Goudsche Courant, maandag 30 juni 1919

geo In hat bijzonder ten leente noodlotug am Kijui versH aleh tagw ledere pOgk kl dlo riobilag en fMt ower tot de orde van doD dog IMae luode wstd Mt 8 vMr as lagen algoNtoiad Dmi brengt de heer Vermeulen dank san het bestuur voor hol swllelljk blijk van waardeerlng en hleugt ook esndeel lilervan over op reiunlog van heta Mkls reobierekoor wM hem tenijde bedt gestaan Hierna sleol de voonllter de dnkbe oohie vergadering die at md to hstleeken van harmonie en grosi Oouda 1 en I I VoBiMdhig 1 11 CUsleren ül Juni hanje somer word op het ioudaveld nag druk g oetbaU Kn b weer was uUstakenJ geaoUkt ervoor Om eiroa lioH Mu viag do weterljd Gouda 11Volharding 11 aan en werd mot 4 01 door eerstgonoetude gewomen lliorna ving de strijd IMscben debeUe elftallen aan onder leiding van den veteraan schttWeobter Virkaelk die bol emoedelljko tan den strijd verhoogde en goed voWoetl Het liboge gns en do vrij sterke wind deden vee albreuk ani goed gpel Gouda WBN evenwel oiver alle tkiiaa aterker en werd voortdurend op de VoMiar dingveele geroeSbild Met nut leMde Gouda int t 2 0 Na ruM wlat Ooula nee 8 maal Ie doelpuulen terwijl VOfaatding uM een 2til mooie doorbraken evenveel malen wist tegen Ie aooren Einde 2 voorOeuda BIJ Ooudi viel niemand bIJaollder op lioewel van l un die voor hel eerat voor Gouda uilkwam hord werkte Bij Vol buding gaven do keeper de faiitttitxk en de centerliajf IndlvUueel leer goed voetbal te zien ailagarkal De sUiigerbalwedatrljdan veulen Retoren geen doorgang 7 0 werden eerst Zaterdag laat afgeaeind Bmlm mnmtunanJÊl klttii ihr lUd De VereeniglBC veor S L Aan Gouwanaar Het zoo door U genoemde geestelijk Reveil toeterde blijkbaar nog ua in Uwe ooren Dat doet me genoegen óók dat g S L sympathiek gezind zijt Jammer maar dat ge van de U geboden gastvrijheid geen gebruik hebt gemaakt om Uw stem te laten hoeren Moet ik hieruit afleiden dat ge mij hebt willen toonen hoe duf mijn gast Gouwenaar kan zijn Zoo ja dank voor het aanschouwelijk onderwijs Voor wie S L moet dienen Wel ik zei het reeds voor hen die ermede sympathiseeren Indien u niet leeds als lid u hebt opgeven kunt U dit vooralsnog doen U hebt een welversneden pen en die kan S L best gebruiken tenminste indien niet door U personen met zaken worden verward zooals ge nu deedt Dit Gouwenaar was weerom duf Uw anoniem goschrijfkan ik niet hoogschatten integendeel ook dit was duf Naar aanleiding van eenige door mij gebezigde passages door U uit het verband gerukt hebt U gemeend een persoonlijke aanval niet te moeten achterwejce laten Och Gouwenaar ik zit reeds weder in mijn luie stoel met sigaar un peu satisfaiil Maar nu ik heusch voor altijd afscheid van U neem het zal U goed doen het te vernemen Mijn jongsto lieveling heeft al blozende wangetjes U Geachte Redactie dank voor de verleende gastvrijheid A SPEYER De eerste luchtverkeersdienst Van 1 Juli a s af zal een luchtverkeers en passagiersüienst door Fokker s Luchtvaartonderneming worden ingesteld met als uitgangspunt een terrein aan het strand te Scheveningen 600 Meter ten Noorden van de Pier Gisteren werd door den chefvlie gemer Van der Drilt met den motorrenner Meulemans als passagier het eerste vliegtuig bestemd voor den oienst van Amsterdam door de lucht naar Schevemngen gebracht De Elta Naar vernomen word Hijft de belangstelling van Engelsche zmoe voor de Elta nog steeds zeer groot Verschillende fabrieken hebben reeds toezeggingen gedaan om te exposeeren Ue Handiey Page fabrieken zullen waarschijnlijk ook een vliegboot demonstreeren Frankryk zal exposeeren met een Farman en een Bréguet Naar vernomen wordt zal ook de heer lokker waarschiJnlijK eenige demonstraties geven KWUA 30 Juni 1819 Staking Bouwvakarbeiders In de staking der bouwvakarbeiders is nog geen verandering gdoomen en het laat zioh SAnzaan dat het een iïtalkng van iangdurigen aard zal worden De beade partyen zoowel die der werkgevera ala die der werknemers biyven op hun stuk staan zy handhaven de voorwaarden die door ben zün aangeboden reap gesteld in de vonge week heeft Buigemeeoter Mya aich oip tutnoodiging van een geacht ingezetene beieid verklaard ala bemiddelaar tusschen beUe partven op te treden indien beide partyen hun medewerking daiortoe wilden verleenen Ala gevolg van die bereidverklaring hebben afgevaardigden van de werkflaedenorganiaaties en van de patroonaorganiaaties met den buigomeester eenige molen geconfereerd echter zond tot eenige os loesang te komen Beide partyen houden vaat aan hun eenmaal ingenomen standpunt de werklieden cieohen voor timmerlieden en metseiaata tot Wov 1919 een uurloon van 66 cent en voor opperlieden van M cent by een aiteidsdag van 9 uur en na Nov 1919 reap 62 cent en W Mnt by een anbei ladas van B uur en d patroons hebben aangeboden voor tinuneriMeden en metselaars tot Nov 46 cent en voor opperiieien 42 cent by een arbeidkdag van 9 ü uur en na Nov reep 60 ceut en 46 cent by een arbeddsdag van 9 uur De partyen gaan occoord ten opzichte van den vryen Zatendagjniddag Waar in deze hoofdjnmten de partyeft niet te bewegen waren tot elkander te komen zal dit conflict niet gemakkelyk ttt oplossing komen SMRT Maa II O Z 1 Ue U Z C trol gistiren met een Invaller voor baar goalzetter tJeseMdn naar de tJude Plaouge ont daar baar 3ocom peUtiowedstrljd te spelen De Invaller v d Hes kon het gemis van 1 Jasetstetn alet verdeden doobi heefii gew sledbl work geleverd De Maai meuaoben hebbsn hier Peula geleerd e ipeeldes lenulnsle stukken beter en dn U Z C teelt zich In t begin geducht moeten ineponnenom de baas te Wijven Oezegpl moet ixjfiter worden itat def Gouweoaars zwaar gehandicapt ï aroo door den aterkao stroom waar zij ob ioliiut niet aan ginvoon zijn waardoor menige kao verkootAJ werd door sdiielen binnen de 2 M lijn jlls sctieldareahler Tordolr de paitljea In water Hult speelt do Maoa mot deottoem nice en weet al viij epoedti onhoudbaar aooren door Pófak Qoonaztne verslapt mallen De Boer c aan dodi door den stroom speelt de eerale belli itoh voornoa elijk al op de Gondwhe hallt Tedl gelukt hot dw Q Z C uit een uitvsl door de lieruohte hond vak Den Boer gelijk Ie maken waarna even bier Bokhoven msl een Irsal aobot No 2 In het net deponeert Na mal 4 er een stenc overwicht an de G Z C eiw Verscheidene doelpuaten wwdeoi gesnnuleerd wegena hetsohle ten binnen de 2 M lijn genolg vanden troom AU tijd geAolea woedt hijeJt de G Z C welvenliend mo i gemnnen Bij do Maas do van Seo n da beate Deo Boer bij Gouda had liJn littsa was de hlerhoeds searl aMmt AILMMl De VIJIkamp voor O Mlaler en Het beatuur van hot Nod Olymptaoh l3oii lt hoed beokHen evenela in 1910 17 18 ookl dit Jaar een VlJOtamp voor OUteiersn to ouganbeeren Oe regUn la In banden gesteld van een oommbiete b stasoda uU de heeren Jhr J W Godin de Beaufort P f Sobarroo P v Weidt J van Steeden Zooola meq weet heeft de heer C J K van Aalst een zilveren beker ultgekmM veor dlenolMoi die de proeven bet beat zal afleren De Vijfkamp zal Ie Amersfoort plaata vinden eu wel op 21 22 en 39 Augustus a a Voor den eernten dag slaan BdOeten en Zwemmen op het proffmmma roor den tweeden gel Schermen op den derden dag komen hel Hanilgranaat wea pin en de VoldkMp aan de beurt Deze VljAamp Is nfet alleen opeogesteW voor In lumlle zijnde ofRderen doch eveneenst ree Teeffleleren kunnen daaraan deelnemen Derlnemars kawso sleh opgerin bijden beer J van Staeden TtltHtweg H a Hllveraujo Alg Vergadering van den tioudechen VoetbalbonO Üm ruim 10 uur opent do voorte iter de heer de ituijter mjt een woord van V Ikoiu deze liruk bezocjtto vetgaderiog en nitu een extia woord van denl tot dee cud 4ocr peQnin0neesier deiï heer Hsrdeman die eveneens ter vet aderiflg aanwea g wae Daarna bracht de seor i enli da beer H M van TrlM een uUvoorlg aeiaoen eo jaarverslag uit waarin pedaal werd gereleveerd de opriohtiag vatt een Atbletiekooinmiaaie uit den Q V a en bet werken vun diaa oomraLasio terwijl alle lot werd toegeewaald aan den oonipetMeleider den heer A J Vermeulen dien bet gelukt nas allo wedstrijden doorgang te doen Mnden en de oompetitle zoo vlot venatapcl to laten Hoepen Da uitreiking van de medolilea geatHiied ie oniler toepasselijke woorden door den h r Hardeman die het een voorrecht vond wediTom In de l3oiid ohe VoeOiaiwereld te verkeerM Bij de in ootvoogatluimo van de kampieenimedaiile voor de k klas deetde Wennet mede dat de G S V Het wlmeikruia blee wederom in hwden van Oouda en hoM ze er l slagen door volgoid sdzeen te winnende llnitlef In het bezit van den wiaselprljs te komen zoo deed de heer Hardomonde totzegglng wederom een wiaaelprija beschikbaar Ie zullen Mollen Bij Kxdama do werd IkM eiule bealuur herbeaoemdsn t de ontstane vacaiure door het ulttredep van A M Boeken en Pouloen voorzien door de benoeming van 1 atim Mi van Oljimpia en lialcar van de SohoonJi Sp aub De benoeming van de dtvetM oomndssiM Uep eveneeo viol van stapel en gescMeddo gehcd zonder stemming De competMIilMder hs lerliMnenge geven niet meer voor sen berbaiorttoiug In aanmerking te willen komen en zaleen oproep In da OKloIerfet Meriedoelbigen worden gedaan Als blijk van vaaideering hoeft het G V B beetniir ham een lilijvende herihaering Mu iebaden BIJ do rondvraag bracJM de afgavaardigde van TX P de heer M de Mol de orivorkwlkkWijko graolMeala vm bel rojement de atrols ter aprake waarbij Gouda zoo nauw betrokken 1 Jl erover voetden vencMden algevaordlgden en bestuurders ttfi woord met gevolg dot het voorstel van den heer de Mol om hei royement van 4m SlraU nH i te trekkeo en de federatie van gcwemelljke boaden In d o ann Ie nemen om den N VB op het verteerde vonsljn bMluit te wijzen ne U voor 8 tegen en 1 blanco werd aangenomen De intrekking van hot royement wordt hierdoor herroepen ea tnwk hetep ueiiw eer In Daarna stelt de Vwi enljdw Alphen toor ds volgenie n lle vu orde en verzoekt ze Ier keuiU te breu en yan den N V B Oe Jaarvengadering raaf dn O V B bijeen op 29 Juni 1919 in het CaU Het Schaakbord te Oouda geilen liel streven van een zeiiite oaUaofia ii dan N V B ojn He gmken tot een a lotM vtMbaleelzoen an oordeel dat een sloten vwAalseizoen voor ds voetbalaport In hit alge meen en voor de prov voatbalversnilgln Lods geUeht Hij een wln iteienter in de Groeneudoal is uU da toontiaaklade een geldkmje mbondende pl m 14 outvretand RUwielsn entvreend Door den rijwielhandelaar 11 wonende sihlor is aanigifte gedaan dat hiJ op 1 lei i l IB opgolioiit voor een bowonrljtrlei on dst op dien datum ook een hem toebehoorend rijwiel ia verduisterd Zedsnmisdryf Beden werd In het Huls van Bewaring te Rotterdam logeslolen de koopvrouwA fi wonende Vrouweetoeg aililer vei laobt van hst zedenmlddrljl genoemd In artikel SSlblo an het Wetboek van Sliafrstei Roeiboot gesteleiL BIJ de politie is aaogitts geiklan van een eibool uil d Breevaart ten nadeele van L Mj wonende P C Botketraat ue pokitie heelt een onderzoek ingeateil Vriendelijk famiUebeaoek Zekere J I alhier heelt zijn awager P 3 wonende te e Hage toen deze jdeh te huize van zijn achooomoeJer alhier bevond mishandeid door h n mol bijl een slaa op het hooi toe te urengen waardoer een nletgevaarlijke i de oofatood Procesverbaal la opgemaakt MAnCTBEMCHTEN Otam WlBce Het droua Wllke dat zijn komst reeds M amigekoodlgdi doch itoor grootq belingstelUng In Zeeland la opgehouden crdl nu hall Auguak hier verwtrtbt ODDBWATU KAASHAfiKT M Juni 1 19 Aanvoer M paitVsa 1620 stuks gvwiclil 12M0 Kg I s QaolMka Inaa J saart 7 7 M 2e aoort 70 7 0 aettkaak Ba tss4 a Hengelconcours P Hengelaarsvereeniging De Bliek hield Zondag haar eerste con xm vm uit Bloemendaal De prüMn werden als volgt behaald uu T Holthuüzen 2e prijs C Holthujizen Se pr J Holthuijzen 4e pr y Ueselstijn Be pr H Wieier 6e Ir t ïf 7e pr J Snaterse 8e Sn i L Holthuijzen 9e pr H IdD ft 2 Ravesteijn 11e pr O Uurier 12e pr A Ruissen 18e gCHBeWAART BBWCIfraW HBrsaSHLASK Karimaa Jamt aaav Nwr Yorti 2a Jnnl Caleatt 1 J b1 ma Boetey gaar Baa GntlaK 2t Jnni amnds na Bataite ta Amatsndan TanmM Blma 17 Jnel nn Bon ay TJWa jilll I besluit aan oin de rageering na Neddriaod te yertoékca Aen exJtmieT met h t WV 09 EÜn veroiCKnle 4iniB uit te leveren Mei betreddmng hierop verooo loof £ k mjj tot de g aiiliaeaide act 8 a8aQcie nd reyeeringen liet venoek te richten d beraamde procedure t c n nuj instede vaui t vai d a exketser te pen n MH dat doei st l ik mÜ ter beBchakking tmi de geallieerde en geaaaoeiaerde regeeringeo Als TOOnnaiig DuUach rt kiakanaelier draag ik v oor hetgeen im d i tijd van niyn ambtaravudling geschied i dm aitaUiit nde TeranfeitvMirdelÜlijlictd soóals kt geneteld ie in de Durtaohe grondwet voor de iti ke handeling dea keixers Hieruit meen ik te mogen afl en dat de rekenacdup die d geatUeenle en geaasocieerde regeeringen vorderen voor deze handaUogen aUeea door mü kan worden gegevoua In de onmrfeuagiinc dat de geallieerde en geeaaocieerde mogendheden voor een door het openbaar staa ter ht geschapen rechtstoestamt ook de inlemataonale geidog ieid mül wadlen erkennen geef ik uitdrukking van mtin hoop dat z genogd zvdlen siio aan m n dringende bede gcSioor te var De g altieea d n mMen dU aanbod wel wedgeren Ia Hongarije gaat ile regeering scheipe maatregeüen nconen In een aiftting van het centrale uXtvoeirend ouaAU stelde Bela Kun d volgende motie vioor Met het oog op h feoi dat de mtllde handhaving van de dictatuur de bourgeoijsie niet aJieen wei tot rode brengt maar haar ook tot een tegen remdutüoiwire houdiinff aanmoed bealiuit h t centrale uitvoerend oomit de macht van het proietariaait in den rudmsten omvang en met meedoogenlooce middeden aan te wenden en den regeerenden raad op te dragen dait dese zoo noodig de tegen revokrUe der bourgeoisie in bloed snux Dexe motie werd tut levendige deba tten met algenwttie atemsnen aangenomen In de VorwiLts geeft A Grigorjanz een vreeeelvfk beeJd van desi hongersnood in SpvJeUSiueiand Geen honger ondetrvoedinff en nood heeracht er zoobIs in de staiten van MiddenEuropa en met name Duiitschland en DuiitochOostenrijk Tusschen de toeatandm in die landen en di in SovjetRualand is geen v ergeli iking mogelijk Letteriyke honger is die de menechen van hun laatste krachten berooft ze tot schimmen maaflot en honderdduizenden ia millioenen langzason muar onafwendbaar den dood in de armen voert Br is in Sovjet Rualand een toestand ontetaan die over aJfle politieke tegenetdlingen mi onoverbrugibare vijandsdiap heen bü ieder die nog een sprankje menscheiyk medegevoel heeft den riementaiawi n iensch om te holpen en in te grepen levendig nttaht Door dltt gevoei gedreven heeft FVfdtJof Nanaen het voorstefl gedaan Sov Jet Jtuftland vtan lervensmdddèllen te vooraien en het is gniwel k zegt de Mh4jver dat juist de Russissche in het buitenjand vertoevende eontra revirfutlmmaire bour geeisie dooir polEtiebe motieven geieid he eerst tegen dat plan heeft geprotesteerd afi nlduB medehielp om Rusland ten val te brengen De he e aatde zou volgene wt voorsta van N msen niet door de bolsj witfljsehe regeering maar door een intemattonaie onganiaartie met het Koode Kruis aan het hoofd worden uitgevoerd Het ia zeer te betreuren zegt GRtgor anz dat de haait tegen het bolsjewistifiche regi ma Tiior hetweVk ook de Bchrijver geen voord van rechtvaardigdng kan vknden ook de entente regeeringen en vooral Amerika ervan weerhoudt aian de vooretellen van NilUMen gwoig te gerven Hongerl dende van allen wül berooitde physiek volkomen fneenfrestorte mensdhen kan ieder reg e v an geweld gemakkelüker in bedwang houden dan een bevoiking die hoewel dan sefaamel g fvoed haar politiekm wil eenigennate kan ooncentreeren Het zou dua vaa bet atandpunt der antl boU ewtiatia e belang n veratandnger tijti de bevolking van Sovjet Rusland van dit ontzettende ot te redden e en haar eraan over laten Wat daar geheurt ata t buiten ieder ppartyverschil buiten iedere vijandschap Er moet een beroetp worden gedaan op de mmunheljjkheid om miUioeilen uit de klauwen den doods te radden Het is al ver gekomen als in de eenzaam geworden straten der steden Petersburg is van bijna 3 mii4ioen inwoners tot ongeveer 4 A 500 000 teruggeloopen hetzelMe geldt voor Moskou en andeire steden menschen zich van zwakte nauw Ukfl bewegen kunnen lang de mu ren der huizen in de schaduw rondsluipen om IWarittigaitgers met nauweiyks hoorbare tem iflan eU te eten wneeken Bn als dexe jKhdmsnen op deii openbaren weg neervailen en in BtuLptPekkingen van hun hongerkwelUngen en hun l den vetrlost wwrdea wekt het geen bü zoodere aan daeht ttiem nd U flt staan om te helpen Dat dooden wekenlang niet begraven w rd fa een bekend verscèünsel De hongcrtjrphua wioedt zonder dat men ia staat ia de verspreiding tegen te gaan De ziekenhuizon zijn meer dan ixvervol en de zl cen kunnen op verre na niet meer geïsoJoerd wnrden Het geneeskundige personeel is onvddoende er z jn geen genee heeren en verplegera n verpJeegaters geen geneeamiddeien 1 genecekundige inatrumenten en materialen B honderden sterven dag lUk de idcjken BUrTBNLAXDaCH GSHBNCa Het Commuaivnta Hetr Jonroal des Debaii vmieeoil kt de Ffaniche oomtoaoAanten In het beóeilta t iobc IMJHobc g ed nkuve order uit Poxija liflheeu onti ongen fle hun slrODg verbieden hunne taroepen toi ooderdrokkkig der oo ft4 unLeiiei onUiaum aan de enevan hei 1 bezette gobieJ to gebfuikeu Uit geIjfuMeoLition Ia de Kijnpalta en Maina l tljlit dat de Fïaosehe troepen gedaelie uinxwdLANOscn numws wintwcMLAim Misdaden IJe gü2wora i 0D te Neunippta veroordeeideii ilen ai xsidtt Theodor Jek rekl wegene hc pl igt ii ati Z03 moorden op TiUec J 1 tv aot¥m i4 itei en op Jim j l te B low zvmumA Ier dood In oen boeoh bij BeiLzwedel ia de stedelijke amUenaar ll dde bolaat met do utUbe ailing van loon i door nieeelekea gedood on tioi lijK in een sloot geworpfu De aom van BOM iL die hij bij zxh Itod waf geffoobl Ale de verauwdelijiu diadera zija twee BtBatoarbekkfe een vader met zijn zoon gearreoteord Sohcidemann Op zijn rei nur Zwi SctrMad iiïtiolieideniaiiu nog Juist aan eea arrastaUe ontsfupt De leiüers di c oaalhanKelyken te i j racli liaddeat namotijli hol plan oatvvmrpfii uur liciu bg zija aankomt aJOoar gt ujigen Ie nomen en hom zoodoende to ouiMiOti d gr ua over It t3ii ea 61 zagen najuelijk m zijn raa naaar Zwiie land een pugiog 0111 zicui aan de veramtui Kirdin te ootireltken De greoawacht liwii dia pl au e eaw d verijdekl en ÖobeilduMUü btïviuiiit ztoh thaua te Bazel De flpoorwegdiaking i jL be rtaat gojproiide lioop dat de spooruog kiii upoedig geëindigd zal zijn ix grooic arbeddera OirganiBaöee variUarun zioh mot busilWJteid voor de onmlddV ll jJv Uervaictinfi van den arbeid Ook d luaalttQdMen zijn voor boMndiginc Tan de ljikïiig r ij do Burlijneche beambten beettuut nog üiiug nietnungWoreolidl dochi ook ueir H Ie hopen diU de bezonnen eleatenten de ovtTharol krijgen De regeering Is voomeiiiuns het besluit vain den mioisteir van Nationale Defeoeile botrefeiude het Ter x d toi Mak si voor epoorwei eaniOten op te heffen zoodraf da dienst hervat lp SNGM ANa De geeat bedorven De Caaadeeeclie troepen die in hei kamp te Epaon la ojwtoft waren ge £omon omda zij slecht behandeld en niet luir Oanada tfxuggeeonden woarden onCr nUinea im het kamp en reizen de volgoiiide weok naar Gfuaada terug Het MU nifeieTio van Oorlog heeft van gel ulk dezar troep i in liuslond of op andere ptaaisen atgezien daaf de diaoUiIinAlre geeet dpizer soCdetea bedorven ie Huizenbouw lil hot Hoogeduiie het bij de beraadalaglng over het pian om in be i Lngoland öOD OüO hulzEwi te bouwen Lord Downltam Dtvnderdag ftiezegd dat de koe ttn Qn hot bouwen van huizen verdubbeld waren Vol ena I0 schatting van den LomdenjKdieu GraafsohAperaad zaleen huiiij nidt viar kamena op £ 1050 f 12 000 kom te f aan Ais dat zoo M zou het bouwen van 500 000 hulzen uit openbare middelen het noodlg maken om ir £ Boo mfllU 16 rolllldrdl vooiT te beste Wfeen TÊLAVMMUK De rooker staken De nieuwe tatiakabelaatkigi in Frankrijk Jieeii toiigii v lge gehad dat naar Lenolr Donij ag ia de Franecbe Karnv la net debat mededeeMe de verKoop van beai e soorten eHgaif n en oigaTe lea Jie nu lOü pet duurder zijn ntet SO pot t verminderd waaruit bleek dat de irookera staak tpn MtolHler KUmz beioofde tenaiIoUe eene nieuwe ohaaJ In te voeren waardoor de lot pet n boo ing tot 26 pot teruggebrAcht zal worden Op het oogenblik betaialf men 40 et yoor erai algaar dSe voor deu oorlog ITVj ot kooUe Hel vredesverdrag in de Kamer Cleiiienceaii zal vandeag vermoedelijk al voorzitter van den miniatorraad het door de vertcf woordigers van de gealli Hvde nvogeodhodea en DuUachlaod feteckcnd vrede verdrag aan bet bonaun de Kamer overhandigen en diuuhij een korte toesprafik houden Te Erusaei im eon aldeelLng opgeriobt van CïlftrtA Lieht de vereenHging welke door Henrl Borbusee in het leven is ge voepiQ Hot doel strijd tegen aHe im eriai1 nie het wederoanlinoopen van de bijtemailonaje bttiekkingen op intellectueel 9n kunetgebied ook met I iifeicblanfl Te BrueAd telt de bewe ng al Vl aanhangers vooral ouider de Franachsohrljvende intellootueelen Ednund Pioord oon het hooM Van do Vlamingen zijn nog skchtB enkelen toegetreisn i ofldér ben stippen wij alleen mnaaod de Bom san ole teiter undlge van naam In Duitaohland heeft de groe tot ort n Die Welawn BUtter het VS achrlll dat sedert 1915 door i DuJIwihe ttiUtoire cwmur verboden werd MaaUsbappij van ll variiald v rvo iü de vooTtfSf ehto vergpivUiiS vma d MiJ van Nljverlieid we £ te Arobem mird gcikouien wenlen gottozeo tot Iwten Ttu im luuMbwbiur ür T E PoMliulaa oudaÉn atst Mta L aiibjuw S M jD VaMar lUr van de KAn f4ed Stooffibootuiaalatstkappij K O Holüg Uzu ditwisur dar mtjlwUtixUk De Bijeokoif v h M K HoD Uanrna kinua aan de orde een vooniel ui ket B B dk te maelKi ai de coiuuiiMJe voor de eoooonilsobe poUtusï te rerzoekon óaot ew sub ooouniaeie todoea l eÉiitt d area ep vniua wgze op elk gebied d lr volkehQlaHoiidibv bewi j n j kmir lieti worden verkres n en bet apêtvaluoi worden aaaucmoedied Door de afdeeling Zaajurtreek werden Ier praike gebiw de moetUJkJiedea In du blnuefiaobeepvaart en de oogeaoode toeetand dde duEr op bet gebied der bevrflQtlting eO tarieven beotaazk De beer ËVarwlJn Laogo deekie mede dM eeo nieuwe regeAinv bbmeokoH te Naar iMiMtSiBg vbmx het wetaootwerp HChturigo airbeulelbw werd een las chirig dt bai gevoerdl o or eco door het departement Dofdredii voorgeelejde inoUe e aa verdediging door dea heer Hamburger op advlee van den dlreoteur van Oronlageol aid ie gewijz en aangenomen werd De I42e vargaderi o tvwc ende dat ideMe ei olien een verkorting van den arbeiüedunr weoBobtiiJk miken dai daajrfcij eohter ook met dn uieterieele eiaohen rekening moet worden geliouden dat dit Ibaoe ingediende ontwerprArbe duiwetJ aan dien ei ali niet voldoet omdftt do totatendUonïitag eener Arbeidswet volgene bet Ingediend ontwerp aitban voorlooi ig een grooi en aohteruitgang van proikiotie voon menig bedrijf zal inedobrengen waardooir het aigemeen belang zal woïden fleet iaad ïe va oordi el dat de wet waarin de arljeidfiduur wordt geregeld zich diont te lieperken tot het bep lm van den wekelij ksei ien werktijd zondoir over te gaan tot regeling van den arbeödedai dat de normale wekeiljkséhe wc rittijd in fabrieken es werkplaataen dient te worden bepaald op 46 uren draagt het hoofdbestuur op deze motie ter kennis te brengen WMi de regeering en de Tweede Kamer Deze nKitie zal ven ezetd worden van eet toeliohüngt De Jaar beur8 Naaff aooleillDgi van een vooretel van bet dep Deventer behoud van tk A notioaoBl kftraiiter der Jaarbeusre ie dit vma imntf door het bocfdbCtt4 uur bij do depajrtementea aan de orde jea eld Van de 37 da artetneoten hebban zioh S verklaard voor het behoud van het nattoQ al kurakiar en voor het overlatea van de b £l asing aan de Vereenigin tot het houden van Jaarbeurzen met de blijkbare liedoellng da dio bealilMlQg dan zal valItn in den geeat van het t ooretel van het beetuur der Jasrbeura iateruAtionialiaeering zoo goedig de tijdAamatanidighedeQ dit eroorl ven De dirooteur ven Oroningen beplet voortzetting va het uAtionaail koroikterder Jaerbeurs op de bekende motieven vroeger door h n in het tijdaohrift ontwlkkeM De seoretari0 generaftl der Jaarbeur de heer GraaA van Koggen zette uiteen dat zjodra het iotemationaal verkeer w er herateld zai zijn meé de mogcttljkbeld van il terMtfonallBa le rekening zal worde gehouden In normale tijden zuUen eohtei die jaarbeurzen het meeste beeotillt zijn imir de deuren voor de vreemde ooncurrentte zoo wijd mogelijk zoUen zijn o iengeKeld Dfl voivïadoring prak ziefe daajnai uit voor intemationaiieeering van de loarVuntf met dien veratamide dat het tijdstip van invoeiingl eeret zal worden bepaald ais de tijdnuastandlgihedea het veroorloven en daartoe overleg I9 gep e met de regeering en de Nederlandscao Nijverheidj 1 ot voorzitter werd daarna bij acclamatie golcozea Dr T E Poothuma aiNMWI AMD Bowl van Vrije Uberolen Te Utrecht werd Zaterdag onder leiding Ta Mr H C Dreeeelhuya de algwneene vengadmng gebonden v n tien Btmd van t rije Liber en De Statuten werden genvüxigd volgens de Toor tallen van het bestuur De vooraititer wims er op dat deze too stellen de Jnloesing z n van de deer het bestuur gedane beloftm tmi aan tie leden die georganiseerd zirn in de politielce kies kringen meer Invloed tJe geve a op den gang van zaken in de party De Toorgeetel de wyzigdngen streklcen daartoe Het ia de bedoeling om het ynwteta hoo£dbeatuur zooaia wordt voergeeteld ook inderdoAd het hoofdhestuur te doen zijn Een dage lülosoh bestuur dient er te wezen doch de belangrijke heslfaaingen in de praktljl £ zullen nu mede dear de vertegenwoordigen der Idetolcringen wvrden genomen In verlMuid meti een efi aader is tavene voorgeeteld de toekenning v i een stem in de algemaene Tengadeitogca der jjort aan eUc lid van het hoftibeataor te doen vemkUeat Tot leden vm iMt hoofdbetftnanr wenien gekozen tie iieeren mr H C Dreaaelhujw te V GTavenll e J F W Drion te s Orm realiage yraaf ntr A C Vilwr van Uim doom te Leidjo J H Scheltwia te Am I rterdam mr dr J H W IJ ter Spill te Gntvenhage nvr J I rait te Botterdun Ellen sftndend en mej Jok W Naber te AnwtenJMa Ridder A G A van RappoKl uit TM y dd een inleading over landbonwmitaireflre In de eerste piaiaia gnf h j en ilnu ring aan de bepexidng van den azteida duur voor landbouwarbeidera onukt het l8ndbottw4 edr f door die beperjdotr wordt geschaad en de arbeJdem lalf groot gdde l jk nadeel lüden De udairlinKe iraardee ring uiaedien boer au artieiider mdiakt den b£9taan tirüd ten idfttibelAade veel nÜDder scherp dan in de st dcn o de bdtoeftie oen wettelijice aibeiddbepeAmg wiordt daardoor niet groot geacht Spr drong rerder aan op uuitveodumldng T n loodertjen waankmr óa proÉucti lledt van tien bodem wordt vetiioogd op vetiMtering van M watierstaaÜLunidige geeteLdSMad van den bodtm waardooor 320 000 H A vruchtbaar land voor de voedaelvaorsiciniiiig zou kunnen worden henui en voorta verzocht hij de aandacht van den bond voor het pachtcontract en helti jachttrecht Voor een goede regeling Tan dit laatste an bet wenschelijk zyn in iedere pixnvóncie een commissie te beonemeo voor de bepaling van de wildediade Het nieuwe bondsbaatuur zal onmiddel li een de hand vian deoe inleiding het LandbouwvTaagntJuk in stutüe nemen Het hoofdbestniur verldaarde zich voorts op ver wA van de BiaagBciie aifdeeling bereidl met apcad te praa advüeenen otner de ntaatndhappeltik geneeidcundlgie oveifaeidtfzcrg waapvoor een stBattseonundMie ia In gesteld door wter eenzijdige aantentftleUang uitehiitend amfbteiijke geneofAcundigen deze belangrijke aangelegenhaid onvoMoen de dreigt te wonden behaotigd De voorzitter deeltto voorts nog mede iet het hoofdbefltuur teneinde de samenwerking te bevorderen met het vroawemkies recht een vrouwenraad fo iiPBre wil die voorlichting en advdea nü lojnnen geven aan den bond Onder goedkeuning der vergadering werd besloten eainenstelting van dien vrouwenraad aan het hoofdbeetu r over te laten jvnwenkiesre bt Bif het i deeUngsonderzoek van bet voorstel van w tot wijziging der Kieewcfb betuigden vele leden dere Eersrte Kamer hun instemmiatg met helt voorstel Zonder geadit te witlen worden het kiesrecht te erkennen als ioiihaerent ajan het staatabur gorschap zagen zü geen reden om het den vrouwen te onthouden woar het aan de mannen algemeen üe toegelceind Zy juichten heb toe dat het aan de vrouw toe t e kennen kieerecht algemeen zou wezen om dat waar eM scheidingsliinen ten deze uit den aerd der zaak wülekeurig zouden zijn en tianleidjjig geiven tot voortdurenden aan drang naar udltsetting dcoe grond van strijd in de tocdcamst niet zoude beetaan Het vertrouwen werd uitceaproken dat da GrondwéttscMwniaie de noodigé vnoratelten zal doen om het recfet waarover hot hier gaat in de Grondwet vaat te leggen Scnmióge leden geen besliste tegenstan dera van het vrouwenkeisrecht verklaarden voor invocdng er van weinig te voel Na de mdnat ontwikkelde mannen kiesrecht be zittten zagen zij evenwel geen reden om het aan de vrouwen langer te entlHuden al hadden xij er groot bezwaar tegen dat het algemeen zal worden toegekend en al zouden ztj het althans aanvanlDeltJk liever beperkt hebben gezien niet op grond van welstand maar van leeftüd en zelfstandigheid Anderen verwachtten niet veel goeds van het actief vrouiweoiknesret t vermits daarmede een ontljktdend element meer den gesinalcning ÊtS binnentreden doch j u u den zich bjj iüveering er van neerleggen in de hooop dat de daaraan verlwnden Toordeelen tegen evenvermeld nadel xuUeu opwegen Verschillende leden konden zich met het voonttd niet vereendgen Enkelen van hen verldaarden hun stetn aan het wetMmtwerp niet te kunnen gann naardien het dat recht schenkt ook aan de getrouwde vrouw en aan de ongebuwde wo nende in het ouderlijk huis en aldaar onder houd genietende Anderen meenden bjj de ontwikkeling hunner bedenkingen voorop te moeten stel ten dat ingevolge de Grondwet erziening van 1917 de gewone weigever aan vrovjtven het actief kiesrecht kan verleenen meer niet Hem ia ten deze vdkonKn vréheid gelaten maar geenszins volgt daaruit dat nu reeds aan alle vrouwen dat redht zoude moeten worden toegelkeod Ook de leden ontiienden evenals zy die ofschoen geen besUate tegenstanders van t vrouwenkeierecht er weinig voor gevoelen het bestaan van een sterken drai tot verkrtjgllng van bet actieve kieerecht by het meerendeel der Nederbndsche vrouwen Ook zij eohter loiaden het Ideereeht wel willen zien toegekend aan die viowven welke gvzinshcoMen z jn of op andere w4l a geheel lelfatandig optraden Algemeen atemde men in met de ver klaring van den miniater ven Binenlandsche Zaken afgelegd in de evrgadeïing van de Tweede Kamer van 9 Mei j l dat de Ke geering meent geen verband behoeven te leggen tusschen aanneming van dit weitsvoorstej en een daarop te volgen Kain ront binding VersdhiULende ledai veridaaiden in dat vertrouwen htm stem aan de TOordrocht te zullen genren Nu vermoedemk eeriang ook aan de mn wen het kaesre slgameen zal worden toegekend wogen by veie leden in nr hoogde nute d elwwann tfie zieh in de proctljk hebhen doen gmneiaa ten op aiohte van den stempiUcStt Hen was van oondeel dat het niat alleen geweudit ia maar neodzaheldk dat maar doritraffaade maatraden woidan gamiaa idat niet tal van lideMn looala nu l t geval ia rich von bon atempUclit oi a straft kunnen oaCtiakken Anderen wann van gonslen dat men niet te qnedig tot wt sigigen behoorde over te gaion maar eerst moaat aieif boa het vardar verioop dar laak sonde zyn Mr H Smeenge Na r de Tel verneemt komt liet oud Tweede Kamerlid mr Harm Smeenge in aanmerldng om door d Prov Staten van Drente tot lid der Eerste Kamer in de vacature van Holthe tot Ecliten te worden jwko Hoogleeniar in het Nederlandach te LoDdea Dr Pieter Gay correspondent viin de N R Ct te ijonden is door den Senaat twnoemd tot lioogleeraar in het Nederlandach aan de Univeri teit en de Bedford CJoUeges te Lon den met ingang van 1 September 1919 Congres Communistische party Te Groningei hield de Communis tische partij Zaterdag een congres onder voorzitterschap van den heer D Wynkoop De heer Wunkoop zette uiteen de taak die de Communistische Party op het oogenblik beeft Die taak is z i te zorgen dat de revolutie in de bolsjewistische landen niet kan worden neergeslagen Spr herinnerde er t an dat tegen 20 en 21 Juli van dit jaar een groote 1 staking in verschillende landen van Europa Edtfeland Frankrijk ItaliS Belgié en Zwitserland en ook in Amerika wordt voorbereid Spr wekte op om ook in Nederland deze stakiof voor te bereiden en hel partijljestuur te machtigen met het revolutionnait soci tlistisch C0 nté saii en te werken De heer Wijnkoop besprak nog denieuwe arbeidswet en was van meaning dat deze wet niet veel voor de arbeiders zal brengen het partübe stuur zeide spr zal al het mogelijlu doen om te voorkomen dat de boui geoisie in Nederland deze wet zal dur ven invoeren 4 Medegedeeld werd nog dat 46 a § deehngen het congres vertegen woordigd zijn OEMENQDE BERICHTEN Een brandbrief Vrijdag ontving de heer Henff te Zoelen een brief waarin hem werd aangezegd den volgenden margen een liedrag van ƒ SOOO te deponeeren bil de pomp in het Zoelensche bosch deed hij dit niet dan zou zün boer derij in brand gestoken worden De onderteekening luidde de penningmeester van de Roode Bende De politie met dezen brief in kennis ge ateld zette versterkt met rijltspolitte uit Tiel Kerk Avezaath en Boren het bosch af Gistermorgen sloop d 16jarige Th J te Zoelen leerliw van de H B S te Tiel nader Een kwartier later volgde de heer H die een enveloppe bij de pomp legde Pas was de heer H vertrokken of 3 nam den brief op en opende dien De politie arresteerde hem en stelde hem ter beschikking van de justitie te Tiel Het ongeluk in Scheveningen Omtrent het ongeluk dat VriJ4agavond drie menschenlevens heeft gekost vernemen wiJ nog dat Zaterdagmorgen het lijk van den heer L Oosterbaan uit Scheveningen die zich vrijwillig uit het publiek voor de redding had aangeboden is aangespoeld De Ivjken van den onderbadmeester den lieer Vos en van den onbekenden zwemmer zijn nog niet gevonden Men verkeert ook nog altijd in t onzekere wie deze laatste is uit aanteekeningen in zijn kleeren gevonden wordt vermoed dat hiJ zeer waarschijnlijk een handelsman nit Rotterdam is Later is aan de haven nog een Itjk aangespoeld MaUria bestrUding Te Zaandam heeft de directeur van den geneeskundigen dienst aldaar dr P H van Roojen na overleg met den inspecteur van den geneeskundig dienst dr Aldershoff een ondenwek t ingesteld naar het voorkomen vU malaria onder de schoolgaande jeago In het geheel werden te ZaajSdö 1100 kinderen op vergrooting van OJ f milt het kenmerkend verschqnM f bii malaria onderzocht Uit het onderzoek bleek dat 7 van schoolgaande jeugd aan malaria Igdt Op wetenschaijpelijke gronden kon worden aangenomen dat dit P J tage voor de bevolking in haar g met drie vermenigvuldigd moet or den om een juist verhoudiagecijfer van de ziekte te verkrijgen Luohtvaart pr J Kasteleijn 14e pr C de Jons IBo pr C Gelderblom 16e pr H Hammer 17e pr P Rietbergen 18e pr P Perdijk 19e pr P v d Vinden 20e pr T J de Vries 21e pr J A Maarschalkerweerd Eere prijacn behaalden D Holthuijzeu C Holthuijzen J Ravesteijn en u Laurier N V Kaashandel Maatschappij Gouda Op de Algemeene Vergadering die U Zaterdag gehouden is werd de Balans en Verliesrekening goedgekeurd en het dividend op 7U vastgesteld De hwr J M Wagenaar Hummelinck die als Commissaris aan de beurt van aftreding was had zich niet herkiesbaar gesteld De vergadering besloot hare goedkeuring te hechten aan de opname in de Maatsi appij van de firma s GettjB Stuyt Haarlem P Best en Zoon Hoorn en de Wolff en Peereboom Alkmaar terwfll als mede directeuren benoemd werden de navolgende heeren J J Stuyt Heemstede P W Stuyt Haarlem N Best Alkmaar N Peereboom Alkmaar en als onder directeuren de heere P N M Stuyt Jr Haariem D de Wolff Peereboom Alkmaar en C van Eük Liouda 8TADSNUWWS De vergadering hechtte ook haie goedkeuring aan de voorgestelde statutenwyziging De Directie deelde nog mede dat in den loop van het boekjaai door haar werd overgenomen in gemeenschap met de sGrn venhaagsche Melkinrichting De Sieikan te den Haag de N V Full Cream Kaasbond met de aan deze vennootschap toebehooiende stoomzuivelfabriek Ouanollnnd te Bodegraven Aan het door Com ijssarissen uitgebrachte verslag onj nen wij het volgende Het jaar 1918119 is in den kaashandel een zéér bijzonder jaar geweest Was er in het voorgaande jaar nog iets overgebleven dat op kaashandel geleek dit jaar werd het geheele bedrijf in dienst der Regeering gesteld en waren de kaas exporteurs com missiehandelaren van de regeering Per contract van 6 Juni 1918 ver bonden zich de kaashandelaren nood gedwongen om de door hen in te koopen kaas gedeeltelijk tegen een commissieloon aan de Regeeringspakhuizen af te leveren of ze voor de Regeering als wintervoorraad te bewaren De vergoeding door de Regeering toegestaan was van dien aard dut wanneer de in uitlicht gestelde hoeveelheden gekocht hadden kunnen worden men ongeveer zijn kosten kon dekken Tengevolge echter van mindere productie en van den smokkelhandel was het slechts mogelijk ongeveer de helft van de door de Regeering in uitzicht gestelde quantiteiten te koopen zoodat de onkosten die op het bedrijf vielen niet gedekt werden Het is de Maatsch ü echter mogen gelukken zich de ferpakking opgedragen te zien van groote partyen kaas die aan Buitcnlandsche Regeeringen moesten worden afgeleverd Tengevolge van de verplichte inschrijvingen op de oorlogsleeningen van den Nederiandschen Staat heeft de Maatschappij ook dit jaar een belangriik veriies op effecten te boeken Hoewel de kistenfabriek slechts enkele maanden volop werk had is daarvoor toch nog een winst kunnen worden geboekt in tegenstelling met den aan de zaak verbonden handel in lijnkoeken welke geheel hoeft stil gestaan Eveneens waren de resultaten van de aan de Maatschappij toebehoorende N V van BUnkensteun en Co s Kaashandel dit jaar ongunstig Het vertrouwen wordt uitgesproken dat wanneer de export weder begint voor deze vennootschap welke geheel op export is aangewezen betere resultaten zullen worden bereikt Daar de geheele bedrijfswaarde der Maatschappij is afgeschreven is dit jaar overgegaan tot het vormen eener statuaire reserve Na afstihrijving van ƒ 7 276 46 op gebouwen en terreinen motorbooten en inventaris blijft een winst beschikbaar van ƒ 120 217 83 waarvan na aftrek van tantièmes Directie en Commissarissen Dividendbelasting en f 6 2Z1 78 voor het vormen der statuaire reserve aan aandeelhouders 71 è wordt uitgekeerd In het verslag wordt nog gememoreerd dat de Maatschappij vMr het afsluiten van het boekjaar in staat geweest is een contract af te sluiten met den Noord Nederlandschen Kaasverkoop waarbij de Maatschappij is opgedragen den verkoop van de totale productie dezer vereeniging welke op 8 è 10 millioen kilo wordt getaxeerd rottbrojuischs ixoyd DJsbras IT Juai ui tem Calaiitta Kawi II Juai vu nettanlam te BaUnta Rlndjani RoManlan naM Batnia pa 17 Jual Puin Wilisi Batairta aaar Batteidus faaa M Jiml raniKMla KON HOIO LLOrD GooAajid Amstanlam laer Z Aiiiarik U Juni vaaO iarlo KON NIO STOOMaOOTJIU inyaasa 117 JtMi ma Naw Tei ta AnMr dam Telhia BaRaUi naar AmataRlMD pMa U Juni Cttrattar Diana 27 Juni vaa Amatardui naar Co tiwnhurg UrrDEPERS De Wethowlerebenoeiniageii ia ileii Uoudechen KaatL Het schunt dat do sociaal democraten zich bereid verklaren ook deol uit te maken van het College van ü en W indien zuika mocht worden verlangd In de Roode Wekker lexen wg na een bespie ling ovw Dr Uottnun s gepobtiaeer het volgende We zullen ons laten leiden dooi de overweging is het aanvaarden van een wethouderszetel in het belang der Uoudeche aibeideralclaase zooals wu dat belang sien natuurluk ja of neen Deze vraag komt sfioedig aan de orde de nieuwsgierigen moeteii dus nog even wachten Dr iioffman acht het overigens wel mogelijk dat de hnker partuen de rechterzyde laten regeerau Dit achten wu onmogeluk en wu kunnen ons met voorstellen clat Dr Hoffman dit ernstig meent Wu durven gerust eggen zet aie mogelijkheid maar gerust uit uw hooid dokter daar kan niets van komen De réchterzude heelt wel een paar malen het land gered n in iaU3 en in November W18 doiih er zun nog altud menschen die uut niet kunnen waardeeren en zelfs t Bestuur eener Gemeeiitehever niet aan rechts toevertrouweh en daar behooren wu ook btf ONiU ÜKAAULUOZt DIUMT Preaidaat WUaaa naar Amerika j AltUü au Jaci lllj het vertrek naar Am riU met de Ueorg Waaiangtaa begol l r tideat Wlleon cieli naar de brug en wuilde bIJ bet verMen van de kaalt vaw wel toen de Frotanbe ba acijen saluut Kdwtenallvulirden Het wori een attiUlereiid achouwapel toen de l3ktahaa door KraiMohe en Amerlkaanscbe lorpedovemleler ge cort erd hot soUp v n den fcteatdenll naar uiten galeOkn ï e president oavang vioor slJuvezVek nog telegrammen van Imdw Qeorga Alloos en den kaUer van Japon JU hem gelukwensohten door het groote sandeal dal Wj In ilen oorkig n de lotsuiajiomingi van dea vrede koelt gabad President Witasn weer Uala rwaolu Do r l sol iht ai ai 4 Ds BerUJnsdis aekteadfcladaa la i i BERI IJ 80 Juni ZendsBmorgen alln versohlllwrfe ochtend rf Tr S r ïlS veraoheaen nn de vrede la geleekeul TelcgraHscli Weerbericfct Verwachting tot den volgenden Matige tot krachtige later wellicht alnemende wind uit westelijkerichtingen betrokken tot zwaar b e tijdelijke opklaring waarachMnliJk regenbuien xSdetemperatuur WROaajJKE STAND HAASTRECHT OehorsB A4l la Comslla dochlar ma B Stssnfcamer an AUda Varidey vSL oonvan A aan di W j p TiwmT Ovwledan Gaana VLOT iienosvB Oaaaa 0 ariedan Adrianaa Strang 4 I APVKOTKNTONi Hsdea overlsad eass saUarda KAt JOHANNES HERMANUS BERNAROUS UWMAN la dsa aadsnloai vsa U Zssada f 0 AN aH D J H WITTE Loo M DIRK WITTE eursvtaksgs W B LOOMAN AK LOOMAK 27 Jaal Ml NIaaws Otavslaadscks wog Ü Venosks vaa nxiwbeUaa Tnntimail IS MlJvaaT 1 Joll r r M si pIsslibsbUa I das aooiMds 1 Kaal sa algsi 7s l la