Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1919

Sit 14040 VERSCHIJNT D AGELIJKS S2 i w ÏI pr kwartMi f 2 6t per wedt M t mrt Z dH W par kw rtaal SJJO per nreek 27 cemt orsral waar d busrauw on loonr mêMmA Frwieo per port per kwmrtMl f 1 10 met ZondaytbUd ƒ 4 AboaiMia Bt D werden dAgelQka ajuofwtomeD ujtsi oni Bunwaï MAKKT 11 fiOirilA bg OHM eirten den boeUuodel en de pMtkmötoreft ADVroraNTlKPRUS Uit Goud m u treke b J ud t t dl bewirgkrinOi 16 regri f 1 05 di re m ƒ 8 20 Vw buito Goad i d ïï l tnKeta lJ0 eUnnff tiM 0 2S Admtwtiin w pobUeka TemuiUUk RedBotie i Tslef Intero 545 Duitschland s onderwerping Wi aEül teekanen O0 uittocht Onlusten In versoheidene steden Het program Hulp nan België Muiterij in het Poolsohe leger Pre testeerende Cngelsohe soldaten De ArbeiderspartU verklaart xioh tegen de vredesvoorwaardon ONS OVERZICHT Wi zal éwm faaadeüiikai vrede toor I i tachlaiidt0edcen eiiT Men beeCt V ateeds m maiiid vo r kuiuien Tinden De niau we miaxUter van biutentajudache zakea Muller wil niet Eraberger ook nietend©anderen daeervoorin aantnerkinff komen evemanin Het zal uiteraa moeiluk z n i nand tt vinden die au ie wiaBrdighei seischeo der Entente voldoeit en bereid Ib ten slotte xal er Ersherger wel aan moeten er ooveni w ntt men wordt te ParUfl ongeciuldiff Het is te beigrijprai dat de diepe veme dering weUce DuitBChland ondergaan moet vele vaderlanders leed doet en zy meenen dan liet be P verlaten ot van dit aaidsche jairnneroord geheel te vepdw jnen Zoo lirf ben von lïïndenlwirg ea generaal Gritoer hun functies neergedegd Hindenbaig tpreekt ia een laatste mededeeling aan Hé troepeai de oairergankelüke dankbaarhedd uit die hij gevoelt tegeoiover alie fficJeren onderofficieren en manschappen H vermaant hen eenegeziiod voort te werTem Toor het welzijn va het Duitsohe vaderland Generaal Gröner heeft wél zijn ont slag alfl chef van den generaien staf ingediend maar zich beredd verklaart zijn funrtüe te biyven waarnemen tot de towtand in het Ooaten gcreveld is Ook de Duitsche gezant te Weenen graaf Wedftl heeft wegens de onderteeltening van het v deaverdra zijn ontslag iBgediond Uit Straatstnu wordt gemeld dat een aantal Dudtschers in Elzaa Lothaniiigen lelfmoord heeft gepleegd op het vemenien van het bericht dat de vrede ge eekend zal worden Van alle kanten temden telegramm x binnenbomen welke melding maken van gwallen van zelfmoord Neen dan vat Scbeddemann het kalmer op Hij Is naar Zwitserland gegaan De Duitache regeering heeft alle moeite den toestond te beheerschen E ert he de soldatMi toegesproken en gezegd Wij kunnen n mogen trota alles aan DuitschUnd s toekomst niet twijfelen Dat willen wy hier w ederaödB beloven ik voor de regeeriog en gij voor uzelf en uw kameraden dat w j ons vaderland niet in d n ateok zulïen laten maar sull n volhouden Laat ik hem dat eens mogen zegsia Toen mj het hadden over den achturlgren arbeidsdag zei deze geachte spreker zoo roilleerend 2 uur en thans hooren wU weer nu zijn die huismoeders lekker gemaakt en die hebben in de verwachting geleefd dat zij zooveel guldens meer zouden krijgen laten wü nu de zaak niet meer uitstellen Qat maakt zoo n eigenaardigen indruk M d V De heer Jongenburger zegt daar dat ik bedekt een verwyt aan B en W z u hebben gericht Ik kan mvj dat niet begrepen Wanneer de heer Jongenburger dacht dat dergelijke verwijten door m bedekt worden S richt moet hy wel weten dat ik dat nooit doe Wanneer ik het noodig vind tot iemand een verwet te richten d n doe K dat niet bedekt maar zeg Ik dat ronduit En die gemoedelijkheid van hemalsof e vrouwen daai op zouden hebben gerekend brengt miJ absoliutniet van mijn beginsel dat ik lieverzou zien dat tot stand kwam ceneherziening voor de geheele g rep vimpersonen in d enst van de genecnte Wanneer hierbij gezegd wordt dat dezaak van de loonshcrziening zoouiterst urgent is dan weet ik datheel goed maar dan zou mcu het metdit voorstel in handen niet zoo voorstellen alsof de zaak verloren is wanneer dit voorstel niet hedenmiddag wordt behandeld Daarbij komtnog dat ik geen voorstel heb ingediend Ik heb slechts de meening vanden Raad gevraagd ten einde té zienot er meerdere waren die er ook zooover dachten Ik ben gewoon om vooy ik de plank uitsteek te zien hoebreed de sloot en hoe lang de plankis De VOORZITTER Nu door den heer Koltjn geen voorstel is gedaan om dit punt van de agenda af te voeren daar stel ik voor met de behandeling van dit punt voort te gaan Slechts een enkel wooKl tot besluit der algeraeene beschouwingen De woorden van den heer Kolvjn zouden wellicht de meening hebben kunnen vestigen dat B en W min der belangstelling gevoelen voor de belangen van de ambtenaren en beambten Dit is volstrekt niet het ge val Wanneer wü ambtenaren en werklieden hadden willen brengen in een zelfde voorstel dan had dat voorstel zeker op h t oogenblik nog niet kunnen zün ingediend by den Raad De vertraging die hiervan het gevolg zou zijn achten B en W in het nadeel van de werklieden terwijl de ambtenaren er niet door zouden zijn gebaat De algemeene beraadslaging wordt gesloten Punt A wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 8eraadslaging over punt B groepen indeeling De heer KOUJN M d V Ik heb straks de vraag gedaan of de tuinman en de tuinman machinist wel behooren tot groep IV en of deze niet beter kunnen worden gerangschikt onder groep V Volgens de indertijd aangenomen dienstregeling behooren zij een klas hooger te worden geplaatst Het geval reft mij in het bUzonder omdat de tuinman machi nist als machinist niet betaald wordt Ik zou daarom gaarne zien dat U eens een onderzoek naar deze kwestie wildet instellen opdat deze man wordt gebracht in de groep waarin hij thuis behoort De VOORZITTER Ik wil aan het verzoek van den heer Kolijn gaarne voldoen Op het oogenblik kan ik hem de gewenschte inlichtingen niet geven Ik moet daarover den GemeenteBouwmeester hooren Ik wil evenwei dit zeggen dat bij de indeeling overleg heeft plaats gehad met de hoofden der verschillende takken van dienst en met de verschillende Com f missies Alles is zeer minutieus gewikt en gewogen De rangschikking heeft heel wat moeilukheden opgeleverd Ten slotte is evenwel sene regeling verkiegen waarmede iedereen accoord ging Op het oogenbUk kan ik dus niet aanncipen dat de rangschikking van den tuinman machinist niet goed zou zijn geweest Ik zal deze zaak in ieder geval onderzoeken De beraadslaging wordt gesloten en punt B zonder hoofdelijke stemming aangenomen Het voorstel in zijn geheel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voor tot het verleenen van eene emmntdUke subaidio aan de Commlaaletot verbetering van het verkeeraweien in Z W Utrecht Krimpenenraaid en Alblaiaenraard No JS S8S Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde H t voontel nopena de aubatdle aanvraai T n de Gondache Sport Vereenigint No 67 99 Wordt zonder beraadslaging en izonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot het verteenen van een verhoogd aubddie aan het plaltaeliik SleunIcomlté in verband met de oitkeeringcn aan gedemoblllaeerden No 61 42S Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange nomen I Aan de orde t Het voorstel tot verhuring van gerlolecrdeii grond achter de Lange Dwaraatraat I No S8IW9V I Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde De voorstellen to verhuur van gerioleerden grond achter de KMwegstrast No 5 m29 60I62S Worden zonder beraadslaging en jzonder hoofdelijke stemming aange nomen Aan de orde Bet vooratal tot ninbaarverkUring van aaitalagen op kohieren der plaatadljkedirecte belaatüig naar het Inkomen dienst 1918 Nol S6 7SS De VOOlffilTTER Wij zijn thans gekomen aan een punt waarbjj ik de deuren zou willen latar sluiten Maar alvor s daartoe over te gaan zou ik het woord willen geven aan den heer Muylwijk die daarom gevraagd heeft De heer MUYLWIJK M de V l Gaarne zou ik aan U als Hoofd van de politie en als Eere Voorzitter van het feest dat Maandag j l op den Tweeden Pinksterdag heeft plaats gehad op het Sportterrein willen vragen of U niets bekend is van de geruchten die gaan omtrent den afloop van lat feest Volgens die geruchten moet het daar niet minder dan ergerlijk zyn toegegaan Het was er kort gezegd een groot bordeel De meest onzedelijke handelingen moeten daar in het publiek zün gepleegd en dat zelfs in het bijzin van kinderen van 10 jaar Fatsoenlijke ouders moeten zonder onrust hunne kinderen kunnen zenden naar een publiek feest en wanneer een feestcommissie niet by machte is om te zorgen dat verregaande onzedelijkheid wordt geweerd is het Ide roeping van de politie om hardhiindig tegen die ontuchtige lieden op te treden en dat zonder aanzien d persoonn Want M d V ook biJ het zwemfeest dat het vorige jaar is gehouden is het schunnig toegegaan zoo zelfs dat daar door de z g élite van de burger een meisje is onteerd geworden Het komt mü da ook voor M d V dat u als Hoofd van de politie bevoegd is om maatregelen te nemen om de politie op dergelijke teesten meer werkdadig te doen optreden en Ldan zonder aanzien des persoons M d V l Vergeet U niet Uw naam als Hoofd van de Politie en als EereVoorzitter was wel terdege gemoeid met dezen schandelijken afloop De VOORZITTER Ik ben gaarne bereid om hetgeen de heer Muylwijk hier in het midden heeft gebracht te beantwoorden Ik zou daarop dan willen zeggen dat ik het op hoogen prys zou stellen dat wanneer er iets gebeurt dat niet door den beugel kan ik zou mogen vememen feiten Ik hoor hier slechts van geruchten De heer Muylw k zinspeelt hier op iets dat het vorig jaar in de zweminrichting bij het sportfeest zou hebben plaats gehad Het is op het oogenblik het eerst dat ik er van hoor Wanneer dergelijke feiten bekend ziJn bij anderen dan zou het mi een groot genoegen doen wanneer ik daarmede als Hoofd van de politie onmiddellijk in kennis werd gesteld Dat zoü ik in hooge muts waardeeren Want de heeren zullen er zeker niet aan twijfelen dat het ook mij zeer ter harte gaat om derge lijke zaken tegen te gaan Ik heb van de geruchten betreffende het sportfeest gehoord Ik ben opzetteluk des avonas tydens het afsteken van het vuurwerk naar het feestterrein gegaan om mü van den toestand te overtuigen Ik ben niet overal op het terrein geweest omdat door het gewoel op sommige punten mü dit niet gewenscht loorkwam Ik heb in donkere hoekjes wel eens paartjes gezien die elkander zeer vriendschappelijk gezind schenen te zmi maar ik heb niets waargenomen dat naar onzedelükheid zweemde Nu evenwel het gerucht loopt dat er onzedelüke dingen zouden zün gebeurd zal ik daarnaar een zeer serieus onderzoek doen instellen ten einde dit bü eene volgende gelegenheid naar vermogen tegen te gaan De heer DERCKSEN M d V De heer Muylwük heeft deze zaak ter sprake gebracht Ik was van lan ook hierover te spreken U zegt dat U geruchten ter oore zün gekCHncn Het spüt mü dat U deze zaak niet reeds ter hand hebt genomen en onderzocht te meer waar U als Hootd van de poliüe kon verwachten dat deze zaïüc in de vergadering ter sprake zou worden gebracht Mü is ter oore gekomen dat het gemakkelük zal zun achter de waarheid te komen Mü is medegedeeld dat U gisteren een brief is bezorgd door twee I inwoners van Gouda onderteekend waarin gewezen wordt op de schandelüke dingen die bij het ps tfeest hebben plaats gehad Met sput mü dat gü deze zaak niet reeds hebt onderzocht dan had hierover klaarheid kmmen worden verschaft De heer MUYLWIJK M d V Uvraagt naar feiten Het komt müvoor verbazend moeilük te zün in hetpubliek feiten te noemen Ik zou ze Ukunnen noemen maar ik wil hetmeisje dat bg het zwemfeest onteerdis geworden sparen en haar naamhier niet noemen Feiten moet Udaarom niet van mü verwachten vooral niet waar het hier een publiekgeheim betreft Het gerucht betreffende het gebeurde bü net zwemfeestgaat door de heele stad terwül denamen van degenen die er bü betrokken zün worden genoemd op deopenbare straat Wanneer men zooschaamteloos optreedt verdienen dezulken dat hun namen hier wordengenoemd Ik zal het evenwel niet doen Ik hoop echter dat U een grondig onderzoek zult instellen opdat voor het vervolg aan dergelüke schandelüke daden paal en perk zal worden gesteld De VOORZITTER Wanneer ik gevraagd heb mü feiten te noemen dan heb ik niet bedoeld dat U dat doen zou in de openbare vergadering Mün kamer ten stadhuize staat ten ajlen tüde voor U open Ik zou het op prüs stellen wanneer U mü daar de feiten zou willen mededeelen De mededeeling waarover de heer Dercksen heeft gesproken is nog te kort in mün bezit dan dat ik nu reeds het resultaat van het derzodc zou kunnen mededeelen Men kan er evenwel van overtutid zün en ik geloof niet dat er iemand aan twüfelt dat daden die niet behooren plaats te vinden niet door mü worden goedgekeurd en dat ik alle mogelyke maatregelen zal nemen om zulke dingen voor het vervolg tegen te gaan De heer IJSSELSTUN M d V Ik wil nog dit in het midden brengen Het betreft hier een zaak die gebaseerd ia op geruchten Walmeer men irfterpcllaties houdt in een Raad moet men daarvoor kunnen aanvoeren bewüzen Mocht het zün dat men daardoot personen schaadt men schaadt ook die personen wanneer men de namen achterwege laat Men hoort het fluisteren tot schreeuwens toe in de stniat wordt algemeen beweerd Maar het is van zeer recenten datum dat mü door een geacht burger werd medegedeeld in het büzün va een Uwer medeleden n l den heer Vingerling dat in verband juist met die gepleegde onzedelüke handelingen op het Sportterrein moesten zün opgemaakt 8 4 9 processen verbaal Ik zei hier dat het mü werd medegedeeld door een achtenswaardig persoon Ik vroeg hem of hü het zelf had waargenomen of dat het officieel bekend was Maar hü had dat ook wedsi van een geloofwaardig burger wiens naam mü ook op die vergadering waar dat gesprek plaats had werd genoemcL Ik zou in ieder geval U M d V die als Hoofd van de politie inzage krügt van het officieele politieregister willen vragen of het inderdaad waar ia dat er 8 processen verbaal zün opgemaakt omtrent onzedelijke handelingen die moeten hebben plaats fjehad op het sportfeest dat onlangs is gehouden De VOORZITTER Daarvan ia mü niets bekend Ik kan hiermeis deze zaak als afgehandeld beschouwen Aan de orde H voorstel tot oninbaarverklaring vu aansli en op kohieren der plastsellike directe belasting naar het inkomen voor dan dienst 1918 R No 55 Het 4e aanvulllngskohier navorderingskohier der plUutselijk directe belasting naar het inkomen dienst 1918 Het eerste aanvulHngakohier van aehool gelden op de Burgerstliolen dienst 19181 1919 Het kohier der i aatsdUkr directe be lasting naar het inkomen van den dienst 1919 De openbaife vergadering gaat ov9r in eene mét gesloten deuren Na heropening wordt bovengenoemd voorstel aangenomen en wo den de drie kohieren overeenkomstig het in besloten zitting verhandeld vastgesteld Niets meer aan de Hxie zünda wordt de vergadering door dm VoePzitter gesloten 5Ne Jaargang Donderdag 20 Juni Ittt HH iBP GWIMHE MM NT v ooxQ 0 cLd eL exxOaaastxelcesa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDBN l DBIM LINaUli 1 4 ngéU UB tke n l mm M Op de Toorpi iiM M boor Cl woDe dvectntflB a kagMondn MiisdMlbutit Ml eoatraet M smt ftnito MKton pTti Groot UMece raadn wvdea berekend aav plMtaruknta Bureau MARKT 31 GOUOA Adnüniitr d I Talel latere 83 Duitschland de door de c dlieerden aaa Bfdgië toegeatane leeolngen afloeaen Ten alotte zijn er enkele bepalingen ga troffen wndw termijn b v de evacuatie van Memel n de toe rading van DuitschInda tot den Volkerenbond Wltoon Uoyd Gwwge n Oïdmenceau hflbbm besiotwi de wetgevende verg BrIn gen van hun landen te vragM da obllgatia orer te namen die door Duitechland ulfifu geven zullen worden ter restitutie aan Bel ffië van al het geld dat het gedwongen i gewoeat te leenen ala gevolg van de deelneming aan den oorU door de schending van zfjn neutraliteit Door deze r r in zal de geheele Beltfisohe oorlogaechuld feitelijk venlwijnen daar het België op dezt wUze mogelijk wordt gwmaakt deze obligaties terstond te gvlde te nuücen De drie jroote nwgwidheden zuillen deze oblifl aties later van Duitschland Ineasseeren Deze wüze om Bdfië te heljwn Is reed maanJei gebeden door de Amertkaanaehe delegatie vooivestelè Naar de VorwSrts uLt Knwno vemewnt komt in de Poolsche regimenten muiterU nteer en meer voor De bolsjewistische troo mvntf brtódt zich in het Poolsche leger uit uit en wint on veld onder de boeren In Kowno zelf la een revolutloMire regwring gevofrmd Ten geveUr Van h t fait dat da nuw schap wn die dienst heSiben genomen voor den duur van den oorlog en zee maanden na dten nog ateeds biet gedemobillseerci worden heencht er grootc onievredeoheia onder de lïngetffscKe troepen welke z b tellcena uit In een km p by Sutton bij Surrey moeaten 400 man gevangen worden genomen en ISOO onder gerwa4 end gelelde worden weggevoerd ZU hadden alle jehoorzaamhend geweigerd en zelf met een raad van afgevaardigden het beatuur van het kamp In handen genomen in ee kamp In Winchester weigwden fiO man hoofdzakelijk tenigig eepde krijgigevai renen uil Diutschland naar een onbe kend garnizoen te verlrekkien daar zij vreesden naar Indië gez4 tden te worden In Dreghom heaft een groep Hooglanders die men naar Indië wilde zenden beslist geweigerd te gehoorzamen Al dez dienstweigeraars meenen dat men ze t ri onrechte in dienat houdt waaruit z j 6 maanden na het shiiten van den w en tilfitand ontolagen hadden moeten worden Te Winnipeg hebben terugg lccerde soldaten Zatetda iddag een optocht gehjuden Voor het stadhuis werden zij door n terij ui teengwtreven Een oproerig ment te van IIT OOO menschffli wierp met atolcken steenwi en klinkew naar de ruiters en nadat de burgemeester de rflraAepallngett be principe mi geweld met gevfsld keeren Geeft de democratie tijd n aich ta ont wildicden In afzlenbaren m lal de Nartlo nale Vergadering wijken voor den erst n Rijksdag der Duitsche Republiek dia over eenkomstüg de wenachen van het volk sa mengeateld zal worden Beantwoordt de Naitionale Vergadering na mk bestaan vaavijf maanden niet mear an de meenin f van het volk dan la het parool echter niet opruiming der democratie maar nieuw rericiezingen trrffende oproer had laten voorlezen wenl r op het vo k wvuunL Een ma werd fedood vier weiden doodeiyk getroffen t M ffemukd Daarop werden 3O0 menacèen ia heehtenls gmomen Soldaten m t de bajanet op het gwweer patrouüleardon hrtHf door de straten an op de Toornaamjite Kn ken ziJn machinegeweren opgebeld Da biuv maastm heeft belooM een afraudt ii van aoldat a te wUm Ambraafiik Terwl nmuator Koaka de ofrieieren om zich heen heeft verzameld Een deel der officieren gaf er zün smart over te kennen dat met den vrede tevens de schande lyke smaad paragpafen onderteeJcend worden Het g ukte echter den ruksweanoinister alle aanwezige officieren ervan te overtuigen dat i de hoogste taataplicht ie met terzijdestelling van persoonlyke beden kingen het zwaar beiprocfile vaderland te blyven dieaien Het ie nflg een groote vraag of het ge1idck n zal den binnenlandschen vrede te handhaven In Hamburg zijn hevige ge vechten fljeleverd tusaehen Spaiiaciëi en de burgen acht Verscheidene doodan rijn flTOvallen maar de re eering is de toeatand meeeter T B rlijn zijn gaabermidtkc de relletjes weer begormen In Moabit zijn bij plundering van winkeïs en kloppartu en met P tftie dne menschen gekwetst Te CharlottenbuTg hebban honderden vrouwen iroor het laadhul tegen den woeTbbt in levenanuddelftn bö ooed Wl kr ihtjffe maatregelen van overheidswege daartc gtai gieëischt Ook zün te Berlijn en Breslau emattge spoorweigHtafcingen uitgebroken waarvan gevreasd wordt da t zij zich over het geheele rijk zullen uitbreiden De rijksregeenng heeft daarom een oproep tot het Duiteche volk gericht waann zü he den eersten plicht noemt de vredesvoorwaarden na te leven de tweede pUcVis werken de derde plichtsbetrachting Er is slechts één middel om uit de schaduw van het vredeeverdrag te komen rijk en volk bijeen te houden door eenageoindheid en arbeid De Vorw iie zegt De burgeroorlog dreigl Een groetp uit de uiterste linkerzijde geiocft dat de tijd om er op loia te staan gekomen is en wordt door de meer ra tige elementen die overigene de ideeën van deze groep dealen lechtH meit moeite in bedwang gdwuden Wanneer de onafhanfcelijken thans aar het roer zouden komen dan zouden zy ïich zeker door de ccunmundsten glad moeten lfi ten wegvegen of moeten handelen over emkoniBtig het oude Bomeinacho rechts De Duitsdie i g er4nc Ipn ala z l hot verdrag getedoend hoeft au haar Uak beginnen Op het programma sts t oa Na 10 dagen oatruimJil van SleeawiJk Na 16 decen oatruliiidng van Oost PruJaen Na G tot 7 weüoen voJkavtamniing in d versohillende zones die In Sleesw k zUn af rfiakeod Na 1 maand inleiverinr vim de l at der functionariasen die soht dig worden gca t aan rechts vericracht en die in aan merMrig konsen om uitodeverd Ie worde ï Na 1 maand dnde nn bet tijdaverioop waarbinnen de geallieeirW uilen mededeelen of ziJ het sytflfteem vaa chadevei oedingen aanvaarden Na 2 maanden offtw Mtnen van de forten in de niet beza giiÜ den In het Westen die behooren tot de Is miltialr opzicht genentraHseerd © gtUedm demobilisatie van het Duitsche lueht3 B Na 8 maanden ha terngtHKngen van het Doitsohe effeeti te SQtU pO man nlU voering van aUe bep Ifi lh befreffiendei de draadlooze teaegrafie wjziging in da Duitsche wetgeving in overeenstemminif mot de bepalingen der leigwbeperHng Na 4 maanden binhen dazen termfla moet Duitschland kiezen tuMchen het btv talen van de schade In geld of In natura Na 6 maanden hernieuwd onderzoek naar den omvang van het Duitsche affectief door de geallieerde le rleiddng volksstemming in MolniiMy on manteling van forten in het Wefit n hernieuwing van de afgeloopen llcentie contnacten tuaschen Duitschland en Pianltrijk afwikkeling vm de contracten tueschen Elrassche en Duitsche industrieelen insrtelllng van de commjRBie voor Dantzig het ferugbrengen van de vloot tot den vastgestelden omvang Dan volgen een rroot aantal bepalingen waar moet sijn voldaan Wmien één twee drie vii f vijftden en vyf n twintlêr Jaar Verder ziJn enfeele verpJichtingea vmi Duftechland met nauwkeurige data vastgesteld Zoo moet bijvoorbeeld op 30 Maart 1920 het Dulleche leg r tot 100 000 man zijn terug iebrach t op 1 Med 1921 de eer ste storting ap het achadetoossVlILngsbe ra r worden betaald en op 1 Mei 1926 moet De oonferevU der aHMidereparMf i fff emehtena fee SouUipovt in Engeland gaoponil Er aren MO afgevaardigden tagenwoordig Mc Gnrk d voondtter eide Uk Ida onenlT srede Sedert onae laatate e aifn uitfe 6 maanden gedadsn hepft het verboai van democratische volken dm oorlof tet ii he veAond van im nalistiBche aatoUnu Hdeën gewonnen De arbefdara vaB alle landen suilea aietrnati n v£6r de vradeavoorwaaridenheraien n in ovaratb temming gebracht a n m t4 demokratiech groa4b g l n R e I e n waarvoor aQ str clen Da vx belden moe eo zich verBetten t g n krjljffeoparatie a In Ruslaad en tag en debeaiandlffiBV bJfc dan dlenetpUcht In ff land Op de openingsrad volgde een b n king over h t rapport van het uitvoertDd pomiti der partij nopens de acUe der arbaU der ter vorwezenlU king van hun poUUeAu oogmerisen Het comité is met algemeeMi stemmen tot de conclusie gekomen dat dt vakvereenigingen die tot dat It algemeene staking willen beginnen z If bet plan voor dervelfjke eampnff nes moeten vaststellen SniXlIie de voorzitter van den m Kirtr knrsbond stelde voor dit gedeelte van hal rapport te verwerpen Een algemeene takiitg ud gaaiKle van een vakvereanfging kan volkomen gewettigd zijn en als het ffaat om een rechtvaardig taaJ tag apr niet hl waarwn er niet t e zou worden ba eJo en Henderson noemde de bealiasinig waar voor de conferentie thans staat en van hH aUergrootate gwvicht Naiiat de voorzitter had verklaard dat hÜ deze aangelegenheid later weer aan de onk zal stellen trok SmUlie s jn voorstel In Een levendige dlwuesie volgde over ó werkzaamheden van de arberidemafgwaar digd i In het parlement waarop vry wal kritiek werd geoefend Adamaon de vooraJ ter van de parlamentalre grwp logenetmfbe de bewering dat dg groep haar mond had gehouden over den dienstplicht de Interventie in Rusland en de dienstweigeraars met gewstensbeswaren Adamson betoogde dal het noodig la het land af te reizen om het volk te ar ADVERTEERDERS ADVERTENTIÊN voor alle Dag Week eüMaandbladen worden zonder eefiige prijsverhooging geplaatst door tusschenkomst van onsAdvertentiebureau 1 Een afschrift is voldoende Het bespaart U kosten en tijd Wij verstrekken alle gewenschte inlichtingen N V GOUDSCHE COURANT FeuHIeton Het recht der moeder naar het DuiMh Tan HELENE BöHLAU Tflrtaald door I F WESBELINK v ROSSUIL Nadruk verbedea 81 Ea hij toat haar weenetL AUeen de uohte druk vam zijn armen tooot haar dit hij haar lief heeft mi evea ais te voren dat 1 zooals hij gelooft dejprootrt weWaa i iSe Mj haar nu kan bewlj seo Uaar vat don f De doodzieke nian di zoo in alle bUIte zondar lemend ïaMg te vallen op zijn wUï gabeel met bet leven afgerekend en i h voorbereid hedit op den nabijztjnr den dood staat nu weer midden in den onn van het bei n en ziet hst liefste dal hij he t vreeselijk bedreigd Na wieet hij dftt hij zijn ieven notf moet rekken om haar bij te ataani Hij Treet het hij voelt de kracht la fi het leren vaat te houdea totdat al aj helt hut hooli p vwnlTtt bonL H la hem alsof hij moet sokken OU hij haar redden OMttine kttkt hem aagatig aan ilj zijn Teldevollen arm nietmeer Op de tnuzige oogen van een atirvwd i mm lm U oQum TCsiljaUaA Neen mijn arm eohepsel ik doe Je nte jB zegt hy diep gejoHen lx wil je befrohermea fVnder vader flutotort Cbriattoezaoht ale eon arme verlostB ziel Papaatje nikt zij nog eens dm stroomen de farauen ween onbedwingbaar De wereld Ie buiten deze stïiUe kamer gesloten buiten valt d sneeaw weermdlch warrelende vloküen de wind stoot tegen de ramen huilt in den edhoorsteen look door de toppen der geweld ge hoornen beneden aan den doakermi oever der Saaie in wier zwajpt noohtelijk water do vlokken weer neerdalen als Ie voren Vandaag komt mevrouw Ahrenaee oolc niet met dit weer blijft xij bij hetklelnkiudje Zij we tioh hoe goed baar man en hair kind het met elkaar kunnen vinden en da4 ha F man goed verzorgd Is Christine Ugt noff atee to badende Intrtt nea voor b Bt vaise m deze begrijpt volkomen volkomen waj dese taanra voor haar boteekeneaj W blijven bij eifcaar Cbrtettae Je bent niet meer all eo ze t hij nadat eep paar minuten zijn voorbijgteflaan Wij vertrekken samen van Mer fipoedJ Ala je vandftafp gaat slapen arm kind denk W aan je vader en slaap rustiger Chrisdoe maakt nog op het kleine eptrltusetel een l kop watn en m voev hem klaar dien hIJ mi altijd b avonds drinkt en dien hij oolc na gedulllg aanneemt met een gevtwl dM dulilelijk la zfja trekken tordt w ea pi eU hij wil niet nalaten wü aljn lichaam boegenaMnd nteta ODtboad m Blrti don wU M lAadn kan want dit Uohaem dat hij reeds geheel had opspegeven moet verdw leven de menech die reeda geheel met l ot leven had afgerekend moet op den drempel dee dooda weer omiteeren Als H lQrich Ahrensee zijn ktod goeicq nadit legt slaai hij belde rmen om haar hals JDat I0 mijn ongtrfukï gKlnd den t hij en Ik sta baar bIJ xoolang Pr een ademtocht ia mij te Oaor mij Is ZIJ la bat leven geroepen en wie ter wereM ZOU haar in dezen nood t ij s jin indion ik het nfet deed z j di4 mij zoo iMng zij leefie Di 4 dan getale heeft gebracht gefheel onvenMeod n nu den eerflton keer dat ij zeer wigelukltïg ts zou Ik aaontljzelf denkeniy Hij drukt zijn kind tegen zich aan Ga maar ga maarl ad hij aanjedoan En zij 8l at Veriossiog Men obenlleide beettdemacbt oor ander te verloasenl Dat Is een wffiadeibaarlijke macbtf Zoo Lgt Christine met een onullapreke iijk dankbaar hart en xie4 den ataaphij na vredigf tegemoet Nu is zij bet rampzalHe aaha Bti niei meer het vwzaebte vertreden mei ije ds mit adigMer die voof de wtflelOAnir van haar misdaad beeft dfe met bniverü voett dal een nieuw leven zieh naar bet licht dringt Zij Es ni meer varoordeGld Van dft oogenblfic bebooreo alj co bur kind bij eikaar en la haar hart verbeft zioh een vrij atatk evoel de vreugde do pllobten en het recht dec moeder Abl era Mtf te if teM4t l Mredt dii govwil Voor iiet eerst sinds lanrft n tijd wordt hit baar klaar en diep bewust wat gt ieel voretlkt wfltf doar an on zieJesmart het verlangen naar den gelefdo en l et vertrouwen In liera rlaten heeft bij baar niett Verlalen niet dst weet zij ra zoo slaapt zl la een jonge vrouw die bezorgd I voor hem dleo Ij fleéüeeft ditn zi eïtrouwt en op v4 i zij hoopt Sedert de oogvn van haar vador zoo g oed Op hiA hebben gerjst zooMr toom7 ia bet ontzetJeode voor laar 100veel eenvoudiger en rustiger guworden In dezen naobt raaade de dtoroi over de uitgeetrekte landerijen beea oi iworwU boomen worstelt en rukt en zou alles wUlcn wegitcekkea en wegvagiHi vat bem in dea weg staat Het was een wioterstorm cle vaa de kusten der zee tot diep in mt Univ lan woedüe een storm dte ov r bo dordea mijlen met dezeUtte kracht o rr de aarde etredt OeKMle menscfaen lacen ierrsden in Uon bed en hadden een aangennan givo i van veiUg etd onder bun warmj dekmu iekm deed de heftige ttorm pl n hli schudde hun zenuwen en beaiiKs i e hjp en dfe zJelen dte m dezen i t de grocle reis aanvaaHÜen bereikten op turmvieoB H t onbekende hwt Ën velen begonnen de ret sooato vU ke aaeftkt en de storm maaKte hen bet tervw ntet emaickelijker Hij nam ook menige op zfjn zware vleiüsis nd eh en paa In dm volfeaÜa nacht of den volgeoden dag z t h morgen wa mei ge trouwe veniorfer In een treurnnde verantUad iA i volgenlen owrgen werd Uelnrl h Ahransoo dood la zija bed ge ond a 0 Uo wllte blad van net boek dal voorlMHi op bet detbod Hg bad bij oa f b Ar mot half gefltorven vlngwa nog vat allLeu eotirijvea hij waa er slt uWe klaar goLomoa De dood had hem ftiot ybi gegiepeu De verettjMe uttdruktrl ije in lel gelaat VMi den dowte eprak vao maMoo EP an Hit was Annusobka die hem luteerft soo ttad geelen toeo sij ta lie anmr binnen waa gKtopeo om de aaehet aanta laiUtcn vond zij de lanij aog t randende van denrorigen avou en beetraakl door bet Kcht der lunp het varatijfde gelaat vha haar beer Als een aseiMwaodrtaarster w ie Annue AI a de kamer ultgeeferoiaptld lan de vast slapende Christine de trap af naar den doktsr en doorhad xij zoo lid eu onzloalg gi ieMi èU mn wei onverwijld moeet opendoeb t a a een df XMi WM zij blanenlcedrougeii ao oa slujniig en zij had den beroemden uM zoo snel mobtei geiuaakt eb hen gedurende zijn gehele leven odMi din nof oooft gebsuTd was En toen hlJ met hasr op de la och eodschemeffJng gebuide sira U vaaróoor de storm nog gmreittjr bniliie riep zij den dokter oIbdT hij em paaid va toe ftwJler t fla d loopea 1 Voorw lüt I Oauw I Zoo kwamen aij eamkn aan bel oode hql a nWo bekioiuMa zU de Mp i