Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1919

beklemd in de inrij van het hek van den landbouwer A C v d Graaf Met groote moeite en met behulp van enkele voorbijgangers wetd de auto vrijgemaakt en kon ze de reid vervolgen Gouda gebonden ia en heas foat aoodra de gelegeohadd hem daartoe wordt geboden Dat sou natuurlijk zeer te betreuren zün maar onze jongste Ijeveling S L geeeteakind ran dm heer S lulsn wü oiwetwüfeld wel hier mogen houden Toch wanneer Ik het uit mün beknm pen geilchWioek bekUk gaat S L da rer keerde richting Oe arbeiders hebben in dat opzicht den steun ran de burger filet noodig de arbeid b wegfa Is machtig genoeg om de geeatelüike Miingea ran laden te behartigen neo tegenwoordig geen wat bekende teilen evenzeer S en nussdtfen en me een aigeor Ik dacht dat het ndet de bedoeldng ran de leden zou zün een rereeniging op te richten om laoincan te doen houden hoofdoaMük roor ariieldera meor dat zü oUereenrt z f levendig belang zouden stelten in hetgeen daar werd betoogd dat zü dat critlsch zonen biAüken en dan Un het wel eens zün dat ol ün we maar Gouda ar Interesaante dingen werden gesegd die niet In een brochure lezen kunt NntuuHük is er geen beswaar tegen vermindetden prüs nieetschen die slecht bü kas zün en die zün er ode onder de intellectueele arbeiders teren rsrloagden prüs toegang te geren maar niet lager dan b v 26 cent Als men werkelük belongstdlinc heeft kon men dot betalen Ook de orbedden GOUWEN AAR SPORT il lj bermneren er aan dat uHrfenoc tenil oui 10 uur In Hel Miaalilxikd een vorgaderlt vaa den Qoudsehen Voetbad Bond zal worden gehouden VeatbaL Morgen wpeelt Gouda I een vrtendschappelijken woditrljd tegen Voftaidlng I uit R dam terwijl het 3e elftal van 121 2 uur uitkomt tefesï bet 2e van Vollwrdii SUnegibal Sliogerbal oompetlUei Moa en zullen op hot terrein aan den Kottordaimtohedljk de volgende ontmoetingen plaats hebbc 130 2 30t uur Excelolor Oouda TH O R Sohledam 2 45 3 45 uur Doosi DeBt T H O R Schkdam Zwenuiaii Ilrt eerste zevenlaj van M Q Z C gaat morgen op beioek Hj IMw II i Rotterdam OWZE PmADlOO E DIEWT TOOK tn nnMnN Duilsche enderaeeirs PABUS 28 Juni Ud Toolon wordt gemeld De drie Oultsehe onderzeeën U 119 U 118 en U 126 thans te Ohairbourg die bes temd zün roor de haven ran Toulon heblien instructies gekregen om zich roor ver jnk gereed te makena De U 126 zal hot eerst naar Brest rertrekksn waar zü van de U 73 al het raser remateriaal zsl nemen wat ü noodig heeft De twee andere gaan naar Bordeaux waar zü lullen Uüven val 1 16 JuU d w z gedurende de feesten en de tentoonstelling van trofee welek daar xnJlen plaats helMn De onderceeëte gaan vandaar naar Toulon waar zü in het midden van Augustus zullen aankomen en waar zü blüren tot de demobilisatie In IIUKI IJN 28 Juni Iu verband met bet Minden van een Italf mUHoeti 4roolblljettett waarin do Spartaousbcnd tot omverwerping dor re eerlng aanaet en die m Jittt Berlijn cfce VweeoiglncHgebouw zijn givonden en nsAt aaojebjdng ran teletoöngipprekken wolko tiiseohen de HainburffKche op taindelu eii en de onafbankelljkeu eii oommuateioii kt Betilljn plaats hadden met bet doel em tweede rerotutie te bewerkatoMgiHit voor i eel D illfiic idaaid de Nalïooolp Vergadering Ie ontbinden en de oprichting van een rfliAnrcpubUek ki de hand e werken neemt de rljikeeegeerli de sLrena 9te maatregelen tegm oTerzffap Hiigon t n de faaklngsn Da adffemeene Ma ag op do spoorwegen in DuUeeèland ml door de onafhaiikelijken en oomoHials ten worden geproelameetd maar de re geerlng wil deze door dwanffnoAtreffeleB voorkoinen Zoo werd ook bij de alge UI een e Htaklng do Berlijn de alieTnootUgale bedrljren door roepen van de rlikBwelir aaden geho tden JHOORDRECHT Tot predikant bij do Ned Herv Der f iJUor te beroepen de O A Knlpluilzeo Ie Oost en We Blokker LéJLTmm BBUOHTI DE DUITSCHE VBEDBSDELEGA nE AANGEKOMEN PARUS 28 Jud Met een spedolen trein la hedenmorgen de Dlütacke rredewlelega tie hier oangekoBeo De gedelegeerden rertnkkra In snto a naar het Heval des lUsarrelra te Veraolllea waar se te 10 nur in don reormiddag aankwamen Het onderzoek der geloefsbriercn aal te VetsalUes plaats hebben Kolonel Henrr ontring de gekwfsbriercu Ie 8 aar ranaiorge De onlnsten In DuilsehUnd FltANKFORT ODER Juni V D Hel achljot dat de hier plaats gehad hebbende oodustea tengevolge wsamn de i aaa van beleg is algekendtgl oorele meotan ras baMea ilja uH psI n l rt Uen hoort MPoev JUI iyi hei oatpIflUea WO de haoxliirraiwlca Khe rauUr elen ilëoft tui keC sta IdncHeoht voor de apaorw gbeambtea opBeheven Tot oog b achijueo dese dit lochiB als een iiHriiatfiagta be cibouw a De itakUig ta Berlijn breidt zich lai zMun ub ea bei verkeoi teraooeel cbrti l met een algetueeoe ataking wacurbij het zlcb taUs aiet ootaleo aal het kmoMBUdate vervoer top te xiAea Naaf de i ülu ZeUuii uit iMuianMiiir Ure kri en vemoenat looet de re eemg bestoteu bebbm eea aaoziaaüjke moi nen apreela van vijf luilUard Ie gebnUken om de prijam vaa de leveuapidiid kn ie laten Ulen Tooh eobijtit een oommunMlBidho b nreitngl is voorbereiding In een opeobaro vec adertii f d ooalbankedljko iSooialtotidCbe parüj te ia m verkUardo Rctalaad ma M yan d iarbchdfCBraad uit FriedriclMiiafwi dM la de volgende weken eon po iiig zal vordeu toiwm om de reipeeriOK Muver tewerpea ea de radenrepubiiek uit i0 roepen Dauby zou mm niet voor bloodvefgiotcvi Ieru aahrlkl eti Oa viJandeliJUieden tumdien aoasartje Ml Telccbo Sloiwaiïije zijn geetwki t oitde Koemeneo vedbten niet moor De ooderhsAdedliigaa over ocK dlse aBrook vinden te PreBatMurg pla t Hkrfoovea iieeft men reeck gelezen btH OQtiffiftm van de arbeiderspartij i b 4lot a om op 30 of 31 Juti een aï Dieena denionetratici ie iunden tegeudaiu terventie dow de g allieeKlea la HuBland Aan elk land zou worden overceiaten om t beediwen ol dft betoo teW dea vorm toii aannemen van een politieke ot eta eooaoidisQhe aotie Jet UgerbuWüd Mc Leau verklaairdo dat de oorlog In RuaHand dooo de Itnt Mshe regeering werd voortgezet la O Jt je tang van de Kiaplt Usten die in dat land geld tatolcen badden Dot taajtat was ook h geraj met zekere leden van de eeriiy Hierop werd e re oJu4ie aAngonomen wMiin bet tenictrekkea van de üntoche troepen uU Kualand werd gevraagd en een eoonoïulache aoü © werd bepIeiL Mede nam de CooferenÜe een resolutlo aan waaain werd aanbevolen een vaicvereenlg ngsoangrefl te EMidbn en waarbij werd bepirft dat Jl lï 4 fieiToudigi varbondtot onverwijlde aocy HMK Üe zou ovwgaan om den dianji lp b oh t iu Engeland e veriirijgen De Btemroeu der vaptegenwoocdjgare van M78 000 arbeldero te n die vwi 711 000 werd veritlaard dat tappen dienen te orden geuomea om de Interna onale te reoonrtueeren op eeAl periWMieatei grondfllag en waarbij tevens werd verklaord dat elke sectie in de aociaiUstipobe arbelderrfjew gi n daavl dSenl te zijn vwieg Miwooïdigd Daarna werd bet oaagtm gratotw BUrF ri AND8ClI NIMW FEAViqtUK De Frandolt 8 o c laHsteu en De FraDHche soolal i tpt zijn zeer on ttrreden over ei n verklaring van CHemenoeau die behelade dat FVoukriJk dit jaar nog niet tot denkoUUABtie kan ovoi gaan dri een groot Fm M Ie ger aan den Rijn moeaf blijven De reLetjee die toimitoo bij leger on vloot hebben plaat g faad en met gewedd ondetntokt werden waren slechts een gevolg van de vertraging ten opzlohte van do dffliiobiUsati De fkrbeldorapartij durft geruM te beweran dat Clenienceeu zich met deze onthulling de viJandBohap der soldaten op den hals hoeft gehAald De domobUlaatie watét na ondccleekenlng van iiet vredeavardag gefliaoht daar kan de regoeringop rekenen Voldoet zij hieraan Ulet dao rijn de gevolgen alleen voor hare rekening Longuot en FroaBord die In Engeland niet toeg aten werden en naar l arijp tesugSeMden trachten da pa nij tot inaseaataklng in Franicrijk over te lialen ai protest togen de onderdrtUt kdng der orbeideraftlasse in Frankrijk o bet oDgenbJUc Do Frawdie arbeider worden 0teedB radioaJer © a dit wordt ook door de burgerlijke pera alg eea govaar voor de IhtiSoiiHt beaoboMWü De trottwenda Een Beigl In do eerste dagen van den oottlog geinrust begaf aioh naar de er St tMi vooralen van een eervol otitata f huwtfe daar en inel o uit don htaat Nat zes DManden echtelijk leven besloot hij zich i den staat Arhona Ie vet ti gen Daar weM hen obter gf vraagd de offfeleele papieren te vert Wüoa die zijn huwoUjk to Texas bevestlgdfO en die hij vij weten nflet dow welk toeval verwaartooad had op zak te steken Het vragen en afzenden van dit bdrngrljk stuk gUng echter met zoovele moeilijkheden gepaard dat een ambteuaar hem aanried maar Mover nïet van dit c sr e buweiijk te spreken m maar ten tweeden male de zaken hun gang te bton gaeu met dezelfde vrouw Dit werd gedaan en ten tweeden i9al bekKUfde hij trouw ed betfdiern ng aaD dagene die reedfl een Bajf jaaff zijne echtgenaote wa Ma r m vroeg hij aanstondo geleerd door de oolerviodiag i at ohfifti iThn Arxïwua Dit luk weed hem b ooid maar lütuwo uoodlotilgbokl voor iiet m zijn beru wa gwend moe hij de streek De aAncespiokone igil hemt v futad1q welk een borg van moeiDiji a ar te o erwinn i viel voordat de gevraagde Htukken uk Toxas ol Arizona zouden aangekomen xijn Hij ried dan ook maadr een deirde huwelijk aao Itetgeett dim ook gebetwde en den trouwer de bittere overluigïtig inoeHt edienken ïlat he yeel geiii kkelij er wae te trouwen dan te t e wijzvn dat men reeds getrouwd wae AMBMULA De laatBte n tte dag Op 1 Ji i ziU in de Vereenwde staten het draakverbod In werfUng tredw 2ooaUi WQ weet heelt ieae mantregel om de i me oo0 te leagen toA dttahtligen 8irljd uülGiid i giegoveni Ër i9 een veruond ter beatnjdlnc van bet nationale drankverbod en deze bond heelt zijn Ied u aangeraden boel eenvoudi g met den verkoop van wijn ea bier door te g aan CU een beroep te doen op den rechter wegens de onwetidgbeid van een handhaving ea uitbreiding van verbodsbq aliagon die cijdca den oorlog s ijn ultgevaar U maar haar goldigbeid be ben orloren In New York schijnt men voomeoteiia eea preHic van de zaak te maken p den loAtsten naMen dag SO Juni nullen dolielhebbora nog matt dudttig proflteeren En in bet MajeiAc Hotel bljT waAT speciale dinar Oor die egenbetd worden opgediend zal even voor ralüdernach de verkxwp beginnen van aüelleeHcben dlc nog In den kelder zijn ten eJnde de gaMen tn sd at te stoUeoi de feesCeiiji toid ook in da moigMUtren van I Ju l voor te zetten Aodere reataurasüs en eluba zullen evenzoo baiulelen En de uaclit van SO Juni 1 Juli belooK du0 In New York oen vroolljke naoht te worden Mvn zal bet er nog eena van nemen vooir liet Verboden worttt De wijnbandelaars beleven thana een gDiileu IJjdAtle Ueltbebbetra doen tooteu inslag om zloh tagen de nadeirende dïoogtb te beveiligen En vorscWJlende handelaar ixéthda boatelUngtti gekr van 2o 50 tot 100 duizend dollars toe Er in In de gieledaren vanj de j tilrt en eohter no g een stille hoop dart het rgwe inl worden vermedwi en de mwerkingin dlng van liet verbod zal worden uilgi öteJJ Dreigende sehaenehte aan consumtlemelk door fuoge kaasprljzen In een beschouwing over de moeiIgkheden der melk en zuivelvoorzieninsr door een der medewerkers van de Kcon Stat Berichten z j deze uiteen hoe onberekenbare gevolgen de oplossing van dezen crisiatijd medebrengt De crisis spot met alle voorspellmgen Tegen alle verwachtmge i in zUn de zuivelprijzen op de wereldmarkt steeds atygende en zun z bepaaldel k wat de kaas aangaat zeer ver boven het peil van den consumtieprys zelfs met inbegrip van den toeslag Ten aanzien van de boter is dit niet zoo erg daar het uitvoerverbod in staat is de prvjzen voor het binnenland op een redelqk peil te houden terwül het Zuivelkantoor door een heffing van 60 ets per K G op het exportgedeelte er zorg voor draagt dat de producent ook voor het exportquantum niet zoo heel veel meer ontvangt dan men aanvankelvjk berekend had te moeten ontvangen Het Zuivelkantoor is dus wat de boter aangaat in staat de zaak zoo te regelen dat de conaumtiemelker geen aanleiding heeft om boter te gaan maken 6u de kaas is het echter anders Berekend naar den prtjs dien de Minister als limiet heeft genoemd waarbü van Regeeringswege zou ingegrepen worden door geen export toe te staan d i 11 et per L zou de markt van volvette kaas zich niet Cjf weinig boven f 60 per 50 K G mogen verheffen Welnu niettegenstaande er geen export is loopen week aan week de markten omhoog zoodat nu reeds een noteering van ƒ 77 bereikt is De consumtiemelker die 13 et p L melk ontvangt is nu ver by den kaasboer achter en week aan week wordt dan ook de groep van conaumtiemelkers die kaas gaan maken grooter Eene nieuwe schaarschte aan consumtieroelk dreigt dusdoende te ontstaan welke alleen te voorkomen schijni zoo de prys van consuratiemelk opgevoerd wordt to bet peil van de kaagmelk Het lastige van het geval is n l dat er geen middel schünt te zün om terstond de kaasprüzen tot het d or den minister gewenschte peil terug te dringen Immers als geze er is momenteel heelemaal geen uitvoer van kaas het natuurlijke middel om den prüs te drukken is dus al toegepaat Voortdurande handhaving van het uitvoerverbod zal ongetwüfeld op den duur wel bewerken dat de minister zyn doel bereikt éér het zoover i kan echter inmiddels de consumtiepms boven het toelaatbare peil zyn opgeloopen wat weer allerlei andere moeilijkheden tot gevolg heeft Dat het Zuivelkantoor niet m staat is de kaasprijzen te handhaven op basis van een zuivelwaarde vbi llVi cent zooals de minister verlangde ligt aan meer dan één oorzaak Allereerst beschikte bü de beëindiging van de rantsoeneering en distributie de binnenlandsche kaashandel niet over voorraden de handel moest zich dus een voorraad vormen en deed dit door eiken prijs te betalen Daarbij wordt Meikaas gaarne gebezigd voor het vormen van een winteropleg en waar geen handelaar het gevaar wou loopen geen winteropleg te bezitten bood men ook hierom tegen elkaar op In de derde plaats traden exporteurs als koopera op die er op speculeeren dat de grenzen niet voortdurend gesloten zullen blijven en met de buitenlandsche afnemers i oodanige contracten aangaan dat zij zelf vrijwel voor verliezen gewaarborgd zijn Men komt n l overeen dat vèlk bedrag de minister ook van den kaasexport heft men boven den werkelijk betaalden inkoopprijs plus winst ook nog het bedrag dier heffing zal ontvangen Was de exporthandel van kaas zooals bg de boter het geval is in handen van de georganiseerde producenten dan ware een bevredigende regelii g via het Zuivelkantoor waarin die organisaties vere nigd zijn wel spoedig te treffen De export van kaas gaat echter nog voor een groot deel door handen van i andelaren die individueel koopen en er op rekener dat nooit een Regeering hen er voor zal laten opdraaien dat zij aan de producenten te hooge frijzen betaalden en zulks te minder waar de Regeering door het stellen van op de wet berustende maximumpr zen of door het bepalen dat alleen de Regtering als kooper en exporteur zal optreden het in haar handen had te waarborgen dat de prijzen op een gewenscht peil bleven Maar dit zou weer zijn het invoeren van het stelsel van overheidsbemoeienis in al haar geledingen hetwelk ieder Ijeeft willen uitschakelen en men nergens zoo goed meende te kunnen uitschakelen als juist bij de melk en het zuivel En hooger Red BINNSNLAMO De zilv ri ons van f 1 Dü zilvftrlwM van ééa gulden worden naar llot Hbld modedeeli zooveel mogelijk aan dw cïrculalie oattrokken do NederlaaJsche Uank goett ze niet meer uit De btHioeLn van dezen maatregel M t aan de drculatio onttrol ken zllvargead weer te doco uit vea £ nun ii krüjgt Keen seld Naar veirnoinen wotrdt heelt de rogeeriiie aan do gwieente Knunw eeoremelooa voorschot Tan f 300 gewejgard De regoeaiinfe wooHCht de gemeente niet to helpen voor het eolioolgeld vefooo d ifi UitvoerpervenUge van bo ier Do iidniAleir van landbouw hjeeit bepoaid dat het iiltvoerpeiroenta e van de producde van gecontroleerde botac over do week vara 16 to 21 Juni 191i vaetgeetold wordt op 45 VrjJ verroer van appelen toegestaan De minieer van Landbouw lieeCt ingeIrokiken het verroerverbod van appelen BurewKratiei Do heer A D W WotaMrana het Bd van do Zuid Afrikaaneobe deputaUe In omi land meer bekend dam 11e andere leden omdat hij minister Tan de Zuid Atrikaaneohe Republiek deel ultmaoSle rain hel drUxnanaicIluip dat UjdeDS d n Boerenoorlog hder te lande la geweest om te Iraobteni van liier uit bij do roogemUieden lot voor de republieken te doen de heer Ifolmarawi htSft Zaterdag bij zijn vertrok uit om land noig met de Nedorlandsoha bureeuoratle kannto gemaakt HIJ vertrok geJijk men weet met rijt leden van de diepulatie en doft seoretaris op het otoomstifalp Oranje uM Ametmlani To Umuldon moost hljvon boord Hij had geen IdentlUllebewIjs hij had dat Uer In den Haa bij de poliUe moeten halen m hij nxKJht nilet doorreizen Het woord van de andere leden van de deputatie hielp blijkbaar nle r e Oranje voerwe en de heer Wk lmaranfli moeet aiïïterbllj enl lutuiBschen werd naar een hoogere antorltolt getelefoneenl en het antwoord luidde dat er geen beawaor was om den heer Wolmarana Ie laten doorreisen Gelukkig kwam een paar uur later de Prinn der Nederlanden nn decelMe maeMohappIJ Nederland aAvetten eo daarmee kont de hear Wolmftrans verder retzen in geaelaohap van dr Uxtioe en dm heer Ba renga Zou lie nïet wiwohellik zijn aan dezen paadienflt te IJmuiden ea eÜero smbitaiaren te voti taden die bebfllve ijvep en pluohlübetraehtlng ook oodrdeel hetibeo en nun don toe te aan iuia oordeel tegebruikon V Verecniging ran NederUwladie Cknuwnten GlAtenuorgjen la to a liorto enjMMck de gt iiiyene vei tderlogj van de Vere em gj n g van NiHl vlan kM lie deioeeuien geuMMinen att ileii eerevooeitwr jhr mr dr tlA vHJi Kornetjeoli ininietar van buitenlaiKiwclio zaJten waa bomabt tatt verhlnderiii wegoiia ainbt d e j edea ingokomea Aon Aoa eerevporzittOT word een telegram vat hulde gebonden ilij de aldoaoiDlT van de huiatioudeüjke za4en vond do voorzitter gelegeaheid aan de aig tedoa beatuursteileo de heeren mr ei do Vriod minister van tinamciön uil litr dr l A van Bo en bufgeiueeetor valk Zwolle die indertijd don stoot gat u l do opkiehtioig van do vercenigki van ku Inef fwenelijjte en platlteiliaindegeaieeQten on eel heeft bijg lra0ea tot de tu le die eenig jaren geleden met geooemde veroeailiSJig heeiH pilaals gehad dank te brenigen voor jietgeen zij voor de voreeoigiuti h bon gedaan Voorts wijdde tuj oeiMgo woorden aan de nii petlaobtoiils ran wijlm mr dr W van Zijst die als wetJtjudei Jtjudeivan Utrooht zoo vaak v n zijn oolon stellloiji voor de Yoreonicgini heelt blijk gegeven 1 altreflondo boetuujraleden do heeran mr J C groaf van Itandwijök burgeineeöMM ineeöMMvan Amora oort H J Sissii li vuvTtKMidor van OionJngen D Kootnwu burgemeester vam Wormer en mr F ff K Wittewaal burgemeester van Doolieni werden herkoaen Ter Tooraaening In do vuoatiure in het beetuur werden benoeoid de hoeren F U Wibaut wethouder van Ainateirdam n r dr Vonk do Both burgomecttter van nlburf en graal vaaUmburg Stirum bnrgonieeeter van HcUondoorn N it behandeling van eenlge buDahoudlelijjto zaken werden oodersoheiden ouder werpen van geoieente ijk belang in boepreklng genomeo GEIHCNGOE BERICHTEN Kennla zonder drank De Gemoewtoraad van Nijmegen hoett gistren aan emwnon een voorelel van decomiii e ic voor de otraifverordemngen tot vaat Meliitig van eere verordonun notgeo welke hot den houder van eene veripunning g sluroiido de Nijmefegfeohe kermifl doeerGto weok van October verboden is sterken drank te koop aan te Uedeo teverkoopen te veicrullen af te leveren often gc schcuke te geven Door dit baslull b do Nljmeegeohe kerlu e drooggeilogd Een mijn in den Nieuwen HoU Waterweg Gistermiddag is een groote Engelsche miJn den Waterweg binnengedreven en nabij Poortershaven vastgeraakt Marinepersoneel zal heden probeeren om haar onschadelijk te maken Een droevig ongeluk Drie menschen verdronken Gisterenavond omstreeks half zeven heeft aan het strand te Scheveningen een zeer droevig ongeval plaats gehad waarbij drie menschen het leven hebben verloren Een der zwemmers in het gemeentelijk Volkszeebad had zich te ver in zee gewaagd waarbij hij toen zeer waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van den trek in het water welke zich daar ter plaatse dikwijls voordoet evenals biJ den golfbreker nabij hot Stille Strand In plaats van zich toen naar de kust te laten drijven ging hij tegen den onderstroom opzwenunen waardoor hij hog verder afdreef en jn levensgevaar verkeerde Toen dit aan het strand bemerkt werd gaf het badpersoneel teekenen dat hij onmiddellijk terug moest keeren waaraan de zwemmer echter geen gevolg gaf Onmiddellijk begaf de badmeester zich met twee zwemmers met de reddingslijn te water maar zij konden den bader niet bereiken Daarop is ondanks het tegenbevel van den chef badmeester een van het personeel met twee personen uit het publiek in een uitgezette boot gestapt om den steeds meer en meer in levensgevaar verkeerenden zwemmer te redden Midden in de vrij sterke branding sloeg helaas de boot om met het gevolg dat de manschappen te water geraakten Slechts een hunner de heer J Kuiper gelukte het zich aan t omgeslagen vaartuig vast te klampen en wist er boven op te kruipen waardoor hü zijn leven redde de twee anderen de onder badmeeater Vos en de heer L Oostorbaan dreven echter af en werden door de zee verzwolgen De lijken zijn nog niet gevonden De heer Kuiper die een toevlucht op de omgeslagen boot gevonden had werd door kameraden gered en kon na wat bijgekomen te ijjn alleen huis tenigkeeren De stoomreddingsboot Rutgers vM Roozenburg was ook onmiddeliyk uit de haven vertrokken maar mocht w ook niet in slagen een der slachtoffers dood of levend op te pikken De zwemmer is een tot nu toe onbekend gebleven manspersoon Bet dienitbodniTraagitiik Voirwege de Vereenjging van Huijpeiw ne l is dezer da en te Aanatordam in Haad werkem VrieaidwJtrdnig een druk beoocbta rergadeiing ebou lQn voor diensttioilen ter bespreking van do eischen een korten werkdag meer vrjjo tijd ea hooger toon Als Gtireekateni traden op ntej H Lodder ft het Kamerlid Suxe Groonewog Nadat de leidster der bijeenkomst mevr F Biu1 ier8 Seelameüer medegededd ka dat de Vereenigaii van Hulaperwmeel itfaalM 29 afdedingen met 1600 ledon lieeft krug mej Loddor het woord De itpraebster noemde de loonen der dienatboden ve te laa en weeë er op dat dikwijlA oodc de huiavcstlHitg nog te wenechaa laat De kost ie in vervcheidene betr kK a gen goed in andene dienaton daarentegen volgens haar w er zeer slecht Een der voornaamste grievan ia wel de lango weïktüd Vele moisjes moollMi na achten ntg aUerlei huiselijk weiik verrichten wal geen aware arbeid maar klaar zijn ze toch nooit In het algemeen achtte moj Lodder t wen sohelijk en noodig dat onze diemstbodtn een gezedlig tehuis hebben in dien sm dat zü niet uitdmtead aan ewazen zulten zjjn 09 en eetrwig verli ijf in de keuken voorts dat zij niet Isngier dan ac t uren bflhoerea t vrericen geregeld joarlttka vacantie ml len krügen en bovenddein é n dag In de week geheel vrij sU Men zijn om de noodige boodscSiajipea te doen M in de getegenlieid te koroen lich te ontwikkel on Da wordt verder rerhoogdng ram het kostgeld bü al veBgheid der Itaiille noodzakelijk geaeU ƒ 3 50 per week ia niet genoeg evenemt aüsohaffing van het fooienstelBel verval en de organisatie sal dan trachten verbets ring te krjjgen in de rechtspositia en da vakapleidli De aproekater verwachtte dat de diaut boden die voor hare rechten opkomen ook goed hare verpllohtanflreu tegenover h werkgeefeter zullen nakomen Merr Gywemee il epieitte het nut na aansluiting hü de vakorgonieatie Zü aclitte t noodig bü het opstellen van een pro gram van oasohen er rekening mede te houden dat de ihuiavroaiwen geen persoiHtt neman om winst te behalen m a w ila de positie van eeii Uenatmeisje weS anders is dan die van een fabnieksarbeidster Bg de oplcesing van het dienatboden vraagstuk dient éaa reikening gehouden te worden met de persoonlük velhoudiag tusschen werkgeefeter en werkneemater pen afdoende regeling van do kwsat 6 Is volgens flt e ik ter erat dan te veikrögen wanneer het huishouden zioodanig Inge riciht wordt dat er minder diena boden noo dig zün Voor mevrouwen die een dienst meisje houden zontler eigenlük in een pofli tie verioeeren het wel te kunnen doen en tlla feitelük geen iperaoneel noodig hebhen om dat ae zelf bunnen werken oordBeüde spr t met erg wanneer het eens apaok lal loopen Minder a ngienoam vond zü het dat vtouwen die Delf moeten weiian om d kost voor het gezin te veKüenai moeite lollia hebben peraooeel te faflgwi Spreeikatar mi evenwel van oordeel dat de dIensIWa zich toch niet beluieren 19 te offeroi Vj kunnen medewerken lot het verkrügm r betere toestanden door krachtig mede ta ijveren voor uitlireidJng der gemeenMüke waschinrichtingen het verkrügen van meer practische woningen en coojiaratiere ksakens STADSNIBUWS POT7DA 2 Jnni I119 Cand drlel ingenianr Aan lie TecJinleiohe Hoogeseihool U J alaagd voor het oandidaateexameo roar driol jngenlour de heer N J Verlirof len al lier Leeroorabenoemlng l ol Utdolijk loeraar In natuurkunde ogamoftraplUc wis en werktulgflcmido aan I U n l l met S j o te Kottopdam lel noeind de lieer J anit aflWer OpUehting BiJ de politie is aangifte gedaan dat 1 1 Woensdag ten nadeele van den Reederij Ussel door een tot nog toe onbekend manspersoon zijn opgelicht twee kistjes respectievelijk inhoudende geplukte jonire haantjes en busjes sardienen Onderzoek wordt voortgezet N V Aesurantie Mtj Int Uoyd In de gisteren te Rotterdam gehouden vergadering van de N V Assurantie Maatsdiappij Internationale Uoyd werd in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer M G de Gelder Directeur der Botterdamsche Maatschappij gekozen de heer C G Spit te Gouda Eeir Consomentenvereenigiog Naar wij vernemen wOrden door eenige ambtenaren uit deze gemeente pogingen in het werk gesteld om in verband met de dure prijzen van levensmiddelen te komen tot oprichting van een conmjmentenvereeniging VeiwBlgta voor het houden rtm Sociale Lezingen Er moet wat gebeuren zei de heer Sp o Ün inleiding en iuityoot zön we hier bü elkaar gekomen PRBDKBEURIWi Zondag 29 Juni GOUDA BEMONSTRANTSCHE KERK lOH u vjn Ds H ren Aeeeodelft ST JANSKERK 7M u v m Ds Keyne te ZerenhuUen Vu Da Deur 10 u vjn Da J E Bül Vooiliereiding H Avondntaol 6 u nm Ds J E Bi l Avondmaal KERK PEPERSTRAAT Gwodiwit LUTHBHSCHE KEBK 10 u V4n Dh Th Schorten BOSKOOP RBMONSTRANTSCHE KEBK 10 u vim Ds A Jager NED HERV KERK 10 u v m De B NieuwbuTg WADDINXVBEN REMONSTBANTSCHE KEBK 10 u vim Ds Lente te LeddeA NED HBRV KERK 10 u v m en 614 u njn D v d Hooft te Oreradiia MOORDRECHT NBD HBRV KERK 2H u njn De r Ooaterjee te Sluypwük GOUOERAK NED HERV KERK 10 u vjn Ds V Wiüeimwaard te Krimpen a d Uuel STOLWIJK NED HERV KERK 10 u vjn Da J Kanis EVANGELISATIEGEBOUW 10 u vim en 7U u njn De heer C MuUer te Bodegmren HAASTRECHT NBD HERV KERK 10 u v m Ds E V d Broek GEREF KERK 10 u r m en 7H u njn PteeUezen Woensdag 2 Jtill GOUDA ST JANSKERK 12 n m Ds Wamtolds te Neorfangfcrook Huwelükainzegenlng Men herinnert zich dat enkele weken geleden in de Goudsche bladen een ingezonden stuk van den heer Speijer voorkwam waarin deze de oprichting van een vereeniging die zich het houden van sociale lezinge t ten doel stelt bepleitte Gisterenavond nu waren genoodigden en belangstellenden In een bovenzaal van de Réunie bijeen wij waren niet genoodigd maar het bleek dat men op de medewerking van de bladen toch wel prtis stelt en men heeft daar de vereeniging voorioopi j geconstitueerd en een voorloopig bestuur gekozen De heer Speüer wees er op tlat de inwoners van Gouda graag uitgaan maar voor sociaal werk voor ernstige zaken klaarblijkeliik niet veel voelen Deze lezingen nu zullen a h w een voortzetting zijn van het onderwijs dat spr geeft op de H B S een trachten om het mooie dat wü zelf bezitten ook aan anderen mede te deelen en daardoor het levensgeluk verhoogen Men besloot de contributie te stellen op ƒ 2 50 en de arbeidersvereenigingen te verzoeken met een donatie van ƒ 10 of ƒ 6 hun leden het recht te geven tegen geringe vergoeding de lezingen bij te wonen Aanwezig waren bestuursleden van den Goudschen Bestuurdersbond en den Chr Bestuurdersbond di het streven van deze S L in hun vereenigingen zullen bekerd maken Ongeveer veertig aanwezigen traden voorloopig als lid toe Het voorloopig bestuur bestaat ui de heeren A Speijer Krugerlaan 100 voorzitter D riarkink Krugeriaan 66 jpenningmeaster en H J Schoonderwoerd Nieuwehaven 36 secreta ris Gooda Vooruit Ben filmwerk waaraan kosten noch moeite zi i besteed en dat vooral de prachtige natuurtafereelen zeer de moeite waard is loopt deze week onder den titel van De liefde van een dierentemmer in Gouda Vooruit Het is werkelijk een beeld dat elk wat wils biedt en dat we met gerustheid aan kunnen bevelen Ben paar vroolijkft films doen het zeer gcied De explicateur hoede zich bü de komische films voor overdrüving INRESMNDCN fB i j f veranUcooridiiikheid der Red De Vereeniging voor 8 L Gouda 28 Jund Münheer de Bedacteur Het meerendeel van uw lezers heeft het natuurlük niet gemerkt en zal er mlsscbien voorloopig ook niets van merken Maar er Is gistete vond toch iets bdzontiers gebeurd Het geestelük réveil is geblazen opdat Gouda ontwakel HAASTRECHT Gisterenavond werd oefening gehouden met brandspuit no 2 welke bü de jaarlüksche oefening onbruiki aar was bevonden De oefening slaagde ook nu maar ten deele In verband met het dragen van militaire kleeding door burgers werden gisteren alhier eenige personen aangehouden Het ligt trouwens heeüemaal in de lün ren den suffen Gouwenaar om deze geevtelüke ttomipet niet te hooren het is moor net Booels de voorzitter ran de rereenigong voor SodeJe Lezingen zoo pittig zed het leren is hier duf n van Gouda moet je ndet veel verwachten tenzü men een roorstc ng geeft van 3oaie Slta Dot treSrt Wer vodle zalen Twee keer KgniPEN jL U88EL Hiur had een inscihrljvtog plaats yoor de bouwcommissie voosy het bou en van airbeiderswonll en Ingesohrewn door J J EKiym ouda vo fieS SOO E Bakker Nienv Lekkktland 163 420 e V Leeuwen NieuwM kci a d IJsd f157 000 Boele en v Eaten Alblasaerdom 1156 899 T MerbU Nleuwerkork f è IJeel I165 SS5 D Simons UI Ambactot 1166 166 P A KraaljeveM Rotterdam I1S3 20O F Kamerling Dordreoht 1165 000 Oebr v d fferve Dubbeldam f160 610 J Brusse 3r ndeel f148 960 P Benari Krimpen a d IJsel 1148 200 8 de Deugd alhier 1188 820 L l unoveld Rottelr ian f 186 400 D do Knegt Hoenvllot 1138 700 A v Il Doel SoouDeJ yï 1182 600 Oebr fioUi RoUeidam f 128 731 Er wairen gieteravond mlaachien een vüftic zest menschen in het bovenzaoltje van de Réunie van wie zich een kledne veertig als lid opgaven omdat ze voor het doel het honden van aoci e lezingen voeklen Daar is niete tegen de vereeniging is voorloopig opgericht en een voorloopig bestuur is gekozen Hot s echter nog niet voldoende diudelljk voor wie die lezingen gehouden zullen wolden Ik was er n 1 heengegaan met de nadere gedachte daar moet je weer Intvooner van Gouda voor zjjn dat we met elkaar zooin vereeniging zouden oprichten en dat we daarvan mot elkaar zouden proi teeren En oanvankelük bleek Luit de besprekingen ndet dat het anders aou zün Idaar bü de fSnancieele regeling verklaarde de voorzitter dat het doel voornamelüi zoo moest worden opgerat dat de arbeiders in de gelegenheid werden gesteld wat meer op te steken Voor müaelf rerklaarde de voorzdlter heb ik die lezingen met noodig Wat Treub hier komt rertedlen over econcmie Is voor mü niets nóeuwB en wat limburg kon meedeelen or onderwüs is me ocdc bek nd En zoo het ft al niet bekend Is lees ik het thu in brochure vorm in een makkelijken stoel en met een sigaar Wanneer Ik dan ook o p een dergelüke leaing on konuir vervolgde de voolïtiter met een welwilleoiden glimlach en met innige goedheid in z n stem dan sou ik dat doen om als roorsit ter ran deze rereenlging mün belangetelling te doen Uüken en niet om wat er dten avond werd verteld Am de lleaooheofabriek iDe SlmlïvoP zijn de werkzaomheden hervat Er In plaate van mot koten met teer llo gestookt wat tot heden goed voUnet rtS T gbmgvereenl er Erberteld zal de bro btdenn STOLWIJK nei J s P de rantsoeneenngsbons verkrügbaar B l 6 K G aardappelen 850 Gr suikerT r net uitwijken voor een wagen Het deed me eerlük gelegd prettig aan te hooren dat wü dergelüke mannen sla de voorloofidge voorzitter van de ver voor S L onder de burgers van Gouda hebben De gelegenheid wondt ons nu opengesteld om ze te waardeeren want er gaat wat gebeuren dat bSedc gisteravond wel We zün niet voor naets diep ellendig in t besef dat het hier toch eigenlük een duffe rommel is naar huis gegaan Al wat nog bloeo en al is het maar een schüntje nersens heeft wordt zich bewust en haalt zün heL der stralend licht ranosider den korenmaat geluk de roorloopdge roorsitter gieterarond deed het leek mdsschieo een beetje sotisfadt maar dat was het heelemaal niet en dan krügen we aen conglomeraait ran der gelüke lichten niet a wttand bedoaid waardoor al het duffe en donkere wükt en het nieuwe leren fader welig tieren zal Er la één gevaar en daar werd giaterarond door den roorioopigen roonotter op aw len nl dat ktf als unMaoaU aiat aan P iN lBW SH a pMa IIEKLIJN m Jiai V D Te Undalierg t é Orthe dursn de eohuln m phin lerliypn voort Da Omiaaka oMlenffleierea UE HLIJN 1 Juni Het Kljksveriiond van IXit cIla yudeiol ioisren heettdooraljn erti w ordIger8 aan den Miiiiiter der KIjk wi er 101 1 iiwledeelfii dat de onder otfieiereo zoodw aiofa ta Ut n Mdeu door pereoonlijke ovtviuig ag DAVoorwaardelljk do bevelen der ltegeeir Dg zullen uit wrv met M oog op dasi iMKhkoiataod waarin IXukohload verUwl Ia Oiper SUsaW BKKL UN 28 Juni V U in OpperdlesM heetl een kortatoHligo atoolng plaat gehad De arbetd U overal weder heriat Inbeslagneming ran rermqgena In voeriMceldlng HKliLlJ N 28 Jan V O De Berliner U re iizaltung oleldt dal de liibaila ioinlng der vermo ena op groote soImmU in voorliereddlng is Het saT remioede iJk een bedragzlju varleerende Uisschen 70 on M iniUIard Mu k Zwttserschs leeilng UEKN 28 Juirf V D Ue National Zsituofl meldt dat ds Zwl sereclio Regeering in de Vereindglte Staten een leeulh zal slulton van 20 t 40 mtlUoi dMlar kt 10 jaar al te loetteo Bond ran Vr a Liberalen In de lieden Ie Utrecht shoudan rergndering van den Boaid Vai Vrije Lflwraieti U do Aoorjeettldo wljclgiag der b tJtthton niet aangenomen TelegmflscJi Weerberidit Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidwestelüke tot westelüke wind meest zwaar bewolkt met tüdelüke opklaringen mogelük eenige regen iets zachter BUROUOJJKE STAND GOUDA GEBOREN 26 Juni Margje d v J van den Berg en B Damen 26 Clazina Johanna d v 3 van Uriel en O Hogeidoom ONI TRQUWD C J C Kettler en M Bouters P J van den Berg en G van Leeuwen F M Happel en i J Boot H Sanders en A P Koppendraler M A Engelhard en A M van den Oudenhove L Molenaar en S SandeiiB K Baas n J Gezelle D Koedaiii 4h M Lugthart G C Slingeriand en G C de Gruül A de K i ser en A van den Heuvel OVERLEKriN Geene AOVeRTEN TKN ER BIEDT ZICH AAN m bakwtii 2i Uiin Zettir georganiseerd Liefst werkzaam op handalsdrukkerij Brievan ondw nr 2965 bureau öoudache Coa ht Uarkt 81 10 iioloPPl wl l n gebinlkte y iHdlnii en ili ma UoM iMBtor met 2 Tcrto vrijloop an Icclr Isa uam bi 2 t I 1 HULLBMAN Laiie TlMdaorag S flOUMk AANGEBODEN roirftoes aiaaUkdeea 120 X 70 X 40 l sUl a 40 IM Eas dsCoiofseantoaiaat 20 aid SEIBERT ftoeta Panaakoakilraat 20 Rotterdam 2955 t Witte Bioscoop Wegena reataaratie en achoonmaak a IOl n tot eu met n a DONDERDAG 8 JULI VRIJDACfe 4 JULI heropening S 2963 xlpa prosiNunmm RintMCBeerinKsbons BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA brengen ter algemeene kennis dat in het tijdvak 30 Juni £ Juli 1919 op bon no 5 van de aardappelkaart kan worden gekocht 3Vi ons suiker Melis 21 cent of 314 ons bijsoorten BT De BURGEMEESTER der gemeente GüUDA brengt ter algemeene kennis dat de maxünumprijion voor beasenaap zijn ingetrokken Öpinba re Verfc ooplng Notaril J VAN DER LEEDEN te OüfERKERK a d l SSEL ia voornemens bü luet en afalag op VRUMGEN U a 18 JUU ms des morgens ten II ure in het koftiehuia L ESPéRANCE van L Erborveld te Nieuwerkerk a d IJsael in bet openbaar t verkooiien het Koffiehuis genaamd DE ZWAAN met daarbü behoorende Geboawen Erf en Grond staande en gelegen te Nieuwerkerk a d Uu l in het dorp strvkkende van de dorpstraat tot de Gereformeerde Gemeente aldaar bolend Noord Coat C van Leeuwen en Zuid West H P de Wit C 8 kadastraal sectie A nummer 2806 groot 6 A ea 87 c A Te aanvaarden bü de betaling op den len September 1919 2939 36 Inlichtingen geeft de NotwU Voor STERK SCHOEISEL GOEDKOOPE iflillEl je adres Prima kwaliteit Laagste prijzen Nieuwste Modellen KLEIWEG 1 h h Turfmarkt Oeyessejinle Mani HAM en TONG OALANTINB TONO en KIP HAM en KIP OALANTINB DB VEAUlo a l r IMMI 8833 16 Aanbevelend K ESSEBOOM ZEUBESTIUAT 71 TolifMl Ni U Progl rtarU MU UKT MMNHAIIOT a ZanuwttibiMlan Vwkfilgkaar Mi vlr 8 H VAN LOON 11 r k WOI r Gei ppima KUIKENVOER J C FICKWEILER Ga A BELONJE TUEr t KEIZERMTIUT 11 O O U O As w lUI M Licht en Kracht lnstallaties V rèngt opgtVe Blllgk In prut ll L VAN OER KEK