals nooit door aaa ander volk x n gebracht De uitwetfelnf lexer proteate en van onxe ber d llUgha a tot hers l welke veel venier ging dan bt iijk wa vensonk tegenover het gahaal la He niet De eonceesies werden mrg ais t d va badxaigiwirM u baaehlmplBc Maatdacavond zal rfe odrtog opdeuw hagiaaai Hanneer ni t ons Ja wordt gagavan Da opmaraeh waarvoor ieder moordw rkta gereed staat aal bagtmnsn t ran het wa rlooze vo dat aleehts tw e geboden kenti herstel in h t buiteatand en verxakarlav van de vrUfaeld ia het hlnnenlaad In dit uur van beslislaf ovar levsn en dood onder bedrelgfaif vaa daa opmarsch protastaer Ik voer da laatsi maal laaaavrU Dnitacl land tegan deasn hoon van hot lelfbsaehik klngiirecht tegen de vernietiging van kal Dultsche volk tegen de e nieuwe bedreifinf van den wereldvrede Wi Inn zich oog dwnocraa 4f aoelaaU lemocraat noemen tonder i atem i e g aa deze uitbultintr te verheffen Wie kan xlek noff pacifist noemen onder tot hat laatat teffen dit verdrag te strijdah Geen otidef teekening ia in staat dit protast dat wf voor de gedode toekomst latea geldan a fa kracht 1 ontnamen De altlngan vui de voormaonen uit da Nationale Vergadering laten geen twtJfe dat de mindei aul de toekomst van ons volk door ds onderteekenlng erwKlgar tn gavaar acht dan door weigering W fg f tt sou editer h wrdrag niat uit de waretd arukt Zij s ond mH op H t bloed steeg baMT naar bet ge4ait haar hart lop Zii verkeerde ia grenzcAooze verwarring Zij düe noot te4 tuavehen zien en Haar vader bad gevoeld die steeds volle oor schuldige wavheid had kunnen tooa a n niets dan waarheid van hem vernomen had die niet In staat tou sljo gewwst oOi maar den kMasten Iwiffen over baar tippen te brengen ww nu een en al t u gen Hee was ziJ tod In deaoo januntrlijken toestand gekomen f Het was niet alleen het stilhouden Ditt sij 4kA blij en onaohuldiff toonde en in het diepst barer zM oiet vroolijk en ooaciiutdL was maar vol velangen naa een meiw4A aao tvien haar geheele bart bing wlan lij met tiohaam en ziel toebi iooTde en aanwlen nii mand meer daoht fl t versvljgien vsn baar QJdw zou zij dapper hebben willen dragen en zij droey het iAppet tan zonder klacdit t at waa bet nieti Iets andere leta dat haar gehe onbQgriJI lijk waa ieto oi D n tbaan li toMoihen hem en haar Ëen vermoeden koo don kereogstlg dat tegenover dat varmoedMt de dood aile versob kkig vertoÉT d t zlJ bet aief langer uUfefeld la de nabUh van haar vader en ilj In een andere kamer zich bevend tegen een gordijn vlijde en ia bet donker staarde En la xidk sml verstijving bleef sljlaog aan bet na ataaa terwijl haar vadn in d nsMte kaaer op o iwar Uap Het waa be MiCÉt ale wel la moada Amii dea motfftti tm den doop ni vrouw Afarensee UJ Üaar naa Itwun vdtoi b i iMi cwak VoorMwca sen n ook m fwiv liiajuidDe wijdde zich ij rlg aan de van de wcreldvervreemde rrouw xooais sij mevroui Akreonv noemde lleale gedurende het bexoek van lUthklde Swensen btj de En deze twee vrouwen letdAen de onacbuk re Bievrouw Altfenaee in iMUerlel dhtgen bi waarover zij lOoh mmÏI had bekommerd Ook voor de bwHandnUna vao baar man kvew xij etreai vootaotultMu Ja beale tante xe Uatfaikte ts en btar ata u ooro Hitinriob ook In alle dingen laai begaan boe kunt u daei ent roeden iavlo d van de doctoren verwaefat n Als hij lost beelt dagen an In bed te hagen dan laai u hem nisttgik Ken wU hij niet eten daa laat u ham zoo veri ol zoo welnlt Maa ala by wlli bevaU bet Iwm sOMla ui aMa aMsr la doen da i dMkS n ar alal aaa bsa aaa satMB Vartalt s mij im I H da JWfcte upvMtiag van het huwiflljk r Maar tot heil vati Helnricli AltfniMomaakte mevrouw Ahrt teee an het bt hMr opgewü te seUbewanitxiJn geen ga tkuUt Zij zou workeèiJÜ niet bpbiien boe zij dat bad m mm gen De dekter kwam In dexeo tijd g av M eiken dag Wj Bebweh AhrmuMw dtexioli iiniflT nU4 heratellen kou vacf xij n groota zwakt Er haijdm xl veel vo aobijBsaIrii voorgedaan die lenwod met ev aatr ring oa nruH souden hebbm gemaakt Mftar mevrouw AhretHK e had altijd x a r luklrig gHt t vorn haar taehte tew per oon iJkh ll waa b4 t ongehik altijd tan WfW4 kMi sDodat tij xijn aaonlUJa a Un xoorbodm niet bad leeran keottea Wf l werd xkj mt n daa door bet uknrlljfc wi haar ma VeraobrUt de In hMoof toepende xwakto de aSUe stemntng da iH tent wone teerbitd ta xijn gevoalwlda S eft maar tê traentlK sij xkA aij vaa todi altijd soo n goed maaKh en bad Rwwda xlja eigen galaebteni ntta msaaefaea talen bet boald lleht haogaa ab wft hij met opgeetaan en boaioot ook te Uijven ll èn totdat bij sldb veerkrachtiger zoü boeien De dwter kwam Op mevrouw Afamasee maakte het een gerustatellenden indruk dat deze Keroemde profeseon den toeetMd van baar man vobrtrekt niet bedenkeUjk vond Goddank zei zij bfj fiebself falj vindt het niet ernstig Zij da altijd gezonde Tou w had van zlekea geea goede voorMetling zij waa aao het eeuwig uk elMi van haar man gewoon dn km ondanKe haar innige oedbaU de verSeaking niet van zlaïi xeUen dat menMben die ajtijd wat schelen allerM lobeedlngen bej ben Voorlooplg maakte zij sleb niet buitengewoon bezorgd atedua u ea dan zoMla reeda eetaaaal sexefd i Iron het dof tot luu door dat de reia baar man geen goed had gadaaa Aan de terugirela kon niet gedaefit jtbrden voor dBit wivkelijk de gevolgen van de bebandokng door den b roemdea arta duideUjk merkbaar zouden sljn D fokter bkHl ook sfpt ge ottw ata h bevet vaa HWnrteh Abreoeee e da iinen den sorgwekkeuden Iniatainl vaa Kljn liekle vilde vervwijgen fthrwMWa bang voor de kunstmatig o myAtj m oiMovin voeir de mtbafattnaw v wmitatmoea HM sfjoer v vi voor da aaliga aagaa vaa CMMtaa Over de Ajreoaee e seid men teffon de llenneberg 4 o ecal lm aaagwaaaate o men betreurde bet leet dal d heer Ahrflusee steedtf HjdMid was en geen deel aan fo gcectilgbeid kon hebben Zijn vtouw en doobter woonm aUer hart De Uoude mevrouw Ahrcnsee met I aar kalioe f liJkmaKige msader van optreden ea kn zane wljxe van sjpreften viel bij leder in lea smaak Zij had ondank haar volle krAohtlge cwtalt 4ets bulpelooa bwcbermingxoekenda in aaaz doen ea laton Beaoharmliif m eea aaksre voogdijAJhap nad HJ fattedsn U tew ainlii Haiuida Bvea