Goudsche Courant, dinsdag 24 juni 1919

No 14039 Woensdag 2 liinl 191 SiHti Janv aui mmi BEHALVE 30N EN FEESTDAGEN f INGEZONDBN MEORDKKUNOHti K4 r ls ƒ 141 tik i l m Op d4 ToonMLgiBa so liWV 4 Gawons adfartsotltB q l y i uB ii m i dMUiifito bQ eoiktnet tot smt fltrwta e rd n prfls Groots littari a raudn mrdva bsraksiul osm pUuilarttliite AdT rt Btl hi kiunM irordw latsioodsn ijodr taMCheakiMitn tu MUsds UtVhutd a BQ AdT rt iiti bur ux n i tiH Aftntaa Admiartcndc t Telaf Iater6 82 rfiM begeven voor de handhaving van la tucht Gexonken ti n 10 alagechepen 6én U vlot gebleven alagknUtfeFB 8 Hohta krulaeni drie yn op het strand gaaet 30 torpedoJHgera twee syn vlot gsblavaa achttien op hei stnmd geset De kwQstii van whadevergowlJag vnar de gezondten chepen ia nu hy de fealtJetr den te Parys in overwugBOg Voorts heeft Long veridaard dat hel laten tanken van de schapen en gerolg la van het feit dat de Atepeo waren geiv ar seerd en niet overgegeven De I fasmneriag gaf den Diutsefaers het toezicht ovar d Bchf4 eni terwyi de overgave ze aaa lut boesicht van het land in welks haven a lagen zou hebhen onderworpen Het plaat sen van gwwapen le wachten op de schepsn zou een schending van den wapenstUatznd zyn gewMst an Engdand heeft d wi wa HÜistandivnorwaardBa atrikt in acht gmo men Het ia niet waar dat de BritMche admiraliteit Intemeering van de schepan h lt aanbevelen De ziemmOte van d admina lliteit Is t z t duidelUk beleend gemaakt De beslissing van de hooMen der geallL eesnle regeeringen v m achter ten gunst ivan intemeering en deze bestieslng Svetfl den toe tand sedert dien beAieertcht en bat onmogeiyk gesnaakt het lata zinken na de achepen t verhinderen Admiraal va Reutftr is naar hrt PaikhÜl kamp by Owestry g bracht waar hy In arrest biyft 860 DaitBohe offlciww m minderen zyn van Scapa Flow iwar een nk burig kamp overgebracht von Beuter zaï wegens schending van d8 r w p nBt lirtswl voor den krijgsraad gebracht word i DJutsc e marlneltrii ten verxeksren dat te Beriyn van het plan om de Duit e ï vloo by Scapa Flow te laten alnkeh nltta T e iend is gewerÉrt Het gtbmrde i nodi eei Bconimuni ti che aanslag noch een wa9 hoAadaad Er nwet een in alle ondenleeUft uitffeweHtt plan ann ten grondslag liggen De Engetachen hebben naar bedoelde marinekHngen meenen g e D racht d HroBai ningeo te straffion De KwertevHhebber Palla der TsjechoSlowaJcen heeft Zondagnacht in opdracht van de Parueche confermtie den Honguorachen opperbevelheUwr telegrafisch d voorwaarden voor de entruimlng vmi h t ibezatte gebded meegedeeld Die voorwaarden behelzen dat de vyandeiytheden mu 24 Juu Qchtiends om 6 uur geatadv moeten worden waarop d H i uuveh iro i en t t 16 K M achter d demawaüalyn moeten tenigtrcUien De ontruiming moet te middernacht vaav S6 dezer voltrokken zyn ikigeladi Pmn che en Amenkuanscha offleieMn zal daar toeaicht op houdan Plundering en vernieling mag idet voor bcecherm hem beecheH mfc henil V dw roept zy nog e n amaakaiMl Ml 1 Kit de handon uiUUad boven tear fcoofd samen rit vo r my moeder Em tijkkleur overde it het 0 aat vm Ahrensee zijn oojfen zien een ocgwbllk vtirword ivadtT le ie bc ljp n Tfrwtjl hri tip sprakekKw voor hem ligt trakt hl I e ne beelfl van ontzeftJng na hst andere hem voorby Din alwt htj b ilM ilend is geiKordeu k ook het bealt va Ion Joegen Ker zUa fiat voor bem op gedoen d en het W hMn aivof ijn Ohriadno de en Ker al Jjd had tle sebad msl l def di pte horer zH on sAaa dezen Kar Ws ontsottends moest zyn gebeurd 8 dott lani had nlwbind van haagebooatd iiJn luster Jrftstlrtna Alexaodrowm T t lUrte Nog kort geled n Iwd zU genegd m zy z eb becorgd over hem maaato let ODheat mdR o vreaseiyk beklnada Hem toen hy nw het voor tem naww ebo kind keek et moeat iet ayn ïa dit IWderoIle mirU schept oi oo ovsrwinnenl En nu w nt Wj het Vu neemt hij zwHgwd haar boold 1m m tegeo zyn IRK etiat zyn nMrT om haar heen en houdt twuir zoo Zyn oog kljk nf ov tf hur heea als la ara verre tof toma En het arme meime dat zoo In haw wizeiieodpn m v en rad loo held e t vei e haven herfi gewonden n de inaen v n haar vid dringen nïet te bedv c ksMe tranen In ds oo xk tranen 1 ok d diplomaten culten zUn gekleed In Jocque te rofltuum n hoogcn hoed Volgens de laatrtie mededeel ingen zal de plecht gheld plaats h j ben om 2 of 3 uur Aan be le einden der paag 4iaal iutl n In totaal bUna 400 uitfpeouMHligde geuüieerda en Dulteche Joumalie en zitten achter een pluche afechoidtng welke hen echeldt van de mfgevaar gden aecretanasea en tolken Do uf gmtiardi der geallieerden tullen doe den Cour d Eonneur binnenkomen De Dult chers die door het park komen zullen M marmeren gang bereiken door de houten ve tlbule De leden van de Kamer en Senaat zullen zich groepeeren rondom de Cour d Honneur H n publiek wordt In gedeelten van het paflc toegelaten Eerst nadat de handteekenJngen gezet zullen zyn op het oogenbtik dat de gedeleg rden weer in hun automobielen zullen tijgen tullen de betrekkingen tuwchen ie gealiieerde en de Duitsche delegaties hervat kunnen worden Premdent Wdlaon zal op den avond zelf van de enderteekewinit naar Bre t vortreV ben waar hy dadeiyk scheep zal e an De n euwe ItalJaaneche delegntia wordt Vrijdagoehtend te Parö verwacht Zy ia samengwteld uit Titlonl minister vnn buitenlaiidsche zak i MarconI de uitvin di r der droadlooze telegrafie Ferra j Scialoja senatoren o Cntfpl fgevaarlUgde WilMin ttn détnenceau hebben Ddnedairnuddag eon hezocJc aan VerBailles gebracht om eenige buzonderheden voor de plechtig h d te regV len Zij werden ontvangen do c den louwen prefect van Sdne en Oiiie de heer Vitry Toen y laeh vertoonden op het balcnn van de loaiidcamcr van Lo ewyk den Veertiende brachten de toegestroomde nieiiwsgierigftn hun een ovatie De Daily Herald verneemt uit Pary dat tiaar stellig verluidt dat de Gnwte Vier besloten hebben de blokkade van Ruiriand op te heffen dadeiyic na de onderte wiig van den vrede met Dujtschland De economische raad moet tot da sloteotn zyn gèkoimen dat aangeoien die Wok kade waa inyoeteld als oorlogsmiddel tegwn Duitechland het volkenrecht hare handhaving na het eindigen van den oorlogrtoe tand met zou reditvaardigen In het ËQgeleehe Lagerhuie dat gieteren voor t eerst na Pintuteren w er byeenkwam heeft mind tar Long meegedeeld dat vicft a imira l von Reuter heeft etklaard dat hy bevel had gegeven de Duit che schepen te laten tóïken omdat hy n de meeninig verkeerde dat de wapens tand den 21ea Jund middags afliep De puitedio admiraliteit kon dit bevei gemakfceiyk aan alle schepen geven omdat hy zich vrüeiyk aan boord d r scheiien kon 2 70 118 Waddinxveen Adrertentiën en abonnementen op dit Uad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen loe bet noodlot ona gebruikt wat het uit ons wil maken Oem mensch heeft Ben sluier opgeheven dMr tsndmte voor menige yerwacètlnig Met een stem waarover zy ga auuht nio r heeft die alle aniart tJ Mn enkelen doxlskreet uitspreekt rlq zy Js eem Diij me1 ook Ik moet aterven I en roor da voeden van baar ndar zakte zii ineen Ahrensi o omklemt met één hand krampachlig de leuning vaa den stoel met de nder fttrijkt hy bevend bet haar uUhot v oorhöofj van zijn doch er en kykt haar In de diepdroeve oog Üe in stomme wanhoop naar hem opVEIkenf Wat i met je gebeurd CSirlBtlne Een krampadNfge MlUng gaat door h w oh wiii ZIJ grijpt zifn hand drukt die ain haar Hppen eo drukt er itttweu op mo oen ootmoedli bart 4ooht ijke Befde van baar haren vallen de gedooide drur a af en BM al zIJ Ineeogesakt ia Blijft zy vow haar vader Usgen De wMihoplge oogra veraoderee niet van albdrukklng en naar bet achlfnt lïrobeert ij te sprelcen en kon het niet zy Vykt hufpEoAend iwygt Kt tracht TW efti woorden te vinden q telkrai opniwiw mwv woocdea zijn er niet rmr dh lyden Zü kffkt naar haar rader en daar t hef haar ahof hvir hm ww veritcheurd niaot vftn alle kanten OBtsf Ung 4p hè lén nte irttit Hasr vtb er h haw hoob openstaat fKiH ivineT om hnar he tt Vader vadBr fluistert zif met een remftte w m fUm beOig Ood Het recht der moeder SMT het IXil4soh Tfta HELENE BöHLAtT vertaald door I P WESSELINK v ROSSUM Kadruk verboden Adverteert in dit Biad 30 breed donkere streep midden in de WMuwI Ea BOUW planet ea fhkkert het er lu op en de geluidlooa stroomende water trajmea verder gedij kmatiy geMimziaolg ao d vlorken vallen ateed ifit s4eeda diohter en dooven uU In net zwarte y tfr En dit ultdoovea en TMdwijuen aan e alen doe haar goed ia h er stil lA te stoort de eentaamjeWl Door den vlokkendans dringt na P u tt Btwda weer verwijderde nm op xaohtef vleuge e en het arme j ï ga t diep omstrifct door al het n al deo angst die over haar hoofd ojn rwnengeJtomen atoedff ooaer tot de Mttkere rivier Nu weet Ohrfsllne wat IJ hier zoekt e Haw zlfl4 boudtl het niet meer y huivert voor deze vredé vol J J ting huivert zij er voor maar de B 91 de ontzemiiip vtwr izeodtSnjw 6 over haar zijn gelcomen voor o en onbekeade g ctften dHjven ï M deze hulvwlng AO NOAe 24 Jiml ll m 8 uur Vwgadwin va de Kamer vao Arbald voorde Bmivbedrijven hi Arg L U Juni 9 uur Hotel do Zalm Alf inewie Torgadorliig Gouda Vooruit 21 JuU 3 uur OAouw Boov n WoDlngtoeiWt O n a w e lswl e w inmü li BeloeM Terwwkon vlj forafeld mededeelilif te tnocn ootvancea V tnderln ii eoaoortni ïannall HJkli ens em dose ta aaae afeada M v EloMilMike DfakkafU A BBiiKitAa toon eooe FÜDk Werkffleisje GEVRAAOD voor 15 Aa iwto 1 S plflmb r Zoad Da d R middag m i avaBdca ri aiat b n d a 30 jur o M r S VAN L1BUW£N 32B HwauM4ala l UmnUm 2870 0 Verpleegster Bij bnIpbehoeTende 23 jarige jonge dime wordt een b ohiiafd V FpU tst r OEVRAASD van ongeveer 26 k 30 jariffe leeftgd Vereiichten Bnn P Q opgewekt hnmear ucht karakter Brieven aan J H VAN 8TRAATEN VAN NES S8 4 17 Boskoop Meubelmaker Op Mu root dorp to Zuid Hollsad ku dirMt lepliiim wordsD MB b kwMiB Meubelmaker d lebMl itlCiUodil kan werk m rondl bakttod 11 m t d ttoAlaahbrlcatle welke b f bUk Q tcbikttaeid op MD T i a levcoepoalllekao rekaotn Briavaa met op aaf téb erUa dleoa onder no 283S Bure Ooudiohe Couraat Markt 31 IS Aan bet Wilhelminnkanaal onder So b j Eindhoven WOHDT GKV AAGD een oeda HeiploeQ Toor gernimen tyd goed toonend werk Zich te vervoegen in peraoon of per brief op het werk of bg Hen aannemer Langenieuwstraat 236 Tilburg 2873 19 Voor opp Mead Hoofcr Bur ncboller enll b 4io Sepleinbcr ie Gouda leweaachtU nel lexio PCSSION met huiaelUk ver keer e ooediai leldlal aledl VolJedKaaCerlM No A i298S Bureau HAAGSCHECOURANT Den Hae 2809 7 Nsd Bond tot bovordoring van do Physischa Thoraplo 2174 10 Natuur enee methode Spreeknnr van Df O DE NIET van den Haa op DOSDERUAG 26 JONI a van 9 i nar SPOORSTRAAT 35 te Oonda M H Roaker aw PrulmeFa De onderviadioK bewi Bl dal U voor weiol Id d beate waar onIvanAt 2872 5 Tupfmapkl B4 flaarkleursel + + van Dr MONTREDX Dadeiyk Bruin Blond of Zwart Baard of Hoofdhaar Besliit onsohadelgk PrIJt p flesch f 1 25 on f 1 75 Mij SANITAS go d keard Lange Tlendeweg II OOUDA BEU lllli lerderiDDeM 9 SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten Dekkieeden ▼ rteteawoorditfer TOor OOUDA OMSTREKEN I i il8 Heer H I VIM SCIIIllEII OOUDA 368 WHDSTRAAT 21 Telefooa N I leslel II Ékf erk a Ottvpaagd voor spoedige IndlensttrecHfig een flinke Juffrouw els OPZICHTERES over het vrouwelijk personeel van een der werkplaatsenaan de Kaarsenfabriek of Iemand die daartoe kanworden opgeleid Aanmelding uitsluitend schriftelijk 21 m Distributiebureau 8T0LWIJK ireikiiij diir Broodkaarten p OmHémrémQ en Vrijdag Oen 2B aa 27 Juni ee van dc v m 9 IS en van 1 4 uur beide dafen ten bnizevan den Heer J C KROON Tentweg aldaar 2869 30 il ii i ww woi m ii i i T ii I Bebiigiijke Veilino van Kaas I II II II Het kjfkakastoor voor Uolk en Zuiveloroduotan afdeeling Kaai Bijkantoor Oooda bericht hiermede dat op XIODliefdBg 9i Juol aA een veiling gebonden al worden van circa 40 000 kilo Kaas gedeeltdUk van alwljkende kwaliteit Aangeboden wordt Volvotte Gondiche Kaaa GondaoU 80 plna en 20 plus KoDiijne Kaaa en Witta Ka De kavelingen kaaa aijn te heiichttgnn te OOüDA in het pakbnia Nieiurehaven So 188 op Donderdag 26 Jnni van 9 1 nar en snllen by irfsiag geveild worden io de Sooi it Ons Genoegen te Oonda op Donderdag M Juni des namiddags vanaf 2 nor De betaling al moeten geschieden op Vrjjdag 27 Juni aan het Bijkantoor Goada CrabMbstraat 48 waarna de levering ten poedigsteplaat vindt 2 71 70 B9ksfc ntiwr voor Melk en Znlvelprodueten pti jïaas bUkantoor Gouda De Hoofdadministrateur y D TURKENBURG Maagiiïjw Alaagkraaiii Zuur Harlwaler en Slechte flpijiverteeria wofden ipoedil ea ieher Reneten door het Maa poeder van Apotheker BOOM Dit Meafpoeder heeft eduread neer den veertii iareo dollende M a liideti Jehtel roeien Pri per dooi 90 oeat Alleen ockl Bet den naam APOTHKKfill aOOM VethriUtiM ie Ooud bg ANTON COOF J 18 3i T KOKO een lufvere heldere en nlet vette vloelitof bevordert den haargroei versterkt klieren en baar worteli vooikomt het splijten en uitvallen Hoofducr en xoos verdwijnen nadat men KOKO ccD WW muien Iweft gebruÜit men sprenkelt etnvoif dig KOKO op het haar din wtijH men het lacht in oeöerwaarticht richting n borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wit stelkn geen dwaw of onmogelijke eischen aitg KOKO maar wJj leggen en houden vol dat geenander preparaat KOKO als aeo xuiver gcntasmiddel oor het Houir kan evenaren k WAARSCHUWrNGI I Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende Op elk flesch KOKO wordt nooit los lónder verre I gelde buitenverpAkking met Handelsmerk verkocht P r U Z 1 0S klaini 2 2Q midden 3 90 groatt flesoh KOKO Shampoo FoadcM f 0 1S per p kjp v f Mlgkw m iy etlMk rs Onwlot i M Fsyie MU i i 4iD ie riuNDCpnEaK Verkrijgbaar te Goada by ANTON COOPS Wyd traat en te SohoonhovflO bij A N VAN ZESSEN 20 mm ei lEISTUPUm m WEIXTOIilIII M MITIIIEII AAMIigg van Usihi Liclif til IraclitiostallaiJes VAM UIM A Ca Mi meiu iis iPüil Het Advertentiebureau ss van de i f GOüDSCHE POÜRANT MARKT 81 h TELEF 82 jBEZORQT DE PLAATSING VAN ABVeRTBNTIËN In alle Nederlandedie en Bultenlaodache dag en w kbladmi eo endere periodieken zonder eenige prijaverhooging MT Insandlna van 4i n Iauatoplft voldoand InUchtingen worden GRATIS veretrekt JURGENS uWITTfTil PLANTtNBOTER Hoezee tis nu weertoude doen i b DE PLANTA IS VRU VAN RANTSOEN Van der Maalea t GILIAO BliMdmivereDd middel n iBtdeoargukTuvele kwalea wef Bew Mfli oofkudoa SlM 30 Tnbercnlose ea Haaglijders die door het tebruik volkonen leoeelnl vonden Alle hielen die hev ooraaah in bel bitted vinden worden met frool aiicee er door beatredeo Pil per fleMh f 1 25 afkomatii van de Ckanlseh Medltglii Maituh Aursra ie WATBRORAAPSUBUt VerkrUlbear bl ANTpN eoops wiiDariiaaT auoa Doe Uaan sport Probeert dan deo UA tabletten welke een probaat middel zijn om mond en keel vochtig Ie konden De LIA labletten bebben een fijne aromatiache maak Alom verkrijgbaar KOJfperdooi tabiettet VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNBMENTSPROSi pw kwartaal f i U iim Za tu l mt Zoailan liWI per kwartaal 50 per week 27 ee t overal waar de beior tal p r looper iMUadt Franco per post per kwartaal 1 10 met Zondagsblad ƒ 4 Abousementan worileu dagoltjts aanganomeu aau on Bureaut HARKT 11 OOUDA bU ons arenton den boekhaodal ea d postkantoren ADVBKTENTIEPBUSt Uit Goitda aa omstreken behooraad tot dan l asorKkrliii l 1 t rebels ƒ 1 05 elke re el meer 0 2 Van buiten Goud en dan basorgkrlaai 1 rsgd ƒ Ut elke regal meer ƒ 0 25 Advertutiin van Vnbllok vennakalUkkeden 12M cent per regel AdTarleuti n in bet Zatudagnummai 20 towlag o im prils Redactie i Telef Imero 545 Bureaus MARKT 31 GOUDAe grimd ligt Laten Clemenceau Wilaon en Lloyd Georg e goedkoope triotafen vieren w j wachten afl In de aJdtiitBche JÜeubHhe Taffeooceu tuoff iie lis oiwchrilt geJbmikt JEIrzberger vrade Duitschland is dood ga t graaf Rerentlow in éèn eaikele bytende opmerk ng aan hot dree van Eriiterger weer ho z jn party ovw het ondertekenen van het vre desverdrag gevtamd i r3 t acfaynt on vanzelf rekenid dat de heer Erzbergvr ais de waardigB ö en geachiktite tyn wereldbekenden naam onder de vQonvaarden zet onder het verdrag aan wetkK ontetaan hü zich met recht en zonder in het mimbte onbescheiden Ie zyn het leeuweaiaamleel mag toefejgenen Miüflchien vereert de Ehitente faem een prachtfgen penhouder De Kreuzzeitung chrüft Pinie G r manlael De schande is bezegeld Onze vl apden hebben haat igezaoid wy zullen dn zaadkorreltje koeeteren tot het aterk genoeg la om de onteérende boeien te verbreken wy moeden den ouden Pruiaengeest weer opkweeken want daaruit zal de eddinig van de natie g wren wowden Volgens de Temps is het nog niet moge lyk om den datum vast te tellen waarop in de piegelzaal te Veraalllea de vrede geteekend zal woi den daar nog niet bekend iti welke Dii tBcho gevolmaeMigden de delegatie oïwier Brocdorff Ranteau au ten moeten venangen Men heeft van de Duitsche regeoring nog geen antwoord ontvangen op het verzoek om de namen der nieuw e afgeraanügden op t geven Da geallieerde an geawiocieeride T iKe riQ aq sullen geen genoegen nemen met af r v jr djcd0n wier waardigheid en persoonlek aanzien niet y ou beantwoorden aan den aard van de plechtigheid Volgene de laatste berlcht Q zou Hermajin Muller die minieter van buiten iandsche ziaken is in het nieuwe kabinet en als Zoodanig de opvolger van Brockdorff lïantzau het hoofd worden der nieuwe tielega ae De ndeuwe Duitsche gwlalegeerden kunnen niet voor Woensdsigavond of Donderdagochtend te VeraaiUps zyn Men verwachf dat de onderteekentng Zaterdag zal plaats hebben Het hiistorisch exemplaar van het ver irag waaronder de geallieerde 6n vijandt lyke gedelegeerden hun handteekening znï len zetten zal igedrukit worden op Japawchpapier De ondertecikenaars zullen worden afgcroepen volgens de alpff abetssche volgrorde van de namen der staten De onderteoke ïiinff moet gezet worden naast een zegel m roode was Alle zegels worden aan eikaar verbonden door een blauw lint Er wonlt verwacht dat de plechtlflrheid 2 uur zal i i ren Heit is nog niet zeJcer of Clémencrau ïal spreken maar vermoedeiyk zal het hoofd der Duitsche delegatie een laatst protest doen Ihooren Alle gedeJegeeraen Duitschland s onderwerping Dm vreugde De onderleekening Een oilje pftpler De blokkade vait Rusland De gezonken Oujtsche vloot en ultimatum aan Hongarije Clémenoeau gaat heen Het ItaUaansche Kabinet De uitlevering van den e keixer ONS OVERZICHT Duitschiand ds vin piaa oneeriyk apd te spe en Dat zit in zyn aard en het zegt onc zelf da t het dit van plan ia van het begfn af aan Wy moeten op de waarschuwing acht aJaan en on waiwnen te n de bedreiging Eén arm kan maar baten het i de arm waarmee wy den oorlog gew mnen hebben Die amt is onderlinge vriendechap m fd inge achtingr onderling vertrouwen en de gezameniyke trouw aan onze gemeenachappdyke beginaelen De Daily NewTg verwyat naar de belofte van de Entente van 16 Jnoi dat het tmctaat af en toe herzien lean worden en vervolgt danHet beete wat Mi kunneii horen is dat men een tyd zal verliezMi met het teekenen tot een uat ntta kte zaak te m aken Het zal het deèat tusBchen vy Aige krachten met luiten maar den toeetand in Duischland tot rust ilatefl komen en in heel de wereld facoren aan het werk zetten aie den vrede zullen bevorderen Met de onderfeekening van het tractaat zal het hart van de wereld zich afwenden van het vraagtetuk der beetraffing om te werk aan het jhei jwl De hervatting van vrye internationale betrekkingen zal den dampkring ver anderen waarin wy vyf jaar lang geleefd hébben en den weg bereiden voor den grooten kruistocht tot steun van het volkereivflrbond Van het opbouwen van die instelling kninacm wy aUeen een wereldgemecnfichap verwachten die gegrondvest ie in veiligheid en vrede Bauer s hennnering aan de plechtige beloftevan de Entente wyat zyn land van de harde voorwaarden van het tractaat naar de hoc die h itatuut wekt Het s het igemeenschappelulc belang van alle volken om de vervuJJiin r van die hoop te verweaeniyiï iw e Inderdaad belooft de toow van de Duitflche bladen nnet veel Zoo uit de VorwHrts zich o a in een eer heftig artikel etiteld Nog niet de laatste acte als voigt Wy zuUlen ifcen seconde vergetem dat het z vredesverdrag voor one niet meer is dan een vod je papier waaraan wü elk gevoel van achting ontzeggen Wij zuUan niet rufiten voordat dit document der schande dat elk betgnp van eer en fatsoen bezoedelt vermetigd en verscheurd op r en Toen aémancoau in zÜn kabinet het bericht onivinir dat de Duitachers zouden tea kenen drukte l j de handen der aanwez e minister en zeide Hu mijn hwren op dit oogenblik hefc ik neffen en veertig jaren gewacht Vervt en hegat de prertiier zich naar het Hotel des Invalides waar hij het afvuren van het eerste kanonschot ter eere van de onderteekening höwoonde Toen hy by de vuurmonden ge omen waa wilde de kapitein die de blxeltinff cointnandeerde dat het beveJ tot vuren door den miniater president gieg ven werd maar deze eeide glimlachend en vrool k tot hem JJeen Bchie zélf kapitedn en doe a sof je op de Boohes vuurde Te Parys werd het nieuws eeret laat in den avond bekend door extra uitgaven van de bladen maar de menigte be raf zich op sti aat en vloeide aamen op de centrale punten in dt stad rnn dezen overwinning datum te vieren De café a werden aJa het ware stormenderhand genomen Overal hoorde men de Marseillaise en de volkaHedeiwtt w awalljenden Op straat werJen concerten n bala ffeimproviseerd Er heerschte een algenieene atemm ng van overweldigende vreugde Te L o n de n heeft men het bericht ka m opgenomen Er werden geen betoogingen igehouden als t de sluiting van den wa peBtilfltand I e Times veetlgt er de aandacht op dat de DuitaoheiB er duideiyk te kennen Reven dat zy het tractaart dat zy op het punt fitaan om te beèedaigen tegenover han geweten niet aia bandend beschouwen Zü teeïcenen het zwichtend voor een overstelpende macht en aonder hun opvattingen pnjs te geven over de ongehoorde onrechtvaardigheid van de vredesvoorwaarden Bauer hdtdt vrüwel hekrelÉde igezegd in zyn rede in den Ryjcsda Wy zyn zegt het blad vrüwel gowaarschuwd dat de onderteekeJiag van den vrede geen vrede zal bren geb Dat kan alleen gebeuren door t e rtMidvaatlge en hartelyke amenwerfcing van de geallieerden in een reek van Jaren gedurmde welke het ndeuwe Duitschland l Ie kunstgrepen vaji het oude Duitachland al te baat nemen om verdeeldheid en Mheiding tusechen hen teweeg te bren$fen Feuilleton teen Yooir hem en kijkt fn zijn dood Mek gelast Christiner roept hy ab hy baar wó ziet ataan Vfat adhaeH jeP Vmt beaie geweeet hij staat met moeile van zijn jeunatoel op gaat haar tegemoet breidt zIJQ armen uit en trekt zijn kind bevend naari zich toe Christine bedaar tich lieveUag je vador kaï met by je Wyven hij kan n et Hot l met hem gêdoaa Hoe varee eclijk je het nu op dH oagenbllk vindt i zult het te boven koioenl Bedaik toob do bladeren vailen In den hertel af zoo Dioet het zijn zoo Is hat oed Dit ea U zulk een twijfeliuobfa e zaak dat ioman4 die daar tuven kon staan eaajlos zou overzien glimlachen zou a bij zag boe wij ons aam dtt leven vastklampen Hij Is neergevallen op den leunAoel naa t zijn bed en houdt ds hjoden vas van zijn klad dat hem oo altijd met dezelfde wanboplge oo aaokyict en hy beproeft kalm te zijn hij beartjpt die droeve oog a met met hun verwarde onz kero uitdrultkiog Uaak bet my niet zoo mosUyk mUn lieveling Luister naar mij wee k Imvoor mij ta het een vertiobtlog Wat denk ie dan zoo zonder alsoheii van njn kbid been te gean dat Is nlot goed Wij kunnen er kalm mmen over preken vm als over andere dingen kom mijn hartt En dan zaj Je zien dat de dood van een rieken ouden bmu zlofa heel and r aui Je voordoet dUt je gelooft Het gaattoeh elk geval maar om en kort atakje aardMsh beiraabyH Eó wi mté mar kee dde warm ia haar zaabtea maatel 1 gehuld voor wie allen goed zljn d ieziijk een lieve moeder hee l ea een vader aan wlea haar zi l haiijft Ohri tine Ahreneee die allts goed ea mood had die wil in het ijzige donkere water die wÜ haar let en uitbruaschea Hoe eenzaam boe ontzettend zal haar dood zijnl Dan vordt zl met de rivier meegevoerd ha wordt ZIJ ckm een vlakke piaota aangespoeld Zoo zal men luar vinden I Haar chaauiJ ts pirijs ge en oen vreetn de oogon Aan haoir lippea oaBnapt eeo doffe kreet Alles draait haar zooi wild in hei hoofd Zij stftart rond BeetiJf dan geen middel op aarde om zulk een verdriet af te wenden Loepen loopm loopen In hooiger dorst en koude zonder eittlo ea dood moeoatorten daar waar Dlemand haar keat Hu4pzoek id met doodaanflBt in de trekken kijkt zij rond niet omhooc In de wolken Haar goede Qod waa nu ver onuU prekelijk ver van haar verwljdecd Weer dwialt haar bCk verward rooA Daar bUj en haar oogtm el gebMuwnMu oen licht hangien 7Ai wpet heel gxA wat At tebi be eekeat Het is hM verllcfate raam van haarvader dat tot hi er aan ieo oever u tztebtgeeft En opeena breidt hst arme scbepMlde handen uit als in grenztiooe verlangea eo zij stfelt terug Zij komt de katoipr van haar vader Unaen net doorontzettende opwlndlog verwroDgen gelaat met verward neertünfond haar waarinde meeuw vaftthttigt en dooiend aldnii p Zij fltaat met frao Tialw ilaii ooi L