Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1919

58e aar fang Ateloiaenctoi T l f Im 3 i Nchtbanken aaodn h t no k al a loo an IS afdwiacan De Raad nw Vi r aeMfnt mal kak aftwarp voor da ftaaadeala v erw ani v OeatMuDk gmn Om r k Lii M hauJa mat alle vofiangena der vroegar M OaMa rijk bahooreode atatan ia bat wnafaaUJaliffc dat bet tot mondelinge onderiuuuUiBflaa al konM In lader gevaj ecbtar paü aa M taalBenen van dan vrade mat OuitaoUtMi In aatwwmt op de Mta df da TudMha delogtttle da viedaaoonferentle heeft aang boden wljxen de gcaUleerden bet venaak tipt handhaving van de territoriale easéhcndbaarMd van het Turkseha rijk vaa da hand zy veridaren dat de Tuiten den ovenvionsars den xwaren plicht oplagran nn te beaehikken ovn lut lot van da f r tchiUcnde v dkeren dl tot b t batofOiMli Turkechar jkbsfcoorwL l ttoni de nieuwe Itatiaaitsche minlater van bunlenlamkche zaken heeft in d n Senaat veiklaard dat de regeering met kraakt aou bjyven aandringen op de teapaaaiinf Tan het tractaat van loonden De compensatie in Afrika dl Eagëandheeft aangeboden ja berredlgand hst aan bod van f rank rijk dient evenwel t wonNt vergroot Ta BoeOapeet bobben onlusten plaate W ha f yedoorzaakt ifoor extra revolutLen ti offUi en Omletten deden er ook aan ma Ben compagnie roode aoidaten heeft da erde hersteld Boedapest en omgeving a la staat van bd Teritfaard ♦ Uit de naR ekom n teleerammM hlUkt dat Mc Ourk de voorzitter van het ta Souüiport geopende congres van de aA d r par y gezegd heeft dat ondaaka da ïwftkheden van aonunlg onderdealen vaa de overeenkomst nopens het volkenverbond deze een flink begïn was in de richting raa een metluxyMh organlame tot haadhartaf van den weraldvrad De correajwndcnt van d Daily Harald bet arbeddeiablad i dat ds voorzitter byna atilzwyg nd werd aang oord Men had zijn rede rlan ook als reactionair kun nen bestemp en Veetbeteefcenend waa het uitbiyven i n aile applaua Als Wllson a naam een aar geleden genoemd werd war den er ovatiea aan ham gebmeht than ward er niet ge ui ht nuuir r M toaa Me Gurk ivn bem aprak ala iemand dia naar democratische begdnseden streefde Mc baine teet ende uit naam van de Brit sche BodaÜataacbe party pro eM aan tegen het zenden van telegrammen aan WiUm die een werirtu van de Amerikaaaiaeha ka itali8ten waa maar Henderson kalmeer da hem op diplomatieke wyzs rn mat taet Gisterochtend heedt kort na heropening van de conferentie RnuMy Macdraald d Waddinxveen Advertentiin en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen SANGÜINOSE zuiver plantaardig tonicum U een on eS enaarde brob van kracht en enerfla voor ieder die Keeiteiarbeld te verrichten heeft oaverKhilll van welken aard De 8ANGU1NOSE verhoo i de werkkracht van den gesonden menscb n g eft aan alle oververmoeiden en uitgeputteo de verloren xenuwkracht terug SANGUINOSe wordt verkocht in groene flacont van ruim 300 $ i inhoud SANGUINOSE kost per flacon 2 25 6 fl f 12 50 12 fl 24 WACHT U VOOR NAMAAK Varkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogliien 2803 30 VAN DAM Co De Riementraat 2e 4 Deo Haag V waar slj was M het hoold gende dekox Zij bad zleh DOC niet bMTogan an Mirt bemerkt boe allen beprooUen baar alt haw verWijvlDtf te rukken üaar noedar had met bevente bind over baar aoMudors gestreken maar zij oabewesglijk na aitljd sondar tranen De vrouw van dan professor had smh zaoh4B door tranen oniaoer e stem tflf huir geeprokn AnnuacMa ma naar haar to eHtroinp ld en bad ge ak 3 1 kind moet weaaenl ecnen lUodl JlMl DU weoneo arm kind t eo ziJ 1 haar peacbud ea op den rug geklopt Ook piafn Hnmebarg bad alob mal baar ba K g gieibouden lutar alap hand t f n en gesard Jou kbid Je waa levmsianf i va4aa a f appell Allen vocWm eenlgen acbroom voor tfa maft van dit lünd AntKuobk keske idïïfohrokea door haar flkke tranen aur bat kind van Jiaur goeden he dat vo baar bet Hefa cr wa dat slj in hc4 ven beaat en dat bet nu olst aaeer koa eeoon A acfaeen bet dwase tnrawa vrouwtje monetetacbtigu Z UeUbaar steeds in bet oog En en sIJ ia dat het ItooCd van b t rme kfod Hd Aa to llepor boof nampetde AnnoaowVjjear naar haar toe greep haar bij dawkott lera en tnfk baar onttMog altew soa rUnk ala tn aea eBunewec ie riebf ha p op ateind Iwar en braefai baar neargeatort I ChrJttt begnwen la de GOUDERAK AdvertentiSn en abonnementen op dit Uad worden aangenomen door L VLEOQEERT Hooilmk 0 traowd J BOKHOVïiN C 8 KEIZER die mnde oameDi wedaripnche fsmili bartulrjk dankzAKK Q voor d vele bl ken van belangstelling bg hun bawelijk ondervonden Gondft Uasrlem 891 17 36 Juni 1919 Dankbetuiging OndergetRflkenden betnigen hiermede hun hartelnken dank aan allen die door hanne bijdragen de geleden chadfl hebben vergoed ROZEN PIET LOOIJAARD OEVRAA OD op Timmer en Meubelfabriek een oeupaat vakman tegen hoog loon en vaat werk Brieven onder No 2894 bnreaoOondaohe Ooorant 13 Voor oppaiMiMl Hoo fera Bur rKkol er or4t htiia September Ie Goude ceweoichtla ael toelQ PÏNSIOII mM huuelijk T rkew DooiUte leldlaf etiidl Volledi oden No A 298S Bureeu HAAQ3CHK COURANT Oen H t m 7 Tandarts QOSTINGH Il vwi JUNI tot 1 JULI afwezig TaNdarla VAN ANOEL mt Kaonaodig waar Ta koop gevraagd aiBl Tuin bevattende 6 i 7 kamers Brieven onder No 2895 bureauOoadacbe Courant 16 I KAWASAN 2S3 0 bekend epitenlrerd middel le en piinlijke traebcl of ledurife Unneloosintf 4 Ptije t 40 en f 1 20 N V MIJ SANITAS lonlDklijk loedieM 11 GOUDA Lanfe Tieode el 11 DEN HAAG Herderinnellr 9 ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouzieln Rolluiken Tenten Dekkleeden V t lenwonrdUer voor OOUDA f OMSTREKEN f ie Heer H 1 VilN SCHklEN $ VerMibur bil U en Apotheker of DrottM M Oooda ANTON C0OP9 Wijduraei S H T LpON Markt 6 en bl don abrikani P VISIM tmmt EibcknMoavooa DfJ WUDSTRAAT 31 OOUDA T l roan No MS Gfoeflt eflyeiliij Bent hüizeo DmSDAG 1 JULI a Opening der Groentenveiling Veülngdagen voorlooplg op DINSDAG en DONDERDAG des v m 10 uur aanvang 2893 44 HBT BVSTUUR flËOERlAflDSCHt PUHTEN BOTER FABRI EK iAMSTERDAM Bleekzueht worden epoeditf en neker eoeten door de Staalpaitillei van Apotheker BOOM Pnj per flacon van 500 tabletten f 1 20 1000 ubletten f 2 Weer met verltrij baar wordt na ontvan tt van f 1 40 of f 2 20 franco een flacon toe exoodfn door Ffrme A M liOOM Arnhem Veikri baar te Gonda bij ANTON COOPS 3 3667 20 MKUaSLKN TROUWBNIII Prachll a oliede meubelen nieuwe en Gehand te koop al Tafall Staalan Kutan SalHili Tkaatalalt SchlMirl ia BaaüMkartao Ulttrettafali Tnapartoou Baditallan Wollaa bakaas Sattfn Daktni laantoalan Lniihataiina aai Rauiankeopln 111 20 SPCCIABL DMES VODII JOaELUI MET HUWELIJKSPLaHIIEa smONSTIIAAT 44 Bonnhull nabg da ScWakaia x TELEFOON IIIOO 1 1 Het Advertentiebureau GoüDSCHE Courant MARKT 31 I TELEF 82 BEZORGT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIËN In alle Nederfaindsche en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhoogiog wr Inzandlns van n alaotirlft alaada voldoanda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt FAIIIEI 11 HEISIELPUITS m WEltmitEN ii MlfOIEH AANLBQ van Eiectrische Liclit en Kracbtinstallaties I VAN DINN Co Gouda IM III Iia 2703 24 AtfV i l4Mrt In jdilSlMl kVOOR HET J 5 KOKO een sulvere heldere en nlet vette vloeistof U bevordert den haargroei venterkt klieren en hajr wortel i votorkomt het splijten en uitvallen HootdzKr en rpoi verdwijnen nadat men KOKO ijfceD paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou W dig KOKO op het haar dan wrijft men bet ucbt Tl lo oederwaartKhfe tkhtlag en borstelt flink IJ Verwaarloos nooit Uw Haart m stellen geen dwase of onmogelijke eischen aan KOKO maar wij zeggtn en houden vol dat geen ander preparaat KOKO ab aa xulvu fMMMnkUUl voor bet Haar kao evenaren j j WAARSCHUWING Let op onderstaand Handekmeck voorkomtnde op elke flesch KOKO woidl nooit los lönder verte yi gelde bullenverpakklng met Haodeismcrk verkocht P r y f M klelna 1 20 midden 8 80 groott fiesefc KOKO Shampoo Potdtn f 0 1S pet pakje iJ VwkrUghaw bO AyMfccktH Dm Mm m flvfw kakBclsmi Verkrïtgüaar te Goada bg ANTON COOPS Wijdatraat ea te Sohooahovan bg A N VAN ZESSEN Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Abooneert U op dit Blad KANTONGERECHT GOUDA Uitopralum van 25 Juni WIJ Weceos Ja h w etovnandii J t S Bleiewük tot ƒ 15 eubs 15 d V en ulti seireer of ƒ 10 auba 10 d H J L Moer capelle tot ƒ 10 mba 10 d UNION Wegrena overtrediitjr Leerplichtwet S da J huliivr W B Omda ƒ 2 dia 2 d h Wegene Motor en R wiriresrlement l P D Hottenlam ƒ 0 50 suba 1 w tacht chool J F P WaddinxToen ƒ 8 atilia 3 d h P B Eöltertiani ƒ 1 uba 1 d h j H H J Hajutrecht idem J T d B Mooidiecht Idem A A K Goud ƒ ItSt aubfi 1 w tiuhtschool H de R Uaia Bmfst Welde ƒ 1 d 1 d h A V LH Euige Weide idem Wegeiu Aig Politie Verordening Gou la A P i Boakoop ƒ 0 50 aube 1 w tacMuliooU J B Gouda idem L da S GorJa ƒ 8 sub 4 d h A B Goud ƒ 1 aobi 2 d h C B B B Nieuw Beerta ƒ 1 lubf 1 d h A de V BeeuwBk idem L V Hudien idem G L van E Gouda ƒ 0 50 Bub 1 d h Weyens overteding ViMcherljwet J H ZevetAuijen ƒƒ 2 obe 1 w tuchtach P B Zevenhuiien ƒ 2 auiia 4 it h K t G Gouda ƒ 10 uba 20 d t K t G Gouda ƒ 26 ubs 60 d L T G Gouda ƒ 10 auba 20 d h D S h Good idem H T W ldinxreen ƒ 6 aul 10 d Jl G J J ZevHihuiien ƒ ƒ 2 aube 1 w tucblach C ZevonhaiiOB ƒ 2 suhe 2 d h en ulUewrinl uoekBtrSk of ƒ 1 eube l d h C J Be lwök ƒ 5 aube 10 d h A R Schevaa iiïen ƒ 0 60 auba 1 d t J K Bottardam i 1 eulM 1 d h W eM atraatachenderd W J r d H Zevetdiuizen teruffseve rmden L Tas V Zevenhuiaei teruffg ouden Wegena OTertrediug aibeideawt U X Zovenhuiien ƒ 2 aube 4 d h i n H Gouda maal ƒ 6 eul 6 maal 1 d h Wegena opeidwre drmlieiiadiap J B X T d H Goud ƒ 8 aube 6 d h i P B i Boskoop idegn Wegen dieren Tervoeren P noodelooa Piinlpc wiJie A B Oudewater ƒ 10 V 10 d h C A B Oodejrater ideoi Wegeii art 461 mi J V Batiscbenboek ƒ 1 std 2 d 11 21 JuU 2 uur Gebouw Bouw ulagtoeildit Oaliialiiiili at meazorf BekeM Tanoakia nuid l lkc la salerlnaae ena B iaae aa ra te Ar EMUtaate Dnkkaril W f No 14041 Vrydng 2T Juni 19ltt iCOÜRM 2ïTi© a T r © A BEHALVE SON EN FEESTDAGEN vtKtmmxiÊM o do Tommlaa maU IXM alka i f l i j kw rt 1 t X P waak 2 c T i 1 IJiT ÏÏLitaTÏW l ÏSS rraac par poat p kwartoal ƒ 1 1 m ZoadaotSdTiL taaakiadt ADVIHTtNTWPBIJS Uit Gouda mmi m hal ade t dai 16 ratala ƒ l 5 alk ra maar ƒ M V bmta GmAT adreMaatli ea Itaa M da aMtaMlwM Mi Oieete lellan a raada innlaa kaïaka ai t da baaor kriat I dan baaorrkrinct A i Za i i rS kadaallH L Bureaut MARKT 31 GOUDA Kedaotlei Tel f Intero 545 j i i aa l i BB als gooera de voofkatir vam aa eoTvollen oodargang bovan ma siQftdalifkea vrede BffT i lJ i heUien bü Mp b6i raliin aiU aanwazig commanda mO n mivMof van landarerd Hgin4 N Mft m d g dea l dat oen groot aantal offi tana en Tryiwilbgers een rqgeeruig den laoat loodea opzeggen die de schandaiykA artifaslan vaa het vrodeaverdrag aannMmt Het behoeft dus met te verwoodarw dat thans een deed der te Bert jn geiegerda troepen den wena Ie kMinm gegeven heeA Beriijn te mogen verlaten Er beittaat ge vaar dat deze troepen uiteen zullen gaan aJs hun nensch nM vervuld wordt D Lokflil Anzerger noemt daarom msit refj i d n toestand ernstig Een groot g ovaar dralgt i deae dagen Van de ziJde der spoönvegarbridera Beedi f n week lang ga t het ondei hen en er zijn al verschillende piftataeHfk stakingen voorgeikcunen Een algemeene Bpoorwegstaking zou natiiurlük een cataatiwphe vian onafzienbare afmetingen voor li rijk z jn De Hpoorwegarbelders vragen een dagloon van ü8 mark per dag wat een verhoogde uitijave voor den staat van roe dan 2 mdllïocA Kiark In het jaar zou meebrengen Op ver Bch llend plaatsen stoan Bit Invloed van communisten Wocudag staaHeo een paar duiaend spoorwegiarbeidars te Berlin en lag één der hoofdstations naar het Oaafcen geheel stil Het gist ook weer onder het bankperatmeel en ia d BMtaaUndoatsWJ commuiuitea zijn echter oi d rIlng verdeeld Een gedeelte van hen wil zich kalm houdwj terwijl andere communieten iedere gelegenheid willen aangrijpen voor een gewelddadige ondarae ming Deze katsten meenen dat da kane nu gunstig Is en rekenen op hulp van soldaten De communisten van den rechter vlaogiel zijn zeer ontevreden ndat hun onBtmmig e partijg nooten door bun voorba ngheid hun kanacn verspelm Intuaacheo beerscben er te Berlijn en in andere sted n In den laatsten tyd wilde toestanden Ta Berlijn ztjn bijna in alle gedeelten van d stad plunderingen gehouden op zeer groote Bcbaal die giateren gepaard gingen mït gewapende aanvallen op de soldaten Te Hamburg beschoten de Spartaciër heftig de burgerwacht die stelLing gekozen had op den boek van den MUnkedam De opstandelingen schoten van af de da ken ifw de omUggende huizao de bur gws Een aAieeling regeennga roepen uit Ba renfeld rukte to op met artillerie en mor ticri en om de bezetting van het a adhuis t versterken Maar ook de rebellen kragen verstreking Van de haven kwamen de ha venwerkers die da wapenkamers wiaten opon te brelcen Duizenden geweren en rcs volvera werdai flnAir da eflandaHagaa wv d eld Stti g daaita van da borytrwMbt dat liJn hoofttlBiwtMT la het hokal Behaban dorff ganoraai had werd ontw Mada Op hcA mark ptew waarran alia aUcmna gen bezet waren ontatond aan rM C bl favecht waATb da Bareofaldara vanriage warden De opetamMiagw sondaa aan daputetit naar h t atodfauii on aa wapenatdtatend van a uur aan ta vragen Ztf steidan aU eiUch de terugitMht der Barenfeidens ea hét aftreden van den commandant D on derhondelingen hadden nog niet tot een re aultaat geleui toen da Spartaciatao Jreed dan wapenstilstand verbralnn Om ongeveer half twee tleJdcn de op standeUngen een kanon op voor het etai huis en gaven ld hoten Daarop volgJa Ut bestorming De rebellen drongen door d poorten de Unoienplaats op Een deel der bezetting werd neergeschoten de reet ontwapend De gearrettteerden moesten geboeid door e H raten mürcheeren n er ward der tu wchen op hten geschoten Ze werden naar hei Haillg n Geaat Pelde geroeid waar t njlcn tegelijk doodgeschoten soiudcat wor dM ïen alette Uet men echter dit voornemen raroi Gewapenden veraamcdden slch daarop voor het Jturtltiegebouw om de gevangenen te bevriiden hetgeen ook getukte In den loop van den namlddMig hebben de opstandelingen zich ook weer in het bea t van het Htünbutger hoofdstation geatald oan de aankoimat der rage ringa roepen t vorydelen welker nadering gemeld waa Daar ieder offi aal materiaal ontbiaak kan nog gjeen overzicht van de slachtoffers van den opstand gegeven worden Het aan tal der dooden wordt met 40 niet te hoog aangegpven Hoeveel verapreide soldaten n r 4cgd zijn kan nog niet gezegd worden Op het middengedeet e van de Httnkebergervtraaaa kan men zien dat hun aantal niet gering is De ziekanhuiien liggen vod met waar gewonden Clémenceau heeft een not aan de DuiU sche afvaardigiing gericht t r teke van d inatelUng van PooJache overheden In ver schillende gebieden die in bet vredeatxaca taat aan Polen z n toegeweaen In een andere nota zegt Clémeneeau dat het laton zinken van da vlo In Scapa FVw een aohending k van artt 23 fll van de oorkonde van den wapenatilatand eea daad van grove kwade trouw en een op zettelijloe schMiding van de vredeavoorwaardeu bU voortbaat Het verbranden der Fran ache vaandeU te Berlijn is een dwgaiyka inbreuk op de vredesvoorwaarden De geailiaerden zulten de noodlge wrgoeding met mbegrip van vervolgbig van de verantwoordaiyiH peraonen voor mUltai Duitschland aan den Rand Wie h t werdrag te keii n zullen Dm pUohtigheid i ap morgen vnslf estald Oa Spartaoiara de troapen en de spoorwegmannen Nota s aan de OuHache regeering Oe wrede voer Ooatenrijk en Turkije Schadevergoeding aan itaiifie Het congres van Ie arbeiderspartija ONS OVERZICHT K ii tocB b f egd pcrfKHicn ta Ottltachland g vond i die het verdrag wlli len teeken Hermann Miiller de miirister van buitenlandsche zaken dr Bell de mif itist r van vo eerswezen tevens beUut met het afdoen der koloniale zaken of Gies Iiertf de minister van posterijen h bea gemeend dat zij ch gezien den vreeaelyk xwaar drukkenden nood van hel vo k en de onbetwistbare noodzakelijkheid om eüidel k tot den vr de te geraken aan dece laariatf en voor henzelf het zwaarst wegende op offering niet mochten ont rekkeA De heeren zullen morgenociitend om ze ren aar te VeraailleH aankomen Men ver wacht dat de onderteekening nog denzelfidm dag s middags om drie aur plaats zal vinden Er zulten vier handelingen plaata grijpen het teekenen van het ver drag ran het protorol van de regdtng roothet Rijnland en van het verdrag nopena Pc len DuitBchlajid staat aaji d n raad van dea afgnmd li fr brtvaft z m e t knta da geti n aJ liet die niet doorkomt zal h 4 de schuld van de ge Jlieerden zyn Als de vrede snel was a£g e loten met als giVnid ila Wilson s 14 pun en en Indien de blokj cad waa opgeheven en a an Duitschland es kans waa g eg ven om te werken had het dien kans echtwr benut Doch de triomf van da Fransche diploimati heeft Dudlschlan verbitterd en de naodlottljre politiek der genibeerdcn in Rusland heeft een greva r V aaamduMUdgheddsgcvo J en een vUanjdif heid tegen West Europa gSBchapen tutachen deze twee grixwte mogrendflieden der toekomst Aila dat g vaar afgewend nixvet worden moet er overal vrede komen en noowel Duitschland ala Rusland mo en onder uitstei en zonider dat er een ver vreemding beataat OfigienonKSi worden in den kring mn den Vo lkenbomd Duitschland wordt door z trouwste on derdonen verlaten De pohti ekie toestand die op het oogrer Wik aJleö beteCTscht we er gevaarli ik voor Duütschland uit Het aat te beaeq of de me rdeiiioid die voor onderteekeniiig van het vredeeverdpatf atmide werkeiyk ♦ volksmeerderheid achter xich had De volks temminflr verandert giauw In d ae tyden Seheidemann die otMoilIjk het verdrag be atr jdt vindt groeten byval in alle pardon de OnalïhankeliQken dan uitgezonderd Dez laats en trachten uit de verwarring munt t sJaan en hoewej Haase nieita uiH at denkt men aeker te weten dat hij van da Russiache Soflrjetre eetins een voorstel tot aangaan van een vevbond ontving waaromtrent Haase aarzalt met aannemen TaJryke kringen van het oude legvir en de conservatieve partQ wiilen liever m communistische regeering dan aan de aiachen van de Entent te voldcen die in alle opzjfhten als niinderwaarditg beschouwd en voor landverraad worden gehouden ftngetwyfeld zal de regeering op hulp vian diez kringm niet behoeven te rekenen Op alles druk het stenv pel van mJamoedtighHaid Ook de groothan del en induatrje heeft dopr de groot verhezen tot nu toe geleden geen hoop meer voor de toekmoet Nnemond wil voor de En tente werken Dat merkt men overal De toe tiand was andera geweevt als de Fn tente van de vier onwaardige pmnten ba4 Eenerzijds heft het Spartaeiame overal het hoofd op En de troepen die de regeering noodig heeft om de Spartaeiërs te be stiijden ztjn in dubio of zU de regeering in deze omstandigheden moeten gehoorzamen AU het niet g Iukt de Spartacistiscbe be weging in Hamburg te fnuiken zal de i zich verspreiden over heel Duitschland ea misschien zelfs door de grenzen daarvas niet worden t g ngehoadcn WaiVf de onlusten te ITaimlmrg bitjkpn slechts een onderdeel te yn van een grootse opgezet plan om ovw hee Dudtach land Q3 sbanden te verwekken De edgentyke leiders houdein eich schau De Duitflche regeering had voordat i toestemde In het onvoorwaardelijk teeikenen de imenin gervraagd van het opperste legerbestuur Hndenbuï antwoordde toen Wij zUn bij hervatting van de vijande ij kheden milr air In staat In het Oosten de provinde Poeen te h tiver i en onz grenzen t houden In het Westen kunnen wil echter nauwelijks op suocee rekenen Het 18 mitedien zeer twijfelachtig f een hervatUng der vij ndelijkihedea een gun stigw afLoctp m hebben Maar ik moet 8 J g Bi i neerbangeale daxeti HU is zacht ontaJaipeQ zegt de dokt r het is gegaan Booale Ik bet hem bob gfzegd beed ploisolinff nM eet zoo komra Wees kalm jut rouw Christmer Maat Cttirlfitine boort olets ootzaituigte over haar heen geistort ea do gevoelloos als een die verdrinkt daalt iij diepei ea dieper als In een zwart nacbtelijk water Amiusohka klopt baar zacM op den boa der en zegt ondar een befilgen tranen trooni Kind kind arm fclodi Haar geen geluid geen traan oDtwringt zich uit dit onuettend oalaigen hart Mmh laat haar begaan men heeft geen tijd om zloh om baar te bekomnwen De d od brengt zooveel somber werk In huls en bet drama moet onvenrijld a g spe worden Ieder moet ilob zien te aohikken Mevrouw Abreoaee naeat voorbereid worden en de Heoneberga En toen zij kwamen wat een roon v eBende ea ecbrlkl Mevrouw Ahrensee anikktmd reeds op atraat had zij loópen snikken Profeesor Hennebera bad in allerijl wlllen laten inspacmei om met zijn vrouw en moeder naar bet aterfhui te rijden maar beide vrouwen konden oomogelijit rentgia vertraging duklen zij mocaten er heen zoo sn als mogelijk daarheen waar zij niets meer l ondao holpen en zoo I bqMn zich zelf vaa aohrlk en dkoefenls voor profeaaor Henneberg uit en deze boorde de moodar wo ijn vrouw op 9traa Iuid Sf xke wat een uÜwM pijn bod in acbt te nemen dan hter gebeurde 2 €T zou mevrouw Ahrenaee ook beproefd hebbra baaar nnart te bedwingen Indien het haar motfeUJIiJ n gewaeet ala kwamen zij lUt een andere wereld Het oude buis we aJe een veel beapaeUa vloot gea en De tonen baflden slah tot de diepste veoelen Ingegraveou Hoev eol doodeo hadden er al la het oi ie bute gelegen In atijVe etaataÉekteederen mat bandinboenen aas da atijv idigera r De dooden hadden nu zua dsa zoo getcgM en de rouwpleohtlgliaden badden nu zua dan soo pltata gehad t4Jk molen 1 urentang oadueoMni febedaa en ailerbaode eoorten van eeuwig iMhflen en opa cdllngen van allwlei aandoenlijk en aonbere dfangen halden elkaar opgevolgd Sur de smart het le l aJa de dood xljn vreeeaUJk werk had gedaan en de menaefaeo die bij elkaw bi ioovdea i4t etMur bad gerukt die bleven altijd bat zelfde Die waren door fsen mode veranderd Zelen baddan geweend xooala movTOOW Ahreniee waenda alsof de oogeo zoadeg uiUiopea o gemocgder manier 100ale de vrouw van den profeaeor 8 Rnnilgen hadden n ssetflen aj pro eseor Henoeberg xaer erasög in de kamer ealaaa en bedden er over nafedadht waar men hel lijk KOU Aeerleggen of het beier waa lu dCM o in ene aiaer e loo verder over allea wat r te doan wa De profeaeor atreek liJn twmw UeNe vot ever bet baar en kw tijn atjioon oMeJer eerbiedig seoala blJ daae door smirt getofKi vreaw wlbïifiwa p t da baad Een too veorbeeiaiff aptredan vatf ae m aanwen la bat uda Hal nlat g zlea Annoaebka atwd wljdbaaaa aa waat da alt aUa aaakt Eb rabr b bei Feuilleton Het recht der moeder laar het DultMdi Het oudq huls had reedt zoovcde dtooden geberborgl Voor driehonderd jaren waa b t gebouwd het stKtd dus zoo lang d t gcelaohten daarin konden feboraa war dttfi en weer ulisterven van wier bestaan geen menaoh ipaer leta vermoedt De sterke vaste muren haddea dood rljd doocbklacht reeda zoo vaak ojtnaloten Wat war n al een raansohen gestorven I En oog abild hield het oude hui brt uit zette bij oiken doode hetielfie waardige versteende gealoht S eed waa het bewoond geworden door deae eadaaavUegen Ü6 meenen dat ilj zooveel zijn de zioh zoo gewlohflg Tuiden dte geen deae jaioawrktaottteif gtngcn als een levend gift in de hputen aderen kropen sk ierMid oniiioog lan de moren berokkenden het oude hula 9 oote atomnrlad D ▼ an gfe A helenï BöHLAtr vertaald door I P WESSELINK T EOaSUM Nadnk vwboden 83 Sn tSsn y voor de woning vwiAlirenWf tonden dreigde Annuflohka den bewenwlen dokter met de vuU waair cbijn w l eel duidelijk lo maken wat y wïlde liilpenl zed 7lj aiLs te Mn zwakzinodga dien zij bin wilde ma J KlQd alapenl kiod niet aanhet cflrlkktoi makenl en zoo ejopen zij raaen laoga de kamer van ChHaÖne en n alopM zij ta ae kamer van den ne En toeïi dè dokter zldi op J JlJlte wijze werüteüjk er van bad over da de dood werkeUJk wae inffetre J M met ectt beveeögaad knikje zijn d lacht over de maaeatreek vao den T d Iat g m n Ancuechka d en waortrouwend daar bij stond be qsting van den d kter volgend f gaat de deur opaa ea treedt Cliria Mnnen onf naar haar rader te zien lijken Indruk op hem matkte Hij daobt wr wtrwix bif ziA zeU dM men bijde dlepstaüurt I sehade dan de wlldat toeh nMw IJa fcippflifka poMW lUukra nriandw éa TM B jongen bekken van den gestorveoe IrfT iL i l9 neergeveld b ctj 2j t bed ha s Tadar ft de kniata