Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1919

SSSSSOêSSSS voss K HooBsli R dam Openbare Openliare llerkoopinol ton overstaan van Notaris R W H PITLO te goiida op MAANDAG 7 JULI 1919 des avonds te 7 uur in het HStul DE ZALM aldaar van de volgencle te Gouda gelegen onroarnnda goedsreni Een WINKELHDIS aan doGouwe no 3 verhuurd tot 1 Mei 1920 tegen t 216 s jaar E n WINKELHDIS naast porOi el 1 DO B veihanrd tot 1 Mei 1923 tegen i 350 s jaars Een B0ÜWUANSW0NIN6met Still en Erf in de Willens nos 6 en 8 niet verhuurd 4 en B Tw WONIKGEN aan den BoBchweg noa 4 en 6 niet verhuurd 6 Een PAKHUIS Speldemaker teeg no 33 Aanvaarding en betaling 11 Angus tu 1919 of zooveel vroeger al par tijen overeenkomen 2730 40 I Bezichtiging volgens gebiuik met I bewijs van toagaug af te geven door genoemden notaris Openbare Verkooping t OOUDA op MAANDAG 30 JUNI 1919 des avonds ten 7 aur in het Hotel DE ZAIAI aldaar ten overstaan van den to Gouda resideerenden Notaris M ONTIüN te Gouda in het Hotel DE ZALM aldaar op DONDERDAG 3 JULI 1919 bU inzet en op DONDERDAG 10 JULI dA y bü verhooging en afslag beide dagen des viüórmiddags ten 11 uur ten overstaan van de Notarissen MONTIJN te Gouda en EVERWUN te Loehem van de KAPITALE in zeer goeden Hofstede genaamd DE NIEUWE HOEVE nr 1 A aan den zuidelijken dwarsweg nabil de ringvaart in den ZUIDPLASPOLDER onder de gemeente MOORDRECHT bewoond door den heer Jan Goes met stalling in de wonimr voor 88 koeien en verdere stalling en berging in 3 schuren 3 roeden ijzeren hooiberg wagenloods Ta kenshokken BRONGAS INSTALLATIE uitstekend proefhoudend gebleken met ruim erf werf weg berm tuin boomgaard en water en DIVERSE PERCLËLEN aan elkander en om de woning gelegen uitmuntend Wei looi en OooÉoi ter gezamenlijke grootte van 24 Hectaren 58 Aren 30 Centiaren I De landerijen komen met 1 Jan 1920 en de woning met erf en werf met primo Mei 1920 uit de huur ter aanvaarding De betaling der kooppenningen heeft plaats by de aanvaarding der I landerijen op 1 Januari 1920 Be I zichtiging alle werkdagen mits gele I ge i komende I Nadere inlichtingen biJ voornoemde Notarissen terwijl bü Notaris MON TIJN het kadastrale plan ter inzai I ligt en notitiën verkrijgbaar zijn alle staande en gelegen te OOUDA 1 waarvan aan de Peperstraat no 84 verhuurd voor f 5 B0 aan de Kuiperstraat nos 14 eo 16 verhuurd voor ƒ 2 76 en f 2 80 en de grond voor ƒ 0 25 en nos 51 en 171 verhuurd voor ƒ 1 60 en ƒ 1 50 aan de Rntun no 173 verhuurd voor f 1 20 aan de Boieen nos 34 en 36 beide verhuurd voor f 1 70 en nos 2 n 4 verhuurd voor f 1 80 en ƒ 1 50 2 uan de Bo kenbergstraat nos 5 n 7 ieder verhuurd voor f 2 80 1 itan Achter de Vischmarkt no 8 verhuurd heneden voor ƒ 2 en boven voor ƒ 1 70 4 en 1 Pakhuis aan de Geuzenstraat nos 43 45 47 49 en 51 resp verhuurd voor ƒ 1 45 ƒ 1 50 pakhuis niet verhuurd ƒ 1 40 en ƒ 1 60 1 lan de Koinünsteeg no 30 verhuurd voor f 1 75 1 aan de Keizerstraat no 30 verhuurd voor l JO 1 nan de Tuinstraat no 9 verhuurd voor ƒ 2 75 en 1 aan den Langen Tiendeweg no 4 waarin geweepi koffiehuis met vergunning thans zonder huur vergunning kan er bij gepacht worden Bezichtiging als naar gewoonte Nadere inlichtingen en meer uitvoerige notities verkrijgbaar ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd 2686 69 De Yr óm ü gvtetHtmi Het is gtk t de omdCMeekeninr van iMt vrod ver rei p 28 Jttnd tte öoen plaats hebben Men hieid aan dim d tui i vaat otndot hu een hifitoriscdie is wut terdac U wa £ hel jaiAt riji jai n geleden dat flairtefbertog Franj Ferdloand werd varmiooiid Aa aanlcddtnc tot het lUtbnlien vea den gnw ein wereUlóorïcv Dood en venderf hebben rijf aren lang een orgiia gevm Nu Is het schrUcMik feest voort ö wui het vuMwttriE staan aUeen nog de vterinand tnaaten De vT cie ia gateeaoeful Waarom worden r Trauerieriirea ontstoken ZoolaJiff de Umi en het Wantrouiran de volken geseheddtti howim sat de Vrede niet oouder hen mmen Advartsert in dit Blad ZtttenlB in Veraaaïc Eet muJItaiire achoawapéi In de met vlaggen vera mle n van een biyde menaohesimassa vervulde stad ie buitengewooon indxukwefcloenft Cavnlamtu wonien vsn kMne nood witte vaaodela te weersz den van de Av nue de Paria opgeeteld waarlangs de uit Par jiS Icomende gevolmachtl en in hunne auto s Houden komen aanrtjdjen De amgemng van he kanteel Ifl afigiezet In de Cour d honneur a aat een compagnie van de Garde répuWioaine in groot tenue opgesteld meb eeai muzieddunpa en vele jvi ggen Op ée temaaaen van bet Kaatoel Ön bataljons infanterie Overal heerscht iia g e vreugde onder het düciit opeeng iiBkie vollk dat nu eindeJ b het ooplogstydperk ziet afsluiten Tegen half twee begriimen de gevolmach tiflfdMn san te komen evenals vele autorieten dóe een urftiwodigiing hebben ontvangen om Mj de plechti Aieid in de Spi il2aal aanvreaiig te z jn teiwijl een groot aantal VöppljcM is op het fcerwu te Woven Clémcnceau most een ovatie van het publf c in ontvangst nemen en ook generaal Css ehiau pfiordt hui te to eiiiicht Hü ia niet goed te men 200 achter tn ajn auto en man houdt hem vöoir Foch die niot aan Ook Presldenit Wilaon en Uoyé OeoJV vrden luid boiubeld 1 De DuJitache gedMJegwdwi hmm eeolgv Verkrijbaar bij M J V VLIET GROENENOAAL SS ppima M Roogebrood Krciiteiirogiielirooii en Broze Beschuit Notaris BLOKM te OMMEN zal 1 MAANDAG 30 JUNI 1919 s namiddags 2 uur bij de Erven K GERRITS te OMMEN biJ toewijzing publiek verkoopen voor den heer A VAN DER VEEN Een mooie gunstig aan wijk en publieken weg op ongeveer 5 minuten afstand van den grintweg Ommen Balkbrug gelegen Boerenplaats te OMMERSCHANS onder Stad Ommen groot 16 38 30 H A bestaande uit een zoo goed als nieuw geriefluk ingerichtBoerenhuis met Bakhuis flinke ruime Schuur en om en aan elkander gelegen uitmuntend Hooi en Weiland gescheurd Grasland en eenig Bouwland ook leer geschikt voor twee plaatsen De veiling zal plaats hebben in 7 perceelen combinaties en massa taande te zamen op ƒ 87100 Aanvaarding najaar 1919 en 22 Februari 1920 Aanwijzer H THIJSSEN te Ommerschans Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris alwaar perceelkaarten verkrijgbaar zvjn 2808 52 60 der koopsom kan als eerste hypotheek h ii i s jaars op het verkochte gevestigd blijven Het recht der moeder aaar het Daltnk faa HELENE BoHLAtT vertaald doer WEasELINK T Roasuit Nadnik varbodea 4 i T ti mTl ü Chris ZJ U t vor a rte ha i en do Ue TL lot Dexo leme gMd vwrorgde hand die hwr Ij hoort en liet boa W iob op de knieta opricht en jam J Niet alaanl Zn l Chrlallae a J d M n oilg j fc 7 doedo I s jfc ua a verspert haiv den w r fevei tJ dezen b Ul l TiSl d doodenl i bedaeht II dat dit eea Zie de buitengewone icoopjes in de Etalages Abonneert ü op dit Blad Stof Jr kan do e e HiiBm vliezen van neut en f keel licht tot onuleking brengen Vooikomt zulk met de UA tabletten tegen hoeat veikoudbeiA keelpun De LlAtabletten i hebben een fijne aro A jnat cl tmaak Aloa M i erkri bMr i y kl h 75 efdo i CtH KLEIWEG 31 GOUDA TELEFOON 552 Noiiveauté s voor het Zomerseizoen 2342 M Passaion ter baschikking Uyetten tfgi yrs VLIEOBMVANGER8 VLIEOENBORDJE8 44 bU 10 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 2 Me Wnend ai r i a BMOta Dn ta ll ii l l i Httrr iiiiiiii iii i i i i ii ii i ii i i i J Onze ZOMER UITVERKOOF begint Maandag 30 Juni 2930 125 K E NNIS IO EVI N G JERICHOLAAN 63 MAASB ANK ROTTERDAM Spaar en Voorschotbank bno i bierblj icr kinnli dal si voor di f l in GOUDA BOSKOOP WADDINXVBEN Q OMLIGGENDE GEMEENTEN ili HooAatoiit hebben UD e eld den Heer W 30 N PERDIÜK LEMDULSTRAAT 29 OOUDA eo IJvarIgs AGENTENtESSEN gevraagd Pipma B lOK JONG Bakaiigtn StoltuiUeri Btddnnmtktn VerhuMiven Tel 47 Oouwc 91 MOTORRIJWIELBANDEN In dlvapse mMtan voorradls2945 20 Rijwiel magazijn J HUL LE MAN L NGE TIENDEWEG 5 GOUDA Telef 350 Maandagn orgen 9 uur I begint de y j Groote Uitver koop ▲ ▲▲ illM iilll I llKil1IWI ijllilll UIII IUIIihWihlUmiUUIIIDlUl iliM aMWffffm ie fénHöett HeesdilMidL KiBel iifii Mijnweder overat erkrygbaar nm gaba bazbl flUAALHILVEJiSUfOm 1H4 40 2943 150 biJ So 14043 SHe iiuirgang Maontlitg m 4uni IWO GOÜBSCHE COMAIVT a e3rt©aa t3 e bl© d voox Gho a d exx QïTLStarelt © VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE aON p kwartaei f MiO p week 27 c m l JTL l T Sür Fraoo p o per kwartel J m JS Tr Kedaotie Tel f Intwc S45 EN FEKSTDAGEN HfOa ƒ 1 ellM rtteTsM tMt mecüoNMN mMDaauNmwi dt TMrpflfina iO b of Onnni dr ta Nia ifKmtm auMeMafta tg ceatraet tet Mar MiAa fiDi Onaf letlwi a nui4 i mcto bnvk aar UaMralalk Bureaut MARKT 31 GOUDA AdTwtutlia ktmw wmiIm laiMi i aé w i dew kuuhmkamt na lalMe rirtluiW A w M M nr M 1 m A4Miatotim ti t T lel lotM 83 jMdifiOit w rcl h n door EAcaBae m Urthttnii n M i len HM b ns nivuld l rou wrwmJigd m nvcligt m een vlwirtiiiCPÏl In hot mdiKo jn tWM mediuJton aangebmcdit bat enu stalt aen J oUu TOOT In rakUwuK lut kImv torn ait das ElM De ioJ ia nm bijiaiatn Mort co owiilirxiMMwur TV 3 uur 50 to de ptaditifMd t W i d aUmenceau xetfi De roonttUim van Im vtmIö lya nu an TidUkmcMt Mfc Hil wUaut de hUeenluH tmt Mm D plMhMgMd k tif mm l t i Vrada D fe inwi ilen der MlllMRlni an geaauKsjeenten btijven iltt n lot da Duitxhtm d laal verlatoi htUxo Het luaon dondert w durl uit n rtïct Jubolend rejuidi ten hemiL De gnoote nstats wordan wUd opan gcMftrpaa l Uan die aaniiwic aren wdrinin icli e i d baleons De mensclwinraBniite Kaaft kat park oiarstroonul do fontecünan bcffwinen te w rkan verscheidene vlie tti n Bweven boven Ver aaües alom beeraoiit Treucdft BU hun vertnli garaJcan da Dultadian te midden van de meniirta die aditar geen woord hkt Zonder incidenten barailian Q liun au o en vertr ken naar liet Hotel das Réservoirs Daarop verlaten Clemenceau Lloyd Geonge en Wilaon liet Kaataal om een Icorte wandelinv door bet park ta ma ken Zii worden aanstonds omlinsd door e n g eejt dnftj mena welke bon hartol k toejuicht en de kreten 4 Ta Claman caul schUntni geen ednde te wilïen namen Hat Kednuw worM 1 wiiMilt aoo tri dot na vertoo van Uen mmuten het jjrroote Drletnanschav w il vorplicht Js d wandiabn er aan te geven en iji e n aut i aata te namen De RepubUltntnacbe Ganle b n t de eerbewysen De treinen naar Par a worden door de opgie ogen menigte beatotnut en al e mogieHJke TerkeeMmlddelan iltteo tjok TOl De aanbUk dl Partta bood dan avond van de ordartaakaniiij na het vwdraverdra mi aanrgeMilk baijvon voor Kd r die de stad sanacboinnl heeft Het geheete volk vormde aU hot ware een optocht achter da militaire kapellen die de atad dnor kruisten Overal steeg het nthoualaaut ten top De drukte op da bM evaida was aoo groot dat toen de taptoe gaUaaai werd de dragonders nioaatan afattem om de paarden te kateieeren Op de Flace de l Op ra dwUig men de mujiak til t houden es de J ajwJllaii e te spelen die door bijna bonderddulierd stommen werd medagiezoagen Da balkona waren versierd mat licilguitlaDdoa De vrouHi3i wierpen atmeo ni bloamaa op de Men wu dtoabaa van vvaucda Toen d t ipt je Op vensoek VBui de Btaaaaor pera had hat bestuur van den Klaaa bervolan dat Zattr dagavond tO uur ter viefing van de ondavta ening van den rrada Tvrm aMtdap w r den saacwtofaan op da voaniaamata toppen dar Vc a a MitUar aa BaK ttin aZt da wn nd ani luU acht vMtniklMn veivazald door laden van de vredaedelagatie H llar varUaanla aan da joumaüatan dia ham ondervroegen dat hoe twaar bat verdmg ook voor da Daiiaelian ai mo a daten het gotaekaiid haddn aondar MlgaAcliten en met het wonwmaa n da bapaUhgra ansa na taluoaan Het Duitsaha mik aal al hat nM iJke doen om lè aan da bepalingen l houden maar wü galoovan dat de Eat ita in haar eigen belaag bat noodjgr tal oorüeelen eanige onuitvoerbare nrtikelon te veranderen WD getooven dat de Ënonte niet sel aandringen op de uitlevering vaa den kei zer en de hooge legerbevelhebbers De Dul sohe regeering zal geen hulp verleenen aan enlfen aanvai tegen Polen Duitachlaod lol Hea daan om t toonen dat het waanllg is in den Volkanhond ta wonden opc o V m HmiW vm t VanaWai mat nog ni4ats uppa0 tie me alleen tegan ham par i oonl4l ntaar te in al hit wait dat la i arii vemcht ia In da vrailaamdaltaad imgen heeft Wilaon veto aadaxa thtm geofferd om zUn poUIMt to i r iiaaaH wa widke a de aaltafiiÉlii na aaa aaart nU kaninnd Wij kuBMB ar atkar na aVa M hii niet zal toeataan dat thoia dia laai wontt veialasen loKlar aai tiai lg strtid D vnanden w daa pwiliim i ParÜB olaoian dat ala h maar M anr Urais ia an kat ooatMt mt MJa nMt kirfl haraiauwd h waar i onmteta De vrede gefeekend Can iNomantoiiiiainei Zaterdaginiddiig in Ver aiUes De Ohifieexen neigeren Near Barliin terug Wiloon Smuts ovr het verdrag De Raad van Vier en Nederland Bethman Helltoeg al9 plaatsvervanger In Hongarije Door vriena aohuld Rusland hanger lijdt ONS OVEtZICHT Na bat taalianan uan kat nidrat ia da Baad van Viw h aenifek naa an ta fc nttdalacen over da ndddalaa dia lan K ste kunnen zUn om DuttMMaad ta aoadH ken het verdra zoo wedlf mofsltlk alt la waren Ben VMi deze ndddalaa lou atin kal handhavaa vaa da kkkkada tot aa da nMflettla Oaaana4 S ta a l dar latalaei ligavaardigidan varidaaida Jk beb bat vradsavardrag ataakMd niet omdat ik bat haaohouw als e n havT digend docmnaot maar omdat het aan dwingend noodiaMlIldiatd la aan ttadt l aan den oorioc ta maken Hat vardnf la I aenvoudiq de HkwUalia van daa oaatO0k I toMtand in de wereld In hat nrdra talis Ima gahaar l a ai ia aa van vemtrekkanda bataakmia mr da reld vermeld nJ da nraiatlgiaf vaa kal Pnilaluche milltairlsaw ea da taatalliai vaa den Volkenbond He kaast i n tot aan ruin gonwdaa wan la aUani morellDk op de twee f lgienda voorwaandan ie Duttsehland Rwat ons volk ove rtuigen van ztfn goada Itwiv en Sa da g eall3e rdm moataa kkdanka dal Ood hun aiat zulk een aehltlarande omwlning geven heeft voor klaina laUlaiaU ti doeileinden maar lot bereiking van da gnwte idaalan dio de werkelUIca overwfa naara in dazao ooiiog vaa idaalaa anal Da tlaad vaa Vier k f I Vrildag m kW voor de RaBaadaeha Ragaeriac opfaaiaU om haar te verzoeken de bawaUag vaa daa gewezea keiaer te varackarfaa De TTotgv rdkahaaaelfer voa BaHunaaa Hdlweg heatt nadat hil raada TRM ar aaa dargelilkan stap oi altdrukkalUk vnwak van de rf iarecaering haaft nagelalan aaa brief aan a ni noeau garidit nat kat nraodc iMt Totganda ter kennis tm da fa allleerde n a aeaot d a er da r e g ae ria gai i ta brengen In artakal 237 vaa do vradaananraaHaa Magen d gaaiUaarde en geaasodeerda n geering W ielin II von HohenaoHe vua g r kaizor van Duitsehland aan wagea zware overtreding van d lni malka la ledewetten n Inbreuk op de heiHgie maKkt der verdragen Zjj kondigen taarelUk h roiwitra voor S tmr in aondw eeidc 1 eiitient In de SjnegelMhal tiin nu alto gevdmachtaeden nanveiigi tareaai Ue vertefenwooortifagieni der pera vwi de ffelhe wereld wa ronder eenife neutiwlon en n aanial genoock den Om kwart over dnefe treden de Duit che gevcrinwMftiUigiden baamem Het m vol mankt stsl in de xaol een kl ptechttge itüte De twee Duitaebera lang en mager z ti in ywaTte gvUeede Jaaaen gwtoken Zii z n ï er Weelf maar ry l p i met vaate i schreden over den gladden parketvloer en de dikke twpij Dan houdt Clémien Mau een Icorbe toeapraek waarin hij zegt De tekat wetke getedcend sal frorden ia identiek m it de 200 exempüiLren wejke aan d Dmteohe del ffaile zyn overtiandiigd de hmKlteekeningwin zulen nu gepatst worden De ondertedoertaaTB geven de plechtige verMilceriiJig dat de bepaling Bn van het v desverdfoff ge irowv en loyaal uilen wor dm uitgvraavd President Wüaon róu zich fialarmorgon I te Brost inschepen aan boord van da Gwrge WBshin rton De George Wadnngton zou orden g oscorteeni door h t Anmikaanaohe pantsersdhip laliama raat 4 torpedojac rs en een alndwoeez begaiead door ean FtianBdien kruiaar en de torpedojag ers Fleuret Claymore Fanion en Oarquoia Aan hat station word Wilson ontvan ren door Poincaxi aémancoau de Kamen residenten de inuiutttera en een groot aantnl leden der vredeacon erontie Poinear en Wilaon odariiioldea lidl voor het vertrek van dan trein op het perroa geruimen tijd mat etkaadar De tolk Mantoux v rtaalt de toespraak in het Ëng Iseh een andere tolk doet zulks in het Duitach Voorafgcffean door een attaché vm het protocol staan de DuditaidieRs op Ztf beant woorden de toespraak niet i proteeteeren niet Onder een looévmn stilte ateJoes aü de opengelatwj ruimte over en gaan op de tafel toe waarop het vendra I S neeirgelegd ZU nemen een voor een de ganzenpen en eeüoenem nondw a rwiUng of w ifeUngr volkomen ruat g Daanap gaan zU met opgeheven hoofd Mkier van alchzdf w ep naar 1 hun plaats terug Ëen faudverinfr van ontroedn gtaat door de zaaJ op Kt pJediAïge oogenhlüt der coremomte die ovenieiens xeer eenvoudig en vomielyk wm Het wondt tijd dat WHaon tarugkeart Hil voelt d t elke dag vartnwing in ztin vertrek naar Amerika ham den Herculesarbeid welk hem daar waoht verzwaart Z B arwen lheitd heeft het land van zirn ultvoorend hooiVl beroofld ice kaar muneer hti h t maeiel noodi waa en zün politieke tegmatanden benutten tik voordeel van deze aituató De berich eai waUca de president on v ng zijn alle aanwüalncen van dan zeer e nw Ug aii aard van d Sa Dsarop trekJcen seer vlug de talrj e vobnaohtigden der geaUieerden langs d ba fel om hun hamdteekening ooider het ver dirag te aetten Wilson en de AmerUcanen liloyd George en de Engelscben de FranMhen de Italianen en de Jaipanners De OhfneeBche delegatde heeft hat vradeeverdrag niet onderteekend uit protest tagen de be paling n betraffende Sjantoenc Feuilleton schrijven MaUillde houdt een boek in de haadhet boek op welke eente witte bMiijde Heiorioh Ahrenaee met Btarende hand aUn kind in de bannbartigMd ao trijaheld wilile aontwveien dooh waarin hij alleehta onleesbare krabbels had kunnen neerschrijven Maar UatUUe Swenaen heeft kunnen ontcijferen dat hij Cbiladns ia d £ zorg van haar moeder en bloedveraanbeval ZIJ hmdt het boelc open atlageo in de hoogte en zegt met aaagadaae door tranm verstikte aten Ik Icea daaruit dat mijn eliaUeoom floor do gofldiieid Goda op den juifltoitijd Btierf HU moeet niets van datiene hooren wat oo nu de eervolle positie dto wij innanien voor oed heeft ondargra en Hij i9 nog in vrede heancegaaa do geInkMger Kaüilkie Swonaeu wM ev n ak mevrouw Majanke vooiiwe gelijk rsada gixof is de amart van vreemds uenaohen op Ghrialelijlie wijxe te drsgen UatUUde Bwensen reikte hei boak aauptoleeeor Henaebeis 3ler zei ii luid Chnstioe terzijde ataan dst stut ir duidelijk ea hier behoeden dat kan oien lezen mija kind b4seh lBanI Wat blj nog neer wilde aohrijvou la niet te lezen De handen van ChlWbal WM lW I aB liafc loen UMliiide Swenaen de laatale laitsn van den doode overhikl oaUijfeida In haar diepe ejleode llealt zij baar banden niet vargeeb naar haar oedan vader ultgesirelit Een vaala kalden trail komt op dit oogeaiilli in Jut alHt vaa AMiM Zij blijlt nul gevouwen banden ataani daarna va4t zij op do k e n naaA haar moeder die no altijd bulpelooii op dan gtoad weent en bet g daat yaat in da handen drukt nu ilj Chrlatfne aaaalzkti zU t aeerburJien Iaar nu komen ook de earate iwetotra nin in de door sohrU varailjldo oo en Zij grijpt mat beide hsoden da japon harar moeder ataof zij haar bandtai greep met ziidk eea anuhspreielljk lieUevoUe bbwagiaj iHsar mama zei aan to r ke i zo f ze OU niut gewaag hébhen zij zou gedaobt hebben baair da n Ij p n te ioeii diaar Iwe hieU a hoi jr i on Ta tl Een steen j l er door gerierd wordenl Uevrouw Ahreaaea zi 4 de bowe icuig van baar oagelakkiff kind utat Zij beeft In haat rada oaalatl de oogoavaal geeloten Manul anlkt zU Allaw om ui Ua looi met da fx seoveit alcobtBr bes dan vro er geloof dat nlat ik bid u ge kMf dat alsti Mevrouw Afarenaee haart de wooi sn Mm haar kind 7a aija vaor baar van beteekonw Ja wat ktinoan deze woorden beteekenso togea3 ver da oalzeteilde wer kt lijkbeid t eoover de varo eigende wanbopigo veroordeettBile gualobten Maar de oorden van baar kOA Muien toelk als en donkere onbetaemde opeB Mriolf die zIj heelt lekreceii dia sij uk vnea bespot te worde oodi ondar oordin mag bieagen diey la haar hsat aJaM zij ziel d r wikk kagtaVBO Koialim Chrlatkie adi itWa nadlt wgtahWi de t w der aaataaaiMd Bokkao Ala al da oaitdaa ymaétik De penhiouder waarvan Clemenceau xich die gezef i meeatm worden gau zijn aja a a toorn wanhoop haat en woede etraf en vwiaeHglofli over het armeagtbep eo la kseageatamd zonder iets aan ds zaak ia veraalaren ooMaai een froo e Btilte en ontipanniw MaLUkle Bweasai eu menijuw Hajunke wijken niet vesi de zijde van do Irouwe vriendin UaiUUde Swenaeo liat aan do vootan der arm vrouw Zulk eea amirtt egl zij ao kuat ds banilsa dar Mi lukkiga zulk eea aaari moet men aanbiddeo Pui ia gnbadi aaar hel hart n mo vrouw MajuBke geapaakon en zij dring Z04Ï dlch en vaat op Bknvouw Ahren ace too fdau d armen too vist om haar heoi ahuf er hoepaki om be faait dezer armo vrot w faeteg moAten orden ZIJ gebruikten voor den vwb het aild dsfnual nut elkaar want aiaoaaa had den moed oen tK aao t f tUien Inistlne de on elukk e op Ie aanaa In den tot aanjval en verweer op la rlahlen bondes dat vlei aiemaad in sIJ WM M tooh die aUaa zoo ki ontzetting bnd te zamen gtdterm Zij lood eenzaam heet eMaaam frolHuor Hennebert a pMehl w het de tioodeakeiijkt etappen te doen dieonverbMdelIjk geaasn mottden wonKn en ook san bem waa de kudc opgekigd dea weg ie rtnden diea Mj zijn roontórljvML J ii iakte 1 Hnsliio kal en naÜMraden naar haar vader ea knielde nor lieai neer en kerii hom door fUaatmails iranea aan In baar kamer ah zij zMi p aa M Daler haar goM m lojpia bet am n a der bij Ikiuir een kloko roea mamkUlien porief 4uiile haar 8t vad i atlea g4 maitkHijk u draden waa au wejtiii aula li kaïami ilj dead hat ander heekiti hen maar niid haaatlK In haar aM kielde de frdac ito Evenmin Bi nuja vadw mij hntft vertiln zal Ik bel Madja varlvtmi Dal aUeai aiond va t aadan golfde ffllea in anMrt lij ii n sa varwavrlag Hot heeU vsu haar waofeaplfaaaa tel wva ais ia laar ziel ibrand fuM weid beitroeld de gnhMu dwria eigenen Cbrl iaa kromp iue n varborf siet bevende hand do hljeea¥e oet4e voorwerpen in haar bod en deed de daar open Hel we Annaaahka dia ban kktd aaa Wlen nieurfiBd daolil Ibee biaeU A ausehka a oof waren iXk fleawollaa A ra moedertje moeC vlnJl asi atj aa t hoiroelde irauwe stem Arm aMadari Ue F ta m lal Nlamaol beipt I AnnuaoMa zei het vikl a kavan4 a onv i CMatine owl haar vlawa vtagaaa aver de p sffea waag Hti ach 0 d iiioiadUB ook looze menachan tfeweeai aijnt aadileAn ijuaelika n blokt daa ariem In kien balaöhooaziawr u IKail am haar boral oeenuok aa kalwae gesbsnt gaakkl hl haarM e varCJolsitns zat In haar kasaar aa arim kor Ja toen werd Aoaumkfca aadanil mal vüernnd htad aaa kaar niaadar lia J d an i a aw aaa dM HalMn dtata da atbZaailaf nadakala laMaa fa d Noeii aaaaP kaoMT wawa aa MaWHa 4a IkM wnM