Goudsche Courant, maandag 23 juni 1919

Pe tet xittken gebrachU Pultache clMpea BËRUJN 23 Juni Naiu aanleiding van het bericht uit Engeland omtrent het doen zinken der DultDche schepen door de Duitacbe bemannmgen zegt deBerlinerZgitang a Mlttgg dat de Puitaohe gebeden toen gij qaar Engeland voeren meenden dit hun schepen aan het vaderland gouden worden teruggegeven Toen aehreef de nmriue medewerker van de Tim ea dat de Kngelache zeelieden nimmer honiie schepen zouden hebben uitireleverd Dat zelfde standpunt nu hebben de Du DChe zeelieden ingenomen door hunne schepen te vernietigen toen iÜ begrepen dat deie oi heiToeptitffc voor Duitflchland verloren waren Del liKltLftlN 3B JtMW Hat fierUaer Ta geUMl maakt de volg i P vau dea na JiwÜUe Wollgattf lletne i Aki FWl iiiHoiil inir trtiT van JiiMttie kan ik dniiK g jk mijn tocwteuauiog geren dtenaer iiilju oviTitttgtug bet dnde v o Vrutean bttfificfnt Nadat ik in opdraoht rma é lüjiuKTt geefing tt vaa de Pruiahnhe ieK ri w de hewonertf van Opper aUealgnR ie hcvoikhig in MsoMl Uigst jCaalg Tg i B Danlstg beb venakMrd dat vij btH nlM zouden opgevvn dat d Biyemg liiMi nirt xou lostaMn aaa ntaaand Dl tiewi gm vd6r di en vrede to aija Ue gehsfle vrtdetmmli rhandeMngea eedea tui eiccbtf waar b b litken gebad walenen nenme vsAt ttmloten had I volharden 7 o0ah Ik iken velm eo velee eaUaa aoo nog na h t InHett ven den viede donken Pe Rijkskolcndiatributle bUUft Men mint on H uitdun Haag Van bevoegde zUde wordt mede M Old dat nr ampele overweging bealotöt U de ruKitkolendistnbutie te handhaven Opheffing zou onder de huldiin om taiidig iedei zeker prijaatugin van de nliiabrandkolen ten gevolge hebt en In het belang eener behoorluke bevoorrading worét het noodzakelijk geacht bü voldoende bergruimte thans reeds don wintervoOrraad in te slaan PrOsverlaginT is ufttresloten Turf zal vanaf l JuK In den vtijen handel verkrugbaur zün en door de verveiiers tegen hun door het Rijk gegarandeerde prOzen worden verkocht Pokken Men meldt uit IJmuiden Het s s Jan Pietersz Coen van de Maatachiq PU Nederland kwam Zondagmiddag toti n drie uur te Ijmu den viin Indlè binnen met de quarantalnevlag In top Naar we vei namen is aan boord een Imnenjuffrouw overleden onder verschtjnaelen van pokken Het stoomschip werd bÜ aankomst daarom in observatie gehouden Aan boord l evindt zich een groot aantal paKsagiers Te half zeven Is het aehip in quarantaine naar Amsterdam opgestoomd waar het voorloopig in observatie blijft De passagiers sullen zoolahg aan uoonl moeten bJuven OUDKWATEB KAASMARKT aS Juni 191 i partijen 2476 stuks 1237 ICO PrUs Ie kwaliteU ƒ 74 77 ae kw ƒ 0 7S lel puhvk Weerbericht IjUitM 4aiilV 756 11 t fltaa ViYWMhtliiir tot dra volf ndeii ÓÊ0 Mi Mt r Ilj4i4ljk witM KI wliHl uil w l lljk riMiOimia h w IU tMnilriini Nnuirai U t k f OEVRAAOD pw 1 Juli Eemeuliileeriie taner met Tolkdlg ptoiiaii is Rri Ten ondM No 286S nkii h t Barwo Oqpdicha Cannnt Mukt SI Netta Jaffroow h b b h k yntgl Toor 1 Jali riucht Zit Slaapkamer nut vollcillf pcntioa Bri v n nixt apgin Tta prti indar No 2861 Barmo OoadMSha Coonak U rkt 81 ld faelpvn E ft oniUelLti a k rt ttitf t l T o OBA iJa yo Ons tac ttat nd ia c 1 ok o Een middel UA 9tntT beataat niet Het wtaeéng cif ffMft oaa eeht r mk hon vaj dai wij oob niet laten ontnemen Ik dmk aan de heri a e totMCffinf der Entente In bet roaniomndam van 16 Juni dat banleninc tu h = verdraff nu t4jd tot d kan plat heiibeti en dat bet verdric aan de nieuwe rei uNdincen lean worden aim gaiMMl Dat ie e n der weinige WO OTdtta di iBli tT rdr d ra It van rrede ad iu n Namena d rereeriotrer fciaar ik dat U rekeninff houdecid mat ei deae otavtandigliedett en met ToorbHioad betreffeode de rattfieecri door da Nationale V aig deniiff beeloten he lt lt it verdraff te doen ondert e kenen dat zii deze voknadit geeft terwt bU den vijand onomwondea rerklaazt geen mik en geen der gealUewde n geaaaoetevrde mogendheden kunnen ran bat Duitadie volk etacfaw een vrede uit in Beriyke overtdging goed te keuren waar14 xonder dat de beroUdng gefioord Ie rende ladCi n n h t rijk worden afgeecheU den de DOiteche aouTereiniteit voortdurend wurdt gaKhondan en het Duitoebe volk ondragciüke eeooomieche en finaneieete laaten word opgelegd Ata si todi uier voorbefaoud onderteekent wjjat kU ar op dat liJ Toor het genrold wi kt VerrolgMU doet de miniater prerildmt na dere mededeeling over het gemaakte voorbehoud welkie mededeelingeo bijna woord li k overeawienimen met den tdort der nota 4e VenMuUea door den geiant von Ha net aan de vredaacoofwenUe toe aonden n die nM hieHxnren vindt Bauar bealuit dan mat de volgende woor den hUc ben thans aan bet einde ven mijn uiteenxetUng gekomen Wie over de duie re etoode in het leven van het Duitecbe volk moet preken ia bijna iMng voor het vcrwiH dat hiJ d dingen te gunetjg voor UM Maar ik ben r van o vertuigd dat n de Duitvdie refmbUek niemand zUn ambt of bedrijf ui kuuwn uitoaAanm of in bet politieke of wetcoiwhaoipelijke leven meer een hand sou kunnen utl teken ala hij niet meer In het I udtflche volk geloofdei Wij ataan voor aren w art id voor vreemda rekening zooaJs nünnner een ovlk vóór ons Wü hebban voor onze kinderen en Ueinkin deren slechte Dwteohland bijeen te houden voor zoover het ofui graten is Wij moeten in deacen sbn nmaJen tijd de orde en de regalen voor de nieuwe vrijheid veruke ran indachtig aan een ver ü getrouw tot an da greoien van ons kunnen vaat beaMe om in het gemeenschappedilk noodlot van Duitschland bijeen t blijven in alle kringen becieJd door den Lust tot ai Mdd ui in het bewustzijn dat uit dit uur og een toekomst voor tKhitschland groeit Er beetaan geen wonderen e geen aprookjes voor de gen üng van ean Volle 21elfs een weredd J evolutie kan de iJekt niet geneoen waanaan wU wegkwijnen aiechta de ren utie van one moreel bewust sijn zal uit den nacht en de duitslenAij nog en betere toekomst winnen brengen Na lis m t liani do aociattl dctnocraat Loebe het woord om d4 instnmnilng zijner fraiBtl inet de ondortoekeaAogven Bet verdrag te reohtvnardlgen Hij aohiiderde vorwlgons wat gsbeuren xoii Indi n de ooriog opnieuw zou begtar n n en baatoot met de woordiaai det DkilMuh vtolk wU niet meer gevïowd wos d Mi inoor wil in de gaheele w tfeld door vpienllMi worden gea lA en benitnd Dp OntTum af evaordl Chroeber lae daarop een Icorte verldarlng voor nauM na Kljn parlij Ook li t CoKntniim verldAart lich voor oitdertoelconlng van liet verdrag Sprekor wijat op diie vootdoelen dip het venira onder alle omatandi gheden brengt n l don twutfcoer dar krijg gnvangfwen hM einde van den eoonon Hohen nood de veraekerlng van de rijkm nhtiid De al g vBardi die Sobifter demooraat verklaart dal sederl 13 ttoL toen de NatLovMp Vergadering he4 verdrag onaanoa lijk had genoemd geen varandecdngenzljn aangia Maabt d e een anctuv houdii c der partij z H d n kunnen reobtvaardlgent o HCboon o enkfle punten oonoeeeiea ilJn gfdaan spooiaal wat iMtrelb deyoUuwtemlolng In Opper laal Aan Itot totale Karalt er van bet verdrag is evenwel nteM yerandefd n daaropi IcomC t aan Dedanxwrateo xijn tot év uiterste grcnv van het mogelijke gegaan Zij lumden oohter het vf nlrag nl sondnn vaos4 ehoud goedket rwi Voor de bfoneniandflcbe poliilcK liehoudt do partij na bei uittredm iU ile r4 gt rine zlcb voliedlge vrijheid vsn bendolen voor De Dui w i 4Mdonale algi vaardi gdci graaf Foeadow Deen ook éut sedert l j siv geenf ft itHijltp verandering la de vredeakweNti i ingdrwlm Hij 4coint n ot kracht op t4 g n l u dPMïli tot adecdNi ang vancUo algenveen D dj enatpiiet4 In Dultst Uand ea uoenHp WllKmiV veertien pubten da duletcre punten van het Dultaehe volk HIJ hoDpt op de etra der goden die 00a op dn Eoteote Ml neerkomen en slet in bet vt Tdbsf den dood van b H DuliBCfie volk waarop eobter de opKtMuttng aal volgen Daarop geeft Dauer een icorte n ttek op betijen Pomdovakl becA gezefd Over de gevarent nur de PuitH minderheden in b t buitenland lij verickart dat in het vr deeverdyag voor aJJe nattooale mlnderbedm voldoende beaohermli Maaatregelen zlja geooiinen De onaf aokeUJke ateevaardigde Uaaae verklaaft zich voor oudectoakMdog van het verdrag Hij vak hevig de regeeriiw aan die eera thana tot aanneming oereid if terwijl fij M voren Amt haar lock nii t t hanilha c k onaaoocknelijla den tooMtaod oor Dultscltland èecbt onooodlg movllijk beeft gemaakt Hauer r lttvaacdigde hienp de l ilscfae vredenpoutidc mei da yenUarlngi dat man den tegRiMander wlen men leta wil atdwlngcyt niet vooral kou mededeeien dat mm he4 vT 4o0verdrag tooh sou slikken Nadat nog Kahle Dulteohe volkapsrtij i l denufUdeu fee t beeft guspn k a ala iXMedofTHki wmdb bet debet seeloten Htn voorfltel waurUj de Nationale Vergadering met do ondertieekeiriDg ixHtemt wordt hierop aangenomen Vóór stenaktf de Kéaal leniacmtfln Ct Mruia onafbankeJilkin 1 de mioderh44d dor democrateu l gon de meerderiwid der desoooirateo dr L aUitoh ation partij en deDukache o epartij ï ti motu van veoirouwen in de regeeriag wfrd mH 256 tegen 6Ö Mcnunen oaa nomoD Do bemanningen der Dulteche aobepMi die m KngiBiand viraren opgelc badden vooriiareidAeden guttraOen om de Duksobe HChopri vandaag ab do vrede gcteekend OU zijn tot zinien te breugm daar de Kd pii dan Alle g n4 ra ecde Duftiolie elsgMbepen en i isgkTui e r4 te Sharpa F low zijn gOKonken mii ulraond ing van bet idagacliip Baden Vijf Kohte ktuSftem sijn geKonicen de drje overijge zijn door etoepIjooien omlioog gezet ty torpttictootja re jjn omlioog 0nzet vier s ijn drijvend goblpvcn de re I0 gmonlUn De Dtiiiteehe vioi adndraAl en de maeate Duliaohi rK van de sohepen bevinden uch in liiM htoni t op Engefeohe schepen Enkele Hoherpubooten wetgemlen aan de hun f g4 vfvi orders te voMoon waarop er op gtvcltou w vd en enkele I u it8i ii r8 g doul n gewond wMden OrereenicomiKig dfl l t pajingcn van d n wapensdlstaodf wariin In Hchcp n op iegd met txM kleine I iiitwhe iMnanntng voor hel onderhoud D ZwL eclH cili f regeeriiig hoeft liaar gezaïiït 1 1 iletsin ora ïaar knfiwoord laten overiiandigen op de nota van do Flnsche rigptirng in dit aniwocrd wordK op den vooigrond ges id dat voOr iZwedea de kern van éc AlandHlcwenda Ugt in den r ï ihasrd gea op de begfciflolen vanJwt tii t MVici kkli igacf M der vvUceren gejfrondcn riwh van de bovolklng om zi U haar o te raogen bepalea Zweden aoht hH daarom otiknogeiljk hei voordel van KinLajid aan Ia namen om onderliandellngeii Ic opwum alleen ov de militaire pojlüdi van Zn uden op Aland Hot onderdnikicfML van den wensch der bevolking van lUi elViivden ziou fKoreod kunnen werfei oj do vrlendHOhaippelijk © iatniem lverking van Zwmdeo on naland Zweden lioiidi BUrTBNLANDdOH NlSIfWa BSEXIU Ar fdeff moeMiJkheden in B e t g 10 I voorzitter en aeoratari der nettonale veroenlging van het pereoneel bij spoor pOHl tolegraaf en mocHne van den staat icijn Zaterdagmiddag door Renkin fasijn nk portnuent omvanKcni De voomaKunsie ooftZTiek va kei drclgond oontllot is de indi lng van bet vooretel ia zake den r hi toeeiiliidr van iKt personeel dat naar de mecnlng der arl eidem de vrijheid van vakvereonigfcig dreigt te vemletijpen Aan deze aigemeene oomak heoiu zich ren bi ndora nlech der uuUrozm In ataatadJenf t Itecdn zouden de warenden van twee HojgtoKbe po tboot4w de staking te l avcr Jiet ben uitgeroepen Zondag zou te i OMie oen ergaderIngi zijn waar ile inti istw twee vertegenwoonUgorö zou l oenziuHl n d4e zlo i rechitMreeks met oe ffcrtogeim oordügcre van het pereoneer hi vcrbiniiihg zoudpn atcilen ten einde ten grondHte i oor overeencttemming te zoe Nieuwe ogamena vereisont Do B Jgieehq Ki geerii heeft besloten ar tO00 geMgsctiriftea uHgereikt joor de ooniiiiiHi M Ka door buMchenkomtH G r üoparaüfdbsctift be tuundiohamen geditronde l n oo lY g waren samengeNitabl vaa nul ffli gpener waard te Vfrklnreo ZIJ dl 2iil1 4 diploqia H hebl en verwtH en en die tot ondprwiJzer e8 zijn aangfwt sullen vich opnifuw blJ egedmagi gm ormde c a jiHniooipniifiaiw lcn nl taan te nitHdutx Ëen gewoon uitstel zal inn worden erleend Ze blijven intumuhen in unoue Il Pt Belgisch Koning8p ar naar Amerika Naar eon draadioo tel g am uit Bruswl nteidit heelt PrertJent Wilson alvorena Oflglfi ie verl ten den kondng r de ko £ iiHiln oftldHel iiltgenoodl In t t v er o Staien t konïen Dl u noodiginif n aant aiird üe overlorht zb4 vprnKKtlnliJk in Sspb mber plaats hfli twn uraicaLAN Kart Radek VrlJdfWoebtend bevatte de Berlhier UfirgeQEeltang het berUM dat de Kua glHehe vofiaioomiNUMtcCs TantmüenJaMMie zaken draadktoa aan Bela Kun venooht bad om aan Kacl Kadek die in beriijnin tuscbiea zit te latt weten dat bij door da Uekrainsehe sovJêtregDeving tot üaar vufftegenwoogdlgjar in Berlijn waa benoeiad eo dat uit wraak voor zijn inhechleuisQuming In OdeiMa DubtKAkera onder wie de PuLoMbe oonsuJ In i Jzekng waren geeteM Van oEfil eGie zijde br dlei uBf f Mide verfloitien dat Uakolski die idahzell xHttzitier van den raad van volkAconmiiaaaritfKn van do Oakraiue noemt d n i ea i dan 12en iiA draadlooae te l raimneo van deaen Inhoud aan de Duitaohe regeerifig heeft gerloht Deze prole teerdn bij den voikeoorofniseoiria vo biütnUand Kihé zaken in Moskou tegen be mAktn van gijzelaars etsohte dat diedadolij k la vrijheid zouden orden gesteld en FBAKKRUK De Fran cbe veestapel j Ui ht oog op don aoMeruitgang van dttit ve siti9 if l in ïVanAcrijlk wejU voK g n t de laatat verenheneu stat iSaken aan mrakHiJk in vindt in Undbouwkrinfjen l et vorltod van invoer van bevroren vïoesch lie i ü tegenkanting n zal men blJ de rPg iring kraobtig op aandringen en and e houding aan te nemen Men beir iiK het rvj ringsbealult dee te sterker 1JI do RTooto étoogte oorzaak te d ftt de prijzen van elaelitvee aanroerkeHjtk zijn gedatad tot zelAs vijfhonderd frwKw per tuk De vooruitizichten van dei Franflt han veestapel worden aldus met dfn dag e1 diter Invoer van bmToren locach acht men in landt ouwkitngien bet voor de hand Nggend redmiddel I v er mi dfcp K r an c hie soldaten JJondordagocHiend Is bn de Franssheivanm de kweetle der vettnM © eoidatM t T i prakei geïbomen Abrajid oni Tstant3leivli re4niriH van oerlog hK i m VM klaard dat ap tiet 00genblilc dar de wapennt ttWand ot ttaiid kwam h aantHl vennfcKe SU OIA fjctlro4 g Dot zijn mannen die bogra ven woidm fiflndcf herkend te zijn ot In l ui0iohland weirdcn ter aarde b iteld z ndor tlat inlWiUngm werden verstrekt of Wd bij ontpiofiingen in stukken werden gesohwird of mannen die nog in levenzijn ImibQ Frankrijk won en om de H n of andere reden niot tn imn land willen lerugkeeren Giilchard lid der Kamer vertelde van een gevan ne te iKhbten gehoord dat 2000 kameraden van hem ita een i Jnin Oostenrijk zouden wotrden gehouden u geeii g 4ege ah9id tot schrijven zouden Itebbeu Een onderzoek zal tteoaangaande nordenl ingesteld BtNNCNLANO De dipliHnatleke vertegenwoordiger vaa Finland De Minister van Buitenlandsché Zaken beeft op 20 deser uit handm van den heer Erik Ehrsirüm ontrangen den geloofsbrief waari ij dese ia geaccrediteerd als diplo matick vertegienwoordiger van Finland biJ de Nederiandaohe Rageeting Hiermede zijn dus in aansluiting aan de reeds ten vorige Jare plaats gehad hebbende erkenning van Finland als KiihankeljJken staat de diplomatieke betrekkingen tusaohen b de landen aangeknoopt Ds zending van een Nederinndsdian ver tegenwoordigar naar Helsingfon ts even ens in voortNnridlog De MMdaoataadspartH I l e heer Abr Staalman voorzitter van de Maddenetandspartij deelt mede dat hij naar aanleiding van het bealirit van dw heer Chr H van der Velden lid dar ïtrw Staten van KoMd HaUnnd als candidaat van de MdddenafeandspartiJ iu die Statan gek aen om toa ta traden tot de reehtaefaa Statenclub een spoed bestuura en leden vergadering lieeft uitgeschreven ter bespreking van de hooding van dit Statenlid f A J C SdM i1 n t De dlreebeur van de Handetavereanlfflng Nederiand JAva te Soerabaja d haar A J C Scheurleer ia plotselüig overl d n Prov Statsa van ZoU BoUaMl Uit een vergalUkSng van da aitwatp4 agrootlag voor IVÏO mat da begrooting vooir het kiopsnda jaar g Qk daas na da ii T0 pende wiJzlglagan walk in d iongita BaJaarszitting xiJn aaiwabracht blijkt dat er voor 1920 totaal meer ta liehtM valt dan la 1910 rand ƒ 86M00 Tot dekking van dit Mioii lal aadnu maal tot vertioogkig na opewtM moatca worden oiaigngaaii Z oor da hsMag mr 8 OMtaa p da monoNDW BEBR QERZON S mm 2854 MOTTUIBAM 8 UITVBRKOOP vennogena n rükainkoms t s nbel ea ting aa doordat 1 opeent meer dan in 191f of da persaneele belasting n op da grondbalaiting gebouwd en ongebouwd wordt gahtv n zal eau meerdere opbraogat var kragen worden van rond ƒ 674 000 Hat is d vmag of da ddddag raada is 1920 van gedeelten dar nadaeUga aatiti vaa 1918 en 1919 waarvoor ƒ 200 000 is uitgfri trokkien ten iriotte wed verwezenlijkt al kunnen wiorden Hei Uykt in edk geval wel z gen Gedep Stat dat asn garinger entienveriiocHpng dan wordt vootgasteid niet verentwoerd zou zjjn De rechtsehs Statiaadah De rechtscha Statenobib in Znid Holiahd baaft naar Het Volk meldt zich tot de aoc dem f raebie gcrwend met de madedealing dat zij bereid ia een zetel in het college van Gedeputearden te laten aan de vrijzinnige groepe en een ztel aan de aoc democraten mits de aoc dem fractie verIdare uch overeenkomstig dea eed of belofte te plaatsen op wettelijk standpunt Namens de S D A F ia medegedeeld dat de fractiie geen nkele uitzonderingspositde kan au zal aanvaarden Onze steenkelenvoocxlMifaig Naar aanleiding vnn een B uteprtelegnun dat berichtte dot Nederlsüöd t Parijs stappen had gedaan in zake onxe steenlmolvooraieodng uit Duütschland h€ ft het Haagsehe Ci rreaipoDdentidtKireau zich om inUchtingen tot het Ministerie van BuitanLandsche Zaken gewend Men deeside daar mede dat bij de studie van het ontwerp vredesverdrsg was gebleken dat over de steeitkoolpraductie van Duitschland zoodanig was beachikt dat voor uitvoer naar Nederland geen hoareelheden meer beschikbaar zoudfin zijn Aangezien bij vroegere beepreldngen met de geassocieerden gehleken was dat het geenszins in hunne bedoeÜing lag Nederland van stoenkooltoevoer uit Duitschland af te snijden zijn de betrokken geassocveerde sutoriteiten op de gev rig en van de bepalingwi van liet vredesveirdrag gewezen en ia haar verzocht zoodanige wijzigingen aan te breng n dat de mogelijkheid van invoer van steenkool uit Pulteohland biyft be TWEEDE KAMEB Wijziging der InvaUditdtawet Bijl de Tweede Kamer is ingekomen een voorsrtal tot wijslging der Invalittiteitawat dat beoogt om te voldoen nam de toeaegg ngen van den voonatter vaa den minlaterraad in Tweede Kamer van 10 Deeami er 1918 Deze somde lioen de volgende punten op 4 a premiies in de invali teataverzekering zullen geheel voor rekening van de werkgevers worden gebracht De arbeiders zullen dua niet alleen krijgen een premievrü ouderdomsrente maar ook ean premievrije invaMditedtsrettte De ouderdonurente zal niet op 70 maar op 65 Jarigen leeft d bigaan terwijl het bedrag van ƒ 2 op ƒ 8 per week zal worden verhoogd Naast de wfiezenrente zal een weduwenrente worden ingevoegd 3 t zoogenaamde herunterkileben zal zoover dit zonder a te ingrijpende wetswijziging geechieden kan voorkomen worden Jn de ouderdonunroorzienittg van nitt riicideni die echter wat hUj economische poeitie betreft met arbeöders ziJn gelijk te steülen zal worden voorzien door de invoering van een vrijwillige verzdeering waarvan de adminiatDnatiekoeten door den Staat zullen worden gedragen terwijl de voor de arbeöders zoo gunstige overgangsbepaling van art S69 der Invaliditeatswet ot op bun toepaeaelijk zal worden verklaard OverU gens zal er naar gestremd worden aan deze vrijwillige verzekering nog and e voordeelen te verianden dan de enkele onder do rcute Omtreirt dit pont n echter de bü erkeningen nog niet ver genoeg gevorderd om daanuntrent thans reeds een meer duidelijke toezegging te Icunnen doen Met het oog op het Tooniemen om de voorgestaLde veranderingen op S Deceipber a ptiactiseh in werking te doen treden s één uitzondering gemaakt op bovengenoemde toezcggdngen Deze uatzonderiag betreft het doen vervallen van de artikelen 128 125 der Invalidit i Bwet Deze artikelen geven voorschriften over het genot dar rante krachtens genoemde wet voor het geval die renten samenloopett met nitkeeringen uit anderen hoofde Als gevolg voMal van de vooratcdlen betreffeaide de weduwenrente en de ouder domsrente moetm de In arÜkel 180 der Invaliditeitawet aangegeren pramiën worden verhoogd twvijl mede het in artikel 20 dier wet b euhlde bedrag der tijdd ke Staatsbijdrage van 10 milUo gulden s jaars nl t toerillBiBd sal zi a Het tiattm voa d i iloiiKHgen advi seur der ItIjkaverzekeringriMuik bevat de gemotiveerde berekeningen van de ver eiechte premiën en de noodlge Staatabüdnu ge Terwijl de premlin met rond U noMten worden verhoogd wordt de ttiass ver eischte Staatsbijdrage zonder infiagr der edmanistratddioeten op ƒ 19 700 000 bera keod Met kihegrip van de admïni str É Ü eheat n wordt daarom ean 7 jaaTli kselt Stante bi ntgs van 21 miUioan TooigeirtekL GeUvsrapaiag Men schrijft alt Aznetenlam aai di M Ort Van betrouwbare z Jde bereikte eaa diMr degen de mededeeUag dat ▼ hand asi de invoeaiig van de Invaliditeitswet zich eenige bedenkelijke staaltje van galdfer püling hebben voorgedaan B J infoimatle bleek ene atdki JoiiC t zijn Zoo had de eomnéMie bdaet met di vooori ereiding der wet iemand in Den Htig beKtemd voor de Ainctie van chef de bnreen van den Baad van Arbeid aldaar op een aanvangsaalaria van f 2fi00 Sr irl echter iemand anders beooemd op aan laris van ƒ 3500 Te Rotterdam werd een eerste i imr bij den Raad van Arbeid op een aanvani B lariB van ƒ 2600 voOdoende geoordeeld doeh in plaata van één werden er vier bt noemd Als djit zoo door mocht gaan dan keg het publiek alweder bemerken hóe de koe ten van dure aoeiale maatr elen uiKlir noodzaak hooger worden opgeveerd Coramiee griffier der Eceeté Kaatt Sollicitanten naar de lietrekkitng van com miesgriffier van de Eerste Kamer der S a CenCreneraal zjjn jhr mr W A Beriaem van Blokland secretarifi van den Hoogen Raad van Adel mr G S Fontein Jhr mr dr W D de Jonge hoofdcommies bü bet Departeonent wn Onderwijs Kunsten sa Wetenschajipen G E Mathon juris dortorandua reserve Ie luitenant by het raiment agers mr W C baron Snouckaert van Schauburg commies biJ het departement van BuitenHandsehe Zaken mr E J Thomeaaen k Thuesink van der Hoop hoolit commies ter provinciale griffie van ZeldHoUand Vrijwillige Midcrdomsve iakeriBg De Rf ering heeft een we stontweip iagediend voor vrüwallige ouderdomsvenekfr ring voor nietjaiheidera Alle pariMun tiisschen 16 en 86 Jaar die zeif of wier eelit genoote niet naar een hooger inkomen das 000 in de Rüksinkiomstenbelasting zijn aangeislagen kunnen zich volgens het refieringsvoorstel verzekeren van de uitkefjpldc van een wekelijksche rente van 3 t rt 6 piU den Adminlstratiekx eten worden door dM Staat gedragen De koateu der renten worden door verzekerden betaald waa ij premdehetaling afhankelijk is van den leeftS waarop de verzekeriiv wordt gedoten Deze verMkéring omvat verder bebaln ouderdomerente een udtkeering van ƒ Ifiö bü overlijden van den verzc cerde nets door dezen een wachttijd van 166 Weken wu vervuld Bijsondere voorzieningen zijn getroffen voor den overgangstijd Het ontwerp onderscheidt daaibü tu sohen peraonen bü inwerktngtredoi met 6fi jaar en ouder en personen tusschen 85 eiT e Jaar oud D t a B bedaddM waaAMk WKderom ukdeschedden naar gelaang zQ il of niet onder de verplichte invalidlteite en ouderdomsverzekering vallen Degmen die hij de inwerkingtreding reeds Ö6 Jaren of ouder zijn krijgen sanapraak op eene kottSk looze ouderdomerente van 3 gulden per week Wordt dese overgangsb aHng aanvaard dan zullen naar berekening naast op dit oogenUik aanwezLge 110 000 rentetrekkers krachtene artikelen 869 en 370 Invaliditeitswet nog rond 222 000 personen il genot van rente van eenzelfde bedrag ke komen De contante waarde der aan al dit personen toe te kernnen koetebwze restV wordt op Tood f 818 mdUioen becijferd De regeering net uitvoerig uiteen waiok oon zij voor de oploesoog van het vraagitnk der ouderdomeverzekering van niet aitei ders den weg der vrijwillige in i aais van verplichte verzekering koos en ziJ maicht zoo eeQJgBzans mogeljjk de voorgestelde rf gelang tegelijk met de verplichte invaliditeitsverzekering op 31 Deeenüier 1919 int werking te do en treden De kaashandel Men Bohrtjft uit Hoorn aan de N Crt Beetonden bij alle kaaehandelarea die stt bijna vijf jaren onder den druk van vef t sohillende bureau s hebben moet werk of tot nietsdoen gedwongen waren wetens verboden uitvoer de hoop dat zij eindfiijk weer eens met hun vroegere relaties m Verbinding zouden kunnen komen tot heden is die hoop niet verwezenlijkt Steeds nog zijn de grenzen gesloten Wel is sedert 22 M i de binnenUndaebe kaashandel vrjj maar de productie is veel grooter dan wat liet binnenliad Modig heeft Nu schijnt het de bedoeling der tegefr ring te ziJn alleen kaas uit te voerenj dje voorzien is van het rijkameak Tot export zal eerst dan toeetemmiif worden gegeven wanneer de gecontroleerd Itaas op de markt ie gekomen Maar kt z nog wel eenugen tiJd duren Het menwe merk dat op casieine plaatjee wordt aangebracht wordt op de kaas bevestigd tisdeze voor de eerste maal in den kaaslupg t Maar daarna moeten nog 4 k 6 weken verkMpen alvorens de kaas maiktrÜP is Dua al zou men morgen beginnen t merken dan aou het toch nog i k 9 weiiWduren alvorene de gemeikte kaas verzoftden kan worden Miaar mm kan nog niet met bet meikl beginnen omdat de daartoe b noodigde machine niet in one land te maken is en u Duitschland schijnt te moeteft komen De exportiiandel staat dus geheel ftil Maar de wgeerii heeft zelf dea nitwiff ter hsnd gegnomen met voorixiJgaaa van de erlcende exporteurs ZÜ heeft tot 11 Jun een inadiriJving opend voor iedereen Nederiander of j harokilatr öf niet e i ea pexttf iH riagakaaa wa 2000 ten Sum kMi ipntMtJk beetepsd evreeiK voor de binomlandeebe dt blfaDti éoA wordt nn g T4 voor het biutenland Ook kwamen hJf jiei$m naar Nederland om te traditen van deae inechrijvuig gebruik te maken Dit alles met voorhijgaan nu den HollaacbKben faandsl dic mi overstelpt wordt met vragen u t het buitenland hoe het toeh komti dat de h andetoe r s geen kaas aaahladea terwijl de Nedetiandsche regeatdag dit weldoet Erkende haadeiaien bigaaehreren fcaw handelaren die Iwn garaaMe habhen me ten storten worden door deze maarregelen buitengewxxMi getrof flen vooral ook omdat door een overeenkomst met Be ë dit land geeo invoer door Hollandsche hamMarsn toeatond van kaas van bovenbedoelde ia KUiriJving doch alleen voor de kaaa waarop door Belg i was ingeachiareo Ook zal met totale uitsluiting van den kenden handel een zeer belangrijke partQ kaas naar Italië worden vetxonden Waar moet het naar toe als men op deze nfijze doorgaat t In andere kaaspmdaeeerende landen zit men niet stil Het is bekend dat belangr ke part4jen worden ingevoerd terwijl vroeger mze kaaa gevraagd werd Het nieuwe uit Duitschland te verwachten merit plaatje zal onmogelijk onzen handel kunnen redden Zoo spoedig moge k moet den exporteurs gelegenheid worden gegeven da oude relaties waarvoor iaren gewerkt is te hervatten Van de N U Af en van drie of vier andere toegevoegde boatellilngen die men nog tseds bureau s noemt komen steeds meer ingewikkelde beptLUngen en voorschriften t Is de taak der regeering dat ze aan dit alles een ednde maakt teneinde de vroeger bloeiende kaasexport ten apoedlgste in vrije en normale benen te leidesL Sdicndiag van het t egraafgeh m Volgenfl de M Ort is te aÖraven hage gearreateerd oen telegrailst die in strijd niBb zijn tuabtseed etschriften van re goering 4tel granunen de toeitfHnen aan onbovoegdeo Het werd roed eenïgon tijd verinoed dat ven zekere regaertngMektg rammeni alffObrUlen werden genomen met het doei dezp ia handm Ie sp en van onbovoe dpn Het viel echter zeer moeilijk uU te maken wie zich hieraan nchuldlg maakte Ton eloWe lieeït de recherche echter gemf ad da daders op het Rpoor te zijn en m toen hfter bleek dat zelfs Dn de kidndren dor teiogirafdten zelf de Icnwierijen bnkend warden gistermiddag ovee gegaan toi f arre tatie vasi em aantal anA tenarem waarvan zij veromod öat zij recht redcEt ol zijdeüngis bij ieao saak l e poJtiE n waren nwtfiravond wi h den n rgeo zijn de vfldflohtifn aan een lan8Hurig veriiloor onöfcrworprtT met hot gevolg datdehoofdvipTdaohk wn zekere v L baiovene een Jvatti4f v rdaake beUm vljkiitelflgnUWten w rdfn vawigphouden en de anderen woarond r e ri virouwelijkp ambtpnaer weer op vrij © voeten werden geete d Van andere srijde verimm het liad nog da de Veel proken politieke fl fuur He bij dezR zaak beirokken zou zijn een teidende rol speelt Itf de S D A P Wij verrncmen nader dat do verdachte tel grafi t V L volledt bekend heelt copdeën van reg eringM eIegrainmen aan onbevoeigde perflonen e bobben verstrekt UIT DE PERS De interpelUtie Muyiw jk De Roode Wekker het s d weekblad is niet erg best te spreken over de door dèn heer Mui lwtik in de jongste Raadszitting gehouden interpellatie welke enkel op genichten is gegrond Het blad komt op tegen deze wijze van doen Het doel is natuurlijk dergelijke feesten te verbieden omdat er op het terrein eenige kermistenten stonden Indien er werkelijk ergerlijke dingen gebeuren dan moet daar natuurlek tegen opgetreden worden doch dan moeten deze dingen eerst geconstateerd worden Gesteld eens dat men om deze redenen het houden van een muziekfeest ging verbieden waar gingen we dan heen Bü elk feest waarbij veel jongelui zijn komt wel een en ander voor ook wel biJ Zendingsfeesten dat is nooit anders geweest doch moeten daarom die feesten verboden worden Dat gaat toch niet dan zou de wereld spoedig op een soort gesticht gaan lijken waar de verpleegden rondwandelden onder toezicht van oi passers De oppassers waren dan allen van het slag van den heer Muijlwijk zuiver in de leer en van alle smetten vrü Die toestand lukt ons niet aanlokkelijk Wy verwachten meer heil van een betere samenleving waarin de menschen naar meer gezonde begrippen kunnen leven en zich beter uit kunnen Jeven Thans is Veel leeljjka verborgen achter een mooi masker en bewaart men gaarne den schoonen sGhü n De anti revolutionairen doen t zoo gaarne vuorkomen al of de onzedelijkheid by hunne te8 enstander8 te vinder is en dat zy zeïfs zooveel braver en deugdzamer zijn Wy elooven daar niet v n Dr De verhoudiAgjen der RaadsVraotiesi lloéruutt gaat te d N Z a i d4i o U nder voort met polfiiseMeB over ds rhouHkigcn der vefwAdUeode raaterao tit vaa den nieurwen Oomeenleraad Wat kan nu geMbteden zoo vraagt hij ïkt sooeal deoMKaattoche KaaiWraale te de gnotMe in den a s Haad baioen met de vrijzinnigen i er een Unkeohe meeroeriield De Traag bjljlt aUeen o belde Iraotie dio niet r obifi zijn saam wflieo kuiineu ol zuilen regseren Wij beigrijpen wet boe het gaan zal maar wij stel en bder de quieaOe ge meeo elijk MUiementair Aomt geen bindend overleg tot stand omtrent e n iink oh oomuumaal bewind dan diaoen WIJ tijdig dai wurarH ingE toM Dat eL U par enieiitalr zede 1 4 dk het geval dan heest de grootet overblijvende fracfie i 1 de itoomeanKatholieke de eere van het verdere inttMtiet Zïj zal jan daaraan valt redelijkerwgze nlFt te twijfeien in nauw verband met de aadexe rechtscbe leden terk ov H plegen met de Imkache iractie die dan nog wel de fl ioote verauiwoerdrtijkheid Van t gemeeotoUJk bewind op den erondsAag van de wetten dee lïijks inet one aanvaarden wÜ Want reoM heeft een meerderheW En hoe lie Kij er moet geregeerd Ëxtra parleinen in ken bier niet zoo gaan als In de Kamers De mlnteters Immers worden door ééne perwon do Kroon t enoemJ De weeboHdere daarentegen wordt niet aangeMeU dAir den oonuunale vertegenwoordiger der Kroon den BiuginncesAer maer zij wordeo gckregon door en uit de leden van den Kaedl £ n die leden betkoorea tot zelkrtsndigie georgaaleeerde aztijea dio dgm b neolprof uMna s besttten nit vfderiei overeonkomet in leiteUJkpracliscbo eiacbeni Blijft nog de mogeUjktaeid datSnki de rechterzijde kuU re en hoewel de2Ki inUiderh ia OEMENODE BERICHTEN De staking in de bouwvakken te Alkmaar 9gMiaTca De stekiiig van bouwvakarhei ton te AUidkar ia Zaterdag na drie weken opgeheven Iq Bq Vrijdagavond ten atadhuize onder leiding van den burgenoeeater gehouden eonterwTtie werd overeengekomsnf dat voortaan voor een timmeorman en en meteelaar 56 et per uur betaald aal werd en voor een grondwerker en opperman 62 et per uur bÜ een 9 4 rigen arheidedag met vrije Zaterdagmdddsg na 12 uur e 50 pet locm bij verzuim q ClhristeliJke feeet dagen en geen veraiimvergoeding wegens Biecht wear De aibelden badden voer alleen een uurloon van 56 et gedacht n 100 pet loon biJ verzuim De patroons wilden 62 et en ton slotte onderwerping aan het bealuit van een arbitrale conuniasie Met 196 tegen 16 stemmen heeft gieter morgen de stakersvergadering besloten da overeenkomst van hnu vertegeawoerdigers goed te keuren STADSNIEUWS ÖU0DA 23 Jaoi 1919 De prflsen van bet water AJa gevolg va bet BaadMwsluit van 2 i Mfld Ji waarhii aan de Goudsche Waterleiding Maatschappij werd toegestaan een toesdag op de vaatgêetelde tarieven te leg gen van ten hoogaie 20 tot del iiig van de veriioogde knienprijzen is thuM door de WaterieidiagMaatochappi aan de geahonneerden bericht dat die tomlag mat het derde kwartaal 191 iavaat en gedurenfJe een Jaar 20 zal bedragen Raadsfraidiea in dea nieuwen Baad De nieuwe fracties in den Baad maken zich gereed voor het werk dat hen wacht De N Z M mekUe dezer dagen dat de B K Saadsfraetie was gevormd waar van optreden ala voorzitter d beer Dr A C A Hoffmann en als secretaris de hee A C van Berkel wü vememeji ook dat da socdemocratdsche Haadsfractie een t eetaur heeft gekoaen beetaande uit de bearen W Sanders voonitter en J OudAoom seera taria Noordenstra t 6 Rijwiel mtvreeaid Zaterdagnamiddag omstreeks half viJf lx t de zweminrichtina aan de Houtmana gnaeht ean rifwi ontvreemd toeheh o orw de aan den beer P H aUiler Van decen diefstal is aangifte gedaan hy de poUtie die daarop een endersoek heeft ingeatdd tteht Veilig mag worden aaageftomen dat mn ieder au w d zoo langsamerhand weet dat met ingang van 1 Jbni j l het weer veri o den is zonder licht t rijden Desniettegni taande houdm velen mch nog van den don me doen net alsof zij er niets van weten De politie is aanvüikeiijk lanlmioedig opgetreden en heeft gewaarschuwd wanneer een wielrijder zondM Ueht went aangetroffoi Zij la na echter moeten overgaan tot het opmaken van proces verbaal omdat de waarschuwingen niet voldoende hebben g ht pen Kr werd reeds proeearerbaal opgemaakt tcg n iemand oit OjMamm tn hb gen 6 perwnen uit Gouda die Zaterdag en Zondagavond zonder lieht reden De widr4 lera moeten er dos aan denken 1 aymd Ucht opt Asulars volgt proces INOBEÜNDKN ifaiétoii VÊftmtvour êiitikMmd far üM Bart laua rea te Oevda De eiid rgete ke MtLiu bmi m lani hel uelimv vtuv lit t liwtehiiao londl deelenmee dat tiedurende den ourxua 191 19ÏI ep di5 avondsobuot v or amiiarhÉeMudniti alti tT Op weike fobotri bel laaie uiialulit nd ondersteuning verleent ten behoeve vaa het aULiar gege ni ieekmeailurwija op voordracht van den dtreown £ school SBU 7 loarHngon bijdragen werden toeg kend en dat het fonds Op 1 Jsnuui Idljt iHwiaande tiil eeat 3 pU luM hrij 1ug QrotitlKkOc N 8 aointaaal flüUO m lUi een faOeg op iv Spaar a Hul uk bier ad 1800 Hh fonde Hordt aan de oaiajttclit van het OoudsclM puliHt k ten seenio tnaoOevolen daar do Mr aterlgevallsn aJeaiKleTez iw vele oonirtbuanten zijn varvaltea Ov r de b04rag n wordt deaer dagen PLT kvkanUe bedOhikf I e beheerders rah geme kidki H J DE VOOGT Ui r it Bwg Armbestuur U K SriJRËK Dlff erAvondBOhoel R W n PlTU Ud der oomw v Toeaicht op Be Imager OnderwUs SPORT VeetbaL KiudauiJd Tkeeelkruis Cloiida 1 Gjs V 1 0 OiiJeT lekUng v tu MheAJnreobter maller neemt dezu wedMTijd een aau aug ei telt Gouda 1 enG aV 3WvallcnK Voofal door bet gemlM êa haar tLt et va oaok Ueek de adhbvhoede der U V U era danig g liauaiaapt daar iulst ki Azen atrijd de oohterboede het t zwaarst te veirantiwuiMdetv zou nebben VAór rust Dient de iavatler doelwatiti ter niet V drea in de te helU was liij eobter zc r goed Kort na den awavang wonh de keeper van U 3 V Vf sebatU £ veu buien bet gevreesde gebied speelt een der baciu diMi bal te laag niet aijn haald waart geit Sfuideu eau vrtje schop gai Koea iH ODgtidc kt Aoad krijgt den tMl loege poeld e sooort oohoudbasr 1 0 Dun gt eii de Uouda 4vcUM t4naeu ean bard Hchot tt gende paal wat ia Roeper s rog In het doel stuit 2 0 Vóóc rust weet ixom no 3 tn bet net tepMntotsk Iweeanaal voor rust leêldB Uoudamcé iO iiian Rosa moest even bet terrein verlatMi omdat hg xiJn ariu beiwerd had tarwijl Heparou wederom s kreeg van faijn in de kampueatBOoaipetiUe geble Heerde knla en voor gM moaat uitvallen lo de 2e iMxUt viel van t Hooft hi voor Keparou dlf kort oa den aanvang no 4 in heS net deponende terwijl da Jong uo 6 voor ijn nft oiog nam In deze periodo deed CJScV eer gevaarüjke aanvallen e i Imrfden se wel een 1 genpufiitje verdleiMl D k eper werd duchtig aaa den tand gevoekl iMiopboudeliik moeAt hij baad lend optreden en deed dit op lofwaardige wijze hoewel de palen en bevenlat item Iderblj te hulp kramen Qouda ki dus bi het beclt tM hetwlssekiruifi gebleven Kampioene oompetitie GdAhead AheadA F C speeldentegMenu den laatsten wedstrijd an het aeizoeu 1918 10 eo jammer genoeg U p deae aUerl ogstB oontpoutie en laHtHteo etrijd iwndef enthuwdant als w bedden gadaobt tenedade an ameoep l en muit geen spoor 1vfn gflijkt spel was de ulMag soodat GoAhead door haiHr b a béter doelgemiddelde no 3 op het rangUjatJe kamt WedHtrijdenutt Blagen Klnbttrljib WisselknM Gouda I 0 9 V I M Eampkiensachap van Nstkwlaod OeAJKil AiZ S It Z C I G Z O I ft ll O Mereu wwd de il Z C met dubbela cijfers gtiJüopt lete wwt th de polo w reid niet veel voorkomt Deae overwtnniag Ie ee danken aan de schutter in de Oouda he voorhoede en de stapbeid ven de n z c Ondnr Mdli van sohekkir ehtw De Ümü die goed vofieedi slaUan beklesa Salien xloh ala volgt op G Z t A U dop C UsaeMijn S timit Smit D iJflaebKlJn 3 C d Beer V Beidwvea Hartog WiJlaoker ileftoi krul MeUeous Oe Mooy Soheender R Z C Een spanneode wedsMJd ie Mt kik nist geweest De O Z C era orer aUe UoUn de msardereo l e eerst goal knml van de hand van den Boer na Hlb fats enkete seconden pee UiJd Qeen Hobterdamner had den bal oeg eeogaraakt VvvolgenB wordt de seat epgavoard lot 60 waarmee de rust kumt Na rustwonden er nog 6 daslpuntea gemaaitt waarvan Aén eehtfc tefacAt geannuleerd ueni Hf dnd kwam dua met ll De G C plo g wa best op dreef De wegjuiar het Ie kiaawenehap sal metveraiaarr ljn De wand s au ais volgi Q Z C 3 3 0 0 4 n 0 ütiit 11 1 O e KO M 0 K Z C 10 0 10 0 11 0 De reeerws fan te Q JI C nokken naar SoU iatt en wlsis het tot em f 3 geUjlDBiMl te lirimyr tm aardig rasoMaai daar er under d Wi énle iwnB W eoKelP goede spieten Men Ae eebiar feed werden bewaakt Up B weda di vm vvec nlgb g jDe Uaaa bMT J O d lieer di voor h de BoitZWM prije popdoifcen italagen Mf rdam R ZC M Z O f u lt A hiMkun S Z C i o z e II ONZE BRAAOLOOZE DIENST HEI ANTWOORD DEK UËAL UEERDKN OP DB UUIT8CHK NOTA OnvogrwiuuideK g uivaardlaff gcHscht PARUS 23 Juni via Lyim In uitw M rd op de metletleeUiig van de Puitsche RegeeHng heeft de preai dent van de conferentie Clemenceau Zondagavond te 10 uur aan de I uH ache delegate te Veraalllcs het volgende antwoord gegeven U jnheer de Preaident Dt geallieerde ta geaaaoelccrde mogeniUiaden hebben de antwoordnota van heden van de Ouitbclie tielegatle gelezen en meenen dat het hun irficht la daar er weinig t d oveiUyft er onmlddell k een wetterantwoord op te laten volgen De termijn waarbinnen de Uultache R eerlng hare definitieve beBlisaing moet nemen Inzake de teeke ning van het verdrag vcratr kt binnen 24 uur LAATSTB RERIOHTKJS Pc geallieerde e i geaaMocleerde mogendheden hebben met groote aandacht alle opmerkingen nagegaan die door de Dnltache Regeering op het verdrag zijn gemaakt j hebben er met groote openhartigheid op geantwoord en hebben het voorbehoud gemaakt dat hun juiel toe ch en De laatate nota der Duitiwhe delegatie bevat geen enkel arttunient geen enkele opmerking die niet 1 c ud onder de oe en i gezien 1 geallieerde en geaaaocieerde mogendhedto achten zich daarom veiplicht te erklaren dat het oogenbllk van onder handeling voorbij dat zy geen en k l wijziging of reaerv kunnen aanvaarden noch erktnnen en alen zich gedwongen van de Puitsche gr delegeerden te elBchen een ondubbelzinnige verklaring dat zU het verdrag in l$ n definitieven vorm wllen teekencnen volledig aanvaarden ftf weigeren znika te doen Na de tcekenlng zullen de geallieerden en geaaaocieerden üuitachland aanaprakeiyk houden voor de uitvoering van het verdrag In al z n onderdeelen Aanvaard M de Preaident de verzekering mijner bijzondere hoogachting get CLEMKNCEAU Hindcnburg TööaniBHCïirar BEHUJN 23 Juni Naai de bladen belichten bei aadalaagden de in Weimai aanwezige uanvoerdei der vrüwillige ti oepeii generaal Grüner Markei von Luttwitz en 01der haueen ivenale admiiraal von Trptha m tegenwoordigheid van den miniatei van verdediging Noake en den miniater van oorlog Keinhardt ovw den toeatand waarbü zich de meerderheid vóór onderteekeniiig van het Vredesverdrag verktaaide tieneraalveldnitiarschalk von Hu dertburg had een brief gezonden waoiin hu zich tegen onderteekoning vi rkiaarde Het Pniiaiach kaUnet ADVRRTENTHNt BERLUN 28 Juni Vermoedelijk zal de criais welke door de ondertee keningskwestie ib ontstaan ook op het Pruiaieche kabinet overslaan Du bladen geven als hun meening dat de PrulaiBche Regeering moet worden hervoiTntL EcB oproep der DultaciM onderoffkteren veor deie KgiMr BËLUN 33 Jnsi In aawluMng op de weigering door de Dnflaehs raqasrbig lot aanwardhig van de verphchtingoo tot nkeoning van d sohuid eti bt uiiievS ring van Dukiofae peraoonlijkheden om voer en reobANuu der Kntenae Ie ver flchijaen beeft het Rtjktntvb md van On dnroi idertMi de volgende oproep ffsdaattt NAar aanleiding van dm esoh der gealUeerdf tot uitlevering van onaan veeriiMkUgeu keieer en onze groote k geraaa o rdere om voor een vljaodelijke reehtfiank te vfrsehljnna doen wij een beroep op hee gevMen der panache wereU en op het reohtvsetdlglMUmpseoef kr apenaa drageeuhi nmaaan van aÜe volken dU voee btfi vaderlaad hebbM Mredao Helpt OM dat on vnik alK worde oueegt indien de vijanden vaa nat nakenun vaa düaen eiaeh de vnde albaakeHjk AJvfrtewri ii t Hii