Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1919

TB KOOP XM p blllllk 60 vim zwaar iken en 30 vim tljne dennen TAKKENBOSSEN Te bevragen by H J W0LTER3 Ommen 8931 10 TE HUUR OF TE KOOP OEVRAABD eoDiieunj In OOUDA of Omgeving Brieven met opgave van huar ofkooppryq onder nummer 195 aanfirma SWARTSENBÜRÖ S Advertentie burean Kleiweg 39 13 REUKBANOEN met en londcr veer Irrigators van af f 3 75 compleet Oauc iM ln jecllespoiten in alle genree SMMITAS KoHinkl loidgakurd GOUDA Utntö Tieedcwol 11 DEN H Aa HeiderleiuUi Neetiewli Groauie Meeucbappll la rueel GeDseimiddeleii PrUieavreat op lenrraed ieA a toeieadiaa vea r 0 20 pene koiMn ftW Nedruk verbod S 17 B Eerste Biada De InvaHditeitswet Nv de datum voor de invoering van de Invaliditeitswet is vastgesteld op 3 December 1919 is het niet van belang ontbloot een en ander mede te deelen uit deze 400 artikelen tellende wet waarmede elke werkgever en elke werknemer te maken zal hebbeu Er zfln door de Regeering kortelings op grond van de aankondiging van 10 December 1918 nog nadere wijzigingsvoorstellen ingediend welke meer in het bijzonder op de verplichte invaiiditeitsen ouderdomsvoorziening betrekking hebben Die wijzigingen beoogen de premie in de invaliditeitsverzekeringen geheel voor rekening van de werkgevers U brengen zoodat de werlcnemers niei alleen zullen krygen een premievrtje ouderdomsrente doch ook een invaliditeitsrente zonder btjdragen hunnerzijds voorts een verlaging van de leeftijdsgrens voor de ouderdomsrente van 70 op 65 jaar een verhooging van de uitkeering van ƒ 2 op ƒ 3 per week terwol ten slotte naast de in de wet opgenomen weezenrente ook Ben weduwenrente wordt ingevoegd welke wordt uitgekeerd aan de weduwe die bij het overlu den van haar echtgenoot reeds invalide is of het nadien mocht worden met dien verstande dat bti het bereiken van den 60jarigen leeftvjd geacht wordt de invaliditeit te zijn ingetreden Als gevolg van deze voor de biJ deze wet betrokkenen zeer belanglüke wijzigingen Tvorden de kosten dezer wet aanzienlijk verhoogd Zou deze wet aanvankeliik voor de eerste 7ö jaren een uitgaaf van de staatskas vorderen van ca 10 millioen per Jaar na welken termijn de premién de uitkeeringen zulten dekken thans eischt deze wet een jaarlijksche biidrage van d n Staat van ƒ 19 700 000 ongerekend de administratiekosten waardoor de kosten jaarl ks zullen bedragen ca 21 Va millioen gulden e De Invaliditeitswet verzekert de Bi ei B i tegen de geldelijke gevolgen Van invaliditeit en biedt tevens A J OPSTELTEN TCLCr MOO Q Tllil T S Roomboter f 1 52 i p p ader RiikicoDUDle 2934 lÓ Roomboter Melange 95 p p IbM II Intirt kij L Irlitui t Het Advertentiebureau Het recht der moeder aaar be Cuiteoh vaa HELENE BOHLAtr vertaald door I T WEaaEUNK T Boasuu Nadnk nabodea GouDSCHE Courant mj iARia a ÖROT DE PLAATSING VAN t ADVERTENTIËN in alle Neder landsclie ao Bultenlandache dag en F e kbladen en andere periodieken 1 I xonder eenige prijaverhoogiog CSiriatine U ruettg met eiab begian Aiuiu£ob£a bracht Ivur imar ba T nam et e haar op eoa stool inaojtlo baai op ruundé ats een warvolirlnl ile k to op opdM het kind het gooi zou hthbm palue haar toen weet op en r hl Einr naar bed En In pk lllelln e iwhartgjieid vertekfe CJirtoUne baar ge bet grooie otitzagiselijlce MW Annuecbka op eni atrompeK naw weacka el waaobt het geaicbt van IMer Bovolinj on roogt bet weer f ela Cbrljtmi een heel klein kind wm Voor eo bleet bat arme actopseleen l heeJ kiste kindje Ilee aan mevrouw zeggen Ik Mggeci miMiipelfo zij bij nohzeU 2 CKrlaine d oogen weeropdoej M groo en osgoluldrfg op hka rtohl nikt Aunuechka weer Wd on wW dat zij nleto bwtt en OodeelusBtAen hu zlJ haar K g m de dekens en nnlatert JUnl n 0 ïUn Hullen klnl Dat miMtl Bollinr mr inmmtnHna van n alaohpllt ataacia voldoanda Inlichtingen worden QRATIS verstrekt de Ik 1 Uud Hl Na huilaal AdvoHtbéi t In dll Ulad GroefltenveilingJIfiiitliuizeii DINSDAG 1 JULI a Opening defTiroentenveiling Veilfngdagen voorloopig l DINSpAGjan DONDERDA6rde8 v inriO uür aanvang f l 2892 44 d HKT fesfen HoestHetschheid Keelpijn zün weder overal erkr baar n y jljmar enkel in deze NM GABA BAZEL FIUAM HILVERSUM Abonneert ü op dit Blad WEDtROM VERKRUGBAAR VAN NELtË S PAKJES KOFFIE PRIJS Pn BALFrONDS PAK TROODMÉRK 68 Cents PAARSMERK 65 WITMERK 60 Vraagt uwen Winkeliere Ti IEDEREEN kan de oede werking r n de BloedzuivcrendaLazeerp ilea van Apoibeker BOOM l eren kenncD t GRATIS én FRANCO ran de eenden wij tp einvr eg een mon ter doo jcdezer pillen Dece pillen eijn verkrijgbiir inte loten dootjei è 2S et en 50 et ia de meeate potheken en Dro iuwlnlieli 2901 17 Esnie led laM m Paleol Medlctlnaii Inheii Verkrillbeir Ie Qoude bii ANTON COOPS TELEF 82 Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Barkanwouda voor Berfcenvoude Achterhoek door I NSOMEN Iiierscki STOIWIIK KAKA kost slechts 35 cent en geeft U dan een nieuwe hoed VerkrflEbaar óók en gros bj ANTON C00P3 Drogist Wijdstraat Gouda 2904 14 GÖUDERAK Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGOfiERT öooderak NAAMLOOZB VBNIHOOTSCnAP == Scheurleer Zoonen s Bank gevestlaii te DELFT KnIafM ta OELFT eOMNIIHEM BOUDA H UIDEN MMtschappeiyk KaplUal f 2 000 000 Oawone aandeeleii f 20 000 Pref aandaelen waarvan caplaattt n volgeatort I 1 000 Q00 Q wona aandaalan an f 20 000 Prtl aandsalan Uitgifte van f 1 000 000 Aéndeelen aan Toonder in stukken van f 1000 ten volle dealende In de winst over het boekjaar tdl9 Ondergeteekenda bericht dat da inachrijving op bovangeuoemde uitgifte lal 2gn opengeitald tot den koera van 10S pCt op WOENSDAG den 2 JULI 1910 vaa d voormiddag e uur tol da amiddag 4 uur I lUimniu k h r t 1 NEDCRUNDSCHE HANDEL MAAT8CHAIVU la AMSTERDAM tan kanten der j estemDORP a Co ROnERDAM van Het ADENTSCHAP der NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAIPU a RAVENHABE te Hurai SCHEURLEER ZOCNEH ARNHEM aELDERSCHE CREOIETVEREENMlNB lumeds bS hare vertglngn In asdan altalMi a HERTCaENBOSCH tan tnton der FIrna F VAN lAHSCHOT OELFT eORlNCHEM BOUDA in LEIOEN ten kantara van MdirgotMkaada ALPHEN tm kinton der ALPHENSCHE BANK UM BODEBRAVEN BODEBRAVENSCHE ÏANXVEREENIBINB 9C alwaar prospeetaasen en inaohrijvibgnbiljettén verkrijgbaar a jn DauR 25 Jani 1919 SCHEURLEER ZOONEM S BANK JURGENS Jfl É l PLANTi NBOTER Hoezee tis nu weertouoe doen i de planta is vru v n rantsoen 2670 Ut A J OPSTELTEII Doet U aan sport Probeert dan de T UA tablelten welke probaat middel zijn om mond en keel vochtig te houdea De LIA tabletten hebbai een Hjne aromatischa smaak Alom veilrijgbaar il0 75peidoea TELSF 120 NOOaSTRAAT 8 Weer voorhanden alle soorten f ij na VleBSohwaren 29 3 en 10 Worst soorten SANGÜINOSE zuiver plantaardig tonicum tl can ooSeSv naarde bron van kracht CD aar ia voor iader die itca t rbcl t te vcrricfatea beeft onvencbUlifl vaa welken aard De SANGUINOSE verhooH de werkkracht van den gezonden lacnBch en greft aan alle oververmoeiden en uit epulten de verloren enuwkracht teru SANGUINOSE wordt verkocht in roeae flacooa van ruim 300 Ar iohoud Oimmnm SANGUINOSE kotl per flacon f 2 2S 6 a f 12 50 12 fl f 24 WACHT U VOOR NAMAAK 21 JuU 3 UUT Gebouw Bouw ea eDinTtoezieht OederstaadaotMaiDlMie Ar mensorg l STOLWIJK 30 JunL i UUT aememteraad Verkrijibaaf bij tie meeite apolbakeraen ioede drotfiiieo 2803 30 VAN DAM Co Da Rlementraal 2c 4 Dan Haaj Beleefd Teiaookm wl regeli t l B mededeeltaa te rnoaea eatvaasea vaamnM eeuNotea venukdlkkel ei m BaM ia eaao faÊt V BOSKOOP Advcrtentitn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door BMirtMke DmMkeril A BBiaslUJi a MSI peo P i WELLEB Zijdetreg72 58e jaargang So 14042 Ztttcntas 2 uni 101 58e aarj i VERSCHIJNT DAGELUKS rer kwarta 1 SJ p week 2 eeal ovenl waar da boaotflac per loo er snakiadtrrano pnpoat pn kwartad f I 1S mat Zoiul ri lad ƒ i nMai ADVlwraNTIIiPWJS mt G da e rtrak i b k i l tet dm kuBr ri l i 2Ï ï JK Vaa buite G d den bl SSs GOUDSCHE PÜMNT Oaaa atxelsesn firoiZOinMm MBOnxaaullWHIi 1 4 mfeli ri U aka r tt mser t9M Op da voorfaaiaa 10 kee Gmmm advertaaHI aa tMiwada madedeallagea kg eeatract to Mwr fsredi eeardia prt e Qnwta lottara ai raada wiadaa bemkead aaai flaatanlBta Advaiteallia ktuaua welda iafouUta door lUMekeakoBiat vaa lOlMa BEHALVE 30N EN FEESTDAGEN beaefsbiaci 1 raiala 1J aUta fed aeor S Advartvtifc MIaa ia ceat ter ngd Adverteat ta kn Zatetilacaui prtfn pukliata nauJ Hk toarincetda Redactie i Telefc Interc 545 AdnBiniBcnde Telcf IaMro 83 Bureau t MARKT 31 GOUDAe of door een ondememingltonds dat l ek Tol van dwnea heb Ik betielfde boo rechtspersoonlijkheid berifc pensioen ren eii Ie lo i herrie in de tiad is verzekerd bij invaliditeit en ouderdom We miUan daarop niet verder ingaan O heer Jurrlaan Kek verdient voor veel wat hu fieed den dank va allen voor veel da dank van enketen tevoiu op oxtranw a De dagbladen hebben reeds gameLd dat op het tetegraafkantoor hier ter stede weer ean belangrtjke arrestatie Is gedaan WMU ui Hoer eens biykt dat er een leamta kaa Itten In ons n eei l isel Het blUfct W hat ttwns gaanMteetda Jongemensch t 1 gPMomtti die geliaiin aUn overlevarda jwa hen itie er belang bU kunden heliben om den inhoud te kemnn Het Is anbegrüp lyk dat ik Kegeenng zelf niet Inziet dat zi haar gehetinen niet telegrafli h kan varzenden Op de departementen doet man uiterst geiheinuinnig de geheime stujdcsn worden met e tra my tiekerig eid beliaa dcSd maar daama geeft nven de telegmnu men heel bedaard aan nog tul van amtit naren over Men versekenle rail tkrt minstens twintig menschen een tel ram onder de oogen krijgen ook al is het geheim Juist door dat groo e aantal la het altUd moeilUk na te sporen waar het Jek chuiU ala blijkt dat er van die telegrammen udElekt Men zal aan de de rtementen moeten inzien dat belangrijke missiven por brief of per koerier bexorgd moeten worden Ia zeer vele gavallen 0m dit misschien nog vllugger ook Sedert bil ile Fost en tWa graaf niet meer dia alschen voor de toelo tlng worden gtwteW geHJk vroeger het gaïal WSJ naden Joi Stti tonder eenige noa monawenntige ontwHtkeUng maar op da semzalsn worden aangoeteld is de betrouwbaarhild veel verminderd Men schijnt dat SOA da ita HM enten jMc nlat te asttsa Door achado nwct men het ervaren In de laatste aren hoblien safh verscheidene ge vallen als dit voargedaan En ilan n Jas diJ B he vele dat niet opgelost ial RAOENAAII Dit nummer bestaat uit twee bladen een ouderdorasverzekeiing met het en twee bijvoegsels en ik g van de week maar niet winkeUin Het klopt volkomen met helgoon de wlnkeUere zelf ook moeileelen over het sueca van de wininiwoek Wsjineer desa zich apeclaaj had bepeald tiot een bUvonderen etaUae wodrtrtid den rare het aanlokkiigk geweest Na kreeg da winkelwaili het ka rokter van een volk Jeo tJe op bepoiklie schaal an we welen allen welk puhUek volk feestjes het meest frequenterl en welk publiek het skwen daarvan het meest betem mert In een der meest van het centrum afgelegen wijken was het s avon bi straatfeest De opgeschoten Jongena en meiajes voerden er den boventoon en het valt Ie betwUfalen of dat nu het publiek ia dat men met deze winkfliweelc wUrie bereiken Hopen wij dait dit mlniatuuriaarbeursje een volgend maal anders georganiseerd z j opdat het voor hot pi iek zoowel als voor de deeincBnera meer succes heeft en meer effect sorteert Den Haag heeft een verlies galaden een groot verlies door het plotseling overlijden van zijn wetfliowder van openbare werken den heer Jnrriaan Kok Wnarlvk het is geen kleinighaid de teak van wethouder van openbare wertuan in een gemeente als Deai Haag die iich zeer snel uiliareldt en iVe allerlei groote vraagslukkan ter oplosemg aanbiedt Neem alleen maar het woningvrsagstuk en bet vraagstuk van de uitbreldjng dar gemeente die voortdurende waakeaaniheid vergt De heer Jurriaao Kok wns geen genie maar hü was een man die over een ewmne wstUiracht heacHlk e en handelaman tevens was Verschillende belangrijite werken hoeft hU tot e and weten te brengen en ook al syinpathisferen wü in veel opeiehten niet met de denkbeelden die deze wethouder in practyk bracht wij erkeimen gaarne dat hij zeer veei heeft geitaan doi kan strekken tot heil der ge meente Onder lijn bewind zjjn eenige grooe terreinen aan den rand der gemeente aangekocht opdat de aangrenzende gemeente Waasenaar niet de gelegenheid zal krijgen om zich vlak m de grens mot een nieuwe dswt k te nestelen Ook wist de heer Jurrtaan Kok te bewerken dat ile gemeente eigenares werd van de bekende buitenplaat Vreugd en Ruet die i d len m Voorlmig gelegen i doch die san belangrijk bezü voor Den Hoeg kan zUn zoodra dndeltjk eens een eind wordt gemaakt aan de gebrekkige grensre ling der gemeenten waarvan Den Hw de dupe Is Voor de volkidiuisvasting heeft de heer Jurriuan Kok veel gedaan Alleen het is altijd entzaglUk duur geweest Uiaar da mi eenmaal de gecet van den tijd dat de gemeentekas geplunderd wordt ten koste van zeioere ideeën die den acMfn van by zonjler goal te aijn bezatten bereiken van den 65 JBrigeH leeftijd beschouwt deze wet in zekeren zin de invaliditeit te zijn ingetreden Ten aanzien van onder b genoemde arbeiders gelden bijzondere overgangsbepalingen Met de onder f bedoel ring door den werkgever dememingsfonds worden fondsen welke door verscl dememmgen reeds zijn oi welke als zoodanig door da wet z jn erkend terwijl daaronder kennelijk mede worden verstaan die fondsen die worden opgericht met hét doel gemeenschappeiyk het risico te dragen dat de wet den werkgevers oplegt Omtrent de indeeling in de verschillende loonklasaen de verschuldigde premie enz zullen wij in een volgend overzicht nadere nnededeelingen doen Wie onder deze wet vallen bepaalt art 4 Onder arbeider wordt in deze wet verstaan ieder die den leef tijd van 13 jaar heeft bereikt niet in werkelijken militairen dienst is en in loondienst arbeid ver richt binnen het Rijk en tegen loon van niet meer dan ƒ 1200 per jaar Ten aanzien van dit loon bestaat nog de mogelijkheid dat bij de behandeling deze grens nog wordt gewijzigd In art 31 der wet wordt als regel voor ieder arbeider de vewekering verplicht gesteld Daarin wordt bepaald BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CCCLXXX Den Oaae heeft zi n wlnkelw ak rebad Vele wiakelien hebben zich uitgealootd om te toornen dat zü nog over de ondo enetvie faeeeiUkkea Over het algemeen ia men met blister tevreden ov r het reaultaat van deze batooging Ze was op vel punten noyol echidet en zeker niet tn overeenetamnung met den ophef die ervan LemaaJct werd Hootdaaak ma le Hilim MWimiil aa na valt het ai dadeltl op dat men over niet voUloen len artistieken amaak besohikt om etalages te maken Dat behoeft niet te verwonderen Het etaleeren is een afzonderlijk vak dat heusch heel andere eigenachappen en talenten macht dan de kennta van het artikel zelf en de kunst van bandeismai te zijn Ta veel draden de etalagree het kenmerk van a Téig amateuta eedoe Heeft toevallig do winkelier wat arSstidi h ced in de aderen dan kom er wat aardlj s voor den dag maar een koopmansgeest heibt en en tegelyk een beetje artist zijn is een combinatie van kArakter edgenechappenr die weiing of nooit overioomt Wedmg artwtiek waa ook de versiering van de wiiAeistraten zelf maar waarschijnltjk moest dat allee te veel op een koopje ook al omdat de deelname niet groot genoeg waa In één opzicht hoeft de winkelweek eea zeer eigenaarda eff b gehad iets wat misschien een zeer groot maaaa psycholoog had kunnen voormen nj üt dat die week een slechte week is geweest voor de win kels Het koopta cliti e pul liek is niet gaan knopen doch aUeen gaan kijken en de drukte die er voortdurend heerschte in de straten kble ndet tot herhaling van een Ieder arbeider voor zoover hij niet in deze wet is uitgezon derd of krachtens haar van den verzekeringsplicht is vrijgesteld is verplicht om zich te verzeke ren overeenkomstig het in deze wet bepaalde In de gevalllen bü deze wet be paald heeft de verplichte verze kerde recht op een rente in ge val van invaliditeit en na het be reiken van den 70 jarigen leeft d volgens het wtjiigingsvoorstel nu 65jarigen leeftijd I In de gevallen bil deze wet be paald hebben bovendien zijn kin deren beneden 13 laar recht op een rente BRIEVEN UIT DUDf HUNO Dan volgt daama de bepaling betreffende de weduwenrente zooals die volgens het wuzigings ontwerp hierboven is aangegeven Hooge spanning Van onzen R Coricapondent Het is heden den 19en Juni Sedert gisteren i de Uuitscho republikeinsche regeering in bezit van den vredest arbeid van den heer Clémenceau en zün politiek vrienden of medehelpei 8 De Uuitache pers heeft zoo vlug het maar ging de iets gewijzigde vredesvoorwai den aan het volk liekend gemaakt Vele kommenturen zijn nog niet bekend De algemeene toon van de pei s bl ft wat hii in de laatste dagen was mismoedigd en verontwaardigd Men praat nog over het onasnnemeluke van den minister president Scheidemann De uitzonderingen die in de wet worden genoemd zyn a de arbeider die invalide is biJde inwerking treding der wet b de arbeider die reeds 35 jaaris en nog niet verplicht verzekerdwas vóór hi dien leeftijd bereikte c de arbeider in dienst van hetRijk d de arbeider in dienst van eenpubliekrechterlijk lichaam waarbijeen regehng bestaat voor invaliditeiten ouderdom e spoorwegarbeiders en f de arbeider in dienst van een onderneming wien door den werkgever Feuilleton En dot tluleteit zij zoo hartbrekood en zinlleloos Chnistine etaart met een uit druUfing van sdirik op Anuueofaka Daar valt zij voor haar neer en kuat do handen van haar pleegiilnd en wodl de voeten uit het dek Zij kust de Toeten en snikt aanhoudenl En daarbij helpt zIj Chrisüne weer aankleeden en eohudt het bootd zoolat de tranen er al vallen ilij heeft zoo n groeten voorraad tranen veel meer daa andere nienscb n Annuecbka beeA de kamer verloten ChiMlno UijK atrak en onbeweeglijk op den rand van haar bed zitten Zij behoe t ndet op te elaan om blJ baer v dor te zijn Zij zie beui voor zich zlJ ziet zijn gelaat wanrop eengroo te an verettjM b atgeteeieod ZIJ ziet niete dau hem En dit geeloht Is tegoHJk haar eeni gedaohte Al bal anS re staal til en zIJ zR en kijkt zonder zkih te bewegen ala In een zwarten nevel Daar vc p i de deur geopend en baar moeier korot Unnen Christine Meet de oogen op En ZlJ ziet een vrouw met gelieel verwrongen treidken De heete tranen die zij blJ ket UJk van baar man bedt geaUM alfa gedtODgd Hel gelaat la met rlmpele bdlekt en drukt de ultevato apanninc uit De volle e lle la als bet ware in eikaar geecnken eenaklape oud ewofden De mond half geopend aJa viagend de oo0bu verwUderd CSirlsdne 1 outanapt aolxr en zwaar uit den moDi dezer vrouw en zlJ neder op den Mod MiM tut bad Ofeiiaana daan 1 zei mevrouw Uaiunke fie achter tncvrouw Heoneberg op de teeaeu gaat staan Miuir nu staat Ohrl lnc opgerkllll de gevouwen handen omkoog geheven soo gasn er oeulfe oocmblikfcen voorbij De deur van de st Tfjamer elsst wijd open daar 1 de doode nog met den DgsOgeo trek op bet gelaat die echter oieer meer verdwijnt en plaats maakt v oor dien diepen vrede die oiele meer gemeen hodl met het Iwen Daar ligt bij die zijn klnl bod willen beeoheimien Zijn Idud staat a a een gejaagd dier bennend Bonder hoop zinneloos van algrilzen Die zoo w id lachte dat wa haar lef eed moedeatie eul de strakke ge iflhten to de deur die niar haar keken Is naar een dolliw hond met eea ontzvtdng hl hun ultlruldllag dfe haar stom stijf maakt dst zijo geoiohten diebet ongolukkige soliepset lioh In haarkoorleh oomcn uibt zou hebben kunnen voorstel leo zoiader eonlg mededoogen wlUe rerwalde eslohlenl £ o als hel la mtt het oalse tei le en aich uk In woonleo en geliaren ts het staot groote epkm ceode klakkm voor de ooren van Cbriadae bilden hednahlji IJ verUesl iet bewustzijn n e naar het luklt en luldl en biHl zoo iwaar en band en oiazetleod in haar ooren kihear het vervult de geheels kamer eo luidt Daaituwchen hoorla alj dki kaar hart doen alilsban en boe ha r arme meevier zloh on lef sta slrooai vaa traua e daa raa4 llijn Uod waa ik maar uU ba leven gegaan zooels ik van plan wiavl ael Obrle mi zacht met getirukon stem tnhaar overinaat van ellende Zool riep mevrouw liajruike en afood voor ba vr als en engel des OsflcditJi Aa Bictu jiiei volkomen onbaatzuciUdBIhekl otc lU de meest vreemds aangelegenliedea mengl HevTcuw Uatunke keek naar d kamer Kio woel wal zieh iut mag bebbsa afgeepeekj Hln a eet el deae oatfslilkhi ge iitan nlel don dood vond omdat klJ Nu su ekl ChrMine doijdableek als ba schermend de handen mir zlcii uét Ia ffa daar maw al eett heiHge t De uwen zuUnt u eeuwig daoken oee Ie weidaad die giJ hun hebt baarMMB nrte Heniielier die lilliliiii iiiaiBlia ziJn ai voor altijd In den modder geanrir De stem van mevrouw Majunke beett van smart en Oailnierin en zij kijlit met tranen In de oogen naar den boogi gMcfc t n proleusir Chrtstiae sM hoe taw llUjat Bf haar Uiekontt 7ij voelt den adem van haar awaver veer haar gesichi en hoort weer woorden woorden wodldcs mooaetur zoo gkH iend van haat loa dooMIJk eu d irtuesel n Rlkk bet weer hl baar oven zwaar en dol su drwoeod sa buJten ranst da arm ea rokt aaatedMa En het ongelukkige meteje ziet alles be grijpt alles en staart als in eu atgiondi Ie dat het onmogelijke waar Clhrl line Het waa een vraag ultgeatooten in doodsangst bulpelooelieid en verwarring en trof hel hut van hiar die op deze vraag moest antwoorlon Jui klinkt bet zoo vaat en wan hopigl Daar snijdt een kreet door de kamer door hot geheele huis zoo wild eu lukl en azIirU alecl een roofdier hamidtstlet bn na diea kreet duiken de ontstelde ge zichten van p olaesor Henneberg en üljn vrouw op en nog twee gewchtAi vanpersonen die Intussohen waren gefconiBO Qo l in den hemel 1 roept proleemr Henneberg wal ia er gebeurd Moeder I Moeder I Uoeder I ro vt me Touw Utmeberg autsteU ala zIJ haar moeder zoo ziet Zij vragen en kijken met liwpanning naar mevrouw Alirensea Die drukt de hinden voor het gelaat en strekt opeen beide armen reobt voor ziob i wijel Op Ctir stine en zegt ieia tets onwaarschljniijfca boofl n dt en woï den ziet valt vaa Daarna begint zij te tocbeo te lachen te lachen en glijdt van den i boelif en un bet geiiat op bet kuasenvan den stoel ea lacht en hcUt enwringt baar lioluara in alIerM bootalen vm bet lachen En alle gexiditen In deieiir blijvw strak op pristine en mevrouw Ahreoaee fperlcbt ehi op eenigevan deae geddilen Ml lUdelIjk derees te lezen du mevfv AhrMseekrankzinnig la geworden WoiJt vervolg Da aalBlk m h U i